Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 63/2006 Sb.Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu

Částka 27/2006
Platnost od 10.03.2006
Účinnost od 01.04.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. února 2006

o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:


§ 1

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství upravující podporu malého rozsahu1) podmínky použití finančních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "Fond") formou dotace právnickým a fyzickým osobám ke krytí části nákladů spojených s opravami prováděnými na panelovém domě.

§ 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) opravami práce na panelovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí, zejména základů, nosných stěn, schodišť, stropních a střešních konstrukcí, balkónů, lodžií a teras, dále konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu, zejména vad nenosných obvodových stěn a jejich částí, zábradlí, atik a architektonických prvků, které byly důvodem pro nařízení zabezpečovacích prací2),

b) panelovým domem bytový dům3) postavený v letech 1950 až 1990 na území České republiky v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v příloze k tomuto nařízení,

c) technickým řešením oprav dokumentace zahrnující technologický postup a vymezující rozsah oprav, která je zpracovaná oprávněnou osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby4),

d) žadatelem fyzická nebo právnická osoba, která žádá o dotaci podle tohoto nařízení,

e) příjemcem žadatel, kterému byla poskytnuta dotace podle tohoto nařízení,

f) ukončením oprav sepsání zápisu o předání předmětu díla podepsaného zhotovitelem a příjemcem; je-li více zhotovitelů, ukončením oprav se rozumí poslední zápis o předání předmětu díla.

§ 3

(1) Dotaci na opravy lze poskytnout vlastníku nebo spoluvlastníku panelového domu, nebo společenství vlastníků jednotek, vzniklému podle zákona o vlastnictví bytů5), anebo vlastníku nebo spoluvlastníku bytu nebo nebytového prostoru podle zákona o vlastnictví bytů5) v případě, že byt nebo nebytový prostor je v panelovém domě, ve kterém společenství vlastníků jednotek nevzniklo,

a) je-li vydáno nařízení stavebního úřadu o provedení neodkladných zabezpečovacích prací2), které nabylo právní moci, a

b) má-li zhotovitel opravy zaveden systém řízení jakosti v souladu s příslušnou českou technickou normou6).

(2) Dotaci nelze poskytnout na stejnou konstrukční část panelového domu opakovaně.

§ 4

(1) Výše dotace poskytnutá podle tohoto nařízení musí být v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím podporu malého rozsahu a lze ji poskytnout nejpozději před ukončením oprav, a to do výše 40 % skutečně vynaložených nákladů, nejvýše však 55 000 Kč na 1 byt v panelovém domě.

(2) Opravy musí být provedeny v souladu s technickým řešením oprav a musí být ukončeny do 2 let ode dne uzavření smlouvy s Fondem o poskytnutí dotace.

(3) Dotace se čerpá na základě neproplacených faktur.

(4) Příjemce musí nejpozději do 6 měsíců od ukončení oprav předložit Fondu soupis prací a dodávek, které se týkají provedených oprav, a faktury, dokládající vynaložené náklady na tyto opravy.

§ 5

(1) Písemné žádosti o dotaci se podávají Fondu a jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém byly doručeny.

(2) Žádost o dotaci obsahuje

a) jméno, popřípadě jména a příjmení žadatele, jeho datum narození a adresu bydliště, jde-li o fyzickou osobu,

b) obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu,

c) adresu panelového domu, na jehož opravy je žádána dotace, a údaj o počtu bytů v tomto domě.

(3) K žádosti o dotaci žadatel přiloží

a) výpis z obchodního rejstříku, je-li žadatelem právnická osoba, která se zapisuje do obchodního rejstříku, doklad o evidenci vedené Ministerstvem vnitra, je-li žadatelem občanské sdružení, anebo obdobný dokument, jde-li o jinou právnickou osobu s výjimkou obce,

b) výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví nebo spoluvlastnictví panelového domu, nebo vlastnictví bytu či nebytového prostoru v panelovém domě podle zákona o vlastnictví bytů, není-li žadatelem společenství vlastníků jednotek5),

c) kopii katastrální mapy obsahující umístění panelového domu,

d) technické řešení oprav,

e) statický posudek zpracovaný oprávněnou osobou autorizovanou pro obor statika a dynamika staveb4), pokud je předmětem opravy statická porucha,

f) nařízení stavebního úřadu o provedení neodkladných zabezpečovacích prací2), které nabylo právní moci,

g) rozpočet oprav v položkovém členění s uvedením pouze položek splňujících podmínky přidělení dotace, zpracovaný oprávněnou osobou autorizovanou pro obor pozemní stavby4),

h) doklad o zavedení systému řízení jakosti u zhotovitele v souladu s českou technickou normou6),

i) smlouvu o dílo uzavřenou na provedení oprav mezi žadatelem a zhotovitelem a

j) doklad o veškerých podporách, které byly žadateli během posledních 3 let předcházejících podání žádosti o dotaci poskytnuty na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podporu malého rozsahu; pokud takové podpory nebyly poskytnuty, předloží žadatel čestné prohlášení stvrzující tuto skutečnost.

(4) Doklady uvedené v odstavci 3 písm. a) a b) nesmějí být starší než 3 měsíce.

(5) Fond si může pro posouzení účelu dotace vyžádat další doklady, které slouží k ověření pravdivosti údajů uvedených v žádosti o dotaci.

(6) Není-li žádost o dotaci úplná, vyzve Fond žadatele do 30 dnů od obdržení žádosti, aby ji ve lhůtě stanovené Fondem doplnil.

§ 6

(1) Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto nařízením a má-li Fond na poskytnutí dotace finanční prostředky, předloží žadateli nejpozději do 60 dnů od přijetí úplné žádosti návrh smlouvy o poskytnutí dotace. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o poskytnutí dotace je 30 dnů od jeho předložení Fondem.

(2) Pokud Fond žádost o dotaci zamítne, sdělí písemně bez zbytečného odkladu žadateli důvody zamítnutí.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.


Předseda vlády:

v z. Mgr. Sobotka v. r.

1. místopředseda vlády a ministr financí

Ministr pro místní rozvoj:
Mgr. Martínek v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 63/2006 Sb.

Seznam typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie v letech 1950 až 1990

1.T 1
2.T 5
3.T 11
4.T 12
5.T 13
6.T 14
7.T 15
8.T 16
9.T17
10.T 20
11.T 22
12.T 42
13.T 52
14.G 40
15.G 55
16.G 57
17.G 58
18.G 59
19.G OS 64
20.G OS 66
21.T 01 B
22.T 02 B
23.T 03 B
24.T 05 B
25.T 06 B
26.T 08 B
27.T OB-Nitra
28.T 09 B
29.Krajské materiálové varianty blokopanelových domu
30.Bytové domy postavené panelovou technologií v regionech po Sovětské armádě
31.B 2
32.B 4
33.VM OS
34.VO S
35.VP OS
36.B 60
37.B 70
38.B 70 - 360
39.MS Průmstav
40.PS 61
41.PS 69
42.PS 69/2
43.HK 60
44.HK65
45.HK69
46.HKS 70
47.NKS G
48.BP 70 OS
49.VVÚ ETA
50.Larsen & Nielsen
51.BANKS
52.OP 1.11
53.OP 1.13
54.OP 1.21
55.OP 1.31.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.

2) § 94 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

3) § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

4) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

6) ČSN EN ISO 9001: 2001.

Přesunout nahoru