Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 117/2007 Sb.Vyhláška o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací

Částka 43/2007
Platnost od 21.05.2007
Účinnost od 01.07.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

117

VYHLÁŠKA

ze dne 10. května 2007

o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 29 odst. 4 zákona:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Touto vyhláškou se stanoví číslovací plány veřejných telefonních sítí, veřejných datových sítí, síťových směrovacích čísel, signalizačních bodů veřejných komunikačních sítí se signalizačním systémem č. 7, čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních platebních karet a vydavatele identifikačních účastnických karet a číslovací plán mnemotechnických adres veřejných administračních managementových domén pro systém zprostředkování zpráv.

(2) Číslovací plány podle odstavce 1 obsahují pravidla pro tvorbu a využívání čísel, kódů, identifikátorů, adres a jmen pro adresování a číslování koncových bodů veřejných komunikačních sítí určených pro přístup ke službám elektronických komunikací a k neveřejným komunikačním sítím a dále pravidla pro tvorbu a využívání čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních platebních karet a vydavatele identifikačních účastnických karet.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) číslem posloupnost číslic stanoveného počtu,

b) kódem definovaná část čísla, definovaná posloupnost číslic, binární číslo nebo hexadecimální číslo,

c) identifikátorem posloupnost číslic,

d) jménem posloupnost znaků v adrese systému zprostředkování zpráv,

e) adresou

1. číslo,

2. posloupnost kódu a čísla,

3. posloupnost znaku, kódu a čísla,

4. jméno, nebo

5. posloupnost jmen,

f) sítí ISDN digitální síť integrovaných služeb,

g) evropským harmonizovaným číslem jednotné telefonní číslo stanovené právním předpisem Evropské unie.

ČÁST DRUHÁ

ČÍSLOVACÍ PLÁN VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH SÍTÍ

§ 3

Číslovací plán veřejných telefonních sítí stanovuje číslování služeb, adresy koncových bodů veřejných telefonních sítí a koncových bodů veřejných komunikačních sítí, určených pro přenos hlasu, podle doporučení CEPT/ECTRA REC(98)03 a doporučení CEPT/ECTRA REC(98)04 mezinárodní organizace CEPT (Conférence Européene des Administrations des Postes et des Télécommunications) - Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ. Telefonním číslem podle tohoto číslovacího plánu se rozumí národní (významové) číslo v národním formátu podle doporučení CEPT/ECTRA REC(98)04.

§ 4

Mezinárodní číslo

(1) Mezinárodní číslo, stanovené podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T E.164, určuje mezinárodní adresu koncového bodu sítí uvedených v § 3.

(2) Mezinárodní číslo se skládá z kódu země a telefonního čísla. Pro Českou republiku je kód země 420. Formát mezinárodního čísla je uveden v příloze č. 1.

(3) Ve veřejných pevných telefonních sítích a ve veřejných komunikačních sítích, určených pro přenos hlasu, je pro volbu mezinárodního čísla stanoven mezinárodní přestupný znak „00“ („nula“ „nula“), ve veřejných mobilních telefonních sítích je mezinárodní přestupný znak „00“ („nula“ „nula“) nebo „+“ („plus“).

§ 4a

Univerzální mezinárodní číslo pro bezplatné volání

Univerzální mezinárodní číslo pro bezplatné volání1) slouží pro celosvětový přístup ke službě volání na účet volaného. Mezinárodní přestupný znak se používá obdobně jako u mezinárodního čísla podle § 4 odst. 3. Formát univerzálního mezinárodního čísla pro bezplatné volání je uveden v příloze č. 1.

§ 5

Telefonní číslo ve veřejných telefonních sítích

(1) Telefonní číslo je část mezinárodního čísla, která následuje po kódu země a která stanovuje v národním formátu adresu koncového bodu sítí uvedených v § 3 pro přístup k uživatelům těchto sítí nebo pro přístup ke službám elektronických komunikací poskytovaným prostřednictvím těchto sítí.

(2) Telefonní číslo pro veřejnou pevnou telefonní síť se skládá z kódu číslovací oblasti a doplňkových číslic nebo z přístupového kódu k síti a doplňkových číslic. Telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť a pro veřejnou komunikační síť, určenou pro přenos hlasu, se skládá z přístupového kódu k síti a doplňkových číslic.

(3) Telefonní číslo pro přístup ke službě elektronických komunikací se skládá z přístupového kódu ke službě elektronických komunikací a doplňkových číslic, popřípadě směrovacího kódu a doplňkových číslic. Přístupový kód ke službě elektronických komunikací určuje charakter služby nebo skupiny služeb.

(4) Formáty telefonního čísla jsou uvedeny v příloze č. 1.

(5) Telefonní číslo se podle této vyhlášky použije i pro stanovení adresy koncového bodu pro připojení neveřejné komunikační sítě.

