Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 84/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 31/2006
Platnost od 17.03.2006
Účinnost od 01.04.2006
Zrušeno k 16.10.2008 (356/2008 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

84

VYHLÁŠKA

ze dne 6. března 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 11 a 13 a § 4 odst. 11 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. a zákona č. 21/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb., vyhlášky č. 472/2001 Sb., vyhlášky č. 169/2002 Sb., vyhlášky č. 544/2002 Sb., vyhlášky č. 284/2003 Sb., vyhlášky č. 434/2003 Sb., vyhlášky č. 184/2004 Sb. a vyhlášky č. 77/2005 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1b se na konci textu doplňují věty: "Směrnice Komise 2005/6/ES ze dne 26. ledna 2005 o změně směrnice 71/250/EHS, pokud jde o uvádění a interpretaci výsledků analýz podle směrnice 2002/32/ES. Směrnice Komise 2005/8/ES ze dne 27. ledna 2005, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech. Směrnice Komise 2005/86/ES ze dne 5. prosince 2005, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o campechlor. Směrnice Komise 2005/87/ES ze dne 5. prosince 2005, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o olovo, fluor a kadmium. Směrnice Komise 2006/13/ES ze dne 2. února 2006, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o dioxiny a PCB s dioxinovým efektem.".

2. § 4 včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

"§ 4

(1) Požadavky na výrobní zařízení u výrobců doplňkových látek, určitých proteinových krmiv, premixů, kompletních a doplňkových krmiv upravuje přímo použitelný předpis Evropských společenství2a).

(2) Doplňková krmiva, která obsahují doplňkové látky skupin stimulátory růstu, kokcidiostatika a jiné léčebné látky, musí být při výrobě krmných směsí, včetně krmiv pro potřebu živočišné prvovýroby, dávkována do kompletního krmiva v podílu nejméně 5 %.

2a) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.".

3. V § 9odst. 2 a 3 se slova "reprodukovatelnost" nahrazují slovy "analytická tolerance odvozená z nejistot měření5a).

4. Poznámka pod čarou č. 5a zní:

"5a) Vyhláška č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků, ve znění pozdějších předpisů.".

5. § 11 zní:

"§ 11

(1) Údaje zkoušených hodnot doplňkových látek jsou považovány také za vyhovující, pokud nepřesahují hodnoty tolerance podle přílohy č. 14 části A s přihlédnutím k analytické toleranci odvozené z nejistot měření5a), podle přílohy č. 30.

(2) Doplňkové látky, u kterých nejsou stanoveny hodnoty analytické tolerance odvozené z nejistot měření5a), se nehodnotí.

(3) Nejvýše přípustný obsah nežádoucích látek v doplňkových látkách je stanoven v příloze č. 3.

(4) Doplňkové látky získané prostřednictvím geneticky modifikovaných organizmů nebo obsahující geneticky modifikované organizmy musí na všech stupních uvádění do oběhu odpovídat požadavkům stanoveným předpisy Evropských společenství4).".

6. § 13 zní:

"§ 13

(1) U premixů jsou považovány údaje zkoušených hodnot za také vyhovující

a) u doplňkových látek, pokud vyhovují tolerancím podle přílohy č. 14 části A s přihlédnutím k analytické toleranci odvozené z nejistot měření1c) podle přílohy č. 30,

b) u deklarovaných jakostních znaků mimo doplňkové látky, pokud nepřekračují toleranci uvedené hodnoty podle přílohy č. 13, včetně doplňkových látek skupin aminokyseliny, jejich soli a analogické produkty, močovina a její deriváty,

c) u jakostních znaků, mimo doplňkové látky, pro které nejsou stanoveny tolerance v příloze č. 13 s přihlédnutím k analytické toleranci odvozené z nejistot měření5a).

(2) Nejsou-li na jakostní znaky, mimo doplňkové látky, stanoveny tolerance v příloze č. 13, ani hodnoty analytické tolerance odvozené z nejistot měření5a), znaky se nehodnotí.".

7. V § 16 se odstavec 5 zrušuje.

8. V § 17 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) u jakostních znaků, mimo doplňkové látky, pro které nejsou stanoveny tolerance v příloze č. 16 nebo v příloze č. 17, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty více, než stanoví hodnoty analytických tolerancí odvozených z nejistot měření5a).".

