Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 144/2007 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Svatošské skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 52/2007
Platnost od 22.06.2007
Účinnost od 01.07.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

144

VYHLÁŠKA

ze dne 11. června 2007

o vyhlášení Národní přírodní památky Svatošské skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Svatošské skály (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Důvodem zvláštní ochrany je zachování geomorfologicky ojedinělých žulových skalních útvarů s fragmenty reliktních borů a s výskytem vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů.

§ 2

Vymezení národní přírodní památky

Národní přírodní památka se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálním území Hory u Jenišova. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v jednotné trigonometrické síti katastrální 1). Seznam souřadnic uzavřeného geometrického obrazce a jeho jednotlivých vrcholů uspořádaných tak, jak jdou v obrazci za sebou, je obsažen v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky je obsaženo v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:

a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2),

b) upravovat povrch vozovek pozemních komunikací 3) s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,

c) provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých zařízení včetně trvalých jistících prostředků,

d) provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké terény označené v souladu s touto vyhláškou,

e) vjíždět vozidly4) do území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel Policie České republiky a obecní policie, Hasičského záchranného sboru a nestátních hasičských sborů, ozbrojených sil České republiky při plnění úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné a státní služby při výkonu státní správy, záchranných služeb a státní veterinární služby a u vozidel potřebných pro zajištění péče o pozemky či porosty, které se nacházejí na území národní přírodní památky.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.


Ministr: RNDr. Bursík v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 144/2007 Sb.

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obraze, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Svatošské skály

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
1854543,941014557,991
2854560,301014532,932
3854572,761014527,743
4854596,121014507,544
5854629,831014485,135
6854632,601014449,586
7854658,451014439,817
8854694,501014428,638
9854738,501014409,999
10854767,051014406,9510
11854804,151014402,6111
12854841,221014417,7912
13854842,301014419,9313
14854851,801014438,8814
15854851,961014441,5015
16854793,071014450,3716
17854766,751014466,8217
18854740,521014483,2118
19854686,951014516,6819
20854639,101014557,5620
21854607,141014574,5121
22854571,041014577,8522
23854569,571014577,5923
24854549,211014574,0024
25854532,191014566,8225
26854538,381014561,9026
27854540,431014560,4627

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 144/2007 Sb.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

2) § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) Například § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

4) Například § 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru