Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 617/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

Částka 192/2006
Platnost od 30.12.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zrušeno k 01.02.2008 (3/2008 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

617

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2006,

kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb. a vyhlášky č. 640/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmena h) a i) včetně poznámky pod čarou č. 1a znějí:

"h) stavbou pro rodinnou rekreaci1a)

1. rekreační chata s obestavěným prostorem maximálně 360 m3 a se zastavěnou plochou maximálně 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví,

2. zahrádkářská chata s obestavěným prostorem maximálně 110 m3 a zastavěnou plochou maximálně 25 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví,

3. rekreační domek v zastavěném území obce se zastavěnou plochou maximálně 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může mít nejvýše dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno nadzemní podlaží a podkroví a jedno podzemní podlaží,

4. rekreační chalupa, kterou je stavba, u níž byl původní účel užití stavby změněn na stavbu pro rodinnou rekreaci,

i) souborem staveb vzájemně provozně a ekonomicky související stavby ve vlastnictví stejné právnické nebo fyzické osoby, které netvoří příslušenství k jiným stavbám, a jejich příslušenství,

1a) § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.".

2. V § 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámek pod čarou č. 1b až 1d zní:

"k) funkčním celkem soubor nemovitostí tvořený pozemkem zastavěným stavbou, která je věcí nemovitou a souvisejícím jedním nebo více společně užívanými pozemky, zpravidla pod společným oplocením, popřípadě vyplývá-li jejich funkční spojení z územního rozhodnutí1b), stavebního povolení1c) nebo kolaudačního rozhodnutí1d). Ve funkčním celku může být i více zastavěných pozemků.

1b) § 32 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1c) § 66 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

1d) § 82 zákona č. 50/1976 Sb.".

3. V části druhé nadpis zní: "OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM, KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU A POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM".

4. V § 3 odst. 3 se vzorec

nahrazuje vzorcem  a za slova "0,92 a 6,60 jsou konstanty" se doplňují slova "PZP... průměrná zastavěná plocha (m2),".

5. V § 3 odst. 3 se slova " z výše nákladů na její pořízení v době a místě ocenění, vynásobených podílem  a koeficientem 1,852" nahrazují slovy "ze vzorce

kde CK ... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč)
OP ... obestavěný prostor budovy nebo haly (m3)
ZC ... základní cena uvedená v příloze č. 2 nebo 3 (Kč/m3)
K1, K2, K3 ... koeficienty uvedené výše
K5, Ki ... koeficienty uvedené dále.
Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,".

6. V § 3 odst. 4 se číslo "4" nahrazuje číslem "16" a slovo "obdobně" se zrušuje.

7. V § 5 odst. 2 za větu první se vkládají slova "Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce

kde CK ... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč)
OP ... obestavěný prostor rodinného domu, rekreační chalupy, rekreačního domku (m3)
ZC ... základní cena popřípadě vynásobená koeficienty podle přílohy č. 6 (Kč/m3)
K5, Ki ... koeficienty uvedené dále.
Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění.".

8. V § 5 odst. 2 ve větě druhé se slovo "a)" zrušuje.

Poznámka č. 2 zní:

"2) § 2 písm. a) bod 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.".

9. V § 6 odst. 1 se slovo "nedokončené" nahrazuje slovem "rozestavěné".

10. V § 6 odst. 2 za větu první se vkládají slova "Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce

kde CK ... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),
OP ... obestavěný prostor rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty (m3),
ZCK ... základní cena popřípadě vynásobená koeficienty podle přílohy č. 7 (Kč/m3),
K5, Ki ... koeficienty uvedené dále.
Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění.".

11. V § 6 odst. 2 ve větě druhé se slovo "a)" zrušuje.

12. V § 7 odst. 2 za větu první se vkládají slova "Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce

kde

CK ... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),
OP ... obestavěný prostor vedlejší stavby (m3),
ZCK ... základní cena popřípadě vynásobená koeficienty podle přílohy č. 8 (Kč/m3),
K5, Ki ... koeficienty uvedené dále.
Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění.".

13. V § 7 odst. 2 ve větě druhé se slovo "a)" zrušuje.

14. V § 8 odst. 1 se slovo "nedokončené" nahrazuje slovem "rozestavěné".

15. V § 8 odst. 2 za větu první se vkládají slova "Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 14 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce

kde CK ... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),
OP ... obestavěný prostor garáže (m3),
ZCK ... základní cena popřípadě vynásobená koeficienty podle přílohy č. 9 (Kč/m3),
K5, Ki ... koeficienty uvedené dále.
Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění.".

16. V § 8 odst. 2 ve větě druhé se slovo "a)" zrušuje.

17. V § 10 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Cena venkovních úprav uvedených v příloze č. 11 na pozemcích ve funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 3 typu J, K podle přílohy č. 2 nebo § 5, popřípadě staveb podle § 7, 8, tvoří-li tyto venkovní úpravy příslušenství k těmto stavbám, se zjistí podle odstavce 1 nebo s výjimkou položek č. 2.5, 2.7, 3.2, 15, 19, 21, 23 přílohy č. 11 zjednodušeným způsobem ve výši 2 až 3,5 % ze zjištěné ceny stavby oceňované podle § 3 typu J, K přílohy č. 2 nebo ve výši 3,5 až 5,0 % ze zjištěné ceny stavby oceňované podle § 5 a z ceny stavby nebo staveb tvořících k nim příslušenství.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

18. Pod označení § 12 se vkládá nadpis, který zní: "Kulturní památka".

19. V § 13 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) u rodinného domu vynásobením počtu m2 podlahové plochy oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru, určené způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou za m2 stanovenou podle přílohy č. 6, upravenou podle odstavce 3,".

20. V § 13 odstavec 3 zní:

"(3) Základní cena bytu nebo nebytového prostoru uvedená v přílohách č. 2, 3 a 6 se násobí koeficienty K1, K4, K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC x K1 x K4 x K5 x Ki x Kp ,

kde ZCU ... základní cena upravená,
ZC ... základní cena podle přílohy č. 2, 3 nebo 6,
K1 ... koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 4.

U bytu nebo nebytového prostoru v rodinném domě se použije koeficient K1=1,000 K4 ... koeficient vybavení stavby a oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru (podle vybavení bytu nebo nebytového prostoru se hodnotí položky č. 7, 10, 12 až 17, 19 až 26 přílohy č. 6 podle typu stavby u bytů v rodinných domech nebo položky č. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18 až 23, 25, 26 příloh č. 2 a 3 podle typu stavby v ostatních případech, ostatní položky se hodnotí ve vztahu k vybavení stavby) se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 x n),

kde 0,54 je konstanta,
n součet objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v příloze č. 14 v tabulkách č. 1 a 2 s nadstandardním vybavením snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením zjištěných z uvedených tabulek.

Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 2 nebo 3 nebo 6 uvedena konstrukce, která se v bytu nebo nebytovém prostoru, případně společné části budovy vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce

kde CK ... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),
PPK ... podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru (m2), jedná-li se o konstrukci nebo vybavení, jež je součástí oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru nebo celková podlahová plocha všech bytů a nebytových prostorů v budově nebo hale (m2), ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází, jedná-li se o konstrukci nebo vybavení, jež je společnou částí stavby,
ZC ... základní cena oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru zjištěná podle přílohy č. 2, 3 nebo 6 (Kč/m2),
K1 ... koeficient uvedený výše,
K5, Ki... koeficienty uvedené dále.
Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění. Dále platí postup uvedený u definice n v § 3 odst. 3 písm. b). Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen na základě průkazného zdůvodnění;
K5 ... koeficient polohový podle přílohy č. 13,
Ki ... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 35, vztažený k cenové úrovni roku 1994 (1994 = 1,00),
Kp ... koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36.".

21. V § 14 nadpis zní: "Rozestavěná stavba".

22. V § 14 ve větě první se slova "nedokončené stavby" nahrazují slovy "rozestavěné stavby".

23. V § 15 odst. 1 se slova "která byla stavebním úřadem určena k odstranění" nahrazují slovy "o jejímž odstranění rozhodl soud nebo u které bylo stavebním úřadem nařízeno odstranění6a) případně povoleno odstranění6b) z důvodu špatného technického stavu" včetně poznámek pod čarou č. 6a a 6b, které znějí:

"6a) § 129 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

6b) § 128 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.".

24. V § 15 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

"(2) Cena stavby, k jejímuž odstranění se nevyžaduje povolení stavebního úřadu6c), se zjistí podle odstavce 1 v případě, že jde o stavbu, která je určena k odstranění z důvodu špatného technického stavu.

6c) § 128 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.".

25. V § 16 se slova "porovnání s cenou" nahrazují slovem "cena".

26. V § 17 se za slova "zjištěná cena" vkládají slova "u staveb oceňovaných podle § 3, 5 až 8, nebo § 16,".

27. V § 17 ve větě druhé se slova " , hodnotí-li se vybavení stavby koeficientem vybavení K4" nahrazují slovy "v případě, že chybějící konstrukce základů byla uplatněna při výpočtu koeficientu vybavení stavby K4".

28. V § 20 odst. 2 se slovo "nedokončené" nahrazuje slovem "rozestavěné".

29. V části druhé nadpis hlavy II zní: "OCEŇOVÁNÍ STAVEB KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU".

30. § 21 zní:

"§ 21

(1) Je-li pronajata stavba, popřípadě s příslušenstvím a pozemkem, jejíž cena se zjistí nákladovým způsobem podle § 3, jako celek jednomu nebo více nájemcům, ocení se kombinací nákladového a výnosového způsobu.

(2) Je-li pronajata část stavby typu B, F, H, J, K, R, S, Z podle přílohy č. 2 a typu C, I, J podle přílohy č. 3, popřípadě s příslušenstvím a pozemkem v souladu se svým účelem užití, ocení se taková stavba kombinací nákladového a výnosového způsobu. Nájemné v nepronajatých částech se dopočte ve výši obvyklého nájemného (§ 2 odst. 1 zákona).

(3) Je-li pronajat soubor staveb s příslušenstvím bez pozemků a trvalých porostů obsahující alespoň dvě stavby, jejichž cena se zjistí nákladovým způsobem ocenění podle § 3, jako celek jednomu nebo více nájemcům bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, ocení se soubor staveb jako celek kombinací nákladového a výnosového způsobu.

(4) Slouží-li příslušenství nejen stavbám oceňovaným podle odstavců 1, 2 a 3, ale i stavbám oceňovaným pouze nákladovým způsobem, zahrne se do ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu tehdy, převažuje-li jeho užití spolu se stavbou oceňovanou tímto způsobem, není-li v nájemní smlouvě uvedeno jinak.

(5) Stavby pro energetiku jako jsou kotelny, výměníkové stanice, trafostanice se pro účely ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu posuzují vždy jako stavby oceňované podle § 3 bez ohledu na jejich zastavěnou plochu.

(6) Pokud stavby, které jsou kulturní památkou, splňují podmínky podle odstavce 1 nebo 2 nebo 3, ocení se kombinací nákladového a výnosového způsobu.

(7) Cena staveb uvedených v odstavcích 1 až 3 se zjistí z ceny zjištěné nákladovým způsobem bez koeficientu prodejnosti Kp a ceny stavby zjištěné výnosovým způsobem s tím, že způsob výpočtu ceny je stanoven v příloze č. 15a v tabulce č. 2 podle zatřídění do skupiny podle tabulky č. 1 na základě analýzy rozvoje nemovitosti. Cena zjištěná nákladovým způsobem souboru staveb se zjistí jako součet cen jednotlivých staveb souboru bez koeficientu prodejnosti.".

31. § 22 zní:

"§ 22

(1) Cena nemovitostí uvedených v § 21 zjištěná výnosovým způsobem se vypočte podle vzorce

kde CV ... cena zjištěná výnosovým způsobem,
N ... roční nájemné upravené podle následujících odstavců,
p ... míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 15; u staveb s víceúčelovým užitím se použije míra kapitalizace podle převažujícího účelu užití; jsou-li podíly účelu užití shodné a míra kapitalizace rozdílná, použije se vyšší míra kapitalizace. U souboru staveb se míra kapitalizace použije podle jeho základního účelu užití.

(2) Roční nájemné se zjistí z nájemní smlouvy nebo z jiných dokladů o placení nájemného. Nejsou-li doklady o placení nájemného k dispozici nebo je-li v nich nájemné nižší než obvyklé, určí se ve výši obvyklého nájemného způsobem určení obvyklé ceny (§ 2 odst. 1 zákona). Výše obvyklého nájemného musí být prokazatelně zdůvodněna. Roční nájemné je souhrn nájemného za podlahové plochy stavby, které je možno pronajmout a které se zjistí z celkové podlahové plochy stavby jako součet zjištěných výměr podlahových ploch jednotlivých podlaží v členění podle účelu užití s uvedením nájemného, přičemž se do ní nezapočítávají podlahové plochy společných prostor staveb, jako jsou chodby, schodiště, případně půdy, sklepy, prádelny, sušárny, kotelny apod., pokud nejsou uvedeny v nájemní smlouvě. Celková podlahová plocha se sníží o podlahovou plochu nepronajatých prostor, jejichž stavebně technický stav havárie neumožňuje užívání nebo jejich stavebně technické provedení je speciální a v místě není předpoklad jejich pronajmutí, pouze na základě průkazného zdůvodnění.

(3) Do ročního nájemného se nezahrnují ceny služeb poskytovaných s užíváním pronajatých nemovitostí.

(4) Roční nájemné zjištěné za celou stavbu nebo soubor staveb podle odstavců 2 a 3 se sníží o 40 % a popřípadě o nájemné z pozemku, je-li jiného vlastníka, nebo o 5 % z ceny pozemku zjištěné podle cenové mapy stavebních pozemků (§ 10 zákona) nebo podle § 28, jsou-li stavba i pozemek ve vlastnictví stejné právnické nebo fyzické osoby. Při výpočtu se vychází pouze ze zastavěných ploch stavbami oceňovanými podle § 21 odst. 1 až 3. Celková výše odpočtu nesmí být vyšší než 50 % z ročního nájemného zjištěného podle odstavců 2 a 3.

(5) Pozemky se ocení samostatně podle části třetí.".

32. V § 25 odst. 1 se slovo "jejich" nahrazuje slovem "jejího".

33. V § 26a odst. 1 se slova "jejich vybavení, případně venkovní úpravy uvedené" nahrazují slovy "jejího vybavení a případných venkovních úprav tvořících její příslušenství, uvedených".

34. V § 26a odst. 2 se slova "až 1d" nahrazují slovy "a 1b".

35. V § 26a odst. 2 vzorec pro výpočet Kcp se číslo horního indexu "10" nahrazuje číslem "11".

36. V § 26a odst. 4 se slova "až 1d" nahrazují slovy "a 1b".

37. V § 26a odst. 5 se čísla "1, 2, 5, 8 a 10" nahrazují čísly "1, 2, 6, 9 a 11".

38. V § 26a odst. 6 se slovo "jejich" nahrazuje slovem "její".

39. V § 27 odst. 4 se slova "nebylo vydáno územní rozhodnutí9) nebo stavební povolení10)" nahrazují slovy "nebyl vydán regulační plán9a), územní rozhodnutí9b) ani územní souhlas9c), nebylo učiněno ohlášení stavebnímu úřadu10a) nebo vydáno stavební povolení10b) ani nebyla uzavřena veřejnoprávní smlouva10c) nebo vydán certifikát autorizovaného inspektora10d) ani nebyl stavebnímu úřadu ohlášen záměr odstranění stavby11a),".

Poznámky pod čarou č. 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c, 10d, a 11a znějí:

"9a) § 61 zákona č. 183/2006 Sb.

9b) § 76 zákona č. 183/2006 Sb.

9c) § 96 zákona č. 183/2006 Sb.

10a) § 104 zákona č. 183/2006 Sb.

10b) § 115 zákona č. 183/2006 Sb.

10c) § 78 odst. 3 a § 116 zákona č. 183/2006 Sb.

10d) § 117 zákona č. 183/2006 Sb.

11a) § 128 zákona č. 183/2006 Sb.".

40. V § 28 odst. 1 se slovo "vedeného" nahrazuje slovem "evidovaného".

41. V § 28 odst. 1 písm. b) se slovo "4,00," nahrazuje slovem "5,00,".

42. V § 28 odst. 1 písm. b) se za slova "cena pozemku v Kč" doplňuje lomicí čára a označení "m2".

43. V § 28 odst. 1 písmeno g) zní:

"g) 500 Kč v Českém Krumlově, Děčíně, Frýdku-Místku, Havířově, Chomutově, Jáchymově, Karviné, Kladně, Luhačovicích, Mladé Boleslavi, Mostě, Poděbradech, Přerově a Teplicích,".

44. V § 28 odstavce 2 až 12 znějí:

"(2) Cena uvedená v odstavci 1 se upraví přirážkami a srážkami podle přílohy č. 18 se zdůvodněním a vynásobí se koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36.

(3) Cenou za m2 nezastavěného pozemku určeného k zastavění regulačním plánem9a), rozhodnutím o umístění stavby13a), územním souhlasem9c), ohlášením stavebnímu úřadu10a), stavebním povolením10b), veřejnoprávní smlouvou10c) nebo certifikátem autorizovaného inspektora10d), kromě pozemků uvedených v odstavci 7, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) upravená podle přílohy č. 18 se zdůvodněním a vynásobená koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36. Přitom platí, že

a) je-li z vyjmenovaných dokladů podle stavebního zákona jednoznačně zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, vynásobí se cena zbývající části pozemku koeficientem 0,40; totéž platí, je-li zvláštním právním předpisem14) stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku,

b) není-li z vyjmenovaných dokladů podle stavebního zákona zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, vynásobí se cena pro celý pozemek koeficientem 0,80.

(4) Cenou za m2 nezastavěného pozemku určeného rozhodnutím o změně využití území15a) pro skládky, skladové, odstavné a manipulační plochy, přírodní sportoviště, rekreační plochu, protipovodňové zařízení nebo pozemku takto již užívaného, s výjimkou pozemku oceňovaného podle odstavce 8, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) vynásobena koeficientem 0,50. Tato cena se upraví podle přílohy č. 18 a vynásobí se koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36.

(5) Cenou za m2 pozemku zahrady nebo pozemku ostatní plochy, která tvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebním pozemkem oceněným podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle odstavce 2, je cena stanovená podle odstavce 2 násobená koeficientem 0,40.

(6) Pozemky oceňované podle odstavce 7 a podle § 31 odst. 3 a 4 a § 32 odst. 6 a 7 netvoří jednotný funkční celek.

(7) Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití pozemku dráha, dálnice, silnice, ostatní komunikace a ostatní dopravní plocha, která není součástí pozemní komunikace, jakož i pozemky k uvedeným účelům již užívané a dále pozemky k uvedeným účelům určené rozhodnutím o umístění stavby13a) nebo stavebním povolením10b) se ocení podle odstavce 1 a vynásobí se koeficientem 0,60. Tato cena se upraví podle položky č. 12 přílohy č. 18, jde-li o pozemek s polohou v katastrálním území, v němž není sídlo obce, a dále podle položky č. 13 přílohy č. 18, jde-li o pozemek mimo zastavěné území nebo mimo zastavitelnou plochu, a vynásobí se koeficienty Ki z přílohy č. 35 a Kp z přílohy č. 36. Jsou-li tyto pozemky užívány k podnikání za úplatu a zejména ve funkčním spojení se stavbami komerčního charakteru (např. parkoviště a odstavné, skladové a manipulační plochy obchodních domů, ubytovacích a stravovacích zařízení), zjistí se jejich cena podle odstavce 2, s výjimkou úpravy podle položek č. 12 a 13 přílohy č. 18.

(8) Základní cena pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území, týkající se těžebních a jim podobných nebo s nimi souvisejících prací, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, kromě pozemků určených k asanaci, se stanoví podle odstavce 1 písm. a) až l) a násobí se koeficientem 0,50. Tato cena se dále neupravuje.

(9) Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se bez ohledu na skutečný rozsah zastavění ocení podle odstavce 2.

(10) Je-li na pozemku, ke kterému byl vydán regulační plán9a), územní souhlas9c), územní rozhodnutí13a), bylo učiněno ohlášení stavebnímu úřadu10a), vydáno stavební povolení10b), uzavřena veřejnoprávní smlouva10c) nebo vydán certifikát autorizovaného inspektora10d), stavba, ocení se pozemek podle skutečného účelu užití.

(11) Pro způsob ocenění pozemků jsou rozhodující kritéria uvedená v jednotlivých odstavcích 1 až 10. Splňuje-li oceňovaný pozemek kritéria uvedená současně ve více odstavcích, platí pro způsob ocenění toto pořadí použití odstavců: 2, 3, 4, 8, 7, 5.

(12) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 12 nesmí být nižší než 7 Kč/m2.".

Poznámky pod čarou č. 13a a 15a znějí:

"13a) § 79 zákona č. 183/2006 Sb.

15a) § 80 zákona č. 183/2006 Sb.".

45. V § 28 se odstavce 13 až 15 zrušují.

46. V § 29 odst. 1 se slovo "zapsaného" nahrazuje slovem "evidovaného" a za slova "trvalý travní porost" se vkládá čárka a slova "není-li územním plánem nebo regulačním plánem předpokládáno jeho nezemědělské využití ani není předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona,".

47. V § 29 odst. 2 se za slova "se zdůvodněním a" vkládají slova "vynásobí se" a slova "podle přílohy č. 36" se nahrazují slovy "z přílohy č. 36.".

48. V § 29 odst. 3 se za slova "se zdůvodněním a" vkládají slova "vynásobí se".

49. V § 29 odst. 4 se slova "0,70 Kč za m2" nahrazují slovy "0,70 Kč/m2".

50. V § 30 odst. 1 ve větě první se za závorku vkládají slova " , není-li územním plánem nebo regulačním plánem předpokládáno jeho jiné využití ani není předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona,".

51. V § 30 se odstavec 2 zrušuje.

52. V § 30 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 2.

53. V § 30 odst. 2 se slova "0,70 Kč za m2" nahrazují slovy "0,70 Kč/m2".

54. V § 31 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Pozemky, které podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona nejsou pozemky stavebními, ale jsou zahrnuty do platného územního plánu nebo regulačního plánu18a) jako pozemky určené k zastavění nebo pozemky, na nichž je přípustná stavba, se ocení podle § 28 odst. 2 nebo 7 a vynásobí se koeficientem 0,30. Tato cena nesmí být nižší než cena zjištěná podle odstavce 4.

(2) Cenou za m2 pozemku zahrady nebo pozemku ostatní plochy, která tvoří funkční celek se stavbou a stavebním pozemkem oceněným podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle § 28 odst. 2, nejde-li o nemovitosti stejného vlastníka, je cena zjištěná podle § 28 odst. 2 vynásobená koeficientem 0,40. Tato cena nesmí být nižší než cena zjištěná podle odstavce 4.".

Poznámka pod čarou č. 18a zní:

"18a) § 43 a 61 zákona č. 183/2006 Sb.".

55. V § 31 odst. 3 se slovo "30 %" nahrazuje slovem "25 %".

56. V § 31 odst. 4 se slova "nádrže a ostatní vodní" zrušují.

57. V § 31 odst. 4 písmena a) a b) znějí:

"a) 9 % ze základní ceny stavebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a) až l), má-li pozemek polohu v zastavěném území,

b) 7 % ze základní ceny stavebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a) až l), má-li pozemek polohu v zastavitelné ploše,".

58. V § 31 se na konci odstavce 4 doplňuje písmeno c), které zní:

"c) 5 % ze základní ceny stavebního pozemku podle § 28 odst. 1 písm. a) až l), má-li pozemek polohu v nezastavěném území.".

59. V § 31 odst. 6 se slova "1, 2," zrušují a slova "7 Kč za m2. " se nahrazují slovy "7 Kč/m2.".

60. Nadpis části čtvrté zní "OCEŇOVÁNÍ STAVEB A POZEMKŮ KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU".

61. § 31a zní:

"§ 31a

(1) Je-li pronajat soubor staveb s příslušenstvím, včetně pozemků, obsahující alespoň dvě stavby, které se oceňují nákladovým způsobem podle § 3, jako celek jednomu nebo více nájemcům bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, popřípadě pozemky, ocení se jako celek kombinací nákladového a výnosového způsobu.

(2) Cena nemovitostí uvedených v odstavci 1 se zjistí z ceny zjištěné nákladovým způsobem souboru staveb vypočtené jako součet cen jednotlivých staveb souboru zjištěných nákladovým způsobem bez koeficientu Kp a cen pozemků zjištěných podle cenové mapy stavebních pozemků obce nebo podle § 28 bez koeficientu Kp a ceny zjištěné výnosovým způsobem s tím, že způsob výpočtu ceny je stanoven v příloze č. 15a v tabulce č. 2 podle zatřídění do skupiny podle tabulky č. 1 na základě analýzy rozvoje nemovitosti.".

62. V § 31b odstavec 1 zní:

"(1) Cena nemovitostí uvedených v § 31a zjištěná výnosovým způsobem se stanoví podle § 22 odst. 1 až 3.".

63. V § 31b odst. 2 se slova "o částky vypočtené podle ustanovení § 22 odst. 4 písm. a), c) až g)" nahrazují slovy "o 40 %".

64. V § 31b se odstavec 3 zrušuje.

65. V § 32 odst. 6 písm. a) se slovo "6 %" nahrazuje slovem "7 %".

66. V § 32 odst. 6 písm. b) se slovo "4 %" nahrazuje slovem "5 %".

67. V § 32 odst. 7 se slovo "3 %" nahrazuje slovem "4 %".

68. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně nadpisu zní:

"§ 37a

Oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem

Pro účely daně darovací a daně z převodu nemovitostí nebo pro účely určené zvláštním právním předpisem se cena lesního porostu zjistí jako podíl na ceně lesního pozemku, jehož je nedílnou součástí, a to podle vzorce

C = ( V / 0) x 10 x Z,

O kde C ... zjednodušeným způsobem zjištěná cena lesního porostu, V ... věk lesního porostu podle lesního hospodářského plánu (LHP) nebo lesní hospodářské osnovy (LHO), O ... obmýtí lesního porostu z LHP, popřípadě LHO, Z ... základní cena lesního pozemku z přílohy č. 21 podle souboru lesního typu identifikovaného z LHP, popřípadě z LHO, 10 ... je konstanta.".

69. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který včetně nadpisu zní:

"§ 38a

Oceňování ovocných dřevin a okrasných rostlin zjednodušeným způsobem

(1) Pro účely daně darovací a daně z převodu nemovitostí nebo pro účely určené zvláštním právním předpisem se cena jiných trvalých porostů zjistí způsobem podle odstavců 2 až 4.

(2) Cena ovocných dřevin s výměrou do 1 500 m2 na pozemcích oceňovaných podle § 28 odst. 5 a § 31 odst. 2 je podílem ve výši 1,5 % ze zjištěné ceny pozemku, jehož je oceňovaný trvalý porost nedílnou součástí.

(3) Cena okrasných rostlin s výměrou do 1 500 m2 na pozemcích oceňovaných podle § 28 odst. 5 a § 31 odst. 2 je podílem ve výši 5 % ze zjištěné ceny pozemku, jehož je oceňovaný trvalý porost nedílnou součástí.

(4) Cena smíšených trvalých porostů ovocných dřevin a okrasných rostlin s výměrou do 1 500 m2 na pozemcích oceňovaných podle § 28 odst. 5 a § 31 odst. 2 je podílem ve výši 4 % ze zjištěné ceny pozemku, jehož je oceňovaný trvalý porost nedílnou součástí.".

70. § 47 včetně nadpisu zní:

"§ 47

Používání koeficientu prodejnosti

(1) Pro stavby, které netvoří příslušenství k jiným stavbám, oceňované

a) podle § 3, 4, 5 a 6 se použije koeficient prodejnosti (Kp) podle druhu a typu stavby uvedený v příloze č. 36,

b) podle § 13 se použije Kp podle druhu stavby, ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází s tím, že rozestavěnému bytu v budově typu J nebo K přísluší Kp uvedený ve sloupci 13 přílohy č. 36,

c) podle § 7, 8, 9 a 10, popřípadě 11 se použije Kp ze sloupce 9 přílohy č. 36.

(2) Pro stavby, které tvoří příslušenství ke stavbám oceňovaným

a) podle § 3, 4, 5 a 6 se použijí Kp těchto staveb z přílohy č. 36,

b) podle § 25 se použije Kp ze sloupce 10 přílohy č. 36,

c) podle § 26 se použije Kp ze sloupce 13 přílohy č. 36,

d) podle § 26a se použije Kp ze sloupce 12 přílohy č. 36,

e) podle § 13 se použije Kp druhu stavby, ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází, nebo ze sloupce 13, pokud jde o rozestavěný byt v budově typu J nebo K.

(3) Jestliže stavby tvoří příslušenství k více stavbám oceňovaným podle § 3, 4, 5, 6, 25, 26a bez možnosti rozlišení, použije se nejnižší Kp těchto staveb stanovený podle odstavce 2.

(4) Jestliže stavby oceňované podle § 4 plní funkci venkovních úprav nebo tvoří příslušenství ke stavbám oceňovaným podle § 3, 5, 6, 25, 26 a 26a, postupuje se při stanovení Kp obdobně jako v odstavci 3.

(5) Pro pozemek se použije Kp stavby stojící na pozemku, pokud netvoří příslušenství stavby jiné. Je-li pozemek zastavěný pouze stavbou tvořící příslušenství stavby jiné, použije se koeficient této stavby.

(6) Jsou-li na pozemku stavby více druhů oceňovaných pouze podle § 3, 4, 5, 6, 25 a 26 nebo i stavby oceňované podle § 7, 8, 9 a 10, popřípadě 11, použije se pro ocenění pozemku nejnižší Kp příslušející stavbám oceňovaným podle § 3, 5, 6 a 25, které netvoří příslušenství jiných staveb. Jsou-li na pozemku stavby oceňované podle § 4, popřípadě i stavby oceňované podle § 7, 8, 9, 10 a 11, použije se pro ocenění pozemku Kp stavby oceňované podle § 4, pokud neplní funkci venkovních úprav nebo netvoří-li příslušenství stavby jiné. Jsou-li na pozemku pouze stavby oceňované podle § 7, 9, 10, popřípadě 11, použije se pro ocenění pozemku Kp ze sloupce 11 přílohy č. 36, pokud není dále uvedeno jinak.

(7) Tvoří-li pozemek, popřípadě pozemky druhu pozemku zahrada a ostatní plocha funkční celek s pozemkem druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, použije se pro ocenění pozemků Kp tohoto pozemku. Tvoří-li pozemek, popřípadě pozemky druhu pozemku zahrada a ostatní plocha funkční celek s více pozemky druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, použije se pro ocenění pozemků nejnižší Kp pozemků druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří.

(8) Není-li na pozemku žádná stavba nebo jsou-li na pozemku jen stavby oceňované podle § 7, 9, 10, 11 a je určen k zastavění regulačním plánem9a), rozhodnutím o umístění stavby13a), územním souhlasem9c), ohlášením stavebnímu úřadu10a), stavebním povolením10b), veřejnoprávní smlouvou10c) nebo certifikátem autorizovaného inspektora10d) použije se Kp budoucí stavby; pokud na něj bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území15a), použije se Kp ze sloupce 9 přílohy č. 36. Při důvodných pochybnostech o určení budoucí stavby se použije Kp ze sloupce 11 přílohy č. 36.

(9) Nelze-li pozemku, na kterém není žádná stavba nebo jsou na něm pouze stavby oceňované podle § 7, 9, 10 a 11, přiřadit Kp podle odstavce 8 a je-li podle platného územního nebo regulačního plánu určen k zastavění, použije se Kp podle předpokládaného funkčního využití plochy. Není-li určen k zastavění, použije se Kp ze sloupce 9 přílohy č. 36.

(10) U pozemku příslušejícího k bytu nebo nebytovému prostoru oceňovanému podle § 13 se použije Kp druhu stavby, ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází, s tím, že pro pozemek příslušející k rozestavěnému bytu v budově typu J nebo K se použije Kp ze sloupce 13.

(11) Koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 36, kromě Kp pro pozemek oceněný podle § 28 odst. 5, § 29, 30, stavby oceněné podle § 32 a trvalý porost oceněný podle § 33 až 38 lze snížit nebo zvýšit až o 25 % hodnoty koeficientu v odůvodněných případech doložených zejména fotodokumentací či mapovým podkladem. Důvodem úpravy musí být odchylnost od běžných podmínek v oceňované lokalitě v členění dle přílohy č. 36, a to v občanské vybavenosti, dopravním spojení, historickém významu oblasti a v mimořádných klimatických podmínkách anebo jiné závažné důvody ve vztahu k oceňované nemovitosti, které výrazně ovlivní zjištěnou cenu. Zohlednit lze i morální zastarání stavby. Příslušný Kp uvedený v příloze č. 36 a způsob úpravy koeficientu prodejnosti včetně řádného zdůvodnění je součástí ocenění.".

71. V § 48 se slova "kromě ceny stavebních pozemků zjištěné podle cenové mapy stavebních pozemků," zrušují.

72. Za § 49 se vkládá nový § 49a, který zní:

"§ 49a

Za územní plán se pro účely této vyhlášky považují i územní plán sídelního útvaru a územní plán obce po dobu jejich platnosti.".

73. V příloze č. 2 v tabulce Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru se na konec tabulky doplňují dva řádky:

-JNebytové prostory v domech vícebytových typových – garážová stání  4210,-
-KNebytové prostory v domech vícebytových netypových – garážová stání    5050,-

".

74. V příloze č. 2 v tabulce opatřené nadpisem "STANDARDNÍ VYBAVENÍ BUDOV" v položce 13 ve sloupci označeném popis standardu se slova "kromě plastových" zrušují.

75. V příloze č. 6 se na konec nadpisu doplňují slova "a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru".

76. V příloze č. 6 se slova "Řadový rodinný dům vnitřní je umístěn mezi dvěma rodinnými domy v řadě, která je tvořena minimálně třemi rodinnými domy. Řadový rodinný dům koncový je umístěn na konci řady tvořené minimálně dvěma rodinnými domy." nahrazují slovy "Základní cena za 1 m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru v rodinném domě se stanoví jako násobek ZC za m3 obestavěného prostoru dle typu rodinného domu, ve kterém se byt nebo nebytový prostor nachází, a koeficientu 4,6.
Za řadový rodinný dům se pro účely oceňování považuje rodinný dům v řadě minimálně dvou rodinných domů, které na sebe navazují nejméně 1/ 2 délky společné zdi. Za řadový rodinný dům vnitřní se považuje rodinný dům, který má dvě společné zdi se sousedními rodinnými domy, řadový rodinný dům koncový navazuje pouze jednou společnou zdí na sousední rodinný dům.".

77. V příloze č. 6 se v části II. v tabulce v položce 13 ve sloupci označeném "popis standardu" za slovo "zdvojená" v obou řádcích vkládá slovo " , plastová" a v položce 16 ve sloupci označeném "popis standardu" se za slovo "paliva" vkládají slova " , na plyn nebo elektrickou energii".

78. V příloze č. 14 v části Opotřebení staveb se bod 6. zrušuje.

79. V příloze č. 14 se dosavadní body 7. a 8. označují jako body 6. a 7.

80. Příloha č. 15a zní:

„Příloha č. 15a k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Zatřídění nemovitosti do skupiny podle analýzy rozvoje nemovitosti pro ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu.

Tabulka č. 1

Označ. skupinyCHARAKTERISTIKA SKUPIN DLE ANALÝZY ROZVOJE NEMOVITOSTI:
AZměny okolí a podmínek s pozitivním dopadem na výnosnost nebo poptávku po oceňované nemovitosti, nemovitost má rozvojové možnosti.
BZměny okolí a podmínek s pozitivním dopadem na výnosnost nebo poptávku po oceňované nemovitosti, nemovitost nemá rozvojové možnosti.
CBez zásadních změn - stabilizovaná oblast, nemovitost má rozvojové možnosti
DBez zásadních změn - stabilizovaná oblast, nemovitost nemá rozvojové možnosti
EZměny okolí a podmínek s negativním dopadem na poptávku po oceňované nemovitosti, nemovitost má rozvojové možnosti
FZměny okolí a podmínek s negativním dopadem na poptávku po oceňované nemovitosti, nemovitosti nemá rozvojové možnosti

Stanovení ceny nemovitosti kombinací výnosového a nákladového způsobu

Tabulka č. 2

Kód skupiny:VÝPOČET CENY NEMOVITOSTÍ KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU:
CV ≤ CNCV > CN
Pro stavbuPro soubor stavebPro stavbu a pro soubor staveb
ACV + 0,50 RCV + 0,30 RCV
B,CCV + 0,30 RCV + 0,15 RCV - 0,05 R
D,ECV + 0,10 RCV + 0,05 RCV-0,10 R
FCVCVCV-0,15 R

Kde

R = |CV-CN|,

CV - cena stavby popřípadě souboru staveb zjištěné výnosovým způsobem,

CN - cena stavby popřípadě souboru staveb zjištěné nákladovým způsobem bez koeficientu prodejnosti Kp

V analýze rozvoje nemovitosti se posuzuje schopnost nemovitosti přizpůsobit se předpokládaným změnám okolí a podmínek, které mohou výrazně ovlivnit výnosnost nebo poptávku po nemovitosti.

• Změnami okolí a podmínek se rozumí budoucí změny charakteru okolní zástavby v návaznosti na územní plán, realizace staveb v okolí posuzované nemovitosti s výrazným dopadem na její výnosnost nebo prodejnost (např. objekty občanské vybavenosti, dopravní a průmyslové stavby, stanice metra, otvírka těžebního území aj.), fiskální a dotační politika státu, cenové regulace aj..

• Rozvojovými možnostmi nemovitosti se rozumí posouzení, zda stávající využití odpovídá jejímu nejlepšímu a nejvyššímu využití, zda stavebně technické parametry stavby odpovídají požadavkům vyplývající z předpokládaných změn, případně zda je možná její změna (např. stavebními úpravami, účelu užití stavby), aby se zachovala nebo zvýšila výnosnost nemovitosti, u pozemků posouzení možnosti další zástavby, aj..

• Zatřídění do skupin je nutno zdůvodnit.“.

81. Příloha č. 16 zní:

„Příloha č. 16 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Tabulka č. 1

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže

KRAJ/ (OBEC) (OBLAST KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ) POČET OBYVATELOPOTŘEBENÍ STAVBY TECHNICKÉ A MORÁLNÍ
NEOVLIVŇUJÍCÍ CENUSNIŽUJÍCÍ CENU
částečněstředněvýrazně
Základní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětí
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA 16 0000,234 0280,282 9310,312 0670,25
PRAHA 25 9500,244 4020,263 5680,272 4430,31
PRAHA 34 5870,213 4380,312 9720,352 5660,32
PRAHA 44 2070,243 2840,292 6380,312 1700,36
PRAHA 55 8890,233 4850,272 6920,311 8870,35
PRAHA 64 6010,233 9900,333 3880,312 1170,31
PRAHA 74 0590,243 5400,283 0220,282 2530,29
PRAHA 83 7850,252 7110,282 4080,321 3170,30
PRAHA 93 0470,232 7180,302 3900,3012620,26
PRAHA 104 4860,243 9280,282 5690,311 7750,33
PRAHA 114 1920,233 5680,332 9400,291 1470,29
PRAHA 123 7180,223 4910,282 8610,511 1770,28
PRAHA 133 7960,232 9940,362 5860,311 2660,28
PRAHA 144 4560,243 6900,282 9250,311 7780,30
PRAHA 153 0470,242 2260,261 7390,291 0390,29
PRAHA 162 8500,222 6090,272 2050,291 7860,27
PRAHA 173 8330,243 1950,272 5460,312 1090,27
PRAHA 183 1090,222 4350,281 8200,281 1080,26
PRAHA 194 6520,243 1280,312 3510,321 0040,26
PRAHA 203 5420,243 1480,292 7880,291 5010,25
PRAHA 213 4580,212 7950,282 1320,311 6050,24
PRAHA 223 3700,252 9600,282 5510,251 7480,24
PRAHA 233 3620,232 4670,271 5730,299860,24
PRAHA 243 0350,242 6870,281 8000,291 1560,30
PRAHA 252 8260,232 1300,271 5050,318150,29
PRAHA 263 4860,242 2500,271 4680,318350,29
PRAHA 272 4000,241 5010,281 1160,256600,26
PRAHA 282 4450,261 7900,271 5300,327200,24
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 7050,262 4180,261 6350,281 0320,35
10000 - 50000 obyvatel2 6010,242 0130,261 5920,289890,36
2000 - 10000 obyvatel2 9170,282 2030,291 6900,299140,36
do 2000 obyvatel2 4850,302 2130,281 8770,309720,38
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel3 2700,292 8010,311 7190,281 1070,37
10000 - 50000 obyvatel2 9180,252 1550,291 6540,291 0400,35
2000 - 10000 obyvatel2 0790,251 6700,281 4190,318320,35
do 2000 obyvatel1 6030,271 4810,291 1080,315390,36
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 6020,222 1460,311 7110,279360,36
10000 - 50000 obyvatel2 4090,241 9130,281 6630,278600,35
2000 - 10000 obyvatel2 0600,261 5510,311 3700,287750,35
do 2000 obyvatel1 5350,291 4360,331 1430,296230,36
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 6500,311 9000,311 6140,329850,29
10000 - 50000 obyvatel1 8530,314920,281 1530,298020,36
2000 - 10000 obyvatel1 5650,91 2870,31 0420,286390,35
do 2000 obyvatel1 5470,301 1210,299770,306010,35
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 2900,271 8980,281 3980,298670,36
10000 - 50000 obyvatel1 9380,281 5530,281 3370,297500,36
2000 - 10000 obyvatel1 8050,271 4810,301 1370,296670.35
do 2000 obyvatel1 6410,281 3200,301 2600,336980,33
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 8230,252 1720,261 5980,279990,36
10000 - 50000 obyvatel2 3070,261 9180,271 5300,279410,31
2000 - 10000 obyvatel1 7450,281 3670,291 2350,296550,36
do 2000 obyvatel1 6690,311 3560,261 1820,316870,32
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 5670,272 2120,271 9190,281 1850,29
10000 - 50000 obyvatel2 1910,301 8180,271 4880,287590,33
2000 - 10000 obyvatel1 9220,301 5810,261 2950,297340,35
do 2000 obyvatel1 7690,261 5220,321 1130,306270,35
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 1070,251 6810,251 4470,278390,34
10000 - 50000 obyvatel2 0140,241 6950,251 5210,278280,33
2000 - 10000 obyvatel2 0170,261 6330,311 3940,277720,31
do 2000 obyvatel1 8930,281 1780,271 0480,296560,34
KRAJ VYSOČINA
nad 50000 obyvatel2 6740,311 8670,271 5030,279240,29
10000 - 50000 obyvatel2 0670,251 7940,271 5430,277340,33
2000 - 10000 obyvatel2 0490,291 7890,311 3370,287890,32
do 2000 obyvatel1 3310,311 2820,391 0150,295710,35
BRNO
BRNO 14 4670,233 8180,283 6050,311 9820,35
BRNO 23 5250,232 9120,262 2090,301 8720,30
BRNO 33 3740,302 7800,262 5300,281 2840,29
BRNO 43 4240,292 8530,262 2970,291 4250,29
BRNO 53 4360,282 4950,272 1550,271 2330,28
BRNO 63 2160,272 8030,291 6040,309240,27
BRNO 73 8010,273 3020,272 5380,271 6500.27
BRNO 84 1340,283 5430,282 3870,251 1500,29
BRNO 92 5330,281 8280,2815240311 0400,30
BRNO 102 4910,282 1740,291 8280,316130,30
BRNO 112 3650,272 0360,301 8600,298490,29
BRNO 122 1100,251 8550,281 3650,318280,33
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
10000 - 50000 obyvatel2 7710,291 9750,271 6830,268950,34
2000 - 10000 obyvatel2 3260,291 6020,281 4030,297070,35
do 2000 obyvatel2 1650,301 5910,281 1300,316490,35
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 8400,262 0270,291 6370,279240,30
10000 - 50000 obyvatel2 2520,281 9070,291 4500,278210,26
2000 - 10000 obyvatel1 7020,271 3830,291 1960,276050,30
do 2000 obyvatel1 4340,311 1970,301 0220,325590,32
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel3 0580,252 4180,292 1380,281 3600,31
10000 - 50000 obyvatel2 4110,281 8750,301 6020,288290,32
2000 - 10000 obyvatel2 1470,331 6800,281 3890,289610,32
do 2000 obyvatel1 6490,311 4610,281 0690,317140,32
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1 8510,281 4680,291 2990,306990,35
10000 - 50000 obyvatel1 7370,291 3800,281 2080,287070,36
2000 - 10000 obyvatel1 5900,301 2560,291 0230,315990,36
do 2000 obyvatel1 5330,281 1930,311 0540,306060,35

Tabulka č. 2

Výčet hodnocených znaků a jejich vah u garáží oceňovaných porovnávacím způsobem

Znak č.
N
PopisVáha
Vn
1Trh s nemovitostmi10
2Poloha v obci8
3Druh (typ)3
4Podsklepení2
5Podkroví2
6Konstrukční provedení5
7Technické vybavení5
8Příslušenství3
9Právní vztahy4
10Posouzení širších vztahů10
vz. 01252

Tabulka č. 3

Charakteristika kvalitativních pásem hodnocených znaků u garáží oceňovaných porovnávacím způsobem

Znak
č.
PopisI.II.III.IV.V.
1Trh s nemovitostmipoptávka je výrazně nižší než nabídkapoptávka je nižší než nabídkapoptávka je s nabídkou v rovnovázepoptávka je vyšší než nabídkapoptávka je výrazně vyšší než nabídka
2Poloha v obciobjekt mimo souvisle zast. území obceobjekt na okraji souvisle zastavěného území obceobjekt v souvislé zástavbě v obci (mimo centrální část)objekt v souvislé zástavbě poblíž centra obceobjekt v souvislé zástavbě v centru obce
3Druh (typ)řadová vnitřní-řadová koncová-volně stojící
4Podsklepenínepodsklepená-podsklepená do 1/2 ZP-podsklepená nad 1/2 ZP
5Podkrovíplochá střecha nebo bez možnosti podkrovís možností podkroví, nevyužitopodkroví do 1/3 ZPpodkroví do 2/3 ZPpodkroví nad 2/3 ZP nebo dvě podlaží využitelná k parkování
6Konstrukční provedeníkovová (plechová), jednostranně opláštěnákovová nebo dřevěná, oboustranně opláštěná, zděná v tl. do 15 cmzdivo v tl. min. 15 cm, pilířky, trámkové stropyzdivo v tl. min. 30 cm,
monolitický beton, polospalné stropy
montovaná ŽB, zdivo v ti. min.30 cm, monolitický beton, nespalné stropy
7Technické vybaveníbez vybaveníel. proud 220Vel. proud 220V/380Vel. proud
220V/380V, voda
el. proud 220V/380V, voda, kanalizace, vytápění
8Příslušenství (venkovní úpravy, studna, vedl. stavba apod.)příslušenství snižující hodnotu nemovitostibez příslušenstvípříslušenství bez výrazného vlivu na cenupříslušenství zvyšující cenupříslušenství výrazně zvyšující cenu
9Právní vztahypozemek cizí---vlastní pozemek
10Posouzení širších vztahůvelmi
problematická
nemovitost
problematická nemovitostprůměrná nemovitostdobrá nemovitostvýborná nemovitost

Nesplňuje-li hodnocený znak všechna kritéria stanovená pro jednotlivá kvalitativní pásma, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma. Toto zařazení musí být zdůvodněno. U znaku č. 10 musí být zařazení garáže zdůvodněno vždy.“.

