Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 88/2006 Sb.Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství

Částka 32/2006
Platnost od 20.03.2006
Účinnost od 01.04.2006
Zrušeno k 01.12.2017 (299/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

88

VYHLÁŠKA

ze dne 9. března 2006

o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 4 odst. 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví způsob a rozsah vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství od ekonomických subjektů vedených podle zákona o státní statistické službě1) (dále jen "pěstitel") Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen "Ústav").

§ 2

Způsob a rozsah vyžadování údajů Ústavem

(1) Ústav je oprávněn vyžadovat od pěstitelů údaje o druzích ovocných rostlin uvedených v příloze k této vyhlášce podle odstavců 2 a 4 písemně, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup se zaručeným elektronickým podpisem2).

(2) Ústav je oprávněn vyžadovat, aby mu pěstitel do 31. května následujícího kalendářního roku předložil za uplynulý kalendářní rok údaje o

a) jeho identitě, a to v rozsahu vymezeném v § 2f odst. 3 a 4 zákona,

b) čísle půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,

c) registračním čísle ovocného sadu,

d) výměře ovocného sadu,

e) druhu ovocné rostliny pěstované v ovocném sadu,

f) odrůdě, včetně podnože, ovocné rostliny pěstované v ovocném sadu,

g) stáří ovocných stromů pěstovaných v ovocném sadu,

h) počtu ovocných stromů a hustotě výsadby ovocných stromů pěstovaných v ovocném sadu,

i) charakteru ovocného sadu,

j) využití závlah v ovocném sadu,

k) zahrnutí ovocného sadu do režimu integrované produkce, popřípadě integrovaného systému pěstování ovoce,

l) ploše ovocného sadu, který byl vyklučen,

m) ploše ovocného sadu, který byl nově vysazen.

(3) Údaje o identitě pěstitele získává Ústav z evidence zemědělského podnikatele vedené podle § 2f zákona, a to v rozsahu vymezeném v § 2f odst. 3 a 4 zákona.

(4) Ústav je oprávněn vyžadovat, aby mu pěstitel předložil do

a) 15. června příslušného kalendářního roku údaje o odhadu sklizně druhů ovocných rostlin uvedených v příloze k této vyhlášce v tomto kalendářním roce,

b) 1. září příslušného kalendářního roku údaje o dalším odhadu sklizně druhů ovocných rostlin uvedených v bodech 4 a 5 přílohy k této vyhlášce v tomto kalendářním roce,

c) 17. prosince příslušného kalendářního roku údaje o skutečné sklizni druhů ovocných rostlin uvedených v příloze k této vyhlášce v tomto kalendářním roce.

(5) Údaje podle odstavců 2 a 4 a § 3 lze podat na formuláři vydaném Ústavem.


§ 3

Přechodné ustanovení

(1) Údaje o identitě pěstitele uvedené v § 2 odst. 3 může Ústav získat způsobem uvedeným v tomto ustanovení poprvé v roce 2007.

(2) Údaje o identitě pěstitele uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) může Ústav vyžadovat pouze v roce 2006.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.


Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.


Příloha k vyhlášce č. 88/2006 Sb.

Rody a druhy ovocných rostlin podle § 2 odst. 1

1. Angrešt. Ribes L.
2. Broskvoň. Prunus persica (1.) Batsch
3. Borůvka. Vaccinium L.
4. Hrušeň. Pyrus L.
5. Jabloň. Malus Milí.
6. Jeřáb černý. Sorbus melanocarpa Wild.
7. Jeřáb obecný. Sorbus aucuparia subsp. Moravica (Zengerl.) A.Love et D.Lowe
8. Kaštanovník jedlý. Castanea sativa Milí.
9. Líska obecná. Corylus avellana L.
10. Maliník. Rubus L.
11. Mandloň. Prunus amygdalus Batsch
12. Meruňka. Prunus armeniaca L.
13. Ořešák vlašský. Junglans regis L.
14. Ostružiník. Rubus L.
15. Rybí z bílý. Ribes L.
16. Rybí z černý. Ribes L.
17. Rybí z červený. Ribes L.
18. Slivoň. Prunus domestica L.
19. Třešeň. Prunus avium L.
20. Višeň. Prunus cerasus L.

Poznámky pod čarou

1) § 20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb. a zákona č. 81/2004 Sb.

2) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

Přesunout nahoru