9. V § 17 odst. 2 se slovo "nejistoty" nahrazuje slovy "analytických tolerancí odvozených z nejistot měření5a)".

10. V § 29odst. 1 se písmeno l) zrušuje.

11. V § 29odst. 3 písm. a) se slova "antikokcidik nebo chemoterapeutik" nahrazují slovy "kokcidiostatik a jiných léčebných látek".

12. V příloze č. 3 se pod nadpis přílohy "NEŽÁDOUCÍ LÁTKY" vkládají slova "Část 1. Maximální obsahy nežádoucích látek v krmivu".

13. V příloze č. 3 části 1. bod 2. Olovo zní:

„2.Olovo9Krmné suroviny s výjimkou10
- pícnin7308
- fosfátů a vápenatých mořských řas15
- uhličitanu vápenatého20
- kvasnic5
Doplňkové látky, které patří do funkční skupiny sloučenin stopových prvků s výjimkou100
- oxidu zinečnatého4008
- oxidu manganatého, uhličitanu železnatého, uhličitanu měďnatého2008
Doplňkové látky, které patří do funkční skupiny pojiv a protispékavých látek s výjimkou308
- klinoptilolitu sopečného původu608
Premixy2008
Doplňková krmiva s výjimkou10
- minerálních krmiv15
Kompletní krmiva5“.

14. V příloze č. 3 části 1. bod 3. Fluor zní:

„3. Fluor10Krmné suroviny s výjimkou150
- krmiv živočišného původu s výjimkou mořských korýšů jako je mořský kril500
 - mořských korýšů jako je mořský kril3 000
- fosfátů2000
- uhličitanu vápenatého350
- oxidu horečnatého600
- vápenatých mořských řas1000
Vermikulit (E 561)3 0008
Doplňková krmiva 
- s obsahem fosforu ≤ 4%500
- s obsahem fosforu > 4%1253
Kompletní krmiva s výjimkou150
- kompletních krmiv pro skot, ovce a kozy
- v laktaci
30
- ostatní50
- kompletních krmiv pro prasata100
- kompletních krmiv pro drůbež350
- kompletních krmiv pro kuřata250“.

15. V příloze č. 3 části 1. bod 4. Rtuť zní:

„4. RtuťKrmné suroviny s výjimkou0,1
- krmiv ze zpracování ryb nebo jiných mořských živočichů0,5
- uhličitanu vápenatého0,3
Kompletní krmiva s výjimkou0,1
- kompletních krmiv pro psy a kočky0,4
Doplňková krmiva s výjimkou0,2“.
- doplňkových krmiv pro psy a kočky

16. V příloze č. 3 části 1. bod 6. Kadmium zní:

„6. Kadmium11Krmné suroviny rostlinného původu1
Krmné suroviny živočišného původu2
 Krmné suroviny minerálního původu s výjimkou2
- fosfátů10
Doplňkové látky, které patří do funkční skupiny sloučenin stopových prvků s výjimkou10
- oxidu měďnatého, oxidu manganatého, oxidu zinečnatého a síranu manganatého monohydrátu308
Doplňkové látky, které patří do funkční skupiny pojiv a protispékavých látek2
Premixy158
Minerální krmiva 
- s obsahem fosforu < 7 %5
- s obsahem fosforu ≥ 7 %0,75 na 1 % fosforu, s maximem 7,5
Doplňková krmiva pro domácí zvířata2
Ostatní doplňková krmiva0,5
Kompletní krmiva pro skot, ovce a kozy a krmiva pro ryby s výjimkou1
- kompletních krmiv pro domácí zvířata2
- kompletních krmiv pro telata, jehňata a kůzlata a ostatních kompletních krmiv0,5“.

17. V příloze č. 3 části 1. bod 19. Campechlor zní:

„19.
Campechlor
(toxafen)souhrn
ukazatelů
kongenerů
CHB 26, 50 a
6212
Ryby, ostatní vodní živočichové, jejich produkty a vedlejší produkty s výjimkou rybího tuku0,02
Rybí tuk0,28
Krmiva pro ryby0,058“.

18. V příloze č. 3 části 1. se doplňují vysvětlivky č. 7 až 12, které znějí:

7 Pícniny zahrnují např. seno, siláž, travní porost.

8 Maximální obsahy se přezkoumají k 31. prosinci 2007 s cílem snížit maximální obsahy.

9 Maximální obsahy se vztahují k analytickému stanovení olova, přičemž extrakce se provádí kyselinou dusičnou (5 % w/w) po dobu 30 minut za varu. Mohou být použity rovnocenné extrakční postupy, u kterých je možno prokázat, že použitý extrakční postup má stejnou extrakční účinnost.

10 Maximální obsahy se vztahují k analytickému stanovení fluoru, přičemž extrakce se provádí kyselinou chlorovodíkovou 1 N po dobu 20 minut při laboratorní teplotě. Mohou být použity rovnocenné extrakční postupy, u kterých je možno prokázat, že použitý extrakční postup má stejnou extrakční účinnost.

11 Maximální obsahy se vztahují k analytickému stanovení kadmia, přičemž extrakce se provádí kyselinou dusičnou (5 % w/w) po dobu 30 minut za varu. Mohou být použity rovnocenné extrakční postupy, u kterých je možno prokázat, že použitý extrakční postup má stejnou extrakční účinnost.

12 Systém číslování podle Parlara, s předčíslím 'CHB' nebo 'Parlar #:

- CHB 26: 2-endo, 3-exo, 5-endo, 6-exo, 8,8,10,10 – oktochlorobornan,

- CHB 50: 2-endo, 3-exo, 5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10 – nonachlorobornan,

- CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10 – nonachlorobornan.".

19. V příloze č. 3 části 1. se bod 27. nahrazuje body 27a. a 27b., které znějí:

„27a. Dioxiny (suma polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) vyjádřená v jednotkách toxických ekvivalentů Světové zdravotnické organizace (WHO) při použití WHO- TEF  (faktory toxické ekvivalence, 1997)13.Krmné suroviny rostlinného původu s výjimkou rostlinných olejů a jejich vedlejších produktů0,75 ng WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
Rostlinné oleje a jejich vedlejší produkty0,75 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
Krmné suroviny minerálního původu1,0 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
Živočišný tuk včetně mléčného tuku a vaječného tuku2,0 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
Ostatní produkty ze suchozemských zvířat včetně mléka a mléčných výrobků a vajec a výrobků z vajec0,75 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
Rybí tuk6,0 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
Ryby, ostatní vodní živočichové, jejich produkty a vedlejší produkty s výjimkou rybího tuku a bílkovinných hydrolyzátů z ryb obsahujících více než 20 % tuku61,25 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
Bílkovinné hydrolyzáty z ryb obsahující více než 20 % tuku2,25 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
Doplňkové látky: kaolinit, síran vápenatý dihydrát, vermikulit, natrolit fonolit, syntetické hlinitany vápenaté a klinoptilolit sedimentárního původu patřící k funkční skupině pojiv a protispékavých látek0,75 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg(4)
(5)
Doplňkové látky, které patří do funkční skupiny sloučenin stopových prvků1,0 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
Premixy1,0 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
Krmné směsi s výjimkou krmiv pro kožešinová zvířata, domácí zvířata a krmiv pro ryby0,75 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
Krmiva pro ryby, krmiva pro domácí zvířata2,25 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
27b. Suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem (suma polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polychlorovaných bifenylů (PCB) vyjádřená v jednotkách toxických ekvivalentů Světové zdravotnické organizace (WHO)
za použití WHO-TEF (faktory toxické ekvivalence, 1997)) 13.
Krmné suroviny rostlinného původu s výjimkou rostlinných olejů a jejich vedlejších produktů1,25 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
Rostlinné oleje a jejich vedlejší produkty1,5 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
Krmné suroviny minerálního původu1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg 4
Živočišný tuk včetně mléčného tuku a vaječného tuku3,0 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
Ostatní produkty suchozemských zvířat včetně mléka a mléčných výrobků a vajec a vaječných výrobků1,25 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
Rybí tuk24,0 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
Ryby, ostatní vodní živočichové, jejich produkty a vedlejší produkty s výjimkou rybího tuku a bílkovinných hydrolyzátů z ryb obsahujících více než 20 % tuku64,5 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
Bílkovinné hydrolyzáty z ryb obsahující více než 20 % tuku11,0 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
Doplňkové látky, které patří do funkčních skupin pojiv a protispékavých látek1,5 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
Doplňkové látky, které patří do funkční skupiny sloučenin stopových prvků1,5 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
Premixy1,5 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
Krmné směsi s výjimkou krmiv pro kožešinová zvířata, domácí zvířata a krmiv pro ryby1,5 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
Krmiva pro ryby, krmiva pro domácí zvířata7,0 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4

20. V příloze č. 3 části 1. vysvětlivky č. 5 a 6 znějí:

5 Jednotlivé maximální hodnoty pro dioxiny (PCDD/F) zůstanou dočasně platné. Produkty určené ke krmení zvířat uvedené v bodě 27a. musí během uvedeného období splňovat maximální hodnoty pro dioxiny a maximální hodnoty pro sumu dioxinů a PCB s dioxinovým efektem.

6 Na čerstvé ryby přímo dovezené a používané bez předchozího zpracování k výrobě krmiv pro kožešinová zvířata se maximální hodnoty nevztahují, přičemž na čerstvé ryby používané k přímému krmení domácích zvířat, zvířat v zoo a v cirkusech se vztahují hodnoty 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg produktu a 8,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu. Produkty, zpracované živočišné bílkoviny z těchto zvířat (kožešinových zvířat, domácích zvířat, zvířat v zoo a v cirkusech) nemohou vstupovat do potravinového řetězce a je zakázáno jimi krmit hospodářská zvířata držená, vykrmovaná nebo chovaná pro výrobu potravin.".

21. V příloze č. 3 části 1. se doplňuje vysvětlivka č. 13, která zní:

13 WHO-TEF k posuzování rizik pro lidské zdraví na základě závěrů zasedání Světové zdravotnické organizace ve Stockholmu, Švédsko, ve dnech 15. – 18. června 1997 (Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).

KongenerHodnota TEFKongenerHodnota TEF
Dibenzo-p-dioxiny (PCDD) PCB s dioxinovým efektem: non-ortho PCB + mono-ortho PCB 
2,3,7,8-TCDD1Non-ortho PCB 
1,2,3,7,8-PeCDD1PCB 770,0001
1,2,3,4,7,8-HxCDD0,1PCB 810,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD0,1PCB 1260,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD0,1PCB 1690,01
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD0,01
OCDD0,0001
Dibenzofurany (PCDF) Mono-ortho PCB 
2,3,7,8-TCDF0,1PCB 1050,0001
1,2,3,7,8-PeCDF0,05PCB 1140,0005
2,3,4,7,8-PeCDF0,5PCB 1180,0001
1,2,3,4,7,8-HxCDF0,1PCB 1230,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDF0,1PCB 1560,0005
1,2,3,7,8,9-HxCDF0,1PCB 1570,0005
2,3,4,6,7,8-HxCDF0,1PCB 1670,00001
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF0,01PCB 1890,0001
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF0,01
OCDF0,0001
Použité zkratky: T = tetra; Pe = penta; Hx = hexa; Hp = hepta; 0 = okta;
CDD = chlorodibenzo-p-dioxin; CDF = chlorodibenzofuran; CB = chlorobifenyl.“.