(6) Pro stanovení národní adresy koncového bodu sítí uvedených v § 3 lze použít i mezinárodní číslo podle § 4 odst. 2 s mezinárodním přestupným znakem podle § 4 odst. 3, pokud to tato síť technicky umožňuje.

§ 6

Zkrácené telefonní číslo

(1) Zkrácené telefonní číslo stanovuje adresu koncových bodů sítí uvedených v § 3 pro přístup ke službě poskytované prostřednictvím těchto sítí.

(2) Zkrácené telefonní číslo se skládá z přístupového kódu ke službě a doplňkových číslic. Přístupový kód ke službě určuje charakter služby nebo skupiny služeb. Zkrácená telefonní čísla jsou uvedena v příloze č. 1.

§ 7

Symetrická a lehce zapamatovatelná čísla

(1) Symetrickým číslem se pro účely této vyhlášky rozumí telefonní číslo, jehož symetrie je vymezena středovou číslicí.

(2) Lehce zapamatovatelným číslem se pro účely této vyhlášky rozumí každé telefonní číslo ve formátech uvedených v příloze č. 1 a každé třímístné, čtyřmístné, pětimístné zkrácené telefonní číslo nebo evropské harmonizované číslo.

§ 8

Kódy pro volbu a předvolbu operátora

Kódy pro volbu operátora a předvolbu operátora jsou uvedeny v příloze č. 1. Po volbě kódu volby operátora nebo při nastaveném kódu předvolby operátora se při uskutečňování národního volání volí a předává telefonní číslo bez mezinárodního přestupného znaku podle § 4 odst. 3 a bez kódu země podle § 4 odst. 2.

§ 9

Mezinárodní identifikátor účastníka mobilní telefonní sítě

(1) Mezinárodní identifikátor účastníka mobilní telefonní sítě identifikuje účastníka v mobilní telefonní síti podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T E.212.

(2) Mezinárodní identifikátor účastníka mobilní telefonní sítě se skládá z kódu země mobilní telefonní sítě, kódu mobilní telefonní sítě a identifikačního čísla účastníka mobilní telefonní sítě. Pro Českou republiku je stanoven kód země mobilní telefonní sítě 230. Formát mezinárodního identifikátoru účastníka mobilní telefonní sítě je uveden v příloze č. 1.

§ 10

Pravidla pro přidělování telefonních čísel

(1) Telefonní čísla pro přístup k účastníkům veřejných telefonních sítí se přidělují v číselné řadě po sobě jdoucích čísel s přírůstkem o velikosti „1“, a to v řadě 1000 čísel a jejích násobcích pro veřejné pevné telefonní sítě a v řadě 10000 čísel a jejích násobcích pro veřejné mobilní telefonní sítě.

(2) Telefonní čísla pro přístup k účastníkům veřejné komunikační sítě určené pro přenos hlasu se přidělují v číselné řadě po sobě jdoucích čísel s přírůstkem o velikosti „1“, a to v řadě 10000 čísel a jejích násobcích.

(3) Telefonní čísla pro přístup ke službám elektronických komunikací se přidělují podle charakteru služby uvedeného v příloze č. 1 a v počtu uvedeném v žádosti o udělení oprávnění k využívání čísel.

(4) Zkrácená telefonní čísla se přidělují podle charakteru služby uvedeného v příloze č. 1 a v počtu uvedeném v žádosti o udělení oprávnění k využívání čísel.

(5) Telefonní čísla pro přístup k neveřejným komunikačním sítím s délkou 9 číslic se přidělují v číselné řadě po sobě jdoucích čísel s přírůstkem o velikosti „1“, a to v řadě 10000 čísel a jejich násobcích.

ČÁST TŘETÍ

ČÍSLOVACÍ PLÁN VEŘEJNÝCH DATOVÝCH SÍTÍ

§ 11

Číslovací plán veřejných datových sítí stanovuje číslování koncových bodů podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T X.121 ve veřejných datových sítích provozovaných podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T X.25 a ITU-T X.75.

§ 12

Mezinárodní datové číslo ve veřejných datových sítích

(1) Mezinárodní datové číslo určuje adresu koncového bodu veřejné datové sítě podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T X.121.

(2) Mezinárodní datové číslo se skládá z datového kódu země a národního datového čísla, nebo identifikačního kódu veřejné datové sítě (dále jen „identifikační kód“) a síťového koncového datového čísla. Pro Českou republiku je stanoven datový kód země 230. Formát mezinárodního datového čísla je uveden v příloze č. 2.

(3) Identifikační kód identifikuje veřejnou datovou síť nebo skupinu veřejných datových sítí nebo skupinu neveřejných datových sítí připojených k veřejným datovým sítím. Identifikační kód se skládá z datového kódu země a čísla veřejné datové sítě. Formát identifikačního kódu je uveden v příloze č. 2.

§ 13

Pravidla pro využívání identifikačních kódů a přestupných znaků

(1) Jednomu operátorovi lze přidělit pouze jeden identifikační kód, který identifikuje všechny jeho datové sítě.

(2) Identifikační kód neveřejné datové sítě připojené k veřejné datové síti stanoví operátor, jemuž byl přidělen identifikační kód veřejné datové sítě.

(3) Přestupný znak pro datové spojení z veřejných datových sítí do veřejných dálnopisných sítí je číslice „8“, z veřejných datových sítí do veřejných telefonních sítí s analogovým rozhraním je číslice „9“ a z veřejných datových sítí do veřejných telefonních sítí s digitálním rozhraním ISDN je číslice „0“ („nula“) podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T X.121.

(4) V případě, že identifikační kód je společný pro skupinu veřejných datových sítí, je příslušná veřejná datová síť identifikována první číslicí následující po identifikačním kódu, kterou je číslice B ze síťového koncového datového čísla.

ČÁST ČTVRTÁ

ČÍSLOVACÍ PLÁN SÍŤOVÝCH SMĚROVACÍCH ČÍSEL

§ 14

Číslovací plán síťových směrovacích čísel stanovuje tvorbu síťových směrovacích čísel, hodnoty identifikačních čísel ústředen a identifikačních čísel sítí pro směrování volání ve veřejných komunikačních sítích.

§ 15

Síťové směrovací číslo

(1) Síťové směrovací číslo určuje adresní informaci metodou sdružené adresy s telefonním číslem. Skládá se z kódu síťového směrovacího čísla a identifikačního čísla ústředny nebo z kódu síťového směrovacího čísla a identifikačního čísla sítě.

(2) Formát síťového směrovacího čísla je uveden v příloze č. 3.

§ 16

Pravidla pro využívání síťových směrovacích čísel

(1) Identifikační čísla ústředen se přidělují minimálně v řadě 10 čísel po sobě jdoucích s přírůstkem o velikosti „1“ z intervalu hodnot 1000 až 9999.

(2) Identifikační čísla veřejné komunikační sítě se přidělují z intervalu hodnot 200 až 999.

ČÁST PÁTÁ

ČÍSLOVACÍ PLÁN SIGNALIZAČNÍCH SÍTÍ SE SIGNALIZAČNÍM SYSTÉMEM Č. 7

§ 17

(1) Číslovací plán signalizačních sítí se signalizačním systémem č. 7 stanovuje způsob přiřazování síťových indikátorů těmto sítím, způsob přiřazování kódů signalizačním bodům části mezinárodní signalizační sítě náležející České republice a způsob přiřazování kódů signalizačním bodům národní signalizační sítě.

(2) Signalizačním systémem č. 7 se rozumí signalizační systém podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T série Q.

(3) Signalizačním bodem se pro účely této vyhlášky rozumí zařízení signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7, které vysílá a přijímá signalizační zprávy mezi těmito sítěmi nebo uvnitř těchto sítí.

§ 18

Číslování mezinárodní signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7

(1) Mezinárodní signalizační síť se signalizačním systémem č. 7 je určena síťovým indikátorem mezinárodní signalizační sítě a kódy mezinárodních signalizačních bodů podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T Q.708.

(2) Kód mezinárodního signalizačního bodu je binární kód, který určuje signalizační bod v mezinárodní signalizační síti se signalizačním systémem č. 7.

(3) Formát kódu mezinárodního signalizačního bodu je uveden v příloze č. 4.

§ 19

Číslování národní signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7

(1) Národní signalizační síť se signalizačním systémem č. 7 České republiky je určena síťovým indikátorem přechodové signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7 a síťovými indikátory signalizačních sítí operátorů podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T Q.708.

(2) Formát kódu národního signalizačního bodu je uveden v příloze č. 4.

§ 20

Hodnoty síťových indikátorů

Hodnoty síťových indikátorů signalizačních sítí se signalizačním systémem č. 7 jsou uvedeny v příloze č. 4.

ČÁST ŠESTÁ

ČÍSLOVACÍ PLÁN ČÍSEL IDENTIFIKUJÍCÍCH VYDAVATELE MEZINÁRODNÍCH TELEKOMUNIKAČNÍCH PLATEBNÍCH KARET A VYDAVATELE IDENTIFIKAČNÍCH ÚČASTNICKÝCH KARET

§ 21

Číslovací plán čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních platebních karet a vydavatele identifikačních účastnických karet stanovuje způsob tvorby čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních platebních karet a vydavatele identifikačních účastnických karet (SIM karet).

§ 22

Základní číslo účtu

(1) Základní číslo účtu se využívá k číslování mezinárodních telekomunikačních platebních karet a identifikačních účastnických karet (SIM karet) (dále jen „karty“) podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T E.118.

(2) Základní číslo účtu se skládá z identifikačního čísla vydavatele karet, čísla identifikujícího individuální účet a Luhnovy kontrolní číslice, která slouží ke kontrole validity základního čísla účtu.

(3) Identifikační číslo vydavatele karet se skládá z identifikátoru hlavního odvětví, kódu země, pro kterou jsou karty určeny, a identifikátoru vydavatele karet.

(4) Identifikátor hlavního odvětví pro elektronické komunikace je stanoven číslem 89.

(5) Pro karty používané v České republice je stanoven kód země 420.

(6) Formát základního čísla účtu je uveden v příloze č. 5.

ČÁST SEDMÁ

ČÍSLOVACÍ PLÁN MNEMOTECHNICKÝCH ADRES VEŘEJNÝCH ADMINISTRAČNÍCH MANAGEMENTOVÝCH DOMÉN PRO SYSTÉM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZPRÁV

§ 23

Číslovací plán mnemotechnických adres veřejných administračních managementových domén pro systém zprostředkování zpráv stanovuje způsob tvorby mnemotechnických adres veřejných administračních managementových domén v systému zprostředkování zpráv podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T F.400 a ITU-T F.401.

§ 24

Pravidla pro tvorbu mnemotechnických adres veřejných administračních managementových domén

(1) Veřejnou administrační managementovou doménou (dále jen „doména“) se rozumí oblast, která obsahuje systémy výměny zpráv provozované jedním poskytovatelem služby. Tento poskytovatel je správcem domény.

(2) Uživatelem systému výměny zpráv se rozumí každý, kdo přijímá nebo vysílá zprávy v tomto systému.

(3) Mnemotechnická adresa domény se skládá vždy ze jména země a jména domény a volitelných atributů podle přílohy č. 6. V mnemotechnické adrese domény musí být z volitelných atributů vždy obsažen alespoň atribut „jméno“ nebo atribut „příjmení“ anebo atribut „název organizace“.

(4) Pro Českou republiku je stanoveno jméno země „CZ“.

(5) Jméno domény je určeno k adresování odesílaných a přijímaných zpráv.

(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se vztahují obdobně i na neveřejné managementové domény, které jsou připojeny k doméně.

ČÁST OSMÁ

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY VYUŽÍVÁNÍ ČÍSEL

§ 25

Ve veřejné telefonní síti se mohou používat kódy tvořené kombinací číslic se znaky "*" ("hvězdička") nebo "#" ("dvojitý křížek"), nebo kombinací číslic, která nesmí začínat číslicí „1“, a které umožňují v závislosti na jejich délce směrování na služby pouze uvnitř sítě operátora. Služby adresované těmito kódy nejsou uživatelům z ostatních veřejných komunikačních sítí dostupné.

§ 26

K zasílání krátkých textových zpráv (SMS) a multimediálních zpráv (MMS) ve veřejných komunikačních sítí se využívají krátké kódy, tvořené kombinací číslic, které nejsou telefonními čísly ani zkrácenými telefonními čísly.

§ 27

Telefonní čísla označená jako rezerva bez konkrétního účelu nebo rezerva pro konkrétní účel se nepřidělují.

ČÁST DEVÁTÁ

PŘENOSITELNOST ČÍSEL

§ 27a

(1) Geografická telefonní čísla lze přenášet jen v příslušné číslovací oblasti, jejíž kód TC uvedený v příloze č. 1 se shoduje s první nebo s první i druhou číslicí telefonního čísla.

(2) Blok telefonních čísel určených pro připojení telekomunikačního koncového zařízení ve funkci pobočkové ústředny k veřejné pevné telefonní síti lze ze sítě, ke které je v době přenášení připojeno, přenášet do veřejné pevné telefonní sítě jiného operátora pouze jako celý blok.

(3) Blok telefonních čísel určených pro připojení telekomunikačního koncového zařízení ve funkci pobočkové ústředny k veřejné mobilní telefonní síti lze ze sítě, ke které je v době přenášení připojeno, přenášet do veřejné mobilní telefonní sítě jiného operátora pouze jako celý blok.

(4) Mezinárodní identifikátor účastníka mobilní telefonní sítě (IMSI) je nepřenositelný.

(5) Povinnost přenositelnosti podle zákona o elektronických komunikacích se nevztahuje na

a) čísla pro přístup ke službě využívaná současně ve veřejných komunikačních sítích více operátorů,

b) zkrácená telefonní čísla,

c) čísla s přístupovým kódem ke službě (SAC) 800 a číslicemi A=0, B=0,

d) čísla se směrovacím kódem 701, 93, 960 až 969, 970 a 977,

e) čísla s přístupovým kódem 972 až 974, 980, 983 a 98900 až 98999 a

f) jednotlivá čísla z přiděleného bloku čísel s přístupovým kódem 95000 až 95999.


ČÁST DESÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 28

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 267/2009 Sb. Čl. II

Telefonní čísla s přístupovými kódy k síti (DNe) 601 až 608, 72, 73, 77 a 7900 až 7999 využívaná k poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky je možno používat nejdéle do ukončení smlouvy s účastníkem o poskytování veřejně dostupné telefonní služby.


Ministr: MUDr. Mgr. Langer v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 117/2007 Sb.

Číslovací plán veřejných telefonních sítí

1. Formát mezinárodního čísla

1. Formát mezinárodního čísla

1a. Formát univerzálního mezinárodního čísla pro bezplatné volání

Formát univerzálního mezinárodního čísla pro bezplatné volání

2. Formáty telefonního čísla
2. Formáty telefonního čísla

kde je:

TC - kód číslovací oblasti,

DNe - přístupový kód k síti,

SAC - přístupový kód ke službě,

n - počet číslic kódu číslovací oblasti nebo přístupového kódu k síti nebo přístupového kódu ke službě.

3. Kódy volby a předvolby operátora

1000 až 1059Kód volby a předvolby podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou telefonní službu
10600 až 10999Rezerva pro kód volby a předvolby podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou telefonní službu

4. Zkrácená telefonní čísla

4.1. Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC = 11

1110 až 111Rezerva
112Jednotné evropské číslo tísňového volání
113 až 115Rezerva
116000 až 116111Evropská harmonizovaná čísla1)
116112Rezerva1)
116113 až 116999Evropská harmonizovaná čísla1)
117Rezerva
1180 až 1189Informace o národních a mezinárodních telefonních číslech účastníků a další související informace
119Rezerva

1) Rozhodnutí Komise 2007/116/ES o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu „116“ pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou.

4. 2. Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC = 12

1200 až 1240Služby pro zdravotně postižené, sociální a zdravotní služby, havarijní služby
12410 až 12999Služby pro zdravotně postižené, sociální a zdravotní služby, havarijní služby, informační služby

4.3. Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC = 13

130000 až 130199Přístup na zkušební a testovací zařízení operátora1)
130200 až 130999Rezerva pro zkušební a testovací zařízení operátora1)
13100 až 13199Ohlašovna poruch veřejně dostupné telefonní služby
1132000 až 132100Rezerva pro ohlašovny poruch
132101Ohlašovna poruch ostatních veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
132102 až 132999Rezerva pro ohlašovny poruch
133000Rezerva pro ohlašovnu volání
133001Telefonické podávání telegramů
133002Ohlašovna národních volání
133003 až 133007Ohlašovna mezinárodních volání
133008Rezerva pro ohlašovnu mezinárodních volání
133009Ohlašovna účelové telefonní sítě
133010 až 133989Rezerva pro nekomerční služby operátorů
133990 až 133993Ohlašovna národních volání
133994 až 133999Rezerva pro ohlašovny národních volání
13400 až 13999Rezerva pro nekomerční služby operátorů

1) Číslo se nezveřejňuje v telefonním seznamu.

4. 4. Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC = 14

14000 až 14500Služby pro zdravotně postižené, sociální a zdravotní služby, havarijní služby, informační, asistenční a bezpečnostní služby
14501 až 14999Rezerva pro zdravotně postižené, sociální a zdravotní služby, havarijní služby, informační služby

4.5. Zkrácená telefonní čísla tísňových volání s kódem SAC = 15

150Hasičský záchranný sbor
151Rezerva pro národní tísňové volaní
152Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru1)
153Rezerva pro národní tísňové volání
154Rezerva pro národní tísňové volaní
155Zdravotní záchranná služba
156Obecní policie
157Rezerva pro národní tísňové volaní
158Policie České republiky
159Rezerva pro národní tísňové volaní

1) Číslo je určeno pro testování, nezveřejňuje se v telefonním seznamu.

4. 6. Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC = 16

1600 až 1699Směrování globálních služeb

4. 7. Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC = 17 a s kódem SAC = 18

1700 až 1799Rezerva
1800 až 1899Rezerva

4. 8. Zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám s kódem SAC = 19

190 až 198Rezerva
199Protikorupční linka

5. Kódy číslovacích oblastí (kódy TC)

Kódy TCČíslovací oblast
21),311),321)Hlavní město Praha, Středočeský kraj
35Karlovarský kraj
37Plzeňský kraj
38, 39Jihočeský kraj
41, 47Ústecký kraj
46Pardubický kraj
48Liberecký kraj
49Královéhradecký kraj
51, 53, 54Jihomoravský kraj
55, 59Moravskoslezský kraj
56Kraj Vysočina
57Zlínský kraj
58Olomoucký kraj
01 až 09, 20, 30, 33, 34, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 50, 52Rezerva

1) Krajskou příslušnost telefonního čísla určuje geografická poloha koncového bodu veřejné pevné komunikační sítě.

6. Přístupové kódy k síti elektronických komunikací

Přístupové kódy k síti
(DNe)
Síť elektronických komunikacíČíslice následující po přístupovém kóduPoznámky
ABCD
600Rezerva pro veřejné mobilní sítě
601 až 608Veřejná mobilní telefonní síťNelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě.
609, 620 až 699Rezerva pro veřejné mobilní sítě
61Rezerva pro veřejné komunikační sítě určené pro přístup ke konvergovaným službám
700Veřejná síť univerzálních osobních telekomunikací (UPT) podle doporučení ITU-T E.168, ITU-T F.851 a ITU-T F.852
702 až 705Veřejná mobilní telefonní síťNelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě.
706 až 719Rezerva pro veřejné mobilní sítě
72, 73Veřejná mobilní telefonní síťNelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě.
74 až 76Rezerva pro veřejné mobilní telefonní sítě
77Veřejná mobilní telefonní síťNelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě.
78Rezerva pro veřejné mobilní sítě
7900 až 7999Veřejná mobilní telefonní síťNelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě.
910Veřejné komunikační sítě pro přenos hlasuPro poskytování veřejně dostupné telefonní služby je možné využít nomadicitu koncového bodu sítě.
911 až 919Rezerva pro veřejné komunikační sítě určené pro přenos hlasu
971Přístup k síti Internet prostřednictvím poskytovatele přístupu ke službě
976Přístup k veřejné datové síti a k síti Internet s vyjádřenou cenou prostřednictvím poskytovatele přístupu ke službě.++Kombinace číslic A, B určuje výši ceny volání za minutu v Kč vč. DPH.
Pokud A=0, pak B≠0.

7. Přístupové kódy ke službě elektronických komunikací

Přístupové kódy
(SAC)
Služba elektronických komunikacíČíslice následující po přístupovém kóduPoznámky
ABCD
800Přístup ke službám na účet volaného podle normy ETS 300 208 a doporučení ITU-T E.152++
800Přístup ke službám přímého volání ze zahraničí do vlastní země (Home Country Direct) podle doporučení ITU-T E. 153++++A=0, B=0Kombinace číslic C, D určuje poskytovatele přístupu ke službě
801 až 809Rezerva pro přístup ke službám se sdílenými náklady
810 až 819Přístup ke službám se sdílenými náklady podle normy ETS 300 710 a doporučení ITU-T E.154
820 až 829Přístup ke službám virtuálních volacích karet podle normy ETS 300711 a doporučení ITU-T E.116 a ITU-T E.118
830 až 839Přístup ke službám se sdílenými náklady podle normy ETS 300 710 a doporučení ITU-T E.154
840 až 842, 847 až 849Přístup ke službám univerzálního přístupového čísla podle normy ETS 300 710 a doporučení ITU-T E.154
843 až 846Přístup ke službám se sdílenými náklady podle normy ETS 300 710 a doporučení ITU-T E.154
850 až 899Rezerva pro přístup ke službám se sdílenými náklady
900Přístup ke službám s vyjádřenou cenou - hlasové služby - zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby podle normy ETS 300 712 a doporučení ITU-T E.155++Pokud číslice A=0, pak 1 číslice B≠0.Kombinace číslic A, B určuje výši ceny volání v Kč za minutu, vč. DPH.
901 až 904Rezerva pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby
905Přístup ke službám s vyjádřenou cenou - hlasové služby - jednorázová cena za spojení podle normy ETS 300 712 a doporučení ITU-T E.155++Číslice A≠0Desetinásobek kombinace číslic A, B určuje výši ceny za jedno volání v Kč, vč. DPH
906Přístup ke službám s vyjádřenou cenou -hlasové služby -zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby podle normy ETS 300 712 a doporučení ITU-T E.155++Pokud číslice A=0, pak 1 číslice B≠0.Kombinace číslic A, B určuje výši ceny volání v Kč za minutu, vč. DPH.
907Rezerva pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby
908Přístup ke službám s vyjádřenou cenou -hlasové služby jednorázová cena za spojení podle normy ETS 300 712 a doporučení ITU-T E.155++Kombinace číslic A, B určuje výši ceny zajedno volání v Kč, vč. DPH.
909Přístup ke službám s vyjádřenou cenou -hlasové služby - zábavné služby pro dospělé podle normy ETS 300 712 a doporučení ITU-T E.155++Pokud číslice A=0, pak 1 číslice B≠O.Kombinace číslic A, B určuje výši ceny volání v Kč za minutu, vč. DPH.
92Rezerva pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou
940 až 949Rezerva pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou

Vysvětlivka:
Symbol „+“ označuje regulované číslice telefonního čísla z rozsahu 0 až 9, pokud v tabulce není uvedeno jinak.

8. Směrovací kódy

Směrovací kódyVeřejná komunikační síť nebo služba elektronických komunikacíPoznámka
701Přístup k veřejné síti univerzálních osobních telekomunikací (UPTAN) podle doporučení ITU-T E.168, ITU-T F.851 aITU-TF.852Po směrovacím kódu následuje kombinace 3 číslic A,B,C a kód země České republiky (420). Přístupové číslo UPTAN je 9 místné. Kombinace číslic A,B,C určuje poskytovatele služby univerzálních osobních telekomunikací. Směrovací kód se přiděluje jako součást přístupového čísla UPTAN.
970Přístup k veřejné komunikační síti určené pro přenos hlasu prostřednictvím internetového protokoluPo volbě směrovacího kódu se volí telefonní číslo nebo mezinárodní přestupný znak a mezinárodní číslo. Směrovací kód se nepřiděluje.
977Přístup k veřejným datovým sítíma interaktivním službáms výjimkou přístupu k sítiInternetPo volbě směrovacího kódu se volí mezinárodní datové číslo. Směrovací kód se nepřiděluje.
978 až 979Rezerva pro přístup k veřejným datovým sítím a interaktivním službám s výjimkou přístupu k síti Internet
93Celostátní záznamníková služba a služba předávání hlasových zprávDélka telefonního čísla je 11 číslic. Směrovací kód se přiděluje.
960 až 969Celostátní záznamníková služba a služba předávání hlasových zprávDélka telefonního čísla je 9 až 12 číslic. Směrovací kód se přiděluje.

9. Přístupové kódy k neveřejným komunikačním sítím

Přístupové kódyDruh neveřejných sítíPoznámka
95000 až 95999Přístup k neveřejným komunikačním sítímDélka telefonního čísla je 9 číslic.
972 až 974Přístup k neveřejným komunikačním sítímDélka telefonního 1 čísla je 9 číslic.
975Rezerva přístupu k neveřejným komunikačním sítím
980Přístup k virtuální neveřejné komunikační síti (VPN)Délka telefonního 1 čísla je 9 až 12 číslic.
981 až 982Rezerva pro přístup k virtuální neveřejné komunikační síti (VPN)
983Přístup k virtuální neveřejné komunikační síti (VPN)Délka telefonního 1 čísla je 7 číslic.
984 až 988Rezerva pro přístup k virtuální neveřejné komunikační síti (VPN)
98900 až 98999Přístup k virtuální neveřejné komunikační síti (VPN)Délka telefonního čísla je 9 číslic.
990 až 999Rezerva

10. Formáty lehce zapamatovatelných čísel

Formáty lehce zapamatovatelných čísel jsou:

10.1 SAC YYY ZZZ, nebo SAC XYZ XYZ, kde kód SAC je trojmístný a kde X, Y a Z je v čísle jedna jediná hodnota z intervalu 0 až 9;

10.2 DNe YYY ZZZ, nebo DNe XYZ XYZ, kde kód DNe je trojmístný a kde X,Y a Z je v čísle jedna jediná hodnota z intervalu 0 až 9;

10.3 SAC XYX YXY, kde kód SAC je trojmístný a kde X a Y je v čísle jedna jediná hodnota z intervalu 0 až 9;

10.4 DNe XYX YXY, kde kód DNe je trojmístný a kde X a Y je v čísle jedna jediná hodnota z intervalu 0 až 9;

10.5 SAC XYZ UVW nebo DNe XYZ UVW, kde kód SAC je trojmístný, kód DNe je trojmístný a kde X je jedna jediná hodnota z intervalu 0 až 4 a hodnoty Y, Z, U, V, W následují vzestupně s přírůstkem o velikosti „1", nebo X je v čísle jedna jediná hodnota z intervalu 5 až 9 a hodnoty Y, Z, U, V, W následují sestupně s úbytkem o velikosti „1".

11. Formát mezinárodního identifikátoru účastníka mobilní telefonní sítě
Formát mezinárodního identifikátoru účastníka mobilní telefonní sítě

kde je:

MCC - mezinárodní kód mobilní telefonní sítě,

MNC - kód mobilní telefonní sítě,

MSIN - identifikační číslo účastníka mobilní telefonní sítě,

IMSI - mezinárodní identifikátor účastníka mobilní telefonní sítě.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 117/2007 Sb.

Číslovací plán veřejných datových sítí

1. Formát mezinárodního datového čísla
1. Formát mezinárodního datového čísla

kde je:

DCC - datový kod země, 3 číslice,

NN - národní datové číslo, maximálně 11 číslic,

DNIC - identifikační kód veřejné datové sítě, 4 číslice,

NTN - síťové koncové datové číslo, maximálně 10 číslic,

N - číslo veřějné dátové sítě, 1 číslice

B - první číslice NTN.

2. Formát mezinárodního datového čísla koncových bodů neveřejných datových sítí připojených na veřejné datové sítě
2. Formát mezinárodního datového čísla koncových bodů neveřejných datových sítí připojených na veřejné datové sítě

kde je:

DCC - datový kód země, 3 číslice,

N - číslo veřejné datové sítě, 1 číslice,

DNIC - identifikační kód veřejné datové sítě, 4 číslice,

PNIC - identifikační kód neveřejné datové sítě, 2 až 6 číslic; první číslice nabývá hodnot z intervalu 2 až 9, kód PNIC identifikuje koncový bod veřejné datové sítě, který je přístupovým bodem pro neveřejnou datovou síť,

PvtNTN - číslo koncového bodu neveřejné datové sítě, 4 až 8 číslic.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 117/2007 Sb.

Číslovací plán síťových směrovacích čísel

1. Formát síťového směrovacího čísla ve sdružené adrese s telefonním číslem

1.1Formát síťového směrovacího čísla ve sdružené adrese s telefonním číslem

1.2Formát síťového směrovacího čísla ve sdružené adrese s telefonním číslem

kde je:

C14 - kód síťového směrovacího čísla vyjádřený v hexadecimální soustavě má hodnotu 14,

ExID - identifikační číslo ústředny, 4 číslice,

0 - číslo 0 (nula) určuje, že následuje identifikační číslo sítě,

OpID - identifikační číslo sítě, 3 číslice,

DN - telefonní číslo, maximálně 9 číslic,

NRN - síťové směrovací číslo.

2. Formát síťového směrovacího čísla pro směrování volání na čísla tísňových volání a směrování volání na zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám

Formát síťového směrovacího čísla pro směrování volání na čísla tísňových volání a směrování volání na zkrácená telefonní čísla pro přístup ke službám

kde je:

C14 - kód síťového směrovacího čísla, má hodnotu 14,

ExID - identifikační číslo ústředny, 4 číslice,

NRN - síťové směrovací číslo.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 117/2007 Sb.

Číslovací plán signalizačních sítí se signalizačním systémem č. 7

1. Formát kódu mezinárodního signalizačního bodu mezinárodní signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7

Kód mezinárodního signalizačního bodu (14 bitů)
Kód signalizační oblasti nebo sítě (11 bitů) Kód identifikace signalizačního bodu (3 bity)
Kód identifikace geografické zóny (3 bity)Kód identifikace oblasti nebo sítě (8 bitů)
NMLKJIHGFEDCBA

Poznámky:

První vyhodnocovaný bit kódu mezinárodního signalizačního bodu je bit A.
Kódy signalizačních oblastí pro Českou republiku jsou 2-060, 2-228, 2-229, 2-230, 2-231 a 6-234.

2. Formát kódu signalizačního bodu přechodové signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7

Kód signalizačního bodu přechodové sítě (14 bitů)
Kód identifikace operátora nebo jiného subjektu (SPCP) (6 bitů)Kód identifikace individuálního signalizačního bodu (SPCb) (8 bitů)
N' M' L' K' J´ T´H' G' F' E' D' C' B' A'

Poznámka:

První vyhodnocovaný bit kódu signalizačního boduje bit A'.

3. Hodnoty síťových indikátorů signalizačních sítí se signalizačním systémem č. 7
3. Hodnoty síťových indikátorů signalizačních sítí se signalizačním systémem č. 7

kde je:

NI - síťový indikátor,

SS č. 7 - signalizační systém č. 7.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 117/2007 Sb.

Číslovací plán čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních platebních karet a vydavatele identifikačních účastnických karet

1. Formát základního čísla účtu

Formát základního čísla účtu

kde je:

MII - identifikátor hlavního odvětví,

IIN - identifikátor vydavatele karty,

L - Luhnova kontrolní číslice.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 117/2007 Sb.

Číslovací plán mnemotechnických adres veřejných administračních managementových domén pro systém zprostředkování zpráv

l. Tabulka atributů mnemotechnické adresy

AtributyNázev atributuStatusMax. počet znaků
CJméno zeměP2
AJméno ADMDP16
PJméno PRMDP v případě, že existuje16
PNOsobní jménoV64
SPříjmeníV40
GJménoV16
IIniciályV5
QGenerační označeníV3
0Název organizaceV64
OUOrganizační jednotkaV32
CNSpolečné jménoV64

kde je:

P - povinný atribut,

V - volitelný atribut.

2. Využití znaků v mnemotechnických adresách veřejných administračních managementových domén a neveřejných managementových domén

Názvy atributů mnemotechnické adresy veřejné administrační managementové domény nebo neveřejné managementové domény mohou být vytvořeny pouze z následujících znaků:

a) velkých písmen z Mezinárodní referenční abecedy podle doporučení CCITT T.50 (bez znaků s diakritickými znaménky) „ A, B, C, D,......Z ",

b) malých písmen z Mezinárodní referenční abecedy podle doporučení CCITT T.50 (bez znaků s diakritickými znaménky) „ a, b, c, d,......z ",

c) číslic „0,1,.............9",

d) znaku mezera,, ",

e) znaku apostrof „ ' ",

f) znaku levá závorka „ ( ",

g) znaku pravá závorka „ ) ",

h) znaku plus „ + ",

i) znaku čárka „ , ",

j) znaku pomlčka „-",

k) znaku tečka „ . ",

l) znaku lomítko „ /",

m) znaku dvojtečka „ : ",

n) znaku rovnítko „ = ",

o) znaku otazník „ ? ".

Nelze použít jména veřejných administračních managementových domén nebo neveřejných managementových domén, která se liší pouze počtem nebo umístěním znaků „mezera" nebo velkými či malými písmeny.

Poznámky pod čarou

1) Doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T E.169.

Přesunout nahoru