Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 151/2007 Sb.Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt

Částka 55/2007
Platnost od 29.06.2007
Účinnost od 29.06.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

151

SDĚLENÍ

Ministerstva pro místní rozvoj

ze dne 25. června 2007

o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt

Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s § 4 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného zbytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje pro uplatnění jednostranného zvýšení nájemného z bytu v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008:

• roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel (bez Prahy a Brna) -uvedeno v příloze č. 1,

• územní rozčlenění Prahy a Brna seskupením jejich katastrálních území - uvedeno v příloze č. 2,

• základní ceny v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytů a cílové hodnoty měsíčního nájemného v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu - uvedeno v příloze č. 3,

• maximální přírůstky měsíčního nájemného vyjádřené v procentech - uvedeno v příloze č. 4 a č. 4a,

• postup při vyhledání maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt.

V příloze č. 1 jsou podle krajů jmenovitě uvedeny všechny obce, kromě Prahy a Brna, s počtem obyvatel 2 000 a více a jsou zařazeny do velikostních kategorií v závislosti na počtu obyvatel. Obce shodného názvu nacházející se ve stejném kraji jsou označeny v závorce příslušným okresem. Obce s počtem obyvatel nižším než 2 000 v této příloze jmenovitě uvedeny nejsou; pro účely vyhledání základní ceny a cílového nájemného v příloze č. 3 a pro účely vyhledání maximálního přírůstku měsíčního nájemného v příloze č. 4 a 4a patří obce s počtem obyvatel nižším než 2 000 v příslušném kraji do velikostní kategorie „do 1 999 obyvatel“. Obce jsou do velikostních kategorií roztříděny na základě údajů Českého statistického úřadu o počtu obyvatel k 1. lednu 2007.

V příloze č. 2 jsou uvedena všechna katastrální území v Praze a Brně a jsou seskupena do jednotlivých oblastí označených čísly. Toto členění bylo převzato z vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

V příloze č. 3 jsou uvedeny základní ceny v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytů vyjadřující střední hodnoty kupních cen nemovitostí vycházející ze statistiky cen nemovitostí Ministerstva financí. Dále jsou v této příloze uvedeny cílové hodnoty měsíčního nájemného v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu pro jednotlivé velikostní kategorie obcí v jednotlivých krajích a pro jednotlivé oblasti Prahy a Brna; těchto cílových hodnot může být dosaženo nejdříve k 1. lednu 2010 (§ 2 písm. c) zákona). Tyto hodnoty byly vypočteny podle vzorce uvedeného v příloze k zákonu. Cílové hodnoty měsíčního nájemného jsou uvedeny zvlášť pro byty se sníženou kvalitou, což jsou byty vymezené v ustanovení § 2 písm. e) až g) zákona. Podlahová plocha bytuje vymezena v ustanovení § 2 písm. d) zákona.

V příloze č. 4 jsou uvedeny maximální přírůstky měsíčního nájemného v procentech, vypočtené pro aktuální nájemné - tj. nájemné placené k datu výpočtu jednostranného zvýšení - (v Kč/m2) podle vzorce uvedeného v příloze k zákonu a zaokrouhlené na jedno desetinné místo. Aktuální nájemné nezahrnuje nájemné za vybavení bytu (§ 2 písm. b) zákona), ani platby za služby spojené s užíváním bytu nebo za vytápění a energii. Hodnoty aktuálního nájemného rozčleněné podle velikostních kategorií obcí v jednotlivých krajích a podle oblastí v Praze a Brně jsou uvedeny v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu a zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Nejsou zde uvedeny hodnoty aktuálního nájemného, u nichž je v jednotlivých velikostních kategoriích obcí a v oblastech Prahy a Brna nízká pravděpodobnost jejich výskytu, ani hodnoty vyšší než příslušné cílové nájemné. V příloze č. 4a jsou uvedeny, ve stejné struktuře, hodnoty aktuálního nájemného a jim odpovídající maximální přírůstky nájemného pro byty se sníženou kvalitou.

Zásady zvyšování nájemného podle zákona:

• Zvýšení nájemného v průběhu trvání nájemního vztahu se sjednává dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem, popř. jednostranným, avšak limitovaným, zvýšením nájemného podle zákona.

• Jednostranné zvýšení nájemného nesmí převýšit maximální přírůstek měsíčního nájemného (v procentech) stanovený pro každou konkrétní hodnotu aktuálního nájemného - tj. nájemného placeného k datu výpočtu jednostranného zvýšení - za 1 m2 podlahové plochy bytu v příslušné velikostní kategorii obcí nebo oblasti Prahy a Brna.

• Maximální přírůstek měsíčního nájemného lze vypočítat podle vzorce stanoveného v příloze zákona. Pro přímý výpočet maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt podle vzorce uvedeného v příloze k zákonu se použijí základní ceny, popř. cílové hodnoty nájemného, v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu v závislosti na velikostní kategorii obce v příslušném kraji nebo oblasti Prahy nebo Brna, kde se konkrétní byt nachází. Tyto hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 3. Již vypočtené maximální přírůstky měsíčního nájemného lze alternativně vyhledat v příloze č. 4 nebo 4a.

Postup při vyhledání maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt v přílohách k tomuto Sdělení a určení zvýšeného nájemného o tento přírůstek:

1. Zjistěte v příloze č. 1, v rámci příslušného kraje, velikostní kategorii (podle počtu obyvatel), kam je zařazena obec, v níž se nachází konkrétní byt.

2. Pokud se konkrétní byt nachází v Praze nebo Brně, vyhledejte v příloze č. 2 podle příslušného katastrálního území oblast, do které byt patří.

3. Vyhledejte v příloze č. 4 (popř. 4a pro byty se sníženou kvalitou) ve vodorovném řádku odpovídajícím velikostní kategorii obcí nebo oblasti Prahy nebo Brna (podle označení v levé části stránky) hodnotu odpovídající konkrétnímu aktuálnímu nájemnému - tj. nájemnému, které je placeno k datu výpočtu jednostranného zvýšení („AN“). Nenajdete-li konkrétní hodnotu aktuálního nájemného, vyhledejte v témže vodorovném řádku hodnotu nejbližší nižší (směrem doprava). Hodnoty aktuálního nájemného rovné nebo vyšší než cílové nájemné pro danou velikostní kategorii obcí nebo oblast Prahy a Brna zde uvedeny nejsou, protože pro takové hodnoty se aktuální nájemné jednostranně zvýšit nemůže.

4. Následně pak vyhledejte v záhlaví - tj. v prvním řádku nahoře - toho sloupce, v němž se vyhledané aktuální nájemné nachází, maximální přírůstek měsíčního nájemného („MP“) vyjádřený v procentech.

5. O maximální přírůstek měsíčního nájemného „MP“ (v %) může pronajímatel zvýšit nájemné v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008. Znamená to, že zvýšené nájemné „ZN“ (v Kč/m2) se odvodí z aktuálního nájemného (tj. nájemného placeného k datu výpočtu jednostranného zvýšení) „AN“ (v Kč/m2) takto:

Příklad postupu při vyhledání maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt:

Například - byt se nachází v Peckách ve Středočeském kraji, má sníženou kvalitu a je za něj placeno aktuální měsíční nájemné 12,62 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu.

V příloze č. 1 je obec Pecky jmenovitě uvedena, a to ve velikostní kategorii „Obce se 2 000 - 9 999 obyvatel“, jak ukazuje následující obrázek
jak ukazuje následující obrázek
:

Na základě tohoto zařazení obce Pecky do příslušné velikostní kategorie (2 000 -9 999 obyvatel) se v příloze č. 4a (jde o byt se sníženou kvalitou) vyhledává hodnota aktuálního nájemného v Kč/m2 (12,62). Tato konkrétní hodnota zde uvedena není; v témže řádkuje však (vpravo) uvedena hodnota nejbližší nižší, a to 12,61.

V záhlaví příslušného sloupce (nahoře na stránce) je k tomuto aktuálnímu nájemnému přiřazeno zvýšení 43,7 % (maximální přírůstek měsíčního nájemného v procentech), jak ukazuje následující obrázek
jak ukazuje následující obrázek
:

Výpočet zvýšeného nájemného o 43,7 % se provede tak, že se hodnota aktuálního nájemného (v Kč/m2) vynásobí číslem 1,437:

Zvýšené měsíční nájemné za 1 m2 podlahové plochy zvoleného bytu je v roce 2008 18,13 Kč/m2.

Ministr: Čunek v. r.

Příloha č. 1: Roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel

Středočeský kraj

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Bakov nad Jizerou

Bělá pod Bezdězem

Benátky nad Jizerou

Březnice

Buštěhrad

Bystřice

Čerčany

Černošice

Český Brod

Dobrovice

Dobřichovice

Dobříš

Dolní Bousov

Dolní Břežany

Horoměřice

Hořovice

Hostivice

Jesenice (okr.Praha-západ)

Jílové u Prahy

Jince

Kamenice

Klecany

Komárov

Kosmonosy

Kostelec nad Černými Lesy

Kostelec nad Labem

Králův Dvůr

Libčice nad Vltavou

Libušin

Lysá nad Labem

Městec Králové

Milín

Milovice

Mnichovice (okr. Praha-východ)

Mnichovo Hradiště

Mníšek pod Brdy

Neveklov

Nové Strašecí

Odolena Voda

Pečky

Průhonice

Psáry

Roztoky (okr.Praha-západ)

Rožmitál pod Třemšínem

Rudná

Řevnice

Sadská

Sázava

Sedlčany

Sedlec-Prčice

Stochov

Tuchlovice

Týnec nad Sázavou

Uhlířské Janovice

Unhošť

Úvaly

Velim

Velké Popovice

Velký Osek

Velvary

Votice

Vrané nad Vltavou

Vrdy

Všetaty (okr. Mělník)

Zdice

Zeleneč

Zlonice

Zruč nad Sázavou

Žebrák

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Benešov

Beroun

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Čáslav

Čelákovice

Kolín

Kralupy nad Vltavou

Kutná Hora

Mělník

Mladá Boleslav

Neratovice

Nymburk

Poděbrady

Příbram

Rakovník

Říčany

Slaný

Vlašim

Obce 50 000 a více obyvatel

Kladno

Příloha č. 1: Roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel

Jihočeský kraj

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Bechyně

Blatná

Borovany (okr.České Budějovice)

České Velenice

Dačice

Dobrá Voda u Českých Budějovic

Hluboká nad Vltavou

Horní Planá

Chlum u Třeboně

Chýnov

Jistebnice

Kamenný Újezd

Kaplice

Kardašova Řečice

Křemže

Ledenice

Lišov

Milevsko

Mladá Vožice

Netolice

Nová Bystřice

Nová Včelnice

Nové Hrady

Planá nad Lužnicí

Protivín

Rudolfov

Sezimovo Ústí

Slavonice

Soběslav

Studená

Suchdol nad Lužnicí

Trhové Sviny

Třeboň

Týn nad Vltavou

Velešín

Veselí nad Lužnicí

Větřní

Vimperk

Vodňany

Volary

Volyně

Vyšší Brod

Zliv

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Český Krumlov

Jindřichův Hradec

Písek

Prachatice

Strakonice

Tábor

Obce 50 000 a více obyvatel

České Budějovice

Plzeňský kraj

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Blovice

Bor

Břasy

Dobřany

Holýšov

Horažďovice

Horní Bříza

Horšovský Týn

Hrádek (okr. Rokycany)

Chlumčany

Chotěšov

Janovice nad Úhlavou

Kaznějov

Kdyně

Kralovice

Líně

Mirošov

Nepomuk

Nýrsko

Nýřany

Planá

Plasy

Přeštice

Spálené Poříčí

Staňkov

Starý Plzenec

Stod

Strašice

Stříbro

Šťáhlavy

Tlučná

Třemošná

Vejprnice

Zbiroh

Zruč-Senec

Železná Ruda

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Domažlice

Klatovy

Rokycany

Sušice

Tachov

Obce 50 000 a více obyvatel

Plzeň

Příloha č. 1: Roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel

Karlovarský kraj

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Březová (okr.Sokolov)

Františkovy Lázně

Habartov

Horní Slavkov

Hranice

Jáchymov

Kraslice

Kynšperk nad Ohří

Loket

Luby

Nejdek

Nová Role

Nové Sedlo

Plesná

Rotava

Teplá

Toužim

Velká Hleďsebe

Žlutice

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Cheb

Chodov (okr.Sokolov)

Mariánské Lázně

Ostrov

Sokolov

Obce 50 000 a více obyvatel

Karlovy Vary

Ústecký kraj

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Benešov nad Ploučnicí

Bohušovice nad Ohří

Budyně nad Ohří

Česká Kamenice

Dubí

Duchcov

Horní Jiřetín

Hrob

Chabařovice

Chlumec

Jílové

Jiříkov

Košťany

Krásná Lípa

Kryry

Libochovice

Lom

Lovosice

Meziboří

Mikulášovice

Novosedlice

Obrnice

Osek

Peruc

Podbořany

Postoloprty

Povrly

Proboštov

Šluknov

Štětí

Terezín

Trmice

Úštěk

Vejprty

Velké Březno

Velký Šenov

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Bílina

Chomutov

Jirkov

Kadaň

Klášterec nad Ohří

Krupka

Litoměřice

Litvínov

Louny

Roudnice nad Labem

Rumburk

Varnsdorf

Žatec

Obce 50 000 a více obyvatel

Děčín

Most

Teplice

Ústí nad Labem

Příloha č. 1: Roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel

Liberecký kraj

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Cvikov

Český Dub

Desná

Doksy

Frýdlant

Hejnice

Hodkovice nad Mohelkou

Hrádek nad Nisou

Chrastava

Jablonné v Podještědí

Jilemnice

Kamenický Šenov

Lomnice nad Popelkou

Mimoň

Nové Město pod Smrkem

Raspenava

Rokytnice nad Jizerou

Rychnov u Jablonce nad Nisou

Semily

Smržovka

Stráž nad Nisou

Stráž pod Ralskem

Tanvald

Velké Hamry

Zákupy

Železný Brod

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Česká Lípa

Jablonec nad Nisou

Nový Bor

Turnov

Obce 50 000 a více obyvatel

Liberec

Královéhradecký kraj

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Borohrádek

Broumov

Černilov

Červený Kostelec

Česká Skalice

Dobruška

Hořice

Hostinné

Hronov

Chlumec nad Cidlinou

Kopidlno

Kostelec nad Orlicí

Lázně Bělohrad

Meziměstí

Mladé Buky

Nechanice

Nová Paka

Nový Bydžov

Opočno

Police nad Metují

Rokytnice v Orlických horách

Rtyně v Podkrkonoší

Rudník

Smiřice

Sobotka

Solnice

Stará Paka

Svoboda nad Úpou

Třebechovice pod Orebem

Týniště nad Orlicí

Úpice

Vamberk

Velké Poříčí

Žacléř

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Dvůr Králové nad Labem

Jaroměř

Jičín

Náchod

Nové Město nad Metují

Rychnov nad Kněžnou

Trutnov

Vrchlabí

Obce 50 000 a více obyvatel

Hradec Králové

Příloha č. 1: Roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel

Pardubický kraj

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Červená Voda

Dašice

Dolní Dobrouč

Heřmanův Městec

Holice

Choceň

Chrast

Chvaletice

Jablonné nad Orlicí

Jevíčko

Králíky

Lanškroun

Lázně Bohdaneč

Letohrad

Luže

Opatovice nad Labem

Polička

Proseč

Přelouč

Sezemice

Skuteč

Slatiňany

Třemošnice

Žamberk

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Česká Třebová

Hlinsko

Chrudim

Litomyšl

Moravská Třebová

Svitavy

Ústí nad Orlicí

Vysoké Mýto

Obce 50 000 a více obyvatel

Pardubice

Vysočina

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Batelov

Brtnice

Bystřice nad Pernštejnem

Golčův Jeníkov

Chotěboř

Jaroměřice nad Rokytnou

Jemnice

Kamenice nad Lipou

Ledeč nad Sázavou

Luka nad Jihlavou

Moravské Budějovice

Náměšť nad Oslavou

Okříšky

Pacov

Počátky

Polná

Přibyslav

Světlá nad Sázavou

Telč

Třešť

Velká Bíteš

Ždírec nad Doubravou

Žirovnice

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Havlíčkův Brod

Humpolec

Nové Město na Moravě

Pelhřimov

Třebíč

Velké Meziříčí

Žďár nad Sázavou

Obce 50 000 a více obyvatel

Jihlava

Příloha č. 1: Roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel

Jihomoravský kraj (bez Brna)

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Adamov

Bílovice nad Svitavou

Blatnice pod Svatým Antonínkem

Blučina

Bučovice

Bzenec

Čejkovice (okr. Hodonín)

Dobšice

Dolní Bojanovice

Dolní Kounice

Drnovice (okr. Vyškov)

Dubňany

Hovorany

Hrušovany nad Jevišovkou

Hrušovany u Brna

Hustopeče

Ivančice

Ivanovice na Hané

Jedovnice

Klobouky u Brna

Kobylí

Kunštát

Kuřim

Lanžhot

Lednice

Letovice

Lužice

Mikulov

Miroslav

Modříce

Mokrá-Horákov

Moravská Nová Ves

Moravský Krumlov

Moravský Písek

Mutěnice

Ořechov

Oslavany

Podivín

Pohořelice

Pozořice

Prušánky

Rájec-Jestřebí

Rajhrad

Rakvice

Ratíškovice

Rohatec

Rosice

Rousínov

Slavkov u Brna

Strážnice

Střelice (okr. Brno-venkov)

Svatobořice-Mistřín

Šardice

Šlapanice

Tišnov

Troubsko

Tvrdonice

Újezd u Brna

Vacenovice

Valtice

Velká nad Veličkou

Velké Bílovice

Velké Opatovice

Velké Pavlovice

Veverská Bítýška

Vnorovy

Vracov

Zastávka

Zbýšov (okr. Brno-venkov)

Ždánice

Židlochovice

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Blansko

Boskovice

Břeclav

Hodonín (okr. Hodonín)

Kyjov

Veselí nad Moravou

Vyškov

Znojmo

Příloha č. 1: Roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel

Olomoucký kraj

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Bludov

Bohuňovice

Brodek u Přerova

Česká Ves

Dolany

Hanušovice

Hlubočky

Horka nad Moravou

Javorník

Kojetín

Konice

Kostelec na Hané

Libina

Lipník nad Bečvou

Lipová-lázně

Loštice

Lutín

Mikulovice

Mohelnice

Moravský Beroun

Němčíce nad Hanou

Nový Malín

Plumlov

Postřelmov

Rapotín

Ruda nad Moravou

Sobotín

Štěpánov

Štíty

Tovačov

Velká Bystřice

Velké Losiny

Velký Týnec

Vikýřovice

Zlaté Hory

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Hranice

Jeseník

Litovel

Prostějov

Přerov

Šternberk

Šumperk

Uničov

Zábřeh

Obce 50 000 a více obyvatel

Olomouc

Zlínský kraj

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Bánov

Bojkovice

Boršice

Brumov-Bylnice

Buchlovice

Bystřice pod Hostýnem

Dolní Němčí

Fryšták

Halenkov

Hluk

Horní Bečva

Hošťálková

Hovězí

Hulín

Huslenky

Chropyně

Jablůnka

Karolínka

Kelč

Koryčany

Kunovice (okr.Uherské Hradiště)

Kvasice

Luhačovice

Morkovice-Slížany

Napajedla

Nivnice

Nový Hrozenkov

Ostrožská Nová Ves

Slavičín

Slušovice

Staré Město

Strání

Štítná nad Vláří-Popov

Tlumačov

Uherský Ostroh

Valašská Bystřice

Valašské Klobouky

Velké Karlovice

Vizovice

Vlčnov

Zašová

Zdounky

Zubří

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Holešov

Kroměříž

Otrokovice

Rožnov pod Radhoštěm

Uherské Hradiště

Uherský Brod

Valašské Meziříčí

Vsetín

Obce 50 000 a více obyvatel

Zlín

Příloha č. 1: Roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel

Moravskoslezský kraj

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Albrechtice

Baška

Bílovec

Bolatice

Brušperk

Břidličná

Budišov nad Budišovkou

Bystřice

Čeladná

Dětmarovice

Dobrá

Dolní Benešov

Dolní Lutyně

Fryčovice

Frýdlant nad Ostravicí

Fulnek

Háj ve Slezsku

Hať

Horní Benešov

Horní Suchá

Hradec nad Moravicí

Jablunkov

Klimkovice

Kobeřice

Kozlovice

Kravaře

Kunčice pod Ondřejníkem

Ludgeřovice

Město Albrechtice

Mořkov

Mosty u Jablunkova

Návsí

Odry

Ostravice

Palkovice

Paskov

Petrovice u Karviné

Petřvald (okr. Karviná)

Píšť

Příbor

Rychvald

Rýmařov

Stará Ves nad Ondřejnicí

Starý Jičín

Suchdol nad Odrou

Šenov

Šenov u Nového Jičína

Štěpánkovice

Štramberk

Těrlicko

Trojanovice

Vendryně

Vítkov

Vratimov

Vrbno pod Pradědem

Vřesina (okr. Ostrava-město)

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Bohumín

Bruntál

Český Těšín

Frenštát pod Radhoštěm

Hlučín

Kopřivnice

Krnov

Nový Jičín

Orlová

Studénka

Třinec

Obce 50 000 a více obyvatel

Frýdek-Místek

Havířov

Karviná

Opava

Ostrava

Příloha č. 2: Územní rozčlenění Prahy a Brna seskupením jejich katastrálních území

Hlavní město Praha

 Katastrální územíČíslo katastrálního území (územně technické jednotky)
Oblast č. 1Hradčany727121,729558
Josefov727008
Malá Strana727091,729035
Nové Město727181,727075,730971
Staré Město727024
Oblast č. 2Vinohrady727164,727067, 727547, 728187,732311
Vyšehrad727300
Oblast č. 3Holešovice730122,727156
Karlín730955
Žižkov727415, 730939, 732401
Oblast č. 4Braník727873
Hodkovičky727857
Krč727598
Lhotka728071
Michle727750,732150
Nusle728161,727296
Podolí728152
Oblast č. 5Hlubočepy728837
Jinonice728730,729132
Košíře728764
Motol728951
Radlice728641
Smíchov729051
Oblast č. 6Břevnov729582
Bubeneč730106,730165
Dejvice729272
Střešovice729302
Oblast č. 7Trója730190,730742
Oblast č. 8Bohnice730556
Cimice730394
Ďáblice730629
Kobylisy730475
Letňany731439
Prosek731382
Střížkov730866,731391
Oblast č. 9Hrdlořezy731765,732460
Libeň730891,730220, 731331
Vysočany731285,727431
Oblast č. 10Malešice732451,731773
Strašnice731943,727482
Vršovice732257
Záběhlice732117,727997
Oblast č. 11Háje728233
Horní Měcholupy732583
Chodov728225
Petrovice732613
Oblast č. 12Benice602582
Kolovraty668591
Kunratice728314
Křeslice676071
Lipany668605
Pitkovice773417
Seberov762130
Újezd u Průhonic773999
 Cholupice652393
Oblast č. 13Libuš728390
Písnice720984
 Točná652407
 Kamýk728438
Oblast č. 14Komořany728519
 Modřany728616
 Lahovice729248
Oblast č. 15Lipence683973
 Zbraslav791733
 Malá Chuchle729183
Oblast č. 16Velká Chuchle729213
 Radotín738620
 Holyně750573
 Lochkov686425
 Reporyje745251,918377
Oblast č. 17Slivenec750590
 Sobin793256
 Třebonice770353
 Zadní Kopanina745278
 Repy729701
Oblast č. 18Stodůlky755541
 Zličín793264
Oblast č. 19Ruzyně729710
 Liboc729795
Oblast č. 20Veleslavín729353
 Vokovice729418
 Lysolaje729931
 Nebušice729876
Oblast č. 21Přední Kopanina734373
 Suchdol729981
 Sedlec730041
 Březiněves614131
Oblast č. 22Dolní Chabry730599
Miškovice731552
 Třeboradice731528
 Cakovice731561
Oblast č. 23Kbely731641
Satalice746134
 Vinoř782378
 Černý Most731676
Oblast č. 24Hloubětín731234
Hostavice731722
 Kyje731226
 Běchovice601527
 Dolní Počernice629952
Oblast č. 25Horní Počernice643777
 Klánovice665444
 Újezd n. Lesy773778
 Dolní Měcholupy732541
Oblast č. 26Hostivař732052
 Stěrboholy732516
 Dubeč633330
 Hájek773395
Oblast č. 27Koloděje668508
 Královice672629
 Nedvězí702323
Oblast č. 28Uhříněves773425

Příloha č. 2: Územní rozčlenění Prahy a Brna seskupením jejich katastrálních území Brno

 Katastrální územíČíslo katastrálního území (územně technické jednotky)
Oblast č. 1Město Brno610003
Oblast č. 2Staré Brno610089
Stránice610330
Veveří610372
Černá Pole610771
Oblast č. 3Pisárky610208
Zabovřesky610470
Královo Pole611484
Lesná610887
Oblast č. 4Jundrov610542
Komín610585
Medlánky611743
Rečkovice611646
Oblast č. 5Stýřice610186
Ponava611379
Komárov611026
Cernovice611263
Zidenice611115
Maloměřice612499
Husovice610844
Obřany612553
Oblast č. 6Zábrdovice610704
Trnitá610950
Oblast č. 7Líšeň612405
Slatina612286
Bohunice612006
Starý Lískovec612014
Nový Lískovec610283
Bosonohý608505
Kohoutovice610313
Bystrc611778
Oblast č. 8Mokrá Hora611701
Soběšice751910
Ivanovice655856
Kníničky611905
Oblast č. 9Zebětín795674
Jehnice658201
Ořešín712680
Utěchov u Brna775550
Oblast č. 10Horní Heršpice612065
Dolní Heršpice612111
Holásky612243
Přízřenice612146
Brněnské Ivanovice612227
Oblast č. 11Chrlice654132
Tuřany612171
Dvorská633895
Oblast č. 12Sadová611565

Příloha č. 3: Základní ceny a cílové nájemné v Kč/m2 podlahové plochy bytu pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Kraj; velikostní kategorie obcí
podle počtu obyvatel,
oblasti Prahy a Brna
Základní cena
bytu v Kč/m2
Cílová hodnota měsíčního
nájemného v Kč/m2
Cílová hodnota měs. náj. v Kč/m2
pro byty se sníženou kvalitou
HL. M. PRAHA
Oblast č. 145 537110,0598,66
Oblast č. 234 518104,9993,49
Oblast č. 326 430110,1399,11
Oblast č. 422 53493,8984,50
Oblast č. 527 372114,05102,65
Oblast č. 631 249119,79106,77
Oblast č. 728 045116,85105,17
Oblast č. 824 791103,3092,97
Oblast č. 924 460101,9291,73
Oblast č. 102319396,6486,97
Oblast č. 1123 79199,1389,22
Oblast č. 1223 50797,9588,15
Oblast č. 1320 21084,2175,79
Oblast č. 1420 21084,2175,79
Oblast č. 1520 21084,2175,79
Oblast č. 1619 04579,3571,42
Oblast č. 1719 04579,3571,42
Oblast č. 1823 50797,9588,15
Oblast č. 1923 50797,9588,15
Oblast č. 2027 062112,76101,48
Oblast č. 2123 50797,9588,15
Oblast č. 2219 04579,3571,42
Oblast č. 2319 04579,3571,42
Oblast č. 2419 04579,3571,42
Oblast č. 2519 04579,3571,42
Oblast č. 2620 32384,6876,21
Oblast č. 2719 04579,3571,42
Oblast č. 2819 04579,3571,42
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel1671869,6662,69
10 000-49 999 obyvatel12 76853,2047,88
2 000-9 999 obyvatel9 98641,6137,45
do 1 999 obyvatel6 60127,5024,75
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel12 79453,3147,98
10 000-49 999 obyvatel9 77440,7336,65
2 000-9 999 obyvatel6 35526,4823,83
do 1 999 obyvatel4 07716,9915,29
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel1461760,9054,81
10 000-49 999 obyvatel8 75336,4732,82
2 000-9 999 obyvatel7 49931,2528,12
do 1 999 obyvatel4 94320,6018,54
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel1517463,2356,90
10 000-49 999 obyvatel8 47835,3331,79
2 000-9 999 obyvatel5 84724,3621,93
do 1 999 obyvatel4 58219,0917,18
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel5 47822,8320,54
10 000-49 999 obyvatel4 80120,0018,00
2 000-9 999 obyvatel5 55023,1320,81
do 1 999 obyvatel4 05316,8915,20
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel11 78849,1244,21
10 000-49 999 obyvatel7 98233,2629,93
2 000-9 999 obyvatel5 56623,1920,87
do 1 999 obyvatel5 23521,8119,63
KRÁLOVĚHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel17 00870,8763,78
10 000-49 999 obyvatel921538,4034,56
2 000-9 999 obyvatel771732,1528,94
do 1 999 obyvatel3 82415,9314,34
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel11 60548,3543,52
10 000-49 999 obyvatel9 63740,1536,14
2 000-9 999 obyvatel715429,8126,83
do 1 999 obyvatel6 28426,1823,57
VYSOČINA
50 000 a více obyvatel12 69152,8847,59
10 000-49 999 obyvatel9 87641,1537,04
2 000-9 999 obyvatel7 29730,4027,36
do 1 999 obyvatel414517,2715,54
BRNO
Oblast č. 120 64186,0077,40
Oblast č. 219 36380,6872,61
Oblast č. 319 79382,4774,22
Oblast č. 420 64186,0077,40
Oblast č. 518 52077,1769,45
Oblast č. 614 80461,6855,52
Oblast č. 71313254,7249,25
Oblast č. 81313254,7249,25
Oblast č. 91313254,7249,25
Oblast č. 101313254,7249,25
Oblast č. 111313254,7249,25
Oblast č. 1219 36380,6872,61
JIHOMORAVSKÝ bez BRNA
10 000-49 999 obyvatel10 30442,9338,64
2 000-9 999 obyvatel7 74232,2629,03
do 1 999 obyvatel571823,8321,44
OLOMOUCKÝ
50 000 a více obyvatel14 39459,9853,98
10 000-49 999 obyvatel8 95637,3233,59
2 000-9 999 obyvatel5 99124,9622,47
do 1 999 obyvatel414717,2815,55
ZLÍNSKÝ
50 000 a více obyvatel14 93462,2356,00
10 000-49 999 obyvatel10 44343,5139,16
2 000-9 999 obyvatel8 34434,7731,29
do 1 999 obyvatel5 57523,2320,91
MORAVSKOSLEZSKÝ
50 000 a více obyvatel8 39634,9831,49
10 000-49 999 obyvatel6 23725,9923,39
2 000-9 999 obyvatel512621,3619,22
do 1 999 obyvatel410617,1115,40

Příloha č. 4

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 20,0%0,1%0,2%0,3%0,4%0,5%0,6%0,7%0,8%0,9%1,0%1,1%1,2%1,3%1,4%1,5%1,6%1,7%1,8%1,9%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1110,05109,89109,56109,23108,91108,58108,26107,94107,62107,30106,98106,66106,34106,03105,72105,40105,09104,78104,47104,17103,86
Oblast č. 2104,99104,84104,52104,21103,90103,59103,28102,97102,67102,36102,06101,76101,45101,15100,86100,56100,2699,9699,6799,3899,09
Oblast č. 3110,13109,97109,64109,31108,99108,66108,34108,02107,69107,37107,05106,74106,42106,11105,79105,48105,17104,86104,55104,24103,94
Oblast č. 493,8993,7593,4793,1992,9292,6492,3692,0991,8191,5491,2791,0090,7390,4690,1989,9389,6689,4089,1388,8788,61
Oblast č. 5114,05113,88113,54113,20112,87112,53112,19111,86111,53111,20110,87110,54110,21109,88109,56109,23108,91108,59108,27107,95107,64
Oblast č. 6119,79119,62119,26118,90118,55118,19117,84117,49117,14116,79116,44116,10115,76115,41115,07114,73114,39114,06113,72113,39113,05
Oblast č. 7116,85116,68116,33115,98115,64115,29114,95114,61114,26113,93113,59113,25112,91112,58112,25111,92111,59111,26110,93110,60110,28
Oblast č. 8103,30103,15102,84102,53102,23101,92101,62101,32101,02100,72100,42100,1299,8299,5399,2398,9498,6598,3698,0797,7897,49
Oblast č. 9101,92101,77101,47101,16100,86100,56100,2699,9699,6799,3799,0798,7898,4998,2097,9197,6297,3397,0496,7696,4796,19
Oblast č. 1096,6496,5096,2195,9295,6495,3595,0794,7894,5094,2293,9493,6693,3993,1192,8392,5692,2992,0191,7491,4791,21
Oblast č. 1199,1398,9998,6998,4098,1097,8197,5297,2396,9496,6596,3696,0895,7995,5195,2394,9494,6694,3994,1193,8393,55
Oblast č. 1297,9597,8197,5297,2296,9396,6496,3696,0795,7895,5095,2294,9394,6594,3794,0993,8193,5493,2692,9992,7192,44
Oblast č. 1384,2184,0983,8483,5983,3483,0982,8482,5982,3582,1081,8681,6281,3881,1380,8980,6680,4280,1879,9479,7179,47
Oblast č. 1484,2184,0983,8483,5983,3483,0982,8482,5982,3582,1081,8681,6281,3881,1380,8980,6680,4280,1879,9479,7179,47
Oblast č. 1584,2184,0983,8483,5983,3483,0982,8482,5982,3582,1081,8681,6281,3881,1380,8980,6680,4280,1879,9479,7179,47
Oblast č. 1679,3579,2479,0078,7678,5378,2978,0677,8377,6077,3777,1476,9176,6876,4576,2376,0075,7875,5575,3375,1174,89
Oblast č. 1779,3579,2479,0078,7678,5378,2978,0677,8377,6077,3777,1476,9176,6876,4576,2376,0075,7875,5575,3375,1174,89
Oblast č. 1897,9597,8197,5297,2296,9396,6496,3696,0795,7895,5095,2294,9394,6594,3794,0993,8193,5493,2692,9992,7192,44
Oblast č. 1997,9597,8197,5297,2296,9396,6496,3696,0795,7895,5095,2294,9394,6594,3794,0993,8193,5493,2692,9992,7192,44
Oblast č. 20112,76112,60112,26111,92111,59111,26110,92110,59110,27109,94109,61109,29108,96108,64108,32108,00107,68107,36107,05106,73106,42
Oblast č. 2197,9597,8197,5297,2296,9396,6496,3696,0795,7895,5095,2294,9394,6594,3794,0993,8193,5493,2692,9992,7192,44
Oblast č. 2279,3579,2479,0078,7678,5378,2978,0677,8377,6077,3777,1476,9176,6876,4576,2376,0075,7875,5575,3375,1174,89
Oblast č. 2379,3579,2479,0078,7678,5378,2978,0677,8377,6077,3777,1476,9176,6876,4576,2376,0075,7875,5575,3375,1174,89
Oblast č. 2479,3579,2479,0078,7678,5378,2978,0677,8377,6077,3777,1476,9176,6876,4576,2376,0075,7875,5575,3375,1174,89
Oblast č. 2579,3579,2479,0078,7678,5378,2978,0677,8377,6077,3777,1476,9176,6876,4576,2376,0075,7875,5575,3375,1174,89
Oblast č. 2684,6884,5684,3184,0583,8083,5583,3083,0582,8182,5682,3282,0781,8381,5981,3581,1180,8780,6380,3980,1579,92
Oblast č. 2779,3579,2479,0078,7678,5378,2978,0677,8377,6077,3777,1476,9176,6876,4576,2376,0075,7875,5575,3375,1174,89
Oblast č. 2879,3579,2479,0078,7678,5378,2978,0677,8377,6077,3777,1476,9176,6876,4576,2376,0075,7875,5575,3375,1174,89
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel69,6669,5669,3569,1568,9468,7368,5368,3268,1267,9267,7267,5267,3267,1266,9266,7266,5266,3366,1365,9465,74
10 000-49 999 obyvatel53,2053,1352,9752,8152,6552,4952,3452,1852,0351,8751,7251,5651,4151,2651,1150,9650,8150,6650,5150,3650,21
2 000-9 999 obyvatel41,6141,5541,4341,3041,1841,0640,9440,8140,6940,5740,4540,3340,2140,0939,9739,8639,7439,6239,5039,3939,27
do 1 999 obyvatel27,5027,4627,3827,3027,2227,1427,0626,9826,9026,8226,7426,6626,5826,5026,4226,3426,2626,1926,1126,0325,96
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 22,0%2,1%2,2%2,3%2,4%2,5%2,6%2,7%2,8%2,9%3,0%3,1%3,2%3,3%3,4%3,5%3,6%3,7%3,8%3,9%4,0%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1110,05103,56103,25102,95102,65102,35102,05101,75101,45101,16100,86100,57100,2899,9999,7099,4199,1298,8398,5598,2697,9897,70
Oblast č. 2104,9998,7998,5098,2297,9397,6497,3697,0796,7996,5196,2395,9595,6795,3995,1194,8494,5694,2994,0293,7593,4893,21
Oblast č. 3110,13103,63103,33103,02102,72102,42102,12101,82101,53101,23100,94100,64100,35100,0699,7799,4899,1998,9198,6298,3498,0597,77
Oblast č. 493,8988,3588,0987,8387,5887,3287,0686,8186,5686,3086,0585,8085,5585,3185,0684,8184,5784,3284,0883,8483,5983,35
Oblast č. 5114,05107,32107,00106,69106,38106,07105,76105,45105,14104,83104,53104,23103,92103,62103,32103,02102,72102,43102,13101,84101,54101,25
Oblast č. 6119,79112,72112,39112,06111,73111,40111,08110,75110,43110,11109,79109,47109,15108,84108,52108,21107,89107,58107,27106,96106,65106,34
Oblast č. 7116,85109,95109,63109,31108,99108,67108,35108,04107,72107,41107,10106,78106,47106,16105,86105,55105,24104,94104,64104,34104,03103,73
Oblast č. 8103,3097,2096,9296,6396,3596,0795,7995,5195,2394,9594,6894,4094,1393,8593,5893,3193,0492,7792,5092,2491,9791,71
Oblast č. 9101,9295,9195,6295,3495,0694,7994,5194,2393,9693,6893,4193,1492,8792,6092,3392,0691,8091,5391,2791,0090,7490,48
Oblast č. 1096,6490,9490,6790,4090,1489,8889,6189,3589,0988,8388,5788,3288,0687,8087,5587,3087,0486,7986,5486,2986,0485,79
Oblast č. 1199,1393,2893,0192,7392,4692,1991,9291,6591,3991,1290,8690,5990,3390,0789,8089,5489,2989,0388,7788,5188,2688,00
Oblast č. 1297,9592,1791,9091,6391,3691,0990,8390,5690,3090,0489,7789,5189,2588,9988,7488,4888,2287,9787,7187,4687,2186,96
Oblast č. 1384,2179,2479,0178,7878,5578,3278,0977,8677,6377,4177,1876,9676,7376,5176,2976,0775,8575,6375,4175,1974,9874,76
Oblast č. 1484,2179,2479,0178,7878,5578,3278,0977,8677,6377,4177,1876,9676,7376,5176,2976,0775,8575,6375,4175,1974,9874,76
Oblast č. 1584,2179,2479,0178,7878,5578,3278,0977,8677,6377,4177,1876,9676,7376,5176,2976,0775,8575,6375,4175,1974,9874,76
Oblast č. 1679,3574,6774,4574,2374,0173,8073,5873,3773,1572,9472,7372,5272,3172,1071,8971,6871,4771,2671,0670,8570,6570,45
Oblast č. 1779,3574,6774,4574,2374,0173,8073,5873,3773,1572,9472,7372,5272,3172,1071,8971,6871,4771,2671,0670,8570,6570,45
Oblast č. 1897,9592,1791,9091,6391,3691,0990,8390,5690,3090,0489,7789,5189,2588,9988,7488,4888,2287,9787,7187,4687,2186,96
Oblast č. 1997,9592,1791,9091,6391,3691,0990,8390,5690,3090,0489,7789,5189,2588,9988,7488,4888,2287,9787,7187,4687,2186,96
Oblast č. 20112,76106,11105,79105,48105,17104,87104,56104,26103,95103,65103,35103,05102,75102,45102,15101,86101,56101,27100,97100,68100,39100,10
Oblast č. 2197,9592,1791,9091,6391,3691,0990,8390,5690,3090,0489,7789,5189,2588,9988,7488,4888,2287,9787,7187,4687,2186,96
Oblast č. 2279,3574,6774,4574,2374,0173,8073,5873,3773,1572,9472,7372,5272,3172,1071,8971,6871,4771,2671,0670,8570,6570,45
Oblast č. 2379,3574,6774,4574,2374,0173,8073,5873,3773,1572,9472,7372,5272,3172,1071,8971,6871,4771,2671,0670,8570,6570,45
Oblast č. 2479,3574,6774,4574,2374,0173,8073,5873,3773,1572,9472,7372,5272,3172,1071,8971,6871,4771,2671,0670,8570,6570,45
Oblast č. 2579,3574,6774,4574,2374,0173,8073,5873,3773,1572,9472,7372,5272,3172,1071,8971,6871,4771,2671,0670,8570,6570,45
Oblast č. 2684,6879,6879,4579,2278,9978,7578,5278,2978,0777,8477,6177,3977,1676,9476,7176,4976,2776,0575,8375,6175,3975,18
Oblast č. 2779,3574,6774,4574,2374,0173,8073,5873,3773,1572,9472,7372,5272,3172,1071,8971,6871,4771,2671,0670,8570,6570,45
Oblast č. 2879,3574,6774,4574,2374,0173,8073,5873,3773,1572,9472,7372,5272,3172,1071,8971,6871,4771,2671,0670,8570,6570,45
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel69,6665,5565,3665,1764,9864,7964,6064,4164,2264,0363,8563,6663,4863,2963,1162,9362,7462,5662,3862,2062,0261,84
10 000-49 999 obyvatel53,2050,0649,9249,7749,6249,4849,3349,1949,0548,9048,7648,6248,4848,3448,2048,0647,9247,7847,6447,5047,3747,23
2 000-9 999 obyvatel41,6139,1639,0438,9338,8138,7038,5938,4738,3638,2538,1438,0337,9237,8137,7037,5937,4837,3737,2637,1637,0536,94
do 1 999 obyvatel27,5025,8825,8025,7325,6525,5825,5025,4325,3625,2825,2125,1325,0624,9924,9224,8424,7724,7024,6324,5624,4924,42
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 24,1%4,2%4,3%4,4%4,5%4,6%4,7%4,8%4,9%5,0%5,1%5,2%5,3%5,4%5,5%5,6%5,7%5,8%5,9%6,0%6,1%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1110,0597,4297,1496,8696,5896,3096,0395,7595,4895,2194,9394,6694,3994,1393,8693,5993,3393,0692,8092,5492,2792,01
Oblast č. 2104,9992,9492,6792,4092,1491,8891,6191,3591,0990,8390,5790,3190,0589,8089,5489,2989,0488,7888,5388,2888,0387,78
Oblast č. 3110,1397,4997,2196,9396,6596,3796,1095,8295,5595,2895,0094,7394,4694,1993,9393,6693,3993,1392,8792,6092,3492,08
Oblast č. 493,8983,1182,8782,6482,4082,1681,9381,6981,4681,2380,9980,7680,5380,3180,0879,8579,6279,4079,1778,9578,7378,50
Oblast č. 5114,05100,96   100,67100,38100,0999,8099,5299,2398,9598,6798,3998,1097,8397,5597,2796,9996,7296,4496,1795,9095,6395,36
Oblast č. 6119,79106,04  105,73105,43105,13104,83104,53104,23103,93103,63103,34103,04102,75102,46102,16101,87101,59101,30101,01100,73100,44 100,16
Oblast č. 7116,85103,44 103,14 102,84102,55102,25101,96101,67101,38101,09100,80 100,51100,2399,9499,6699,3799,0998,8198,5398,2597,9897,70
Oblast č. 8103,3091,4491,1890,9290,6690,4090,1489,8889,6289,3789,1188,8688,6188,3588,1087,8587,6087,3587,1186,8686,6286,37
Oblast č. 9101,9290,2289,9689,7089,4589,1988,9388,6888,4388,1787,9287,6787,4287,1786,9286,6886,4386,1985,9485,7085,4685,22
Oblast č. 1096,6485,5585,3085,0684,8184,5784,3384,0983,8583,6183,3783,1382,8982,6682,4282,1981,9581,7281,4981,2681,0380,80
Oblast č. 1199,1387,7587,5087,2587,0086,7586,5086,2586,0185,7685,5285,2785,0384,7984,5584,3184,0783,8383,5983,3583,1282,88
Oblast č. 1297,9586,7186,4686,2185,9685,7285,4785,2384,9884,7484,5084,2684,0283,7883,5483,3083,0782,8382,6082,3682,1381,90
Oblast č. 1384,2174,5474,3374,1273,9073,6973,4873,2773,0672,8572,6472,4472,2372,0371,8271,6271,4171,2171,0170,8170,6170,41
Oblast č. 1484,2174,5474,3374,1273,9073,6973,4873,2773,0672,8572,6472,4472,2372,0371,8271,6271,4171,2171,0170,8170,6170,41
Oblast č. 1584,2174,5474,3374,1273,9073,6973,4873,2773,0672,8572,6472,4472,2372,0371,8271,6271,4171,2171,0170,8170,6170,41
Oblast č. 1679,3570,2470,0469,8469,6469,4469,2469,0468,8568,6568,4568,2668,0667,8767,6867,4867,2967,1066,9166,7266,5366,35
Oblast č. 1779,3570,2470,0469,8469,6469,4469,2469,0468,8568,6568,4568,2668,0667,8767,6867,4867,2967,1066,9166,7266,5366,35
Oblast č. 1897,9586,7186,4686,2185,9685,7285,4785,2384,9884,7484,5084,2684,0283,7883,5483,3083,0782,8382,6082,3682,1381,90
Oblast č. 1997,9586,7186,4686,2185,9685,7285,4785,2384,9884,7484,5084,2684,0283,7883,5483,3083,0782,8382,6082,3682,1381,90
Oblast č. 20112,7699,8299,5399,2498,9698,6798,3998,1197,8397,5597,2797,0096,7296,4496,1795,9095,6295,3595,0894,8194,5594,28
Oblast č. 2197,9586,7186,4686,2185,9685,7285,4785,2384,9884,7484,5084,2684,0283,7883,5483,3083,0782,8382,6082,3682,1381,90
Oblast č. 2279,3570,2470,0469,8469,6469,4469,2469,0468,8568,6568,4568,2668,0667,8767,6867,4867,2967,1066,9166,7266,5366,35
Oblast č. 2379,3570,2470,0469,8469,6469,4469,2469,0468,8568,6568,4568,2668,0667,8767,6867,4867,2967,1066,9166,7266,5366,35
Oblast č. 2479,3570,2470,0469,8469,6469,4469,2469,0468,8568,6568,4568,2668,0667,8767,6867,4867,2967,1066,9166,7266,5366,35
Oblast č. 2579,3570,2470,0469,8469,6469,4469,2469,0468,8568,6568,4568,2668,0667,8767,6867,4867,2967,1066,9166,7266,5366,35
Oblast č. 2684,6874,9674,7474,5374,3274,1073,8973,6873,4773,2673,0572,8472,6372,4372,2272,0271,8171,6171,4171,2071,0070,80
Oblast č. 2779,3570,2470,0469,8469,6469,4469,2469,0468,8568,6568,4568,2668,0667,8767,6867,4867,2967,1066,9166,7266,5366,35
Oblast č. 2879,3570,2470,0469,8469,6469,4469,2469,0468,8568,6568,4568,2668,0667,8767,6867,4867,2967,1066,9166,7266,5366,35
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel69,6661,6761,4961,3161,1460,9660,7960,6160,4460,2760,0959,9259,7559,5859,4159,2459,0858,9158,7458,5858,4158,25
10 000-49 999 obyvatel53,2047,1046,9646,8346,6946,5646,4246,2946,1646,0345,9045,7645,6345,5045,3845,2545,1244,9944,8644,7444,6144,48
2 000-9 999 obyvatel41,6136,8436,7336,6336,5236,4236,3136,2136,1036,0035,9035,8035,6935,5935,4935,3935,2935,1935,0934,9934,8934,79
do 1 999 obyvatel27,5024,3524,2824,2124,1424,0724,0023,9323,8623,7923,7323,6623,5923,5223,4623,3923,3223,2623,1923,1323,0623,00
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 26,2%6,3%6,4%6,5%6,6%6,7%6,8%6,9%7,0%7,1%7,2%7,3%7,4%7,5%7,6%7,7%7,8%7,9%8,0%8,1%8,2%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1110,0591,7591,5091,2490,9890,7390,4790,2289,9689,7189,4689,2188,9688,7188,4788,2287,9887,7387,4987,2587,0086,76
Oblast č. 2104,9987,5487,2987,0486,8086,5586,3186,0785,8385,5985,3585,1184,8784,6484,4084,1783,9383,7083,4783,2383,0082,77
Oblast č. 3110,1391,8291,5691,3091,0590,7990,5490,2890,0389,7889,5389,2889,0388,7888,5388,2988,0487,8087,5587,3187,0786,83
Oblast č. 493,8978,2878,0677,8477,6277,4077,1976,9776,7576,5476,3376,1175,9075,6975,4875,2775,0674,8574,6474,4374,2374,02
Oblast č. 5114,0595,0994,8294,5594,2994,0293,7693,5093,2392,9792,7192,4592,2091,9491,6891,4391,1790,9290,6790,4290,1789,92
Oblast č. 6119,7999,8799,5999,3199,0398,7698,4898,2097,9397,6597,3897,1196,8496,5796,3096,0395,7695,5095,2394,9794,7094,44
Oblast č. 7116,8597,4297,1596,8896,6096,3396,0695,7995,5295,2694,9994,7294,4694,2093,9393,6793,4193,1592,8992,6492,3892,12
Oblast č. 8103,3086,1385,8885,6485,4085,1684,9284,6884,4584,2183,9783,7483,5183,2783,0482,8182,5882,3582,1281,8981,6781,44
Oblast č. 9101,9284,9884,7484,5084,2684,0283,7983,5583,3283,0982,8582,6282,3982,1681,9381,7081,4881,2581,0280,8080,5880,35
Oblast č. 1096,6480,5780,3580,1279,9079,6779,4579,2279,0078,7878,5678,3478,1277,9177,6977,4777,2677,0476,8376,6176,4076,19
Oblast č. 1199,1382,6582,4282,1981,9581,7281,4981,2781,0480,8180,5980,3680,1479,9179,6979,4779,2579,0378,8178,5978,3778,15
Oblast č. 1297,9581,6781,4481,2180,9880,7580,5280,3080,0779,8579,6379,4079,1878,9678,7478,5278,3078,0977,8777,6577,4477,22
Oblast č. 1384,2170,2170,0169,8269,6269,4269,2369,0468,8468,6568,4668,2768,0867,8967,7067,5167,3267,1366,9566,7666,5866,39
Oblast č. 1484,2170,2170,0169,8269,6269,4269,2369,0468,8468,6568,4668,2768,0867,8967,7067,5167,3267,1366,9566,7666,5866,39
Oblast č. 1584,2170,2170,0169,8269,6269,4269,2369,0468,8468,6568,4668,2768,0867,8967,7067,5167,3267,1366,9566,7666,5866,39
Oblast č. 1679,3566,1665,9765,7965,6065,4265,2365,0564,8764,6964,5164,3364,1563,9763,7963,6163,4463,2663,0862,9162,7362,56
Oblast č. 1779,3566,1665,9765,7965,6065,4265,2365,0564,8764,6964,5164,3364,1563,9763,7963,6163,4463,2663,0862,9162,7362,56
Oblast č. 1897,9581,6781,4481,2180,9880,7580,5280,3080,0779,8579,6379,4079,1878,9678,7478,5278,3078,0977,8777,6577,4477,22
Oblast č. 1997,9581,6781,4481,2180,9880,7580,5280,3080,0779,8579,6379,4079,1878,9678,7478,5278,3078,0977,8777,6577,4477,22
Oblast č. 20112,7694,0193,7593,4893,2292,9692,7092,4492,1891,9291,6691,4191,1590,9090,6590,3990,1489,8989,6489,3989,1588,90
Oblast č. 2197,9581,6781,4481,2180,9880,7580,5280,3080,0779,8579,6379,4079,1878,9678,7478,5278,3078,0977,8777,6577,4477,22
Oblast č. 2279,3566,1665,9765,7965,6065,4265,2365,0564,8764,6964,5164,3364,1563,9763,7963,6163,4463,2663,0862,9162,7362,56
Oblast č. 2379,3566,1665,9765,7965,6065,4265,2365,0564,8764,6964,5164,3364,1563,9763,7963,6163,4463,2663,0862,9162,7362,56
Oblast č. 2479,3566,1665,9765,7965,6065,4265,2365,0564,8764,6964,5164,3364,1563,9763,7963,6163,4463,2663,0862,9162,7362,56
Oblast č. 2579,3566,1665,9765,7965,6065,4265,2365,0564,8764,6964,5164,3364,1563,9763,7963,6163,4463,2663,0862,9162,7362,56
Oblast č. 2684,6870,6070,4070,2170,0169,8169,6269,4269,2369,0368,8468,6568,4668,2668,0767,8867,7067,5167,3267,1366,9566,76
Oblast č. 2779,3566,1665,9765,7965,6065,4265,2365,0564,8764,6964,5164,3364,1563,9763,7963,6163,4463,2663,0862,9162,7362,56
Oblast č. 2879,3566,1665,9765,7965,6065,4265,2365,0564,8764,6964,5164,3364,1563,9763,7963,6163,4463,2663,0862,9162,7362,56
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel69,6658,0857,9257,7557,5957,4357,2757,1156,9556,7956,6356,4756,3156,1656,0055,8455,6955,5355,3855,2355,0754,92
10 000-49 999 obyvatel53,2044,3644,2344,1143,9843,8643,7443,6243,4943,3743,2543,1343,0142,8942,7742,6542,5342,4142,3042,1842,0641,94
2 000-9 999 obyvatel41,6134,7034,6034,5034,4034,3134,2134,1134,0233,9233,8333,7333,6433,5533,4533,3633,2733,1733,0832,9932,9032,81
do 1 999 obyvatel27,5022,9322,8722,8022,7422,6722,6122,5522,4822,4222,3622,3022,2322,1722,1122,0521,9921,9321,8721,8121,7421,68
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 28,3%8,4%8,5%8,6%8,7%8,8%8,9%9,0%9,1%9,2%9,3%9,4%9,5%9,6%9,7%9,8%9,9%10,0%10,1%10,2%10,3%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1110,0586,5286,2886,0585,8185,5785,3485,1084,8784,6384,4084,1783,9483,7183,4883,2583,0382,8082,5782,3582,1381,90
Oblast č. 2104,9982,5482,3282,0981,8681,6481,4181,1980,9780,7480,5280,3080,0879,8679,6479,4379,2178,9978,7878,5678,3578,14
Oblast č. 3110,1386,5986,3586,1185,8785,6385,4085,1684,9384,7084,4684,2384,0083,7783,5483,3183,0982,8682,6382,4182,1981,96
Oblast č. 493,8973,8273,6173,4173,2173,0172,8172,6172,4172,2172,0171,8171,6171,4271,2271,0370,8470,6470,4570,2670,0769,88
Oblast č. 5114,0589,6789,4289,1788,9388,6888,4488,1987,9587,7187,4787,2386,9986,7586,5286,2886,0485,8185,5885,3485,1184,88
Oblast č. 6119,7994,1893,9293,6693,4093,1492,8992,6392,3892,1291,8791,6291,3791,1290,8790,6290,3790,1389,8889,6489,3989,15
Oblast č. 7116,8591,8791,6191,3691,1190,8690,6190,3690,1189,8689,6289,3789,1388,8888,6488,4088,1687,9287,6887,4487,2086,96
Oblast č. 8103,3081,2280,9980,7780,5480,3280,1079,8879,6679,4479,2379,0178,7978,5878,3678,1577,9377,7277,5177,3077,0976,88
Oblast č. 9101,9280,1379,9179,6979,4779,2579,0378,8178,6078,3878,1777,9577,7477,5377,3177,1076,8976,6876,4776,2776,0675,85
Oblast č. 1096,6475,9875,7775,5675,3575,1474,9474,7374,5374,3274,1273,9173,7173,5173,3173,1172,9172,7172,5172,3272,1271,92
Oblast č. 1199,1377,9477,7277,5177,2977,0876,8776,6676,4576,2476,0375,8275,6175,4075,2074,9974,7974,5874,3874,1873,9873,78
Oblast č. 1297,9577,0176,8076,5876,3776,1675,9575,7475,5475,3375,1274,9274,7174,5174,3074,1073,9073,7073,5073,3073,1072,90
Oblast č. 1384,2166,2166,0265,8465,6665,4865,3065,1264,9464,7664,5964,4164,2364,0663,8863,7163,5363,3663,1963,0262,8462,67
Oblast č. 1484,2166,2166,0265,8465,6665,4865,3065,1264,9464,7664,5964,4164,2364,0663,8863,7163,5363,3663,1963,0262,8462,67
Oblast č. 1584,2166,2166,0265,8465,6665,4865,3065,1264,9464,7664,5964,4164,2364,0663,8863,7163,5363,3663,1963,0262,8462,67
Oblast č. 1679,3562,3962,2162,0461,8761,7061,5361,3661,1961,0360,8660,6960,5360,3660,1960,0359,8759,7059,5459,3859,2259,06
Oblast č. 1779,3562,3962,2162,0461,8761,7061,5361,3661,1961,0360,8660,6960,5360,3660,1960,0359,8759,7059,5459,3859,2259,06
Oblast č. 1897,9577,0176,8076,5876,3776,1675,9575,7475,5475,3375,1274,9274,7174,5174,3074,1073,9073,7073,5073,3073,1072,90
Oblast č. 1997,9577,0176,8076,5876,3776,1675,9575,7475,5475,3375,1274,9274,7174,5174,3074,1073,9073,7073,5073,3073,1072,90
Oblast č. 20112,7688,6588,4188,1687,9287,6887,4487,2086,9686,7286,4886,2486,0185,7785,5485,3085,0784,8484,6184,3884,1583,92
Oblast č. 2197,9577,0176,8076,5876,3776,1675,9575,7475,5475,3375,1274,9274,7174,5174,3074,1073,9073,7073,5073,3073,1072,90
Oblast č. 2279,3562,3962,2162,0461,8761,7061,5361,3661,1961,0360,8660,6960,5360,3660,1960,0359,8759,7059,5459,3859,2259,06
Oblast č. 2379,3562,3962,2162,0461,8761,7061,5361,3661,1961,0360,8660,6960,5360,3660,1960,0359,8759,7059,5459,3859,2259,06
Oblast č. 2479,3562,3962,2162,0461,8761,7061,5361,3661,1961,0360,8660,6960,5360,3660,1960,0359,8759,7059,5459,3859,2259,06
Oblast č. 2579,3562,3962,2162,0461,8761,7061,5361,3661,1961,0360,8660,6960,5360,3660,1960,0359,8759,7059,5459,3859,2259,06
Oblast č. 2684,6866,5866,3966,2166,0365,8565,6665,4865,3065,1264,9564,7764,5964,4164,2464,0663,8963,7163,5463,3763,1963,02
Oblast č. 2779,3562,3962,2162,0461,8761,7061,5361,3661,1961,0360,8660,6960,5360,3660,1960,0359,8759,7059,5459,3859,2259,06
Oblast č. 2879,3562,3962,2162,0461,8761,7061,5361,3661,1961,0360,8660,6960,5360,3660,1960,0359,8759,7059,5459,3859,2259,06
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel69,6654,7754,6254,4754,3254,1754,0253,8753,7253,5753,4353,2853,1352,9952,8452,7052,5652,4152,2752,1351,9951,85
10 000-49 999 obyvatel53,2041,8341,7141,6041,4841,3741,2641,1441,0340,9240,8040,6940,5840,4740,3640,2540,1440,0339,9239,8139,7039,60