22. V příloze č. 3 se doplňuje část 2., která včetně vysvětlivek č. 1 až 4 zní:

„Část 2. Intervenční prahové hodnoty1 nežádoucích látek v krmivu

Nežádoucí látkyProdukty pro krmeníIntervenční prahová hodnota v krmivu o vlhkosti 12%Poznámky a dodatečné informace (např. povaha šetření, které má být provedeno)
1234
1. Dioxiny (suma
polychlorovaných
dibenzo-p-dioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) vyjádřená v jednotkách toxických ekvivalentů Světové zdravotnické organizace (WHO) při použití WHO- TEF (faktory toxické ekvivalence, 1997)) 2.  
Krmné suroviny rostlinného původu s výjimkou rostlinných olejů a jejich vedlejších produktů0,5 ng WHO-PCDD/F- TEQ/kg 3, 4Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout příslušná opatření, kde je to možné, k omezení nebo odstranění kontaminace.
Rostlinné oleje a jejich vedlejší produkty0,5 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 3, 4
Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout příslušná opatření, kde je to možné, k omezení nebo odstranění kontaminace.
Krmné suroviny minerálního původu0,5 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 3, 4
Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout příslušná opatření, kde je to možné, k omezení nebo odstranění kontaminace.
Živočišný tuk včetně mléčného tuku a vaječného tuku1,0 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 3, 4
Určení zdroje
kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout příslušná opatření, kde je to možné, k omezení nebo odstranění kontaminace.
Ostatní produkty suchozemských zvířat včetně mléka a mléčných výrobků a vajec a výrobků z vajec0,5 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 3, 4
Určení zdroje
kontaminace.
Jakmile je zdroj
určen, přijmout
příslušná opatření,
kde je to možné, k
omezení nebo
odstranění kontaminace.
Rybí tuk5,0 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 3, 4
V mnoha případech
nemusí být nutné
provádět šetření
zdroje kontaminace,
protože pozaďové
hodnoty v některých
oblastech se blíží intervenční prahové
hodnotě nebo ji přesahují. Avšak v
případech, kdy je
intervenční prahová
hodnota překročena,
je třeba zaznamenat
veškeré informace,
např. dobu odběru
vzorků, geografický
původ, druh ryb
atd., s cílem zvládnout
přítomnost dioxinů
a PCB s dioxinovým
efektem v těchto
materiálech k
výživě zvířat v
rámci budoucích
opatření.
 Ryby, ostatní vodní živočichové, jejich produkty a vedlejší produkty s výjimkou rybího tuku a bílkovinných hydrolyzátů z ryb obsahujících více než 20 % tuku1,0 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 3, 4
V mnoha případech
nemusí být nutné
provádět šetření
zdroje kontaminace,
protože pozaďové
hodnoty v některých
oblastech se blíží intervenční prahové
hodnotě nebo ji
přesahují. Avšak v
případech, kdy je
intervenční prahová
hodnota překročena,
je třeba zaznamenat
veškeré informace,
např. dobu odběru
vzorků, geografický
původ, druh ryb
atd., s cílem
zvládnout
přítomnost dioxinů
a PCB s dioxinovým efektem v těchto materiálech k výživě zvířat v rámci budoucích opatření.v rámci budoucích opatření.
 Bílkovinné hydrolyzáty z ryb obsahující více než 20 % tuku1,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg 3, 4V mnoha případech nemusí být nutné provádět šetření zdroje kontaminace, protože pozaďové hodnoty v některých oblastech se blíží intervenční prahové hodnotě nebo ji přesahují. Avšak v případech, kdy je intervenční prahová hodnota překročena, je třeba zaznamenat veškeré informace, např. dobu odběru vzorků, geografický původ, druh ryb atd., s cílem zvládnout přítomnost dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v těchto materiálech k výživě zvířat v rámci budoucích opatření.
Doplňkové látky: kaolinit, síran vápenatý dihydrát, vermikulit, natrolit fonolit, syntetické hlinitany vápenaté a klinoptilolit sedimentárního původu patřící k funkční skupině pojiv a protispékavých látek0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg 3, 4Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout
příslušná opatření, kde je to možné,
k omezení nebo odstranění kontaminace.
Doplňkové látky, které patří do funkční skupiny sloučenin stopových prvků0,5 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 3, 4
Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout
příslušná opatření, kde je to možné,
k omezení nebo odstranění kontaminace.
 Premixy0,5 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 3, 4
Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout
příslušná opatření, kde je to možné,
k omezení nebo odstranění kontaminace.
Krmné směsi s výjimkou krmiv pro kožešinová zvířata, domácí zvířata a krmiv pro ryby0,5 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 3, 4
Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout
příslušná opatření, kde je to možné,
k omezení nebo odstranění kontaminace.
Krmiva pro ryby, krmiva pro domácí zvířata1,75 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 3, 4
V mnoha případech nemusí být nutné
provádět šetření zdroje kontaminace,
protože pozaďové hodnoty v některých
oblastech se blíží intervenční prahové
