Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 142/2007 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bílichovské údolí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 52/2007
Platnost od 22.06.2007
Účinnost od 01.07.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

142

VYHLÁŠKA

ze dne 11. června 2007

o vyhlášení Národní přírodní památky Bílichovské údolí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Bílichovské údolí (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Důvodem zvláštní ochrany je ochrana biotopu a populace kýchavice černé (Veratrum nigrum) ve fragmentu okroticové bučiny.

§ 2

Vymezení národní přírodní památky

Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním území Bílichov. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v jednotné trigonometrické síti katastrální1). Seznam souřadnic uzavřeného geometrického obrazce a jeho jednotlivých vrcholů uspořádaných tak, jak jdou v obrazci za sebou, je obsažen v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky je obsaženo v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:

a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2),

b) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů, a to i přechodné.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.


Ministr: RNDr. Bursík v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 142/2007 Sb.

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Bílichovské údolí

číslo bodusouřadnice-Y [m]souřadnice-X [m]pořadí bodu v obrazci
12001620001778209,881019870,931
12001620002778227,191019816,852
12001620003778079,661019824,363
12001620004777992,481019828,484
12001620005777919,781019843,805
12001620006777846,281019878,876
12001620007777737,561019904,097
12001620008777735,031020005,938
12001620009777863,081020001,919
12001620010778025,001020049,4110
12001620014778142,871020084,4311
12001620013778158,631020040,2812
12001620012778199,461019931,8213

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 142/2007 Sb.

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Bílichovské údolí

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

2) § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru