Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 68/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

Částka 28/2006
Platnost od 15.03.2006
Účinnost od 15.03.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

68

ZÁKON

ze dne 2. února 2006,

kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 6a písm. a) bodu 7 se čárka za slovy "datum narození" nahrazuje středníkem a doplňují se slova "tyto údaje se neoznamují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,".

2. V § 7 písm. c) se za bod 5 vkládá nový bod 6, který včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:

"6. rodná čísla otce a matky7a); pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména a příjmení; tento údaj se neoznamuje, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,

7a) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní bod 6 se označuje jako bod 7.

3. V § 10 odst. 3 se za slovem "matky" doplňují slova ", pokud se rodiče nedohodnou jinak".

4. V § 10 se na konci textu odstavce 4 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 12b zní: "obdobně se postupuje také v případech, kdy žena s trvalým pobytem na území České republiky, která porodila dítě, jež je občanem České republiky, písemně požádá o utajení své osoby v souvislosti s porodem12b).

12b) § 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

Přesunout nahoru