Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 89/2006 Sb.Vyhláška o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy

Částka 32/2006
Platnost od 20.03.2006
Účinnost od 20.03.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

89

VYHLÁŠKA

ze dne 10. března 2006

o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 2i odst. 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 441/2005 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje bližší podmínky pěstování geneticky modifikované odrůdy.

(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

Vzdálenosti mezi díly půdních bloků při pěstování geneticky modifikované odrůdy

[K § 2i odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona]

Vzdálenosti stanovené pro jednotlivou plodinu mezi dílem půdního bloku, na kterém fyzická nebo právnická osoba hodlá v příslušném kalendářním roce pěstovat, popřípadě pěstuje, geneticky modifikovanou odrůdu3), a dílem půdního bloku jiného uživatele, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2a

Minimální vzdálenost od státní hranice při pěstování geneticky modifikované odrůdy

[K § 2i odst. 2 písm. f) a odst. 4 písm. g) zákona]

Minimální vzdálenost místa pěstování geneticky modifikované odrůdy od státní hranice České republiky5) pro jednotlivou plodinu je uvedena v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Lhůta pro poskytování informací před předpokládaným zahájením pěstování geneticky modifikované odrůdy

(K § 2i odst. 1 zákona)

Lhůta pro poskytování informací před předpokládaným zahájením pěstování geneticky modifikované odrůdy3) v příslušném kalendářním roce na dílu půdního bloku, fyzickou nebo právnickou osobou stanovená pro jednotlivou plodinu je uvedena v příloze k této vyhlášce.

§ 4

Rozsah poskytování informací o pěstování geneticky modifikované odrůdy

[K § 2i odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona]

(1) Údaje poskytované uživateli dílu půdního bloku, nacházejícího se ve vzdálenosti stanovené pro jednotlivé plodiny v § 5, fyzickou nebo právnickou osobou, která hodlá pěstovat v příslušném kalendářním roce na dílu půdního bloku geneticky modifikovanou odrůdu3), jsou

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma, včetně sídla nebo adresa místa trvalého pobytu, je-li oznamovatelem fyzická osoba,

b) název včetně sídla, popřípadě umístnění pobočky na území České republiky, je-li oznamovatelem právnická osoba,

c) název plodiny,

d) identifikační kód příslušného geneticky modifikovaného organismu4),

e) identifikační kód dílu půdního bloku, na kterém bude pěstována geneticky modifikovaná odrůda,

f) předpokládaná výměra plochy, na které bude pěstována geneticky modifikovaná odrůda,

g) předpokládané datum zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy,

h) informace o tom, zda bude provedeno obsetí, včetně jeho rozsahu.

(2) Údaje poskytované Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu fyzickou nebo právnickou osobou, která pěstuje v příslušném kalendářním roce geneticky modifikovanou odrůdu3) na dílu půdního bloku, jsou

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma, včetně sídla nebo adresa místa trvalého pobytu, je-li oznamovatelem fyzická osoba,

b) název včetně sídla, popřípadě umístnění pobočky na území České republiky, je-li oznamovatelem právnická osoba,

c) identifikační číslo, pokud je přiděleno,

d) registrační číslo uživatele dílu půdního bloku, podle evidence půdy podle uživatelských vztahů, pokud je přiděleno,

e) název plodiny,

f) identifikační kód příslušného geneticky modifikovaného organismu4),

g) identifikační kód dílu půdního bloku, na kterém je pěstována geneticky modifikovaná odrůda,

h) výměra plochy, na které je pěstována geneticky modifikovaná odrůda,

i) zakreslení pěstování geneticky modifikované odrůdy v mapě dílů půdních bloků, v měřítku 1:10000 nebo v měřítku podrobnějším, v případě, že se plocha pěstování geneticky modifikované odrůdy neshoduje s dílem půdního bloku,

j) datum zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy,

k) informace o tom, zda bylo provedeno obsetí, včetně jeho rozsahu.

(3) Údaje podle odstavce 2 lze podat na formuláři vydaném Státním zemědělským intervenčním fondem.

