Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 184/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu

Částka 60/2007
Platnost od 17.07.2007
Účinnost od 17.07.2007
Zrušeno k 01.01.2010 (365/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

184

VYHLÁŠKA

ze dne 2. července 2007,

kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 17 odst. 7 písm. e) a h) energetického zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, se mění takto:

1. § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8

Řešení nedostatku přepravní kapacity

V případě, že nelze uspokojit všechny žadatele o rezervaci přepravní kapacity, rozdělí provozovatel přepravní soustavy volnou přepravní kapacitu v poměru velikosti jednotlivých požadavků. Pokud požadavek přesahuje volnou přepravní kapacitu, sníží provozovatel přepravní soustavy před rozdělením volné přepravní kapacity tento požadavek na výši volné přepravní kapacity.“.

2. § 18 včetně nadpisu zní:

㤠18

Řešení nedostatku skladovací kapacity

V případě, že nelze uspokojit všechny žadatele o rezervaci skladovací kapacity, rozdělí provozovatel podzemního zásobníku plynu volnou skladovací kapacitu v poměru velikosti jednotlivých požadavků. Pokud požadavek přesahuje volnou skladovací kapacitu, sníží provozovatel podzemního zásobníku plynu před rozdělením volné skladovací kapacity tento požadavek na výši volné skladovací kapacity.“.

3. V § 35 odst. 2 se slovo „pátý“ nahrazuje slovem „čtvrtý“.

4. V § 38 odst. 5 písm. b) se číslo „6“ nahrazuje číslem „1“ a číslo „20“ se nahrazuje číslem „17“.

5. V § 38 odst. 5 písm. c) se číslo „7“ nahrazuje číslem „2“ a číslo „21“ se nahrazuje číslem „18“.

6. V § 39 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Pokud dojde ke změně ceny dodávky nebo distribuce plynu pro konečného zákazníka s měřením typu C mimo termín odečtu, stanoví se spotřeba plynu při změně ceny dodávky nebo distribuce plynu procentuálním rozdělením naměřeného množství plynu na měsíční odběry podle přílohy č. 11 k této vyhlášce.“.

7. Za přílohu č. 10 se doplňuje příloha č. 11, která zní:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 524/2006 Sb.

Stanovení spotřeby plynu při změně ceny dodávky nebo distribuce plynu

1. U konečného zákazníka kategorie domácnost a maloodběratel, který odebírá plyn v množství větším než 9 450 kWh/rok, se spotřeba plynu v průběhu roku stanoví podle procentuálních hodnot přiřazených pro jednotlivé kalendářní měsíce:

kalendářní měsíc i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
pi [%] 16,72 14,29 11,02 7,94 3,84 1,83 1,62 1,62 5,86 6,83 10,50 17,93

a) v případě, že je uskutečněn odečet nebo samoodečet plynu, pokud provádění samoodečtů provozovatel distribuční soustavy umožňuje, v jiném termínu než v posledním dni kalendářního měsíce, stanoví se spotřeba plynu v kalendářním měsíci úpravou procenta přiřazeného k tomuto kalendářnímu měsíci podle tabulky v tomto bodě podle poměru počtu kalendářních dnů, v nichž byl v kalendářním měsíci plyn dodáván a které spadají do daného fakturačního období, a celkového počtu kalendářních dnů tohoto kalendářního měsíce; upravené procento pui [%] pro kalendářní měsíc i se vypočítá podle vzorce

kde

i [-] je pořadové číslo kalendářního měsíce,

pi [%] Je procento přiřazené ke kalendářnímu měsíci i podle tabulky v bodu 1,

Di [-] je celkový počet kalendářních dnů v kalendářním měsíci i,

Dd [-] je počet kalendářních dnů, v nichž byl v kalendářním měsíci i plyn dodáván a které spadají do daného fakturačního období,

b) pokud konečný zákazník provede samoodečet při změně ceny dodávky nebo distribuce plynu a provozovatel distribuční soustavy provádění samoodečtů umožňuje, stanoví se spotřeba plynu v odečtovém období vymezeném samoodečtem nebo pravidelným odečtem do následujícího samoodečtů nebo pravidelného odečtu, ve kterém došlo alespoň k jedné změně ceny dodávky nebo distribuce plynu (dále jen „období mezi odečty“) tak, že množství plynu si [kWh] odebrané v celém kalendářním měsíci i spadajícím do období mezi odečty se vypočte podle vzorce

kde

Q [kWh] je odebrané množství plynu za období mezi odečty spadající do daného fakturačního období,

P [%] je součet procent přiřazených ke všem kalendářním měsícům spadajícím do období mezi odečty podle tabulky v tomto bodu včetně upravené výše procenta podle bodu a) v případě, že období mezi odečty zahrnuje kalendářní měsíc spadající do daného fakturačního období, ve kterém nebyl plyn dodáván nebo distribuován po všechny kalendářní dny,

pi [%] Je procento přiřazené ke kalendářnímu měsíci i podle tabulky v tomto bodu nebo upravené procento podle písmene a) tohoto odstavce, pokud se jedná o kalendářní měsíc spadající do daného fakturačního období, ve kterém nebyl plyn dodáván nebo distribuován po všechny kalendářní dny.

2. U konečného zákazníka kategorie domácnost a maloodběratel, který odebírá plyn v množství nepřevyšujícím 9 450 kWh/rok, se spotřeba plynu stanoví rovnoměrným rozdělením dodávky nebo distribuce plynu v průběhu roku.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.

Přesunout nahoru