Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 90/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou

Částka 32/2006
Platnost od 20.03.2006
Účinnost od 01.04.2006
Zrušeno k 01.08.2009 (233/2009 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

90

VYHLÁŠKA

ze dne 21. února 2006,

kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 1, § 5 odst. 5 a § 20 odst. 3 a 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví náležitosti

a) žádosti o bankovní licenci (dále jen "licence"),

b) žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti na bance,

c) žádosti o souhlas s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky,

d) oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči bance.

(2) Tato vyhláška rovněž stanoví minimální výši finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou.

ČÁST DRUHÁ

ŽÁDOST O LICENCI

§ 2

Náležitosti žádosti o licenci předkládané společností založenou za účelem působit jako banka

(1) Žádost o licenci podle § 4 odst. 1 zákona předloženou jménem společnosti založené za účelem působit jako banka (dále jen "založená banka") tvoří

a) základní údaje stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b) koncepce a zásady činnosti založené banky podle odstavce 2,

c) listinné dokumenty a doklady podle odstavce 3,

d) listinné dokumenty a doklady týkající se fyzických osob navrhovaných do funkce vedoucího zaměstnance banky (§ 6).

(2) Koncepce a zásady činnosti založené banky obsahují

a) strategický záměr rozvoje založené banky týkající se činnosti založené banky zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu,

b) obchodní plán založené banky na první 3 roky přiměřeně v rozsahu údajů účetní závěrky podle zvláštního právního předpisu1) spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven,

c) popis technického zabezpečení jednotlivých činností a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti založené banky; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém, účetní systém a statisticko-evidenční systémy,

d) komentář ke struktuře a organizaci založené banky, který obsahuje předmět činnosti jednotlivých útvarů, jejich vazby na ostatní útvary, kompetence a pravomoci jednotlivých útvarů,

e) zásady řídicího a kontrolního systému založené banky, včetně systému řízení rizik.

(3) Listinnými dokumenty a doklady jsou

a) zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina založené banky a její stanovy2) s uvedením skutečností, které stanoví zákon (§ 8 odst. 4 a § 9 odst. 1 zákona),

b) výpisy z obchodního rejstříku osob s kvalifikovanou účastí (§ 17a odst. 4 zákona) na založené bance; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující existenci této osoby; podnikající fyzická osoba, která není zapsána v obchodním rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti; zahraniční právnická osoba nebo podnikající zahraniční fyzická osoba3) předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než 1 měsíc a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni předložení žádosti,

c) doklady o původu předmětu vkladu4) do základního kapitálu a doklady o původu případných dalších finančních zdrojů založené banky,

d) výroční zprávy a účetní závěrky osob s kvalifikovanou účastí na založené bance za 3 uplynulá účetní období nebo za období, po které tyto osoby vykonávají činnost, jestliže toto období je kratší než 3 účetní období; v případě, že tato osoba je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zvláštního právního předpisu5) účetní závěrka právnické osoby ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem; zahraniční právnická osoba nebo podnikající zahraniční fyzická osoba3) předloží dokumenty jim na roveň postavené,

e) popis struktury skupiny s úzkým propojením (§ 4 odst. 6 zákona), ke které založená banka patří, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky [§ 4 odst. 5 písm. g), h) a i) zákona]; o subjektech patřících do skupiny s úzkým propojením se uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení skupiny s úzkým propojením a předmět činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením,

f) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc fyzické osoby, která je

1. osobou s kvalifikovanou účastí na založené bance, nebo

2. statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, která je osobou s kvalifikovanou účastí na založené bance; fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba3) předloží taktéž obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může fyzická osoba uvedená v bodech 1 a 2 předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí,

g) profesní životopis fyzické osoby s kvalifikovanou účastí na bance s uvedením všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností, členství fyzické osoby s kvalifikovanou účastí na bance v profesních sdruženích a členství této fyzické osoby v orgánech jiných společností,

h) písemné stanovisko orgánu, který provádí nad právnickou osobou s kvalifikovanou účastí na založené bance dohled v zemi jejího sídla, k záměru této právnické osoby účastnit se v České republice majetkově na podnikání banky, jde-li o právnickou osobu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván,

i) doklad o výši splacení základního kapitálu založené banky [§ 4 odst. 5 písm. b) zákona] v době předložení žádosti,

j) prohlášení žadatele a osoby s kvalifikovanou účastí na založené bance, že veškeré jimi uváděné údaje a předložené dokumenty a doklady jsou aktuální, úplné a pravdivé.

(4) Základní údaje podle odstavce 1 písm. a) uvedené v tabulkách 1 až 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce a koncepce a zásady činnosti založené banky podle odstavce 1 písm. b) se předkládají souhrnně za založenou banku.

(5) Pokud osoba s podílem na základním kapitálu založené banky nižším než 10 % nebo s podílem na hlasovacích právech v založené bance nižším než 10 % jedná ve shodě s jinou osobou6), která má podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech založené banky, a součet jejich podílů dosahuje nebo přesahuje kvalifikovanou účast na založené bance, předkládají se za každou z těchto osob jednajících ve shodě stejné listinné dokumenty a doklady uvedené v odstavci 3, které jsou dokládány za osobu s kvalifikovanou účastí na založené bance.

(6) Žádost o licenci se předkládá České národní bance ve dvojím vyhotovení.

(7) Pokud žádost podle § 4 odst. 1 zákona obsahuje činnost uvedenou v § 1 odst. 3 zákona, jejíž výkon je vázán zvláštním právním předpisem na udělení povolení (§ 1 odst. 5 zákona), je nutno přiložit toto povolení k žádosti.

§ 3

Náležitosti žádosti o licenci předkládané již vzniklou akciovou společností

Je-li žadatelem o licenci již vzniklá akciová společnost, která hodlá působit jako banka, předkládají se listinné dokumenty a doklady podle § 2 s tím, že kromě listinných dokumentů a dokladů uvedených v § 2 odst. 3 žadatel dále doloží

a) kopie usnesení všech valných hromad žadatele, na kterých byla projednávána změna předmětu činnosti vyžadující bankovní licenci, včetně příslušné změny stanov,

b) výpis z obchodního rejstříku žadatele,

c) výroční zprávy a účetní závěrky žadatele za 3 uplynulá účetní období nebo za období, po které žadatel vykonává činnost, jestliže toto období je kratší než 3 účetní období; v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zvláštního právního předpisu5) účetní závěrka žadatele ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem.

§ 4

Náležitosti žádosti o licenci pro pobočku zahraniční banky

(1) Je-li žadatelem o licenci pro svoji pobočku podle § 5 odst. 1 zákona zahraniční banka, žádost tvoří

a) základní údaje stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce,

b) koncepce a zásady činnosti pobočky zahraniční banky (dále jen "pobočka") podle odstavce 2,

c) listinné dokumenty a doklady podle odstavce 3,

d) listinné dokumenty a doklady týkající se fyzické osoby navrhované do vedení pobočky (§ 6).

(2) Koncepce a zásady činnosti pobočky obsahují

a) strategický záměr rozvoje pobočky týkající se činnosti pobočky zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu pobočky,

b) obchodní plán pobočky na první 3 roky přiměřeně v rozsahu údajů účetní závěrky podle zvláštního právního předpisu1) spolu s komentářem k jeho jednotlivým položkám, který zejména obsahuje základní východiska, na nichž je obchodní plán postaven,

c) popis technického zabezpečení jednotlivých činností a předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti pobočky; technickým zabezpečením se rozumí zejména odpovídající výpočetní systém, informační systém, účetní systém a statisticko-evidenční systémy,

d) popis řídicího a kontrolního systému žadatele, včetně systému řízení rizik,

e) informace o organizační struktuře pobočky a vymezení pravomocí pobočky při rozhodování o bankovních operacích a jejich provádění.

(3) Listinnými dokumenty a doklady jsou

a) kopie rozhodnutí příslušného orgánu žadatele o záměru zřídit pobočku v České republice,

b) úředně ověřená kopie dokumentu dokládajícího existenci žadatele v zemi jeho sídla obdobného výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence země sídla žadatele, včetně rozsahu oprávnění žadatele k podnikání, stanovy nebo obdobný dokument žadatele,

c) auditorem ověřené výroční zprávy a účetní závěrky žadatele za poslední 3 účetní období; v případě, že žadatel je součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období,

d) popis struktury skupiny s úzkým propojením (§ 4 odst. 6 zákona), ke které žadatel patří, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky [§ 5 odst. 4 písm. f), g) a h) zákona]; o subjektech patřících do skupiny s úzkým propojením se uvede obchodní firma nebo název, datum vzniku a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení skupiny s úzkým propojením a předmět činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením,

e) doklad o vyčlenění finančních zdrojů poskytnutých zahraniční bankou pobočce, která má být zřízena na území České republiky,

f) vyjádření orgánu bankovního dohledu (§ 5 odst. 2 zákona),

g) prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty a doklady jsou aktuální, úplné a pravdivé.

(4) Žádost o licenci pro pobočku se předkládá České národní bance ve dvojím vyhotovení.

(5) Pokud žádost podle § 5 odst. 1 zákona obsahuje činnost uvedenou v § 1 odst. 3 zákona, jejíž výkon je vázán zvláštním právním předpisem na udělení povolení (§ 1 odst. 5 zákona), je nutno přiložit toto povolení k žádosti.

§ 5

Minimální výše poskytnutých zdrojů

Objem finančních zdrojů poskytnutých zahraniční bankou pobočce musí zohledňovat předpokládaný rozsah a rizikovost podnikání pobočky, minimálně však činí 150 000 000 Kč.

§ 6

Vedoucí zaměstnanci banky a osoby ve vedení pobočky

(1) Odbornou způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost fyzické osoby navrhované do funkce vedoucího zaměstnance banky nebo do vedení pobočky (dále jen "osoba navrhovaná do vedení") dokládá žadatel listinnými dokumenty a doklady podle odstavců 2 a 3.

(2) Listinnými dokumenty a doklady jsou

a) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc osoby navrhované do vedení; osoba navrhovaná do vedení, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba3) navrhovaná do vedení předloží taktéž obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může osoba navrhovaná do vedení předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí,

b) profesní životopis osoby navrhované do vedení s uvedením všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností, členství osoby navrhované do vedení v profesních sdruženích a členství v orgánech jiných společností, včetně již ukončených; pokud osoba navrhovaná do vedení zastávala vedoucí funkce, uvede ve všech případech rozsah svěřených pravomocí a odpovědností a počet osob jí řízených,

c) dotazník podle přílohy č. 3 k této vyhlášce vyplněný osobou navrhovanou do vedení,

d) doklady nebo jejich úředně ověřené kopie o dosaženém vzdělání osoby navrhované do vedení,

e) stručná koncepce výkonu funkce, která má být vykonávána osobou navrhovanou do vedení,

f) prohlášení osoby navrhované do vedení, že veškeré jí předložené dokumenty a doklady podle písmen a) až e) jsou aktuální, úplné a pravdivé.

(3) Nad rámec požadovaných listinných dokumentů a dokladů uvedených v odstavci 2 mohou být předloženy další listinné dokumenty a doklady, kterými může být prokázána odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost osoby navrhované do vedení, například reference nebo pracovní posudek z dosavadních zaměstnání.

ČÁST TŘETÍ

ŽÁDOST O SOUHLAS S NABYTÍM NEBO SE ZVÝŠENÍM KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI, S OSOBOU UZAVÍRAJÍCÍ OVLÁDACÍ SMLOUVU S BANKOU NEBO PROVÁDĚJÍCÍ PRÁVNÍ ÚKON SMĚŘUJÍCÍ K OVLÁDNUTÍ BANKY A OZNÁMENÍ O SNÍŽENÍ KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI NEBO O POZBYTÍ POSTAVENÍ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY

§ 7

Náležitosti žádosti o souhlas s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti na bance předkládané fyzickou osobou

(1) Je-li žadatelem o udělení souhlasu podle § 20 odst. 3 zákona fyzická osoba, žádost tvoří

a) základní údaje stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce,

b) koncepce rozvoje,

c) listinné dokumenty a doklady podle odstavce 3.

(2) Koncepce rozvoje podle odstavce 1 písm. b) obsahuje strategický záměr rozvoje činnosti banky, který se předkládá při záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na bance alespoň na výši 33 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, anebo jestliže by se banka v důsledku nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti stala ovládanou osobou ve vztahu k žadateli nebo osobám jednajícím s ním ve shodě, a záměry žadatele týkající se personálního obsazení míst vedoucích zaměstnanců a statutárního orgánu banky.

