Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 135/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů

Částka 50/2007
Platnost od 15.06.2007
Účinnost od 30.09.2007
Zrušeno k 01.11.2008 (371/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

135

VYHLÁŠKA

ze dne 6. června 2007,

kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství stanoví podle § 26 odst. 3 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb., vyhlášky č. 78/2006 Sb., vyhlášky č. 284/2006 Sb. a vyhlášky č. 540/2006 Sb., se v souladu s právem Evropských společenství1) mění takto:

1. V části I přílohy č. 2 bod 20 včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:

20.Sloučeniny arsenu1. Nesmějí se uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látky nebo složky přípravků určených jako ochrana před znečišťováním mikroorganismy, rostlinami nebo zvířaty u
- trupů lodí,
- košů, plováků, sítí a jiného zařízení nebo vybavení používaného k chovu ryb nebo korýšů a měkkýšů,
- jakéhokoli zařízení nebo vybavení,která jsou zcela nebo částečně ponořena.
2. Nesmějí se uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látky a složky přípravků určené k úpravě průmyslových vod, bez ohledu na jejich použití.
3. Nesmějí se používat při konzervaci dřeva. Takto ošetřené dřevo se\1\2 nesmí uvádět na trh nebo do oběhu.
4. Odlišné případy od odstavců 1 až 3:
a) látky a přípravky pro konzervaci dřeva se mohou použít pouze pro konzervaci dřeva v průmyslových zařízeních za použití vakua nebo pod tlakem, a to ve formě roztoků anorganických sloučenin mědi, chrómu, arsenu (CCA), typ C, a pokud jsou povoleny podle zvláštního právního předpisu 5a); takto ošetřené dřevo se smí uvádět na trh nebo do oběhu až po ukončení fixace konzervačního přípravku,
b) dřevo ošetřené roztoky CCA v průmyslových zařízeních uvedených\1\2 v písmenu a) se může uvádět na trh nebo do oběhu pro odborné a\1\2 průmyslové použití, pokud nemá porušenou strukturu a pokud není\1\2 pravděpodobný styk kůže osob s dřevem po dobu jeho životnosti; jedná se o
- stavební dřevo ve veřejných a zemědělských budovách, v úředních budovách a v průmyslových stavbách,
- dřevo v mostech a mostních konstrukcích,
- stavební dřevo ve sladkých a poloslaných vodách, například v přístavních molech a v mostech,
- dřevěné protihlukové bariéry,
- dřevěné protilavinové bariéry,
- dřevo v dálničním bezpečnostním oplocení a bariérách,
- dřevěné kůly z oloupané kulatiny v ohradách pro dobytek,
- dřevo v zemních opěrných konstrukcích,
- dřevěné sloupy elektrického a telekomunikačního vedení,
- dřevěné pražce podzemní dráhy;
c) aniž jsou dotčena ustanovení zákona o klasifikaci, balení\1\2 a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být každé\1\2 ošetřené dřevo uváděné na trh nebo do oběhu označeno nápisem "Pouze pro použití v odborných a průmyslových zařízeních, obsahuje arsen"; dále musí být každé dřevo uváděné na trh nebo do oběhu v obalech označeno etiketou s nápisem "Při zacházení s tímto dřevem používejte rukavice. Při řezání nebo jiné úpravě tohoto dřeva používejte prachovou masku a ochranu očí. S odpadem tohoto dřeva musí být nakládáno jako s nebezpečným odpadem, a to pouze v oprávněném zařízení",
d) ošetřené dřevo uvedené v písmenu a) se nesmí používat
- v obytných nebo soukromých stavbách určených k jakémukoli účelu,
- při jakémkoli použití, kdy existuje riziko opakovaného styku s kůží,
- v mořských vodách,
- pro zemědělské účely jiné, než jsou kůly v ohradách pro dobytek a stavby v souladu s písmenem b),
- při jakémkoli použití, kdy může ošetřené dřevo přijít do styku
s meziprodukty nebo konečnými výrobky určenými k výživě lidí\1\2 nebo zvířat,
5. Dřevo ošetřené sloučeninami arsenu, které bylo používáno před\1\2 30. zářím 2007 nebo bylo v této době uvedeno na trh nebo do oběhu\1\2 v souladu s požadavky stanovenými touto vyhláškou, lze nadále\1\2 používat do konce své životnosti.
6. Dřevo ošetřené roztoky CCA, typ C, které bylo používáno před\1\2 30. zářím 2007 nebo bylo v této době uvedeno na trh nebo do oběhu\1\2 v souladu s požadavky stanovenými touto vyhláškou, lze\1\2 a) použít nebo opětovně využít za podmínek pro jeho použití uvedených v odstavci 4 písm. b), c) a d),
b) uvést na trh nebo do oběhu nebo uvést na trh nebo do oběhu pro opětovné využití za podmínek pro jeho použití uvedených\1\2 v odstavci 4 písm. b), c) a d).
7. Dřevo ošetřené jinými typy roztoku CCA používané na území Evropských společenství před 30. zářím 2007 lze
a) použít nebo opětovně využít za podmínek pro jeho použití uvedených v odstavci 4 písm. b), c) a d),
b) uvést na trh pro opětovné využití za podmínek pro jeho\1\2 použití uvedených v odstavci 4 písm. b), c) a d).

5a) Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V části I přílohy č. 2 se doplňuje bod 52, který včetně poznámek pod čarou č. 10a a 10b zní:

52.Perfluoroktansulfonáty (PFOS) C8F17SO2X (X=OH, kovová sůl (O-M+), halogenid, amid a jiné deriváty, včetně polymerů)1. Nesmějí se uvádět na trh, do oběhu nebo používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci 0,005% hmot. nebo vyšší.
2. Nesmějí se uvádět na trh v polotovarech nebo výrobcích ani v jejich částech, dosahuje-li koncentrace PFOS 0,1% hmot. nebo vyšší.
Koncentrace se počítá na základě hmotnosti částí obsahujících PFOS, jež jsou z hlediska struktury nebo mikrostruktury samostatné. V případě textilních výrobků nebo jiných materiálů opatřených povlakem nesmí množství PFOS být rovno 1 mikrogram/m2 materiálu nebo vyšší.
3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na následující materiály ani na látky a přípravky nezbytné k jejich výrobě:
a) fotorezistentní nebo protiodrazové povlaky ve fotolitografii,
b) fotografické povlaky nanášené na filmy, papíry nebo tiskařské desky,
c) látky potlačující tvorbu aerosolů při jiném než dekorativním tvrdém chromování sloučeninami chromu(VI) a smáčedla určená k použití v kontrolovaných systémech elektrolytického pokovování, v nichž je sníženo na minimum množství PFOS uvolňovaných do životního prostředí tím, že se v plném rozsahu použijí nejlepší dostupné techniky v souladu se zvláštním právním předpisem 10a)
d) hydraulické kapaliny v letectví.
4. Náplně do pěnových hasicích přístrojů, které byly uvedeny na trh nebo do oběhu před 27. červnem 2008, mohou být používány do 27. června 2011.
5. Použitím odstavců 1 a 2 není dotčeno Nařízení (ES) č.648/2004 10b)

10a) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

10b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech.".

3. V části II přílohy č. 2 řádku s pořadovým číslem 1. se ve sloupci „Druh omezení“ odstavci 1 slova „ledové květy“ nahrazují slovem „jinovatka“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. září 2007 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 27. června 2008.


Ministr:

RNDr. Bursík v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Komise 2006/139/ES, kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání sloučenin arsenu, pro účely přizpůsobení přílohy I uvedené směrnice technickému pokroku. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/122/ES, kterou se po třicáté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (perfluoroktansulfonáty).

Přesunout nahoru