hodnotě nebo ji přesahují. Avšak v
případech, kdy je intervenční prahová hodnota překročena, je třeba zaznamenat veškeré informace, např. dobu odběru vzorků, geografický původ, druh ryb atd., s cílem zvládnout přítomnost dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v těchto materiálech k výživě zvířat v rámci budoucích opatření.
2. PCB
s dioxinovým efektem (suma polychlorovaných bifenylů (PCB) vyjádřená v jednotkách toxických ekvivalentů Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití WHO-TEF (faktory toxické ekvivalence, 1997)) 2.
Krmné suroviny rostlinného původu s výjimkou rostlinných olejů a jejich vedlejších produktů0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg 3, 4Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout
příslušná opatření, kde je to možné,
k omezení nebo odstranění kontaminace.
Rostlinné oleje a jejich vedlejší produkty0,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg 3, 4Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout
příslušná opatření, kde je to možné,
k omezení nebo odstranění kontaminace.
Krmné suroviny minerálního původu0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg 3, 4Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout
příslušná opatření, kde je to možné,
k omezení nebo odstranění kontaminace.
Živočišný tuk včetně mléčného tuku a vaječného tuku0,75 ng WHO-PCB-TEQ/kg 3, 4Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout
příslušná opatření, kde je to možné,
k omezení nebo odstranění kontaminace.
Ostatní produkty suchozemských zvířat včetně mléka a mléčných výrobků a vajec a vaječných výrobků0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg 3, 4Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout
příslušná opatření, kde je to možné,
k omezení nebo odstranění kontaminace.
 Rybí tuk14,0 ng WHO-PCB-TEQ/kg 3, 4V mnoha případech nemusí být nutné provádět šetření zdroje kontaminace, protože pozaďové hodnoty v některých oblastech se blíží intervenční prahové hodnotě nebojí přesahují. Avšak v případech, kdy je intervenční prahová hodnota překročena, je třeba zaznamenat veškeré informace, např. dobu odběru vzorků, geografický původ, druh ryb atd., s cílem zvládnout přítomnost dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v těchto materiálech k výživě zvířat v rámci budoucích opatření.
Ryby, ostatní vodní živočichové, jejich produkty a vedlejší produkty s výjimkou rybího tuku a bílkovinných hydrolyzátů z ryb obsahujících více než 20 % tuku2,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg 3, 4V mnoha případech nemusí být nutné provádět šetření zdroje kontaminace, protože pozaďové hodnoty v některých oblastech se blíží intervenční prahové hodnotě nebo ji přesahují. Avšak v případech, kdy je intervenční prahová hodnota překročena, je třeba zaznamenat veškeré informace, např. dobu odběru vzorků, geografický původ, druh ryb atd., s cílem zvládnout přítomnost dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v těchto materiálech k výživě zvířat v rámci  budoucích opatření.
   Bílkovinné hydrolyzáty z ryb obsahující více než 20 % tuku7,0 ng WHO-PCB-TEQ/kg 3, 4V mnoha případech nemusí být nutné provádět šetření zdroje kontaminace, protože pozaďové hodnoty v některých oblastech se blíží intervenční prahové hodnotě nebo ji přesahují. Avšak v případech, kdy je intervenční prahová hodnota překročena, je třeba zaznamenat veškeré informace, např. dobu odběru vzorků, geografický původ, druh ryb atd., s cílem zvládnout přítomnost dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v těchto materiálech k výživě zvířat v rámci budoucích opatření.
Doplňkové látky, které patří do funkčních skupin pojiv a proti spékavých látek0,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg 3, 4Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout příslušná opatření, kde je to možné, k omezení nebo odstranění kontaminace.
Doplňkové látky, které patří do funkční skupiny sloučenin stopových prvků0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg 3, 4Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout příslušná opatření, kde je to možné, k omezení nebo odstranění kontaminace.
Premixy0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg 3, 4Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout příslušná opatření, kde je to možné, k omezení nebo odstranění kontaminace.
Krmné směsi s výjimkou krmiv pro kožešinová zvířata, domácí zvířata a krmiv pro ryby0,5 ng
WHO-
TEQ/kg 3, 4
Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout příslušná opatření, kde je to možné, k omezení nebo odstranění kontaminace.
Krmiva pro ryby, krmiva pro domácí zvířata3,5 ng
WHO- TEQ/kg 3, 4
V mnoha případech nemusí být nutné
provádět šetření zdroje kontaminace,
protože pozaďové hodnoty v některých
oblastech se blíží intervenční prahové
hodnotě nebo ji přesahují. Avšak v
případech, kdy je intervenční prahová
hodnota překročena, je třeba zaznamenat
veškeré informace, např. dobu odběru
vzorků, geografický původ, druh ryb
atd., s cílem zvládnout přítomnost dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v těchto materiálech k výživě zvířat v rámci budoucích opatření.

