Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 173/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 59/2007
Platnost od 12.07.2007
Účinnost od 12.07.2007
Zrušeno k 01.01.2015 (355/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

173

ZÁKON

ze dne 7. června 2007,

kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 260/2002 Sb. a zákona č. 255/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) (dále jen „předpisy Evropských společenství“) podmínky, za kterých se provádí opatření celního úřadu proti osobám, které vlastní, drží, skladují nebo prodávají zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví na celním území Evropských společenství, jakož i při ochraně vnitřního trhu1a).

1) Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo.
Nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení práv k duševnímu vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo.

1a) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 1 odst. 2 písm. a) se slovo „zajistit“ nahrazuje slovem „zadržet“ a slova „jehož výrobou nebo úpravou byla porušena“ se nahrazují slovy „jsou jím porušena“.

3. V § 1 odst. 2 se na konci písmene b) doplňují slova „kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví,“.

4. V § 1 odst. 2 písm. c) se slova „ , jehož výrobou nebo úpravou byla porušena“ nahrazují slovy „ , kterým jsou porušena“.

5. § 2 se zrušuje.

6. V nadpisu části druhé se slovo „zásah“ nahrazuje slovem „opatření“.

7. V nadpisu § 4 se slovo „zásah“ nahrazuje slovem „opatření“.

8. V § 4 odst. 1 větě první se za slova „Majitel práva2)“ vkládají slova „k duševnímu vlastnictví, osoba oprávněná užívat jakékoliv právo z tohoto vlastnictví nebo jejich zástupce (dále jen „majitel práva“)“, za slovo „podává“ se vkládají slova „na předepsaném formuláři3)“ a slovo „zásah“ se nahrazuje slovem „opatření“ .

Poznámka pod čarou č. 3 zní:

3) Příloha II-B nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 ze dne 31. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo.“.

9. V § 4 odst. 1 větě druhé se slovo „zásah“ nahrazuje slovem „opatření“.

10. V § 4 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

11. V § 4 odst. 2 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje, ve větě druhé se slova „zjištěno podle věty prvé“ nahrazují slovy „pravomocně soudem rozhodnuto“, slova „ , jehož výrobou nebo úpravou byla porušena“ se nahrazují slovy „ , kterým jsou porušena“ a slova „tyto náklady“ se nahrazují slovy „náklady spojené s udržováním zboží pod celním dohledem“ a věta poslední se zrušuje.

12. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

(3) V případech uvedených v předpisu Evropských společenství4) nebo v odstavci 2 celní ředitelství oznámí

a) majiteli práva rozhodnutí, jímž se stanoví částka, kterou je povinen uhradit, a číslo účtu, na který má být tato částka uhrazena,

b) dovozci, vývozci, vlastníkovi nebo držiteli zboží rozhodnutí, jímž se stanoví částka, kterou je povinen uhradit podle odstavce 2, a číslo účtu, na který má být tato částka uhrazena.

4) Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.“.

13. V nadpisu části třetí se slova „ , jehož výrobou nebo úpravou byla porušena“ nahrazují slovy „ , kterým jsou porušena“.

14. § 9 včetně poznámek pod čarou č. 6, 7 a 8 zní:

㤠9

(1) Celní úřad při provádění celního dohledu6) zadrží zboží podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví osobě, u které bylo zboží zjištěno, podle předpisu Evropských společenství7), a to bez ohledu na práva třetích osob.

(2) Bylo-li zboží podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví předáno celnímu úřadu jiným orgánem podle zvláštního právního předpisu8), postupuje celní úřad podle odstavce 1 obdobně.

(3) Osoba, které bylo oznámeno rozhodnutí o zadržení zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu vlastnictví, je povinna toto zboží celnímu úřadu vydat. O vydání tohoto zboží se vyhotoví úřední záznam podepsaný dvěma celníky a osobou, která zboží podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví vydala, a uvede se v něm též množství a popis zboží. Osobě, která zboží vydala, předá celní úřad druhopis úředního záznamu.