82. Příloha č. 17 zní:

„Příloha č. 17 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Tabulka č. 1

Základní ceny za m2 podlahové plochy bytu v budovách typu J a K

KRAJ/ (OBEC) (OBLAST KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ) POČET OBYVATELOPOTŘEBENÍ STAVBY TECHNICKÉ A MORÁLNÍ
NEOVLIVŇUJÍCÍ CENUSNIŽUJÍCÍ CENU
částečněstředněvýrazně
Základní cena Kč/m2Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m2Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m2Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m2Koeficient cenového rozpětí
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA 183 2890,3674 3250,3556 2460,4035 1560,62
PRAHA 253 7200,2747 8600,2742 1620,4428 4140,49
PRAHA 335 9080,2629 4930,4026 9910,4622 9150,53
PRAHA 434 2900,3827 4180,3724 4120,4015 5750,63
PRAHA 537 1430,2531 5560,2828 2490,3720 6190,53
PRAHA 659 5860,24394130,2937 6340,2424 6070,44
PRAHA 741 4510,2831 8780,2527 2790,2420 4480,49
PRAHA 832 9470,2526 6880,3224 4170,3114 7590,68
PRAHA 937 9910,2531 5930,4227 1680,2921 0620,44
PRAHA 1037 7650,2729 1280,4223 9320,4117 4410,67
PRAHA 1134 2280,3427 7700,2122 2330,3417 1140,40
PRAHA 1233 5040,2431 1270,2528 1250,3719 4540,49
PRAHA 1328 0030,3326 3870,3717 1470,2713 1900,45
PRAHA 1426 1360,2523 2520,3119 6780,4415 3930,38
PRAHA 1527 1330,2525 1390,2719 9490,3815 9610,43
PRAHA 1637 1410,2225 3770,3319 2210.3815 8600,44
PRAHA 1723 5500,2515 3080,3313 6590,358 7720,61
PRAHA 1831 3500,2224 4180,2620 8950,3512 5240,49
PRAHA 1932 1330,2428 8030,2723 4020,3318 0010,54
PRAHA 2042 1270,22314760,2429 3460,3222 9410,55
PRAHA 2139 9610,3032 1350,2622 8900,2420 0840,48
PRAHA 2222 0690,3016 4910,4214 3440,2411 0340,55
PRAHA 2327 2980,3024 2630,3419 7130,2315 0530,38
PRAHA 2428 4520,2923 0230,3219 7430,4316 7750,60
PRAHA 2524 4490,31212600,2718 2270,539 9400,32
PRAHA 2626 9300,2423 4180,3621 3050,3111 7090,54
PRAHA 2725 0000,2616 2500,3614 5000,509 2500,60
PRAHA 2831 9600,2519 5930,3912 7360,509 4570,45
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel20 3980,2318 4610,2816 1060,29112440,48
10000 - 50000 obyvatel23 1440,2015 5150,2612 3550,388 9100,68
2000 - 10000 obyvatel16 0690,3712 5740,5811 2120,487 8590,61
do 2000 obyvatel17 4170,569 2790,526 2470,585 9290,63
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel19 7920,3216 3940,2713 4510,378 6880,50
10000 - 50000 obyvatel15 6930,3612 1140,299 5240,448 0790,53
2000 - 10000 obyvatel15 3870,368 6960,485 9290,514 6020,53
do 2000 obyvatel16 5350,369 3910,564 0310,582 1590,51
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel18 6050,2515 6490,2814 4600,308 9440,50
10000 - 50000 obyvatel14 7580,2810 9930,318 5950,425 5010,58
2000 - 10000 obyvatel18 9620,369 8890,507 1960,434 8010,62
do 2000 obyvatel15 4880,358 0420,484 6890,542 6460,50
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel34 5350,4517 9630,4015 3300,37123130,59
10000 - 50000 obyvatel32 0610,3511 3090,338 6720,396 1640,56
2000 - 10000 obyvatel15 9430,229 5420,426 3200,443 6820,49
do 2000 obyvatel10 4450,227 4420,354 8870,552 6890,57
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel11 0590,269 5580,397 1230,353 7920,45
10000 - 50000 obyvatel11 2570,3310 0860,426 2310,483 1570,42
2000 - 10000 obyvatel14 5860,319 5510,396 4650,342 9580,51
do 2000 obyvatel10 3610,378 8590,384 3540,433 0990,56
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel19 3850,4717 2130,4812 1860,318 5360,45
10000 - 50000 obyvatel16 7840,3110 6090,308 1980,385 2210,42
2000 - 10000 obyvatel22 4510,3611 9440,325 7570,423 7830,47
do 2000 obyvatel21 0390,4110 5700,457 3250,623 5660,51
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel22 8080,2818 5340,1816 4500,2513 3380,42
10000 - 50000 obyvatel13 1790,3712 3580,259 4510,366 4790,55
2000 - 10000 obyvatel12 9690,3210 0850,287 8990,385 1880,63
do 2000 obyvatel17 0820,4112 8670,463 9120,633 1250,68
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel19 6290,2815 3130,3310 7480,517 6140,65
10000 - 50000 obyvatel15 0180,2312 5090,249 8290,385 2030,63
2000 - 10000 obyvatel12 6400,3010 8840,346 6090,544 6560,49
do 2000 obyvatel14 1880,329 6100,396 2400,603 4050,60
KRAJ VYSOČINA
nad 50000 obyvatel13 2240,3114 6050,2613 0630,638 3730,62
10000 - 50000 obyvatel13 5600,3611 6440,2792310,436 1960,60
2000 - 10000 obyvatel11 3870,398 4350,417 0930,395 0780,43
do 2000 obyvatel9 9670,326 7770,404 3580,502 3540,48
BRNO
BRNO 133 0560,429 8560,4523 5230,2715 0250,51
BRNO 232 1740,3525 4960,2621 1190,3014 1090,50
BRNO 324 7340,2722 5300,2219 5870,3010 9330,69
BRNO 426 4690,2822 2030,3619 4260,2717 5660,56
BRNO 526 7220,2720 3470,3018 8140,3113 6680,56
BRNO 626 9160,3519 9460,3013 1700,499 7810,41
BRNO 722 5680,2918 3070,3513 8260,426 7680,59
BRNO 819 4800,2515 3890,3511 1030,406 4280,52
BRNO 918 1040,2613 0350,4710 5010,486 3370,50
BRNO 1024 6180,2119 5470,3415 5240,4574180,53
BRNO 1128 8930,2522 8280,3214 4040,3710 7010,43
BRNO 1217 9060,2513 0720,3710 0280,416 2670,53
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
10000 - 50000 obyvatel15 8030,2211 6540,3810 1090,316 8640,40
2000 - 10000 obyvatel17 2530,2510 9930,407 7880,584 6400,63
do 2000 obyvatel15 8580,2410 5490,445 3570,463 6240,64
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel19 5690,2816 4460,2314 2350,2810 9480,44
10000 - 50000 obyvatel11 7360,4410 9450,258 6480,366 9130,45
2000 - 10000 obyvatel12 4170,238 5830,295 9090,413 5280,53
do 2000 obyvatel22 4540,258 2360,383 5980,613 3470,49
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel19 8250,2615 3120,2114 2460,2811 6680,50
10000 - 50000 obyvatel16 0770,2412 0500,2710 0850,377 1690,55
2000 - 10000 obyvatel16 9690,2710 5660,277 8600,456 2940.42
do 2000 obyvatel10 3520,499 5830,464 1890,403 4900,60
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel11 4320,489 3400,368 2830,346 1460,47
10000 - 50000 obyvatel12 0670,3110 0430,236 8270,363 4780,51
2000 - 10000 obyvatel12 4540,227 8490,405 2280,433 0120,65
do 2000 obyvatel11 1200,318 7540,534 9330,601 9540,68

Tabulka č. 2

Výčet hodnocených znaků a jejich vah u bytů oceňovaných porovnávacím způsobem

Znak č.
n
PopisVáha
Vn
1Trh s byty10
2Poloha budovy v obci9
3Převládající zástavba v okolí8
4Inženýrské sítě9
5Doprava8
6Obchod a služby8
7Školství5
8Zdravotnictví7
9Kultura, sport, ubytování5
10Úřady3
11Pracovní možnosti7
12Životní prostředí8
13Přírodní lokalita5
14Změna v zástavbě2
15Příslušenství budovy4
16Typ stavby5
17Obyvatelstvo6
18Vybavení bytu10
19Orientace ke světovým stranám8
20Poloha bytu v domě (podlaží)7
21Mimořádné příslušenství bytu1
22Posouzení širších vztahů10
vz.011145

Tabulka č. 3

Charakteristika kvalitativních pásem hodnocených znaků u bytů oceňovaných porovnávacím způsobem

Znak č.PopisI.II.III.IV.V.
1Trh s bytyPoptávka je výrazně nižší než nabídkaPoptávka je nižší než nabídkaPoptávka je s nabídkou v rovnovázePoptávka je vyšší než nabídkaPoptávka je výrazně vyšší než nabídka
2Poloha budovy v obciSamota, mimo
souvisle zast. území obce
Část obce na okraji souvisle zastavěného území nevhodného k bydleníČásti obce vhodné k bydlení v okrajových částech obceČásti obce mimo obchodní centra a preferované sídelní útvaryPreferované sídelní útvary, centra obcí
3Převládající zástavba v obci,
případně v okolí bytu
Těžká výroba
s negativními vlivy na okolí, sousedství dálnic, železnic, letiště, skládky odpadů, lomu, zem. výroby atd.
Střední výroba a sklady bez výrazně škodlivých vlivů na okolí sousedství silnic s kamionovou a nákladní dopravou atd.Lehká výroba a služby bez negativních vlivů na okolí a bez zvláštních požadavků na dopravu a skladováníObjekty admin. občanské vybavenosti a služeb bez zázemí bez parků, s omezeným příjezdem atd.Objekty pro bydlení, sport, rekreaci, parky atd.
4Inženýrské sítěElektropřípojka, voda z místních zdrojů, bez napojení na veřejnou kanalizaciElektropřípojka, veřejný vodovod, bez napojení na veřejnou kanalizaciElektropřípojka, veřejný vodovod, veřejná kanalizace, telefonElektropřípojka, veřejný vodovod, veřejná kanalizace, plynovod, telefonElektropřípojka, veřejný vodovod, veřejná kanalizace, plynovod, telefon, dálkové topení, kabelová televize
5Veřejná doprava
v obci
V místě žádná,
nutno docházet nad vzdálenost 500 m
Železnice nebo autobus (mimo místní dopravu) do 500 m s méně než dvěma denními spojiŽeleznice a autobus (mimo místní dopravu) do 500 m s více než dvěma denními spojiMístní doprava do 500 m, železnice, autobus v dosahu místní dopravyŽeleznice, autobus, místní doprava vč. podzemní dráhy do 500 m
6Obchod a
služby
v obci, příp.
v části obce
Žádný obchod nebo pouze obchod s potravinamiObchod se smíšeným zbožímZákladní síť obchodů, vybrané službyKompletní síť obchodů a základní službyKompletní síť obchodů a služeb
7Školství
v obci, případně v části obce
Žádné školyZákladní škola s omezeným počtem třídZákladní školaZákladní škola, učňovská škola, střední školaZákladní škola, učňovská škola, střední škola, vysoká škola atd.
8Zdravotnictví
v obci, případně v docházkové vzdálenosti
Žádné vybaveníPraktický lékař, zubní lékařZdravotní středisko, lékárnaPoliklinika, zdravotní středisko, lékárnaNemocnice s poliklinikou, zdravotní středisko, lékárna
9Kultura, sport a ubytování v obci, případně v části obceŽádné zařízeníKulturní zařízení nebo restauraceKulturní zařízení, kino, hřiště, restauraceKulturní zařízení, sportovní zařízení, kino, restaurace, kavárna, hotelDivadlo, museum, koncertní sál, sportovní zařízení, výstavní síň, restaurace, vinárna, kavárna, hotel, plavecký bazén atd.
10Úřady v obci
případně v části obce
Žádné
v docházkové
vzdálenosti
Obecní úřadObecní úřad, poštaObecní úřad s rozšířenou působností, pošta, banka, policieKompletní soustava úřadů, vč. finančního a katastrálního, soud, policie, pošta, banka, pojišťovna, apod.
11Pracovní možnosti v obciPracovní možnosti mimo místoOmezené pracovní možnosti v dosahu veřejné dopravyOmezené pracovní možnosti v místěKompletní nabídka pracovních možností v dosahu veřejné dopravyKompletní nabídka pracovních možností v místě
12Životní prostředí v okolí bytuVysoká hlučnost, prašnost a nebezpečné exhalaceZvýšená hlučnost, prašnost a exhalaceZvýšená hlučnost a prašnost od dopravyBěžný hluk a prach od dopravyBez poškození ovzduší a bez nadměrné hlučnosti
13Přírodní lokalita v okolí bytuŽádný park ani les v okruhu do 3000 mLes nebo park ve vzdálenosti nad 1000 mLes nebo park ve vzdálenosti do 1000 mVýznačné přírodní lokality, les nebo park v místěChráněná krajinná oblast, městská rezervace, význačné přírodní lokality, sousedství lesa nebo parku
14Změna v okolní zástavběZhoršující podmínky existence stavby do 5-ti rokůZhoršující podmínky existence stavby nad 5 rokůBeze změnyZlepšující podmínky existence stavby v době delší než 5 rokůZlepšující podmínky existence stavby v době kratší než 5 roků
15Příslušenství budovyVýrazně snižující cenu bytu (nutné odstranění příslušenství)Snižující cenu bytu (nevhodné příslušenství - chlévy atd.)Bez dopadu na cenu bytuPříslušenství zvyšující cenu bytuPříslušenství výrazně zvyšující cenu bytu (parkoviště)
16Typ stavbyDřevěná, sendvičová na bázi dřevní hmotyMontovaná nad 10 NPMontovaná do 10 NPZděnáZděná a ostatní materiálové varianty, zateplené
17ObyvatelstvoKonfliktní skupiny v bezprostřed. okolíKonfliktní skupiny v okolíVysoká hustota obyvatel (zahuštění bývalé sídlištní zástavby, centra měst)Průměrná hustota obyvatel (běžná zástavba)Malá hustota obyvatel (nízká zástavba byt. domy v zeleni)
18Vybavení bytuVytápění lokální na tuhá paliva, elektřina, studená voda a společné příslušenstvíLokální vytápění (mimo TP), TUV, elektřina, částečné příslušenstvíEtážové vytápění nebo ÚT, teplá voda, elektřina; koupelna, WC podstandardní provedeníEtážové vytápění nebo ÚT, teplá voda, elektřina; koupelna, WC, standardní provedeníJako IV., koupelna, WC nadstandardní provedení, zabezpečovací zařízení, krb, vest. skříně
19Orientace bytu ke světovým stranámOrientace hlavních místností k SZ, S, SV nebo jen k SOrientace hlavních místností k Z-S-V nebo jen k VOrientace hlavních místností, částečně výhodná, částečné nevýhodnáOrientace hlavních místností k V-J-Z nebo jen k ZOrientace hlavních místností k JV-J-JZ
20Poloha bytu v domě - podlažíV suterénuV 1.n.p. nebo v podlaží vyšším než 4.n.p. bez výtahu, část do dvora nebo střešní oknaVe 2.až 4.n.p. podlaží, bez výtahu, částečný pohled do dvora, část. střešní oknaVe 2.n.p. a vyšším, výtah, část. pohled do dvora nebo jen střešní oknaVe 2.n.p. a vyšším, výtah, pohled do ulice nebo krajiny, bez střešních oken
21Mimořádné příslušenstvíbytuPřímý vstup (bez předsíně), např. z pavlačeBez mimořádného příslušenstvíVlastní komora nebo sklep mimo bytBalkon, vlastní komora nebo sklep mimo byt, lodžieTerasa, balkon, vlastní komora (sklep) mimo byt, zimní zahrada
22Posouzení širších vztahůVelmi problematický bytProblematický bytPrůměrný bytDobrý bytVýborný byt

Nesplňuje-li hodnocený znak všechna kritéria stanovená pro jednotlivá kvalitativní pásma, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma. Toto zařazení musí být zdůvodněno.

U znaku č. 22 musí být zařazení bytu zdůvodněno vždy.“.