1 Intervenční hodnoty slouží dozorovým orgánům a provozovatelům k určení, zda je vhodné identifikovat zdroj kontaminace a přijmout opatřeni k jeho omezení nebo odstranění.

2 WHO-TEF k posuzování rizik pro lidské zdraví na základě závěrů zasedání Světové zdravotnické organizace ve Stockholmu, Švédsko, ve dnech 15.-18. června 1997 (Van den Berg et al, (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).

KongenerHodnota TEFKongenerHodnota TEF
Dibenzo-p-dioxiny (PCDD) PCB s dioxinovým efektem: non-ortho PCB + mono-ortho PCB 
2,3,7,8-TCDD1Non-ortho PCB 
1,2,3,7,8-PeCDD1PCB 770,0001
1,2,3,4,7,8-HxCDD0,1PCB 810,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD0,1PCB 1260,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD0,1PCB 1690,01
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD0,01   
OCDD0,0001
Dibenzofurany (PCDF) Mono-ortho PCB 
2,3,7,8-TCDF0,1PCB 1050,0001
1,2,3,7,8-PeCDF0,05PCB 1140,0005
2,3,4,7,8-PeCDF0,5PCB 1180,0001
1,2,3,4,7,8-HxCDF0,1PCB 1230,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDF0,1PCB 1560,0005
1,2,3,7,8,9-HxCDF0,1PCB 1570,0005
2,3,4,6,7,8-HxCDF0,1PCB 1670,00001
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF0,01PCB 1890,0001
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF0,01   
OCDF0,0001
Použité zkratky: T = tetra; Pe = penta; Hx = hexa; Hp = hepta; O = okta;
CDD = chlorodibenzo-p-dioxin; CDF = chlorodibenzofuran; CB = chlorobifenyl.

3 Horní hranice koncentrací jsou vypočítány za předpokladu, že všechny hodnoty různých kongenerů, nižší než je mez stanovitelnosti jsou rovny mezi stanovitelnosti.

4 Komise tyto intervenční prahové hodnoty přezkoumá nejpozději do 31. prosince 2008 zároveň s maximálními obsahy pro sumu dioxionů a PCB s dioxinovým efektem.“.

23. V příloze č. 12 záhlaví tabulky zní:

„Označení
skupiny výrobků
Název výrobkuPopis
fyziologicky
účinné látky
nebo
identifikace
mikroorganismu
Živinový substrát (případná specifikace)SloženíDruh a kategorie hospod. zvířatJiná ustanovení
123451)671)“.

24. V příloze č. 12 bod 1.2.1. zní:

„1.2.1.
kvasnice kultivované na substrátech živočišného nebo rostlinného původu
Všechny kvasnice - získané z kmenů mikroorganismů a substrátů, uvedených v odstavci 3 a 4 -jejichž buňky byly devitalizoványSaccharomyces cerevisiae,Melasa, lihovarské výpalky, zrniny a produkty obsahující škrob, ovocné šťávy, syrovátka, kyselina mléčná, hydrolyzáty rostlinných vláken. Všechny druhy zvířat    
Saccharomyces carlsbergiensis
Kluyveromyces lactis,
Kluyveromyces fragilis
Candida guilliiermondiiMelasa, lihovarské výpalky, zrniny a produkty obsahující škrob, ovocné šťávy, syrovátka, kyselina mléčná, hydrolyzáty rostlinných vláken sušina min. 16% výkrm prasat“.   

25. V příloze č. 14 části A bodu II. se slova "hodnotou nejistoty podle příslušných právních předpisů" nahrazují slovy "s přihlédnutím k analytické toleranci odvozené z nejistot měření".

26. V příloze č. 14 části C1 se v písmenu D slova "Antikokcidika a chemoterapeutika" nahrazují slovy "Kokcidiostatika a jiné léčebné látky".

27. Za přílohu č. 29se doplňuje příloha č. 30, která včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 30 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

TOLERANCE PRO ANALÝZY DOPLŇKOVÝCH LÁTEK

1.1. Pomocí deklarované hodnoty tolerance uvedené v příloze č. 14 části A, výsledku zkoušky a analytické tolerance uvedené v tabulce se vypočítají:

dolní (DT) a horní (HT) mez rozsahu tolerance

a

dolní (DA) a horní (HA) mez rozsahu výsledku plus analytické tolerance.

1.2. V případě, že nalezený obsah leží pod deklarovanou hodnotou, považují se údaje zkoušených hodnot za ještě vyhovující, když horní mez rozsahu výsledku plus analytické tolerance (HA) je větší nebo rovna dolní mezi rozsahu tolerance (DT)

(HA) ≥ (DT).

1.3. V případě, že nalezený obsah leží nad deklarovanou hodnotou, považují se údaje zkoušených hodnot za ještě vyhovující, když horní mez rozsahu tolerance (HT) je větší nebo rovna dolní mezi rozsahu výsledku plus analytické tolerance (DA)

(HT) ≥ (DA).

Tabulka : Analytické tolerance odvozené z nejistot měření

ZkouškaKoncentrační hladiny pro analytické toleranceAnalytická tolerance
Stanovení obsahu mědi10 - 30 mg/kg50 % rel.
30,1 - 100 mg/kg15 % rel.
101 - 200 mg/kg15 mg/kg
nad 200 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu železa20 - 60 mg/kg50 % rel.
60,1 - 200 mg/kg20 mg/kg
nad 200 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu manganu20 - 30 mg/kg50 % rel.
30,1 - 100 mg/kg15 % rel.
101 - 200 mg/kg15 mg/kg
nad 200 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu zinku 20 - 50 mg/kg50 % rel.
50,1 - 200 mg/kg20 mg/kg
nad 200 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu olova1 - 1,5 mg/kg50 % rel.
1,51 - 3 mg/kg30 % rel.
3,01 - 10 mg/kg20 % rel.
nad 10 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu kadmia0,1 - 0,15 mg/kg50 % rel.
0,151 - 0,5 mg/kg40 % rel.
0,501 - 1 mg/kg30 % rel.
nad 1 mg/kg20 % rel.
Stanovení obsahu kobaltu0,04 - 0,12 mg/kg50 % rel.
0,121 - 0,5 mg/kg20 % rel.
nad 0,5 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu arsenu0,2 - 0,650 % rel.
0,601 - 1 mg/kg20 % rel.
nad 1 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu selenu0,2 - 0,6 mg/kg50 % rel.
0,61 - 12 mg/kg25 % rel.
nad 12 mg/kg15 % rel.
Stanovení obsahu rtuti0,002 - 0,00650 % rel.
0,0061 - 0,06 mg/kg20 % rel.
nad 0,06 mg/kg10% rel.
Stanovení obsahu vitaminu A2000 - 3000 mj/kg50 % rel.
3001 - 5000020 % rel.
50 001 - 100 00010000 mj/kg
nad 100 000 mj/kg10 % rel.
Stanovení obsahu vitaminu E2 - 3 mg/kg50 % rel.
3,01 - 100 mg/kg20 % rel.
101 - 1000 mg/kg15 % rel.
nad 1000 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu vitaminu DNad 25000 m.j ./kg20 % rel.
Stanovení obsahu monensinu0,2 - 0,6 mg/kg50 % rel.
0,601 - 25 mg/kg25 % rel.
25,1 - 200 mg/kg20 % rel.
nad 200 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu salinomycinu1,4 - 5 mg/kg50 % rel.
5,01 - 25 mg/kg20 % rel.
25,1 - 100 mg/kg15 % rel.
nad 100 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu narasinu 1,4 - 4,2 mg/kg50 % rel.
4,21 - 25 mg/kg20 % rel.
25,1 - 150 mg/kg15 % rel.
nad 150 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu lasalocidu30 - 100 mg/kg20 % rel.
101 - 200 mg/kg15 % rel.
nad 200 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu maduramicinu0,9 - 2,7 mg/kg50 %
2,71 - 100 mg/kg20 % rel.
nad 100 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu dimetridazolu3 - 6 mg/kg50 % rel.
6,01 - 100 mg/kg20 % rel.
nad 100 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu robenidinu5 - 10 mg/kg50 % rel.
10,1 - 100 mg/kg20 % rel.
nad 100 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu diclazurilu0,5 - 2 mg/kg50 % rel.
2,01 - 5 mg/kg20 % rel.
nad 5 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu amprolia20 - 100 mg/kg20 % rel.
nad 100 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu flavofosfolipolu1 - 7,5 mg/kg50 % rel.
7,51 - 30 mg/kg3 mg/kg
nad 30 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu avilamycinu1,65 - 5 mg/kg50 % rel.
5,01 - 50 mg/kg25 % rel.
nad 50 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu halofuginonunad 30 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu nikarbazinu3,67 - 11,0 mg/kg50 % rel.
11,01 - 50 mg/kg25 % rel.
nad 50 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu cholinchloridupro všechny obsahy15 % rel.
Stanovení obsahu aminokyselinpro všechny obsahy10 % rel.
Stanovení obsahu ureázydo 0,5 mg N/g10 % rel.
Stanovení obsahu fytázynad 100 FYT/kg15 % rel.
Stanovení obsahu Enterococcus faeciumpro všechny obsahy-40 %, +55 %
Stanovení obsahu Bacillus toyoipro všechny obsahy-40 %, +55 %
Stanovení obsahu Saccharomyces cerevisiaepro všechny obsahy-40 %, +55 %“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.


Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

Přesunout nahoru