Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 96/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

Částka 34/2006
Platnost od 22.03.2006
Účinnost od 01.04.2006
Zrušeno k 01.01.2010 (277/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

96

VYHLÁŠKA

ze dne 9. března 2006,

kterou se mění vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

Ministerstvo financí stanoví podle § 17 odst. 1, 3 a 4, § 18 odst. 4, § 21a odst. 3 písm. c) a odst. 7 a § 22 odst. 1, 5 a 9 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 39/2004Sb. a zákona č. 377/2005 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, se mění takto:

1. V § 2 odstavec 2 zní:

"(2) Vyrovnávací rezervu lze čerpat, pokud škodný poměr pro dané odvětví pojištění je vyšší než horní mez škodného poměru pro toto odvětví uvedená v tabulce v příloze č. 1 k této vyhlášce.".

2. V § 4odst. 1 písm. b) se slova "přičemž dluhopisy vydané jednou bankou nesmí překročit 20 % z celkových technických rezerv" zrušují.

3. V § 4odst. 1 písm. c) se slova "s tím, že dluhopisy vydané jednou společností nesmí překročit 5 % z celkových technických rezerv" zrušují.

4. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova "přičemž komunální dluhopisy vydané jedním subjektem nesmí překročit 5 % z celkových technických rezerv," zrušují.

5. V § 4odst. 1 písm. f) se slova "s tím, že stejnému vypůjčovateli lze poskytnout půjčku maximálně do výše 5 % celkových technických rezerv," zrušují.

6. V § 4odst. 1 písm. i) se slova "přičemž hypoteční zástavní listy vydané stejným emitentem nesmí překročit 20 % z celkových technických rezerv," zrušují.

7. V § 4odst. 1 písm. j) se slova "přičemž akcie vydané jedním emitentem nesmí překročit 5 % z celkových technických rezerv," zrušují.

8. V § 4odst. 1 písm. n) se slova "20 % z celkových technických rezerv" zrušují.

9. V § 4odst. 2 písm. a) se slova "cenné papíry vydané jedním emitentem nesmí překročit 5 % z celkových technických rezerv," zrušují.

10. V § 4odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Celkovými technickými rezervami se rozumí úhrn technických rezerv vztahující se ke všem odvětvím životních pojištění uvedeným v části A přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví s výjimkou technických rezerv tvořených k těm pojištěním, u kterých pojistná plnění vyhovují ustanovením zákona o pojišťovnictví4), a úhrn technických rezerv vztahující se ke všem odvětvím neživotních pojištění uvedeným v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví.".

Poznámka pod čarou č. 4zní:

"4) § 21b odst. 1 a 2 zákona o pojišťovnictví.".

11. V § 4odst. 4se slova "vztahující se k jedné osobě nebo ke skupině osob, které jsou v postavení osoby ovládající a ovládané, je limitováno 15 %" nahrazují slovy "vztahující se alespoň ke dvěma osobám v rámci koncernu (holdingu), je limitováno 15 %".

12. V § 4se za odstavec 4vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Finanční umístění podle odstavce 1, s výjimkou písmen a), d), h), k), l), m), úvěrů podle písmene f) poskytnutých státním nebo regionálním anebo místním orgánům nebo mezinárodním organizacím, jejichž členem je jeden nebo více členských států, a finanční umístění podle odstavce 2, s výjimkou písmene d), je u jedné osoby limitováno 5 % z celkových technických rezerv. Limit pro jednu osobu podle věty první lze zvýšit na 10 % z celkových technických rezerv za podmínky, že pojišťovna neinvestuje více než 40 % objemu celkových technických rezerv do finančního umístění podle věty první u osob, u kterých investuje více než 5 % z celkových technických rezerv.".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

13. V § 4odst. 6 se slova "podle odstavce 1" zrušují.

14. V § 6 odst. 2 písm. e) se slovo "příští" nahrazuje slovem "budoucí".

15. V § 6 odst. 6 písm. b) se za slova "oceňovací rozdíly," doplňují slova "nemají-li výjimečnou povahu,".

16. V § 7 odst. 2 věta první zní: "V životním pojištění se požadovaná míra solventnosti počítá z výsledků pro jednotlivá seskupení odvětví životních pojištění vymezená v příloze č. 2 této vyhlášky ve Výpočtu požadované míry solventnosti, v oddílech I. až IV.".

17. V § 7 odst. 2 věta pátá zní: "Požadovaná míra solventnosti je rovna součtu všech výsledků pro jednotlivá seskupení odvětví životních pojištění podle věty první.".

18. V § 9 odstavec 1 zní:

"(1) Upravený výpočet solventnosti pojišťovny, která vykonává účast v nejméně jedné pojišťovně nebo zajišťovně, bance, spořitelním nebo úvěrním družstvu, instituci elektronických peněz nebo obchodníku s cennými papíry (dále jen "přidružená finanční osoba"), jehož výsledkem je upravená míra solventnosti této pojišťovny (dále jen "holdingová pojišťovna"), se vykazuje jako výpočet ze dvou položek. První položkou je součet disponibilní míry solventnosti holdingové pojišťovny a podílům odpovídajících hodnot disponibilních měr solventnosti přidružených finančních osob, které jsou pojišťovnami nebo zajišťovnami, a podílům odpovídajících hodnot kapitálu přidružených finančních osob, které pojišťovnami nebo zajišťovnami nejsou. Druhá položka je součtem účetních hodnot jednotlivých podílů holdingové pojišťovny v přidružených finančních osobách ke dni sestavení účetní závěrky a požadované míry solventnosti holdingové pojišťovny a podílům odpovídajících hodnot požadovaných měr solventnosti přidružených finančních osob, které jsou pojišťovnami nebo zajišťovnami, a podílům odpovídajících hodnot kapitálových požadavků přidružených finančních osob, které pojišťovnami nebo zajišťovnami nejsou. Upravená míra solventnosti holdingové pojišťovny je rovna rozdílu obou položek.".

19. V § 9 odst. 2 se slovo "holdingovou" zrušuje.

20. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 303/2004 Sb.

Postup, kterým se stanoví výše, tvorba a čerpání vyrovnávací rezervy

(1) Výše tvorby vyrovnávací rezervy se stanoví podle vzorce

T = T1 + ... + Tn,

kde

i  je příslušné odvětví neživotního pojištění, i = 1, ..., n;

Ti  je tvorba vyrovnávací rezervy pro příslušné odvětví stanovená postupem dle bodu (2);

T je celková tvorba vyrovnávací rezervy.

(2) Výpočet výše tvorby vyrovnávací rezervy

a) Platí-li, že

ERPsi + Si * PBi ≤ MARi ,

kde

MARi je maximální výše vyrovnávací rezervy pro i-té odvětví;

ERPsi je počáteční stav vyrovnávací rezervy na počátku běžného období;

Si  je sazba pro tvorbu vyrovnávací rezervy pro i-té odvětví;

PBi  je čisté zasloužené pojistné z i-tého odvětví v Kč za běžné období;

* znamená početní úkon násobení

potom se výše tvorby vyrovnávací rezervy Ti vypočte ze vzorce

Ti = Si * PBi ,

nebo

b) neplatí-li podmínka uvedená pod písmenem a), potom se Ti vypočte ze vzorce

Ti = MARi - ERPsi .

(3) Výpočet maximální hranice tvorby vyrovnávací rezervy

Maximální hranice tvorby vyrovnávací rezervy MARi se vypočítá podle vzorce

MARi = SMARi * PMi ,

kde

SMARi je sazba pro maximální hranici vyrovnávací rezervy pro i-té odvětví pojištění,

PMi je hodnota maximálního čistého zaslouženého pojistného za sledované období z i-tého odvětví v Kč.

(4) Výpočet výše čerpání vyrovnávací rezervy

Výše čerpání vyrovnávací rezervy pro i-té pojistné odvětví se stanoví jako menší ze dvou veličin podle následujícího vzorce

UERi = min {(LQi - MALi )* PBi, ERPsi + Ti },

kde

UERi  je částka čerpání vyrovnávací rezervy v Kč pro i-té odvětví;

LQi je škodný poměr za dané odvětví dle § 17, odst. 2 zákona;

MALi je horní mez škodného poměru.

(5) Sazba pro tvorbu vyrovnávací rezervy a sazba pro maximální hranici vyrovnávací rezervy

Číselné označení podle přílohy č. 1 k zákonu
o pojišťovnictví
Odvětví neživotního pojištěníSazba pro tvorbu vyrovnávací rezervy SiSazba maximální hranice vyrovnávací rezervy SMARi
14Pojištění úvěru0,121,50
8Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7, způsobených požárem, výbuchem, vichřicí, přírodními živly jinými než vichřicí, jadernou energií, sesuvem nebo poklesem půdy0,030,20
9Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 vzniklých krupobitím nebo mrazem0,030,20
15Pojištění záruky (kauce)0,121,50

Pro tvorbu a maximální hranici vyrovnávací rezervy v ostatních odvětvích neživotních pojištění, která nejsou uvedena v tabulce, se použije sazba stanovená pro to pojistné odvětví, které je danému pojistnému odvětví nejbližší.

(6) Horní mez škodného poměru pro jednotlivá odvětví

Horní mez škodného poměru MALi se rovná hodnotě uvedené v následující tabulce:

Číselné označení podle přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictvíOdvětví neživotního pojištěníHorní mez škodného poměru MALi
14Pojištění úvěru0,95
8Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7, způsobených požárem, výbuchem, vichřicí, přírodními živly jinými než vichřicí, jadernou energií, sesuvem nebo poklesem půdy0,65
9Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7, vzniklých krupobitím nebo mrazem0,65
15Pojištění záruky (kauce)0,95

V případě tvorby této rezervy pro odvětví neživotních pojištění, která nejsou uvedena v této tabulce, se použije horní mez škodného poměru stanovená pro to pojistné odvětví, které je danému pojistnému odvětví nejbližší.“.

21. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 303/2004Sb.

Vzor Vykazování solventnosti
Vzor Vykazování solventnosti

Výpočet solventnosti k datu ...
Výpočet solventnosti k datu ...
Životní pojišťovny

Výpočet solventnosti k datu ...
Výpočet solventnosti k datu ...
Neživotní pojišťovny

Výpočet solventnosti k datu ...
Výpočet solventnosti k datu ...
Pojišťovny, které souběžně provozují pojištění podle pojistných odvětví životních i neživotních pojištění

22. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 303/2004 Sb.

Komentář k vzoru Vykazování solventnosti

KOMENTÁŘ K VÝPOČTU SOLVENTNOSTI PRO ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY

1. Všechny položky výpočtu solventnosti se uvádějí v tisících Kč.

2. Výsledky výpočtů, s výjimkou výpočtu korekčních koeficientů, se zaokrouhlují na celé jednotky. Korekční koeficienty se zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

3. Výkaz solventnosti se doplní zvláštním komentářem, který obsahuje seznam a výše jednotlivých položek zahrnutých do bodu 4 části A Jiné položky; jmenovitý seznam majetku a výše jednotlivých položek zahrnutých do bodu 5 části A Nehmotný majetek, pokud je součástí základního kapitálu; hodnotu vlastních akcií držených pojišťovnou odečtenou v bodě 1 části A Splacený základní kapitál.

4. Zahrnutí položek v části C je podmíněno předchozím písemným schválením ministerstva. Komentář k výkazu solventnosti v případě zahrnutí těchto položek obsahuje odvolání na č.j. dopisu ministerstva, kterým byl ministerstvem tento postup schválen.

5. Výkaz solventnosti se doplní podrobným komentářem, v němž se uvede na kterých konkrétních účtech o jednotlivých položkách pojišťovna nebo zajišťovna účtuje.

I. DISPONIBILNÍ MÍRA SOLVENTNOSTI

(1) Splacený základní kapitál - uvede se hodnota upsaného splaceného základního kapitálu, a to po odečtení hodnoty vlastních akcií držených pojišťovnou, z účtové třídy 4, účtové skupiny Základní kapitál a kapitálové fondy. V případě, že pojišťovna do této položky zahrne hodnotu emisního ážia z účtové třídy 4, účtové skupiny Základní kapitál a kapitálové fondy, uvede v komentáři jeho výši.

(2) Rezervní fondy, které neodpovídají závazkům z pojištění,

2a) zákonný rezervní fond - uvede se hodnota výše rezervního fondu vytvořeného podle obchodního zákoníku, z účtové třídy 4, účtové skupiny Fondy ze zisku a hospodářský výsledek minulých účetních období,

2b) ostatní rezervní a kapitálové fondy - uvede se výše ostatních rezervních fondů (vytvořených ze zisku), z účtové třídy 4, účtové skupiny Fondy ze zisku a hospodářský výsledek minulých účetních období a výše ostatních kapitálových fondů z účtové třídy 4, účtové skupiny Základní kapitál a kapitálové fondy.

(3) Přenosy zisku a ztráty,

3a) nerozdělený zisk minulých účetních období - uvede se výše přenášky zisku z let předcházejících poslednímu účetnímu období, a to po odečtení neuhrazených ztrát, z účtové třídy 4, účtové skupiny Fondy ze zisku a hospodářský výsledek minulých účetních období,

3b) nerozdělený zisk posledního účetního období - uvede se výše nerozděleného zisku posledního uzavřeného účetního období, a to po odečtení neuhrazené ztráty a dividend, které mají být vyplaceny, z účtové třídy 4, účtové skupiny Hospodářský výsledek.

(4) Jiné položky - uvede se součet výší jednotlivých položek.

(5) Nehmotný majetek vložený do základního kapitálu - uvede se hodnota dlouhodobého nehmotného majetku vloženého do základního kapitálu.

(6) Fond na budoucí příděly - uvede se částka, která nemůže být rozdělena pojistníkům, pokud však není obsažena v položce (2) a (3).

(7) Polovina nesplaceného základního kapitálu - uvede, se na základě schválení ministerstva, polovina hodnoty upsaného nesplaceného základního kapitálu, nejvýše však do výše 50% nižší hodnoty z požadované a disponibilní míry solventnosti, z účtové třídy 4, účtové skupiny Základní kapitál a kapitálové fondy. Tato položka může být zahrnuta, pouze pokud splacená část základního kapitálu dosáhla alespoň jedné čtvrtiny tohoto kapitálu.

(8) Budoucí zisky ze životního pojištění - uvede se částka po schválení ministerstvem, na základě žádosti odůvodněné odpovědným pojistným matematikem, hodnota poloviny součinu odhadnutého ročního zisku a průměrné zbývající doby trvání pojistných smluv, nejvýše však do výše 25% nižší hodnoty z požadované a disponibilní míry solventnosti a pokud již nebyla zahrnuta do položky Oceňovací rozdíly,

8a) odhadnutý roční zisk - uvede se průměrný zisk ze životních pojištění za posledních 5 let,

8b) průměrná zbývající doba trvání pojistných smluv - uvede se průměrná zbývající doba trvání pojistných smluv, je-li nižší nebo rovna 6 letům. V opačném případě se použije hodnota 6 let.

(9) Rozdíl plynoucí z nezillmerování nebo částečného zillmerování rezerv pojistného životních pojištění - uvádí se hodnota schválená ministerstvem v případě, že rezerva pojistného běžně placených pojištění není zillmerovaná nebo je zillmerovaná nižší sazbou, než je sazba počátečních nákladů obsažená v pojistném,

9a) výše rozdílu - pro každou smlouvu se započítává rozdíl mezi výší zillmerované nebo částečně zillmerované rezervy pojistného a výší rezervy zillmerované sazbou počátečních nákladů obsaženou v pojistném. Výše tohoto rozdílu nesmí překročit hodnotu 3,5% rizikového kapitálu, pro něž je zillmerování možné,

9b) neamortizované pořizovací náklady v aktivech - uvede se hodnota neamortizovaných pořizovacích nákladů na pojistné smlouvy obsažená v aktivech pojišťovny, položka Pohledávky z operací přímého pojištění.

(10) Oceňovací rozdíly - uvede se částka vzniklá z případného rozdílu tržní hodnoty aktiv a hodnoty těchto aktiv zapsané v účetnictví.

II. POŽADOVANÁ MÍRA SOLVENTNOSTI

Oddíl I. (pojištění pouze pro případ smrti, pojištění pouze pro případ dožití, pojištění pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených životů, životní pojištění s vrácením pojistného, svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí, důchodové pojištění)

Do těchto položek se nezahrnují částky příslušející případným připojištěním sjednávaným spolu s životním pojištěním.

A. První výsledek

(a) Hrubá výše rezerv pojistného životních pojištění - uvede se stav rezervy pojistného životních pojištění odpovídající přímému obchodu a aktivnímu zajištění, včetně podílu zajišťoven na konci sledovaného účetního období, z účtové třídy 4, účtové skupiny Technické rezervy.

(b) Čistá výše rezerv pojistného životních pojištění - uvede se stav rezervy pojistného životních pojištění odpovídající přímému obchodu a aktivnímu zajištění, očištěné od podílu zajišťoven na konci sledovaného účetního období, z účtové třídy 4, účtové skupiny Technické rezervy.

B. Druhý výsledek

(a) Hrubá výše nezáporného rizikového kapitálu - do položek (a1) - (a3) se uvede vždy úhrn rizikových kapitálů k jednotlivým smlouvám příslušným dané skupině pojištění, včetně podílu zajišťoven.

(b) Poměr mezi čistou a hrubou výší nezáporného rizikového kapitálu - uvede se poměr úhrnů mezi výší rizikového kapitálu na vlastní vrub a hrubou výší nezáporného rizikového kapitálu.

Oddíl II. (pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem ostatních životních pojištění)

(1) Předepsané hrubé pojistné - uvede se výše předepsaného hrubého pojistného připadající na pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem ostatních životních pojištění, z účtové třídy 6, účtové skupiny Technický účet k životnímu pojištění.

(2) Předepsané hrubé zajistné - uvede se výše předepsaného zajistného plynoucí z aktivního zajištění připadající na pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem ostatních životních pojištění, z účtové třídy 6, účtové skupiny Technický účet k životnímu pojištění.

(3) Částky pojistného odpovídající daním a poplatkům - uvedou se částky pojistného odpovídající daním a poplatkům, pokud jsou vybírané s pojistným a pokud jsou zahrnuty v předepsaném hrubém pojistném.

(a) K je kurs pro převedení eur na Kč uvedený na titulní straně výkazu solventnosti, tj. 1 eur = K Kč. Položky (a1) a (a2) se stanoví následujícím postupem:

(a1) Je-li (4) ≤ 50 000*K, uvede se částka (4)*0,18; * znamená početní úkon násobení. Je-li (4) > 50 000*K, uvede se částka 50 000*K*0,18.

(a2) Je-li (4) > 50 000*K, uvede se částka [(4) - 50 000*K]*0,16, v opačném případě je hodnota položky (a2) rovna nule.

(b) Poměr mezi náklady na pojistná plnění na vlastní vrub a celkovými náklady na pojistná plnění - uvede se poměr mezi náklady na pojistná plnění, očištěné od podílu zajišťoven a celkovými náklady na pojistná plnění (tj. včetně podílu zajišťoven), připadající na pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem ostatních životních pojištění.

Oddíl III. (životní pojištění spojené s investičním fondem)

Do těchto položek se nezahrnují částky příslušející případným připojištěním sjednávaným spolu s životním pojištěním spojeným s investičním fondem.

A. První výsledek

(a1) Hrubá výše technických rezerv odpovídající obchodu, kdy pojišťovna nese investiční riziko - uvede se stav rezervy pojistného životních pojištění odpovídající přímému obchodu a aktivnímu zajištění ze životního pojištění spojeného s investičním fondem, kde investiční riziko nese pojišťovna, včetně podílu zajišťoven, z účtové třídy 4, účtové skupiny Technické rezervy.

(a2) Hrubá výše technických rezerv odpovídající obchodu, kdy investiční riziko nese pojistník - uvede se stav rezervy na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, včetně podílu zajišťoven odpovídající přímému obchodu a aktivnímu zajištění ze životního pojištění spojeného s investičním fondem, kde investiční riziko nese pojistník, z účtové třídy 4, účtové skupiny Technické rezervy. V úvahu se berou pouze pojištění, u nichž doba trvání pojistné smlouvy přesahuje 5 let, a přirážka na správní náklady obsažená v pojistném je stanovena pevně na dobu nejméně 5 let.

(b) Poměr mezi čistou a hrubou výší technických rezerv - uvede se poměr mezi čistou (tj. očištěnou od podílu zajišťoven) a hrubou (tj. včetně podílu zajišťoven) výší technických rezerv odpovídající životním pojištěním spojených s investičním fondem.

(f) 25% z čistých administrativních nákladů posledního účetního období - uvede se hodnota 25% z čistých administrativních nákladů posledního účetního období odpovídající obchodu, kdy investiční riziko nese pojistník, a přirážka na správní náklady obsažená v pojistném není stanovena pevně po dobu delší než 5 let. Čistými administrativními náklady se v tomto kontextu rozumí správní režie příslušející tomuto odvětví pojištění.

B. Druhý výsledek

Do těchto položek se zahrnují pouze částky vztahující se pouze na pojistné smlouvy kryjící riziko smrti.

Oddíl IV. (Kapitálové činnosti)

(a) Výše rezerv pojistného - uvede se hrubá výše rezerv pojistného životních pojištění připadající na kapitálové činnosti, z účtové třídy 4, účtové skupiny Technické rezervy.

KOMENTÁŘ K VÝPOČTU SOLVENTNOSTI PRO NEŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY

1. Všechny položky výpočtu solventnosti se uvádějí v tisících Kč.

2. Výsledky výpočtů, s výjimkou výpočtu korekčních koeficientů, se zaokrouhlují na celé jednotky. Korekční koeficienty se zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

3. Výkaz solventnosti se doplní zvláštním komentářem, který obsahuje seznam a výše jednotlivých položek zahrnutých do bodu 5 části A Jiné položky; jmenovitý seznam majetku a výše jednotlivých položek zahrnutých do bodu 6 části A Nehmotný majetek, pokud je součástí základního kapitálu; hodnotu vlastních akcií držených pojišťovnou odečtenou v bodě 1 části A Splacený základní kapitál.

4. Zahrnutí položek v části B je podmíněno předchozím písemným schválením ministerstva. Komentář k výkazu solventnosti v případě zahrnutí těchto položek obsahuje odvolání na č.j. dopisu ministerstva, kterým byl tento postup schválen.

5. Výkaz solventnosti se doplní podrobným komentářem, v němž se uvede, na kterých konkrétních účtech o jednotlivých položkách pojišťovna nebo zajišťovna účtuje.

I. DISPONIBILNÍ MÍRA SOLVENTNOSTI

(1) Splacený základní kapitál - uvede se hodnota upsaného splaceného základního kapitálu, a to po odečtení hodnoty vlastních akcií držených pojišťovnou, z účtové třídy 4, účtové skupiny Základní kapitál a kapitálové fondy. V případě, že pojišťovna do této položky zahrne hodnotu emisního ážia, z účtové třídy 4, účtové skupiny Základní kapitál a kapitálové fondy, uvede v komentáři jeho výši.

(2) Rezervní fondy, které neodpovídají závazkům z pojištění,

2a) zákonný rezervní fond - uvede se hodnota výše rezervního fondu vytvořeného podle obchodního zákoníku, z účtové třídy 4, účtové skupiny Fondy ze zisku a hospodářský výsledek minulých účetních období,

2b) ostatní rezervní a kapitálové fondy - uvede se výše ostatních rezervních fondů (vytvořených ze zisku), z účtové třídy 4, účtové skupiny Fondy ze zisku a hospodářský výsledek minulých účetních období a výše ostatních kapitálových fondů z účtové třídy 4, účtové skupiny Základní kapitál a kapitálové fondy.

(3) Přenosy zisku a ztráty,

3a) nerozdělený zisk minulých účetních období - uvede se výše přenášky zisku z let předcházejících poslednímu účetnímu období, a to po odečtení neuhrazených ztrát, z účtové třídy 4, účtové skupiny Fondy ze zisku a hospodářský výsledek minulých účetních období,

3b) nerozdělený zisk posledního účetního období - uvede se výše nerozděleného zisku posledního uzavřeného účetního období, a to po odečtení neuhrazené ztráty a dividend, které mají být vyplaceny, z účtové třídy 4, účtové skupiny Hospodářský výsledek.

(4) Polovina případných dodatečných příspěvků během účetního období - uvede se u družstev; rozumí se polovina případných dodatečných příspěvků během účetního období, maximálně však do výše poloviny rozdílu mezi maximálními a skutečně požadovanými příspěvky, a současně ne vyšší než 50% nižší hodnoty z požadované a disponibilní míry solventnosti.

(5) Jiné položky - uvede se součet výší jednotlivých položek.

(6) Nehmotný majetek vložený do základního kapitálu - uvede se hodnota dlouhodobého nehmotného majetku vloženého do základního kapitálu.

(7) Polovina nesplaceného základního kapitálu - uvede se, na základě schválení ministerstva, polovina hodnoty upsaného nesplaceného základního kapitálu, nejvýše však do výše 50% nižší hodnoty z požadované a disponibilní míry solventnosti, z účtové třídy 4, účtové skupiny Základní kapitál a kapitálové fondy. Tato položka může být zahrnuta, pouze pokud splacená část základního kapitálu dosáhla alespoň jedné čtvrtiny tohoto kapitálu.

(8) Oceňovací rozdíly - uvede se částka vzniklá z případného rozdílu tržní hodnoty aktiv a hodnoty těchto aktiv zapsané v účetnictví.

II. POŽADOVANÁ MÍRA SOLVENTNOSTI

A. První výsledek

Referenčním obdobím v oddílu A. První výsledek je poslední uzavřené účetní období.

(1) Předepsané hrubé pojistné - uvede se výše předepsaného hrubého pojistného nebo výše hrubého zaslouženého pojistného z přímého pojištění, pokud je vyšší, z účtové třídy 6, účtové skupiny Technický účet k neživotnímu pojištění. Pojistné příslušející odvětvím č. 11, 12 a 13 z bodu B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví se zvýší o 50%.

(2) Předepsané hrubé zajistné - uvede se výše předepsaného zajistného plynoucí z aktivního zajištění v neživotním pojištění, z účtové třídy 6, účtové skupiny Technický účet k neživotnímu pojištění.

(3) Částky pojistného odpovídající daním a poplatkům - uvedou se částky pojistného odpovídající daním a poplatkům, pokud jsou vybírané s pojistným a pokud jsou zahrnuty v předepsaném hrubém pojistném.

(a) K je kurs pro převedení eur na Kč uvedený na titulní straně výkazu solventnosti, tj. 1 eur = K Kč. Položky (a1) a (a2) se stanoví následujícím postupem:

(a1) Je-li (4) ≤ 50 000*K, uvede se částka (4)*0,18. Je-li (4) > 50 000*K, uvede se částka 50 000*K*0,18.

(a2) Je-li (4) > 50 000*K, uvede se částka [(4) - 50 000*K]*0,16, v opačném případě je hodnota položky (a2) rovna nule.

(b) Poměr mezi náklady na pojistná plnění včetně změny stavu rezervy na pojistná plnění na vlastní vrub a celkovými náklady na pojistná plnění včetně změny stavu rezervy na pojistná plnění v referenčním období - uvede se poměr mezi náklady na pojistná plnění včetně změny stavu rezervy na vlastní vrub a celkovými náklady na pojistná plnění včetně změny stavu rezerv (tj. včetně podílu zajišťoven).

B. Druhý výsledek

Výše nákladů na pojistná plnění včetně stavů rezerv na pojistná plnění příslušející odvětvím č. 11, 12 a 13 z bodu B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví se zvýší o 50%.

(0) Délka referenčního období v oddílu B. Druhý výsledek je období 3 posledních účetních období. U pojišťoven, které v podstatné míře provozují pojištění úvěru, proti vichřici, krupobití či mrazu je referenčním obdobím 7 posledních účetních období. U pojišťoven, které provozují pojišťovací činnost kratší dobu, než je předepsaná délka referenčního období, použije se počet celých účetních období, za která jsou potřebné údaje k dispozici. Podstatnou mírou se rozumí, že objem předepsaného pojistného za dané pojistné odvětví dosáhl výše 4% z celkového předepsaného pojistného za všechna provozovaná odvětví neživotních pojištění alespoň v jednom roce referenčního období, a zároveň objem předepsaného pojistného z tohoto pojistného odvětví překročil částku 1 000 000 Kč za jeden rok během referenčního období.

(1) Hrubé náklady na pojistná plnění v referenčním období - uvede se výše celkových nákladů na pojistná plnění, včetně podílu zajišťoven v referenčním období (tj. součet výší vždy ke konci každého roku zahrnutého do referenčního období), z účtové třídy 5, účtové skupiny Technický účet k neživotnímu pojištění. V případě rizik zařazených do odvětví 18 v bodě A přílohy č. 1 zákona se výše nákladů na pojistná plnění rovná nákladům, které pojišťovna nese s ohledem na poskytnutou asistenci. Tyto náklady se vypočítávají podle vnitrostátních předpisů členského státu, na jehož území se nachází sídlo pojišťovny.

(2) Hrubé náklady na pojistná plnění z aktivního zajištění v referenčním období - uvede se výše celkových nákladů na pojistná plnění, včetně podílu zajišťoven z aktivního zajištění v referenčním období (tj. součet výší vždy ke konci každého roku zahrnutého do referenčního období), z účtové třídy 5, účtové skupiny Technický účet k neživotnímu pojištění.

(3) Hrubá výše rezervy na pojistná plnění na konci referenčního období - uvede se stav rezervy na pojistná plnění odpovídající neživotním pojištěním a aktivnímu zajištění, včetně podílu zajišťoven, ke konci posledního roku zahrnutého do referenčního období, z účtové třídy 4, účtové skupiny Technické rezervy.

(4) Výnosy dosažené z regresů - uvede se hodnota výnosů dosažených z regresů, pokud nejsou již obsaženy v hrubých nákladech na pojistná plnění (v bodě 1 a 2), a pokud již nebyly odečteny na základě § 19, odst. 5, písm. b) vyhlášky č. 502/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

(5) Hrubá výše rezervy na pojistná plnění na počátku referenčního období - uvede se stav rezervy na pojistná plnění odpovídající neživotním pojištěním a aktivnímu zajištění, včetně podílu zajišťoven, na začátku prvního roku zahrnutého do referenčního období, z účtové třídy 4, účtové skupiny Technické rezervy.

(b) K je kurs pro převedení eur na Kč uvedený na titulní straně výkazu solventnosti, tj. 1 eur = K Kč. Položky (b1) a (b2) se stanoví následujícím postupem:

(b1) Je-li (a) ≤ 35 000*K, uvede se částka (a)*0,26. Je-li (a) > 35 000*K, uvede se částka 35 000*K*0,26.

(b2) Je-li (a) > 35 000*K, uvede se částka [(a) - 35 000*K]*0,23, v opačném případě je hodnota položky (b2) rovna nule.

(c) Poměr mezi náklady na pojistná plnění včetně změny stavu rezervy na pojistná plnění na vlastní vrub a celkovými náklady na pojistná plnění včetně změny stavu rezervy na pojistná plnění v referenčním období - uvede se poměr mezi součty výší čistých a celkových (tj. včetně podílu zajišťoven) nákladů na pojistná plnění vždy ke konci každého roku zahrnutého do referenčního období.

KOMENTÁŘ K VÝPOČTU SOLVENTNOSTI PRO POJIŠŤOVNY, KTERÉ SOUBĚŽNĚ PROVOZUJÍ POJIŠTĚNÍ PODLE POJISTNÝCH ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍCH I NEŽIVOTNÍCH POJIŠTĚNÍ

1. Všechny položky výpočtu solventnosti se uvádějí v tisících Kč.

2. Výsledky výpočtů, s výjimkou výpočtu korekčních koeficientů, se zaokrouhlují na celé jednotky. Korekční koeficienty se zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

3. Výkaz solventnosti se doplní zvláštním komentářem, který obsahuje seznam a výše jednotlivých položek zahrnutých do bodu 5 části A Jiné položky; jmenovitý seznam majetku a výše jednotlivých položek zahrnutých do bodu 6 části A Nehmotný majetek, pokud je součástí základního kapitálu; hodnotu vlastních akcií držených pojišťovnou odečtenou v bodě 1 části A Splacený základní kapitál.

4. Zahrnutí položek v části C je podmíněno předchozím písemným schválením ministerstva. Komentář k výkazu solventnosti v případě zahrnutí těchto položek obsahuje odvolání na č.j. dopisu ministerstva, kterým byl ministerstvem tento postup schválen.

5. Výkaz solventnosti se doplní podrobným komentářem, v němž se uvede, na kterých konkrétních účtech o jednotlivých položkách pojišťovna nebo zajišťovna účtuje.

I. DISPONIBILNÍ MÍRA SOLVENTNOSTI

(1) Splacený základní kapitál - viz. Komentář k výpočtu solventnosti pro neživotní pojišťovny (resp. Komentář k výpočtu solventnosti pro životní pojišťovny), část I. Disponibilní míra solventnosti, bod (1).

(2) Rezervní fondy, které neodpovídají závazkům z pojištění - viz. Komentář k výpočtu solventnosti pro neživotní pojišťovny (resp. Komentář k výpočtu solventnosti pro životní pojišťovny), část I. Disponibilní míra solventnosti, bod (2).

(3) Přenosy zisku a ztráty - viz. Komentář k výpočtu solventnosti pro neživotní pojišťovny (resp. Komentář k výpočtu solventnosti pro životní pojišťovny), část I. Disponibilní míra solventnosti, bod (3).

(4) Polovina případných dodatečných příspěvků během účetního období - viz. Komentář k výpočtu solventnosti pro neživotní pojišťovny, část I. Disponibilní míra solventnosti, bod (4).

(5) Jiné položky - viz. Komentář k výpočtu solventnosti pro neživotní pojišťovny, část I. Disponibilní míra solventnosti, bod (5), resp. Komentář k výpočtu solventnosti pro životní pojišťovny, část I. Disponibilní míra solventnosti, bod (4).

(6) Nehmotný majetek vložený do základního kapitálu - viz. Komentář k výpočtu solventnosti pro neživotní pojišťovny, část I. Disponibilní míra solventnosti, bod (6), resp. Komentář k výpočtu solventnosti pro životní pojišťovny, část I. Disponibilní míra solventnosti, bod (5).

(7) Fond na příští příděly - viz. Komentář k výpočtu solventnosti pro životní pojišťovny, část I. Disponibilní míra solventnosti, bod (6).

(8) Polovina nesplaceného základního kapitálu - viz. Komentář k výpočtu solventnosti pro neživotní pojišťovny (resp. Komentář k výpočtu solventnosti pro životní pojišťovny), část I. Disponibilní míra solventnosti, bod (7).

(9) Budoucí zisky ze životního pojištění - viz. Komentář k výpočtu solventnosti pro životní pojišťovny, část I. Disponibilní míra solventnosti, bod (8).

(10) Rozdíl plynoucí z nezillmerování nebo částečného zillmerování rezerv pojistného životních pojištění - viz. Komentář k výpočtu solventnosti pro životní pojišťovny, část I. Disponibilní míra solventnosti, bod (9).

(11) Oceňovací rozdíly - viz. Komentář k výpočtu solventnosti pro neživotní pojišťovny, část I. Disponibilní míra solventnosti, bod (8), resp. Komentář k výpočtu solventnosti pro životní pojišťovny, část I. Disponibilní míra solventnosti, bod (10).

II. POŽADOVANÁ MÍRA SOLVENTNOSTI (neživotní pojištění)

Viz. Komentář solventnosti k výpočtu solventnosti pro neživotní pojišťovny, část II. Požadovaná míra solventnosti.

III. POŽADOVANÁ MÍRA SOLVENTNOSTI (životní pojištění)

Viz. Komentář solventnosti k výpočtu solventnosti pro životní pojišťovny, část II. Požadovaná míra solventnosti.“.

23. Příloha č. 4zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 303/2004 Sb.

Postup upraveného výpočtu solventnosti a způsob jeho vykazování

Holdingová pojišťovna podle § 9 vypočítá upravenou míru solventnosti USP takto:

USP = A - B,

kde

A = DMSPqi * DMSi ,
 i 
B =    UHPi + PMSP +   qi * DMSi .
 i i 

Výklad symbolů:

DMSP je disponibilní míra solventnosti holdingové pojišťovny,

i
znamená součet přes všechny přidružené finanční osoby ve skupině,

* znamená početní úkon násobení,

qi je velikost podílu holdingové pojišťovny na základním kapitálu (upsaném) i-té přidružené finanční osoby,

DMSi je disponibilní míra solventnosti i-té přidružené finanční osoby, která je pojišťovnou nebo zajišťovnou, nebo kapitál i-té přidružené finanční osoby, která je bankou, spořitelním nebo úvěrním družstvem, institucí elektronických peněz nebo obchodníkem s cennými papíry,

UHPi je účetní hodnota podílu holdingové pojišťovny v i-té přidružené finanční osobě,

PMSP je požadovaná míra solventnosti holdingové pojišťovny,

PMSi je požadovaná míra solventnosti i-té přidružené finanční osoby, která je pojišťovnou nebo zajišťovnou, nebo kapitálový požadavek i-té přidružené finanční osoby, která je bankou, spořitelním nebo úvěrním družstvem, institucí elektronických peněz nebo obchodníkem s cennými papíry.

Pokud má některá z přidružených finančních osob disponibilní míru solventnosti (kapitál) nižší, než je požadovaná míra solventnosti (kapitálový požadavek), použije se ve výpočtu upravené míry solventnosti skutečná hodnota obou ukazatelů, nikoli pouze jejich qi násobek. K zahrnutí položky č. 7 (Polovina nesplaceného základního kapitálu) do disponibilní míry solventnosti nebude přidruženým finančním osobám vydán ministerstvem písemný souhlas.

V upraveném výpočtu solventnosti nesmí holdingová pojišťovna zohlednit žádnou položku disponibilní míry solventnosti, která vzniká ze vzájemného financování mezi holdingovou pojišťovnou a přidruženou finanční osobou.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pojišťovna může postupovat podle § 4vyhlášky č. 303/2004Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nejdéle do 30. září 2006.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Přesunout nahoru