2 000-9 999 obyvatel41,6132,7232,6332,5432,4532,3632,2732,1832,0932,0031,9231,8331,7431,6531,5731,4831,4031,3131,2231,1431,0630,97
do 1 999 obyvatel27,5021,6221,5621,5121,4521,3921,3321,2721,2121,1521,0921,0420,9820,9220,8620,8120,7520,6920,6420,5820,5320,47
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 210,4%10,5%10,6%10,7%10,8%10,9%11,0%11,1%11,2%11,3%11,4%11,5%11,6%11,7%11,8%11,9%12,0%12,1%12,2%12,3%12,4%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1110,0581,6881,4681,2481,0280,8080,5880,3680,1579,9379,7279,5079,2979,0878,8678,6578,4478,2378,0277,8177,6177,40
Oblast č. 2104,9977,9377,7177,5077,2977,0876,8876,6776,4676,2676,0575,8575,6475,4475,2475,0474,8374,6374,4474,2474,0473,84
Oblast č. 3110,1381,7481,5281,3081,0880,8680,6480,4280,2179,9979,7779,5679,3579,1378,9278,7178,5078,2978,0877,8777,6677,46
Oblast č. 493,8969,6969,5069,3169,1268,9468,7568,5668,3868,1968,0167,8367,6567,4667,2867,1066,9266,7466,5766,3966,2166,03
Oblast č. 5114,0584,6584,4284,1983,9683,7483,5183,2883,0682,8482,6182,3982,1781,9581,7381,5181,2981,0780,8680,6480,4380,21
Oblast č. 6119,7988,9188,6788,4388,1987,9587,7187,4887,2487,0186,7786,5486,3186,0785,8485,6185,3885,1684,9384,7084,4784,25
Oblast č. 7116,8586,7386,4986,2686,0285,7985,5685,3385,1084,8784,6484,4184,1983,9683,7483,5183,2983,0782,8482,6282,4082,18
Oblast č. 8103,3076,6776,4676,2676,0575,8475,6475,4475,2375,0374,8374,6374,4374,2374,0373,8373,6373,4373,2473,0472,8572,65
Oblast č. 9101,9275,6575,4475,2475,0374,8374,6374,4374,2374,0373,8373,6373,4373,2373,0472,8472,6572,4572,2672,0771,8771,68
Oblast č. 1096,6471,7371,5371,3471,1570,9570,7670,5770,3870,1970,0069,8169,6369,4469,2569,0768,8868,7068,5268,3368,1567,97
Oblast č. 1199,1373,5873,3873,1872,9872,7872,5972,3972,1972,0071,8171,6171,4271,2371,0470,8570,6670,4770,2870,0969,9169,72
Oblast č. 1297,9572,7072,5072,3172,1171,9271,7271,5371,3471,1470,9570,7670,5770,3870,1970,0069,8269,6369,4469,2669,0768,89
Oblast č. 1384,2162,5062,3362,1662,0061,8361,6661,5061,3361,1661,0060,8460,6760,5160,3560,1960,0259,8659,7059,5459,3959,23
Oblast č. 1484,2162,5062,3362,1662,0061,8361,6661,5061,3361,1661,0060,8460,6760,5160,3560,1960,0259,8659,7059,5459,3959,23
Oblast č. 1584,2162,5062,3362,1662,0061,8361,6661,5061,3361,1661,0060,8460,6760,5160,3560,1960,0259,8659,7059,5459,3959,23
Oblast č. 1679,3558,9058,7458,5858,4258,2658,1057,9557,7957,6357,4857,3357,1757,0256,8656,7156,5656,4156,2656,1155,9655,81
Oblast č. 1779,3558,9058,7458,5858,4258,2658,1057,9557,7957,6357,4857,3357,1757,0256,8656,7156,5656,4156,2656,1155,9655,81
Oblast č. 1897,9572,7072,5072,3172,1171,9271,7271,5371,3471,1470,9570,7670,5770,3870,1970,0069,8269,6369,4469,2669,0768,89
Oblast č. 1997,9572,7072,5072,3172,1171,9271,7271,5371,3471,1470,9570,7670,5770,3870,1970,0069,8269,6369,4469,2669,0768,89
Oblast č. 20112,7683,6983,4783,2483,0182,7982,5782,3482,1281,9081,6881,4681,2481,0280,8180,5980,3780,1679,9479,7379,5279,31
Oblast č. 2197,9572,7072,5072,3172,1171,9271,7271,5371,3471,1470,9570,7670,5770,3870,1970,0069,8269,6369,4469,2669,0768,89
Oblast č. 2279,3558,9058,7458,5858,4258,2658,1057,9557,7957,6357,4857,3357,1757,0256,8656,7156,5656,4156,2656,1155,9655,81
Oblast č. 2379,3558,9058,7458,5858,4258,2658,1057,9557,7957,6357,4857,3357,1757,0256,8656,7156,5656,4156,2656,1155,9655,81
Oblast č. 2479,3558,9058,7458,5858,4258,2658,1057,9557,7957,6357,4857,3357,1757,0256,8656,7156,5656,4156,2656,1155,9655,81
Oblast č. 2579,3558,9058,7458,5858,4258,2658,1057,9557,7957,6357,4857,3357,1757,0256,8656,7156,5656,4156,2656,1155,9655,81
Oblast č. 2684,6862,8562,6862,5162,3462,1762,0161,8461,6761,5161,3461,1861,0160,8560,6860,5260,3660,2060,0459,8859,7259,56
Oblast č. 2779,3558,9058,7458,5858,4258,2658,1057,9557,7957,6357,4857,3357,1757,0256,8656,7156,5656,4156,2656,1155,9655,81
Oblast č. 2879,3558,9058,7458,5858,4258,2658,1057,9557,7957,6357,4857,3357,1757,0256,8656,7156,5656,4156,2656,1155,9655,81
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel69,6651,7051,5651,4251,2951,1551,0150,8750,7350,6050,4650,3350,1950,0649,9249,7949,6549,5249,3949,2649,1348,99
10 000-49 999 obyvatel53,2039,4939,3839,2739,1739,0638,9638,8538,7538,6438,5438,4438,3338,2338,1338,0237,9237,8237,7237,6237,5237,42
2 000-9 999 obyvatel41,6130,8930,8030,7230,6430,5530,4730,3930,3130,2330,1430,0629,9829,9029,8229,7429,6629,5829,5029,4229,3529,27
do 1 999 obyvatel27,5020,4120,3620,3020,2520,1920,1420,0920,0319,9819,9219,8719,8219,7619,7119,6619,6119,5519,5019,4519,4019,34
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 212,5%12,6%12,7%12,8%12,9%13,0%13,1%13,2%13,3%13,4%13,5%13,6%13,7%13,8%13,9%14,0%14,1%14,2%14,3%14,4%14,5%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1110,0577,1976,9976,7876,5876,3876,1775,9775,7775,5775,3775,1774,9774,7874,5874,3874,1973,9973,8073,6173,4173,22
Oblast č. 2104,9973,6473,4573,2573,0672,8772,6772,4872,2972,1071,9171,7271,5371,3471,1570,9670,7870,5970,4170,2270,0469,85
Oblast č. 3110,1377,2577,0476,8476,6476,4376,2376,0375,8375,6375,4375,2375,0374,8374,6374,4474,2474,0573,8573,6673,4773,27
Oblast č. 493,8965,8665,6865,5165,3465,1664,9964,8264,6564,4764,3064,1363,9763,8063,6363,4663,2963,1362,9662,8062,6362,47
Oblast č. 5114,0580,0079,7979,5779,3679,1578,9478,7378,5378,3278,1177,9077,7077,4977,2977,0976,8876,6876,4876,2876,0875,88
Oblast č. 6119,7984,0383,8083,5883,3683,1482,9282,7082,4882,2682,0481,8281,6181,3981,1880,9780,7580,5480,3380,1279,9179,70
Oblast č. 7116,8581,9681,7581,5381,3181,1080,8880,6780,4580,2480,0379,8279,6179,4079,1978,9878,7778,5678,3678,1577,9577,74
Oblast č. 8103,3072,4672,2772,0771,8871,6971,5071,3171,1270,9470,7570,5670,3870,1970,0169,8269,6469,4669,2769,0968,9168,73
Oblast č. 9101,9271,4971,3071,1170,9270,7370,5570,3670,1769,9969,8069,6269,4469,2569,0768,8968,7168,5368,3568,1767,9967,81
Oblast č. 1096,6467,7967,6167,4367,2567,0766,8966,7266,5466,3666,1966,0165,8465,6765,4965,3265,1564,9864,8164,6464,4764,30
Oblast č. 1199,1369,5369,3569,1768,9868,8068,6268,4368,2568,0767,8967,7167,5467,3667,1867,0066,8366,6566,4866,3066,1365,96
Oblast č. 1297,9568,7168,5268,3468,1667,9867,8067,6267,4467,2667,0866,9166,7366,5666,3866,2166,0365,8665,6965,5165,3465,17
Oblast č. 1384,2159,0758,9158,7658,6058,4458,2958,1357,9857,8357,6857,5257,3757,2257,0756,9256,7756,6256,4756,3256,1856,03
Oblast č. 1484,2159,0758,9158,7658,6058,4458,2958,1357,9857,8357,6857,5257,3757,2257,0756,9256,7756,6256,4756,3256,1856,03
Oblast č. 1584,2159,0758,9158,7658,6058,4458,2958,1357,9857,8357,6857,5257,3757,2257,0756,9256,7756,6256,4756,3256,1856,03
Oblast č. 1679,3555,6655,5155,3755,2255,0754,9354,7854,6454,4954,3554,2054,0653,9253,7853,6353,4953,3553,2153,0752,9352,80
Oblast č. 1779,3555,6655,5155,3755,2255,0754,9354,7854,6454,4954,3554,2054,0653,9253,7853,6353,4953,3553,2153,0752,9352,80
Oblast č. 1897,9568,7168,5268,3468,1667,9867,8067,6267,4467,2667,0866,9166,7366,5666,3866,2166,0365,8665,6965,5165,3465,17
Oblast č. 1997,9568,7168,5268,3468,1667,9867,8067,6267,4467,2667,0866,9166,7366,5666,3866,2166,0365,8665,6965,5165,3465,17
Oblast č. 20112,7679,0978,8878,6778,4778,2678,0577,8477,6477,4377,2377,0276,8276,6276,4276,2276,0175,8275,6275,4275,2275,02
Oblast č. 2197,9568,7168,5268,3468,1667,9867,8067,6267,4467,2667,0866,9166,7366,5666,3866,2166,0365,8665,6965,5165,3465,17
Oblast č. 2279,3555,6655,5155,3755,2255,0754,9354,7854,6454,4954,3554,2054,0653,9253,7853,6353,4953,3553,2153,0752,9352,80
Oblast č. 2379,3555,6655,5155,3755,2255,0754,9354,7854,6454,4954,3554,2054,0653,9253,7853,6353,4953,3553,2153,0752,9352,80
Oblast č. 2479,3555,6655,5155,3755,2255,0754,9354,7854,6454,4954,3554,2054,0653,9253,7853,6353,4953,3553,2153,0752,9352,80
Oblast č. 2579,3555,6655,5155,3755,2255,0754,9354,7854,6454,4954,3554,2054,0653,9253,7853,6353,4953,3553,2153,0752,9352,80
Oblast č. 2684,6859,4059,2459,0858,9358,7758,6158,4658,3058,1558,0057,8457,6957,5457,3957,2457,0956,9456,7956,6456,4956,34
Oblast č. 2779,3555,6655,5155,3755,2255,0754,9354,7854,6454,4954,3554,2054,0653,9253,7853,6353,4953,3553,2153,0752,9352,80
Oblast č. 2879,3555,6655,5155,3755,2255,0754,9354,7854,6454,4954,3554,2054,0653,9253,7853,6353,4953,3553,2153,0752,9352,80
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel69,6648,8648,7348,6048,4848,3548,2248,0947,9647,8447,7147,5847,4647,3347,2147,0946,9646,8446,7246,5946,4746,35
10 000-49 999 obyvatel53,2037,3237,2237,1237,0236,9236,8336,7336,6336,5336,4436,3436,2536,1536,0635,9635,8735,7735,6835,5835,4935,40
2 000-9 999 obyvatel41,6129,1929,1129,0428,9628,8828,8028,7328,6528,5828,5028,4328,3528,2828,2028,1328,0527,9827,9127,8327,7627,69
do 1 999 obyvatel27,5019,2919,2419,1919,1419,0919,0418,9918,9418,8918,8418,7918,7418,6918,6418,5918,5418,4918,4518,4018,3518,30
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 214,6%14,7%14,8%14,9%15,0%15,1%15,2%15,3%15,4%15,5%15,6%15,7%15,8%15,9%16,0%16,1%16,2%16,3%16,4%16,5%16,6%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1110,0573,0372,8472,6572,4672,2772,0871,8971,7171,5271,3471,1570,9770,7870,6070,4270,2470,0669,8869,7069,5269,34
Oblast č. 2104,9969,6769,4969,3169,1368,9568,7768,5968,4168,2368,0667,8867,7067,5367,3567,1867,0166,8366,6666,4966,3266,15
Oblast č. 3110,1373,0872,8972,7072,5172,3272,1371,9571,7671,5771,3971,2071,0270,8470,6570,4770,2970,1169,9369,7569,5769,39
Oblast č. 493,8962,3162,1461,9861,8261,6661,5061,3461,1861,0260,8660,7060,5560,3960,2360,0859,9259,7759,6259,4659,3159,16
Oblast č. 5114,0575,6875,4975,2975,0974,9074,7074,5174,3174,1273,9373,7473,5573,3673,1772,9872,7972,6072,4172,2372,0471,86
Oblast č. 6119,7979,4979,2879,0878,8778,6778,4678,2678,0577,8577,6577,4577,2577,0576,8576,6576,4576,2676,0675,8675,6775,47
Oblast č. 7116,8577,5477,3477,1476,9476,7476,5476,3476,1475,9475,7475,5575,3575,1674,9674,7774,5874,3874,1974,0073,8173,62
Oblast č. 8103,3068,5568,3768,1968,0267,8467,6667,4967,3167,1466,9666,7966,6166,4466,2766,1065,9365,7665,5965,4265,2565,08
Oblast č. 9101,9267,6367,4667,2867,1166,9366,7666,5866,4166,2466,0765,9065,7265,5565,3965,2265,0564,8864,7164,5564,3864,22
Oblast č. 1096,6464,1363,9663,8063,6363,4663,3063,1362,9762,8162,6462,4862,3262,1662,0061,8461,6861,5261,3661,2061,0560,89
Oblast č. 1199,1365,7865,6165,4465,2765,1064,9364,7664,5964,4364,2664,0963,9363,7663,6063,4363,2763,1062,9462,7862,6262,46
Oblast č. 1297,9565,0064,8364,6664,4964,3264,1663,9963,8263,6663,4963,3363,1663,0062,8462,6862,5162,3562,1962,0361,8761,71
Oblast č. 1384,2155,8855,7455,5955,4555,3055,1655,0154,8754,7354,5954,4554,3154,1654,0253,8953,7553,6153,4753,3353,1953,06
Oblast č. 1484,2155,8855,7455,5955,4555,3055,1655,0154,8754,7354,5954,4554,3154,1654,0253,8953,7553,6153,4753,3353,1953,06
Oblast č. 1584,2155,8855,7455,5955,4555,3055,1655,0154,8754,7354,5954,4554,3154,1654,0253,8953,7553,6153,4753,3353,1953,06
Oblast č. 1679,3552,6652,5252,3852,2552,1151,9851,8451,7151,5751,4451,3051,1751,0450,9150,7850,6450,5150,3850,2550,1250,00
Oblast č. 1779,3552,6652,5252,3852,2552,1151,9851,8451,7151,5751,4451,3051,1751,0450,9150,7850,6450,5150,3850,2550,1250,00
Oblast č. 1897,9565,0064,8364,6664,4964,3264,1663,9963,8263,6663,4963,3363,1663,0062,8462,6862,5162,3562,1962,0361,8761,71
Oblast č. 1997,9565,0064,8364,6664,4964,3264,1663,9963,8263,6663,4963,3363,1663,0062,8462,6862,5162,3562,1962,0361,8761,71
Oblast č. 20112,7674,8374,6374,4474,2474,0573,8673,6773,4773,2873,0972,9072,7172,5372,3472,1571,9771,7871,6071,4171,2371,04
Oblast č. 2197,9565,0064,8364,6664,4964,3264,1663,9963,8263,6663,4963,3363,1663,0062,8462,6862,5162,3562,1962,0361,8761,71
Oblast č. 2279,3552,6652,5252,3852,2552,1151,9851,8451,7151,5751,4451,3051,1751,0450,9150,7850,6450,5150,3850,2550,1250,00
Oblast č. 2379,3552,6652,5252,3852,2552,1151,9851,8451,7151,5751,4451,3051,1751,0450,9150,7850,6450,5150,3850,2550,1250,00
Oblast č. 2479,3552,6652,5252,3852,2552,1151,9851,8451,7151,5751,4451,3051,1751,0450,9150,7850,6450,5150,3850,2550,1250,00
Oblast č. 2579,3552,6652,5252,3852,2552,1151,9851,8451,7151,5751,4451,3051,1751,0450,9150,7850,6450,5150,3850,2550,1250,00
Oblast č. 2684,6856,1956,0555,9055,7655,6155,4755,3255,1855,0354,8954,7554,6154,4754,3354,1954,0553,9153,7753,6353,4953,35
Oblast č. 2779,3552,6652,5252,3852,2552,1151,9851,8451,7151,5751,4451,3051,1751,0450,9150,7850,6450,5150,3850,2550,1250,00
Oblast č. 2879,3552,6652,5252,3852,2552,1151,9851,8451,7151,5751,4451,3051,1751,0450,9150,7850,6450,5150,3850,2550,1250,00
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel69,6646,2346,1145,9945,8745,7545,6345,5145,3945,2745,1645,0444,9244,8144,6944,5844,4644,3544,2344,1244,0043,89
10 000-49 999 obyvatel53,2035,3135,2135,1235,0334,9434,8534,7634,6734,5834,4934,4034,3134,2234,1334,0433,9633,8733,7833,6933,6133,52
2 000-9 999 obyvatel41,6127,6227,5427,4727,4027,3327,2627,1927,1227,0526,9826,9126,8426,7726,7026,6326,5626,4926,4226,3526,2926,22
do 1 999 obyvatel27,5018,2518,2118,1618,1118,0618,0217,9717,9217,8817,8317,7817,7417,6917,6517,6017,5517,5117,4617,4217,3717,33
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 216,7%16,8%16,9%17,0%17,1%17,2%17,3%17,4%17,5%17,6%17,7%17,8%17,9%18,0%18,1%18,2%18,3%18,4%18,5%18,6%18,7%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1110,0569,1668,9868,8168,6368,4568,2868,1067,9367,7667,5867,4167,2467,0766,9066,7366,5666,3966,2266,0665,8965,72
Oblast č. 2104,9965,9865,8165,6465,4765,3165,1464,9764,8164,6464,4864,3164,1563,9963,8263,6663,5063,3463,1863,0262,8662,70
Oblast č. 3110,1369,2169,0368,8668,6868,5068,3368,1567,9867,8167,6367,4667,2967,1266,9566,7866,6166,4466,2766,1065,9465,77
Oblast č. 493,8959,0058,8558,7058,5558,4058,2558,1057,9657,8157,6657,5157,3757,2257,0856,9356,7956,6456,5056,3656,2256,07
Oblast č. 5114,0571,6771,4971,3171,1270,9470,7670,5870,4070,2270,0469,8669,6869,5169,3369,1668,9868,8168,6368,4668,2868,11
Oblast č. 6119,7975,2875,0974,8974,7074,5174,3274,1373,9473,7573,5773,3873,1973,0172,8272,6472,4572,2772,0971,9071,7271,54
Oblast č. 7116,8573,4373,2473,0672,8772,6872,5072,3172,1371,9471,7671,5871,4071,2171,0370,8570,6770,4970,3270,1469,9669,78
Oblast č. 8103,3064,9264,7564,5964,4264,2664,0963,9363,7663,6063,4463,2863,1262,9662,8062,6462,4862,3262,1662,0161,8561,69
Oblast č. 9101,9264,0563,8963,7263,5663,4063,2363,0762,9162,7562,5962,4362,2762,1261,9661,8061,6461,4961,3361,1861,0260,87
Oblast č. 1096,6460,7360,5860,4260,2760,1159,9659,8159,6559,5059,3559,2059,0558,9058,7558,6058,4558,3058,1658,0157,8657,72
Oblast č. 1199,1362,3062,1461,9861,8261,6661,5061,3561,1961,0360,8860,7260,5760,4260,2660,1159,9659,8059,6559,5059,3559,20
Oblast č. 1297,9561,5661,4061,2461,0860,9360,7760,6260,4660,3160,1560,0059,8559,7059,5459,3959,2459,0958,9458,7958,6558,50
Oblast č. 1384,2152,9252,7952,6552,5252,3852,2552,1151,9851,8551,7251,5851,4551,3251,1951,0650,9350,8050,6850,5550,4250,29
Oblast č. 1484,2152,9252,7952,6552,5252,3852,2552,1151,9851,8551,7251,5851,4551,3251,1951,0650,9350,8050,6850,5550,4250,29
Oblast č. 1584,2152,9252,7952,6552,5252,3852,2552,1151,9851,8551,7251,5851,4551,3251,1951,0650,9350,8050,6850,5550,4250,29
Oblast č. 1679,3549,8749,7449,6149,4949,3649,2349,1148,9848,8648,7348,6148,4848,3648,2448,1247,9947,8747,7547,6347,5147,39
Oblast č. 1779,3549,8749,7449,6149,4949,3649,2349,1148,9848,8648,7348,6148,4848,3648,2448,1247,9947,8747,7547,6347,5147,39
Oblast č. 1897,9561,5661,4061,2461,0860,9360,7760,6260,4660,3160,1560,0059,8559,7059,5459,3959,2459,0958,9458,7958,6558,50
Oblast č. 1997,9561,5661,4061,2461,0860,9360,7760,6260,4660,3160,1560,0059,8559,7059,5459,3959,2459,0958,9458,7958,6558,50
Oblast č. 20112,7670,8670,6870,5070,3270,1469,9669,7869,6069,4369,2569,0768,9068,7268,5568,3768,2068,0367,8667,6867,5167,34
Oblast č. 2197,9561,5661,4061,2461,0860,9360,7760,6260,4660,3160,1560,0059,8559,7059,5459,3959,2459,0958,9458,7958,6558,50
Oblast č. 2279,3549,8749,7449,6149,4949,3649,2349,1148,9848,8648,7348,6148,4848,3648,2448,1247,9947,8747,7547,6347,5147,39
Oblast č. 2379,3549,8749,7449,6149,4949,3649,2349,1148,9848,8648,7348,6148,4848,3648,2448,1247,9947,8747,7547,6347,5147,39
Oblast č. 2479,3549,8749,7449,6149,4949,3649,2349,1148,9848,8648,7348,6148,4848,3648,2448,1247,9947,8747,7547,6347,5147,39
Oblast č. 2579,3549,8749,7449,6149,4949,3649,2349,1148,9848,8648,7348,6148,4848,3648,2448,1247,9947,8747,7547,6347,5147,39
Oblast č. 2684,6853,2253,0852,9452,8152,6752,5452,4152,2752,1452,0151,8751,7451,6151,4851,3551,2251,0950,9650,8350,7050,57
Oblast č. 2779,3549,8749,7449,6149,4949,3649,2349,1148,9848,8648,7348,6148,4848,3648,2448,1247,9947,8747,7547,6347,5147,39
Oblast č. 2879,3549,8749,7449,6149,4949,3649,2349,1148,9848,8648,7348,6148,4848,3648,2448,1247,9947,8747,7547,6347,5147,39
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel69,6643,7843,6743,5543,4443,3343,2243,1143,0042,8942,7842,6742,5642,4642,3542,2442,1342,0341,9241,8141,7141,60
10 000-49 999 obyvatel53,2033,4433,3533,2633,1833,0933,0132,9332,8432,7632,6732,5932,5132,4332,3432,2632,1832,1032,0231,9431,8531,77
2 000-9 999 obyvatel41,6126,1526,0926,0225,9525,8925,8225,7525,6925,6225,5625,4925,4325,3625,3025,2325,1725,1125,0424,9824,9224,85
do 1 999 obyvatel27,5017,2917,2417,2017,1517,1117,0717,0216,9816,9416,8916,8516,8116,7616,7216,6816,6416,5916,5516,5116,4716,43
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 218,8%18,9%19,0%19,1%19,2%19,3%19,4%19,5%19,6%19,7%19,8%19,9%20,0%20,1%20,2%20,3%20,4%20,5%20,6%20,7%20,8%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1110,0565,5665,3965,2365,0664,9064,7464,5864,4164,2564,0963,9363,7763,6163,4563,2963,1462,9862,8262,6762,5162,36
Oblast č. 2104,9962,5462,3962,2362,0761,9261,7661,6161,4561,3061,1460,9960,8460,6960,5460,3860,2360,0859,9459,7959,6459,49
Oblast č. 3110,1365,6165,4465,2865,1164,9564,7864,6264,4664,3064,1463,9863,8263,6663,5063,3463,1863,0362,8762,7162,5662,40
Oblast č. 493,8955,9355,7955,6555,5155,3755,2355,0954,9654,8254,6854,5454,4154,2754,1454,0053,8753,7353,6053,4753,3353,20
Oblast č. 5114,0567,9467,7767,6067,4367,2667,0966,9266,7566,5966,4266,2566,0965,9265,7665,6065,4365,2765,1164,9564,7864,62
Oblast č. 6119,7971,3671,1871,0070,8270,6470,4770,2970,1169,9469,7669,5969,4169,2469,0768,9068,7268,5568,3868,2168,0467,88
Oblast č. 7116,8569,6169,4369,2669,0868,9168,7468,5668,3968,2268,0567,8867,7167,5467,3767,2167,0466,8766,7166,5466,3766,21
Oblast č. 8103,3061,5461,3861,2361,0760,9260,7760,6160,4660,3160,1660,0159,8659,7159,5659,4159,2759,1258,9758,8258,6858,53
Oblast č. 9101,9260,7260,5660,4160,2660,1159,9659,8059,6659,5159,3659,2159,0658,9158,7758,6258,4758,3358,1858,0457,8957,75
Oblast č. 1096,6457,5757,4357,2857,1456,9956,8556,7156,5656,4256,2856,1456,0055,8655,7255,5855,4455,3155,1755,0354,9054,76
Oblast č. 1199,1359,0558,9058,7658,6158,4658,3158,1758,0257,8857,7357,5957,4457,3057,1657,0156,8756,7356,5956,4556,3156,17
Oblast č. 1297,9558,3558,2058,0657,9157,7757,6257,4857,3357,1957,0456,9056,7656,6256,4856,3456,2056,0655,9255,7855,6455,50
Oblast č. 1384,2150,1750,0449,9149,7949,6649,5449,4149,2949,1749,0448,9248,8048,6848,5648,4348,3148,1948,0747,9547,8447,72
Oblast č. 1484,2150,1750,0449,9149,7949,6649,5449,4149,2949,1749,0448,9248,8048,6848,5648,4348,3148,1948,0747,9547,8447,72
Oblast č. 1584,2150,1750,0449,9149,7949,6649,5449,4149,2949,1749,0448,9248,8048,6848,5648,4348,3148,1948,0747,9547,8447,72
Oblast č. 1679,3547,2747,1547,0346,9146,8046,6846,5646,4546,3346,2146,1045,9845,8745,7545,6445,5345,4145,3045,1945,0744,96
Oblast č. 1779,3547,2747,1547,0346,9146,8046,6846,5646,4546,3346,2146,1045,9845,8745,7545,6445,5345,4145,3045,1945,0744,96
Oblast č. 1897,9558,3558,2058,0657,9157,7757,6257,4857,3357,1957,0456,9056,7656,6256,4856,3456,2056,0655,9255,7855,6455,50
Oblast č. 1997,9558,3558,2058,0657,9157,7757,6257,4857,3357,1957,0456,9056,7656,6256,4856,3456,2056,0655,9255,7855,6455,50
Oblast č. 20112,7667,1767,0066,8366,6766,5066,3366,1766,0065,8365,6765,5065,3465,1865,0264,8564,6964,5364,3764,2164,0563,89
Oblast č. 2197,9558,3558,2058,0657,9157,7757,6257,4857,3357,1957,0456,9056,7656,6256,4856,3456,2056,0655,9255,7855,6455,50
Oblast č. 2279,3547,2747,1547,0346,9146,8046,6846,5646,4546,3346,2146,1045,9845,8745,7545,6445,5345,4145,3045,1945,0744,96
Oblast č. 2379,3547,2747,1547,0346,9146,8046,6846,5646,4546,3346,2146,1045,9845,8745,7545,6445,5345,4145,3045,1945,0744,96
Oblast č. 2479,3547,2747,1547,0346,9146,8046,6846,5646,4546,3346,2146,1045,9845,8745,7545,6445,5345,4145,3045,1945,0744,96
Oblast č. 2579,3547,2747,1547,0346,9146,8046,6846,5646,4546,3346,2146,1045,9845,8745,7545,6445,5345,4145,3045,1945,0744,96
Oblast č. 2684,6850,4550,3250,1950,0749,9449,8149,6949,5749,4449,3249,1949,0748,9548,8348,7048,5848,4648,3448,2248,1047,98
Oblast č. 2779,3547,2747,1547,0346,9146,8046,6846,5646,4546,3346,2146,1045,9845,8745,7545,6445,5345,4145,3045,1945,0744,96
Oblast č. 2879,3547,2747,1547,0346,9146,8046,6846,5646,4546,3346,2146,1045,9845,8745,7545,6445,5345,4145,3045,1945,0744,96
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel69,6641,5041,3941,2941,1941,0840,9840,8840,7740,6740,5740,4740,3740,2740,1740,0739,9739,8739,7739,6739,5739,47
10 000-49 999 obyvatel53,2031,6931,6131,5331,4631,3831,3031,2231,1431,0630,9930,9130,8330,7530,6830,6030,5230,4530,3730,3030,2230,15
2 000-9 999 obyvatel41,6124,7924,7324,6724,6024,5424,4824,4224,3624,3024,2424,1824,1124,0523,9923,9323,8823,8223,7623,7023,6423,58
do 1 999 obyvatel27,5016,3916,3416,3016,2616,2216,1816,1416,1016,0616,0215,9815,9415,9015,8615,8215,7815,7415,7015,6615,6215,59
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 220,9%21,0%21,1%21,2%21,3%21,4%21,5%21,6%21,7%21,8%21,9%22,0%22,1%22,2%22,3%22,4%22,5%22,6%22,7%22,8%22,9%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1110,0562,2062,0561,8961,7461,5961,4461,2961,1360,9860,8360,6860,5460,3960,2460,0959,9459,8059,6559,5159,3659,22
Oblast č. 2104,9959,3459,2059,0558,9058,7658,6158,4758,3258,1858,0457,8957,7557,6157,4757,3357,1957,0556,9156,7756,6356,49
Oblast č. 3110,1362,2562,0961,9461,7961,6361,4861,3361,1861,0360,8860,7360,5860,4360,2860,1459,9959,8459,7059,5559,4059,26
Oblast č. 493,8953,0752,9452,8152,6852,5552,4252,2952,1652,0351,9051,7751,6551,5251,3951,2751,1451,0250,8950,7750,6550,52
Oblast č. 5114,0564,4664,3064,1463,9963,8363,6763,5163,3663,2063,0562,8962,7462,5862,4362,2862,1261,9761,8261,6761,5261,37
Oblast č. 6119,7967,7167,5467,3767,2167,0466,8766,7166,5566,3866,2266,0665,8965,7365,5765,4165,2565,0964,9364,7764,6164,46
Oblast č. 7116,8566,0565,8865,7265,5665,3965,2365,0764,9164,7564,5964,4364,2864,1263,9663,8063,6563,4963,3463,1863,0362,87
Oblast č. 8103,3058,3958,2458,1057,9657,8157,6757,5357,3957,2457,1056,9656,8256,6856,5456,4156,2756,1355,9955,8655,7255,58
Oblast č. 9101,9257,6157,4657,3257,1857,0456,9056,7656,6256,4856,3456,2056,0655,9355,7955,6555,5255,3855,2555,1154,9854,84
Oblast č. 1096,6454,6254,4954,3554,2254,0953,9553,8253,6953,5553,4253,2953,1653,0352,9052,7752,6452,5152,3852,2652,1352,00
Oblast č. 1199,1356,0355,8955,7555,6255,4855,3455,2155,0754,9354,8054,6654,5354,4054,2654,1354,0053,8653,7353,6053,4753,34
Oblast č. 1297,9555,3655,2355,0954,9554,8254,6854,5554,4154,2854,1554,0153,8853,7553,6253,4953,3553,2253,0952,9652,8352,71
Oblast č. 1384,2147,6047,4847,3647,2547,1347,0146,9046,7846,6746,5546,4446,3246,2146,1045,9845,8745,7645,6545,5445,4245,31
Oblast č. 1484,2147,6047,4847,3647,2547,1347,0146,9046,7846,6746,5546,4446,3246,2146,1045,9845,8745,7645,6545,5445,4245,31
Oblast č. 1584,2147,6047,4847,3647,2547,1347,0146,9046,7846,6746,5546,4446,3246,2146,1045,9845,8745,7645,6545,5445,4245,31
Oblast č. 1679,3544,8544,7444,6344,5244,4144,3044,1944,0843,9743,8743,7643,6543,5443,4443,3343,2243,1243,0142,9142,8042,70
Oblast č. 1779,3544,8544,7444,6344,5244,4144,3044,1944,0843,9743,8743,7643,6543,5443,4443,3343,2243,1243,0142,9142,8042,70
Oblast č. 1897,9555,3655,2355,0954,9554,8254,6854,5554,4154,2854,1554,0153,8853,7553,6253,4953,3553,2253,0952,9652,8352,71
Oblast č. 1997,9555,3655,2355,0954,9554,8254,6854,5554,4154,2854,1554,0153,8853,7553,6253,4953,3553,2253,0952,9652,8352,71
Oblast č. 20112,7663,7363,5863,4263,2663,1162,9562,7962,6462,4962,3362,1862,0361,8761,7261,5761,4261,2761,1260,9760,8260,67
Oblast č. 2197,9555,3655,2355,0954,9554,8254,6854,5554,4154,2854,1554,0153,8853,7553,6253,4953,3553,2253,0952,9652,8352,71
Oblast č. 2279,3544,8544,7444,6344,5244,4144,3044,1944,0843,9743,8743,7643,6543,5443,4443,3343,2243,1243,0142,9142,8042,70
Oblast č. 2379,3544,8544,7444,6344,5244,4144,3044,1944,0843,9743,8743,7643,6543,5443,4443,3343,2243,1243,0142,9142,8042,70
Oblast č. 2479,3544,8544,7444,6344,5244,4144,3044,1944,0843,9743,8743,7643,6543,5443,4443,3343,2243,1243,0142,9142,8042,70
Oblast č. 2579,3544,8544,7444,6344,5244,4144,3044,1944,0843,9743,8743,7643,6543,5443,4443,3343,2243,1243,0142,9142,8042,70
Oblast č. 2684,6847,8647,7547,6347,5147,3947,2847,1647,0446,9346,8146,7046,5846,4746,3546,2446,1346,0145,9045,7945,6845,57
Oblast č. 2779,3544,8544,7444,6344,5244,4144,3044,1944,0843,9743,8743,7643,6543,5443,4443,3343,2243,1243,0142,9142,8042,70
Oblast č. 2879,3544,8544,7444,6344,5244,4144,3044,1944,0843,9743,8743,7643,6543,5443,4443,3343,2243,1243,0142,9142,8042,70
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel69,6639,3839,2839,1839,0838,9938,8938,7938,7038,6038,5138,4138,3238,2338,1338,0437,9537,8537,7637,6737,5837,48
10 000-49 999 obyvatel53,2030,0730,0029,9229,8529,7829,7029,6329,5629,4829,4129,3429,2729,1929,1229,0528,9828,9128,8428,7728,7028,63
2 000-9 999 obyvatel41,6123,5223,4623,4123,3523,2923,2323,1823,1223,0623,0022,9522,8922,8422,7822,7222,6722,6122,5622,5022,4522,39
do 1 999 obyvatel27,5015,5515,5115,4715,4315,3915,3615,3215,2815,2415,2115,1715,1315,0915,0615,0214,9814,9514,9114,8714,8414,80
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 223,0%23,1%23,2%23,3%23,4%23,5%23,6%23,7%23,8%23,9%24,0%24,1%24,2%24,3%24,4%24,5%24,6%24,7%24,8%24,9%25,0%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1110,0559,0758,9358,7858,6458,5058,3658,2258,0857,9357,7957,6657,5257,3857,2457,1056,9656,8356,6956,5556,4256,28
Oblast č. 2104,9956,3656,2256,0855,9555,8155,6755,5455,4155,2755,1455,0054,8754,7454,6154,4854,3454,2154,0853,9553,8253,70
Oblast č. 3110,1359,1158,9758,8358,6858,5458,4058,2658,1257,9857,8457,7057,5657,4257,2857,1457,0056,8756,7356,6056,4656,32
Oblast č. 493,8950,4050,2850,1550,0349,9149,7949,6749,5549,4349,3149,1949,0748,9548,8348,7248,6048,4848,3748,2548,1348,02
Oblast č. 5114,0561,2261,0760,9260,7760,6360,4860,3360,1960,0459,9059,7559,6159,4659,3259,1859,0358,8958,7558,6158,4758,33
Oblast č. 6119,7964,3064,1463,9963,8363,6863,5263,3763,2163,0662,9162,7662,6162,4562,3062,1562,0061,8661,7161,5661,4161,26
Oblast č. 7116,8562,7262,5762,4262,2762,1161,9661,8161,6661,5161,3761,2261,0760,9260,7860,6360,4860,3460,1960,0559,9059,76
Oblast č. 8103,3055,4555,3155,1855,0554,9154,7854,6554,5154,3854,2554,1253,9953,8653,7353,6053,4753,3453,2153,0952,9652,83
Oblast č. 9101,9254,7154,5854,4454,3154,1854,0553,9253,7953,6653,5353,4053,2753,1453,0152,8852,7652,6352,5052,3852,2552,13
Oblast č. 1096,6451,8751,7551,6251,5051,3751,2551,1251,0050,8850,7550,6350,5150,3950,2650,1450,0249,9049,7849,6649,5449,43
Oblast č. 1199,1353,2153,0852,9552,8252,7052,5752,4452,3152,1952,0651,9351,8151,6851,5651,4451,3151,1951,0750,9450,8250,70
Oblast č. 1297,9552,5852,4552,3252,1952,0751,9451,8251,6951,5751,4451,3251,1951,0750,9550,8250,7050,5850,4650,3450,2250,10
Oblast č. 1384,2145,2045,0944,9844,8744,7744,6644,5544,4444,3344,2344,1244,0143,9143,8043,6943,5943,4843,3843,2843,1743,07
Oblast č. 1484,2145,2045,0944,9844,8744,7744,6644,5544,4444,3344,2344,1244,0143,9143,8043,6943,5943,4843,3843,2843,1743,07
Oblast č. 1584,2145,2045,0944,9844,8744,7744,6644,5544,4444,3344,2344,1244,0143,9143,8043,6943,5943,4843,3843,2843,1743,07
Oblast č. 1679,3542,5942,4942,3942,2842,1842,0841,9841,8841,7741,6741,5741,4741,3741,2741,1741,0740,9840,8840,7840,6840,58
Oblast č. 1779,3542,5942,4942,3942,2842,1842,0841,9841,8841,7741,6741,5741,4741,3741,2741,1741,0740,9840,8840,7840,6840,58
Oblast č. 1897,9552,5852,4552,3252,1952,0751,9451,8251,6951,5751,4451,3251,1951,0750,9550,8250,7050,5850,4650,3450,2250,10
Oblast č. 1997,9552,5852,4552,3252,1952,0751,9451,8251,6951,5751,4451,3251,1951,0750,9550,8250,7050,5850,4650,3450,2250,10
Oblast č. 20112,7660,5360,3860,2360,0959,9459,7959,6559,5159,3659,2259,0758,9358,7958,6558,5158,3758,2358,0957,9557,8157,67
Oblast č. 2197,9552,5852,4552,3252,1952,0751,9451,8251,6951,5751,4451,3251,1951,0750,9550,8250,7050,5850,4650,3450,2250,10
Oblast č. 2279,3542,5942,4942,3942,2842,1842,0841,9841,8841,7741,6741,5741,4741,3741,2741,1741,0740,9840,8840,7840,6840,58
Oblast č. 2379,3542,5942,4942,3942,2842,1842,0841,9841,8841,7741,6741,5741,4741,3741,2741,1741,0740,9840,8840,7840,6840,58
Oblast č. 2479,3542,5942,4942,3942,2842,1842,0841,9841,8841,7741,6741,5741,4741,3741,2741,1741,0740,9840,8840,7840,6840,58
Oblast č. 2579,3542,5942,4942,3942,2842,1842,0841,9841,8841,7741,6741,5741,4741,3741,2741,1741,0740,9840,8840,7840,6840,58
Oblast č. 2684,6845,4645,3445,2345,1245,0144,9144,8044,6944,5844,4744,3644,2644,1544,0443,9443,8343,7343,6243,5243,4143,31
Oblast č. 2779,3542,5942,4942,3942,2842,1842,0841,9841,8841,7741,6741,5741,4741,3741,2741,1741,0740,9840,8840,7840,6840,58
Oblast č. 2879,3542,5942,4942,3942,2842,1842,0841,9841,8841,7741,6741,5741,4741,3741,2741,1741,0740,9840,8840,7840,6840,58
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel69,6637,3937,3037,2137,1237,0336,9436,8536,7636,6736,5936,5036,4136,3236,2336,1536,0635,9735,8935,8035,7135,63
10 000-49 999 obyvatel53,2028,5628,4928,4228,3528,2828,2128,1528,0828,0127,9427,8727,8127,7427,6727,6127,5427,4727,4127,3427,2827,21
2 000-9 999 obyvatel41,6122,3422,2822,2322,1822,1222,0722,0121,9621,9121,8621,8021,7521,7021,6521,5921,5421,4921,4421,3921,3321,28
do 1 999 obyvatel27,50 14,7714,7314,6914,6614,6214,5914,5514,5214,4814,4514,4114,3814,3414,3114,2714,2414,2014,1714,1414,1014,07
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 225,1%25,2%25,3%25,4%25,5%25,6%25,7%25,8%25,9%26,0%26,1%26,2%26,3%26,4%26,5%26,6%26,7%26,8%26,9%27,0%27,1%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1110,0556,1556,0155,8855,7555,6155,4855,3555,2255,0954,9554,8254,6954,5654,4354,3154,1854,0553,9253,7953,6753,54
Oblast č. 2104,9953,5753,4453,3153,1853,0652,9352,8052,6852,5552,4352,3052,1852,0651,9351,8151,6951,5651,4451,3251,2051,08
Oblast č. 3110,1356,1956,0555,9255,7955,6555,5255,3955,2655,1354,9954,8654,7354,6054,4754,3454,2254,0953,9653,8353,7153,58
Oblast č. 493,8947,9047,7947,6847,5647,4547,3347,2247,1147,0046,8946,7746,6646,5546,4446,3346,2246,1146,0045,9045,7945,68
Oblast č. 5114,0558,1958,0557,9157,7757,6357,5057,3657,2257,0956,9556,8256,6856,5556,4156,2856,1556,0155,8855,7555,6255,49
Oblast č. 6119,7961,1260,9760,8360,6860,5360,3960,2560,1059,9659,8259,6859,5359,3959,2559,1158,9758,8358,6958,5558,4258,28
Oblast č. 7116,8559,6259,4759,3359,1959,0558,9158,7758,6358,4958,3558,2158,0757,9357,8057,6657,5257,3957,2557,1256,9856,85
Oblast č. 8103,3052,7052,5852,4552,3352,2052,0851,9551,8351,7151,5851,4651,3451,2251,1050,9750,8550,7350,6150,4950,3850,26
Oblast č. 9101,9252,0051,8851,7551,6351,5151,3851,2651,1451,0250,8950,7750,6550,5350,4150,2950,1750,0649,9449,8249,7049,59
Oblast č. 1096,6449,3149,1949,0748,9548,8448,7248,6048,4948,3748,2648,1448,0347,9247,8047,6947,5847,4647,3547,2447,1347,02
Oblast č. 1199,1350,5850,4650,3450,2250,1049,9849,8649,7449,6249,5049,3849,2749,1549,0348,9248,8048,6948,5748,4648,3448,23
Oblast č. 1297,9549,9849,8649,7449,6249,5049,3849,2649,1549,0348,9148,8048,6848,5748,4548,3448,2248,1147,9947,8847,7747,65
Oblast č. 1384,2142,9742,8642,7642,6642,5642,4542,3542,2542,1542,0541,9541,8541,7541,6541,5641,4641,3641,2641,1641,0740,97
Oblast č. 1484,2142,9742,8642,7642,6642,5642,4542,3542,2542,1542,0541,9541,8541,7541,6541,5641,4641,3641,2641,1641,0740,97
Oblast č. 1584,2142,9742,8642,7642,6642,5642,4542,3542,2542,1542,0541,9541,8541,7541,6541,5641,4641,3641,2641,1641,0740,97
Oblast č. 1679,3540,4940,3940,2940,2040,1040,0039,9139,8139,7239,6339,5339,4439,3439,2539,1639,0638,9738,8838,7938,7038,61
Oblast č. 1779,3540,4940,3940,2940,2040,1040,0039,9139,8139,7239,6339,5339,4439,3439,2539,1639,0638,9738,8838,7938,7038,61
Oblast č. 1897,9549,9849,8649,7449,6249,5049,3849,2649,1549,0348,9148,8048,6848,5748,4548,3448,2248,1147,9947,8847,7747,65
Oblast č. 1997,9549,9849,8649,7449,6249,5049,3849,2649,1549,0348,9148,8048,6848,5748,4548,3448,2248,1147,9947,8847,7747,65
Oblast č. 20112,7657,5357,3957,2657,1256,9856,8556,7156,5856,4456,3156,1756,0455,9155,7755,6455,5155,3855,2555,1254,9954,86
Oblast č. 2197,9549,9849,8649,7449,6249,5049,3849,2649,1549,0348,9148,8048,6848,5748,4548,3448,2248,1147,9947,8847,7747,65
Oblast č. 2279,3540,4940,3940,2940,2040,1040,0039,9139,8139,7239,6339,5339,4439,3439,2539,1639,0638,9738,8838,7938,7038,61
Oblast č. 2379,3540,4940,3940,2940,2040,1040,0039,9139,8139,7239,6339,5339,4439,3439,2539,1639,0638,9738,8838,7938,7038,61
Oblast č. 2479,3540,4940,3940,2940,2040,1040,0039,9139,8139,7239,6339,5339,4439,3439,2539,1639,0638,9738,8838,7938,7038,61
Oblast č. 2579,3540,4940,3940,2940,2040,1040,0039,9139,8139,7239,6339,5339,4439,3439,2539,1639,0638,9738,8838,7938,7038,61
Oblast č. 2684,6843,2143,1043,0042,9042,7942,6942,5942,4942,3942,2942,1942,0941,9941,8941,7941,6941,5941,4941,3941,3041,20
Oblast č. 2779,3540,4940,3940,2940,2040,1040,0039,9139,8139,7239,6339,5339,4439,3439,2539,1639,0638,9738,8838,7938,7038,61
Oblast č. 2879,3540,4940,3940,2940,2040,1040,0039,9139,8139,7239,6339,5339,4439,3439,2539,1639,0638,9738,8838,7938,7038,61
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel69,6635,5435,4635,3735,2935,2035,1235,0434,9534,8734,7934,7034,6234,5434,4634,3834,3034,2134,1334,0533,9733,89
10 000-49 999 obyvatel53,2027,1527,0827,0226,9526,8926,8226,7626,7026,6326,5726,5126,4426,3826,3226,2526,1926,1326,0726,0125,9525,88
2 000-9 999 obyvatel41,6121,2321,1821,1321,0821,0320,9820,9320,8820,8320,7820,7320,6820,6320,5820,5420,4920,4420,3920,3420,2920,25
do 1 999 obyvatel27,5014,0314,0013,9713,9313,9013,8713,8313,8013,7713,7413,7013,6713,6413,6113,5713,5413,5113,4813,4513,4113,38
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 227,2%27,3%27,4%27,5%27,6%27,7%27,8%27,9%28,0%28,1%28,2%28,3%28,4%28,5%28,6%28,7%28,8%28,9%29,0%29,1%29,2%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1110,0553,4153,2953,1653,0452,9152,7952,6752,5452,4252,3052,1752,0551,9351,8151,6951,5751,4551,3351,2151,0950,97
Oblast č. 2104,9950,9650,8450,7250,6050,4850,3650,2450,1350,0149,8949,7849,6649,5449,4349,3149,2049,0848,9748,8648,7448,63
Oblast č. 3110,1353,4553,3353,2053,0852,9552,8352,7052,5852,4652,3352,2152,0951,9751,8551,7351,6151,4951,3751,2551,1351,01
Oblast č. 493,8945,5745,4645,3645,2545,1445,0444,9344,8344,7244,6244,5144,4144,3144,2044,1044,0043,9043,7943,6943,5943,49
Oblast č. 5114,0555,3655,2355,1054,9754,8454,7154,5854,4554,3254,2054,0753,9453,8253,6953,5753,4453,3253,2053,0752,9552,83
Oblast č. 6119,7958,1458,0057,8757,7357,6057,4657,3357,1957,0656,9256,7956,6656,5356,4056,2656,1356,0055,8755,7455,6155,48
Oblast č. 7116,8556,7156,5856,4556,3256,1856,0555,9255,7955,6655,5355,4055,2755,1455,0154,8854,7654,6354,5054,3754,2554,12
Oblast č. 8103,3050,1450,0249,9049,7949,6749,5549,4449,3249,2049,0948,9748,8648,7548,6348,5248,4148,2948,1848,0747,9647,85
Oblast č. 9101,9249,4749,3549,2449,1249,0148,8948,7848,6648,5548,4348,3248,2148,1047,9847,8747,7647,6547,5447,4347,3247,21
Oblast č. 1096,6446,9146,8046,6946,5846,4746,3646,2546,1446,0345,9245,8245,7145,6045,5045,3945,2945,1845,0844,9744,8744,76
Oblast č. 1199,1348,1148,0047,8947,7847,6647,5547,4447,3347,2247,1147,0046,8946,7846,6746,5646,4546,3446,2446,1346,0245,92
Oblast č. 1297,9547,5447,4347,3247,2147,1046,9946,8846,7746,6646,5546,4446,3346,2246,1146,0145,9045,7945,6945,5845,4745,37
Oblast č. 1384,2140,8740,7840,6840,5940,4940,4040,3040,2140,1140,0239,9339,8339,7439,6539,5539,4639,3739,2839,1939,1039,01
Oblast č. 1484,2140,8740,7840,6840,5940,4940,4040,3040,2140,1140,0239,9339,8339,7439,6539,5539,4639,3739,2839,1939,1039,01
Oblast č. 1584,2140,8740,7840,6840,5940,4940,4040,3040,2140,1140,0239,9339,8339,7439,6539,5539,4639,3739,2839,1939,1039,01
Oblast č. 1679,3538,5238,4238,3338,2438,1538,0637,9837,8937,8037,7137,6237,5337,4537,3637,2737,1837,1037,0136,9336,8436,75
Oblast č. 1779,3538,5238,4238,3338,2438,1538,0637,9837,8937,8037,7137,6237,5337,4537,3637,2737,1837,1037,0136,9336,8436,75
Oblast č. 1897,9547,5447,4347,3247,2147,1046,9946,8846,7746,6646,5546,4446,3346,2246,1146,0145,9045,7945,6945,5845,4745,37
Oblast č. 1997,9547,5447,4347,3247,2147,1046,9946,8846,7746,6646,5546,4446,3346,2246,1146,0145,9045,7945,6945,5845,4745,37
Oblast č. 20112,7654,7354,6054,4754,3454,2254,0953,9653,8453,7153,5853,4653,3353,2153,0952,9652,8452,7252,5952,4752,3552,23
Oblast č. 2197,9547,5447,4347,3247,2147,1046,9946,8846,7746,6646,5546,4446,3346,2246,1146,0145,9045,7945,6945,5845,4745,37
Oblast č. 2279,3538,5238,4238,3338,2438,1538,0637,9837,8937,8037,7137,6237,5337,4537,3637,2737,1837,1037,0136,9336,8436,75
Oblast č. 2379,3538,5238,4238,3338,2438,1538,0637,9837,8937,8037,7137,6237,5337,4537,3637,2737,1837,1037,0136,9336,8436,75
Oblast č. 2479,3538,5238,4238,3338,2438,1538,0637,9837,8937,8037,7137,6237,5337,4537,3637,2737,1837,1037,0136,9336,8436,75
Oblast č. 2579,3538,5238,4238,3338,2438,1538,0637,9837,8937,8037,7137,6237,5337,4537,3637,2737,1837,1037,0136,9336,8436,75
Oblast č. 2684,6841,1041,0140,9140,8140,7240,6240,5340,4340,3440,2440,1540,0539,9639,8739,7739,6839,5939,5039,4139,3139,22
Oblast č. 2779,3538,5238,4238,3338,2438,1538,0637,9837,8937,8037,7137,6237,5337,4537,3637,2737,1837,1037,0136,9336,8436,75
Oblast č. 2879,3538,5238,4238,3338,2438,1538,0637,9837,8937,8037,7137,6237,5337,4537,3637,2737,1837,1037,0136,9336,8436,75
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel69,6633,8133,7333,6533,5733,5033,4233,3433,2633,1833,1033,0332,9532,8732,8032,7232,6432,5732,4932,4232,3432,27
10 000-49 999 obyvatel53,2025,8225,7625,7025,6425,5825,5225,4625,4025,3425,2825,2225,1725,1125,0524,9924,9324,8724,8224,7624,7024,64
2 000-9 999 obyvatel41,6120,2020,1520,1020,0620,0119,9619,9219,8719,8219,7819,7319,6819,6419,5919,5519,5019,4619,4119,3719,3219,28
do 1 999 obyvatel27,5013,3513,3213,2913,2613,2313,2013,1613,1313,1013,0713,0413,0112,9812,9512,9212,8912,8612,8312,8012,7712,74
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 229,3%29,4%29,5%29,6%29,7%29,8%29,9%30,0%30,1%30,2%30,3%30,4%30,5%30,6%30,7%30,8%30,9%31,0%31,1%31,2%31,3%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1110,0550,8550,7450,6250,5050,3950,2750,1550,0449,9249,8149,6949,5849,4749,3549,2449,1349,0148,9048,7948,6848,57
Oblast č. 2104,9948,5248,4048,2948,1848,0747,9647,8547,7447,6347,5247,4147,3047,1947,0846,9846,8746,7646,6546,5546,4446,33
Oblast č. 3110,1350,8950,7750,6650,5450,4250,3150,1950,0749,9649,8449,7349,6249,5049,3949,2749,1649,0548,9448,8348,7148,60
Oblast č. 493,8943,3943,2943,1943,0942,9942,8942,7942,6942,5942,4942,4042,3042,2042,1142,0141,9141,8241,7241,6341,5341,44
Oblast č. 5114,0552,7052,5852,4652,3452,2252,1051,9851,8651,7451,6251,5051,3851,2651,1551,0350,9150,8050,6850,5650,4550,33
Oblast č. 6119,7955,3655,2355,1054,9754,8554,7254,5954,4754,3454,2254,0953,9753,8453,7253,6053,4753,3553,2353,1152,9952,87
Oblast č. 7116,8554,0053,8753,7553,6253,5053,3853,2553,1353,0152,8952,7652,6452,5252,4052,2852,1652,0451,9251,8051,6951,57
Oblast č. 8103,3047,7447,6347,5247,4147,3047,1947,0846,9746,8646,7546,6546,5446,4346,3346,2246,1146,0145,9045,8045,6945,59
Oblast č. 9101,9247,1046,9946,8846,7746,6646,5646,4546,3446,2446,1346,0245,9245,8145,7145,6045,5045,3945,2945,1945,0844,98
Oblast č. 1096,6444,6644,5644,4544,3544,2544,1444,0443,9443,8443,7443,6443,5443,4443,3443,2443,1443,0442,9442,8542,7542,65
Oblast č. 1199,1345,8145,7045,6045,4945,3945,2845,1845,0744,9744,8744,7644,6644,5644,4644,3544,2544,1544,0543,9543,8543,75
Oblast č. 1297,9545,2645,1645,0544,9544,8544,7444,6444,5444,4344,3344,2344,1344,0343,9343,8343,7343,6343,5343,4343,3343,23
Oblast č. 1384,2138,9238,8338,7438,6538,5638,4738,3838,2938,2038,1138,0337,9437,8537,7737,6837,5937,5137,4237,3437,2537,16
Oblast č. 1484,2138,9238,8338,7438,6538,5638,4738,3838,2938,2038,1138,0337,9437,8537,7737,6837,5937,5137,4237,3437,2537,16
Oblast č. 1584,2138,9238,8338,7438,6538,5638,4738,3838,2938,2038,1138,0337,9437,8537,7737,6837,5937,5137,4237,3437,2537,16
Oblast č. 1679,3536,6736,5836,5036,4236,3336,2536,1636,0836,0035,9135,8335,7535,6735,5935,5035,4235,3435,2635,1835,1035,02
Oblast č. 1779,3536,6736,5836,5036,4236,3336,2536,1636,0836,0035,9135,8335,7535,6735,5935,5035,4235,3435,2635,1835,1035,02
Oblast č. 1897,9545,2645,1645,0544,9544,8544,7444,6444,5444,4344,3344,2344,1344,0343,9343,8343,7343,6343,5343,4343,3343,23
Oblast č. 1997,9545,2645,1645,0544,9544,8544,7444,6444,5444,4344,3344,2344,1344,0343,9343,8343,7343,6343,5343,4343,3343,23
Oblast č. 20112,7652,1151,9951,8751,7551,6351,5151,3951,2751,1551,0350,9250,8050,6850,5750,4550,3450,2250,1149,9949,8849,76
Oblast č. 2197,9545,2645,1645,0544,9544,8544,7444,6444,5444,4344,3344,2344,1344,0343,9343,8343,7343,6343,5343,4343,3343,23
Oblast č. 2279,3536,6736,5836,5036,4236,3336,2536,1636,0836,0035,9135,8335,7535,6735,5935,5035,4235,3435,2635,1835,1035,02
Oblast č. 2379,3536,6736,5836,5036,4236,3336,2536,1636,0836,0035,9135,8335,7535,6735,5935,5035,4235,3435,2635,1835,1035,02
Oblast č. 2479,3536,6736,5836,5036,4236,3336,2536,1636,0836,0035,9135,8335,7535,6735,5935,5035,4235,3435,2635,1835,1035,02
Oblast č. 2579,3536,6736,5836,5036,4236,3336,2536,1636,0836,0035,9135,8335,7535,6735,5935,5035,4235,3435,2635,1835,1035,02
Oblast č. 2684,6839,1339,0438,9538,8638,7738,6838,5938,5038,4238,3338,2438,1538,0637,9837,8937,8037,7237,6337,5437,4637,37
Oblast č. 2779,3536,6736,5836,5036,4236,3336,2536,1636,0836,0035,9135,8335,7535,6735,5935,5035,4235,3435,2635,1835,1035,02
Oblast č. 2879,3536,6736,5836,5036,4236,3336,2536,1636,0836,0035,9135,8335,7535,6735,5935,5035,4235,3435,2635,1835,1035,02
