Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 166/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Částka 58/2007
Platnost od 04.07.2007
Účinnost od 04.07.2007
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

166

VYHLÁŠKA

ze dne 22. června 2007,

kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:


Čl. I

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, se mění takto:

1. V § 6 odst. 2 písm. a) se slova „a písm. d) bodech 1 až 6“ nahrazují slovy „ , písm. d) bodech 1 až 6 a písm. e)“.

2. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který včetně nadpisu zní:

㤠25a

Intervenční centra

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v intervenčních centrech se poskytují v rozsahu těchto úkonů:

a) sociálně terapeutické činnosti:
krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu,

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

c) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:

1. ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,

2. vytvoření podmínek pro praní, drobné opravy a žehlení osobního, popřípadě ložního prádla a ošacení,

d) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:

1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, nebo

2. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy.“.

3. V § 38 odst. 1 písm. c) a odst. 3 písm. c) se slovo „dostatečně“ nahrazuje slovem „částečně“.

4. V příloze č. 2 bodě 8 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

5. V příloze č. 2 bodě 8 se na konci textu písmene c) doplňují slova „; v případě konfliktu osoby v těchto vztazích poskytovatel zachovává neutrální postoj“.

6. V příloze č. 2 bodě 9 písm. a) části věty před středníkem se za slova „předpoklady zaměstnanců“ vkládají slova „uvedených v § 115 zákona o sociálních službách“.

7. V příloze č. 2 bodě 9 se na konci textu písmene c) doplňují slova „; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje“.

8. V příloze č. 2 bodě 10 se na konci textu písmene a) doplňují slova „; podle tohoto postupu poskytovatel postupuje“.

9. V příloze č. 2 bodě 10 se na konci textu písmene b) doplňují slova „; podle tohoto programu poskytovatel postupuje“.

10. V příloze č. 2 bodě 10 se na konci textu písmen c) a d) doplňují slova „; podle tohoto systému poskytovatel postupuje“.

11. V příloze č. 2 bodě 10 písm. e) se za slovo „zaměstnance“ vkládají slova „, kteří vykonávají přímou práci s osobami, kterým je poskytována sociální služba,“.

12. V příloze č. 2 bodě 15 se na konci textu písmene b) doplňují slova „; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr: RNDr. Nečas v. r.

Přesunout nahoru