(3) Listinnými dokumenty a doklady jsou

a) výpis z evidence Rejstříku trestů žadatele ne starší než 1 měsíc; fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba3) předloží taktéž obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může žadatel předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí,

b) doklady o původu finančních prostředků žadatele, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance,

c) profesní životopis žadatele s uvedením všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností, členství žadatele v profesních sdruženích a členství v orgánech jiných společností,

d) popis struktury skupiny s úzkým propojením (§ 4 odst. 6 zákona) s bankou, jejíž součástí je žadatel, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky [§ 4 odst. 5 písm. g), h) a i) zákona]; o subjektech patřících do skupiny s úzkým propojením se uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení skupiny s úzkým propojením a předmět činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením,

e) popis vztahů mezi žadatelem a bankou, na níž hodlá žadatel nabýt kvalifikovanou účast, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem k této bance (§ 19 zákona),

f) prohlášení žadatele, že veškeré jím uvedené údaje a předložené dokumenty a doklady jsou aktuální, úplné a pravdivé.

§ 8

Náležitosti žádosti o souhlas s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti na bance předkládané právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou

(1) Je-li žadatelem o udělení souhlasu podle § 20 odst. 3 zákona právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, žádost tvoří

a) základní údaje stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce,

b) koncepce rozvoje,

c) listinné dokumenty a doklady podle odstavce 3.

(2) Koncepce rozvoje podle odstavce 1 písm. b) obsahuje strategický záměr rozvoje činnosti banky, který se předkládá při záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na bance alespoň na výši 33 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, anebo jestliže by se banka v důsledku nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti stala ovládanou osobou ve vztahu k žadateli nebo osobám jednajícím s ním ve shodě, a záměry žadatele týkající se personálního obsazení míst vedoucích zaměstnanců a statutárního orgánu banky.

(3) Listinnými dokumenty a doklady jsou

a) výpis z obchodního rejstříku žadatele; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující její existenci a podnikající fyzická osoba, která není zapsána v obchodním rejstříku, předloží příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti; zahraniční právnická osoba nebo podnikající zahraniční fyzická osoba3) předloží doklad obdobného charakteru; výpis z obchodního rejstříku nebo doklad obdobného charakteru nesmí být starší než 1 měsíc a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni předložení žádosti,

b) písemné stanovisko orgánu provádějícího dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla k záměru žadatele nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na bance, je-li žadatelem právnická osoba, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván,

c) doklady o původu finančních prostředků žadatele, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance,

d) výroční zprávy a účetní závěrky žadatele za 3 uplynulá účetní období nebo za období, po které vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že je žadatel součástí konsolidačního celku, též konsolidované účetní závěrky za stejné období; pokud má být podle zvláštního právního předpisu účetní závěrka právnické osoby ověřena auditorem5), je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem; zahraniční právnická osoba nebo zahraniční podnikající fyzická osoba3) předloží dokumenty jim na roveň postavené,

e) popis struktury skupiny s úzkým propojením (§ 4 odst. 6 zákona) s bankou, jejíž součástí je žadatel, včetně sdělení, zda právní řád a způsob jeho uplatňování ve státě, na jehož území má skupina úzké propojení, nebrání výkonu bankovního dohledu České národní banky [§ 4 odst. 5 písm. g), h) a i) zákona]; o subjektech patřících do skupiny s úzkým propojením se uvede obchodní firma nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, dále popis způsobu propojení skupiny s úzkým propojením a předmět činnosti jednotlivých osob skupiny s úzkým propojením,

f) výpisy z evidence Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc vedoucích zaměstnanců žadatele; fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státu, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba3) předloží taktéž obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může vedoucí zaměstnanec žadatele předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí,

g) popis vztahů mezi žadatelem a bankou, na níž hodlá žadatel nabýt kvalifikovanou účast, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem k této bance (§ 19 zákona),

h) prohlášení žadatele, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty a doklady jsou aktuální, úplné a pravdivé.

§ 9

Náležitosti žádosti o souhlas s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky

(1) Osoba uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo provádějící jiný právní úkon směřující k ovládnutí banky podle § 20 odst. 3 zákona předkládá dokumenty a doklady podle § 7, je-li žadatelem fyzická osoba, nebo podle § 8, je-li žadatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, s tím, že

a) neuvede údaje podle tabulek 2 B., 2 C. a 7 přílohy č. 4 k této vyhlášce,

b) předkládá zdůvodnění záměru uplatňovat významný vliv na řízení banky a listinné dokumenty a doklady podle odstavce 2.

(2) Listinnými dokumenty a doklady jsou

a) návrh ovládací smlouvy nebo jiné smlouvy, na jejímž základě dojde k ovládnutí banky,

b) doklady o původu finančních prostředků, ze kterých bude plněna povinnost vůči mimo stojícím společníkům7), je-li uzavřena ovládací smlouva,

c) doklady uvedené v § 7 odst. 3 písm. a), c), d) a f), jde-li o fyzickou osobu, nebo v § 8 odst. 3 písm. a), d) až f) a h), jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu,

d) písemné stanovisko orgánu provádějícího dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla k záměru žadatele uzavřít ovládací smlouvu s bankou nebo provést jiný právní úkon směřující k ovládnutí banky podle § 20 odst. 3 zákona, je-li žadatelem osoba, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván,

e) popis vztahů mezi žadatelem a bankou, s níž je uzavírána ovládací smlouva nebo s níž je prováděn jiný právní úkon směřující k jejímu ovládnutí, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem k této bance (§ 19 zákona).

§ 10

Osoby jednající ve shodě

(1) Osoby jednající ve shodě6), které žádají podle § 20 odst. 3 zákona o udělení souhlasu s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti na bance, postupují podle § 7, je-li žadatelem fyzická osoba, nebo podle § 8, je-li žadatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, s tím, že osoby jednající ve shodě společně zpracovávají

a) základní údaje podle tabulek 6 A. a 6 B. přílohy č. 4 k této vyhlášce a

b) koncepci rozvoje podle § 7 odst. 2 nebo podle § 8 odst. 2.

(2) Pokud by osoba, která je osobou jednající ve shodě, měla současně sama nabýt kvalifikovanou účast nebo ji zvýšit podle § 20 odst. 3 zákona, podává tato osoba rovněž žádost podle § 7 nebo 8.

(3) Žádost o udělení souhlasu s nabytím kvalifikované účasti na bance podle odstavce 1 předkládají též osoby, které již dříve nabyly kvalifikovanou účast na bance v souladu s právními předpisy a následně se staly osobami jednajícími ve shodě, které v úhrnu nabudou kvalifikovanou účast na bance.

(4) Žádosti za osoby jednající ve shodě předkládá k tomu zmocněná osoba. Plné moci od všech osob jednajících ve shodě jsou součástí žádosti o udělení souhlasu České národní banky.

§ 11

Náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti

(1) Před zamýšleným snížením kvalifikované účasti na bance podle § 20 odst. 4 zákona, případně před pozbytím postavení ovládající osoby, fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zašle České národní bance vyplněný formulář "Oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance", jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Osoby jednající ve shodě zašlou České národní bance prostřednictvím jimi zmocněné osoby formulář uvedený v odstavci 1 vyplněný jednotlivě za každou osobu. Obdobně postupuje osoba, která přestala být osobou jednající ve shodě.

ČÁST ČTVRTÁ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

§ 12

Je-li osobou žádající o udělení souhlasu s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti na bance osoba, které Česká národní banka již dříve udělila souhlas s nabytím kvalifikované účasti na této bance, pak tato osoba předkládá pouze ty základní údaje uvedené v tabulkách podle přílohy č. 4 k této vyhlášce a listinné dokumenty a doklady uvedené v § 7 odst. 3 nebo § 8 odst. 3, u kterých došlo ke změně oproti stavu, za kterého jí byl souhlas s nabytím kvalifikované účasti na bance udělen. V prohlášení v tomto případě uvede, že ostatní údaje a listinné dokumenty předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti zůstávají beze změny. Ustanovení § 7 odst. 2 a § 8 odst. 2 tím není dotčeno.

§ 13

(1) Jestliže osoba, které byl udělen souhlas s nabytím nebo se zvýšením kvalifikované účasti na bance, hodlá uzavřít ovládací smlouvu s touto bankou, a pokud veškeré údaje uvedené v předchozí žádosti zůstávají ke dni předložení nové žádosti beze změn, pak tato osoba uvede tuto skutečnost v žádosti a předkládá pouze

a) návrh ovládací smlouvy nebo jiné smlouvy, na jejímž základě bude vykonávána kontrola nad bankou,

b) koncepci rozvoje podle § 7 odst. 2 nebo § 8 odst. 2, nebyla-li již České národní bance předložena dříve, a

c) doklady o původu finančních prostředků, ze kterých bude splněna povinnost vůči mimo stojícím společníkům.

(2) Pokud ke dni předložení žádosti došlo ke změně údajů uvedených v předchozí žádosti, předkládá žadatel dokumenty uvedené v odstavci 1 a údaje, dokumenty a doklady podle § 12.

§ 14

(1) Pokud je žadatelem o souhlas podle § 20 odst. 3 zákona právnická osoba, která je bankou se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo finanční institucí podle zvláštního právního předpisu se sídlem na území členského státu Evropské unie požívající výhody jednotné licence, a tato právnická osoba podléhá dohledu příslušného orgánu v zemi jejího sídla a tento orgán nemá námitky k záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na bance, nedokládají se u žádosti o souhlas podle § 20 odst. 3 zákona listinné dokumenty a doklady uvedené v § 8 odst. 3 písm. c), d), e) a f).

(2) Pokud je žadatelem právnická osoba odlišná od osob uvedených v odstavci 1, která

a) podniká po dobu delší než 5 let, nebo jde-li o právnickou osobou vzniklou v důsledku fúze a minimálně jedna z osob zaniklých v důsledku fúze by ke dni podání žádosti tuto podmínku splnila, a současně

b) je hodnocena ratingovými agenturami ratingem v investičním stupni,

nedokládají se u žádosti podle § 20 odst. 3 zákona listinné dokumenty a doklady uvedené v § 8 odst. 3 písm. c) a d).

(3) Ustanovení § 12 není odstavci 1 a 2 dotčeno.

(4) Je-li osoba splňující podmínky uvedené v odstavci 1 nebo 2 osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli o licenci, pak se k žádosti nedokládají listinné dokumenty a doklady uvedené v § 2 odst. 3 písm. d), které se takové osoby týkají. Jde-li o osobu uvedenou v odstavci 1, nedokládají se ani doklady podle § 2 odst. 3 písm. f).

(5) Má-li žadatel nabýt kvalifikovanou účast na bance podle § 20 odst. 3 zákona prostřednictvím banky nebo finanční instituce se sídlem v členském státě Evropské unie požívající výhody jednotné licence a tato banka nebo finanční instituce podléhá dozoru nebo dohledu příslušného orgánu země jejího sídla, žadatel tuto skutečnost oznámí České národní bance a nedokládá skutečnosti podle § 7 a 8. Žadatel v tomto případě České národní bance předloží pouze pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu dozoru nebo dohledu země sídla banky nebo finanční instituce, kterým mu byl udělen souhlas s nabytím kvalifikované účasti na bance nebo finanční instituci, jejímž prostřednictvím žadatel nabývá kvalifikovanou účast na bance. Není-li v zemi sídla banky nebo finanční instituce takovéto rozhodnutí příslušným orgánem dohledu vydáváno, žadatel předloží písemné vyjádření příslušného orgánu dozoru nebo dohledu země sídla banky nebo finanční instituce, že žadatel nabyl kvalifikovanou účast na bance nebo finanční instituci, jejímž prostřednictvím nabývá kvalifikovanou účast na bance, s jeho vědomím a v souladu s právem země sídla banky nebo finanční instituce.


ČÁST PÁTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 15

Společná ustanovení

(1) Podpisy osob na předložené žádosti nebo oznámení musí být úředně ověřeny. To neplatí, předkládá-li žádost nebo oznámení osoba, jejíž aktuální podpisové vzory má Česká národní banka k dispozici.

