Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 147/2007 Sb.Nařízení vlády o pořadí srážek ze služebního příjmu příslušníků bezpečnostních sborů

Částka 53/2007
Platnost od 27.06.2007
Účinnost od 27.06.2007
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

147

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. května 2007

o pořadí srážek ze služebního příjmu příslušníků bezpečnostních sborů

Vláda nařizuje podle § 130 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:


§ 1

(1) Bezpečnostní sbor příslušníkovi ze služebního příjmu nejprve srazí

a) zálohu na daň z příjmů fyzických osob1),

b) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti2) a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění3).

(2) Pořadí srážek částek postižených výkonem rozhodnutí nařízeným soudem, správním úřadem nebo orgánem zmocněným k tomu zákonem se řídí zvláštním právním předpisem4).

(3) U zálohy na služební příjem, kterou je příslušník povinen vrátit proto, že nebyly splněny podmínky pro přiznání služebního příjmu, u nevyúčtované zálohy na cestovní náhrady, u služebního příjmu za dovolenou, na který příslušník ztratil nárok, popřípadě na který mu nárok nevznikl, a u částky, o kterou byl příslušníkovi snížen základní tarif v důsledku uložení kázeňského trestu, se pořadí srážek řídí dnem, kdy bylo započato s prováděním srážek.

(4) U srážek ze služebního příjmu prováděných na základě žádosti příslušníka5) se pořadí srážek řídí dnem, kdy byla žádost doručena bezpečnostnímu sboru.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr vnitra: MUDr. Mgr. Langer v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

4) Například § 276 až 302 občanského soudního řádu, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

5) § 130 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Přesunout nahoru