83. Příloha č. 17a zní:

„Příloha č. 17a k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Tabulka č. 1a

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty

KRAJ/ (OBEC) (OBLAST KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ) POČET OBYVATELOPOTŘEBENÍ STAVBY TECHNICKÉ A MORÁLNÍ
NEOVLIVŇUJÍCÍ CENUSNIŽUJÍCÍ CENU
částečněstředněvýrazně
Základní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětí
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA 1        
PRAHA 2        
PRAHA 3        
PRAHA 44 8810,354 0100,422 1270,381 5630,41
PRAHA 54 4070,323 6200,412 8330,391 5740,45
PRAHA 63 8830,323 1900,482 4960,371 3870,38
PRAHA 74 1910,343 4430,422 6940,401 4970,44
PRAHA 83 3450,372 5480,392 2830,429930,40
PRAHA 93 6660,353 0110,371 9640,388870,38
PRAHA 1023150,341 9020,361 0800,398270,38
PRAHA 114 0090,443 2930,402 2200,421 4320,44
PRAHA 124 3790,433 5960,392 8150,432 0050,44
PRAHA 133 1770,4228110,392 2000,391 4170,44
PRAHA 1443100,433 5400,412 7710,421 0370,43
PRAHA 154 6220,323 7970,422 9720,401 0320,39
PRAHA 164 8460,393 9810,4331150,391 7310,41
PRAHA 172 8660,431 6210,4412690,458260,42
PRAHA 183 1550,422 5920,412 0280,391 1270,39
PRAHA 193 0010,402 4650,401 9290,391 0720,39
PRAHA 203 5840,392 9450,392 3050,391 2810,40
PRAHA 213 3610,402 7610,392 1610,381 8280,41
PRAHA 222 2020,451 8080,421 7670,407730,43
PRAHA 232 7470,411 9370,4212930,427920,40
PRAHA 243 3970,402 4540,482 1840,421 0670,39
PRAHA 253 0120,422 3920,411 8840,401 0400,40
PRAHA 262 9140,4023170,401 8140,408040,42
PRAHA 272 9420,382 3730,3912890,408760,43
PRAHA 282 4200,351 9880,371 1650,407470,42
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 500002 1030,431 7270,391 3520,407510,43
10000 - 500002 3460,411 9980,451 9390,471 3020,47
2000 - 100003 3760,472 9330,452 8880,492 0400,46
do 20005 2500,443 8010,593 5270,601 6530,48
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 500002 3400,352 0250,411 8470,398360,40
10000 - 500002 1240,411 9520,401 6950,439100,42
2000 - 100003 3910,382 3290,412 0850,4111910,44
do 20002 8600,412 6030,422 0990,449790,50
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 500002 3410,322 2560,391 7170,449070,47
10000 - 500002 0130,391 8830,421 6160,421 0910,46
2000 - 100002 8050,412 4300,412 1510,431 1690,48
do 20002 5830,362 4980,421 9040,431 0510,51
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 500002 5260,411 6310,381 5000,398420,42
10000-500002 2330,382 0860,431 6380,398930,43
2000- 100002 3520,401 9320,391 6140,408400,44
do 20002 5840,422 2540,411 7310,419230,44
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 500001 8990,401 7210,421 5890,488200,45
10000 - 500002 0530,411 7070,411 2930,467760,41
2000 - 100002 2410,4219820,411 6620,478620,41
do 200025150,401 8960,431 6980,459080,42
LIBERECKÝ KRAJ
nad 500002 9840,372 5930,391 5960,381 1460,40
10000 - 500003 3710,422 4990,402 0200,408310,43
2000 - 100002 2500,451 9400,4214180,419180,44
do 20002 6370,452 4640,471 8110,421 1340,46
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
nad 500002 8620,412 4920,392 0760,4511010,42
10000 - 500002 3890,392 1580,381 6280,429190,46
2000 - 100002 2000,401 8190,401 6040,428990,47
do 20002 6930,402 4510,401 7340,421 0360,48
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 500002 1610,361 1970,428950,416410,43
10000 - 500002 8420,412 0460,391 3080,407870,43
2000 - 100002 2450,401 9610,401 5050,429340,48
do 20002 6010,422 4360,411 8200,448670,45
KRAJ VYSOČINA
nad 500002 1200,391 9360,4014550,409220,45
10000 - 500002 0590,401 8480,3914250,397920,40
2000 - 100001 9340,441 7790,421 5790,446100,42
do 20002 4480,432 2240,411 9640,449440,41
BRNO
BRNO 1    
BRNO 21 7380,401 4280,399840,486210,51
BRNO 32 7970,401 8940,401 5230,479990,48
BRNO 42 7550,422 1640,4417630,479840,50
BRNO 51 8300,481 4380,421 0540,425680,43
BRNO 62 8610,482 1240,421 6630,429230,48
BRNO 723180,401 8460,421 5110,428280,45
BRNO 82 7880,482 2490,431 8710,409960,50
BRNO 92 2520,402 0790,421 3410,406580,50
BRNO 103 9620,402 9670,402 3220,4514150,41
BRNO 113 7580,363 0870,3924160,439010,42
BRNO 122 2420,371 8420,4014410,448010,42
JIHOMORAVSKÝ KRAJ BEZ BRNA
10000 - 5000023100,391 7700,4212810,408250,43
2000 - 100002 7780,392 1120,411 6720,409920,42
do 20002 4990,402 0980,421 8410,431 0150,44
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 500002 5980,391 9480,431 3440,429280,42
10000 - 500002 0130,401 6770,4112610,397190,44
2000 - 100002 4240,411 9910,401 7370,438660,43
do 200023180,401 7400,391 5020,427510,45
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 500002 3090,391 9430,391 6970,391 0010,42
10000 - 500001 8850,401 5510,411 3520,407270,45
2000 - 100002 1960,401 9120,401 5800,419000,47
do 20002 6670,402 1910,411 5130,409030,47
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 500001 8500,371 5830,4212890,396570,40
10000 - 500001 6090,391 5980,391 3640,417340,45
2000 - 100002 4980,402 0520,401 8550,401 0710,42
do 20002 6680,422 1920,421 8570,451 1260,45

Tabulka č. 1b

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty

KRAJ/ (OBEC) (OBLAST KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ) POČET OBYVATELOPOTŘEBENÍ STAVBY TECHNICKÉ A MORÁLNÍ
NEOVLIVŇUJÍCÍ CENUSNIŽUJÍCÍ CENU
částečněstředněvýrazně
Základní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětíZákladní cena Kč/m3Koeficient cenového rozpětí
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA 1        
PRAHA 2        
PRAHA 3        
PRAHA 43 9590,303 4500,322 7500,361 2280,31
PRAHA 52 1020,291 8490,281 4100,398730,36
PRAHA 62 6200,282 3200,261 6330,299840,28
PRAHA 73 2740,402 8100,432 3790,411 0730,39
PRAHA 82 7790,432 3900,401 6950,429500,44
PRAHA 92 9770,422 6100,391 8150,399800,40
PRAHA 102 3490,272 0900,381 4810,398340,38
PRAHA 113 1890,302 8200,322 1390,361 0250,40
PRAHA 123 9680,323 4500,352 5800,341 2180,38
PRAHA 133 2080,292 6250,311 8950,331 4580,36
PRAHA 144 0250,293 4790,322 5130,331 0900,38
PRAHA 153 1730,222 7150,241 9340,289980,28
PRAHA 163 9030,443 3920,432 7510,451 1040,42
PRAHA 172 2240,431 9000,431 4290,388850,37
PRAHA 183 7260,423 2300,402 4720,371 1040,36
PRAHA 193 8520,403 3700,382 5490,391 1550,40
PRAHA 203 3910,432 9030,402 6770,411 0580,39
PRAHA 213 3370,262 8900,282 0900,281 5950,29
PRAHA 2212790,451 0870,318910,384830,41
PRAHA 232 0260,391 8300,301 3350,447650,39
PRAHA 243 06200,302 5050,362 0420,381 4600,41
PRAHA 252 6650,292 3600,281 8420,338200,35
PRAHA 261 9100,281 6950,231 2650,317220,31
PRAHA 272 2360,221 9750,301 4990,277290,31
PRAHA 281 9930,261 6950,261 3370,296280,30
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 1920,351 9060,391 6470,358290,38
10000 - 50000 obyvatel2 6860,422 2760,451 6730,471 0110,49
2000 - 10000 obyvatel2 6230,462 2510,451 8600,429790,47
do 2000 obyvatel3 8090,363 5110,422 6790,471 5570,52
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 2440,391 8190,381 6870,437480,42
10000 - 50000 obyvatel3 1420,322 1400,381 7950,288920,45
2000 - 10000 obyvatel2 8560,382 4060,382 1600,361 3010,39
do 2000 obyvatel3 0750,312 3820,382 0940,388480,45
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 9560,472 4280,432 0940,511 0560,47
10000 - 50000 obyvatel2 7190,392 3570,411 6880,4212210,52
2000 - 10000 obyvatel2 9820,412 6350,402 0660,391 1370,45
do 2000 obyvatel3 0460,472 8030,412 4760,388330,42
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 2500,471 7840,431 6490,417760,44
10000 - 50000 obyvatel2 3320,392 0630,351 5690,367830,45
2000 - 10000 obyvatel2 3250,412 0030,401 1650,398710,45
do 2000 obyvatel2 1940,361 8020,391 4110,387050,40
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 2230,391 8260,431 1050,507940,52
10000 - 50000 obyvatel2 4630,401 6050,411 1960,426980,41
2000 - 10000 obyvatel2 2930,401 8130,391 3170,368190,38
do 2000 obyvatel2 3530,451 7510,411 3240,398570,39
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 9950,482 6240,461 8310,411 1930,40
10000 - 50000 obyvatel2 0500,431 8520,391 4900,429230,45
2000 - 10000 obyvatel2 5170,422 1450,421 4980,401 1260,39
do 2000 obyvatel2 7740,402 3220,401 8950,381 0170,40
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel3 0940,442 2590,381 5850,391 1400,45
10000 - 50000 obyvatel2 0820,411 8290,361 6030,428630,44
2000 - 10000 obyvatel2 6470,482 5690,461 3050,447500,43
do 2000 obyvatel2 7590,462 2580,481 8460,487680,48
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1 7080,411 3450,421 0000,397390,42
10000 - 50000 obyvatel1 7400,381 5990,371 0790,389090,48
2000 - 10000 obyvatel1 7040,411 6820,381 2720,397930,48
do 2000 obyvatel2 1400,391 7800,391 5200,431 0190,49
KRAJ VYSOČINA
nad 50000 obyvatel1 7000,391 5650,421 1940,466380,48
10000 - 50000 obyvatel2 5760,461 6260,411 3950,398020,42
2000 - 10000 obyvatel1 8920,4214870,431 3480,488180,45
do 2000 obyvatel2 6580,362 4380,3814450,399820,41
BRNO
BRNO 1        
BRNO 21 5790,401 3110,431 1910,486070,50
BRNO 32 2080,411 9080,401 6960,471 3040,49
BRNO 41 9670,461 6100,4514170,457560,45
BRNO 52 5000,491 6550,451 1590,447140,45
BRNO 62 8560,362 6130,401 9550,4212110,44
BRNO 72 4780,482 0280,4712460,419330,49
BRNO 82 2090,401 8110,431 6420,391 1370,43
BRNO 92 1560,481 7640,499800,466130,48
BRNO 103 0920,402 6200,412 1020,391 1680,46
BRNO 112 4780,362 2000,391 6460,431 0190,42
BRNO 121 8880,381 2890,409960,406410,49
JIHOMORAVSKÝ KRAJ BEZ BRNA
10000 - 50000 obyvatel1 9560,401 4080,3912090,437630,43
2000 - 10000 obyvatel2 5500,452 3760,481 4310,448000,46
do 2000 obyvatel2 4980,452 3050,381 7840,398210,41
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1 6810,401 3990,4112940,399900,42
10000 - 50000 obyvatel1 7860,401 6490,401 1140,419090,48
2000 - 10000 obyvatel2 1970,392 0500,411 7600,397640,46
do 2000 obyvatel2 2310,391 7450,3514660,418180,48
ZLÍNSKÝ KRAJ 
nad 50000 obyvatel2 7620,411 9870,391 3570,368260,44
10000 - 50000 obyvatel2 5990,461 8700,4212270,418600,43
2000 - 10000 obyvatel2 1590,401 7670,451 5560,428230,45
do 2000 obyvatel2 5540,422 0900,4014500,381 1600,39
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
nad 50000 obyvatel1 9360,401 6970,3512470,387380,45
10000 - 50000 obyvatel1 6170,421 8580,4214560,417700,45
2000 - 10000 obyvatel2 4200,451 9800,451 8200,481 0050,49
do 2000 obyvatel2 2130,421 8110,431 6560,499750,48

Tabulka č. 2

Výčet hodnocených znaků a jejich vah u rekreačních chat a zahrádkářských chat oceňovaných porovnávacím způsobem

Znak č.
n
POPISVáha (vn)
rekreační chatyzahrádkářské chaty
1Trh s rekreačními a zahrádkářskými chatami1010
2Přírodní lokalita10
3Životní prostředí88
4Dopravní dostupnost84
5Typ stavby205
6Vybavení stavby55
7Podsklepení22
8Podkroví22
9Venkovní úpravy dle přílohy č. 11, kromě položek č. 2.5, 3.2,19,21,2355
10Právní vztahy44
11Posouzení širších vztahů1010
vz. 013Pro rekreační chaty84
vz. 014Pro zahrádkářské chaty55

Tabulka č. 3

Charakteristika kvalitativních pásem hodnocených znaků u rekreačních chat a zahrádkářských chat oceňovaných porovnávacím způsobem

Znak č.PopisI.II.III.IV.V.
1Trh s rekreačními a zahrádkářskými chatamiPoptávka je výrazně nižší než nabídkaPoptávka je nižší než nabídkaPoptávka je s nabídkou v rovnovázePoptávka je vyšší než nabídkaPoptávka je výrazně vyšší než nabídka
2
Jen pro rekreač. chaty
Přírodní lokalita v místěLes ani vodní tok či plocha v okruhu do 2000 mLes nebo ani vodní tok či plocha v okruhu nad 1000 mLes nebo vodní tok či plocha v místěLes i vodní plocha, tok či plocha v místěVýznačná přírodní lokalita, les a vodní plocha v místě
3Životní prostředí v místěHlučnost, prašnost, nebezpečné exhalace-Hlučnost, prašnost-Příznivé životní prostředí
4Dopravní dostupnostVe vzdálenosti do 300 m není možnost příjezdu dvoustopých vozidel, pouze přívoz apod.Nezpevněná komunikace, vzdálenost od veřejné dopravy do 3000 mNezpevněná komunikace, vzdálenost od veřejné dopravy do 1500 mZpevněná komunikace, vzdálenost od veřejné dopravy do 1500 mZpevněná komunikace, veřejná doprava ve vzdálenosti do 500 m
5Typ stavby (dle přílohy č. 7)IEFCDGHAB
6Vybavení chatyBez vybavení WC suchý, umyvadloStudená voda, WC suchý splachovací, umyvadlo, el.proud světelný i motorovýStudená voda, WC splachovací, umyvadlo, el.proud světelný i motorovýStudená voda, propan butan, kanalizace i částečná, WC splachovací i suchý, umyvadlo, el.proud světelný i motorovýTeplá a studená voda, bojler, propan butan, kanalizace úplná, WC, vana či sprcha, el.proud světelný i motorový, kuchyňský sporák
7PodsklepeníNepodsklepena-Podsklepená do poloviny ZP-Podsklepená nad polovinu ZP
8PodkrovíPlochá střecha nebo bez možnosti podkrovíS možností podkroví, nevyužitoPodkroví do 1/3 ZPPodkroví do 2/3 ZPPodkroví nad 2/3 ZP
9Venkovní úpravy dle přílohy č. 11, kromě pol.č. 2.5, 3.2,19, 21, 23Venkovní úpravy snižující hodnotu chatyBez venkovních úpravVenkovní úpravy bez výrazného vlivu na cenu chatyVenkovní úpravy zvyšující cenu chaty (jejich vhodné umístění a složení)Venkovní úpravy výrazně zvyšující cenu chaty (vytvořené klidové zóny a zákoutí)
10Právní vztahyPozemek cizí---Pozemek vlastní
11Posouzení širších vztahůVelmi problematická nemovitostProblematická nemovitostPrůměrná nemovitostDobrá nemovitostVýborná nemovitost

Nesplňuje-li hodnocený znak všechna kritéria stanovená pro jednotlivá kvalitativní pásma, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma. Toto zařazení musí být zdůvodněno.

U znaku č. 11 musí být zařazení chaty zdůvodněno vždy.“.