§ 5

Minimální vzdálenosti pěstování geneticky modifikované odrůdy

[K § 2i odst. 2 písm. a) a b) zákona]

Minimální vzdálenosti pěstování geneticky modifikované odrůdy3) v příslušném kalendářním roce fyzickou nebo právnickou osobou od místa pěstování odrůdy téže plodiny, která není geneticky modifikovanou odrůdou, nebo od místa pěstování geneticky modifikované odrůdy téže plodiny s odlišným identifikačním kódem4), stanovené pro jednotlivou plodinu jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 6

Rozsah uchovávaných údajů o pěstování geneticky modifikované odrůdy

[K § 2i odst. 2 písm. e) zákona]

Údaje o pěstování v příslušném kalendářním roce geneticky modifikované odrůdy3) na dílu půdního bloku, uchovávané fyzickou nebo právnickou osobou pro jednotlivou plodinu jsou

a) název plodiny,

b) název geneticky modifikované odrůdy,

c) jednoznačný identifikační kód příslušného geneticky modifikovaného organismu (plodiny)4),

d) identifikační kód dílu půdního bloku, na kterém je geneticky modifikovaná odrůda pěstována,

e) výměra plochy, na které je pěstována geneticky modifikovaná odrůda,

f) zakreslení pěstování geneticky modifikované odrůdy v mapě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo v měřítku podrobnějším, v případě, že se plocha pěstování geneticky modifikované odrůdy neshoduje s dílem půdního bloku,

g) datum zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy,

h) informace o tom, zda je provedeno obsetí, včetně jeho rozsahu,

i) datum nákupu osiva nebo sadby geneticky modifikované odrůdy, včetně údajů o nakoupeném množství, a údaje umožňující identifikaci prodávajícího,

j) množství zaseté nebo vysázené geneticky modifikované odrůdy,

k) datum sklizně geneticky modifikované odrůdy a množství sklizeného produktu geneticky modifikované odrůdy,

l) místo skladování geneticky modifikované odrůdy,

m) datum prodeje sklizeného produktu geneticky modifikované odrůdy, včetně údajů o prodaném množství, a údaje umožňující identifikaci kupujícího,

n) údaje o způsobu využití produktu geneticky modifikované odrůdy, který nebyl prodán podle písmene m).

§ 7

Rozsah obsetí geneticky modifikované odrůdy stejnou plodinou, která není geneticky modifikovaná

(K § 2i odst. 3 zákona)

Rozsah obsetí geneticky modifikované odrůdy3) pěstované v příslušném kalendářním roce fyzickou nebo právnickou osobou na dílu půdního bloku, odrůdou téže plodiny, která není geneticky modifikovaná, stanovený pro jednotlivou plodinu je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 8

Přechodné ustanovení

V kalendářním roce 2006 je lhůta pro poskytování informací před předpokládaným zahájením pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 3 stanovena do 15. dubna 2006.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.


Příloha k vyhlášce č. 89/2006 Sb.

Vzdálenosti, lhůty a rozsah obsetí stanovené pro jednotlivé plodiny při pěstování geneticky modifikované odrůdy

PlodinaBramboryKukuřiceSója
Vzdálenost mezi dílem půdního bloku při poskytování informací v případě, že se nejedná o režim ekologického zemědělstvído 20 mdo 140 mdo20 m
Vzdálenost mezi dílem půdního bloku při poskytování informací v případě, že se jedná o režim ekologického zemědělstvído 40 mdo 400 mdo 40 m
Minimální vzdálenost pěstování geneticky modifikované odrůdy od státní hranice České republiky400 m400 m400 m
Lhůta pro poskytování informací před předpokládaným zahájením pěstování geneticky modifikované odrůdydo 1.3. příslušného kalendářního rokudo 1. 3. příslušného kalendářního rokudo 1.3. příslušného kalendářního roku
Minimální vzdálenosti pěstování geneticky modifikované odrůdy v případě, že se nejedná o režim ekologického zemědělství, a mezi stejnými plodinami s odlišným jednoznačným identifikačním kódem4)3 m; na počátku i na konci sázené partie nejméně 10 m v šíři sazeče70 m10 m
Minimální vzdálenosti pěstování geneticky modifikované odrůdy v případě, že se jedná o režim ekologického zemědělství20 m200 m20 m
Rozsah obsetí stejnou plodinou, která není geneticky modifikovaná, v případě, že se nejedná o režim ekologického zemědělství-1 řada obsetí v minimální šíři 0,7 m nahrazuje 2 m minimální vzdálenosti-
Rozsah obsetí stejnou plodinou, která není geneticky modifikovaná, v případě, že se jedná o režim ekologického zemědělství-1 řada obsetí v minimální šíři 0,7 m nahrazuje 2 m minimální vzdálenosti; nejvíce však lze nahradit 100 m minimální vzdálenosti-

Poznámky pod čarou

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

2) Čl. 26a směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2001/18 ze dne 21. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady č. 90/220/EHS.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech.
Doporučení Komise (ES) č. 2003/556 ze dne 23. července 2003 o pokynech pro rozvoj národních strategií a ověřených postupů k zajištění koexistence geneticky modifikovaných, konvenčních a ekologických plodin.

3) § 2 písm. d) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

4) Čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES.

5) Čl. 1 bod 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/412 ze dne 11. března 2015, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území.

Přesunout nahoru