(2) Pokud je žadatel nebo oznamovatel zastoupen na základě plné moci, je náležitostí žádosti i plná moc žadatele, nebo oznamovatele, s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

(3) Veřejná listina vydaná orgánem jiného státu musí být opatřena vyšším ověřením listin (superlegalizována)8) nebo opatřena apostilou v souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou9), nestanoví-li jinak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

(4) Pokud tato vyhláška vyžaduje předložení účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a žadatelem nebo osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli je osoba se sídlem mimo území členského státu Evropské unie, předkládají se účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky vyhotovené podle mezinárodních účetních standardů nebo jiných mezinárodně přijatých standardů.

§ 16

Přechodné ustanovení

Žádosti podané před účinností této vyhlášky a obsahující náležitosti podle vyhlášky č. 166/2002 Sb. se považují za žádosti podle této vyhlášky.

§ 17

Zrušovací ustanovení

Vyhláška České národní banky č. 166/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o bankovní licenci, náležitosti žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance, s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky a náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči bance, se zrušuje.

§ 18

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.


Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 173 a 174 obchodního zákoníku.

3) § 21 odst. 2 a § 23 obchodního zákoníku.

4) § 59 obchodního zákoníku.

5) § 39 obchodního zákoníku.

6) § 66b obchodního zákoníku.

7) § 190c odst. 1 obchodního zákoníku.

8) § 62 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.

9) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb., o přístupu k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 90/2006 Sb.

Základní údaje k žádosti o licenci podle § 4 odst. 1 zákona

ÚDAJE O ZALOŽENÉ BANCE

1. Základní identifikace založené banky

Obchodní firmaSídlo banky
město, PSČ, ulice včetně čísla
popisného a orientačního
Výše
základního kapitálu

v tis. Kč
Jmenovitá hodnota
akcií

v tis. Kč
Počet akcií
Celkem

ks
v tom
akcie
s hlasovacím
právem
prioritní
akcie
1234567

2. Struktura vkladů do základního kapitálu založené banky 10)

Upsané akciev tis. Kčv tom
celkemz toho splacenépeněžitý vkladz toho splacenýnepeněžitý vklad11)z toho splacený
123456

3. Přehled o vkladech do základního kapitálu založené banky nebo jde-li o již vzniklou akciovou společnost, uvedení výše vkladu v této již vzniklé akciové společnosti

Jméno a příjmení fyzické osoby/
Obchodní firma nebo název
právnické osoby
(osoby jednající ve shodě označte
křížkem)
Upsané akcie
ks/ tis. Kč
Struktura vkladů
v tom
peněžitý vklad
v tis. Kč
nepeněžitý vklad 11)
druh vkladupeněžní ocenění
v tis. Kč
12345
CELKEM

4. Výčet předpokládaných činností založené banky nebo již existující akciové společnosti žádající o licenci

Název činnostiČinnost požadovaná v rámci
žádosti o licenci
(uveďte ano - ne)
Předpokládaný termín zahájení
činnosti
přijímání vkladů od veřejnosti
poskytování úvěrů
investování do cenných papírů na vlastní účet
finanční pronájem (finanční leasing)
platební styk a zúčtování
vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků
poskytování záruk
otvírání akreditivů
obstarávání inkasa
poskytování investičních služeb vč. jejich specifikace
finanční makléřství
výkon funkce depozitáře
směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)
poskytování bankovních informací
obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem
pronájem bezpečnostních schránek
činnosti, které přímo souvisí s činnostmi uvedenými výše

ÚDAJE O OSOBÁCH S KVALIFIKOVANOU ÚČASTÍ NA ZALOŽENÉ BANCE

5. Základní identifikace osob s kvalifikovanou účastí na založené bance nebo na již vzniklé akciové společnosti, která žádá o licenci, a osob s kvalifikovanou účastí na této již vzniklé akciové společnosti

Jméno a příjmení fyzické osoby/ obchodní firma nebo název právnické osoby 12)Datum narození fyzické osoby/ IČ/datum vzniku oprávnění fyzické osoby-podnikatele k podnikání nebo datum vzniku právnické osoby 13)Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/ Sídlo právnické osoby14)Státní občanství fyzické osoby/Stát registrace právnické osobyJméno a příjmení fyzické osoby/ Obchodní firma nebo název právnické osoby, která má kontrolu nad osobou s kvalifikovanou účastí na zakládané bance/již vzniklé akciové společnostiDatum narození fyzické osoby/ IČ/datum vzniku oprávnění fyzické osoby-podnikatele k podnikání nebo datum vzniku právnické osoby13),15)Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/ Sídlo právnické osoby 14)Způsob vykonávané kontroly16)
12345678

6. Personální propojení osob s kvalifikovanou účastí na založené bance s jinými právnickými osobami k datu předložení žádostí nebo jde-li o již vzniklou akciovou společnost, personální propojení představitelů této akciové společnosti a osob s kvalifikovanou účastí na této již vzniklé akciové společností žádající o licenci s jinými právnickými osobami

6A. Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí na založené bance nebo na již vzniklé akciové společností žádající o licenci

Jméno a příjmeníObchodní firma nebo název právnické osoby,
ve které osoba uvedená ve sl. 1 působí
IČ/datum vzniku13), 17)Sídlo 14)Zastávaná funkce18)Datum, od kterého je
funkce zastávána
123456

6B. Právnické osoby s kvalifikovanou účastí na založené bance nebo na již vzniklé akciové společnosti žádající o licenci a právnické osoby s kvalifikovanou účastí na této již vzniklé akciové společnosti

Obchodní firma nebo název osoby s kvalifikovanou účastí na zakládané bance nebo již vzniklé akciové společnostiJméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů osoby s kvalifikovanou účastí na zakládané bance nebo již vzniklé akciové společnosti 18), 19)Datum narození 13), 20)Zastávaná funkce18)Datum, od kterého je funkce zastávánaObchodní firma nebo název jiné právnické osoby, ve které osoba uvedená ve sl. 2 působíIČ / datum vzniku 13), 21)Sídlo 14)Zastávaná funkce 18)Datum, od kterého je funkce zastávána
12345678910

7. Právní a jiné související záležitosti - dotazník

(vyplňuje osoba uvedená v tab. č. 5)

1. Jednáte vlastním jménem a na vlastní účet? Pokud ne, sdělte na zvláštním listu podrobnosti.

2. Vykonáváte nebo budete vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby?

3. Hodláte převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání hlasovací práva v bance na jinou osobu?

4. Byla uzavřena smlouva s třetí osobou, na jejímž základě jste ovládanou osobou? Byla nebo bude uzavřena smlouva, na jejímž základě se máte stát ovládanou osobou?

5. Jednáte ve shodě s jinou osobou, která vlastní akcie banky nebo na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má možnost uplatňovat vliv na řízení banky? Pokud ano, uveďte na zvláštním listu podrobnosti týkající se způsobu jednání ve shodě.

6. Máte závazky po splatnosti vůči bankám nebo jiným osobám nebo dlužné daně nebo nedoplatky na daních? Pokud takové závazky máte, uveďte podrobnosti na zvláštním listu a doložte jejich výši předmětným výpise

V případě kladné odpovědi u otázek 2 až 5 uveďte na zvláštním listu podrobnosti listu podrobnosti týkající se této osoby - jméno a příjmení, datum narození, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu.

ÚDAJE O OSOBÁCH NAVRHOVANÝCH DO VEDENI BANKY

8. Základní identifikace osoby navrhované do vedoucí funkce v bance

Jméno a příjmeníDatum narození13)Adresa místa trvalého pobytu 14)Státní občanstvíNavrhovaná funkce 18) v bance

Místo a datum:

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení:

Adresa pro doručování:

Telefon, fax, e-mail:

Zaměstnavatel kontaktní osoby:

Podpis:

10) Jde-li o již vzniklou společnost, která hodlá rozšířit svou činnost podle § 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, vyplní se existující struktura vkladů; nedosahuje-li výše základního kapitálu společnosti minimální výše stanovené pro založení banky a společnost zvyšuje v souvislosti se změnou činnosti základní kapitál, je třeba v tabulce vyznačit, kolik z uvedené výše již bylo splaceno.

11) Pouze v případě, že základní kapitál banky převyšuje stanovenou minimální výši, tj. 500 000 000 Kč, která musí mít formu peněžitého vkladu.

12) Osoby jednající ve shodě označte symbolem (X).

13) Právnická osoba se sídlem v České republice uvede IČ, zahraniční právnická osoba datum vzniku.

14) Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby a sídla právnické osoby se uvádí ve tvaru město, PSČ, ulice včetně čísla popisného a orientačního, stát.

15) Údaje ve sl. 6 až 8 se vztahují k právnické osobě uvedené ve sl. 5.

16) § 17a odst. 1 zákona o bankách.

17) Údaje uvedené ve sloupcích 3 až 6 se vztahují k právnickým osobám uvedeným ve sloupci 2.

18) U bank podle § 4 odst. 5 písm. d) zákona o bankách, včetně členů dozorčí rady, u ostatních právnických osob podle § 9 odst. 3 zákona č. 65/1965 Sb.. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu srovnatelném s bankami, a členové dozorčí rady.

19) Je-li představitelem právnické osoby uvedené ve sl. 1 statutární orgán jiné právnické osoby, uvádějí se představitelé této právnické osoby.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 90/2006 Sb.

Základní údaje k žádosti o licenci podle § 5 odst. 1 zákona

ÚDAJE O ZŘIZOVANÉ POBOČCE

1. Základní identifikace zřizované pobočky zahraniční banky v České republice

Označení organizační složky
Sídlo organizační složky
- město, PSČ, ulice včetně čísla popisného a orientačního
Navrhovaná výše poskytnutých finančních zdrojů v tis. Kč

2. Výčet předpokládaných činností zřizované pobočky v České republice

Název činnostiČinnost požadovaná v rámci
žádosti o licenci
(uveďte ano - ne)
Předpokládaný termín zahájení
činnosti
přijímání vkladů od veřejnosti
poskytování úvěrů
investování do cenných papírů na vlastní účet
finanční pronájem (finanční leasing)
platební styk a zúčtování
vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků
poskytování záruk
otvírání akreditivů
obstarávání inkasa
poskytování investičních služeb vč. jejich specifikace
finanční makléřství
výkon funkce depozitáře
směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)
poskytování bankovních informací
obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem
pronájem bezpečnostních schránek
činnosti, které přímo souvisí s činnostmi uvedenými výše

ÚDAJE O ZŘIZOVATELI POBOČKY

3. Základní identifikace zahraniční banky - zřizovatele pobočky v České republice

Obchodní firma
Datum vzniku
Stát registrace Sídlo 22)

- telefon
- fax
- e-mail
Výše základního kapitálu
- v cizí měně
- v Kč
Jméno a příjmení fyzické osoby/Obchodní firma nebo
název právnické osoby, která vykonává kontrolu 23) nad
zahraniční bankou
Datum narození fyzické osoby 24), 25)
IČ/datum vzniku právnické osoby 24), 25)
Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/
Sídlo právnické osoby 22)
Způsob vykonávané kontroly 23)

ÚDAJE O OSOBÁCH NAVRHOVANÝCH PRO ŘÍZENÍ POBOČKY

4. Základní identifikace osoby navrhované pro řízení pobočky v České republice

Jméno a příjmeníDatum narozeníAdresa místa trvalého pobytu 22)Státní občanstvíNavrhovaná
funkce26)
C

Místo a datum:

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení:

Adresa pro doručování:

Telefon, fax, e-mail:

Zaměstnavatel kontaktní osoby:

Podpis:

20) Údaje ve sl. 3 až 5 se vztahují k fyzické osobě uvedené ve sl. 2, která je představitelem právnické osoby uvedené ve sl. 1.

21) Údaje ve sl. 7 až 10 se vztahují k právnické osobě uvedené ve sl. 6.

22) Sídlo a adresa místa stálého bydliště se uvádí ve tvaru město, PSČ, ulice včetně čísla popisného a orientačního, stát.

23) § 17a odst. 1 zákona o bankách.

24) Fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky uvede IČ, zahraniční právnická osoba datum vzniku.

25) Údaje uvedené ve sl. 6 a 8 se vztahují k fyzické a právnické osobě uvedené ve sl. 5.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 90/2006 Sb.

Dotazník pro osobu ve vedení

1. Jste k datu předložení dokumentu statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčího orgánu právnické osoby? V případě kladné odpovědi uveďte obchodní firmu nebo název právnické osoby a vykonávanou funkci, včetně uvedení data, od kterého tuto funkci vykonáváte, a prohlášení, zda budete nadále tuto funkci vykonávat či nikoliv.

2. Byl na Váš majetek nebo na majetek právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v minulosti prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, popřípadě byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku? Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního, řídicího nebo dozorčího orgánu právnické osoby po dobu až tří let před prohlášením konkursu na majetek této právnické osoby nebo povolením vyrovnání? Pokud ano, uveďte název této právnické osoby.

3. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního, řídicího nebo dozorčího orgánu právnické osoby v době tří let před zavedením nucené správy této právnické osoby? Pokud ano, uveďte název této právnické osoby.

4. Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti nebo odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas s Vaší volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení takový souhlas požadovala? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.

5. Zaniklo Vaše povolení, licence či jiné oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti z jiného důvodu než odnětím? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.

6. Byl/a jste v posledních 5 letech vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních? Byla Vám ve stejné době zamítnuta žádost o Vaše přijetí do takového společenství? Byl Vám v posledních 5 letech uložen disciplinární trest v rámci takového společenství? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.

7. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán, člen statutárního, řídicího nebo dozorčího orgánu právnické osoby, která byla vyloučena z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních? Byla této právnické osobě zamítnuta žádost o její přijetí do takového společenství nebo jí byl uložen disciplinární trest v rámci takového společenství? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.

8. Byl/a Vám v posledních 10 letech v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností nebo jinou činností v oblasti podnikání na finančním trhu pravomocně uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt? Byla Vám v souvislosti s touto činností uložena povinnost k náhradě škody pro závažné nebo opakované porušení právní povinnosti, pro zneužití důvěrných informací nebo spáchání obdobného správního deliktu? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.

9. Byl/a jste statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby v době, kdy došlo k jednání, za které byla této právnické osobě pravomocně uložena sankce za správní delikt nebo uložena povinnost k náhradě škody pro závažné nebo opakované porušení právní povinnosti nebo spáchání obdobného správního deliktu souvisejícího s finančním trhem? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.

Místo a datum:

Podpis:

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 90/2006 Sb.

Základní údaje k žádosti o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance podle § 20 odst. 3 zákona

ÚDAJE O BANCE A AKCIÍCH

1. Základní identifikace banky, ve které je kvalifikovaná účast nabývána

Obchodní firma banky
Nominální hodnota akcií banky celkem v tis. Kč
Nominální hodnota akcií banky s hlasovacím právem celkem v tis. Kč

2. Údaje o akciích

2A. Údaje o akciích banky v majetku žadatele v době podání žádosti

Nominální hodnota
akcií banky v tis. Kč
z tohoPodíl akcií uvedený
ve sl. 2 na
základním kapitálu
banky
v %
Podíl akcií uvedený
ve sl. 3 na celkové
hodnotě akcií banky
s hlasovacím právem
v %
Právnická osoba, jejímž prostřednictvím
žadatel realizuje nepřímý podíl
nominální hodnota
akcií banky
s hlasovacím právem
v tis. Kč
IČ/datum vzniku 27)sídlo28)podíl žadatele na
základním kapitálu
právnické osoby v %
12345678
Celkemxxx
v tom:
přímý podílxxx
nepřímý podíl celkemxxx
v tom prostřednictvím: 29)

2B. Údaje o nabývaných akciích

Nominální hodnota akcií
v tis. Kč
z tohoPodíl akcií uvedený
ve sl. 2 na
základním kapitálu
banky
v %
Podíl akcií uvedený
ve sl. 3 na celkové
hodnotě akcií banky
s hlasovacím právem
v %
Právnická osoba, jejímž prostřednictvím
žadatel má nepřímý podíl
nominální hodnota
akcií banky
s hlasovacím právem
v tis. Kč
IČ/datum vzniku 27)sídlo 28)podíl žadatele
na základním kapitálu
v %
12345678
Celkemxxx
v tom:
přímý podílxxx
nepřímý podíl celkemxxx
v tom prostřednictvím: 29)

2C. Údaje o akciích banky v majetku předkladatele žádosti po získání souhlasu

Nominální hodnota v tis. Kčz tohoPodíl akcií uvedený
ve sl. 2 na
základním kapitálu
banky
v %
Podíl akcií uvedený
ve sl. 3 na celkové
hodnotě akcií banky
s hlasovacím právem
v %
Právnická osoba, jejímž prostřednictvím
žadatel má nepřímý podíl
nominální hodnota
akcií banky
s hlasovacím
právem
v tis. Kč
IČ/datum vzniku 27)sídlo 28)podíl žadatele na
základním kapitálu v %
12345678
Celkemxxx
v tom:
přímý podílxxx
nepřímý podíl celkemxxx
v tom prostřednictvím: 29)

ÚDAJE O ŽADATELI

3. Základní identifikace žadatele

Jméno a příjmení fyzické osoby/
Obchodní firma nebo název právnické osoby
Datum narození fyzické osoby/
IČ/datum vzniku právnické osoby27)
Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby /
Sídlo právnické osoby28)
Státní občanství fyzické osoby/
Stát registrace právnické osoby
Osoba, která má kontrolu30) nad žadatelem (právnickou osobou)
- obchodní firma nebo název/jméno a příjmení
- IČ/datum vzniku/datum narození27)
- sídlo/adresa místa trvalého pobytu 28)
- způsob vykonávané kontroly

4. Personální propojení žadatele s jinými právnickými osobami k datu podání žádostí

4A. Žadatel - fyzická osoba

Obchodní firma nebo název právnické osoby,
ve které žadatel působí
IČ/datum vzniku 27)Sídlo 28)Zastávaná
funkce 31)
Datum, od kterého je
funkce zastávána
12345

4B. Žadatel - právnická osoba

Jméno a příjmení
představitelů žadatele32), 33)
Datum narozeníZastávaná funkce
31)žadatele
Datum, od kterého je
zastávána funkce
žadatele
Obchodní firma nebo název
právnické osoby, ve které osoba
uvedená ve sl. 1 působí
IČ/datum vzniku27), 34)Sídlo 28)Zastávaná
funkce
Datum, od kterého je funkce
zastávána
123456789

5. Právní a jiné související záležitosti - dotazník

1. Nakupujete akcie banky vlastním jménem a na vlastní účet? Pokud ne, uveďte podrobnosti na na zvláštním listu.

2. Vykonáváte nebo budete vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby?

3. Hodláte převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání hlasovací práva v bance na jinou osobu?

4. Byla uzavřena smlouva s třetí osobou, na jejímž základě jste ovládanou osobou? Byla nebo bude uzavřena smlouva, na jejímž základě se máte stát ovládanou osobou?

5. Jednáte ve shodě s jinou osobou, která vlastní akcie banky nebo na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má možnost uplatňovat významný vliv na řízení banky? Pokud ano, uveďte na zvláštním listu podrobnosti týkající se způsobu jednání ve shodě.

6. Máte závazky po splatnosti vůči bankám nebo jiným osobám nebo dlužné daně nebo nedoplatky na daních? Pokud takové závazky máte, uveďte podrobnosti na zvláštním listu a doložte jejich výši předmětným výpisem.

V případě kladné odpovědi u otázek 2 až 5 uveďte na zvláštním listu podrobnosti týkající se této osoby - jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název, identifikační číslo nebo datum vzniku, sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu.

ÚDAJE O OSOBÁCH JEDNAJÍCÍCH VE SHODĚ

6. Základní identifikace osob jednajících ve shodě

6A. Jmenovitý seznam osob jednajících ve shodě s přehledem podílů na bance před podáním žádosti

Jméno a příjmení fyzické osoby/ Obchodní firma nebo název právnické osobyDatum narození fyzické osoby/ IČ/datum vzniku právnické osoby 27)Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/ Sídlo právnické osoby 28)Podíl na základním kapitálu banky v %z tohoPodíl na akciích banky s hlasovacím právem v %z toho
přímýnepřímýprostřednictvím právnické osobypřímýnepřímýprostřednictvím právnické osoby
obchodní firma nebo název právnické osobysídlo 28)IČ/datum vzniku 27)obchodní firma nebo název právnické osobysídlo28)IČ/datum vzniku27)
123456789101112131415
Celkem za skupinuxxxxxxxx

6B. Jmenovitý seznam osob jednajících ve shodě s přehledem podílů na bance po získání souhlasu

Jméno a příjmení fyzické osoby/ Obchodní firma nebo název právnické osobyDatum narození fyzické osoby/ IČ/datum vzniku právnické osoby 27)Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/ Sídlo právnické osoby 28)Podíl na základním kapitálu v %z tohoPodíl na akciích banky s hlasovacím právem v %z toho
přímýnepřímýprostřednictvím právnické osobypřímýnepřímýprostřednictvím právnické osoby
obchodní firma nebo název právnické osobysídlo 28)IČ/datum vzniku27)obchodní firmasídlo 28)IČ/datum vzniku27)
123456789101112131415
Celkem za skupinuxxxxx

ÚDAJE O OSOBĚ, OD KTERÉ JSOU AKCIE BANKY NABÝVÁNY

7. Základní identifikace osoby, od které jsou nabývány akcie banky, a výše podílu nabývaného na bance

Jméno a příjmení fyzické osoby/
Obchodní firma právnické osoby
Datum narození fyzické osoby/
IČ/datum vzniku právnické osoby 27)
Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/
Sídlo právnické osoby 28)
Nabývané akcie bankyZpůsob nabytí akcií
celkemz toho akcie
s hlasovacím právem

Místo a datum:

Podpis:

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení:

Adresa pro doručování:

Telefon, fax, e-mail:

Zaměstnavatel kontaktní osoby:

26) § 4 odst. 3 písm. d) zákona o bankách.

27) Právnická osoba se sídlem na území České republiky uvede IČ, zahraniční právnická osoba datum vzniku.

28) Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby a adresa sídla právnické osoby se uvádí ve tvaru město, PSČ, ulice, včetně čísla popisného a orientačního, stát.

29) Vypsat obchodní firmy všech právnických osob, jejichž prostřednictvím žadatel má nepřímý podíl, včetně údajů uvedených v tabulce.

30) § 17a odst. 1 zákona o bankách.

31) Jde-li o banku, rozumí se rozsah funkcí podle § 4 odst. 5 písm. d) zákona o bankách, včetně členů dozorčí rady, u ostatních právnických osob podle § 9 odst. 3 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v rozsahu srovnatelném s bankami, včetně členů dozorčí rady.

32) Okruh osob, jichž se to týká, se řídí § 9 odst. 3 zákoníku práce, v rozsahu srovnatelném s bankami, tj. okruh osob vymezený § 4 odst. 5 písm. d) zákona o bankách.

33) Je-li představitelem právnické osoby statutární orgán jiné právnické osoby, uvádějí se představitelé této právnické osoby.

34) Údaje uvedené ve sl. 6 až 9 se vztahují k právnické osobě uvedené ve sl. 5.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 90/2006 Sb.

Oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance podle § 20 odst. 4 zákona

1. Údaje o osobě snižující kvalifikovanou účast

osoba snižující
kvalifikovanou
účast na bance
Příjmení a jméno fyzické osoby/
Obchodní firma nebo název právnické osoby
Datum narození fyzické osoby /
IČ nebo datum vzniku právnické osoby
Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/
Sídlo právnické osoby 35)
Státní občanství fyzické osoby

Stát registrace právnické osoby
rozhodnutí ČNBDatum a číslo jednací posledního rozhodnutí ČNB o nabytí
kvalifikované účasti na bance
Výše povolené kvalifikované účasti na bance
nabyvatel akcií
36) banky
Jméno a příjmení fyzické osoby

Obchodní firma nebo název právnické osoby
Datum narození fyzické osoby

IČ nebo datum vzniku právnické osoby 37)
Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby/Sídlo právnické osobv1)
Datum zamýšleného snížení podílu
2. Údaje o snižované kvalifikované účasti na bance
Výše snižované nominální hodnoty akcií banky v tis. Kč
- z toho akcií s hlasovacím právem
Výše snižovaného podílu na bance v %
- z toho akcií s hlasovacím právem
Celkový podíl na bance po snížení v %
- z toho podíl akcií s hlasovacím právem
Způsob snížení podílu na bance
Celkový podíl osob jednajících ve shodě 38) na bance po snížení
- z toho podíl akcií s hlasovacím právem

Místo a datum:

Podpis:

35) Adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby a adresa sídla právnické osoby se uvádí ve tvaru město, PSČ, ulice včetně čísla popisného a orientačního, stát.

36) Pokud jsou osobě, která snižuje podíl, tyto údaje známy.

37) Právnická osoba se sídlem na území České republiky uvede IČ, zahraniční právnická osoba datum vzniku.

38) Pokud nejde o osobu jednající ve shodě s jiným akcionářem banky, řádek se proškrtne.

Přesunout nahoru