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel69,6632,1932,1232,0431,9731,9031,8231,7531,6831,6031,5331,4631,3831,3131,2431,1731,1031,0330,9630,8930,8130,74
10 000-49 999 obyvatel53,2024,5924,5324,4724,4224,3624,3024,2524,1924,1424,0824,0323,9723,9223,8623,8123,7523,7023,6423,5923,5323,48
2 000-9 999 obyvatel41,6119,2319,1919,1419,1019,0519,0118,9718,9218,8818,8418,7918,7518,7118,6618,6218,5818,5418,4918,4518,4118,37
do 1 999 obyvatel27,5012,7112,6812,6512,6212,5912,5712,5412,5112,4812,4512,4212,3912,3612,3412,3112,2812,2512,2212,2012,1712,14
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 231,4%31,5%31,6%31,7%31,8%31,9%32,0%32,1%32,2%32,3%32,4%32,5%32,6%32,7%32,8%32,9%33,0%33,1%33,2%33,3%33,4%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1110,0548,4648,3548,2448,1348,0247,9147,8047,6947,5847,4747,3747,2647,1547,0546,9446,8446,7346,6246,5246,4146,31
Oblast č. 2104,9946,2346,1246,0245,9145,8145,7145,6045,5045,4045,2945,1945,0944,9944,8844,7844,6844,5844,4844,3844,2844,18
Oblast č. 3110,1348,4948,3848,2748,1648,0547,9447,8347,7347,6247,5147,4047,2947,1947,0846,9846,8746,7646,6646,5546,4546,34
Oblast č. 493,8941,3441,2541,1541,0640,9740,8740,7840,6940,6040,5040,4140,3240,2340,1440,0539,9639,8739,7839,6939,6039,51
Oblast č. 5114,0550,2250,1049,9949,8849,7649,6549,5449,4249,3149,2049,0948,9848,8748,7648,6548,5448,4348,3248,2148,1047,99
Oblast č. 6119,7952,7452,6252,5052,3952,2752,1552,0351,9151,7951,6851,5651,4451,3351,2151,0950,9850,8650,7550,6450,5250,41
Oblast č. 7116,8551,4551,3351,2251,1050,9850,8750,7550,6450,5250,4150,2950,1850,0749,9549,8449,7349,6249,5149,3949,2849,17
Oblast č. 8103,3045,4845,3845,2845,1745,0744,9744,8744,7744,6644,5644,4644,3644,2644,1644,0643,9643,8643,7643,6743,5743,47
Oblast č. 9101,9244,8844,7744,6744,5744,4744,3744,2744,1744,0743,9743,8743,7743,6743,5743,4743,3843,2843,1843,0842,9942,89
Oblast č. 1096,6442,5542,4642,3642,2642,1742,0741,9841,8841,7941,6941,6041,5041,4141,3141,2241,1341,0440,9440,8540,7640,67
Oblast č. 1199,1343,6543,5543,4543,3543,2543,1543,0642,9642,8642,7642,6742,5742,4842,3842,2842,1942,0942,0041,9041,8141,72
Oblast č. 1297,9543,1343,0342,9342,8442,7442,6442,5442,4542,3542,2642,1642,0641,9741,8741,7841,6941,5941,5041,4141,3141,22
Oblast č. 1384,2137,0837,0036,9136,8336,7436,6636,5836,4936,4136,3336,2536,1636,0836,0035,9235,8435,7635,6835,6035,5235,44
Oblast č. 1484,2137,0837,0036,9136,8336,7436,6636,5836,4936,4136,3336,2536,1636,0836,0035,9235,8435,7635,6835,6035,5235,44
Oblast č. 1584,2137,0837,0036,9136,8336,7436,6636,5836,4936,4136,3336,2536,1636,0836,0035,9235,8435,7635,6835,6035,5235,44
Oblast č. 1679,3534,9434,8634,7834,7034,6234,5434,4734,3934,3134,2334,1634,0834,0033,9233,8533,7733,7033,6233,5433,4733,39
Oblast č. 1779,3534,9434,8634,7834,7034,6234,5434,4734,3934,3134,2334,1634,0834,0033,9233,8533,7733,7033,6233,5433,4733,39
Oblast č. 1897,9543,1343,0342,9342,8442,7442,6442,5442,4542,3542,2642,1642,0641,9741,8741,7841,6941,5941,5041,4141,3141,22
Oblast č. 1997,9543,1343,0342,9342,8442,7442,6442,5442,4542,3542,2642,1642,0641,9741,8741,7841,6941,5941,5041,4141,3141,22
Oblast č. 20112,7649,6549,5449,4249,3149,2049,0948,9848,8748,7548,6448,5348,4248,3148,2148,1047,9947,8847,7747,6647,5647,45
Oblast č. 2197,9543,1343,0342,9342,8442,7442,6442,5442,4542,3542,2642,1642,0641,9741,8741,7841,6941,5941,5041,4141,3141,22
Oblast č. 2279,3534,9434,8634,7834,7034,6234,5434,4734,3934,3134,2334,1634,0834,0033,9233,8533,7733,7033,6233,5433,4733,39
Oblast č. 2379,3534,9434,8634,7834,7034,6234,5434,4734,3934,3134,2334,1634,0834,0033,9233,8533,7733,7033,6233,5433,4733,39
Oblast č. 2479,3534,9434,8634,7834,7034,6234,5434,4734,3934,3134,2334,1634,0834,0033,9233,8533,7733,7033,6233,5433,4733,39
Oblast č. 2579,3534,9434,8634,7834,7034,6234,5434,4734,3934,3134,2334,1634,0834,0033,9233,8533,7733,7033,6233,5433,4733,39
Oblast č. 2684,6837,2937,2037,1237,0336,9536,8636,7836,7036,6136,5336,4536,3736,2836,2036,1236,0435,9635,8835,8035,7235,64
Oblast č. 2779,3534,9434,8634,7834,7034,6234,5434,4734,3934,3134,2334,1634,0834,0033,9233,8533,7733,7033,6233,5433,4733,39
Oblast č. 2879,3534,9434,8634,7834,7034,6234,5434,4734,3934,3134,2334,1634,0834,0033,9233,8533,7733,7033,6233,5433,4733,39
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel69,6630,6730,6030,5330,4730,4030,3330,2630,1930,1230,0529,9829,9229,8529,7829,7129,6529,5829,5129,4529,3829,32
10 000-49 999 obyvatel53,2023,4323,3723,3223,2723,2123,1623,1123,0623,0022,9522,9022,8522,8022,7522,6922,6422,5922,5422,4922,4422,39
2 000-9 999 obyvatel41,6118,3218,2818,2418,2018,1618,1218,0818,0417,9917,9517,9117,8717,8317,7917,7517,7117,6717,6317,5917,5517,51
do 1 999 obyvatel27,5012,1112,0812,0612,0312,0011,9811,9511,9211,8911,8711,8411,8111,7911,7611,7311,7111,6811,6511,6311,6011,58
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 233,5%33,6%33,7%33,8%33,9%34,0%34,1%34,2%34,3%34,4%34,5%34,6%34,7%34,8%34,9%35,0%35,1%35,2%35,3%35,4%35,5%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1110,0546,2146,1046,0045,9045,7945,6945,5945,4945,3945,2945,1845,0844,9844,8844,7844,6844,5944,4944,3944,2944,19
Oblast č. 2104,9944,0843,9843,8843,7943,6943,5943,4943,4043,3043,2043,1143,0142,9242,8242,7242,6342,5442,4442,3542,2542,16
Oblast č. 3110,1346,2446,1446,0345,9345,8345,7245,6245,5245,4245,3245,2245,1245,0244,9244,8244,7244,6244,5244,4244,3244,22
Oblast č. 493,8939,4239,3339,2539,1639,0738,9838,9038,8138,7238,6438,5538,4638,3838,2938,2138,1238,0437,9537,8737,7937,70
Oblast č. 5114,0547,8947,7847,6747,5647,4647,3547,2547,1447,0446,9346,8346,7246,6246,5146,4146,3146,2146,1046,0045,9045,80
Oblast č. 6119,7950,3050,1850,0749,9649,8549,7449,6249,5149,4049,2949,1849,0748,9648,8648,7548,6448,5348,4248,3248,2148,10
Oblast č. 7116,8549,0648,9548,8448,7348,6248,5148,4148,3048,1948,0847,9847,8747,7647,6647,5547,4547,3447,2347,1347,0346,92
Oblast č. 8103,3043,3743,2843,1843,0842,9942,8942,7942,7042,6042,5142,4142,3242,2242,1342,0441,9441,8541,7641,6741,5741,48
Oblast č. 9101,9242,7942,7042,6042,5142,4142,3242,2242,1342,0341,9441,8541,7541,6641,5741,4841,3841,2941,2041,1141,0240,93
Oblast č. 1096,6440,5840,4940,4040,3040,2140,1240,0339,9539,8639,7739,6839,5939,5039,4139,3339,2439,1539,0738,9838,8938,81
Oblast č. 1199,1341,6241,5341,4441,3441,2541,1641,0740,9740,8840,7940,7040,6140,5240,4340,3440,2540,1640,0739,9839,9039,81
Oblast č. 1297,9541,1341,0340,9440,8540,7640,6740,5840,4940,4040,3140,2240,1340,0439,9539,8639,7739,6839,6039,5139,4239,33
Oblast č. 1384,2135,3635,2835,2035,1235,0434,9634,8934,8134,7334,6534,5834,5034,4234,3534,2734,1934,1234,0433,9733,8933,82
Oblast č. 1484,2135,3635,2835,2035,1235,0434,9634,8934,8134,7334,6534,5834,5034,4234,3534,2734,1934,1234,0433,9733,8933,82
Oblast č. 1584,2135,3635,2835,2035,1235,0434,9634,8934,8134,7334,6534,5834,5034,4234,3534,2734,1934,1234,0433,9733,8933,82
Oblast č. 1679,3533,3233,2433,1733,0933,0232,9532,8732,8032,7332,6532,5832,5132,4432,3632,2932,2232,1532,0832,0131,9431,87
Oblast č. 1779,3533,3233,2433,1733,0933,0232,9532,8732,8032,7332,6532,5832,5132,4432,3632,2932,2232,1532,0832,0131,9431,87
Oblast č. 1897,9541,1341,0340,9440,8540,7640,6740,5840,4940,4040,3140,2240,1340,0439,9539,8639,7739,6839,6039,5139,4239,33
Oblast č. 1997,9541,1341,0340,9440,8540,7640,6740,5840,4940,4040,3140,2240,1340,0439,9539,8639,7739,6839,6039,5139,4239,33
Oblast č. 20112,7647,3447,2447,1347,0346,9246,8246,7146,6146,5046,4046,3046,1946,0945,9945,8945,7845,6845,5845,4845,3845,28
Oblast č. 2197,9541,1341,0340,9440,8540,7640,6740,5840,4940,4040,3140,2240,1340,0439,9539,8639,7739,6839,6039,5139,4239,33
Oblast č. 2279,3533,3233,2433,1733,0933,0232,9532,8732,8032,7332,6532,5832,5132,4432,3632,2932,2232,1532,0832,0131,9431,87
Oblast č. 2379,3533,3233,2433,1733,0933,0232,9532,8732,8032,7332,6532,5832,5132,4432,3632,2932,2232,1532,0832,0131,9431,87
Oblast č. 2479,3533,3233,2433,1733,0933,0232,9532,8732,8032,7332,6532,5832,5132,4432,3632,2932,2232,1532,0832,0131,9431,87
Oblast č. 2579,3533,3233,2433,1733,0933,0232,9532,8732,8032,7332,6532,5832,5132,4432,3632,2932,2232,1532,0832,0131,9431,87
Oblast č. 2684,6835,5635,4835,4035,3235,2435,1635,0835,0034,9234,8534,7734,6934,6134,5434,4634,3834,3134,2334,1634,0834,01
Oblast č. 2779,3533,3233,2433,1733,0933,0232,9532,8732,8032,7332,6532,5832,5132,4432,3632,2932,2232,1532,0832,0131,9431,87
Oblast č. 2879,3533,3233,2433,1733,0933,0232,9532,8732,8032,7332,6532,5832,5132,4432,3632,2932,2232,1532,0832,0131,9431,87
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel69,6629,2529,1829,1229,0528,9928,9228,8628,7928,7328,6728,6028,5428,4828,4128,3528,2928,2228,1628,1028,0427,97
10 000-49 999 obyvatel53,2022,3422,2922,2422,1922,1422,0922,0421,9921,9421,8921,8521,8021,7521,7021,6521,6021,5621,5121,4621,4121,37
2 000-9 999 obyvatel41,6117,4717,4317,4017,3617,3217,2817,2417,2017,1617,1317,0917,0517,0116,9716,9416,9016,8616,8216,7916,7516,71
do 1 999 obyvatel27,5011,5511,5211,5011,4711,4511,4211,4011,3711,3511,3211,2911,2711,2411,2211,1911,1711,1411,1211,1011,0711,05
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 235,6%35,7%35,8%35,9%36,0%36,1%36,2%36,3%36,4%36,5%36,6%36,7%36,8%36,9%37,0%37,1%37,2%37,3%37,4%37,5%37,6%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1110,0544,0944,0043,9043,8043,7143,6143,5143,4243,3243,2343,1343,0442,9442,8542,7642,6642,5742,4842,3842,2942,20
Oblast č. 2104,9942,0741,9741,8841,7941,7041,6141,5141,4241,3341,2441,1541,0640,9740,8840,7940,7040,6140,5240,4440,3540,26
Oblast č. 3110,1344,1344,0343,9343,8343,7443,6443,5543,4543,3543,2643,1643,0742,9842,8842,7942,6942,6042,5142,4242,3242,23
Oblast č. 493,8937,6237,5437,4537,3737,2937,2137,1337,0436,9636,8836,8036,7236,6436,5636,4836,4036,3236,2436,1636,0836,00
Oblast č. 5114,0545,7045,6045,5045,3945,2945,2045,1045,0044,9044,8044,7044,6044,5144,4144,3144,2144,1244,0243,9243,8343,73
Oblast č. 6119,7948,0047,8947,7847,6847,5747,4747,3647,2647,1647,0546,9546,8546,7446,6446,5446,4446,3446,2446,1446,0345,93
Oblast č. 7116,8546,8246,7146,6146,5146,4146,3046,2046,1046,0045,9045,8045,7045,6045,5045,4045,3045,2045,1045,0044,9144,81
Oblast č. 8103,3041,3941,3041,2141,1241,0340,9440,8540,7640,6740,5840,4940,4040,3140,2240,1340,0539,9639,8739,7939,7039,61
Oblast č. 9101,9240,8440,7540,6640,5740,4840,3940,3040,2140,1240,0339,9539,8639,7739,6939,6039,5139,4339,3439,2539,1739,08
Oblast č. 1096,6438,7238,6438,5538,4738,3838,3038,2138,1338,0437,9637,8837,7937,7137,6337,5537,4737,3837,3037,2237,1437,06
Oblast č. 1199,1339,7239,6339,5439,4639,3739,2839,2039,1139,0238,9438,8538,7738,6838,6038,5138,4338,3538,2638,1838,1038,01
Oblast č. 1297,9539,2539,1639,0738,9938,9038,8238,7338,6538,5638,4838,3938,3138,2238,1438,0637,9737,8937,8137,7237,6437,56
Oblast č. 1384,2133,7433,6733,5933,5233,4533,3733,3033,2233,1533,0833,0132,9332,8632,7932,7232,6532,5832,5032,4332,3632,29
Oblast č. 1484,2133,7433,6733,5933,5233,4533,3733,3033,2233,1533,0833,0132,9332,8632,7932,7232,6532,5832,5032,4332,3632,29
Oblast č. 1584,2133,7433,6733,5933,5233,4533,3733,3033,2233,1533,0833,0132,9332,8632,7932,7232,6532,5832,5032,4332,3632,29
Oblast č. 1679,3531,7931,7231,6531,5831,5231,4531,3831,3131,2431,1731,1031,0330,9730,9030,8330,7630,7030,6330,5630,5030,43
Oblast č. 1779,3531,7931,7231,6531,5831,5231,4531,3831,3131,2431,1731,1031,0330,9730,9030,8330,7630,7030,6330,5630,5030,43
Oblast č. 1897,9539,2539,1639,0738,9938,9038,8238,7338,6538,5638,4838,3938,3138,2238,1438,0637,9737,8937,8137,7237,6437,56
Oblast č. 1997,9539,2539,1639,0738,9938,9038,8238,7338,6538,5638,4838,3938,3138,2238,1438,0637,9737,8937,8137,7237,6437,56
Oblast č. 20112,7645,1845,0844,9844,8844,7844,6844,5944,4944,3944,2944,2044,1044,0043,9143,8143,7143,6243,5243,4343,3343,24
Oblast č. 2197,9539,2539,1639,0738,9938,9038,8238,7338,6538,5638,4838,3938,3138,2238,1438,0637,9737,8937,8137,7237,6437,56
Oblast č. 2279,3531,7931,7231,6531,5831,5231,4531,3831,3131,2431,1731,1031,0330,9730,9030,8330,7630,7030,6330,5630,5030,43
Oblast č. 2379,3531,7931,7231,6531,5831,5231,4531,3831,3131,2431,1731,1031,0330,9730,9030,8330,7630,7030,6330,5630,5030,43
Oblast č. 2479,3531,7931,7231,6531,5831,5231,4531,3831,3131,2431,1731,1031,0330,9730,9030,8330,7630,7030,6330,5630,5030,43
Oblast č. 2579,3531,7931,7231,6531,5831,5231,4531,3831,3131,2431,1731,1031,0330,9730,9030,8330,7630,7030,6330,5630,5030,43
Oblast č. 2684,6833,9333,8633,7833,7133,6333,5633,4833,4133,3433,2633,1933,1233,0532,9732,9032,8332,7632,6932,6132,5432,47
Oblast č. 2779,3531,7931,7231,6531,5831,5231,4531,3831,3131,2431,1731,1031,0330,9730,9030,8330,7630,7030,6330,5630,5030,43
Oblast č. 2879,3531,7931,7231,6531,5831,5231,4531,3831,3131,2431,1731,1031,0330,9730,9030,8330,7630,7030,6330,5630,5030,43
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel69,6627,9127,8527,7927,7327,6727,6127,5527,4927,4227,3627,3027,2427,1827,1327,0727,0126,9526,8926,8326,7726,71
10 000-49 999 obyvatel53,2021,3221,2721,2221,1821,1321,0821,0420,9920,9520,9020,8520,8120,7620,7220,6720,6320,5820,5420,4920,4520,40
2 000-9 999 obyvatel41,6116,6816,6416,6016,5616,5316,4916,4616,4216,3816,3516,3116,2816,2416,2016,1716,1316,1016,0616,0315,9915,96
do 1 999 obyvatel27,5011,0211,0010,9710,9510,9310,9010,8810,8510,8310,8110,7810,7610,7310,7110,6910,6610,6410,6210,6010,5710,55
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 237,7%37,8%37,9%38,0%38,1%38,2%38,3%38,4%38,5%38,6%38,7%38,8%38,9%39,0%39,1%39,2%39,3%39,4%39,5%39,6%39,7%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1110,0542,1142,0241,9341,8341,7441,6541,5641,4741,3841,2941,2041,1241,0340,9440,8540,7640,6740,5940,5040,4140,33
Oblast č. 2104,9940,1740,0840,0039,9139,8239,7439,6539,5739,4839,4039,3139,2339,1439,0638,9738,8938,8038,7238,6438,5638,47
Oblast č. 3110,1342,1442,0541,9641,8641,7741,6841,5941,5041,4141,3241,2341,1541,0640,9740,8840,7940,7040,6240,5340,4440,36
Oblast č. 493,8935,9335,8535,7735,6935,6135,5435,4635,3835,3135,2335,1535,0835,0034,9334,8534,7834,7034,6334,5534,4834,41
Oblast č. 5114,0543,6443,5443,4543,3543,2643,1743,0742,9842,8942,7942,7042,6142,5242,4342,3342,2442,1542,0641,9741,8841,79
Oblast č. 6119,7945,8345,7345,6445,5445,4445,3445,2445,1445,0544,9544,8544,7544,6644,5644,4744,3744,2744,1844,0843,9943,89
Oblast č. 7116,8544,7144,6144,5244,4244,3244,2344,1344,0443,9443,8443,7543,6643,5643,4743,3743,2843,1943,0943,0042,9142,82
Oblast č. 8103,3039,5339,4439,3539,2739,1839,1039,0138,9338,8538,7638,6838,5938,5138,4338,3438,2638,1838,1038,0237,9337,85
Oblast č. 9101,9239,0038,9138,8338,7438,6638,5838,4938,4138,3338,2438,1638,0838,0037,9137,8337,7537,6737,5937,5137,4337,35
Oblast č. 1096,6436,9836,9036,8236,7436,6636,5836,5036,4236,3436,2636,1836,1136,0335,9535,8735,8035,7235,6435,5735,4935,41
Oblast č. 1199,1337,9337,8537,7737,6837,6037,5237,4437,3637,2837,2037,1237,0436,9636,8836,8036,7236,6436,5636,4836,4036,33
Oblast č. 1297,9537,4837,4037,3237,2437,1537,0736,9936,9136,8336,7536,6736,6036,5236,4436,3636,2836,2036,1336,0535,9735,89
Oblast č. 1384,2132,2232,1532,0832,0131,9431,8731,8031,7431,6731,6031,5331,4631,3931,3331,2631,1931,1331,0630,9930,9330,86
Oblast č. 1484,2132,2232,1532,0832,0131,9431,8731,8031,7431,6731,6031,5331,4631,3931,3331,2631,1931,1331,0630,9930,9330,86
Oblast č. 1584,2132,2232,1532,0832,0131,9431,8731,8031,7431,6731,6031,5331,4631,3931,3331,2631,1931,1331,0630,9930,9330,86
Oblast č. 1679,3530,3630,3030,2330,1730,1030,0329,9729,9029,8429,7829,7129,6529,5829,5229,4629,3929,3329,2729,2029,1429,08
Oblast č. 1779,3530,3630,3030,2330,1730,1030,0329,9729,9029,8429,7829,7129,6529,5829,5229,4629,3929,3329,2729,2029,1429,08
Oblast č. 1897,9537,4837,4037,3237,2437,1537,0736,9936,9136,8336,7536,6736,6036,5236,4436,3636,2836,2036,1336,0535,9735,89
Oblast č. 1997,9537,4837,4037,3237,2437,1537,0736,9936,9136,8336,7536,6736,6036,5236,4436,3636,2836,2036,1336,0535,9735,89
Oblast č. 20112,7643,1543,0542,9642,8642,7742,6842,5942,4942,4042,3142,2242,1342,0441,9541,8641,7741,6841,5941,5041,4141,32
Oblast č. 2197,9537,4837,4037,3237,2437,1537,0736,9936,9136,8336,7536,6736,6036,5236,4436,3636,2836,2036,1336,0535,9735,89
Oblast č. 2279,3530,3630,3030,2330,1730,1030,0329,9729,9029,8429,7829,7129,6529,5829,5229,4629,3929,3329,2729,2029,1429,08
Oblast č. 2379,3530,3630,3030,2330,1730,1030,0329,9729,9029,8429,7829,7129,6529,5829,5229,4629,3929,3329,2729,2029,1429,08
Oblast č. 2479,3530,3630,3030,2330,1730,1030,0329,9729,9029,8429,7829,7129,6529,5829,5229,4629,3929,3329,2729,2029,1429,08
Oblast č. 2579,3530,3630,3030,2330,1730,1030,0329,9729,9029,8429,7829,7129,6529,5829,5229,4629,3929,3329,2729,2029,1429,08
Oblast č. 2684,6832,4032,3332,2632,1932,1232,0531,9831,9131,8431,7831,7131,6431,5731,5031,4331,3731,3031,2331,1631,1031,03
Oblast č. 2779,3530,3630,3030,2330,1730,1030,0329,9729,9029,8429,7829,7129,6529,5829,5229,4629,3929,3329,2729,2029,1429,08
Oblast č. 2879,3530,3630,3030,2330,1730,1030,0329,9729,9029,8429,7829,7129,6529,5829,5229,4629,3929,3329,2729,2029,1429,08
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel69,6626,6626,6026,5426,4826,4226,3726,3126,2526,2026,1426,0826,0325,9725,9225,8625,8025,7525,6925,6425,5825,53
10 000-49 999 obyvatel53,2020,3620,3120,2720,2320,1820,1420,0920,0520,0119,9619,9219,8819,8419,7919,7519,7119,6719,6219,5819,5419,50
2 000-9 999 obyvatel41,6115,9215,8915,8615,8215,7915,7515,7215,6815,6515,6215,5815,5515,5215,4815,4515,4215,3815,3515,3215,2815,25
do 1 999 obyvatel27,5010,5310,5010,4810,4610,4310,4110,3910,3710,3410,3210,3010,2810,2610,2310,2110,1910,1710,1510,1210,1010,08
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 239,8%39,9%40,0%40,1%40,2%40,3%40,4%40,5%40,6%40,7%40,8%40,9%41,0%41,1%41,2%41,3%41,4%41,5%41,6%41,7%41,8%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA   
Oblast č. 1110,0540,2440,1540,0739,9839,9039,8139,7339,6439,5639,4739,3939,3139,2239,1439,0638,9738,8938,8138,7338,6438,56
Oblast č. 2104,9938,3938,3138,2338,1438,0637,9837,9037,8237,7437,6637,5837,5037,4237,3437,2637,1837,1037,0236,9536,8736,79
Oblast č. 3110,1340,2740,1840,1040,0139,9339,8439,7639,6739,5939,5039,4239,3339,2539,1739,0839,0038,9238,8438,7538,6738,59
Oblast č. 493,8934,3334,2634,1834,1134,0433,9733,8933,8233,7533,6833,6133,5333,4633,3933,3233,2533,1833,1133,0432,9732,90
Oblast č. 5114,0541,7041,6141,5241,4441,3541,2641,1741,0840,9940,9140,8240,7340,6540,5640,4740,3940,3040,2240,1340,0539,96
Oblast č. 6119,7943,8043,7143,6143,5243,4343,3343,2443,1543,0642,9742,8742,7842,6942,6042,5142,4242,3342,2442,1542,0641,97
Oblast č. 7116,8542,7342,6342,5442,4542,3642,2742,1842,0942,0041,9141,8241,7341,6441,5641,4741,3841,2941,2141,1241,0340,94
Oblast č. 8103,3037,7737,6937,6137,5337,4537,3737,2937,2137,1337,0536,9736,8936,8236,7436,6636,5836,5036,4336,3536,2736,20
Oblast č. 9101,9237,2737,1937,1137,0336,9536,8736,7936,7136,6436,5636,4836,4036,3236,2536,1736,0936,0235,9435,8635,7935,71
Oblast č. 1096,6435,3435,2635,1935,1135,0434,9634,8934,8134,7434,6634,5934,5234,4434,3734,3034,2234,1534,0834,0133,9433,86
Oblast č. 1199,1336,2536,1736,0936,0235,9435,8635,7835,7135,6335,5635,4835,4135,3335,2635,1835,1135,0334,9634,8834,8134,74
Oblast č. 1297,9535,8235,7435,6635,5935,5135,4335,3635,2835,2135,1335,0634,9834,9134,8434,7634,6934,6134,5434,4734,4034,32
Oblast č. 1384,2130,7930,7330,6630,6030,5330,4630,4030,3330,2730,2130,1430,0830,0129,9529,8929,8229,7629,7029,6329,5729,51
Oblast č. 1484,2130,7930,7330,6630,6030,5330,4630,4030,3330,2730,2130,1430,0830,0129,9529,8929,8229,7629,7029,6329,5729,51
Oblast č. 1584,2130,7930,7330,6630,6030,5330,4630,4030,3330,2730,2130,1430,0830,0129,9529,8929,8229,7629,7029,6329,5729,51
Oblast č. 1679,3529,0228,9528,8928,8328,7728,7128,6528,5828,5228,4628,4028,3428,2828,2228,1628,1028,0427,9827,9227,8627,81
Oblast č. 1779,3529,0228,9528,8928,8328,7728,7128,6528,5828,5228,4628,4028,3428,2828,2228,1628,1028,0427,9827,9227,8627,81
Oblast č. 1897,9535,8235,7435,6635,5935,5135,4335,3635,2835,2135,1335,0634,9834,9134,8434,7634,6934,6134,5434,4734,4034,32
Oblast č. 1997,9535,8235,7435,6635,5935,5135,4335,3635,2835,2135,1335,0634,9834,9134,8434,7634,6934,6134,5434,4734,4034,32
Oblast č. 20112,7641,2341,1441,0540,9740,8840,7940,7040,6240,5340,4440,3640,2740,1940,1040,0239,9339,8539,7639,6839,6039,51
Oblast č. 2197,9535,8235,7435,6635,5935,5135,4335,3635,2835,2135,1335,0634,9834,9134,8434,7634,6934,6134,5434,4734,4034,32
Oblast č. 2279,3529,0228,9528,8928,8328,7728,7128,6528,5828,5228,4628,4028,3428,2828,2228,1628,1028,0427,9827,9227,8627,81
Oblast č. 2379,3529,0228,9528,8928,8328,7728,7128,6528,5828,5228,4628,4028,3428,2828,2228,1628,1028,0427,9827,9227,8627,81
Oblast č. 2479,3529,0228,9528,8928,8328,7728,7128,6528,5828,5228,4628,4028,3428,2828,2228,1628,1028,0427,9827,9227,8627,81
Oblast č. 2579,3529,0228,9528,8928,8328,7728,7128,6528,5828,5228,4628,4028,3428,2828,2228,1628,1028,0427,9827,9227,8627,81
Oblast č. 2684,6830,9630,9030,8330,7730,7030,6330,5730,5030,4430,3730,3130,2530,1830,1230,0529,9929,9329,8629,8029,7429,67
Oblast č. 2779,3529,0228,9528,8928,8328,7728,7128,6528,5828,5228,4628,4028,3428,2828,2228,1628,1028,0427,9827,9227,8627,81
