Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 146/2007 Sb.Nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Částka 53/2007
Platnost od 27.06.2007
Účinnost od 01.01.2008
Zrušeno k 01.09.2012 (201/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

146

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. května 2007

o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb. a zákona č. 385/2005 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje specifické emisní limity a podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen „spalovací zdroje“).

(2) Toto nařízení se nevztahuje na spalovací zdroje

a) v nichž se spaliny používají pro přímý ohřev, sušení, vypalování nebo jinou tepelnou úpravu předmětů nebo materiálů, zejména ohřívací pece nebo pece pro tepelné zpracování,

b) pro dodatečné spalování, určené k čištění odpadních plynů spalováním, nejsou-li provozovány jako nezávislé spalovací zdroje,

c) pro regeneraci katalyzátorů,

d) pro zpracování sulfanu na síru,

e) reaktorů užívaných v chemickém průmyslu,

f) pro otop koksárenských baterií,

g) určené výhradně pro spalování odpadů,

h) ohřívačů větru vysokých pecí,

i) plynových turbín umístěných na těžebních plošinách.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) stupněm odsíření poměr hmotnosti síry odloučené v místě spalovacího zdroje v daném časovém úseku k hmotnosti síry obsažené v palivu, které bylo do spalovacího zdroje přivedeno a ve stejném časovém úseku spáleno,

b) biomasou produkt, který je tvořen zcela nebo zčásti z rostlinného materiálu pocházejícího ze zemědělství nebo lesnictví a který lze použít jako palivo za účelem získání jeho energetického obsahu, a dále uvedený odpad použitý jako palivo:

1. rostlinný odpad ze zemědělství nebo lesnictví,

2. rostlinný odpad z potravinářského průmyslu, pokud se znovu využije vyrobené teplo,

3. rostlinný odpad z výroby čerstvé vlákniny a z výroby papíru z buničiny, pokud se spoluspaluje v místě výroby a vzniklé teplo se využije,

4. korkový odpad,

5. dřevný odpad s výjimkou dřevného odpadu, který může obsahovat halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva nebo nátěrovými hmotami, zahrnující především dřevné odpady tohoto typu pocházející z odpadů ze stavebnictví a z demolic,

c) zdrojem ke spalování více druhů paliv spalovací zdroj, v němž se mohou současně nebo střídavě spalovat dva nebo více druhů paliv,

d) plynovou turbínou jakýkoli rotační stroj, který transformuje kinetickou energii na mechanickou práci, jehož součástí je především kompresor, zařízení, ve kterém se oxiduje palivo k ohřevu pracovního média, a turbína.

§ 3

Emisní limity a podmínky jejich plnění

(1) Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 7 zákona, stanovené v závislosti na jmenovitém tepelném výkonu pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky, jsou stanoveny v bodu A přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 8 zákona, stanovené v závislosti na jmenovitém tepelném příkonu zdroje pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky, jsou stanoveny v bodu B přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 6 zákona, stanovené v závislosti na jmenovitém tepelném příkonu zdroje pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky, jsou stanoveny v bodu C přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na plynové turbíny, jsou-li zvláště velkými spalovacími zdroji podle § 54 odst. 7 a 8 zákona. Pro tyto plynové turbíny jsou emisní limity stanoveny v závislosti na objemovém toku spalin v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(3) Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje stanovené pro oxid uhelnatý jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(4) Emisní limity pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku a oxid uhelnatý pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 6 zákona se považují za splněné, pokud žádný platný denní průměr nepřesáhne hodnoty emisních limitů uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 k tomuto nařízení a zároveň 95 % platných hodinových průměrů nebo všechny platné půlhodinové průměry nepřesáhnou 200 % hodnoty emisních limitů uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 k tomuto nařízení.

(5) U zvláště velkých spalovacích zdrojů, kde vzhledem k vlastnostem paliva není možné splnit emisní limity pro oxid siřičitý uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, musí spalovací zdroj plnit alespoň stupeň odsíření stanovený v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Požadované stupně odsíření se považují za splněné, pokud vyhodnocení provedených měření prokáže, že všechny střední hodnoty stupně odsíření za daný kalendářní měsíc dosáhly požadovaného stupně.

(6) Emisní limity pro velké a střední spalovací zdroje stanovené v závislosti na jmenovitém tepelném výkonu zdroje pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, tuhé znečišťující látky, organické látky a oxid uhelnatý jsou stanoveny v příloze č. 4 k tomuto nařízení. Pro stacionární pístové spalovací motory jsou emisní limity stanoveny od 0,2 MW jmenovitého tepelného výkonu v závislosti na jejich jmenovitém tepelném příkonu. Pro plynové turbíny jsou emisní limity stanoveny v závislosti na objemovém toku spalin v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(7) Pro zdroje ke spalování více druhů paliv se hodnoty emisních limitů stanoví výpočtem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Za spalování více druhů paliv není považována stabilizace hoření.

§ 4

Podmínky pro provoz spalovacích zdrojů spalujících dřevotřísku, překližku, dřevovláknitou desku nebo jiné lepené dřevo

Dřevotřísku, překližku, dřevovláknitou desku nebo jiné lepené dřevo, které nesmějí obsahovat halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva nebo povrchových úprav, lze spalovat pouze ve zvláště velkém nebo velkém spalovacím zdroji. V místě, kde tato paliva vznikají jako vedlejší produkt výroby, je lze spalovat také ve středním spalovacím zdroji vybaveném automatickým dávkováním paliva a automatickým řízením spalovacího procesu. Na tento střední spalovací zdroj se v takovém případě vztahují podmínky provozu pro velký spalovací zdroj.

§ 5

Podmínky provozu malých spalovacích zdrojů

Malý spalovací zdroj musí být provozován s požadovanou účinností spalování paliv a s přípustnou koncentrací oxidu uhelnatého ve spalinách stanovenými v příloze č. 7 k tomuto nařízení.


§ 6

Přechodná ustanovení

(1) Pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 7 a 8 zákona, spalující tuhá paliva, jejichž jmenovitý tepelný příkon je 400 MW a vyšší a které nebudou do 31. prosince 2015 v provozu více než 2000 hodin ročně a od 1. ledna 2016 v provozu více než 1500 hodin ročně, přičemž roční počet hodin je vypočten z klouzavého průměru za 5 let, platí pro oxid siřičitý emisní limit 800 mg . m-3.

(2) Pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 7 a 8 zákona, spalující tuhá paliva s obsahem prchavé hořlaviny menším než 10 %, které byly v provozu nejméně 12 měsíců do 1. ledna 2001, platí do 1. ledna 2018 pro oxidy dusíku emisní limit 1200 mg.m-3.

(3) Pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 8 zákona, spalující tuhá paliva, jejichž jmenovitý tepelný příkon je 500 MW a vyšší a které nebudou od 1. ledna 2016 v provozu více než 1500 hodin ročně, přičemž roční počet hodin je vypočten z klouzavého průměru za 5 let, platí pro oxidy dusíku emisní limit 450 mg . m-3.

§ 7

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se zrušuje.

§ 8

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí: RNDr. Bursík v. r.

Poznámky pod čarou

1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství.

2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2000 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 146/2007 Sb.

EMISNÍ LIMITY PRO ZVLÁŠTĚ VELKÉ SPALOVACÍ ZDROJE PRO OXID SIŘIČITÝ (S02), OXIDY DUSÍKU (NOx) A TUHÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY (TZL)

A. Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 7 zákona, s výjimkou plynových turbín

1. Emisní limity uvedené v tabulce se vztahují na jednotlivé spalovací zdroje podle jejich jmenovitého tepelného výkonu.

2. Od 1. ledna 2008 musí, zároveň s povinností uvedenou v bodě 1, spalovací zdroje podle § 54 odst. 7 zákona plnit plán snížení emisí u spalovacího zdroje jako součást Národního programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů podle § 54 odst. 7 zákona. Součástí tohoto programu jsou orgánem ochrany ovzduší stanovené emisní stropy, které vycházejí z limitů uvedených pod písmenem B.

3. Pro tuhá paliva jsou emisní limity vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku 6 % a pro kapalná a plynná paliva jsou emisní limity vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku 3 %.

4. Nelze - li při spalování tuzemského paliva ve fluidních kotlích dosáhnout emisního limitu při únosném přídavku aditiva, musí být koncentrace snížena alespoň na 25 % původní hodnoty.

Druh paliva
a topeniště
Emisní limity podle jmenovitého tepelného výkonu vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn
[mg.m-3]
50 - 300 MW>300 MW
SO2NOxTZLSO2NOxTZLSO2NOxTZL
Tuhé palivo ve fluidním topeništi8004001005004005050040050
Tuhé palivo ve výtavném topeništi25001100150170011001005001100100
Tuhé palivo v ostatních topeništích1)25006501501700650100500650100
Kapalné palivo170045050/1002)170045050/1002)50045050/1002)
Plynné palivo obecně35200/3003)5035200/3003)5035200/3003)50
Plynné palivo mimo paliv z VDS4) a koksárenský plyn900200/3003)50900200/3003)50800200/3003)50
Zkapalněný plyn353005035300503530050

Poznámky:

1) Též granulační nebo roštové kotle s přiřazenými fluidními reaktory, jejich kombinace s fluidními ohništi nebo rekonstrukce těchto kotlů s využitím prvků fluidní techniky.

2) Platí pro jednotlivé spalovací zdroje spalovacího zdroje s tepelným příkonem < 500 MW, spalující kapalná paliva s obsahem popela vyšším než 0, 06 %.

3) Při spalování propanu či butanu nebo jejich směsí.

4) VDS = veřejné distribuční sítě

B. Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 8 zákona, s výjimkou plynových turbín

1. Hodnoty emisních limitů se pro spalovací zdroje, na něž bylo stavební povolení vydáno od 1. července 1987 do 31. prosince 2002, vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého spalovacího zdroje.

2. Pro tuhá paliva jsou emisní limity vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku 6 % a pro kapalná a plynná paliva jsou emisní limity vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku 3 %.

Druh paliva a topeništěEmisní limity podle jmenovitého tepelného příkonu vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn [mg. m-3]
50 - 100 MW> 100 - 300 MW> 300 - 500 MW>500 MW
SO2NOxTZLSO2NOxTZLSO2NOxTZLSO2NOxTZL
Tuhé palivo ve fluidním topeništi500400505004005050040050400400 2001)50
Tuhé palivo ve výtavném topeništi20006001002000-1200
s lineárním
poklesem2)
6001001200-400
s lineárním
poklesem2)
600100400500 2001)50
Tuhé palivo v ostatních topeništích3)20006001002000-1200
s lineárním
poklesem2)
6001001200-400
s lineárním
poklesem2)
600100400500 2001)50
Kapalné palivo1700450504)1700450504)1700-400
s lineárním
poklesem5)
450504)40040050
Plynné palivo obecně35200 3006)535200 3006)535200 3006)5352005
Plynná paliva ze zplyňování zbytků po rafinaci8003005800300580030058002005
Vysokopecní plyn80030010800300108003001080020010
Koksárenský plyn a plyny z OP7)80030050800300508003005080020050
Zkapalněný plyn53005530055300552005

Poznámky:

1) Platí od 1. ledna 2016.

2) EL = 2400 - 4P; P = tepelný příkon [MW], EL = emisní limit [mg. m-3].

3) Též granulační nebo roštové kotle s přiřazenými fluidními reaktory, jejich kombinace s fluidními ohništi nebo rekonstrukce těchto kotlů s využitím prvků fluidní techniky.

4) Pro zdroje s tepelným příkonem < 500 MW, spalující kapalná paliva s obsahem popela vyšším než 0, 06 %, platí emisní limit 100 mg. m-3.

5) EL = 3650 - 6, 5P; P = tepelný příkon [MW], EL = emisní limit [mg. m-3]

6) Propan, butan nebo jejich směsi.

7) Plyny vznikající v ocelářském průmyslu, které lze využít jinde.

C. Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 6 zákona

1. Hodnoty emisních limitů pro spalovací zdroje, na než bylo stavební povolení vydáno od 1. ledna 2003, se vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého spalovacího zdroje.

2. Kromě emisních limitů stanovených pro plynové turbíny jsou pro tuhá paliva emisní limity vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku 6 % a pro kapalná a plynná paliva jsou emisní limity vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku 3 %.