(4) Zadržené zboží podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví může celní úřad ponechat osobě, které bylo zboží rozhodnutím zadrženo, a uložit jí, že zboží nesmí používat, zcizit nebo s ním jiným způsobem nakládat. Právní úkony, kterými byl tento zákaz porušen, jsou neplatné.

(5) Uplynula-li lhůta pro zadržení zboží, nebo nelze-li u zadrženého zboží uložit sankci propadnutí nebo ochranné opatření zabrání zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu vlastnictví v řízení o správním deliktu, nebo rozhodnout o jeho zničení podle § 14, vrátí se osobě, které bylo zadrženo.

6) § 48 a 50 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

7) Čl. 4 a 9 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

8) Například § 23 odst. 8 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění zákona č. 145/2000 Sb.“.

15. V nadpisu části čtvrté se slovo „zásah“ nahrazuje slovem „opatření“.

16. § 11 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

㤠11

(1) Celní úřad, kterému celní ředitelství doručilo rozhodnutí o schválení žádosti a který zadržel zboží, oznámí majiteli práva na jeho žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu, adresu místa pobytu, adresu bydliště v zahraničí příjemce, odesílatele, deklaranta, vlastníka nebo držitele zboží, jde-li o fyzickou osobu, popřípadě název nebo obchodní firmu a sídlo nebo umístění organizační složky, jde-li o právnickou osobu, jakož i údaje o původu a místě odeslání zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu vlastnictví9).

(2) Na písemnou výzvu celního úřadu je majitel práva povinen předložit celnímu úřadu do 15 dnů ode dne doručení výzvy písemné vyjádření, že zadržené zboží je padělkem nebo nedovolenou napodobeninou, a to s doložkou majitele práva potvrzující, že údaje v něm obsažené jsou přesné, úplné, platné a pravdivé.

9) Čl. 9 odst. 3, čl. 10 a 11 a čl. 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.“.

17. V § 13 odst. 1 se slovo „zajištěné“ nahrazuje slovem „zadržené“.

18. V § 13 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

19. Nad označením § 14 se vkládá nadpis, který zní: „Nakládání se zbožím, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví“.

20. Nadpis pod označením § 14 se zrušuje.

21. V § 14 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 16 a 17 zní:

(1) Jestliže bylo zadrženo zboží podezřelé z porušení práv majitele práva, celní úřad na žádost majitele práva rozhodne o zničení zboží, aniž by bylo třeba dále ověřovat, zda byla práva k duševnímu vlastnictví porušena, za předpokladu, že

a) majitel práva do 10 pracovních dnů, anebo do 3 pracovních dnů, jde-li o zboží podléhající rychlé zkáze, od sdělení, že bylo zadrženo zboží, informuje celní úřad, že jde o zboží, kterým jsou porušena jeho práva k duševnímu vlastnictví, a předá celnímu úřadu souhlas deklaranta17), vlastníka nebo držitele zboží, se zničením zboží; se souhlasem celního úřadu může deklarant, vlastník nebo držitel zboží předat tento souhlas přímo celnímu úřadu. Pokud to okolnosti vyžadují, může být tato lhůta prodloužena o dalších 10 pracovních dnů. Celní úřad vyzve deklaranta, vlastníka nebo držitele zboží, aby se v přiměřené lhůtě vyjádřil k žádosti majitele práva o zničení zboží. Nepodá-li deklarant, vlastník nebo držitel zboží v předepsané lhůtě námitky proti žádosti majitele práva o zničení zboží, má se za to, že souhlas byl udělen,

b) celní úřad před zničením odebere vzorky, které uchová tak, aby mohly sloužit jako důkaz přípustný v případném soudním řízení.

16) Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

17) Čl. 4 bod 18 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.“.

22. V § 14 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Zničení se provede na náklady dovozce, při vývozu nebo zpětném vývozu na náklady vývozce; není-li dovozce a při vývozu nebo zpětném vývozu vývozce znám, zničení se provede na náklady majitele práva. Celní úřad zajistí zničení pod dohledem 3 celníků. O zničení se vyhotoví úřední záznam, v němž se uvede též množství a popis zboží. Úřední záznam podepíší všichni 3 celníci.“.

Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 3 až 11.

23. V § 14 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 18 a 19 zní:

(3) Celní úřad zajistí zničení zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví18),

a) na náklady dovozce a při vývozu a zpětném vývozu na náklady vývozce,

1. rozhodne-li pravomocně soud nebo celní úřad,

2. bylo-li přenecháno ve prospěch státu,

b) na náklady majitele práva, není-li celnímu úřadu znám dovozce a při vývozu a zpětném vývozu vývozce zboží.

Dovozce a při vývozu a zpětném vývozu vývozce a majitel práva mohou zajistit zničení19) zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, pod dohledem celního úřadu.

18) Čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

19) Čl. 182 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.“.

24. V § 14 odst. 4 větě první se slova „deklaranta, vlastníka nebo držitele zboží“ nahrazují slovy „dovozce, při vývozu nebo zpětném vývozu na náklady vývozce“, ve větě druhé se slova „v odstavci 4 písm. a)“ nahrazují slovy „v odstavci 5 písm. a) bodě 1“ a slova „podle odstavce 4 písm. c)“ se nahrazují slovy „podle odstavce 5 písm. b)“.

25. V § 14 odstavec 5 zní:

(5) Celní úřad na náklady pachatele správního deliktu zajistí

a) se souhlasem majitele práva

1. odstranění ochranných známek z padělků propadlých nebo zabraných podle pravomocného rozhodnutí soudu,

2. provedení jiných úprav na propadlých nebo zabraných padělcích, pokud se tím nezmění povaha zboží, a to tak, aby s ním bylo možno nakládat jiným způsobem než jejich prodejem, nebo

b) zničení propadlého nebo zabraného zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, ochranných známek odstraněných podle písmene a), odpadu a zbytků vzniklých při jiných úpravách podle písmene a).“.

26. V § 14 odst. 6 se slova „Není-li známa osoba, která porušila zákon některým ze způsobů uvedených v § 15 a 23, nebo se ji nepodařilo postihnout“ nahrazují slovy „Není-li znám pachatel správního deliktu nebo osoba, která není za spáchání správního deliktu odpovědná“, slova „ , jehož výrobou nebo úpravou byla porušena“ se nahrazují slovy „ , kterým jsou porušena“ a slova „o přestupku, popřípadě v řízení“ se zrušují.

27. V § 14 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) V případech uvedených v odstavcích 2, 3, 4, 5 nebo 6 celní úřad rozhodnutím stanoví částku odpovídající nákladům spojeným se zničením, a číslo účtu, na který má být tato částka uhrazena.“.

Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 8 až 12.

28. V § 14 se odstavce 8 až 12 včetně poznámek pod čarou č. 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 28 zrušují.

29. § 14a včetně poznámek pod čarou č. 22 až 27 zní:

㤠14a

(1) Celní ředitelství podle údajů celního úřadu, na základě pravomocného rozhodnutí o propadnutí nebo zabrání padělků a za předpokladu, že majitel práva vysloví souhlas s využitím padělků upravených podle § 14 odst. 5 pro humanitární účely písemně nebo elektronicky, rozhodne, které pravomocně propadlé nebo zabrané padělky jsou vhodné pro humanitární účely a které lze za podmínek stanovených tímto zákonem a zvláštním právním předpisem bezúplatně převést22) k humanitárním účelům na přejímající organizaci uvedenou v odstavci 2. K těmto účelům nelze převést padělky, které jsou zdravotně závadné a nejsou bezpečné. Padělky se bezúplatně převádějí podle účelu i využití nebo naléhavosti potřeb žadatelů podle pořadí došlých žádostí.

(2) Přejímajícími organizacemi mohou být

a) organizační složky státu nebo územního samosprávného celku a právnické osoby zřízené nebo založené státem nebo územním samosprávným celkem anebo zřízené zákonem, pokud jsou zřízeny nebo založeny za účelem poskytování sociálních služeb nebo působí v oblasti zdravotnictví nebo školství23), nebo

b) jiné právnické osoby24), pokud splňují tyto podmínky:

1. nebyly zřízeny za účelem podnikání,

2. předmětem jejich činnosti je pouze činnost v oblastech uvedených v písmenu a),

3. poskytují humanitární pomoc nepřetržitě nejméně 2 roky a

4. doloží potvrzením příslušného orgánu ne starším než 3 měsíce, že nemají nedoplatky na daních, splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále, splatné nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, včetně penále25); splatným nedoplatkem na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se pro účely tohoto zákona rozumí též nedoplatek na pojistném včetně penále, hrazený podle zvláštního právního pedpisu26) ve splátkách.

(3) Přejímající organizace je povinna

a) přijmout opatření k zabránění zneužití padělků a jejich opětovnému uvedení do obchodního styku,

b) v souladu s rozhodnutím celního ředitelství podle odstavce 1 a na své náklady zajistit odstranění ochranných známek nebo provedení jiných úprav tak, jak stanoví § 14 odst. 5 písm. a), a zničení odstraněných ochranných známek, odpadu a zbytků po těchto úpravách podle § 14 odst. 5 písm. b),

c) zajistit označení všech upravených padělků nápisem „humanita“ neodstranitelnou barvou takovým způsobem, aby nápis nebyl přímo patrný a tím nebyla snižována důstojnost osob, které tyto padělky používají,

d) evidovat a archivovat doklady o převzetí padělků a způsobu, jak s nimi bylo naloženo, a to po dobu 3 let od okamžiku bezúplatného převodu; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů upravující uchovávání stanovených dokladů27).

(4) O bezúplatném převodu padělků k humanitárním účelům uzavře Generální ředitelství cel s přejímající organizací podle odstavce 2 nebo s jejím zřizovatelem, jde-li o organizační složku územního samosprávného celku, písemnou smlouvu, která musí obsahovat vždy druh a množství bezúplatně převedených padělků a konkrétní účel, k jakému přejímající organizace padělky použije.

(5) Celní úřad je oprávněn kontrolovat u přejímající organizace plnění povinností, k nimž se přejímající organizace smluvně zavázala. O výsledku kontroly informuje celní ředitelství.

(6) Humanitárními účely podle odstavců 1 a 4 se rozumí zajišťování základních potřeb obyvatelstva, které se ocitlo v tíživé životní situaci nebo bylo postiženo mimořádnou událostí, kdy je opodstatněno využití mimořádných materiálních zdrojů.

22) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

23) Například zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb.

24) Například zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

25) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

26) § 20a zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

27) Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

30. Pod označení části páté se vkládá nadpis „SPRÁVNÍ DELIKTY“.

31. Poznámky pod čarou č. 32 až 34 včetně odkazů na tyto poznámky pod čarou se zrušují.

32. V § 15 odst. 1 písm. a) se slova „ , jehož výrobou nebo úpravou byla porušena“ nahrazují slovy „ , kterým jsou porušena“.

33. V § 15 odst. 1 písm. b) se slova „ , jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví“ nahrazují slovy „ , kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví,“ a slovo „celního“ se zrušuje.

34. V § 15 odst. 1 se písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 35 a 36 zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

35. V § 15 odst. 1 písm. c) se za slovo „zboží“ vkládají slova „ , kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví“ a slova „a jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví“ se zrušují.

36. V § 15 odst. 1 písmeno d) zní:

d) jako osoba, které bylo celním úřadem ponecháno zadržené zboží, ohledně něhož je podezření, že jím došlo k porušení práv k duševnímu vlastnictví, v rozporu s § 9 odst. 4 toto zboží používá, zcizí nebo s ním jiným způsobem nakládá,“.

37. V § 15 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

38. Nadpis pod § 16 se zrušuje.

39. V § 16 odst. 1 větě první se slova „§ 15 odst. 1 písm. a) a b)“ nahrazují slovy „§ 15 písm. a) a b)“ a ve větě druhé se slova „§ 15 odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „§ 15 písm. d)“.