Oblast č. 2879,3529,0228,9528,8928,8328,7728,7128,6528,5828,5228,4628,4028,3428,2828,2228,1628,1028,0427,9827,9227,8627,81
STŘEDOČESKÝ   
50 000 a více obyvatel69,6625,4725,4225,3625,3125,2625,2025,1525,0925,0424,9924,9324,8824,8324,7824,7224,6724,6224,5724,5124,4624,41
10 000-49 999 obyvatel53,2019,4619,4119,3719,3319,2919,2519,2119,1719,1319,0819,0419,0018,9618,9218,8818,8418,8018,7618,7218,6818,64
2 000-9 999 obyvatel41,6115,2215,1915,1515,1215,0915,0615,0214,9914,9614,9314,9014,8614,8314,8014,7714,7414,7114,6814,6514,6114,58
do 1 999 obyvatel27,5010,0610,0410,029,999,979,959,939,919,899,879,859,839,809,789,769,749,729,709,689,669,64
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 241,9%42,0%42,1%42,2%42,3%42,4%42,5%42,6%42,7%42,8%42,9%43,0%43,1%43,2%43,3%43,4%43,5%43,6%43,7%43,8%43,9%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA     
Oblast č. 1110,0538,4838,4038,3238,2438,1638,0838,0037,9237,8437,7637,6837,6037,5237,4437,3637,2937,2137,1337,0536,9836,90
Oblast č. 2104,9936,7136,6336,5636,4836,4036,3336,2536,1736,1036,0235,9535,8735,8035,7235,6535,5735,5035,4235,3535,2835,20
Oblast č. 3110,1338,5138,4338,3538,2738,1838,1038,0237,9437,8637,7937,7137,6337,5537,4737,3937,3137,2437,1637,0837,0036,93
Oblast č. 493,8932,8332,7632,6932,6232,5532,4932,4232,3532,2832,2132,1532,0832,0131,9531,8831,8131,7531,6831,6131,5531,48
Oblast č. 5114,0539,8839,7939,7139,6339,5439,4639,3839,2939,2139,1339,0538,9738,8838,8038,7238,6438,5638,4838,4038,3238,24
Oblast č. 6119,7941,8941,8041,7141,6241,5341,4541,3641,2741,1941,1041,0140,9340,8440,7640,6740,5940,5040,4240,3340,2540,16
Oblast č. 7116,8540,8640,7740,6940,6040,5140,4340,3440,2640,1740,0940,0139,9239,8439,7639,6739,5939,5139,4239,3439,2639,18
Oblast č. 8103,3036,1236,0435,9735,8935,8235,7435,6735,5935,5235,4435,3735,2935,2235,1535,0735,0034,9334,8534,7834,7134,64
Oblast č. 9101,9235,6435,5635,4935,4135,3435,2635,1935,1235,0434,9734,9034,8234,7534,6834,6034,5334,4634,3934,3234,2434,17
Oblast č. 1096,6433,7933,7233,6533,5833,5133,4433,3733,3033,2333,1633,0933,0232,9532,8832,8132,7432,6732,6132,5432,4732,40
Oblast č. 1199,1334,6634,5934,5234,4434,3734,3034,2334,1534,0834,0133,9433,8733,8033,7333,6633,5933,5233,4533,3833,3133,24
Oblast č. 1297,9534,2534,1834,1134,0333,9633,8933,8233,7533,6833,6133,5433,4733,4033,3333,2633,1933,1233,0532,9832,9132,84
Oblast č. 1384,2129,4529,3829,3229,2629,2029,1429,0829,0228,9528,8928,8328,7728,7128,6528,5928,5328,4728,4128,3528,3028,24
Oblast č. 1484,2129,4529,3829,3229,2629,2029,1429,0829,0228,9528,8928,8328,7728,7128,6528,5928,5328,4728,4128,3528,3028,24
Oblast č. 1584,2129,4529,3829,3229,2629,2029,1429,0829,0228,9528,8928,8328,7728,7128,6528,5928,5328,4728,4128,3528,3028,24
Oblast č. 1679,3527,7527,6927,6327,5727,5127,4627,4027,3427,2827,2327,1727,1127,0627,0026,9426,8926,8326,7726,7226,6626,61
Oblast č. 1779,3527,7527,6927,6327,5727,5127,4627,4027,3427,2827,2327,1727,1127,0627,0026,9426,8926,8326,7726,7226,6626,61
Oblast č. 1897,9534,2534,1834,1134,0333,9633,8933,8233,7533,6833,6133,5433,4733,4033,3333,2633,1933,1233,0532,9832,9132,84
Oblast č. 1997,9534,2534,1834,1134,0333,9633,8933,8233,7533,6833,6133,5433,4733,4033,3333,2633,1933,1233,0532,9832,9132,84
Oblast č. 20112,7639,4339,3439,2639,1839,1039,0138,9338,8538,7738,6938,6138,5338,4438,3638,2838,2038,1238,0437,9737,8937,81
Oblast č. 2197,9534,2534,1834,1134,0333,9633,8933,8233,7533,6833,6133,5433,4733,4033,3333,2633,1933,1233,0532,9832,9132,84
Oblast č. 2279,3527,7527,6927,6327,5727,5127,4627,4027,3427,2827,2327,1727,1127,0627,0026,9426,8926,8326,7726,7226,6626,61
Oblast č. 2379,3527,7527,6927,6327,5727,5127,4627,4027,3427,2827,2327,1727,1127,0627,0026,9426,8926,8326,7726,7226,6626,61
Oblast č. 2479,3527,7527,6927,6327,5727,5127,4627,4027,3427,2827,2327,1727,1127,0627,0026,9426,8926,8326,7726,7226,6626,61
Oblast č. 2579,3527,7527,6927,6327,5727,5127,4627,4027,3427,2827,2327,1727,1127,0627,0026,9426,8926,8326,7726,7226,6626,61
Oblast č. 2684,6829,6129,5529,4929,4229,3629,3029,2429,1829,1229,0528,9928,9328,8728,8128,7528,6928,6328,5728,5128,4528,39
Oblast č. 2779,3527,7527,6927,6327,5727,5127,4627,4027,3427,2827,2327,1727,1127,0627,0026,9426,8926,8326,7726,7226,6626,61
Oblast č. 2879,3527,7527,6927,6327,5727,5127,4627,4027,3427,2827,2327,1727,1127,0627,0026,9426,8926,8326,7726,7226,6626,61
STŘEDOČESKÝ     
50 000 a více obyvatel69,6624,3624,3124,2624,2124,1524,1024,0524,0023,9523,9023,8523,8023,7523,7023,6523,6023,5523,5023,4623,4123,36
10 000-49 999 obyvatel53,2018,6018,5718,5318,4918,4518,4118,3718,3318,2918,2618,2218,1818,1418,1018,0718,0317,9917,9517,9117,8817,84
2 000-9 999 obyvatel41,6114,5514,5214,4914,4614,4314,4014,3714,3414,3114,2814,2514,2214,1914,1614,1314,1014,0714,0414,0113,9813,95
do 1 999 obyvatel27,509,629,609,589,569,549,529,509,489,469,449,429,409,389,369,349,329,309,289,269,249,22
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 244,0%44,1%44,2%44,3%44,4%44,5%44,6%44,7%44,8%44,9%45,0%45,1%45,2%45,3%45,4%45,5%45,6%45,7%45,8%45,9%46,0%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA     
Oblast č. 1110,0536,8236,7536,6736,5936,5236,4436,3736,2936,2236,1436,0735,9935,9235,8435,7735,7035,6235,5535,4835,4035,33
Oblast č. 2104,9935,1335,0634,9834,9134,8434,7734,6934,6234,5534,4834,4134,3434,2734,2034,1234,0533,9833,9133,8433,7833,71
Oblast č. 3110,1336,8536,7736,7036,6236,5436,4736,3936,3236,2436,1736,0936,0235,9435,8735,8035,7235,6535,5735,5035,4335,36
Oblast č. 493,8931,4231,3531,2931,2231,1631,0931,0330,9630,9030,8330,7730,7130,6430,5830,5230,4530,3930,3330,2730,2130,14
Oblast č. 5114,0538,1638,0838,0037,9237,8437,7737,6937,6137,5337,4537,3837,3037,2237,1537,0736,9936,9236,8436,7736,6936,61
Oblast č. 6119,7940,0840,0039,9139,8339,7539,6739,5839,5039,4239,3439,2639,1839,1039,0138,9338,8538,7738,6938,6238,5438,46
Oblast č. 7116,8539,1039,0238,9338,8538,7738,6938,6138,5338,4538,3738,2938,2238,1438,0637,9837,9037,8237,7537,6737,5937,51
Oblast č. 8103,3034,5634,4934,4234,3534,2834,2134,1434,0633,9933,9233,8533,7833,7133,6433,5833,5133,4433,3733,3033,2333,16
Oblast č. 9101,9234,1034,0333,9633,8933,8233,7533,6833,6133,5433,4733,4033,3333,2633,2033,1333,0632,9932,9232,8632,7932,72
Oblast č. 1096,6432,3432,2732,2032,1332,0732,0031,9431,8731,8031,7431,6731,6131,5431,4831,4131,3531,2831,2231,1531,0931,03
Oblast č. 1199,1333,1733,1033,0332,9632,8932,8332,7632,6932,6232,5532,4932,4232,3532,2932,2232,1532,0932,0231,9631,8931,83
Oblast č. 1297,9532,7732,7132,6432,5732,5032,4432,3732,3032,2332,1732,1032,0331,9731,9031,8431,7731,7131,6431,5831,5131,45
Oblast č. 1384,2128,1828,1228,0628,0027,9427,8927,8327,7727,7127,6627,6027,5427,4827,4327,3727,3227,2627,2027,1527,0927,04
Oblast č. 1484,2128,1828,1228,0628,0027,9427,8927,8327,7727,7127,6627,6027,5427,4827,4327,3727,3227,2627,2027,1527,0927,04
Oblast č. 1584,2128,1828,1228,0628,0027,9427,8927,8327,7727,7127,6627,6027,5427,4827,4327,3727,3227,2627,2027,1527,0927,04
Oblast č. 1679,3526,5526,5026,4426,3926,3326,2826,2226,1726,1126,0626,0125,9525,9025,8525,7925,7425,6925,6325,5825,5325,48
Oblast č. 1779,3526,5526,5026,4426,3926,3326,2826,2226,1726,1126,0626,0125,9525,9025,8525,7925,7425,6925,6325,5825,5325,48
Oblast č. 1897,9532,7732,7132,6432,5732,5032,4432,3732,3032,2332,1732,1032,0331,9731,9031,8431,7731,7131,6431,5831,5131,45
Oblast č. 1997,9532,7732,7132,6432,5732,5032,4432,3732,3032,2332,1732,1032,0331,9731,9031,8431,7731,7131,6431,5831,5131,45
Oblast č. 20112,7637,7337,6537,5737,4937,4237,3437,2637,1837,1137,0336,9536,8836,8036,7336,6536,5736,5036,4236,3536,2736,20
Oblast č. 2197,9532,7732,7132,6432,5732,5032,4432,3732,3032,2332,1732,1032,0331,9731,9031,8431,7731,7131,6431,5831,5131,45
Oblast č. 2279,3526,5526,5026,4426,3926,3326,2826,2226,1726,1126,0626,0125,9525,9025,8525,7925,7425,6925,6325,5825,5325,48
Oblast č. 2379,3526,5526,5026,4426,3926,3326,2826,2226,1726,1126,0626,0125,9525,9025,8525,7925,7425,6925,6325,5825,5325,48
Oblast č. 2479,3526,5526,5026,4426,3926,3326,2826,2226,1726,1126,0626,0125,9525,9025,8525,7925,7425,6925,6325,5825,5325,48
Oblast č. 2579,3526,5526,5026,4426,3926,3326,2826,2226,1726,1126,0626,0125,9525,9025,8525,7925,7425,6925,6325,5825,5325,48
Oblast č. 2684,6828,3328,2828,2228,1628,1028,0427,9827,9327,8727,8127,7527,7027,6427,5827,5227,4727,4127,3527,3027,2427,19
Oblast č. 2779,3526,5526,5026,4426,3926,3326,2826,2226,1726,1126,0626,0125,9525,9025,8525,7925,7425,6925,6325,5825,5325,48
Oblast č. 2879,3526,5526,5026,4426,3926,3326,2826,2226,1726,1126,0626,0125,9525,9025,8525,7925,7425,6925,6325,5825,5325,48
STŘEDOČESKÝ     
50 000 a více obyvatel69,6623,3123,2623,2123,1623,1223,0723,0222,9722,9322,8822,8322,7822,7422,6922,6422,6022,5522,5022,4622,4122,37
10 000-49 999 obyvatel53,2017,8017,7717,7317,6917,6617,6217,5817,5517,5117,4717,4417,4017,3717,3317,2917,2617,2217,1917,1517,1217,08
2 000-9 999 obyvatel41,6113,9313,9013,8713,8413,8113,7813,7513,7213,7013,6713,6413,6113,5813,5613,5313,5013,4713,4413,4213,3913,36
do 1 999 obyvatel27,509,219,199,179,159,139,119,099,079,059,039,029,008,988,968,948,928,918,898,878,858,83
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 246,1%46,2%46,3%46,4%46,5%46,6%46,7%46,8%46,9%47,0%47,1%47,2%47,3%47,4%47,5%47,6%47,7%47,8%47,9%48,0%48,1%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA     
Oblast č. 1110,0535,2635,1935,1135,0434,9734,9034,8334,7634,6934,6134,5434,4734,4034,3334,2634,1934,1234,0633,9933,9233,85
Oblast č. 2104,9933,6433,5733,5033,4333,3633,2933,2333,1633,0933,0232,9632,8932,8232,7632,6932,6232,5632,4932,4232,3632,29
Oblast č. 3110,1335,2835,2135,1435,0735,0034,9234,8534,7834,7134,6434,5734,5034,4334,3634,2934,2234,1534,0834,0133,9433,87
Oblast č. 493,8930,0830,0229,9629,9029,8429,7729,7129,6529,5929,5329,4729,4129,3529,2929,2329,1729,1129,0629,0028,9428,88
Oblast č. 5114,0536,5436,4636,3936,3236,2436,1736,0936,0235,9535,8735,8035,7335,6535,5835,5135,4435,3735,2935,2235,1535,08
Oblast č. 6119,7938,3838,3038,2238,1438,0637,9937,9137,8337,7537,6837,6037,5237,4537,3737,3037,2237,1437,0736,9936,9236,84
Oblast č. 7116,8537,4437,3637,2837,2137,1337,0536,9836,9036,8336,7536,6836,6036,5336,4536,3836,3136,2336,1636,0936,0135,94
Oblast č. 8103,3033,1033,0332,9632,8932,8332,7632,6932,6232,5632,4932,4332,3632,2932,2332,1632,1032,0331,9731,9031,8431,77
Oblast č. 9101,9232,6532,5932,5232,4532,3932,3232,2532,1932,1232,0631,9931,9331,8631,8031,7331,6731,6031,5431,4831,4131,35
Oblast č. 1096,6430,9630,9030,8430,7730,7130,6530,5830,5230,4630,4030,3430,2730,2130,1530,0930,0329,9729,9129,8529,7929,73
Oblast č. 1199,1331,7631,6931,6331,5631,5031,4431,3731,3131,2431,1831,1231,0530,9930,9330,8630,8030,7430,6830,6130,5530,49
Oblast č. 1297,9531,3831,3231,2531,1931,1331,0631,0030,9430,8730,8130,7530,6830,6230,5630,5030,4430,3730,3130,2530,1930,13
Oblast č. 1384,2126,9826,9326,8726,8126,7626,7126,6526,6026,5426,4926,4326,3826,3326,2726,2226,1726,1126,0626,0125,9625,90
Oblast č. 1484,2126,9826,9326,8726,8126,7626,7126,6526,6026,5426,4926,4326,3826,3326,2726,2226,1726,1126,0626,0125,9625,90
Oblast č. 1584,2126,9826,9326,8726,8126,7626,7126,6526,6026,5426,4926,4326,3826,3326,2726,2226,1726,1126,0626,0125,9625,90
Oblast č. 1679,3525,4225,3725,3225,2725,2225,1625,1125,0625,0124,9624,9124,8624,8124,7624,7124,6624,6124,5624,5124,4624,41
Oblast č. 1779,3525,4225,3725,3225,2725,2225,1625,1125,0625,0124,9624,9124,8624,8124,7624,7124,6624,6124,5624,5124,4624,41
Oblast č. 1897,9531,3831,3231,2531,1931,1331,0631,0030,9430,8730,8130,7530,6830,6230,5630,5030,4430,3730,3130,2530,1930,13
Oblast č. 1997,9531,3831,3231,2531,1931,1331,0631,0030,9430,8730,8130,7530,6830,6230,5630,5030,4430,3730,3130,2530,1930,13
Oblast č. 20112,7636,1336,0535,9835,9035,8335,7635,6835,6135,5435,4735,3935,3235,2535,1835,1135,0434,9734,8934,8234,7534,68
Oblast č. 2197,9531,3831,3231,2531,1931,1331,0631,0030,9430,8730,8130,7530,6830,6230,5630,5030,4430,3730,3130,2530,1930,13
Oblast č. 2279,3525,4225,3725,3225,2725,2225,1625,1125,0625,0124,9624,9124,8624,8124,7624,7124,6624,6124,5624,5124,4624,41
Oblast č. 2379,3525,4225,3725,3225,2725,2225,1625,1125,0625,0124,9624,9124,8624,8124,7624,7124,6624,6124,5624,5124,4624,41
Oblast č. 2479,3525,4225,3725,3225,2725,2225,1625,1125,0625,0124,9624,9124,8624,8124,7624,7124,6624,6124,5624,5124,4624,41
Oblast č. 2579,3525,4225,3725,3225,2725,2225,1625,1125,0625,0124,9624,9124,8624,8124,7624,7124,6624,6124,5624,5124,4624,41
Oblast č. 2684,6827,1327,0827,0226,9626,9126,8526,8026,7426,6926,6426,5826,5326,4726,4226,3726,3126,2626,2126,1526,1026,05
Oblast č. 2779,3525,4225,3725,3225,2725,2225,1625,1125,0625,0124,9624,9124,8624,8124,7624,7124,6624,6124,5624,5124,4624,41
Oblast č. 2879,3525,4225,3725,3225,2725,2225,1625,1125,0625,0124,9624,9124,8624,8124,7624,7124,6624,6124,5624,5124,4624,41
STŘEDOČESKÝ     
50 000 a více obyvatel69,6622,3222,2722,2322,1822,1422,0922,0522,0021,9621,9121,8721,8221,7821,7321,6921,6521,6021,5621,5121,4721,43
10 000-49 999 obyvatel53,2017,0517,0116,9816,9416,9116,8716,8416,8016,7716,7416,7016,6716,6316,6016,5716,5316,5016,4716,4316,4016,37
2 000-9 999 obyvatel41,6113,3313,3113,2813,2513,2313,2013,1713,1413,1213,0913,0613,0413,0112,9812,9612,9312,9112,8812,8512,8312,80
do 1 999 obyvatel27,508,818,808,788,768,748,728,718,698,678,658,648,628,608,588,578,558,538,518,508,488,46
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 248,2%48,3%48,4%48,5%48,6%48,7%48,8%48,9%49,0%49,1%49,2%49,3%49,4%49,5%49,6%49,7%49,8%49,9%50,0%50,1%50,2%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA     
Oblast č. 1110,0533,7833,7133,6433,5833,5133,4433,3733,3133,2433,1733,1133,0432,9732,9132,8432,7832,7132,6532,5832,5132,45
Oblast č. 2104,9932,2332,1632,1032,0331,9731,9031,8431,7831,7131,6531,5831,5231,4631,3931,3331,2731,2131,1431,0831,0230,96
Oblast č. 3110,1333,8133,7433,6733,6033,5333,4733,4033,3333,2633,2033,1333,0633,0032,9332,8732,8032,7332,6732,6032,5432,47
Oblast č. 493,8928,8228,7628,7028,6528,5928,5328,4728,4228,3628,3028,2528,1928,1328,0828,0227,9627,9127,8527,8027,7427,69
Oblast č. 5114,0535,0134,9434,8734,8034,7334,6634,5934,5234,4534,3834,3134,2434,1734,1034,0433,9733,9033,8333,7633,7033,63
Oblast č. 6119,7936,7736,7036,6236,5536,4736,4036,3336,2536,1836,1136,0435,9635,8935,8235,7535,6835,6135,5335,4635,3935,32
Oblast č. 7116,8535,8735,8035,7235,6535,5835,5135,4435,3635,2935,2235,1535,0835,0134,9434,8734,8034,7334,6634,5934,5234,45
Oblast č. 8103,3031,7131,6531,5831,5231,4531,3931,3331,2631,2031,1431,0831,0130,9530,8930,8330,7730,7030,6430,5830,5230,46
Oblast č. 9101,9231,2931,2231,1631,1031,0330,9730,9130,8530,7830,7230,6630,6030,5430,4830,4230,3630,2930,2330,1730,1130,05
Oblast č. 1096,6429,6729,6129,5529,4929,4329,3729,3129,2529,1929,1329,0729,0128,9628,9028,8428,7828,7328,6728,6128,5528,50
Oblast č. 1199,1330,4330,3730,3130,2530,1830,1230,0630,0029,9429,8829,8229,7629,7029,6429,5829,5229,4729,4129,3529,2929,23
Oblast č. 1297,9530,0730,0129,9529,8929,8329,7729,7129,6529,5929,5329,4729,4129,3529,2929,2329,1729,1129,0629,0028,9428,88
Oblast č. 1384,2125,8525,8025,7525,6925,6425,5925,5425,4925,4425,3925,3325,2825,2325,1825,1325,0825,0324,9824,9324,8824,83
Oblast č. 1484,2125,8525,8025,7525,6925,6425,5925,5425,4925,4425,3925,3325,2825,2325,1825,1325,0825,0324,9824,9324,8824,83
Oblast č. 1584,2125,8525,8025,7525,6925,6425,5925,5425,4925,4425,3925,3325,2825,2325,1825,1325,0825,0324,9824,9324,8824,83
Oblast č. 1679,3524,3624,3124,2624,2124,1624,1124,0724,0223,9723,9223,8723,8223,7823,7323,6823,6323,5923,5423,4923,4523,40
Oblast č. 1779,3524,3624,3124,2624,2124,1624,1124,0724,0223,9723,9223,8723,8223,7823,7323,6823,6323,5923,5423,4923,4523,40
Oblast č. 1897,9530,0730,0129,9529,8929,8329,7729,7129,6529,5929,5329,4729,4129,3529,2929,2329,1729,1129,0629,0028,9428,88
Oblast č. 1997,9530,0730,0129,9529,8929,8329,7729,7129,6529,5929,5329,4729,4129,3529,2929,2329,1729,1129,0629,0028,9428,88
Oblast č. 20112,7634,6134,5434,4734,4034,3334,2634,2034,1334,0633,9933,9233,8533,7933,7233,6533,5833,5233,4533,3833,3233,25
Oblast č. 2197,9530,0730,0129,9529,8929,8329,7729,7129,6529,5929,5329,4729,4129,3529,2929,2329,1729,1129,0629,0028,9428,88
Oblast č. 2279,3524,3624,3124,2624,2124,1624,1124,0724,0223,9723,9223,8723,8223,7823,7323,6823,6323,5923,5423,4923,4523,40
Oblast č. 2379,3524,3624,3124,2624,2124,1624,1124,0724,0223,9723,9223,8723,8223,7823,7323,6823,6323,5923,5423,4923,4523,40
Oblast č. 2479,3524,3624,3124,2624,2124,1624,1124,0724,0223,9723,9223,8723,8223,7823,7323,6823,6323,5923,5423,4923,4523,40
Oblast č. 2579,3524,3624,3124,2624,2124,1624,1124,0724,0223,9723,9223,8723,8223,7823,7323,6823,6323,5923,5423,4923,4523,40
Oblast č. 2684,6825,9925,9425,8925,8425,7925,7325,6825,6325,5825,5325,4825,4225,3725,3225,2725,2225,1725,1225,0725,0224,97
Oblast č. 2779,3524,3624,3124,2624,2124,1624,1124,0724,0223,9723,9223,8723,8223,7823,7323,6823,6323,5923,5423,4923,4523,40
Oblast č. 2879,3524,3624,3124,2624,2124,1624,1124,0724,0223,9723,9223,8723,8223,7823,7323,6823,6323,5923,5423,4923,4523,40
STŘEDOČESKÝ     
50 000 a více obyvatel69,6621,3821,3421,3021,2621,2121,1721,1321,0821,0421,0020,9620,9220,8720,8320,7920,7520,7120,6720,6220,5820,54
10 000-49 999 obyvatel53,2016,3316,3016,2716,2316,2016,1716,1416,1016,0716,0416,0115,9715,9415,9115,8815,8515,8215,7815,7515,7215,69
2 000-9 999 obyvatel41,6112,7812,7512,7212,7012,6712,6512,6212,6012,5712,5512,5212,5012,4712,4512,4212,4012,3712,3512,3212,3012,27
do 1 999 obyvatel27,508,458,438,418,398,388,368,348,338,318,298,288,268,248,238,218,198,188,168,158,138,11
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 250,3%50,4%50,5%50,6%50,7%50,8%50,9%51,0%51,1%51,2%51,3%51,4%51,5%51,6%51,7%51,8%51,9%52,0%52,1%52,2%52,3%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA     
Oblast č. 1110,0532,3932,3232,2632,1932,1332,0632,0031,9431,8731,8131,7531,6831,6231,5631,5031,4431,3731,3131,2531,1931,13
Oblast č. 2104,9930,9030,8330,7730,7130,6530,5930,5330,4730,4130,3530,2930,2330,1730,1130,0529,9929,9329,8729,8129,7529,70
Oblast č. 3110,1332,4132,3432,2832,2232,1532,0932,0231,9631,9031,8331,7731,7131,6531,5831,5231,4631,4031,3331,2731,2131,15
Oblast č. 493,8927,6327,5827,5227,4727,4127,3627,3027,2527,1927,1427,0927,0326,9826,9326,8726,8226,7726,7126,6626,6126,56
Oblast č. 5114,0533,5633,5033,4333,3633,3033,2333,1633,1033,0332,9732,9032,8432,7732,7132,6432,5832,5132,4532,3932,3232,26
Oblast č. 6119,7935,2535,1835,1135,0434,9734,9034,8334,7634,6934,6334,5634,4934,4234,3534,2834,2234,1534,0834,0133,9533,88
Oblast č. 7116,8534,3934,3234,2534,1834,1134,0533,9833,9133,8433,7833,7133,6433,5833,5133,4433,3833,3133,2533,1833,1133,05
Oblast č. 8103,3030,4030,3430,2830,2230,1630,1030,0429,9829,9229,8629,8029,7429,6829,6229,5729,5129,4529,3929,3329,2829,22
Oblast č. 9101,9229,9929,9329,8729,8129,7629,7029,6429,5829,5229,4629,4029,3429,2929,2329,1729,1129,0629,0028,9428,8828,83
Oblast č. 1096,6428,4428,3828,3328,2728,2128,1628,1028,0527,9927,9327,8827,8227,7727,7127,6627,6127,5527,5027,4427,3927,33
Oblast č. 1199,1329,1729,1129,0629,0028,9428,8828,8328,7728,7128,6528,6028,5428,4828,4328,3728,3228,2628,2028,1528,0928,04
Oblast č. 1297,9528,8328,7728,7128,6528,6028,5428,4828,4328,3728,3128,2628,2028,1528,0928,0327,9827,9227,8727,8127,7627,70
Oblast č. 1384,2124,7824,7324,6824,6324,5924,5424,4924,4424,3924,3424,2924,2524,2024,1524,1024,0624,0123,9623,9123,8723,82
Oblast č. 1484,2124,7824,7324,6824,6324,5924,5424,4924,4424,3924,3424,2924,2524,2024,1524,1024,0624,0123,9623,9123,8723,82
Oblast č. 1584,2124,7824,7324,6824,6324,5924,5424,4924,4424,3924,3424,2924,2524,2024,1524,1024,0624,0123,9623,9123,8723,82
Oblast č. 1679,3523,3523,3123,2623,2123,1723,1223,0723,0322,9822,9422,8922,8522,8022,7622,7122,6722,6222,5822,5322,4922,44
Oblast č. 1779,3523,3523,3123,2623,2123,1723,1223,0723,0322,9822,9422,8922,8522,8022,7622,7122,6722,6222,5822,5322,4922,44
Oblast č. 1897,9528,8328,7728,7128,6528,6028,5428,4828,4328,3728,3128,2628,2028,1528,0928,0327,9827,9227,8727,8127,7627,70
Oblast č. 1997,9528,8328,7728,7128,6528,6028,5428,4828,4328,3728,3128,2628,2028,1528,0928,0327,9827,9227,8727,8127,7627,70
Oblast č. 20112,7633,1833,1233,0532,9832,9232,8532,7932,7232,6632,5932,5332,4632,4032,3432,2732,2132,1532,0832,0231,9631,89
Oblast č. 2197,9528,8328,7728,7128,6528,6028,5428,4828,4328,3728,3128,2628,2028,1528,0928,0327,9827,9227,8727,8127,7627,70
Oblast č. 2279,3523,3523,3123,2623,2123,1723,1223,0723,0322,9822,9422,8922,8522,8022,7622,7122,6722,6222,5822,5322,4922,44
Oblast č. 2379,3523,3523,3123,2623,2123,1723,1223,0723,0322,9822,9422,8922,8522,8022,7622,7122,6722,6222,5822,5322,4922,44
Oblast č. 2479,3523,3523,3123,2623,2123,1723,1223,0723,0322,9822,9422,8922,8522,8022,7622,7122,6722,6222,5822,5322,4922,44
Oblast č. 2579,3523,3523,3123,2623,2123,1723,1223,0723,0322,9822,9422,8922,8522,8022,7622,7122,6722,6222,5822,5322,4922,44
Oblast č. 2684,6824,9224,8724,8224,7724,7224,6724,6224,5824,5324,4824,4324,3824,3324,2924,2424,1924,1424,0924,0524,0023,95
Oblast č. 2779,3523,3523,3123,2623,2123,1723,1223,0723,0322,9822,9422,8922,8522,8022,7622,7122,6722,6222,5822,5322,4922,44
Oblast č. 2879,3523,3523,3123,2623,2123,1723,1223,0723,0322,9822,9422,8922,8522,8022,7622,7122,6722,6222,5822,5322,4922,44
STŘEDOČESKÝ     
50 000 a více obyvatel69,6620,5020,4620,4220,3820,3420,3020,2620,2220,1820,1420,1020,0620,0219,9819,9419,9019,8619,8219,7819,7419,70
10 000-49 999 obyvatel53,2015,6615,6315,6015,5615,5315,5015,4715,4415,4115,3815,3515,3215,2915,2615,2315,2015,1715,1415,1115,0815,05
2 000-9 999 obyvatel41,6112,2512,2212,2012,1712,1512,1312,1012,0812,0512,0312,0111,9811,9611,9411,9111,8911,8711,8411,8211,8011,77
do 1 999 obyvatel27,508,108,088,068,058,038,028,007,987,977,957,947,927,917,897,877,867,847,837,817,807,78
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 252,4%52,5%52,6%52,7%52,8%52,9%53,0%53,1%53,2%53,3%53,4%53,5%53,6%53,7%53,8%53,9%54,0%54,1%54,2%54,3%54,4%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA     
Oblast č. 1110,0531,0731,0030,9430,8830,8230,7630,7030,6430,5830,5230,4630,4030,3430,2830,2330,1730,1130,0529,9929,9329,87
Oblast č. 2104,9929,6429,5829,5229,4629,4129,3529,2929,2329,1829,1229,0629,0128,9528,8928,8428,7828,7228,6728,6128,5628,50
Oblast č. 3110,1331,0931,0330,9730,9130,8430,7830,7230,6630,6030,5430,4830,4230,3730,3130,2530,1930,1330,0730,0129,9529,90
Oblast č. 493,8926,5026,4526,4026,3526,3026,2526,1926,1426,0926,0425,9925,9425,8925,8425,7925,7425,6925,6425,5925,5425,49
Oblast č. 5114,0532,1932,1332,0732,0131,9431,8831,8231,7631,6931,6331,5731,5131,4531,3831,3231,2631,2031,1431,0831,0230,96
Oblast č. 6119,7933,8133,7533,6833,6233,5533,4833,4233,3533,2933,2233,1633,0933,0332,9632,9032,8432,7732,7132,6432,5832,52
Oblast č. 7116,8532,9832,9232,8632,7932,7332,6632,6032,5332,4732,4132,3432,2832,2232,1632,0932,0331,9731,9131,8431,7831,72
Oblast č. 8103,3029,1629,1029,0528,9928,9328,8828,8228,7628,7128,6528,5928,5428,4828,4328,3728,3228,2628,2128,1528,1028,04
Oblast č. 9101,9228,7728,7128,6628,6028,5528,4928,4328,3828,3228,2728,2128,1628,1028,0527,9927,9427,8827,8327,7827,7227,67
Oblast č. 1096,6427,2827,2327,1727,1227,0727,0126,9626,9126,8626,8026,7526,7026,6526,5926,5426,4926,4426,3926,3426,2926,23
Oblast č. 1199,1327,9827,9327,8727,8227,7627,7127,6627,6027,5527,4927,4427,3927,3327,2827,2327,1727,1227,0727,0226,9626,91
Oblast č. 1297,9527,6527,6027,5427,4927,4327,3827,3327,2727,2227,1727,1127,0627,0126,9626,9026,8526,8026,7526,6926,6426,59
Oblast č. 1384,2123,7723,7323,6823,6323,5923,5423,4923,4523,4023,3623,3123,2723,2223,1723,1323,0823,0422,9922,9522,9122,86
Oblast č. 1484,2123,7723,7323,6823,6323,5923,5423,4923,4523,4023,3623,3123,2723,2223,1723,1323,0823,0422,9922,9522,9122,86
Oblast č. 1584,2123,7723,7323,6823,6323,5923,5423,4923,4523,4023,3623,3123,2723,2223,1723,1323,0823,0422,9922,9522,9122,86
Oblast č. 1679,3522,4022,3622,3122,2722,2322,1822,1422,1022,0522,0121,9721,9221,8821,8421,7921,7521,7121,6721,6321,5821,54
Oblast č. 1779,3522,4022,3622,3122,2722,2322,1822,1422,1022,0522,0121,9721,9221,8821,8421,7921,7521,7121,6721,6321,5821,54
Oblast č. 1897,9527,6527,6027,5427,4927,4327,3827,3327,2727,2227,1727,1127,0627,0126,9626,9026,8526,8026,7526,6926,6426,59
Oblast č. 1997,9527,6527,6027,5427,4927,4327,3827,3327,2727,2227,1727,1127,0627,0126,9626,9026,8526,8026,7526,6926,6426,59
Oblast č. 20112,7631,8331,7731,7131,6431,5831,5231,4631,4031,3331,2731,2131,1531,0931,0330,9730,9130,8530,7930,7330,6730,61
Oblast č. 2197,9527,6527,6027,5427,4927,4327,3827,3327,2727,2227,1727,1127,0627,0126,9626,9026,8526,8026,7526,6926,6426,59
Oblast č. 2279,3522,4022,3622,3122,2722,2322,1822,1422,1022,0522,0121,9721,9221,8821,8421,7921,7521,7121,6721,6321,5821,54
Oblast č. 2379,3522,4022,3622,3122,2722,2322,1822,1422,1022,0522,0121,9721,9221,8821,8421,7921,7521,7121,6721,6321,5821,54
Oblast č. 2479,3522,4022,3622,3122,2722,2322,1822,1422,1022,0522,0121,9721,9221,8821,8421,7921,7521,7121,6721,6321,5821,54
Oblast č. 2579,3522,4022,3622,3122,2722,2322,1822,1422,1022,0522,0121,9721,9221,8821,8421,7921,7521,7121,6721,6321,5821,54
Oblast č. 2684,6823,9123,8623,8123,7623,7223,6723,6323,5823,5323,4923,4423,4023,3523,3023,2623,2123,1723,1223,0823,0322,99
Oblast č. 2779,3522,4022,3622,3122,2722,2322,1822,1422,1022,0522,0121,9721,9221,8821,8421,7921,7521,7121,6721,6321,5821,54
Oblast č. 2879,3522,4022,3622,3122,2722,2322,1822,1422,1022,0522,0121,9721,9221,8821,8421,7921,7521,7121,6721,6321,5821,54
STŘEDOČESKÝ     
50 000 a více obyvatel69,6619,6719,6319,5919,5519,5119,4719,4419,4019,3619,3219,2819,2519,2119,1719,1319,1019,0619,0218,9918,9518,91
10 000-49 999 obyvatel53,2015,0214,9914,9614,9314,9014,8714,8414,8214,7914,7614,7314,7014,6714,6414,6114,5914,5614,5314,5014,4714,44
2 000-9 999 obyvatel41,6111,7511,7311,7011,6811,6611,6311,6111,5911,5711,5411,5211,5011,4811,4511,4311,4111,3911,3611,3411,3211,30
do 1 999 obyvatel27,507,777,757,747,727,717,697,687,667,657,637,627,607,597,577,567,547,537,517,507,487,47
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 254,5%54,6%54,7%54,8%54,9%55,0%55,1%55,2%55,3%55,4%55,5%55,6%55,7%55,8%55,9%56,0%56,1%56,2%56,3%56,4%56,5%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA     
Oblast č. 1110,0529,8229,7629,7029,6429,5929,5329,4729,4229,3629,3029,2529,1929,1329,0829,0228,9728,9128,8528,8028,7428,69
Oblast č. 2104,9928,4528,3928,3428,2828,2328,1728,1228,0628,0127,9527,9027,8527,7927,7427,6927,6327,5827,5327,4727,4227,37
Oblast č. 3110,1329,8429,7829,7229,6729,6129,5529,4929,4429,3829,3229,2729,2129,1529,1029,0428,9928,9328,8728,8228,7628,71
Oblast č. 493,8925,4425,3925,3425,2925,2425,1925,1425,1025,0525,0024,9524,9024,8624,8124,7624,7124,6724,6224,5724,5224,48
Oblast č. 5114,0530,9030,8430,7830,7230,6630,6030,5430,4830,4330,3730,3130,2530,1930,1330,0830,0229,9629,9029,8529,7929,73
Oblast č. 6119,7932,4532,3932,3332,2732,2032,1432,0832,0231,9631,8931,8331,7731,7131,6531,5931,5331,4731,4131,3531,2931,23
Oblast č. 7116,8531,6631,6031,5431,4731,4131,3531,2931,2331,1731,1131,0530,9930,9330,8730,8130,7530,7030,6430,5830,5230,46
Oblast č. 8103,3027,9927,9327,8827,8327,7727,7227,6627,6127,5627,5027,4527,4027,3527,2927,2427,1927,1427,0827,0326,9826,93
Oblast č. 9101,9227,6127,5627,5127,4527,4027,3527,3027,2427,1927,1427,0927,0326,9826,9326,8826,8326,7726,7226,6726,6226,57
Oblast č. 1096,6426,1826,1326,0826,0325,9825,9325,8825,8325,7825,7325,6825,6325,5825,5325,4925,4425,3925,3425,2925,2425,19
Oblast č. 1199,1326,8626,8126,7526,7026,6526,6026,5526,5026,4526,3926,3426,2926,2426,1926,1426,0926,0425,9925,9425,8925,84
Oblast č. 1297,9526,5426,4926,4426,3826,3326,2826,2326,1826,1326,0826,0325,9825,9325,8825,8325,7825,7325,6825,6325,5825,53
Oblast č. 1384,2122,8222,7722,7322,6822,6422,6022,5522,5122,4722,4222,3822,3422,2922,2522,2122,1722,1222,0822,0422,0021,95
Oblast č. 1484,2122,8222,7722,7322,6822,6422,6022,5522,5122,4722,4222,3822,3422,2922,2522,2122,1722,1222,0822,0422,0021,95
Oblast č. 1584,2122,8222,7722,7322,6822,6422,6022,5522,5122,4722,4222,3822,3422,2922,2522,2122,1722,1222,0822,0422,0021,95
Oblast č. 1679,3521,5021,4621,4221,3821,3321,2921,2521,2121,1721,1321,0921,0521,0120,9720,9320,8920,8520,8120,7720,7320,69
Oblast č. 1779,3521,5021,4621,4221,3821,3321,2921,2521,2121,1721,1321,0921,0521,0120,9720,9320,8920,8520,8120,7720,7320,69
Oblast č. 1897,9526,5426,4926,4426,3826,3326,2826,2326,1826,1326,0826,0325,9825,9325,8825,8325,7825,7325,6825,6325,5825,53
Oblast č. 1997,9526,5426,4926,4426,3826,3326,2826,2326,1826,1326,0826,0325,9825,9325,8825,8325,7825,7325,6825,6325,5825,53
Oblast č. 20112,7630,5530,4930,4330,3730,3130,2630,2030,1430,0830,0229,9729,9129,8529,7929,7429,6829,6229,5629,5129,4529,39
Oblast č. 2197,9526,5426,4926,4426,3826,3326,2826,2326,1826,1326,0826,0325,9825,9325,8825,8325,7825,7325,6825,6325,5825,53
Oblast č. 2279,3521,5021,4621,4221,3821,3321,2921,2521,2121,1721,1321,0921,0521,0120,9720,9320,8920,8520,8120,7720,7320,69
Oblast č. 2379,3521,5021,4621,4221,3821,3321,2921,2521,2121,1721,1321,0921,0521,0120,9720,9320,8920,8520,8120,7720,7320,69
Oblast č. 2479,3521,5021,4621,4221,3821,3321,2921,2521,2121,1721,1321,0921,0521,0120,9720,9320,8920,8520,8120,7720,7320,69
Oblast č. 2579,3521,5021,4621,4221,3821,3321,2921,2521,2121,1721,1321,0921,0521,0120,9720,9320,8920,8520,8120,7720,7320,69
Oblast č. 2684,6822,9422,9022,8622,8122,7722,7222,6822,6422,5922,5522,5022,4622,4222,3722,3322,2922,2522,2022,1622,1222,08
Oblast č. 2779,3521,5021,4621,4221,3821,3321,2921,2521,2121,1721,1321,0921,0521,0120,9720,9320,8920,8520,8120,7720,7320,69
Oblast č. 2879,3521,5021,4621,4221,3821,3321,2921,2521,2121,1721,1321,0921,0521,0120,9720,9320,8920,8520,8120,7720,7320,69
STŘEDOČESKÝ     
50 000 a více obyvatel69,6618,8818,8418,8018,7718,7318,6918,6618,6218,5918,5518,5118,4818,4418,4118,3718,3418,3018,2718,2318,2018,16
10 000-49 999 obyvatel53,2014,4214,3914,3614,3314,3114,2814,2514,2214,1914,1714,1414,1114,0914,0614,0314,0013,9813,9513,9213,9013,87
2 000-9 999 obyvatel41,6111,2811,2511,2311,2111,1911,1711,1511,1211,1011,0811,0611,0411,0211,0010,9810,9510,9310,9110,8910,8710,85
do 1 999 obyvatel27,507,457,447,437,417,407,387,377,357,347,337,317,307,287,277,267,247,237,217,207,197,17
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 256,6%56,7%56,8%56,9%57,0%57,1%57,2%57,3%57,4%57,5%57,6%57,7%57,8%57,9%58,0%58,1%58,2%58,3%58,4%58,5%58,6%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA     
Oblast č. 1110,0528,6328,5828,5228,4728,4228,3628,3128,2528,2028,1528,0928,0427,9927,9327,8827,8327,7727,7227,6727,6227,56
Oblast č. 2104,9927,3227,2627,2127,1627,1127,0627,0126,9526,9026,8526,8026,7526,7026,6526,6026,5526,5026,4526,4026,3526,30
Oblast č. 3110,1328,6528,6028,5428,4928,4428,3828,3328,2728,2228,1728,1128,0628,0127,9527,9027,8527,7927,7427,6927,6427,58
Oblast č. 493,8924,4324,3824,3424,2924,2424,2024,1524,1124,0624,0123,9723,9223,8823,8323,7923,7423,7023,6523,6123,5623,52
Oblast č. 5114,0529,6729,6229,5629,5029,4529,3929,3429,2829,2229,1729,1129,0629,0028,9528,8928,8428,7828,7328,6728,6228,57
Oblast č. 6119,7931,1731,1131,0530,9930,9330,8730,8130,7530,6930,6430,5830,5230,4630,4030,3530,2930,2330,1730,1230,0630,00
Oblast č. 7116,8530,4030,3430,2930,2330,1730,1130,0630,0029,9429,8829,8329,7729,7129,6629,6029,5529,4929,4329,3829,3229,27
Oblast č. 8103,3026,8826,8326,7726,7226,6726,6226,5726,5226,4726,4226,3726,3226,2726,2226,1726,1226,0726,0225,9725,9225,87
Oblast č. 9101,9226,5226,4726,4226,3726,3226,2726,2226,1726,1226,0726,0225,9725,9225,8725,8225,7725,7225,6725,6325,5825,53
Oblast č. 1096,6425,1525,1025,0525,0024,9524,9124,8624,8124,7624,7224,6724,6224,5824,5324,4824,4424,3924,3424,3024,2524,21
Oblast č. 1199,1325,7925,7425,6925,6525,6025,5525,5025,4525,4025,3525,3125,2625,2125,1625,1125,0725,0224,9724,9224,8824,83
Oblast č. 1297,9525,4925,4425,3925,3425,2925,2425,2025,1525,1025,0525,0024,9624,9124,8624,8124,7724,7224,6724,6324,5824,53
Oblast č. 1384,2121,9121,8721,8321,7921,7421,7021,6621,6221,5821,5421,5021,4621,4221,3821,3321,2921,2521,2121,1721,1321,09
Oblast č. 1484,2121,9121,8721,8321,7921,7421,7021,6621,6221,5821,5421,5021,4621,4221,3821,3321,2921,2521,2121,1721,1321,09
Oblast č. 1584,2121,9121,8721,8321,7921,7421,7021,6621,6221,5821,5421,5021,4621,4221,3821,3321,2921,2521,2121,1721,1321,09
Oblast č. 1679,3520,6520,6120,5720,5320,4920,4520,4120,3720,3320,3020,2620,2220,1820,1420,1020,0720,0319,9919,9519,9119,88
Oblast č. 1779,3520,6520,6120,5720,5320,4920,4520,4120,3720,3320,3020,2620,2220,1820,1420,1020,0720,0319,9919,9519,9119,88
Oblast č. 1897,9525,4925,4425,3925,3425,2925,2425,2025,1525,1025,0525,0024,9624,9124,8624,8124,7724,7224,6724,6324,5824,53
Oblast č. 1997,9525,4925,4425,3925,3425,2925,2425,2025,1525,1025,0525,0024,9624,9124,8624,8124,7724,7224,6724,6324,5824,53
Oblast č. 20112,7629,3429,2829,2329,1729,1129,0629,0028,9528,8928,8428,7828,7328,6728,6228,5728,5128,4628,4028,3528,3028,24
Oblast č. 2197,9525,4925,4425,3925,3425,2925,2425,2025,1525,1025,0525,0024,9624,9124,8624,8124,7724,7224,6724,6324,5824,53
Oblast č. 2279,3520,6520,6120,5720,5320,4920,4520,4120,3720,3320,3020,2620,2220,1820,1420,1020,0720,0319,9919,9519,9119,88
Oblast č. 2379,3520,6520,6120,5720,5320,4920,4520,4120,3720,3320,3020,2620,2220,1820,1420,1020,0720,0319,9919,9519,9119,88
Oblast č. 2479,3520,6520,6120,5720,5320,4920,4520,4120,3720,3320,3020,2620,2220,1820,1420,1020,0720,0319,9919,9519,9119,88
Oblast č. 2579,3520,6520,6120,5720,5320,4920,4520,4120,3720,3320,3020,2620,2220,1820,1420,1020,0720,0319,9919,9519,9119,88
Oblast č. 2684,6822,0321,9921,9521,9121,8721,8221,7821,7421,7021,6621,6221,5821,5421,4921,4521,4121,3721,3321,2921,2521,21
Oblast č. 2779,3520,6520,6120,5720,5320,4920,4520,4120,3720,3320,3020,2620,2220,1820,1420,1020,0720,0319,9919,9519,9119,88
Oblast č. 2879,3520,6520,6120,5720,5320,4920,4520,4120,3720,3320,3020,2620,2220,1820,1420,1020,0720,0319,9919,9519,9119,88
STŘEDOČESKÝ     
50 000 a více obyvatel69,6618,1318,0918,0618,0217,9917,9517,9217,8917,8517,8217,7817,7517,7217,6817,6517,6217,5817,5517,5217,4817,45
10 000-49 999 obyvatel53,2013,8413,8213,7913,7713,7413,7113,6913,6613,6313,6113,5813,5613,5313,5113,4813,4513,4313,4013,3813,3513,33
2 000-9 999 obyvatel41,6110,8310,8110,7910,7710,7510,7310,7110,6910,6710,6510,6210,6010,5810,5610,5410,5210,5010,4810,4610,4410,43
do 1 999 obyvatel27,507,167,157,137,127,107,097,087,067,057,047,027,017,006,986,976,966,946,936,926,906,89
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 258,7%58,8%58,9%59,0%59,1%59,2%59,3%59,4%59,5%59,6%59,7%59,8%59,9%60,0%60,1%60,2%60,3%60,4%60,5%60,6%60,7%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA     
Oblast č. 1110,0527,5127,4627,4127,3627,3127,2527,2027,1527,1027,0527,0026,9526,9026,8526,8026,7526,7026,6526,6026,5526,50
Oblast č. 2104,9926,2526,2026,1526,1026,0526,0025,9525,9025,8525,8125,7625,7125,6625,6125,5725,5225,4725,4225,3725,3325,28
Oblast č. 3110,1327,5327,4827,4327,3827,3327,2727,2227,1727,1227,0727,0226,9726,9226,8726,8226,7726,7226,6726,6226,5726,52
Oblast č. 493,8923,4723,4323,3823,3423,3023,2523,2123,1723,1223,0823,0422,9922,9522,9122,8622,8222,7822,7422,6922,6522,61
Oblast č. 5114,0528,5128,4628,4028,3528,3028,2428,1928,1428,0928,0327,9827,9327,8827,8227,7727,7227,6727,6227,5627,5127,46
Oblast č. 6119,7929,9529,8929,8329,7829,7229,6729,6129,5529,5029,4429,3929,3329,2829,2229,1729,1129,0629,0128,9528,9028,84
Oblast č. 7116,8529,2129,1629,1029,0528,9928,9428,8828,8328,7728,7228,6728,6128,5628,5128,4528,4028,3528,2928,2428,1928,14
Oblast č. 8103,3025,8325,7825,7325,6825,6325,5825,5325,4925,4425,3925,3425,3025,2525,2025,1525,1125,0625,0124,9724,9224,87
Oblast č. 9101,9225,4825,4325,3825,3425,2925,2425,1925,1525,1025,0525,0024,9624,9124,8624,8224,7724,7324,6824,6324,5924,54
Oblast č. 1096,6424,1624,1124,0724,0223,9823,9323,8923,8423,8023,7523,7123,6723,6223,5823,5323,4923,4423,4023,3623,3123,27
Oblast č. 1199,1324,7824,7424,6924,6424,6024,5524,5024,4624,4124,3724,3224,2724,2324,1824,1424,0924,0524,0023,9623,9123,87
Oblast č. 1297,9524,4924,4424,4024,3524,3024,2624,2124,1724,1224,0824,0323,9923,9423,9023,8523,8123,7623,7223,6723,6323,59
Oblast č. 1384,2121,0521,0120,9720,9320,9020,8620,8220,7820,7420,7020,6620,6220,5820,5420,5120,4720,4320,3920,3520,3220,28
Oblast č. 1484,2121,0521,0120,9720,9320,9020,8620,8220,7820,7420,7020,6620,6220,5820,5420,5120,4720,4320,3920,3520,3220,28
Oblast č. 1584,2121,0521,0120,9720,9320,9020,8620,8220,7820,7420,7020,6620,6220,5820,5420,5120,4720,4320,3920,3520,3220,28
Oblast č. 1679,3519,8419,8019,7619,7319,6919,6519,6219,5819,5419,5119,4719,4319,4019,3619,3219,2919,2519,2219,1819,1419,11
Oblast č. 1779,3519,8419,8019,7619,7319,6919,6519,6219,5819,5419,5119,4719,4319,4019,3619,3219,2919,2519,2219,1819,1419,11
Oblast č. 1897,9524,4924,4424,4024,3524,3024,2624,2124,1724,1224,0824,0323,9923,9423,9023,8523,8123,7623,7223,6723,6323,59
Oblast č. 1997,9524,4924,4424,4024,3524,3024,2624,2124,1724,1224,0824,0323,9923,9423,9023,8523,8123,7623,7223,6723,6323,59
Oblast č. 20112,7628,1928,1428,0828,0327,9827,9327,8727,8227,7727,7227,6627,6127,5627,5127,4627,4127,3527,3027,2527,2027,15
Oblast č. 2197,9524,4924,4424,4024,3524,3024,2624,2124,1724,1224,0824,0323,9923,9423,9023,8523,8123,7623,7223,6723,6323,59
Oblast č. 2279,3519,8419,8019,7619,7319,6919,6519,6219,5819,5419,5119,4719,4319,4019,3619,3219,2919,2519,2219,1819,1419,11
Oblast č. 2379,3519,8419,8019,7619,7319,6919,6519,6219,5819,5419,5119,4719,4319,4019,3619,3219,2919,2519,2219,1819,1419,11
Oblast č. 2479,3519,8419,8019,7619,7319,6919,6519,6219,5819,5419,5119,4719,4319,4019,3619,3219,2919,2519,2219,1819,1419,11
Oblast č. 2579,3519,8419,8019,7619,7319,6919,6519,6219,5819,5419,5119,4719,4319,4019,3619,3219,2919,2519,2219,1819,1419,11
Oblast č. 2684,6821,1721,1321,0921,0521,0120,9720,9320,8920,8520,8220,7820,7420,7020,6620,6220,5820,5420,5120,4720,4320,39
Oblast č. 2779,3519,8419,8019,7619,7319,6919,6519,6219,5819,5419,5119,4719,4319,4019,3619,3219,2919,2519,2219,1819,1419,11
Oblast č. 2879,3519,8419,8019,7619,7319,6919,6519,6219,5819,5419,5119,4719,4319,4019,3619,3219,2919,2519,2219,1819,1419,11
STŘEDOČESKÝ     
50 000 a více obyvatel69,6617,4217,3817,3517,3217,2917,2517,2217,1917,1617,1217,0917,0617,0317,0016,9616,9316,9016,8716,8416,8116,77
10 000-49 999 obyvatel53,2013,3013,2813,2513,2313,2013,1813,1513,1313,1013,0813,0513,0313,0112,9812,9612,9312,9112,8812,8612,8412,81
2 000-9 999 obyvatel41,6110,4110,3910,3710,3510,3310,3110,2910,2710,2510,2310,2110,1910,1710,1510,1410,1210,1010,0810,0610,0410,02
do 1 999 obyvatel27,506,886,876,856,846,836,816,806,796,786,766,756,746,736,716,706,696,676,666,656,646,63
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 260,8%60,9%61,0%61,1%61,2%61,3%61,4%61,5%61,6%61,7%61,8%61,9%62,0%62,1%62,2%62,3%62,4%62,5%62,6%62,7%62,8%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA     
Oblast č. 1110,0526,4526,4026,3526,3026,2526,2026,1626,1126,0626,0125,9625,9125,8725,8225,7725,7225,6825,6325,5825,5325,49
Oblast č. 2104,9925,2325,1925,1425,0925,0525,0024,9524,9124,8624,8124,7724,7224,6824,6324,5924,5424,5024,4524,4024,3624,31
Oblast č. 3110,1326,4726,4226,3726,3226,2726,2226,1726,1326,0826,0325,9825,9325,8825,8425,7925,7425,6925,6525,6025,5525,51
Oblast č. 493,8922,5722,5222,4822,4422,4022,3622,3222,2722,2322,1922,1522,1122,0722,0321,9921,9521,9121,8721,8321,7821,74
Oblast č. 5114,0527,4127,3627,3127,2627,2127,1627,1127,0627,0126,9626,9126,8626,8126,7626,7126,6626,6126,5626,5126,4626,41
Oblast č. 6119,7928,7928,7428,6828,6328,5828,5228,4728,4228,3628,3128,2628,2128,1528,1028,0528,0027,9527,9027,8427,7927,74
Oblast č. 7116,8528,0828,0327,9827,9327,8727,8227,7727,7227,6727,6227,5727,5127,4627,4127,3627,3127,2627,2127,1627,1127,06
Oblast č. 8103,3024,8324,7824,7324,6924,6424,6024,5524,5124,4624,4124,3724,3224,2824,2324,1924,1524,1024,0624,0123,9723,92
Oblast č. 9101,9224,5024,4524,4024,3624,3124,2724,2224,1824,1324,0924,0424,0023,9623,9123,8723,8223,7823,7423,6923,6523,60
Oblast č. 1096,6423,2323,1823,1423,1023,0523,0122,9722,9322,8822,8422,8022,7622,7122,6722,6322,5922,5522,5122,4622,4222,38
Oblast č. 1199,1323,8323,7823,7423,6923,6523,6023,5623,5223,4723,4323,3923,3423,3023,2623,2123,1723,1323,0923,0423,0022,96
Oblast č. 1297,9523,5423,5023,4523,4123,3723,3223,2823,2423,1923,1523,1123,0723,0222,9822,9422,9022,8522,8122,7722,7322,68
Oblast č. 1384,2120,2420,2020,1620,1320,0920,0520,0219,9819,9419,9019,8719,8319,7919,7619,7219,6819,6519,6119,5819,5419,50
Oblast č. 1484,2120,2420,2020,1620,1320,0920,0520,0219,9819,9419,9019,8719,8319,7919,7619,7219,6819,6519,6119,5819,5419,50
Oblast č. 1584,2120,2420,2020,1620,1320,0920,0520,0219,9819,9419,9019,8719,8319,7919,7619,7219,6819,6519,6119,5819,5419,50
Oblast č. 1679,3519,0719,0419,0018,9718,9318,9018,8618,8318,7918,7618,7218,6918,6518,6218,5818,5518,5118,4818,4518,4118,38
Oblast č. 1779,3519,0719,0419,0018,9718,9318,9018,8618,8318,7918,7618,7218,6918,6518,6218,5818,5518,5118,4818,4518,4118,38
Oblast č. 1897,9523,5423,5023,4523,4123,3723,3223,2823,2423,1923,1523,1123,0723,0222,9822,9422,9022,8522,8122,7722,7322,68
Oblast č. 1997,9523,5423,5023,4523,4123,3723,3223,2823,2423,1923,1523,1123,0723,0222,9822,9422,9022,8522,8122,7722,7322,68
Oblast č. 20112,7627,1027,0527,0026,9526,9026,8526,8026,7526,7026,6526,6026,5526,5026,4526,4026,3626,3126,2626,2126,1626,11
Oblast č. 2197,9523,5423,5023,4523,4123,3723,3223,2823,2423,1923,1523,1123,0723,0222,9822,9422,9022,8522,8122,7722,7322,68
Oblast č. 2279,3519,0719,0419,0018,9718,9318,9018,8618,8318,7918,7618,7218,6918,6518,6218,5818,5518,5118,4818,4518,4118,38
Oblast č. 2379,3519,0719,0419,0018,9718,9318,9018,8618,8318,7918,7618,7218,6918,6518,6218,5818,5518,5118,4818,4518,4118,38
Oblast č. 2479,3519,0719,0419,0018,9718,9318,9018,8618,8318,7918,7618,7218,6918,6518,6218,5818,5518,5118,4818,4518,4118,38
Oblast č. 2579,3519,0719,0419,0018,9718,9318,9018,8618,8318,7918,7618,7218,6918,6518,6218,5818,5518,5118,4818,4518,4118,38
Oblast č. 2684,6820,3520,3120,2820,2420,2020,1620,1320,0920,0520,0219,9819,9419,9019,8719,8319,7919,7619,7219,6819,6519,61
Oblast č. 2779,3519,0719,0419,0018,9718,9318,9018,8618,8318,7918,7618,7218,6918,6518,6218,5818,5518,5118,4818,4518,4118,38
Oblast č. 2879,3519,0719,0419,0018,9718,9318,9018,8618,8318,7918,7618,7218,6918,6518,6218,5818,5518,5118,4818,4518,4118,38
STŘEDOČESKÝ     
50 000 a více obyvatel69,6616,7416,7116,6816,6516,6216,5916,5616,5316,5016,4716,4416,4016,3716,3416,3116,2816,2516,2216,1916,1616,13
10 000-49 999 obyvatel53,2012,7912,7612,7412,7212,6912,6712,6512,6212,6012,5812,5512,5312,5112,4812,4612,4412,4112,3912,3712,3512,32
2 000-9 999 obyvatel41,6110,009,989,979,959,939,919,899,879,869,849,829,809,789,769,759,739,719,699,689,669,64
do 1 999 obyvatel27,506,616,606,596,586,566,556,546,536,526,506,496,486,476,466,446,436,426,416,406,386,37
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 262,9%63,0%63,1%63,2%63,3%63,4%63,5%63,6%63,7%63,8%63,9%64,0%64,1%64,2%64,3%64,4%64,5%64,6%64,7%64,8%64,9%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA     
Oblast č. 1110,0525,4425,3925,3525,3025,2525,2125,1625,1125,0725,0224,9824,9324,8924,8424,8024,7524,7024,6624,6224,5724,53
Oblast č. 2104,9924,2724,2324,1824,1424,0924,0524,0023,9623,9223,8723,8323,7923,7423,7023,6623,6123,5723,5323,4823,4423,40
Oblast č. 3110,1325,4625,4125,3625,3225,2725,2325,1825,1325,0925,0425,0024,9524,9024,8624,8124,7724,7224,6824,6324,5924,54
Oblast č. 493,8921,7021,6621,6321,5921,5521,5121,4721,4321,3921,3521,3121,2721,2321,1921,1521,1221,0821,0421,0020,9620,93
Oblast č. 5114,0526,3626,3226,2726,2226,1726,1226,0826,0325,9825,9325,8825,8425,7925,7425,7025,6525,6025,5625,5125,4625,42
Oblast č. 6119,7927,6927,6427,5927,5427,4927,4427,3927,3427,2927,2427,1927,1427,0927,0426,9926,9426,8926,8426,7926,7426,70
Oblast č. 7116,8527,0126,9626,9126,8626,8126,7626,7226,6726,6226,5726,5226,4726,4226,3826,3326,2826,2326,1826,1426,0926,04
Oblast č. 8103,3023,8823,8423,7923,7523,7023,6623,6223,5723,5323,4923,4523,4023,3623,3223,2723,2323,1923,1523,1123,0623,02
Oblast č. 9101,9223,5623,5223,4723,4323,3923,3523,3023,2623,2223,1723,1323,0923,0523,0122,9622,9222,8822,8422,8022,7622,71
Oblast č. 1096,6422,3422,3022,2622,2222,1822,1422,1022,0622,0121,9721,9321,8921,8521,8121,7721,7321,7021,6621,6221,5821,54
Oblast č. 1199,1322,9222,8722,8322,7922,7522,7122,6622,6222,5822,5422,5022,4622,4222,3822,3422,2922,2522,2122,1722,1322,09
Oblast č. 1297,9522,6422,6022,5622,5222,4822,4422,3922,3522,3122,2722,2322,1922,1522,1122,0722,0321,9921,9521,9121,8721,83
Oblast č. 1384,2119,4719,4319,4019,3619,3219,2919,2519,2219,1819,1519,1119,0819,0419,0118,9718,9418,9118,8718,8418,8018,77
Oblast č. 1484,2119,4719,4319,4019,3619,3219,2919,2519,2219,1819,1519,1119,0819,0419,0118,9718,9418,9118,8718,8418,8018,77
Oblast č. 1584,2119,4719,4319,4019,3619,3219,2919,2519,2219,1819,1519,1119,0819,0419,0118,9718,9418,9118,8718,8418,8018,77
Oblast č. 1679,3518,3418,3118,2818,2418,2118,1818,1418,1118,0818,0418,0117,9817,9517,9117,8817,8517,8117,7817,7517,7217,69
Oblast č. 1779,3518,3418,3118,2818,2418,2118,1818,1418,1118,0818,0418,0117,9817,9517,9117,8817,8517,8117,7817,7517,7217,69
Oblast č. 1897,9522,6422,6022,5622,5222,4822,4422,3922,3522,3122,2722,2322,1922,1522,1122,0722,0321,9921,9521,9121,8721,83
Oblast č. 1997,9522,6422,6022,5622,5222,4822,4422,3922,3522,3122,2722,2322,1922,1522,1122,0722,0321,9921,9521,9121,8721,83
Oblast č. 20112,7626,0726,0225,9725,9225,8825,8325,7825,7325,6925,6425,5925,5525,5025,4525,4125,3625,3125,2725,2225,1825,13
Oblast č. 2197,9522,6422,6022,5622,5222,4822,4422,3922,3522,3122,2722,2322,1922,1522,1122,0722,0321,9921,9521,9121,8721,83
Oblast č. 2279,3518,3418,3118,2818,2418,2118,1818,1418,1118,0818,0418,0117,9817,9517,9117,8817,8517,8117,7817,7517,7217,69
Oblast č. 2379,3518,3418,3118,2818,2418,2118,1818,1418,1118,0818,0418,0117,9817,9517,9117,8817,8517,8117,7817,7517,7217,69
Oblast č. 2479,3518,3418,3118,2818,2418,2118,1818,1418,1118,0818,0418,0117,9817,9517,9117,8817,8517,8117,7817,7517,7217,69
Oblast č. 2579,3518,3418,3118,2818,2418,2118,1818,1418,1118,0818,0418,0117,9817,9517,9117,8817,8517,8117,7817,7517,7217,69
Oblast č. 2684,6819,5819,5419,5019,4719,4319,4019,3619,3319,2919,2619,2219,1919,1519,1219,0819,0519,0118,9818,9418,9118,87
Oblast č. 2779,3518,3418,3118,2818,2418,2118,1818,1418,1118,0818,0418,0117,9817,9517,9117,8817,8517,8117,7817,7517,7217,69
Oblast č. 2879,3518,3418,3118,2818,2418,2118,1818,1418,1118,0818,0418,0117,9817,9517,9117,8817,8517,8117,7817,7517,7217,69
STŘEDOČESKÝ     
50 000 a více obyvatel69,6616,1016,0816,0516,0215,9915,9615,9315,9015,8715,8415,8115,7815,7515,7315,7015,6715,6415,6115,5815,5515,53
10 000-49 999 obyvatel53,2012,3012,2812,2612,2312,2112,1912,1712,1412,1212,1012,0812,0512,0312,0111,9911,9711,9511,9211,9011,8811,86
2 000-9 999 obyvatel41,619,629,609,599,579,559,539,529,509,489,469,459,439,419,409,389,369,349,339,319,299,28
do 1 999 obyvatel27,506,366,356,346,336,316,306,296,286,276,266,256,236,226,216,206,196,186,176,156,146,13
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 265,0%65,1%65,2%65,3%65,4%65,5%65,6%65,7%65,8%65,9%66,0%66,1%66,2%66,3%66,4%66,5%66,6%66,7%66,8%66,9%67,0%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA     
Oblast č. 1110,0524,4824,4424,3924,3524,3024,2624,2224,1724,1324,0924,0424,0023,9523,9123,8723,8323,7823,7423,7023,6523,61
Oblast č. 2104,9923,3623,3123,2723,2323,1923,1423,1023,0623,0222,9822,9422,9022,8522,8122,7722,7322,6922,6522,6122,5722,53
Oblast č. 3110,1324,5024,4524,4124,3724,3224,2824,2324,1924,1524,1024,0624,0223,9723,9323,8923,8423,8023,7623,7123,6723,63
Oblast č. 493,8920,8920,8520,8120,7720,7420,7020,6620,6220,5920,5520,5120,4820,4420,4020,3620,3320,2920,2520,2220,1820,15
Oblast č. 5114,0525,3725,3225,2825,2325,1925,1425,1025,0525,0124,9624,9224,8724,8324,7824,7424,6924,6524,6024,5624,5124,47
Oblast č. 6119,7926,6526,6026,5526,5026,4526,4126,3626,3126,2626,2226,1726,1226,0726,0325,9825,9325,8925,8425,7925,7525,70
Oblast č. 7116,8525,9925,9525,9025,8525,8125,7625,7125,6725,6225,5725,5325,4825,4325,3925,3425,3025,2525,2125,1625,1225,07
Oblast č. 8103,3022,9822,9422,9022,8622,8122,7722,7322,6922,6522,6122,5722,5322,4922,4522,4122,3622,3222,2822,2422,2022,16
Oblast č. 9101,9222,6722,6322,5922,5522,5122,4722,4322,3922,3522,3122,2722,2322,1922,1522,1122,0722,0321,9921,9521,9121,87
Oblast č. 1096,6421,5021,4621,4221,3821,3421,3021,2721,2321,1921,1521,1121,0721,0421,0020,9620,9220,8920,8520,8120,7720,74
Oblast č. 1199,1322,0522,0121,9721,9321,8921,8521,8121,7721,7321,7021,6621,6221,5821,5421,5021,4621,4221,3821,3521,3121,27
Oblast č. 1297,9521,7921,7521,7121,6721,6321,5921,5521,5221,4821,4421,4021,3621,3221,2821,2421,2121,1721,1321,0921,0521,02
Oblast č. 1384,2118,7318,7018,6718,6318,6018,5618,5318,5018,4618,4318,4018,3618,3318,3018,2718,2318,2018,1718,1318,1018,07
Oblast č. 1484,2118,7318,7018,6718,6318,6018,5618,5318,5018,4618,4318,4018,3618,3318,3018,2718,2318,2018,1718,1318,1018,07
Oblast č. 1584,2118,7318,7018,6718,6318,6018,5618,5318,5018,4618,4318,4018,3618,3318,3018,2718,2318,2018,1718,1318,1018,07
Oblast č. 1679,3517,6517,6217,5917,5617,5317,4917,4617,4317,4017,3717,3417,3017,2717,2417,2117,1817,1517,1217,0917,0617,03
Oblast č. 1779,3517,6517,6217,5917,5617,5317,4917,4617,4317,4017,3717,3417,3017,2717,2417,2117,1817,1517,1217,0917,0617,03
Oblast č. 1897,9521,7921,7521,7121,6721,6321,5921,5521,5221,4821,4421,4021,3621,3221,2821,2421,2121,1721,1321,0921,0521,02
Oblast č. 1997,9521,7921,7521,7121,6721,6321,5921,5521,5221,4821,4421,4021,3621,3221,2821,2421,2121,1721,1321,0921,0521,02
Oblast č. 20112,7625,0825,0424,9924,9524,9024,8624,8124,7724,7224,6824,6324,5924,5424,5024,4624,4124,3724,3224,2824,2424,19
Oblast č. 2197,9521,7921,7521,7121,6721,6321,5921,5521,5221,4821,4421,4021,3621,3221,2821,2421,2121,1721,1321,0921,0521,02
Oblast č. 2279,3517,6517,6217,5917,5617,5317,4917,4617,4317,4017,3717,3417,3017,2717,2417,2117,1817,1517,1217,0917,0617,03
Oblast č. 2379,3517,6517,6217,5917,5617,5317,4917,4617,4317,4017,3717,3417,3017,2717,2417,2117,1817,1517,1217,0917,0617,03
Oblast č. 2479,3517,6517,6217,5917,5617,5317,4917,4617,4317,4017,3717,3417,3017,2717,2417,2117,1817,1517,1217,0917,0617,03
Oblast č. 2579,3517,6517,6217,5917,5617,5317,4917,4617,4317,4017,3717,3417,3017,2717,2417,2117,1817,1517,1217,0917,0617,03
Oblast č. 2684,6818,8418,8018,7718,7418,7018,6718,6318,6018,5718,5318,5018,4718,4318,4018,3718,3318,3018,2718,2418,2018,17
Oblast č. 2779,3517,6517,6217,5917,5617,5317,4917,4617,4317,4017,3717,3417,3017,2717,2417,2117,1817,1517,1217,0917,0617,03
Oblast č. 2879,3517,6517,6217,5917,5617,5317,4917,4617,4317,4017,3717,3417,3017,2717,2417,2117,1817,1517,1217,0917,0617,03
STŘEDOČESKÝ     
50 000 a více obyvatel69,6615,5015,4715,4415,4115,3915,3615,3315,3015,2715,2515,2215,1915,1615,1415,1115,0815,0615,0315,0014,9814,95
10 000-49 999 obyvatel53,2011,8411,8211,7911,7711,7511,7311,7111,6911,6711,6511,6211,6011,5811,5611,5411,5211,5011,4811,4611,4411,42
2 000-9 999 obyvatel41,619,269,249,239,219,199,189,169,149,139,119,099,089,069,049,039,019,008,988,968,958,93
do 1 999 obyvatel27,506,126,116,106,096,086,076,066,046,036,026,016,005,995,985,975,965,955,945,935,915,90
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 267,1%67,2%67,3%67,4%67,5%67,6%67,7%67,8%67,9%68,0%68,1%68,2%68,3%68,4%68,5%68,6%68,7%68,8%68,9%69,0%69,1%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN) 
HL.M.PRAHA     
Oblast č. 1110,0523,5723,5323,4923,4423,4023,3623,3223,2823,2423,1923,1523,1123,0723,0322,9922,9522,9122,8722,8222,7822,74
Oblast č. 2104,9922,4922,4522,4122,3722,3322,2922,2522,2122,1722,1322,0922,0522,0121,9721,9321,8921,8521,8121,7821,7421,70
Oblast č. 3110,1323,5923,5523,5023,4623,4223,3823,3423,2923,2523,2123,1723,1323,0923,0523,0022,9622,9222,8822,8422,8022,76
Oblast č. 493,8920,1120,0720,0420,0019,9719,9319,8919,8619,8219,7919,7519,7219,6819,6519,6119,5819,5419,5119,4719,4419,41
Oblast č. 5114,0524,4324,3824,3424,3024,2524,2124,1724,1224,0824,0423,9923,9523,9123,8723,8223,7823,7423,7023,6523,6123,57
Oblast č. 6119,7925,6625,6125,5625,5225,4725,4325,3825,3425,2925,2525,2025,1625,1125,0725,0224,9824,9324,8924,8424,8024,76
Oblast č. 7116,8525,0324,9824,9424,8924,8524,8024,7624,7124,6724,6324,5824,5424,5024,4524,4124,3624,3224,2824,2424,1924,15
Oblast č. 8103,3022,1222,0922,0522,0121,9721,9321,8921,8521,8121,7721,7321,6921,6621,6221,5821,5421,5021,4621,4321,3921,35
Oblast č. 9101,9221,8321,7921,7521,7121,6721,6321,6021,5621,5221,4821,4421,4021,3721,3321,2921,2521,2121,1821,1421,1021,06
Oblast č. 1096,6420,7020,6620,6220,5920,5520,5120,4820,4420,4020,3720,3320,3020,2620,2220,1920,1520,1220,0820,0420,0119,97
Oblast č. 1199,1321,2321,1921,1621,1221,0821,0421,0020,9720,9320,8920,8620,8220,7820,7420,7120,6720,6320,6020,5620,5220,49
Oblast č. 1297,9520,9820,9420,9020,8720,8320,7920,7520,7220,6820,6420,6120,5720,5320,5020,4620,4220,3920,3520,3220,2820,24
Oblast č. 1384,2118,0418,0017,9717,9417,9117,8817,8417,8117,7817,7517,7217,6917,6517,6217,5917,5617,5317,5017,4717,4417,40
Oblast č. 1484,2118,0418,0017,9717,9417,9117,8817,8417,8117,7817,7517,7217,6917,6517,6217,5917,5617,5317,5017,4717,4417,40
Oblast č. 1584,2118,0418,0017,9717,9417,9117,8817,8417,8117,7817,7517,7217,6917,6517,6217,5917,5617,5317,5017,4717,4417,40
Oblast č. 1679,3517,0016,9716,9416,9116,8716,8416,8116,7816,7516,7216,6916,6716,6416,6116,5816,5516,5216,4916,4616,4316,40
Oblast č. 1779,3517,0016,9716,9416,9116,8716,8416,8116,7816,7516,7216,6916,6716,6416,6116,5816,5516,5216,4916,4616,4316,40
Oblast č. 1897,9520,9820,9420,9020,8720,8320,7920,7520,7220,6820,6420,6120,5720,5320,5020,4620,4220,3920,3520,3220,2820,24
Oblast č. 1997,9520,9820,9420,9020,8720,8320,7920,7520,7220,6820,6420,6120,5720,5320,5020,4620,4220,3920,3520,3220,2820,24
Oblast č. 20112,7624,1524,1124,0624,0223,9823,9423,8923,8523,8123,7623,7223,6823,6423,6023,5523,5123,4723,4323,3923,3523,30
Oblast č. 2197,9520,9820,9420,9020,8720,8320,7920,7520,7220,6820,6420,6120,5720,5320,5020,4620,4220,3920,3520,3220,2820,24
Oblast č. 2279,3517,0016,9716,9416,9116,8716,8416,8116,7816,7516,7216,6916,6716,6416,6116,5816,5516,5216,4916,4616,4316,40
Oblast č. 2379,3517,0016,9716,9416,9116,8716,8416,8116,7816,7516,7216,6916,6716,6416,6116,5816,5516,5216,4916,4616,4316,40
Oblast č. 2479,3517,0016,9716,9416,9116,8716,8416,8116,7816,7516,7216,6916,6716,6416,6116,5816,5516,5216,4916,4616,4316,40
Oblast č. 2579,3517,0016,9716,9416,9116,8716,8416,8116,7816,7516,7216,6916,6716,6416,6116,5816,5516,5216,4916,4616,4316,40
Oblast č. 2684,6818,1418,1118,0718,0418,0117,9817,9417,9117,8817,8517,8217,7817,7517,7217,6917,6617,6317,6017,5617,5317,50
Oblast č. 2779,3517,0016,9716,9416,9116,8716,8416,8116,7816,7516,7216,6916,6716,6416,6116,5816,5516,5216,4916,4616,4316,40
Oblast č. 2879,3517,0016,9716,9416,9116,8716,8416,8116,7816,7516,7216,6916,6716,6416,6116,5816,5516,5216,4916,4616,4316,40
STŘEDOČESKÝ     
50 000 a více obyvatel69,6614,9214,8914,8714,8414,8114,7914,7614,7414,7114,6814,6614,6314,6014,5814,5514,5314,5014,4814,4514,4214,40
10 000-49 999 obyvatel53,2011,4011,3811,3611,3411,3211,3011,2811,2511,2311,2111,1911,1711,1511,1411,1211,1011,0811,0611,0411,0211,00
2 000-9 999 obyvatel41,618,928,908,888,878,858,848,828,808,798,778,768,748,738,718,698,688,668,658,638,628,60
do 1 999 obyvatel27,505,895,885,875,865,855,845,835,825,815,805,795,785,775,765,755,745,735,725,715,705,69
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 269,2%69,3%69,4%69,5%69,6%69,7%69,8%69,9%70,0%70,1%70,2%70,3%70,4%70,5%70,6%70,7%70,8%70,9%71,0%71,1%71,2%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA     
Oblast č. 1110,0522,7022,6622,6222,5822,5422,5022,4622,4222,3922,3522,3122,2722,2322,1922,1522,1122,0722,0321,9921,9621,92
Oblast č. 2104,9921,6621,6221,5821,5521,5121,4721,4321,3921,3621,3221,2821,2421,2121,1721,1321,0921,0621,0220,9820,9520,91
Oblast č. 3110,1322,7222,6822,6422,6022,5622,5222,4822,4422,4022,3622,3222,2822,2422,2022,1722,1322,0922,0522,0121,9721,93
Oblast č. 493,8919,3719,3419,3019,2719,2319,2019,1719,1319,1019,0719,0319,0018,9618,9318,9018,8618,8318,8018,7718,7318,70
Oblast č. 5114,0523,5323,4923,4523,4023,3623,3223,2823,2423,2023,1623,1223,0823,0423,0022,9522,9122,8722,8322,7922,7522,71
Oblast č. 6119,7924,7124,6724,6324,5824,5424,5024,4524,4124,3724,3224,2824,2424,1924,1524,1124,0724,0323,9823,9423,9023,86
Oblast č. 7116,8524,1124,0624,0223,9823,9423,8923,8523,8123,7723,7323,6823,6423,6023,5623,5223,4823,4423,3923,3523,3123,27
Oblast č. 8103,3021,3121,2721,2421,2021,1621,1221,0921,0521,0120,9820,9420,9020,8620,8320,7920,7620,7220,6820,6520,6120,57
Oblast č. 9101,9221,0320,9920,9520,9220,8820,8420,8020,7720,7320,7020,6620,6220,5920,5520,5120,4820,4420,4120,3720,3320,30
Oblast č. 1096,6419,9419,9019,8719,8319,8019,7619,7319,6919,6619,6219,5919,5519,5219,4919,4519,4219,3819,3519,3219,2819,25
Oblast č. 1199,1320,4520,4220,3820,3420,3120,2720,2420,2020,1620,1320,0920,0620,0219,9919,9519,9219,8819,8519,8119,7819,74
Oblast č. 1297,9520,2120,1720,1420,1020,0720,0319,9919,9619,9219,8919,8519,8219,7819,7519,7119,6819,6519,6119,5819,5419,51
Oblast č. 1384,2117,3717,3417,3117,2817,2517,2217,1917,1617,1317,1017,0717,0417,0116,9816,9516,9216,8916,8616,8316,8016,77
Oblast č. 1484,2117,3717,3417,3117,2817,2517,2217,1917,1617,1317,1017,0717,0417,0116,9816,9516,9216,8916,8616,8316,8016,77
Oblast č. 1584,2117,3717,3417,3117,2817,2517,2217,1917,1617,1317,1017,0717,0417,0116,9816,9516,9216,8916,8616,8316,8016,77
Oblast č. 1679,3516,3716,3416,3116,2816,2616,2316,2016,1716,1416,1116,0816,0616,0316,0015,9715,9415,9215,8915,8615,8315,80
Oblast č. 1779,3516,3716,3416,3116,2816,2616,2316,2016,1716,1416,1116,0816,0616,0316,0015,9715,9415,9215,8915,8615,8315,80
Oblast č. 1897,9520,2120,1720,1420,1020,0720,0319,9919,9619,9219,8919,8519,8219,7819,7519,7119,6819,6519,6119,5819,5419,51
Oblast č. 1997,9520,2120,1720,1420,1020,0720,0319,9919,9619,9219,8919,8519,8219,7819,7519,7119,6819,6519,6119,5819,5419,51
Oblast č. 20112,7623,2623,2223,1823,1423,1023,0623,0222,9822,9422,9022,8622,8222,7822,7422,7022,6622,6222,5822,5422,5022,46
Oblast č. 2197,9520,2120,1720,1420,1020,0720,0319,9919,9619,9219,8919,8519,8219,7819,7519,7119,6819,6519,6119,5819,5419,51
Oblast č. 2279,3516,3716,3416,3116,2816,2616,2316,2016,1716,1416,1116,0816,0616,0316,0015,9715,9415,9215,8915,8615,8315,80
Oblast č. 2379,3516,3716,3416,3116,2816,2616,2316,2016,1716,1416,1116,0816,0616,0316,0015,9715,9415,9215,8915,8615,8315,80
Oblast č. 2479,3516,3716,3416,3116,2816,2616,2316,2016,1716,1416,1116,0816,0616,0316,0015,9715,9415,9215,8915,8615,8315,80
Oblast č. 2579,3516,3716,3416,3116,2816,2616,2316,2016,1716,1416,1116,0816,0616,0316,0015,9715,9415,9215,8915,8615,8315,80
Oblast č. 2684,6817,4717,4417,4117,3817,3517,3217,2917,2617,2317,2017,1717,1317,1017,0717,0417,0116,9816,9616,9316,9016,87
Oblast č. 2779,3516,3716,3416,3116,2816,2616,2316,2016,1716,1416,1116,0816,0616,0316,0015,9715,9415,9215,8915,8615,8315,80
Oblast č. 2879,3516,3716,3416,3116,2816,2616,2316,2016,1716,1416,1116,0816,0616,0316,0015,9715,9415,9215,8915,8615,8315,80
STŘEDOČESKÝ     
50 000 a více obyvatel69,6614,3714,3514,3214,3014,2714,2514,2214,2014,1714,1514,1214,1014,0714,0514,0214,0013,9713,9513,9213,9013,88
10 000-49 999 obyvatel53,2010,9810,9610,9410,9210,9010,8810,8610,8410,8210,8010,7910,7710,7510,7310,7110,6910,6710,6510,6410,6210,60
2 000-9 999 obyvatel41,618,598,578,568,548,538,518,508,488,478,458,448,428,418,398,388,368,358,338,328,308,29
do 1 999 obyvatel27,505,685,675,665,655,645,635,625,615,605,595,585,575,565,555,545,535,525,515,505,495,48
Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2008 do 31.12.2008 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)Příloha č. 4
Pořadový rok 271,3%71,4%71,5%71,6%71,7%71,8%71,9%72,0%72,1%72,2%72,3%72,4%72,5%72,6%72,7%72,8%72,9%73,0%73,1%73,2%73,3%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2(AN) 
HL.M.PRAHA     
Oblast č. 1110,0521,8821,8421,8021,7621,7321,6921,6521,6121,5821,5421,5021,4621,4321,3921,3521,3121,2821,2421,2021,1721,13
Oblast č. 2104,9920,8720,8420,8020,7620,7320,6920,6620,6220,5820,5520,5120,4820,4420,4120,3720,3420,3020,2620,2320,1920,16
Oblast č. 3110,1321,9021,8621,8221,7821,7421,7021,6721,6321,5921,5521,5221,4821,4421,4021,3721,3321,2921,2621,2221,1821,15
Oblast č. 493,8918,6718,6318,6018,5718,5418,5018,4718,4418,4118,3818,3418,3118,2818,2518,2218,1918,1518,1218,0918,0618,03
Oblast č. 5114,0522,6722,6322,6022,5622,5222,4822,4422,4022,3622,3222,2822,2422,2022,1722,1322,0922,0522,0121,9721,9421,90
Oblast č. 6119,7923,8223,7723,7323,6923,6523,6123,5723,5323,4923,4423,4023,3623,3223,2823,2423,2023,1623,1223,0823,0423,00
Oblast č. 7116,8523,2323,1923,1523,1123,0723,0322,9922,9522,9122,8722,8322,7922,7522,7122,6722,6322,5922,5522,5122,4822,44
Oblast č. 8103,3020,5420,5020,4720,4320,3920,3620,3220,2920,2520,2220,1820,1520,1120,0820,0420,0119,9719,9419,9019,8719,84
Oblast č. 9101,9220,2620,2320,1920,1620,1220,0920,0520,0219,9819,9519,9119,8819,8419,8119,7719,7419,7119,6719,6419,6019,57
Oblast č. 1096,6419,2119,1819,1519,1119,0819,0519,0118,9818,9518,9118,8818,8518,8218,7818,7518,7218,6918,6518,6218,5918,56
Oblast č. 1199,1319,7119,6719,6419,6119,5719,5419,5019,4719,4419,4019,3719,3319,3019,2719,2319,2019,1719,1319,1019,0719,03
Oblast č. 1297,9519,4719,4419,4119,3719,3419,3019,2719,2419,2019,1719,1419,1019,0719,0419,0018,9718,9418,9118,8718,8418,81
Oblast č. 1384,2116,7416,7116,6816,6616,6316,6016,5716,5416,5116,4816,4516,4316,4016,3716,3416,3116,2816,2516,2316,2016,17
Oblast č. 1484,2116,7416,7116,6816,6616,6316,6016,5716,5416,5116,4816,4516,4316,4016,3716,3416,3116,2816,2516,2316,2016,17
Oblast č. 1584,2116,7416,7116,6816,6616,6316,6016,5716,5416,5116,4816,4516,4316,4016,3716,3416,3116,2816,2516,2316,2016,17
Oblast č. 1679,3515,7815,7515,7215,6915,6715,6415,6115,5915,5615,5315,5015,4815,4515,4215,4015,3715,3415,3215,2915,2615,24
Oblast č. 1779,3515,7815,7515,7215,6915,6715,6415,6115,5915,5615,5315,5015,4815,4515,4215,4015,3715,3415,3215,2915,2615,24
Oblast č. 1897,9519,4719,4419,4119,3719,3419,3019,2719,2419,2019,1719,1419,1019,0719,0419,0018,9718,9418,9118,8718,8418,81
Oblast č. 1997,9519,4719,4419,4119,3719,3419,3019,2719,2419,2019,1719,1419,1019,0719,0419,0018,9718,9418,9118,8718,8418,81
Oblast č. 20112,7622,4222,3822,3422,3022,2622,2222,1822,1522,1122,0722,0321,9921,9521,9221,8821,8421,8021,7621,7321,6921,65
Oblast č. 2197,9519,4719,4419,4119,3719,3419,3019,2719,2419,2019,1719,1419,1019,0719,0419,0018,9718,9418,9118,8718,8418,81
Oblast č. 2279,3515,7815,7515,7215,6915,6715,6415,6115,5915,5615,5315,5015,4815,4515,4215,4015,3715,3415,3215,2915,2615,24
Oblast č. 2379,3515,7815,7515,7215,6915,6715,6415,6115,5915,5615,5315,5015,4815,4515,4215,4015,3715,3415,3215,2915,2615,24
Oblast č. 2479,3515,7815,7515,7215,6915,6715,6415,6115,5915,5615,5315,5015,4815,4515,4215,4015,3715,3415,3215,2915,2615,24
Oblast č. 2579,3515,7815,7515,7215,6915,6715,6415,6115,5915,5615,5315,5015,4815,4515,4215,4015,3715,3415,3215,2915,2615,24
Oblast č. 26