3. Hodnota emisního limitu oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených jako oxid dusičitý při spalování plynných paliv v plynových turbinách vyjádřeného limitní hmotnostní koncentrací oxidu dusičitého v suchých spalinách s 15% kyslíku vztažená na normální stavové podmínky a suchý plyn je 75 mg/m3 v následujících případech:

- plynové turbíny využívané pro kombinovanou produkci tepla a elektřiny s celkovou účinností vyšší než 75%

- plynové turbíny ve zdrojích s kombinovaným cyklem s roční průměrnou celkovou elektrickou účinností vyšší než 55%;

- plynové turbíny pro mechanický pohon (plynové turbíny pohánějící kompresory rozvodné sítě dodávek plynu veřejnosti)

Pro plynové turbíny, které nespadají do žádné ze shora uvedených kategorií, ale které mají účinnost větší než 35% (na základě podmínek Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO), je emisní limit oxidu dusičitého (obsah kyslíku 15%) vztažený na normální stavové podmínky a suchý plyn 50 mg/m3 (35% v těch případech, kdy je emisní limit vyjádřen procenty a určen na základě podmínek ISO).

Druh palivaEmisní limity podle jmenovitého tepelného příkonu vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn [mg. m-3]
50 - 100 MW> 100 - 300 MW> 300 - 500 MW> 500 MW
SO2NOxTZLSO2NOxTZLSO2NOxTZLSO2NOxTZL
Biomasa20040050200300302002003020020030
Tuhé palivo ve fluidním topeništi50040050200200302002003020020030
Ostatní tuhá paliva85040050200200302002003020020030
Kapalné palivo8504001)
1202)
50400-200
s lineárním
poklesem3)
2001)
1202)
302002001)
1202)
302002001)
1202)
30
Plynné palivo obecně352001)
1202)
5352001)
1202)
5352001)
1202)
5352001)
1202)
5
Zemní plyn351501)
502)
5351501)
502)
5351001)
502)
5351001)
502)
5
Koksárenský plyn a plyny z OP4)4002001)
1202)
304002001)
1202)
304002001)
1202)
304002001)
1202)
30
Vysokopecní plyn2002001)
1202)
102002001)
1202)
102002001)
1202)
102002001)
1202)
10
Zkapalněný plyn52002)552001)
502)
552001)
502)
552001)
502)
5

Poznámky:

1) Nevztahuje se na plynové turbíny.

Vztahuje se pouze na zdroje s jedinou plynovou turbínou s jmenovitým tepelným příkonem ≥ 50 MW a na provozní stavy, při kterých je překročeno 70 % instalovaného tepelného příkonu. Tyto limity se nevztahují na plynové turbíny určené pro použití v mimořádných případech, jsou-li v provozu méně než 500 hodin za rok. Provozovatel každoročně předkládá krajskému úřadu a inspekci průkaznou informaci o využité provozní době. V případě spalování kapalných paliv se stanovený emisní limit vztahuje jen na plynové turbíny spalující lehké a střední frakce zpracování ropy.

3) EL = 500 - P; P = tepelný příkon [MW], EL = emisní limit [mg. m-3].

4) Plyny vznikající v ocelářském průmyslu, které lze využít jinde.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 146/2007 Sb.

EMISNÍ LIMITY PRO OXID UHELNATÝ (CO) PRO ZVLÁŠTĚ VELKÉ SPALOVACÍ ZDROJE

Druh paliva a topeništěEmisní limity vztažené na normální
stavové podmínky
a suchý plyn
(mg.m-3)
Referenční
obsah kyslíku
(%)
Tuhé palivo250/4001)6
Kapalné palivo1753
Plynné palivo a zkapalněný plyn1003/152)

Poznámky:

1) Emisní limit 400 mg.m-3 se vztahuje na jednotlivé spalovací zdroje o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 50 MW, které jsou na základě § 4 odst. 6 zákona kategorizovány jako zvláště velké spalovací zdroje. Tato výjimka se nevztahuje na spalovací zdroje s fluidním topeništěm.

2) Referenční obsah kyslíku 15 % platí pro plynové turbíny.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 146/2007 Sb.