40. V § 16 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „§ 15 odst. 1 písm. c) a d)“ nahrazují slovy „§ 15 písm. c)“.

41. V § 16 odst. 3 se slova „ , jehož výrobou nebo úpravou byla porušena“ nahrazují slovy „ , kterým jsou porušena“ a slova „podle zvláštního právního předpisu37)“ se nahrazují slovy „podle předpisu Evropských společenství37)“.

Poznámka pod čarou č. 37 zní:

37) Čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1917/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/95, pokud se jedná o statistiku zahraničního obchodu, v platném znění.“.

42. V § 16 se odstavce 4 a 5 zrušují.

43. § 19 a 20 se včetně nadpisů zrušují.

44. Nadpis hlavy II zní: „SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB“.

45. Nadpis pod § 23 se zrušuje.

46. V § 23 odst. 1 v úvodní části ustanovení se slova „a fyzická osoba, která je podnikatelem, se při své podnikatelské činnosti“ nahrazují slovy „nebo podnikající fyzická osoba se“.

47. V § 23 odst. 1 písm. a) a b) se slova „ , jehož výrobou nebo úpravou byla porušena“ nahrazují slovy „ , kterým jsou porušena“.

48. V § 23 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

49. V § 23 odst. 1 písm. c) se za slovo „zboží“ vkládají slova „ , kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví“ a slova „a jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví“ a slovo „nebo“ se zrušují.

50. V § 23 odst. 1 písmeno d) zní:

d) jako osoba, které bylo celním úřadem ponecháno zadržené zboží, ohledně něhož je podezření, že jím došlo k porušení práv k duševnímu vlastnictví, v rozporu s § 9 odst. 4 toto zboží používá, zcizí nebo s ním jiným způsobem nakládá, nebo“.

51. V § 23 odst. 1 se doplňuje písmeno e), které zní:

e) jako přejímající organizace nesplní po bezúplatném převodu padělků některou z povinností podle § 14a odst. 3.“.

52. V § 23 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

53. § 24 zní:

㤠24

(1) Za správní delikt podle § 23 písm. a), b) a e) se uloží pokuta do 100 000 Kč. Za správní delikt podle § 23 písm. d) se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

(2) Za správní delikt podle § 23 odst. 1 písm. c) se uloží pokuta

a) do 1 000 000 Kč,

b) do 5 000 000 Kč, porušil-li pachatel povinnosti ve větším rozsahu, nebo

c) do 20 000 000 Kč, porušil-li pachatel povinnosti ve značném rozsahu.

(3) O porušení povinností ve větším rozsahu se jedná v případě, kdy celní hodnota zboží, kterým byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, přesahuje částku 1 000 000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené nebo zpět vyvážené, přesahuje-li statistická hodnota uplatněná podle předpisu Evropských společenství37) částku 1 000 000 Kč. O porušení povinnosti ve značném rozsahu se jedná v případě, že celní hodnota zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, přesahuje částku 5 000 000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené nebo zpět vyvážené, přesahuje-li statistická hodnota uplatněná podle předpisu Evropských společenství37) částku 5 000 000 Kč.“.

54. § 27 a 28 se včetně nadpisů zrušují.

55. § 28a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 37a zní:

㤠28a

Propadnutí zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví

(1) Propadnutí zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, se uloží, jestliže takové zboží náleží pachateli správního deliktu a

a) bylo ke spáchání správního deliktu užito nebo určeno, nebo

b) bylo správním deliktem získáno nebo bylo nabyto za zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, správním deliktem získané.

(2) Vlastníkem propadlého zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, se stává stát37a).

37a) § 316 celního zákona.“.

56. Za § 28a se vkládají nové § 28b a 28c, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 37b znějí:

㤠28b

Zabrání zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, uvedeného v § 28a odst. 1 písm. a) nebo b), rozhodne se, že se takové zboží zabírá, jestliže

a) náleží osobě, kterou nelze za správní delikt stíhat, nebo

b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela

a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem.

(2) Vlastníkem zabraného zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, se stává stát.

§ 28c

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává celní úřad, v jehož územním obvodu bylo zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, zadrženo.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání37b) fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení § 14b až 23.

(6) Pokuta uložená za správní delikt je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(7) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

37b) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

57. V § 31 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Náklady podle § 4 odst. 3 jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí celního ředitelství o jejich výši majiteli práva.

(2) Náklady podle § 14 odst. 7 jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí celního ředitelství osobám tam uvedeným.“.

58. V § 31 odst. 3 písm. a) se slova „výrobou nebo úpravou zboží byla porušena práva k duševnímu vlastnictví“ nahrazují slovy „jde o padělky nebo nedovolené napodobeniny“.

59. V § 31a odst. 1 se slova „přestupcích a“ zrušují.

60. V § 31b odstavec 1 zní:

(1) Příjem z prodeje propadlého nebo zabraného zboží je příjmem státního rozpočtu.“.

61. § 31c včetně poznámky pod čarou č. 41 se zrušuje.

62. § 32 a 33 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 41 až 43 znějí:

„Opatření celního úřadu při ochraně vnitřního trhu před výrobky a zbožím, které není pod celním dohledem a kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví

§ 32

(1) Při výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených ve zvláštním právním předpise41) je celní úřad při kontrole oprávněn

a) vstupovat při výkonu kontroly

1. do provozoven nebo skladových prostor, o kterých má důvodné podezření, že se v nich nabízejí, skladují nebo prodávají výrobky nebo zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví,

2. do objektů výrobce, dovozce nebo distributora a vyžadovat předložení příslušné dokumentace a poskytnutí pravdivých informací. Výrobce, dovozce nebo distributor může být celníkem vyzván, aby mu zajistil a předložil odborná vyjádření osoby odborně způsobilé k předmětu dozoru, nebo si k dozoru přizvat majitele práva,

b) ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totožnost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování,

c) požadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení,

d) odebírat za náhradu od kontrolovaných osob potřebné vzorky výrobků nebo zboží k posouzení, zda nejde o výrobek nebo zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví. Za odebrané vzorky výrobků nebo zboží se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou se výrobek nebo zboží v okamžiku odebrání vzorku nabízí. Náhrada se neposkytne, jestliže se jí kontrolovaná osoba vzdá. Nárok na náhradu nevzniká, bude-li o výrobku nebo zboží pravomocně rozhodnuto, že jde o zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví.

(2) Kontrolované osoby jsou povinny umožnit celníkům plnit jejich úkoly související s výkonem kontroly a poskytnout jim potřebnou součinnost.

§ 33

(1) Celní úřad je oprávněn uskladnit zadržené výrobky a zboží na náklady kontrolované osoby, včetně nákladů na zadržení a přepravu v souvislosti se skladováním.

(2) Celní úřad uloží rozhodnutím kromě pokuty42) i propadnutí nebo zabrání výrobků nebo zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví.

(3) Celní úřad zajistí zničení propadlých nebo zabraných výrobků, anebo jsou-li využitelné pro humanitární účely, může ředitel celního úřadu určit, že budou poskytnuty k těmto účelům, a to bezplatně.

(4) Zničení se provede na náklad kontrolované osoby, která výrobky nebo zboží nabízela, prodávala nebo skladovala.

(5) Celní úřad uloží povinnost uhradit náklady podle odstavců 1 a 4 rozhodnutím s lhůtou splatnosti do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nejsou-li náklady ve lhůtě splatnosti zaplaceny, celní úřad postupuje při jejich vymáhání podle zvláštních právních předpisů43).

(6) Pro zadržení zboží, ničení padělků a nedovolených napodobenin, poskytnutí upravených padělků k humanitárním účelům, propadnutí a zabrání zboží a pro odvolání proti rozhodnutí celních orgánů platí obdobně ustanovení § 9, 14, 14a, 28a, 28b a 31a.

41) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

42) § 24 a 24a zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

43) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.


Čl. II

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru