Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 122/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

Částka 45/2007
Platnost od 24.05.2007
Účinnost od 01.07.2007
Zrušeno k 01.02.2014 (13/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

122

VYHLÁŠKA

ze dne 17. května 2007,

kterou se mění vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 27 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“):


Čl. I

Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, se mění takto:

1. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Upřesněný obvod pozemkových úprav podle § 9 odst. 6 zákona se v katastru nemovitostí zapíše na základě ohlášení pozemkového úřadu, jehož součástí je geometrický plán.“.

2. V § 5 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Jde-li o pozemky ve vlastnictví státu, zvou se ke zjišťování průběhu hranic příslušné organizační složky státu14a), státní organizace14b) a státní podniky14c), které s pozemky hospodaří, a právnická osoba, která pozemky spravuje14d).“.

Poznámky pod čarou č. 14a až 14d znějí:

14a) § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

14b) § 54 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.

14c) Například § 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

14d) § 17 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

§ 1 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 5 odst. 2 větě třetí se slova „zastavěné nebo zastavitelné části obce,“ nahrazují slovy „zastavěného území nebo hranice pozemků v zastavitelných plochách,“.

4. V § 7 odst. 6 se v prvé větě za slova „jejich zaměření“ vkládají slova „a vyhotovení nového souboru informací podle katastrální vyhlášky23a)“.

Poznámka pod čarou č. 23a zní:

23a) § 66 odst. 1 písm. d), h) a o) vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).“.

5. V § 8 odst. 1 ve větě poslední za středníkem se slova „znovu doručí26)“ nahrazují slovy „doručí se stanovením lhůty k podání námitek26)“.

6. V § 8 odstavec 2 zní:

(2) V případě pozemků uvedených v § 3 odst. 3 zákona, pokud vlastník souhlasí s jejich řešením ve smyslu § 2 zákona, se uvede písemný souhlas vlastníka dotčených pozemků v tabulce č. 1 přílohy. V této tabulce se rovněž uvede písemný souhlas vlastníka dotčených pozemků s neoceňováním dřevin ve smyslu odstavce 1.“.

Poznámka pod čarou č. 27 včetně odkazu na poznámku pod čarou se zrušuje.

7. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) K námitkám podaným k pozemkům neřešeným podle § 2 zákona, které pozemkový úřad předává podle § 8 odst. 1 zákona katastrálnímu úřadu k rozhodnutí, připojí pozemkový úřad i výsledky zeměměřických činností podle katastrální vyhlášky23a).“.

8. V § 9 odst. 4 se poslední věta nahrazuje větou „Plán společných zařízení v části zaměřené na protierozní a protipovodňová opatření musí být doplněn návrhem agrotechnických opatření, se kterým budou vlastníci pozemků prokazatelně seznámeni; v poznámkách pod tabulkou č. 2 se uvede, že na dotčené pozemky se vztahují agrotechnická opatření podle plánu společných zařízení.“.

9. V § 10 odst. 8 se slova „způsobilé podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „podle katastrální vyhlášky35)“.

Poznámka pod čarou č. 35 zní:

35) § 66 odst. 1 vyhlášky č. 26/2007 Sb.".

10. V § 10 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámek pod čarou č. 35a a 35b zní:

(9) U pozemkové úpravy, jejímž předmětem je upřesnění přídělů35a), se kromě náležitostí uvedených v katastrální vyhlášce35b) zpracuje společně s rozhodnutím o určení hranic pozemků porovnání mezi původními a novými pozemky, a to včetně evidování jiných právních vztahů.

35a) § 13 zákona č. 139/2002 Sb.

35b) § 66 odst. 1 písm. a), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) vyhlášky č. 26/2007 Sb.“.

11. V příloze v bodu 4 písm. d) se za slova „interakční prvky,“ vkládají slova „zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti,“.

12. V příloze tabulky č. 1 a 2 znějí:

„Tabulka č. 1
„Tabulka č. 1

„Tabulka č. 2
„Tabulka č. 2


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.


Ministr:

Mgr. Gandalovič v. r.

Přesunout nahoru