STUPNĚ ODSÍŘENÍ

I. Stupně odsíření pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 8

Jmenovitý tepelný příkon
[MW]
Stupeň odsíření
[%]
≤ 100 60
> 100 až do 300 včetně 75
> 300 až do 500 včetně 90
> 500 94

II. Stupně odsíření pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 6

Jmenovitý tepelný příkon
[MW]
Stupeň odsíření1)
[%]
≤ 30092
> 300952)

Poznámky:

1) Zdroj, který dosahuje hodnoty emisního limitu 300 mg.m3 pro oxid siřičitý s referenčním obsahem kyslíku 6 %, vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn, je vyjmut z povinnosti plnit předepsaný stupeň odsíření.

2) Současně platí požadavek emisního limitu 400 mg/m3 s 6 % kyslíku, vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 146/2007 Sb.

EMISNÍ LIMITY PRO VELKÉ A STŘEDNÍ SPALOVACÍ ZDROJE PRO OXID SIŘIČITÝ (SO2), OXIDY DUSÍKU (NOX,VYJÁDŘENÉ JAKO NO2) TUHÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY (TZL) A OXID UHELNATÝ (CO), PŘÍPADNĚ ORGANICKÉ LÁTKY VYJÁDŘENÉ JAKO SUMA ORGANICKÉHO UHLÍKU (∑ C)

1. Emisní limity pro velké a střední spalovací zdroje podle druhu spalovaného paliva a druhu topeniště

1.1. Emisní limity při spalování tuhých paliv a tuhých paliv s obsahem syntetických pojiv jsou vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku 6 %, při spalování biomasy 11 %, při spalování kapalných a plynných paliv při referenčním obsahu kyslíku 3 %.

1.2. Hodnoty emisních limitů pro každý jednotlivý zdroj se vztahují k tepelnému výkonu velkého nebo středního spalovacího zdroje.

1.3. Stupeň odsiřování 75 %, nelze-li při spalování tuzemského paliva ve fluidních kotlích dosáhnout emisního limitu při únosném přídavku aditiva, musí být koncentrace snížena alespoň na 25 % původní hodnoty.

1.4. Emisní limity fluidních kotlů se jmenovitým tepelným výkonem nižším než 5 MWt jsou stejné jako emisní limity klasických kotlů v závislosti na druhu spalovaného paliva.

Druh paliva a topeništěEmisní limity podle jmenovitého tepelného výkonu spalovacího
zdroje vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn
[mg.m-3]
0,2 - 1 MW>1 - 5 MW> 5 - 50 MW
SO2NOXTZLCOSO2NOXTZLCOSO2NOXTZLCO
Tuhé palivo ve fluidním topeništi25006502506502500650250650800400100250
Tuhé palivo ve výtavném topeništi250011002506502500110025065025001100150400
Tuhé palivo v ostatních topeništích1)250065025065025006502506502500650150400
Biomasa250065025065025006502506502500650250650
Kapalné palivo2)5001001752)5001001751700450100175
Plynné palivo obecně35200-10035200-10035200-100
Plynné palivo mimo veřejné distribuční sítě900200501009002005010090020050100
Propan, butan a jejich směsi353005010035300501003530050100
Paliva uvedená v § 4 odst. 1250065015030025006501503002500650150300

Poznámky:

1) Též granulační nebo roštové kotle s přiřazenými fluidními reaktory, jejich kombinace s fluidními ohništi nebo tyto kotle s využitím prvků fluidní techniky.

2) Obsah síry v kapalných palivech nesmí překročit limitní hodnoty obsažené v jiném právním předpisu stanovujícím požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší.

2. Emisní limity pro stacionární pístové spalovací motory

A. Emisní limity pro spalovací zdroje - pístové spalovací motory, jejichž stavba či přestavba byla zahájena před 17. květnem 2006

Druh pístového spalovacího motoruDruh palivaEmisní limit podle jmenovitého tepelného příkonu vztažený na normální
stavové podmínky a suchý plyn (pro TZL a
∑ C vztaženo na vlhký plyn) [mg.m-3], při referenčním obsahu kyslíku 5 %
0,2 - 1 MW> 1 - 5 MW> 5 MW
SO2NOXTZL ∑ CCOSO2NOXTZL∑ C1)COSO2NOXTZL∑ C1)CO
Zážehové (Ottovy) motoryKapalné palivo2)500130-6502)5001301506502)500130150650
Zemni plyn a degazační plyn2)500--6502)500-1506502)500-150650
Plynné palivo obecně2)1000130-13002)100013015013002)500130150650
Vznětové (Dieselovy) motoryKapalné palivo2)4000130-6502)40001301506502)2000130150650
Zemni plyn a degazační plyn3)2)4000130-6502)40001301506502)2000130150650
Plynné palivo obecně2)4000130-13002)4000130-13002)2000130-650

Poznámky:

1) Úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu při hmotnostním toku vyšším než 3 kg/h.

2) Obsah síry v palivu nesmí překročit limitní hodnoty obsažené v jiném právním předpisu stanovujícím požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. V motorové naftě nesmí obsah síry překročit 0,05 % hmotnostních. V bioplynu, skládkovém, kalovém a pyrolýzním plynu nesmí obsah síry překročit 2200 mg.m-3 v přepočtu na obsah methanu, nebo 60 mg.MJ-1 tepla přivedeného v palivu.

3) Se vstřikovacím zapalováním.

B. Emisní limity pro spalovací zdroje - pístové spalovací motory, jejichž stavba či přestavba byla zahájena po 17. květnu 2006

Druh pístového spalovacího motoruDruh palivaEmisní limit podle jmenovitého tepelného příkonu vztažený na normální
stavové podmínky a suchý plyn (pro TZL a
∑ C vztaženo na vlhký plyn) [mg.m-3], při referenčním obsahu kyslíku 5 %
0,2 - 1 MW> 1 - 5 MW> 5 MW
SO2NOXTZL∑ C1COSO2NOXTZL∑ C1COSO2NOXTZL∑ C1CO
Zážehové (Ottovy) motoryKapalné palivo2)500130-6502)5001301506502)500130150650
Zemní plyn a degazační plyn2)500--6502)500-1506502)500-150650
Plynné palivo obecně2)1000130-13002)50013015013002)500130150650
Vznětové (Dieselovy) motoryKapalné palivo2)4000130-6502)500/ 6004)1301506502)500/ 6004)130150650
Zemní plyn a degazační plyn3)2)40001306502)5001301506502)500130150650
Plynné palivo obecně2)4000130-13002)500130-13002)500130-650

Poznámky:

1) Úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu při hmotnostním toku vyšším než 3 kg/h.

2) Obsah síry v palivu nesmí překročit limitní hodnoty obsažené v jiném právním předpisu stanovujícím požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. V motorové naftě nesmí obsah síry překročit 0,05 % hmotnostních. V bioplynu, skládkovém, kalovém a pyrolýzním plynu nesmí obsah síry překročit 2200 mg.m-3 v přepočtu na obsah methanu, nebo 60 mg.MJ-1 tepla přivedeného v palivu.

3) Se vstřikovacím zapalováním.

4) Emisní limit pro NOx 600 mg.m-3 platí pro těžký topný olej.

3. Emisní limity pro spalovací zdroje - teplovzdušné přímotopné zdroje pro vytápění

3.1. Přímotopným teplovzdušným přímotopným zdrojem pro vytápění se rozumí systémy, v jejichž zdrojích dochází k přímému styku plamene se vzduchem, resp. k míchání horkých spalin s ohřívaným vzduchem, jehož část současně slouží jako zdroj kyslíku pro spálení paliva. Zdrojem znečištění ovzduší se rozumí soubor všech teplovzdušných přímotopných zdrojů, které mohou být svedeny do jednoho výduchu dle § 4 odst. 7 zákona.

3.2. V teplovzdušných přímotopných zdrojích pro vytápění se, dle druhu paliva určeného výrobcem spalovacího zdroje, smějí spalovat jen zemní plyn a dále propan, butan nebo jejich směsi a nebo bezolovnatá kapalná paliva s obsahem síry do 0,05 % hmotnostních, a to v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem spalovacího zdroje.

3.3. Emisní limity pro teplovzdušné přímotopné zdroje pro vytápění odpovídají emisním limitům stanoveným pro velké a střední spalovací zdroje v bodě 1 této přílohy, avšak jsou vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 17 % a jsou stanoveny podle kategorie spalovacího zdroje.

4. Emisní limity pro konfigurace spalovacích zdrojů - plynových turbín integrovaných s kotli a podmínky jejich stanovení

4.1. Je-li za plynovou turbínou zařazen spalinový kotel bez přitápění nebo s přitápěním stejným palivem do výše 20 % tepelného příkonu plynové turbíny, platí pro tuto konfiguraci stejné emisní limity a referenční podmínky jejich stanovení jako pro plynové turbíny v příloze č. 5.

4.2. V případě, že je za plynovou turbínou zařazen spalinový kotel s přitápěním jiným palivem nebo jeho tepelný příkon při použití stejného paliva překračuje tepelný příkon plynové turbíny, stanoví se emisní limit a referenční obsah kyslíku váženým průměrem limitních hodnot stanovených v příloze č. 5 a limitních hodnot stanovených v bodě č. 1 této přílohy, podle podílů tepelného příkonu plynové turbíny a přitápěcího kotle.

4.3. Tepelný příkon zdroje je stanoven výpočtem z výhřevnosti a množství spalovaného paliva. K tomu účelu se použije hodnota minimální výhřevnosti paliva, deklarovaná jeho výrobcem. Není-li udána, stanoví se jako součet výhřevností složek paliva, jejichž průměrný obsah stanoví akreditovaná laboratoř rozborem používaného paliva.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 146/2007 Sb.

EMISNÍ LIMITY PRO PLYNOVÉ TURBÍNY

Emisní limity uvedené v tabulce se vztahují na plynové turbíny, které jsou zvláště velkými spalovacími zdroji podle § 54 odst. 7 a 8 zákona a na plynové turbíny, které jsou velkými a středními zdroji

Objemový tok
spalin [m3/h]
Emisní limit v mg/m3 vztažený na normální stavové podmínky
a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 15 %
TZLSO2NOxCO
< 60 000100 1)1700350100/6503)
≥ 60 00050 2)1700300100/6503)

Poznámky:

1) Při spalování uhelných suspensí a energetických plynů z neveřejných distribučních sítí; při spalování kapalných paliv a topných plynů z veřejných distribučních sítí je emisním limitem stupeň tmavosti kouře podle Bacharachovy stupnice, který nesmí překročit při všech provozních stavech 4. stupeň.

2) Při spalování uhelných suspensí a energetických plynů z neveřejných distribučních sítí; při spalování kapalných paliv a topných plynů z veřejných distribučních sítí je emisním limitem stupeň tmavosti kouře podle Bacharachovy stupnice, který nesmí překročit při trvalém provozu 2. stupeň zčernání a při najíždění 3. stupeň.

3. Emisní limit 650 mg.m-3 platí pro plynové turbíny provozované méně než 100 hodin za rok.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 146/2007 Sb.

EMISNÍ LIMITY PRO ZDROJE KE SPALOVÁNÍ VÍCE DRUHŮ PALIV

1. U zdroje používajícího současně dva nebo více druhů paliv se stanoví hodnoty emisních limitů takto:

a) za prvé přiřazením hodnoty emisního limitu odpovídající každému jednotlivému palivu a znečišťující látce v závislosti na jmenovitém tepelném příkonu zdroje,

b) za druhé určením vážené hodnoty emisních limitů jednotlivých druhů paliv, a to tak, že jednotlivé hodnoty emisních limitů se vynásobí tepelným příkonem každého paliva a tento součin se vydělí součtem tepelných příkonů dodaných všemi palivy,

c) za třetí se vážené limitní hodnoty pro jednotlivá paliva sečtou.

2. U zdroje spalujícího více druhů paliv, ve kterých se používají zbytky z destilace a zpracování ropy samostatně nebo s jinými druhy paliv pro vlastní spotřebu, platí bez ohledu na ustanovení bodu 1 předpisy pro palivo s nejvyšším emisním limitem, pokud během provozu zdroje činí podíl, jímž přispívá toto palivo k souhrnu tepelných příkonů dodaných všemi palivy, alespoň 50 %.
Je-li podíl směrodatného paliva nižší než 50 %, stanoví se hodnota emisního limitu na základě poměrného podílu tepelného příkonu zabezpečeného jednotlivými palivy na součtu tepelných příkonů všech paliv takto:

a) za prvé přiřazením hodnoty emisního limitu odpovídající každému jednotlivému palivu a odpovídající znečišťující látce v závislosti na jmenovitém tepelném příkonu zdroje,

b) za druhé se vypočte hodnota emisního limitu pro směrodatné palivo (palivo s nejvyšší hodnotou emisního limitu a v případě dvou druhů paliv se stejnou hodnotou emisního limitu, palivo s vyšším tepelným příkonem); tato hodnota se získá vynásobením hodnoty emisního limitu příslušného paliva dvěma a od tohoto součinu se odečte hodnota emisního limitu paliva s nejnižší hodnotou emisního limitu,

c) za třetí se určí vážené hodnoty emisních limitů pro jednotlivá paliva, které se získají vynásobením vypočtené hodnoty emisního limitu paliva tepelným příkonem směrodatného paliva, a další jednotlivé hodnoty emisních limitů se vynásobí tepelným příkonem dodaným každým palivem a výsledek násobení se podělí součtem tepelných příkonů dodaných všemi palivy,

d) za čtvrté se vážené hodnoty emisních limitů pro jednotlivá paliva sečtou.

3. Jako alternativu k bodu 2 lze použít následující průměrné hodnoty emisních limitů pro oxid siřičitý (bez ohledu na použitou kombinaci paliv):

a) pro zdroje uvedené do provozu před 27.listopadem 2003 včetně v průměru 1000 mg/m3 pro všechny takové zdroje v rámci rafinerie;

b) pro zdroje uvedené do provozu po 27. listopadu 2003 v průměru 600 mg/m3 pro všechny takové zdroje v rámci rafinerie s výjimkou plynových turbín.

4. Použití jiných druhů paliv při najíždění a stabilizaci zdroje se nepovažuje za spalování více druhů paliv.

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 146/2007 Sb.

ÚČINNOST SPALOVÁNÍ PALIV A PŘÍPUSTNÁ KONCENTRACE OXIDU UHELNATÉHO VE SPALINÁCH U MALÝCH SPALOVACÍCH ZDROJŮ

1. Limitní hodnoty účinnosti spalování

1.1. Limitní hodnoty účinnosti spalování pro malé spalovací zdroje spalující kapalná a plynná paliva pro uvedený výkonový rozsah

Jmenovitý
tepelný výkon

[kW
Minimální účinnost spalování podle data výroby malého spalovacího zdroje
do 31.12.1982 od 01.01.1983 do 31.12.1989 od 01.01.1990
11 - 50 86 % 87 % 89 %
> 50 87 % 88 % 90 %

Poznámka: Tyto limitní hodnoty platí pro malé spalovací zdroje - kotle.

1.2. Limitní hodnoty účinnosti spalování pro malé spalovací zdroje spalující tuhá paliva pro uvedený výkonový rozsah

Jmenovitý
tepelný
výkon
[kW]
Minimální účinnost spalování podle data výroby malého spalovacího zdroje
do 31.12.1982 od 01.01.1983 do 31.12.1989 od 01.1.1990
15 - 50 68 % 70 % 72 %
> 50 72 % 73 % 74 %

Poznámka: Povolená tolerance chyby měřením je 2 %.

2. Limitní hodnoty koncentrace oxidu uhelnatého

Každý malý spalovací zdroj (kotel) musí spalovat palivo stanovené výrobcem spalovacího zdroje tak, aby vypočtená koncentrace COref ve spalinách nepřekročila maximální povolené množství podle následující tabulky.

Druh paliva Výkon
[kW]
Max.povolené
množství
COref
[mg.m-3]
Referenční
obsah kyslíku
[%]
Tuhá paliva obecně >15 5.000 6
Dřevo >15 5.000 11
Kapalná paliva >11 1.000 3
Plynná paliva >11 500 3

Hodnota koncentrace COref se vypočítá z následujícího vztahu:

COref·.............množství CO - referenční ( přepočtené na referenční obsah O2 )

COměr·............ množství CO - měřené ( naměřené množství CO ve spalinách)

O2 ref·............. množství O2 - referenční

O2 měř·............ množství O2 - měřené (naměřené množství O2 ve spalinách)

1,25 ...........hustota CO (g/l)

Přesunout nahoru