Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 124/2007 Sb.Vyhláška o vzoru paměťové karty řidiče

Částka 47/2007
Platnost od 05.06.2007
Účinnost od 01.07.2007
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

124

VYHLÁŠKA

ze dne 18. května 2007

o vzoru paměťové karty řidiče

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 226/2006 Sb., k provedení § 110a odst. 7 tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška1) stanoví v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství2) vzor paměťové karty řidiče.

§ 2

Paměťová karta řidiče

(1) Paměťová karta řidiče je plastová karta o rozměrech 54 x 86 mm, má bílou barvu a je vybavena paměťovým čipem.

(2) Jednotlivé údaje na paměťové kartě řidiče jsou uvedeny v českém jazyce, tiskacím písmem latinské abecedy, kromě vlastnoručního podpisu držitele paměťové karty řidiče.

(3) Na přední straně paměťové karty řidiče jsou uvedeny tyto údaje:

a) rozeznávací značka České republiky „CZ“, vytištěná v bílé barvě v modrém obdélníku, která je umístěna v kruhu 12 žlutých hvězd,

b) nápis „KARTA ŘIDIČE“ provedený velkými písmeny v českém jazyce,

c) slova „KARTA ŘIDIČE“ v českém jazyce a v jazycích ostatních členských států Evropských společenství, která jsou vytištěna v šedé barvě jako součást podkladu přední strany paměťové karty.

(4) Na přední straně paměťové karty řidiče jsou pod číselnými kódy uvedeny tyto údaje:

1. příjmení,

2. jméno,

3. datum narození,

4a. datum začátku platnosti karty,

4b. datum vypršení platnosti karty,

4c. název vydávajícího orgánu,

4d. číslo pro administrativní účely,

5a. číslo řidičského průkazu,

5b. číslo karty,

6. fotografie,

7. podpis řidiče,

8. adresa.

(5) Na zadní straně paměťové karty řidiče jsou uvedeny tyto údaje:

a) nápis „KARTA ŘIDIČE“ provedený velkými písmeny v českém jazyce,

b) vysvětlení jednotlivých údajů podle odstavce 4, včetně uvedení příslušného číselného kódu,

c) poučení o postupu v případě nálezu paměťové karty řidiče.

(6) Údaje podle odstavce 4 uvedené pod body 4d a 8 se na paměťové kartě řidiče nevyplňují.

(7) Vzor paměťové karty řidiče je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.


Ministr: Ing. Řebíček v. r.


Příloha k vyhlášce č. 124/2007 Sb.

Vzor paměťové karty řidiče

Přední strana

Přední strana

Zadní strana

Zadní strana

Poznámky pod čarou

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

2) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru