Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 195/2007 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení

Částka 62/2007
Platnost od 31.07.2007
Účinnost od 01.09.2007
Zrušeno k 05.08.2015 (191/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

195

VYHLÁŠKA

ze dne 17. července 2007,

kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 13 odst. 2, 3 a 4 zákona:


§ 1

Rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci

(1) Stanovisko k politice územního rozvoje obsahuje posouzení vymezení ploch a koridorů technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu nebo ploch a koridorů technické infrastruktury, které svým významem přesahují území jednoho kraje.

(2) Stanovisko k zásadám územního rozvoje obsahuje posouzení vymezení

a) ploch a koridorů technické infrastruktury nadmístního významu,

b) veřejně prospěšných staveb pro technickou infrastrukturu nadmístního významu.

(3) Stanovisko k územnímu plánu obsahuje posouzení

a) koncepce technické infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování,

b) vymezení veřejně prospěšných staveb pro technickou infrastrukturu.

(4) Stanovisko k regulačnímu plánu obsahuje posouzení

a) podmínek pro umístění a prostorové uspořádání staveb pro technickou infrastrukturu,

b) vymezení veřejně prospěšných staveb pro technickou infrastrukturu.

(5) Stanoviska podle odstavců 3 a 4 se nevydávají pro umístění zdrojů energie, distribuci elektrické energie a plynu a rozvodu elektrické energie v nezastavěném území1) a dále v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, pokud územně plánovací dokumentace umísťuje tepelný zdroj, jehož tepelný výkon nepřesáhne 5 MWt, a pokud se současně nenavrhuje umístění plynárenské soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení.

(6) Stanoviska k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci vycházejí z požadavků státní energetické koncepce a z požadavků územní energetické koncepce.

§ 2

Podmínky pro vydávání stanovisek

(1) Závazná stanoviska vycházejí z principu státní energetické koncepce, a je-li zpracována, také z územní energetické koncepce, která je zapracována v územně plánovací dokumentaci2).

(2) Splnění požadavků energetického hospodářství určují prováděcí právní předpisy3) a české technické normy4) související s ochranou zvláštních zájmů chráněných zákonem o hospodaření energií.

(3) Z hlediska dodržení technických požadavků na hospodaření s energií a alternativních systémů vytápění u staveb se vydává závazné stanovisko v územním nebo stavebním řízení k územnímu rozhodnutí nebo stavebnímu povolení.

(4) Závazná stanoviska se nevydávají v územním a stavebním řízení u staveb

a) u samostatně stojících budov s roční spotřebou energie do 700 GJ, přičemž je rozhodující součet všech druhů energie,

b) u energetických zařízení

1. rozvodu tepla do délky potrubí do 500 m a přenášeném množství tepla do 700 GJ/rok,

2. u zdrojů tepla do výkonu 1 MWt a zdrojů elektřiny využívajících tepelné procesy s výkonem do 5 MWe. Dále při aplikaci plynových turbin do 1 MWe a při užití spalovacích motorů do 500 kWe,

c) u zařízení, u kterých není při provozu spotřebovávána energie.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2007.


Ministr: Ing. Říman v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

2) § 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

3) Například vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

4) Například ČSN 730540-2.

Přesunout nahoru