84. Příloha č. 18 zní:

„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Úprava základních cen stavebních pozemků

číslo položkydůvod úpravy ceny pozemkusrážka v %přirážka v %
1pozemek v obci uvedené v odstavci 1 písmeno b), d),f), h), j) se zřetelem na její ne významnost z hlediska zeměpisného, kulturního či hospodářskéhodo 20-
2pozemek s nevýhodnou polohou na území obce z hlediska účelu užití stavby na něm zřízené, popřípadě k jejímu zřízení určený  
2.1- v hlavním městě Prazedo 50-
2.2- v Brně, Českých Budějovicích, Františkových Lázních, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Mariánských Lázních, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem a Zlínědo 40-
2.3- v Českém Krumlově, Děčíně, Frýdku-Místku, Havířově, Chomutově, Jáchymově, Karviné, Kladně, Luhačovicích, Mladé Boleslavi, Mostě, Poděbradech, Přerově, Teplicích a ve vyjmenovaných městech2)do 30-
2.4- v ostatních obcíchdo 20-
3přístup po nezpevněné komunikaci (zpevněná komunikace má živičný, dlážděný nebo betonový povrch)do 10-
4není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovoddo 5-
5není-li v místě možnost napojení na veřejnou kanalizacido 7-
6není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost od rozvodu elektrické energie je větší než 200 mdo 8-
7nepříznivé docházkové vzdálenosti k zastávce veřejné dopravy (ČSAD, MHD apod.) - více než 1,5 kmdo 5-
8negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach, radon aj.)do 10-
9svažitý pozemek orientovaný na SV, S a SZdo 4-
10ztížené základové podmínky
10.1- svažitost terénu přes 15 % v převažující části pozemkudo 4-
10.2- hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní výchozího terénudo 5-
10.3- únosnost základové půdy při odvozeném normovém namáhání základové půdy do 0,20 MPa a nad 0,61 MPa při výpočtové metodě mezních stavů v úrovni základové spárydo 5-
11omezení užívání pozemku
11.1- ochranné pásmo (stanovené právním předpisem nebo správním rozhodnutím)3)do 5-
11.2- chráněná krajinná oblast4)do3-
11.3- národní park5)do 3-
11.4- stavba pod povrchem pozemkudo 5-
11.5- zátopové území obce stanovené vodohospodářským orgánemdo 25-
11.6- stavební uzávěrado 5-
12pozemek oceňovaný podle odstavce 7 (pozemní komunikace) s polohou mimo sídelní část obce; v případě měst vyjmenovaných v příloze č. 36 jejich centrální část, zpravidla oblast č. 1, s výjimkou Ostravy, kde jde o k.ú. Moravská Ostrava
12.1 - v hlavním městě Praze30-
12.2- v Brně, Českých Budějovicích, Františkových Lázních, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Mariánských Lázních, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem a Zlíně20-
12.3- v Českém Krumlově, Děčíně, Frýdku-Místku, Havířově, Chomutově, Jáchymově, Karviné, Kladně, Luhačovicích, Mladé Boleslavi, Mostě, Poděbradech, Přerově, Teplicích a ve vyjmenovaných městech2)10-
12.4- v ostatních obcích5-
13pozemek oceňovaný podle odstavce 7 (pozemní komunikace) s polohou mimo zastavěné území obce a zastavitelnou plochu obce  
13.1- v hlavním městě Praze25-
13.2- v Brně, Českých Budějovicích, Františkových Lázních, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Mariánských Lázních, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem a Zlíně15-
13.3- v Českém Krumlově, Děčíně, Frýdku-Místku, Havířově, Chomutově, Jáchymově, Karviné, Kladně, Luhačovicích, Mladé Boleslavi, Mostě, Poděbradech, Přerově, Teplicích a ve vyjmenovaných městech2)10-
13.4- v ostatních obcích5-
14nezastavěný pozemek s neupravených povrchem přírodního sportoviště mimo funkční celek s tímto sportovištěmdo 25-
15nezastavěný pozemek ve funkčním celku se stavbou protipovodňové ochrany územído 25-
16pozemek v obci uvedené v odstavci 1 písmeno b), d),f), h), j) se zřetelem na její význam z hlediska zeměpisného, kulturního či hospodářského-do 80
17pozemek ve výhodně položené části obce se zřetelem na účel užití stavby na něm zřízené nebo k její výstavbě určený  
17.1- v hlavním městě Praze-do 250
17.2- v Brně, Českých Budějovicích, Františkových Lázních, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Mariánských Lázních, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem a Zlíně-do 200
17.3- v Českém Krumlově, Děčíně, Frýdku-Místku, Havířově, Chomutově, Jáchymově, Karviné, Kladně, Luhačovicích, Mladé Boleslavi, Mostě, Poděbradech, Přerově, Teplicích a ve vyjmenovaných městech2)-do 165
17.4- v ostatních obcích-do 125
18pozemek určený pro stavbu s komerční využitelností nebo takovou stavbou již zastavěný, např. hotelem, restaurací, prodejnou, obchodním domem, administrativním objektem, parkovištěm, apod.-do 125
19pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu-do 10

1. Upravuje-li se základní cena pozemku podle položek č. 1, 2, 15 a 16, počítají se další položky z již takto upravené ceny (nikoliv ze základní ceny podle odstavce 1 § 28. Použití srážek a přirážek podle položek č. 1, 2, 15 a 16 musí být průkazně zdůvodněno.

2. Města se základními cenami stavebních pozemků podle § 28 odst. 1 písm. i), která byla k 31.12.2002 sídly okresních úřadů a nejsou vyjmenovaná v § 28 odst. 1: Benešov, Beroun, Blansko, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, Domažlice, Havlíčkův Brod, Hodonín, Cheb, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Jičín, Jindřichův Hradec, Klatovy, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Litoměřice, Louny, Mělník, Mladá Boleslav, Náchod, Nový Jičín, Nymburk, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Prostějov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šumperk, Tábor, Tachov, Trutnov, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Vyškov, Znojmo a Žďár nad Sázavou.

3. Ochrannými pásmy pro účely položky č. 11.1 se rozumí například:

a) ochráněná pásma chráněných území, chráněných přírodních výtvorů nebo památek,

b) ochranná pásma vodních zdrojů,

c) ochranná pásma elektrických nadzemních i podzemních vedení,

d) ochranná pásma nadzemních i podzemních produktovodů,

e) ochranná pásma drážní a silniční,

f) ochranná pásma vojenských Újezdů, rybářských ploch, telekomunikací, civilněleteckých ploch a nerostných zdrojů.

4. Vyhlášené chráněné krajinné oblasti:

Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, České středohoří, Český kras, Český les, Český ráj, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálavá, Poodří, Slavkovský les, Šumava, Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné hory.

5. Vyhlášené národní parky:

České Švýcarsko, Krkonošský, Podyjí, Šumava.“.

85. V příloze č. 20 se do poznámek za bod 2) vkládá nový bod 2a), který zní:

„U zemědělského pozemku bezprostředně sousedícího s lesním pozemkem s lesním porostem lze základní cenu podle bonitované půdně ekologické jednotky v důsledku zastínění a odčerpávání vody i živin lesním porostem snížit v pásu do šířky 20 m o 60 % při sklonu oceňovaného pozemku k jihu, o 40 % při jeho východní a západní orientaci a o 20 % při jeho severní expozici.".

86. Příloha č. 21 zní:

„Příloha č. 21 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů (Kč/m2)

edafická kategorievegetační lesní stupeň
borovýdubovýbuko-dubovýdubo-bukovýbukovýjedlo-bukovýsmrko-bukovýbuko-smrkovýsmrkovýklečový
0123456789
Xxerotermní0,770,841,292,742,26-----
Zzakrslá1,170,700,861,451,572,952,031,591,520,78
Yskeletová1,94-1,163,202,122,122,462,031,521,15
Mchudá1,191,911,201,652,121,941,551,961,52-
Knormální1,681,031,791,853,363,513,652,441,521,28
Nkamenitá2,281,131,621,663,583,233,652,061,52-
Iuléhavá-2,192,253,043,974,774,86---
Sstředně bohatá-2,352,424,374,654,914,913,681,96-
Fsvahová---5,264,774,894,893,762,39-
Cvysýchavá1,551,571,702,272,833,67----
Wbázická-1,364,604,174,284,30----
Bbohatá-2,853,355,145,556,495,815,75--
Hhlinitá-2,593,474,924,706,355,03---
Dhlinitá-3,445,385,236,467,506,22---
Akamenitá-2,192,144,115,384,724,71-2,37-
Jsuťová-2,44-3,92-4,92----
Llužní-5,254,641,31-1,052,11---
Uúdolní-3,99-4,06-4,74----
Vvlhká-4,954,734,166,155,435,393,922,37-
Ostředně bohatá2,254,925,163,223,945,194,864,792,42-
Pkyselá2,113,192,862,772,873,984,233,561,96-
Qchudá1,131,952,011,742,822,283,022,231,52-
Tchudá1,261,051,852,01-2,172,031,921,52-
Gstředně bohatá2,561,344,763,984,354,674,733,561,96-
Rchudá1,36--1,474,132,824,631,961,520,78

Kód souborů lesních typů (SLT) je tvořen číslem vegetačního lesního stupně a písmenem edafické kategorie, např. 0X, 5D, 9R atd. Znaménko pomlčky v tabulce nahrazuje chybějící cenový údaj u těch SLT, u nichž cena nebyla stanovena.

SLT jsou jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických typologických mapách.

SLT jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými kategoriemi s tím, že příbuzné kategorie tvoří řady. Konkrétní vlastnosti SLT jsou vyjádřeny dvoumístným kódem; číslice na prvním místě kódu (0 - 9) značí příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, zatímco písmeno na druhém místě kódu charakterizuje vlastnosti lesní půdy, vč. obsahu a vlivu vody a edafickou druhovou kombinaci. Jednotlivá písmena (celkem 25) označují základní, vedlejší a přechodné kategorie, které jsou základem třídění uvnitř řad (celkem 8).

Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu, resp. lesní hospodářské osnovy vlastníků lesa.

87. Příloha č. 31 zní:

„Příloha č. 31 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Ceny ovocných dřevin

Základní ceny ovocných výsadeb jsou podle svého charakteru a v praxi uplatněných pěstitelských systémů rozděleny do dvou bloků. V prvním bloku jsou ceny v Kč/m2 u výsadeb intenzivního typu ovocných sadů s tržním zhodnocováním jejich produkce, zatímco v druhém bloku jsou vesměs ceny v Kč/ks k extenzivním výsadbám zahrádkového, převážně samozásobitelského, typu ovocnářské produkce.

Blok 1. - Intenzivní (velkovýrobní) ovocné výsadby:

Tabulka č. 1

číslo položkydruh ovocných dřevinpěstitelský systémhustota výsadby ks/ha)*
charakteristikaznačka
1jabloň, hrušeňvysokokmen, polokmenJH-Vk200
2čtvrtkmen na silně vzrůstné podnožiJH-Ck500
3nízkokmen na středně vzrůstné podnožiJH-Nk750
4zákrsek na slabě vzrůstné podnožiJH-Zk1 250
5palmeta nebo vřetenoJH-P2 000
6vřetenoJH-V2 750
7třešeňvysokokmen, polokmenT-Vk200
8čtvrtkmen na ptáčniciT-pt500
9čtvrtkmen na slaběji rostoucí podnožiT-sl850
10višeňvšechny pěstitelské systémyV-vt500
11slivoňčtvrtkmen na generativní podnožiS-Ck350
12nízkokmen na vegetativní podnožiS-Nk850
13meruňkavšechny pěstitelské tvaryMe-vt450
14broskvoňvšechny pěstitelské tvaryB-vt550
15ořešák vlašskýsemenáčOV-s100
16štěpovanecOV-š200
17angreštvšechny pěstitelské tvaryA-vt3 000
18rybízpásová výsadba keřů pro ruční sklizeňR-r1 500
19pás. výsadba keřů pro mechanizov. sklizeňR-m4 100
20maliníkvšechny pěstitelské systémyMa-vt6 600

)* orientační hodnoty, které se v závislosti na konkrétní podnoži a odrůdě ovocné dřeviny mohou částečně odlišovat

1. Intenzivním typem ovocné výsadby se rozumí souvislá ucelená výsadba jednoho ovocného druhu stejného věku v jednotném sponu stromů nebo keřů o výměře větší než 1 000 m2, resp. 0,1 ha.

2. V základních cenách ovocných dřevin jsou zahrnuty i náklady na běžné způsoby opěr proti vyvracení (kůly, drátěnky apod.).

Blok 2. - Extenzivní (zahrádkové) ovocné výsadby:

Tabulka č. 2

číslodruhpěstitelský systém
položkyovocných dřevincharakteristikaznačka
21jabloňvysokokmen, polokmenJHKM-VK
22hrušeňčtvrtkmen, nízkokmen na silně vzrůstné podnožiJHKM-Ck
23kdouloňnízkokmen na středně vzrůstné podnožiJHKM-Nk
24mišpulezákrsek nebo vřeteno na slabě vzrůstné podnožiJHKM-Zk
25třešeňvysokokmen, polokmenT-Vk
26nízkokmenT-Nk
27višeňvšechny pěstitelské tvaryV-vt
28švestka pološvestkavšechny pěstitelské tvaryŠP-vt
29slíva mirabelka renklodavšechny pěstitelské tvarySMR-vt
30meruňkavšechny pěstitelské tvaryMe-vt
31broskvoň mandloňvšechny pěstitelské tvaryBM-vt
32ořešák vlašskývšechny pěstitelské tvaryOV-vt
33angreštvšechny pěstitelské tvaryA-vt
34rybíz bílý rybíz červenývšechny pěstitelské tvaryRbč-vt
35rybíz černý jostavšechny pěstitelské tvaryRJ-vt
36maliník ostružiníkvšechny pěstitelské tvaryMO-vt
37jeřáb sladkoplodývšechny pěstitelské tvaryJS-vt
38jeřáb černývšechny pěstitelské tvaryJČ-vt
39lískavšechny pěstitelské tvaryL-vt
40rakytník morušovníkdřínvšechny pěstitelské tvaryRMD-vt
41bez černývšechny pěstitelské tvaryČB-vt
42růže dužnoplodávšechny pěstitelské tvaryDR-vt
43borůvka velkoplodávšechny pěstitelské tvaryVB-vt
44ostatní ovocné druhyvšechny pěstitelské tvaryOOD-vt

Ad blok 1. - základní ceny intenzivních ovocných výsadeb v Kč/m2

Tabulka č. 3

p.č.značkavěk12345678910
1-1010,6113,2714,3315,3916,9718,5620,6920,5420,2419,74
1JH-Vk11-2019,0818,4217,7617,1016,4415,7815,1214,4613,8013,14
21-3012,4811,8211,1610,509,849,188,527,867,206,54
31-405,885,224,563,903,242,581,921,441,151,00*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 4

p.č.značkavěk12345678910
JH-Čk1-1016,7321,4224,1629,5131,6532,2531,6130,6028,8527,10
211-2025,3523,6021,8520,1018,3516,6014,8513,1011,359,60
21-307,856,104,352,601,641,00*)1,001,001,001,00

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 5

p.č.značkavěk12345678910
3JH-Nk1-1022,0425,9832,9434,8035,2634,5533,5031,4529,4027,35
11-2025,3023,2521,2019,1517,1015,0513,0010,958,906,85
21-304,802,751,711,00*)1,001,001,001,001,001,00

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 6
p.č.značkavěk12345678910
1-1032,6037,2841,8443,7842,9041,1538,4735,7933,1130,43
4JH-Zk11-2027,7525,0722,3919,7117,0314,3511,678,996,313,63
21-301,881,00*)1,001,001,001,001,001,001,001,00

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 7

p.č.značkavěk12345678910
5JH-P1-1045,1455,7259,9258,1255,1651,3647,5543,7639,9736,16
11-2032,3528,5624,7720,9617,1513,369,575,762,801,00*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 8

p.č.značkavěk12345678910
6JH-V1-1062,0776,6282,3979,9275,8270,5765,3260,0754,8249,57
11-2044,3239,0733,8228,5723,3218,0712,827,573,471,00*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 9

p.č.značkavěk12345678910
1-1011,4513,8515,1417,5420,0623,0925,6625,4925,1424,53
7T-Vk11-2023,7022,8722,0421,2120,3819,5518,7217,8917,0616,23
21-3015,4014,5713,7412,9112,0811,2510,429,598,767,93
31-407,106,275,444,613,782,952,121,521,171,00*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 10

p.č.značkavěk12345678910
1-1016,6618,8021,4223,5626,1825,7925,0324,1523,2722,39
QT-pt11-2021,5120,6319,7518,8717,9917,1116,2315,3514,4713,59
o21-3012,7111,8310,9510,079,198,317,436,555,674,79
31-403,913,032,151,391,00*)1,001,001,001,001,00

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 11

p.č.značkavěk12345678910
9T-sl1-1026,2928,5830,8930,4729,2027,1625,1223,0821,0419,00
11-2016,9614,9212,8810,848,806,764,722,681,421,00*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 12

p.č.značkavěk12345678910
1-1014,2615,9917,6617,4016,8015,9715,1414,3113,4812,65
10V-vt11-2011,8210,9910,169,338,507,676,846,015,184,35
21-303,522,691,861,261,00*)1,001,001,001,001,00

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 13

p.č.značkavěk12345678910
S-Čk1-1015,6118,5820,8022,6922,2421,3720,2519,1318,0116,89
1111-2015,7714,6513,5312,4111,2910,179,057,936,815,69
21-304,573,452,331,451,00*)1,001,001,001,001,00

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 14

p.č.značkavěk12345678910
12S-Nk1-1031,5235,1237,0236,2834,8533,0931,3329,5727,8126,05
11-2024,2922,5320,7719,0117,2515,4913,7311,9710,218,45
21-306,694,933,171,741,00*)1,001,001,001,001,00

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 15

p.č.značkavěk12345678910
13Me-vt1-1020,3022,7625,3628,0827,4026,1224,1922,2620,3318,40
11-2016,4714,5412,6110,688,756,824,892,961,681,00*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 16

p.č.značkavěk12345678910
14B-vt1-1024,8627,3530,1329,4128,1126,1824,2522,3220,3918,46
11-2016,5314,6012,6710,748,816,884,953,021,721,00*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 17

p.č.značkavěk12345678910
1-107,479,3410,0910,8411,8612,9514,1915,6817,1719,04
11-2018,8518,4818,0117,5417,0716,6016,1315,6615,1914,72
15OV-s21-3014,2513,7813,3112,8412,3711,9011,4310,9610,4910,02
31-409,559,088,618,147,677,206,736,265,795,32
41-504,854,383,913,442,972,502,031,561,191,00*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 18

p.č.značkavěk12345678910
1-1013,7017,1318,5020,5523,3026,7326,3725,6724,4923,31
16OV-š11-2022,1320,9519,7718,5917,4116,2315,0513,8712,6911,51
21-3010,339,157,976,795,614,433,252,071,361,00*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 19

p.č.značkavěk12345678910
17A-vt1-1027,2431,3230,3928,5024,3820,2616,1412,027,903,78
11-201,931,00*)1,001,001,001,001,001,001,001,00

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 20

p.č.značkavěk12345678910
18R-r1-1010,1311,6513,7813,3712,6711,7110,759,798,837,87
11-206,915,954,994,033,072,111,411,00*)1,001,00

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 21

p.č.značkavěk12345678910
19R-m1-1016,4418,9022,1821,6320,5118,2816,0513,8211,599,36
11-207,134,902,671,551,00*)1,001,001,001,001,00

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 22

p.č.značkavěk12345678910
20Ma-vt1-1024,9129,8928,8526,7721,1115,459,794,132,041,00*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Ad blok 2. - základní ceny extenzivních ovocných výsadeb v Kč/ks (výjimečně v Kč/mz):

Tabulka č. 23

p.č.značkavěk12345678910
1-10426543720934117214111652184819972117
JHKM -Vk11-202191224922732285228522612222215920962033
2121-301969190618431780171716541591152814651402
31-40133912761213115010861023960897834771
41-50708645582519456393330267203140*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 24

p.č.značkavěk12345678910
22JHKM -ČK1-103424075216618179721085117012301274
11-201289130413041285125612091161111410661018
21-30971923876828781733686638590543
31-4049244840035330525821016211570*))

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 25

p.č.značkavěk12345678910
JHKM -Nk1-10238285381491559602621630618602
2311-20573545516488459431402373344316
21-30287259230202173146117896035*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 26

p.č.značkavěk12345678910
24JHKM -Zk1-10238276351394412419410398376355
11-20333312290269247226205183162140
21-3011997765435*)3535353535

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 27

p.č.značkavěk12345678910
1-10444545747953120114581745195221112229
11-202309236823972417241723942350228422172150
25T-Vk21-302083201619491883181617491683161515481482
31-401415134812801214114710811013946879813
41-50745678612545478411344277211140*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 28

p.č.značkavěk12345678910
1-1037244557573090610241107115311791191
26T-Nk11-2011761153111410751036998959920881842
21-30804765726687649610571532494455
31-4041637733930026122218414510670*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 29

p.č.značkavěk12345678910
1-102414075236628219271002104410671079
27V-vt11-2010651037995953911869827785743702
21-30659618575534491450407366323282
31-4023919815511470*)7070707070

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 30

p.č.značkavěk12345678910
1-103413995006247639001005107911361166
28ŠP-vt11-2011831196119611801153111010671023980937
21-30893850807763720677633590546503
31-4046141837433128824420115811470*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 31

p.č.značkavěk12345678910
1-1035339848558569981389996010071031
29SMR-11-2010451057105710411018980943905867829
vt21-30791753716677639602564525488450
31-4041237533629926122318414710970*))

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 32

p.č.značkavěk12345678910
1-10335392528759100312761480158916581685
30Me-vt11-20165316011516143013461261117510891005920
21-3083474966457949340832223715270*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 33

p.č.značkavěk12345678910
31BM-vt1-10359440637927121713751472150714771418
11-201327123811471060967877788697608517
21-3042833824815870*)7070707070

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 34

p.č.značkavěk12345678910
1-104665256147038049331060121413921558
11-201736192821102291247326542836301731993380
21-303380338033803361332232643207314930923033
32OV-vt31-402976291828612802274526872630257225142456
41-502399234122842225216821102053199419371879
51-601822176417061648159115331476141713601302
61-7012451186112910711014956898840783725
71-80668609552494437378321263206140*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 35

p.č.značkavěk12345678910
33A-vt1-10677390106113109104978473
11-206353433325*)2525252525

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 36

p.č.značkavěk12345678910
34Rbč-vt1-1061729612013012712311510799
11-2092847668605244362925*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 37

p.č.značkavěk12345678910
35RJ-vt1-106182123163182179172160149138
11-2012711510493817059473625*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 38

p.č.značkavěk12345678910
36MO-vt1-1037405054524943362923
11-201715*)151515Tyto ceny jsou výjimečně v Kč/m2

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 39

p.č.značkavěk12345678910
1-10350437546656753828869913926943
37JS-vt11-20938928897866835804773742711679
21-30647616585554523483461430399367
31-403363052742432121811501188770*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 40

p.č.značkavěk12345678910
38JČ-vt1-10336419523628722795835829817779
11-20741703665627589551512474436398
21-30360321283245207169131925435*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č.41

p.č.značkavěk12345678910
1-10264329412495569654720792831873
39L-vt11-20867856820785750715680645610575
21-30539505469435399365329294259224
31-401891541188470*)7070707070

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 42

p.č.značkavěk12345678910
1-10244301376451519597657722758796
40RMD-11-20796790779746713679646613580547
vt21-30514481448415382349316283250217
31-401841501178470*)7070707070

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 43

p.č.značkavěk12345678910
41ČB-vt1-10234276331381419461485478464424
11-20383341301260218177137955435*)

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 44

p.č.značkavěk12345678910
42DR-vt1-10223273328360379372357314271228
11-20185142995735*)3535353535

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 45

p.č.značkavěk12345678910
43VB-vt1-10515582669736809850931792676559
11-204433272109435 *)3535353535

*) stejná cena je i pro porosty starší

Tabulka č. 46

p.č.značkavěk12345678910
1-10251303372441519585655718770802
44OOD-vt11-20799793763725693661629598566533
21-30502470438407374342311279249217
31-401851541219070*)7070707070

*) stejná cena je i pro porosty starší

3. Nejnižší základní cenu každé ovocné dřeviny již nelze snižovat žádnými dalšími cenovými úpravami.

4. Základní cenu ovocné dřeviny lze s věcným zdůvodněním zvýšit až o 25 % v případech, kdy její výsadba byla provedena z prokazatelně zdravých, bezvirozních výpěstků nejkvalitnějších odrůd a ke dni ocenění je ve výborném, popř. velmi dobrém pěstebním stavu.

5. Základní cenu ovocné dřeviny lze s věcným zdůvodněním snížit až o 80 % v případech zřejmých důsledků nedostatečné pěstební péče, vnějších příznaků mechanického, zdravotního či jiného, konkrétně specifikovaného, poškození. Upravená cena nesmí být nižší, než nejnižší základní cena oceňované ovocné dřeviny.

88. Příloha č. 32 zní:

"Příloha č. 32 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Ceny vinné révy včetně zařízení vinic

Základní ceny vinné révy, vč. zařízení vinic, jsou podle pěstitelského záměru rozděleny do čtyř bloků.

1. Základní ceny komerční vinice v Kč/m2:

Tabulka č. 1

p.č.věk12345678910
1-1076808693959696959490
1.11-2085807570656055504540
21-303530252015118521)*

*) stejná cena je i pro vinice se staršími porosty

2. Základní ceny podnožové vinice v Kč/m2:

Tabulka č. 2

p.č.věk12345678910
2.1-1090100110120130130130120110100
11-2090807570656055504540
21-303530252015107321*)

*) stejná cena je i pro vinice se staršími porosty

3. Základní ceny nekomerční vinice (s výměrou do 1000 m ) v Kč/m :

Tabulka č. 3

p.č.věk12345678910
1-10120133145155160160160160160155
3.11-20150145140130120110100908070
21-3060504030201510543*)

*) stejná cena je i pro vinice se staršími porosty

4. Základní ceny keřů vinné révy v pergolách, u zdi apod. v Kč/keř:

Tabulka č. 4

p.č.věk12345678910
4.1-10300340380420460460460460460460
11-20440420400380360340320300280260
21-302402202001801601401201008060*)

*) stejná cena je i pro starší keře vinné révy

5. Vinicí se rozumí zemědělský pozemek podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).

6. Základní cenu vinice lze snížit až o 70 % v případě zjevných důsledků její zanedbané péče, vnějších příznaků mechanického, zdravotního či jiného prokazatelného poškození nebo v případě nadměrného počtu chybějících keřů.

7. Základní cenu vinice lze zvýšit až o 50 % v případě, kdy počet keřů v ní převyšuje 4 000 ks/ha, avšak nejvýše o 2,5 % za každých úplných 100 ks. Obdobně lze základní cenu vinice snížit až o 50 % v případě, kdy počet keřů v ní nedosahuje 4 000 ks/ha, avšak nejvýše o 2,5 % za každých zcela chybějících 100 ks.

8. Základní cenu množitelské vinice s produkcí sadby v kategorii certifikovaný materiál lze zvýšit o 10 % a základní cenu vinice s produkcí rozmnožovacího materiálu vyšších stupňů lze zvýšit o 20 %.

9. Podíl opěrné konstrukce v základní ceně vinice je 20 %. Při použití sloupků z pozinkované oceli lze uvedený podíl zvýšit na 22 % a stejně tak při použití vodících drátů z nerezové oceli. Naopak při užití betonových sloupků lze uvedený cenový podíl snížit na 18 %, obdobně u plastových a impregnovaných dřevěných sloupků na 16 %.

10. Základní cenu vinice ve viniční trati lze zvýšit až o 20 % při její jižní expozici a naopak snížit až o 20 % při její severní expozici. Základní cena vinice mimo viniční trať se sníží rovněž o 20 %.

11. Základní cenu podnožové vinice nelze upravit podle předchozích odstavců 7 až 10. Umožňuje-li však tato vinice produkci certifikovaného množitelského materiálu, lze její základní cenu zvýšit až o 40 %. Základní cenu lze zvýšit o dalších až 10 %, jsou-li sloupky její opěrné konstrukce z pozinkované oceli a vodící dráty z nerezové oceli.

12. Základní cena nekomerční vinice je pro spon 1,5 x 1 m a hustotu 6 666 ks/ha. Při úpravě sponu, např. na 2 x 1 m, se základní cena této vinice sníží o 25 %. Její cenu lze dále upravit podle odstavců 6, 9 a 10.

13. Základní cenu vinné révy v pergolách, u zdi apod. lze podle nákladnosti opěrné konstrukce zvýšit až o 80 %. V případě nadměrného opotřebení opěrné konstrukce lze základní cenu této vinné révy snížit až o 30 %.

14. Cena vinic a vinné révy po úpravě přirážkami a srážkami nesmí být nižší, než nejnižší cena v příslušné tabulce (vinice č. 1 až 3, vinná réva č. 4).".

89. Příloha č. 33 zní:

"Příloha č. 33 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Ceny chmelových rostlin včetně zařízení chmelnic

Základní ceny chmelových rostlin, vč. zařízení chmelnic, jsou rozděleny do dvou skupin podle toho, zda byl jejich trvalý porost založen z tradičních, neozdravených kořenáčů nebo z kořenáčů ozdravených (tzv. viruprostých).

1. Základní ceny chmelnic s neozdravenými rostlinami v Kč/m2:

Tabulka č. 1

p.č.věk12345678910
1.1-1056,4053,5850,7647,9445,1242,3039,4836,6633,8431,02
11-2028,2025,3822,5619,7416,9214,1011,288,465,642,82*)

*) stejná cena je i pro chmelnice se staršími porosty 2. Základní ceny chmelnic s ozdravenými rostlinami v Kč/m2:

Tabulka č. 2

p.č.věk12345678910
2.1-1062,4059,2856,1653,0449,9246,8043,6840,5637,4434,32
11-2031,2028,0824,9621,8418,7215,6012,489,366,243,12*)

*) stejná cena je i pro chmelnice se staršími porosty

3. Základní cenu chmelnice lze s odůvodněním snížit až o 30 % v případě zjevných důsledků nedostatečné péče a vnějších příznaků mechanického, zdravotního či jiného, konkrétně specifikovaného, poškození nebo v případě vysokého počtu chybějících rostlin.

4. Základní cenu chmelnice se závlahovým detailem instalovaným na její konstrukci lze zvýšit o 10 %, avšak pouze v průběhu předpokládané životnosti závlahového detailu, která je 10 let.

90. Příloha č. 34 zní:

"Příloha č. 34 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Ceny okrasných rostlin

Základní ceny okrasných rostlin jsou podle svého charakteru rozděleny do pěti skupin specifikovaných v jednotlivých tabulkách pro stromy (1), keře a liány (2), trvalky (3), neprodukční trávníky (4) a živé plůtky, ploty a stěny (5).

1. Základní ceny okrasných rostlin: 1.1. Základní ceny stromů:

1.1.1. Vymezení skupin stromů:

Tabulka č. 1

číslo položkyskupiny stromůcharakteristikaznačka
1listnaté stromy Ikmenné tvary běžných základních druhů, vč. pyramidálních a barevných kultivarů rodu topolLs l
2listnaté stromy IIkmenné tvary běžných i vzácnějších základních druhů, vč. barevných a tvarových kultivarů javorovce jasanolistého(javoru jasanolistého), olší a vrby bíléLs II
3listnaté stromy IIIkmenné tvary vzácnějších a cennějších základních druhů listnáčů, vč. barevných a tvarových kultivarů a kultivarů skupiny II rodů bříz a trnovníkůLs III
4jehličnaté stromy Iběžné základní druhy; u rodů žerav a cypříšek rovněž sloupovité a pyramidální tvaryJs I
5jehličnaté stromy IIvzácnější a cennější základní druhy, vč. barevných a tvarových kultivarů a kultivarů stromového vzrůstu smrku ztepilého, douglasky tisolisté a cypříšku nutkyJs II
6jehličnaté stromy IIIvzácné a cenné základní druhy, vč. barevných a tvarových kultivarů stromového vzrůstuJs III

1.1.2. Základní ceny ve vymezených skupinách stromů (Kč/ks):

Tabulka č. 2

číslo položkyznačka skupiny stromůvěkové kategorie (rok)
6-1011-2021-4041-6061-8081-100101-120121-140> 140
1Ls l6203 01010 08019 65032 4104382051 42051 42051 42051 420
2Ls II6603 28011 28021 78035 28048 28057 28066 28075 28084 280
3Ls III7203 66013 16025 16040 16054 66066 16077 66089 160100 660
4Js I4702 1507 62015 84025 76033 36040 97048 57056 18063 780
5Js II5302 6109 1101861029 61038 61047 61056 61065 61074 610
6Js III7302 94010 44021 44034 44045 44056 44067 44078 44089 440

1.2. Základní ceny keřů a lián (Kč/ks):

Tabulka č. 3

číslo položkyskupiny keřů a lián a jejich charakteristikyvěkové kategorie (rok)
6- 1011-2021-40>40
7listnaté keře opadavé a stálezelené I- běžné základní druhy , vč. jejich kultivarů, popř. kmenných tvarů keřů1905201 0901 6601 660
8listnaté keře opadavé a stálezelené II- vzácnější základní druhy, vč. jejich kultivarů a kmenných tvarů keřů3107301 3301 9302 530
9listnaté keře opadavé a stálezelené III- vzácnější základní druhy, vč. jejich kultivarů a kmenných tvarů keřů48014802 8804 2805 680
10jehličnaté keře I- základní druhy a jejich sloupovité, plazivé, poléhavé kultivary, vč. barevných a podobné kultivary od uvedených stromových druhů1905301 0901 6602 220
11jehličnaté keře II- kuželovité, kulovité, kompaktní, převislé kultivary, vč. barevných od uvedených druhů2606801 2801 8802 480
12jehličnaté keře III- zakrslé, kompaktní, převislé kultivary, vč. barevných od uvedených druhů44012702 3203 3704 420
13vřesovištní dřeviny I- pokryvné druhy, vč. kultivarů / (20 ks/m2)Kč/ks8011013000
Kč/m21 9202 4502 66000
14vřesovištní dřeviny II- nízce rostoucí druhy opadavé i stálezelené, vč. kultivarů3808901 6801 8400
15vřesovištní dřeviny III- vzrůstné druhy opadavých azalek i stálezelených rododendronů, vč. kultivarů76014303 0505 7307 120
16pnoucí dřeviny I- pnoucí a pokryv, druhy, vč. kultivarů / (9 ks/m2)Kč/ks701001301500
Kč/m25907508008300
17pnoucí dřeviny II- pnoucí a pokryvné druhy, vč. kultivarů2404106007900
18pnoucí dřeviny III- pnoucí a pokryvné druhy, vč. kultivarů3205208201 4300
19růže I- keřové záhonové, zakrslé, pokryvné - kultivary16038042000
20růže II- pnoucí a sadové, vč. kultivarů20049055000
21růže III- stromkové - kultivary33068080000

1.3. Základní ceny trvalek*) (Kč/ks):

Tabulka č. 4

číslo položkyskupiny trvalek a jejich charakteristikyvěkové kategorie (rok)
>5
22trvalky, léčivky, aromatické a kořeninové byliny, okrasné trávy I- základní druhy a kultivary6060
23trvalky a okrasné trávy II - základní druhy a kultivary8080
24trvalky, kapradiny, vodní rostliny a okrasné trávy III - základní druhy a kultivary110110

*) Trvalky nejsou trvalým porostem ve smyslu § 120 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.4. Základní ceny neprodukčních trávníků*) (Kč/m2):

Tabulka č. 5

číslo položkykategorie trávníkůvěkové kategorie (rok)
12345>5
25trávník okrasný (parterový)50130210280350350
26trávník rekreační (parkový)4090130180220220
27trávník zátěžový (sportovní)4090130180230230
28trávník extenzivní (krajinný)203040505050

*) Trávníky nejsou trvalým porostem ve smyslu § 120 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.5. Základní ceny stříhaných živých plůtků*), plotů*) a stěn (Kč/m):

Tabulka č. 6

číslo položkyskupiny živých plotů a jejich charakteristikyvěk živých plotů (rok)
6- 1011-2021-40>40
29živé plůtky do výšky 0,5 m - z velmi nízkých dřevin,např. zimostráz vždyzelený cv. Suffruticosa,dřišťál Thunbergův cv. Atropurpurea Nana (5-6 ks/m)5401120198036403640
30živé ploty nad 0,5 m a stěny z listnatých dřevin - např. javor babyka, dřišťál Thunbergův, dřišťál Juliin, habr obecný, dřín obecný, hloh - druhy, ptačí zob obecný, mochna křovitá, hlohyně šarlatová, meruzalka alpinská, buk lesní, tavolník - druhy, pámelník bílý (2-2,5 ks/m)7101350333047204720
31živé ploty výšky nad 0,5 m a stěny z listnatých dřevin stálezelených - např. zimostráz vždyzelený, cesmína - druhy (2-2,5 ks/m)790150046001065010650
32živé ploty výšky nad 0,5 m a stěny z jehličnatých dřevin - smrk ztepilý, douglaska tisolistá ( 2-2,5 ks/m)250860175050405040
33živé ploty výšky nad 0,5 m a stěny z jehličnatých dřevin a jej ich kultivarů - zerav - druhy, cypříšek - druhy, smrk omorika (2-2,5 ks/m)5601240431089108910
34živé ploty výšky nad 0,5 m a stěny z jehličnatých dřevin a jej ich kultivarů - tis - druhy, jedlovec - druhy (2-2,5 ks/m)8901580464092409240

*) Jde-li o dvojřadé či víceřadé plůtky a ploty, základní cena se násobí počtem řad.

2. Zařazení druhů okrasných rostlin do skupin:

2.1. Listnaté stromy I

[kmenné tvary běžných základních druhů a pyramidálních a barevných kultivarů rodu topol]

Tabulka č. 7

číslomezinárodní názevčeský název
001Ailanthus altissimapajasan žlaznatý
002Alnus glutinosaolše lepkavá
003Alnus incanaolše šedá
004Betula pendulabříza bělokorá
005Betula pubescensbříza pýřitá
006Negundo aceroides (Acer negundo)javorovec jasanolistý (javor jasanolistý)
007Populus x berolinensistopol berlínský
008Populus x canadensistopol kanadský
009Populus x canescenstopolšedavý
010Populus albatopol bílý
011Populus balsamiferatopol balzámový
012Populus nigratopol černý
013Populus simoniitopol Šimonův
014Populus tremulatopol osika
015Populus trichocarpatopol chlupatoplodý
016Robinia pseudoacaciatrnovník akát
017Salix albavrba bílá
018Salix fragilisvrba křehká

2.2. Listnaté stromy II

[kmenné tvary běžných a vzácnějších základních druhů včetně barevných a tvarových kultivarů jasanovce javorolistého (javoru jasanolistého),olší a vrby bílé]

Tabulka č. 8

číslomezinárodní názevčeský název
019Acer platanoidesjavor mléč
020Acer pseudoplatanusjavor klen
021Acer saccharinumjavor stříbrný
022Aesculus hippocastanumjírovec maďal
023Betula ermaniibříza Ermanova
024Betula jacquemontiibříza Jacquemontova
025Betula lentabříza tuhá
026Betula papyriferabříza papírovitá
027Castanea sativakaštanovník jedlý
028Catalpa bignonioideskatalpa trubačovitá
029Celtis occidentalisbřestovec západní
030Cerasus (Prunus) aviumtřešeň ptačí
031Cerasus (Prunus) sargentiitřešeň Sargentova
032Cercidophyllum japonicumzmarličník japonský
033Crataegus sp.hloh - všechny druhy
034Fraxinus excelsiorjasan ztepilý
035Fraxinus ornusjasan zimnář
036Gymnocladus dioicusnahovětvec dvoudomý
037Juglans cinereaořešák popelavý
038Juglans nigraořešák černý
039Juglans regiaořešák královský
040Magnolia tripetalamagnólie (šácholán) trojplátečná
041Magnolia acuminatamagnólie (šácholán) přišpičatělá
042Magnolia denudatamagnólie (šácholán) obnažená
043Magnolia kobusmagnólie (šácholán) kobus
044Malus sp.jabloň - botanické a okrasné druhy
045Morus albamorušovník bílý
046Morus nigramorušovník černý
047Morus rubramorušovník červený
048Padus avium (Prunus padus)střemcha obecná
049Paulownia tomentosapaulovnie plstnatá
050Prunus cerasiferaslivoň myrabolán
051Pterocarya fraxinifoliapterokarye jasanolistá
052Pyrus sp.hrušeň - botanické a okrasné druhy
053Sorbus aucupariajeřáb ptačí
054Sorbus intermediajeřáb prostřední
055Ulmus glabrajilm horský
056Ulmus laevisjilm vaz
057Ulmus minorjilm habrolistý

2.3. Listnaté stromy III

[kmenné tvary běžných a vzácnějších a cennějších základních druhů včetně barevných a tvarových kultivarů a kultivarů listnatých stromů skupiny II rodů bříza a trnovník]

Tabulka č. 9

číslomezinárodní názevčeský název
058Acer campestrejavor babyka
059Acer rubrumjavor červený
060Aesculus x carneajírovec pleťový
061Carpinus betulushabr obecný
062Carya ovataořechovec vejčitý
063Cerasus (Prunus) fruticosatřešeň křovitá
064Cerasus (Prunus) serrulatatřešeň sakura
065Cerasus (Prunus) subhirtellatřešeň (višeň) chloupkatá
066Corylus colurnalíska turecká
067Fagus sylvaticabuk lesní
068Gleditsia triacanthosdřezovec trojtrnný
069Koelreuteria paniculatasvitel latnatý
070Liquidambar styracifluaambroň západní
071Liriodendron tulipiferaliliovník tulipánokvětý
072Phellodendron amurensekorkovník amurský
073Platanus x acerifolia (hispanica)platan javorolistý
074Quercus cerrisdub cer
075Quercus coccineadub šarlatový
076Quercus frainettodub uherský
077Quercus macrantheradub velkokvětý
078Quercus palustrisdub bahenní
079Quercus petraeadub zimní
080Quercus pubescensdub pýřitý
081Quercus roburdub letní
082Quercus rubradub červený
083Sophora japonicajerlín japonský
084Sorbus ariajeřáb muk
085Sorbus domesticajeřáb oskeruše
086Sorbus torminalisjeřáb břek
087Tilia americanalípa americká
088Tilia cordatalípa srdčitá
089Tilia euchloralípa krymská
090Tilia petiolarislípa řapíkatá
091Tilia platyphylloslípa velkolistá
092Tilia tomentosalípa plstnatá
093Tilia vulgaris (x europaea)lípa obecná
094Ulmus x hollandicajilm holandský
095Zelkova carpinifoliazelkova habrolistá

2.4. Jehličnaté stromy I

[běžné základní druhy, u rodů žerav a cypříšek rovněž sloupovité a pyramidální kultivary]

Tabulka č. 10

číslomezinárodní názevčeský název
096Abies albajedle bělokorá
097Abies grandisjedle obrovská
098Chamaecyparis lawsonianacypříšek Lawsonův
099Chamaecyparis nootkatensiscypříšek nutka
100Chamaecyparis pisiferacypříšek hrachonosný
101Larix deciduamodřín opadavý
102Picea abiessmrk ztepilý
103Pinus sylvestrisborovice lesní
104Pinus uncinataborovice pyrenejská
105Platycladus (Thuja) orientaliszeravec východní
106Pseudotsuga menziesiidouglaska tisolistá
107Thuja occidentaliszerav západní
108Thuja plicatazerav obrovský

2.5. Jehličnaté stromy II

[vzácnější a cennější základní druhy včetně barevných a tvarových kultivarů stromového vzrůstu a kultivarů stromového vzrůstu smrku ztepilého, dougalsky tisolisté a cypříšku nutky]

Tabulka č. 11

číslomezinárodní názevčeský název
109Abies balsameajedle balzámová
110Abies cephalonicajedle řecká
111Abies concolorjedle ojíněná
112Abies homolepisjedle nikko
113Abies koreanajedle korejská
114Abies nordmannianajedle kavkazská
115Abies numidicajedle numidská
116Abies sibiricajedle sibiřská
117Abies veitchiijedle Veitchova
118Calocedrus decurenspazerav cedrový
119Cryptomeria japonicakryptomerie japonská
120Ginkgo bilobajinan dvojlaločný
121Chamaecyparis obtusacypříšek tupolistý
122Chamaecyparis thyoidescypříšek zeravovitý
123Juniperus chinensisjalovec čínský
124Juniperus scopulorumjalovec skalní
125Juniperus virginianajalovec viržinský
126Larix kaempferimodřín japonský
127Larix laricinamodřín americký
128Metasequoia glyptostroboidesmetasekvoje tisovcovitá
129Picea engelmanniismrk Engelmannův
130Picea glaucasmrk sivý
131Picea jezoensissmrk ajanský
132Picea marianasmrk černý
133Picea omorikasmrk omorika
134Picea orientalissmrk východní
135Picea pungenssmrk pichlavý
136Picea sitchensissmrk sitka
137Pinus banksianaborovice Banksova
138Pinus contortaborovice pokroucená
139Pinus flexilisborovice ohebná
140Pinus heldreichiiborovice Heldreichova
141Pinus jeffreyiborovice Jeffreyova
142Pinus koraiensisborovice korejská
143Pinus nigraborovice černá
144Pinus parvifloraborovice drobnokvětá
145Pinus peuceborovice rumelská
146Pinus ponderosaborovice žlutá
147Pinus pungensborovice pichlavá
148Pinus resinosaborovice smolná
149Pinus rigidaborovice tuhá
150Pinus rotundataborovice blatka
151Pinus strobusborovice vejmutovka
152Pinus wallichianaborovice himalájská
153Sequoiadendron giganteumsekvojovec obrovský
154Thuja standishiizerav japonský
155Thujopsis dolabratazeravinec j aponský
156Tsuga mertensianajedlovec Mertensův
157Tsuga canadensisjedlovec kanadský
158Tsuga heterophyllajedlovec západoamerický

2.6. Jehličnaté stromy III

[vzácné a cenné základní druhy včetně barevných a tvarových kultivarů stromového vzrůstu]

Tabulka č. 12

číslomezinárodní názevčeský název
159Abies amabilisjedle líbezná
160Abies lasiocarpajedle subalpinská
161Abies magnificajedle nádherná
162Abies pinsapojedle španělská
163Abies procerajedle vznešená
164Cedrus atlanticacedr atlantský
165Cedrus deodaracedr himalájský
166Cedrus libanicedr libanonský
167Picea brewerianasmrk Brewerův
168Pinus aristataborovice osinatá
169Pinus armandiiborovice Armandova
170Pinus cembraborovice limba
171Pinus densifloraborovice hustokvětá
172Pinus monticolaborovice pohorská
173Pseudolarix amabilispamodřín líbezný
174Taxodium distichumtisovec dvouřadý
175Taxus baccatatis červený
176Taxus cuspidatatis japonský
177Tsuga carolinianajedlovec karolínský
178Tsuga diversifoliajedlovec různolistý

2.7. Listnaté keře opadavé a stálezelené I

[běžné základní druhy včetně kultivarů, příp. kmenných tvarů keřů]

Tabulka č. 13

číslomezinárodní názevčeský název
179Acer ginnalajavor ginnala
180Acer tataricumjavor tatarský
181Amorpha fruticosanetvářec křovitý
182Berberis x stenophylladřišťál úzkolistý
183Berberis buxifoliadřišťál zimostrázový
184Berberis candiduladřišťál bělolistý
185Berberis gagnepainiidřišťál Gagnepainův
186Berberis julianaedřišťál Juliin
187Berberis thunbergiidřišťál Thunbergův
188Berberis verruculosadřišťál bradavčitý
189Berberis vulgarisdřišťál obecný
190Berberis wilsoniaedřišťál Wilsonové
191Buddleja alternifoliakomule střídavolistá
192Caragana arborescensčimišník stromovitý
193Caragana frutexčimišník křovitý
194Caragana pygmaeačimišník trpasličí
195Caryopteris x clandonensisořechkřídlec klandonský
196Ceanothus x delilianusceanotus křížený
197Cerasus (Prunus) fruticosatřešeň křovitá
198Cerasus (Prunus) tomentosatřešeň plstnatá
199Colutea arborescensžanovec měchýřník
200Cotoneaster x watereriskalník Watererův
201Cotoneaster acutifoliusskalník špičatolistý
202Cotoneaster adpressusskalník přitisklý
203Cotoneaster bullatusskalník puchýřnatý
204Cotoneaster congestusskalník stěsnaný
205Cotoneaster dielsianusskalník Dielsův
206Cotoneaster divaricatusskalník rozkladitý
207Cotoneaster franchetiiskalník Franchetův
208Cotoneaster horizontalisskalník vodorovný
209Cotoneaster integerrimusskalník obecný
210Cotoneaster lucidusskalník lesklý
211Cotoneaster microphyllusskalník drobnolistý
212Cotoneaster multiflorusskalník mnohokvětý
213Cotoneaster praecoxskalník časný
214Cotoneaster salicifoliusskalník vrbolistý
215Cotoneaster zabeliiskalník Zabelův
216Crataegus crus-gallihloh kuří noha
217Crataegus laevigatahloh obecný
218Crataegus monogynahloh jednosemenný
219Cytisus x kewensisčilimník kewský
220Cytisus x praecoxčilimník časný
221Cytisus decumbensčilimník rozložený
222Cytisus procumbensčilimník položený
223Deutzia x magnificatrojpuk skvělý
224Deutzia x roseatrojpuk růžový
225Deutzia gracilistrojpuk něžný
226Deutzia scabratrojpuk drsný
227Diervilla sessilifoliazanice bezřapíkatá
228Elaeagnus angustifoliahlošina úzkolistá
229Elaeagnus commutatahlošina stříbrná
230Euonymus europaeusbrslen evropský
231Euonymus latifoliusbrslen širolistý
232Euonymus nanusbrslen nízký
233Euonymus verrucosusbrslen bradavičnatý
234Forsythia x intermediazlatíce prostřední
235Forsythia ovatazlatíce vejčitá
236Forsythia suspens azlatíce převislá
237Genista germanicakručinka německá
238Genista tinctoriakručinka barvířská
239Genistella (Genista) sagittaliskručinka křídlatá
240Hippophae rhamnoidesrakytník řešetlákový
241Hypericum x moserianumtřezalka Moserova
242Hypericum calycinumtřezalka kališkatá
243Hypericum patulumtřezalka rozkladitá
244Chaenomeles x superbakdoulovec nádherný
245Chaenomeles japonicakdoulovec japonský
246Chaenomeles speciosakdoulovec lahvicovitý
247Chamaecytisus (Cytisus) purpureusčilimník nachový
248Kerria japonicazákula japonská
249Laburnum alpinumštědřenec alpský
250Laburnum anagyroidesštědřenec odvislý
251Laurocerasus officinalis (Prunus laurocerasus)vavřínovec (bobkovišeň) lékařský
252Ligustrum obtusifoliumptačí zob tupolistý
253Ligustrum ovalifoliumptačí zob vejčitolistý
254Ligustrum vulgareptačí zob obecný
255Lonicera x purpusiizimolez Purpusův
256Lonicera alpigenazimolez horský
257Lonicera coeruleazimolez modrý
258Lonicera floribundazimolez bohatokvětý
259Lonicera fragrantissimazimolez vonný
260Lonicera chrysanthazimolez zlatokvětý
261Lonicera korolkowiizimolez Korolkovův
262Lonicera maackiizimolez Maackův
263Lonicera nitidazimolez lesklý
264Lonicera pileatazimolez fialový
265Lonicera tataricazimolez tatarský
266Lonicera xylosteumzimolez obecný
267Lycium halimifoliumkustovnice obecná
268Mahonia aquifoliummahónie cesmínolistá
269Mahonia repensmahónie plazivá
270Pachysandra terminalispachysandra klasnatá
271Perovskia x hybridaperovskie křížená
272Philadelphus x lemoineipustoryl (pajasmín) Lemoinův
273Philadelphus x virginalispustoryl (pajasmín) panenský
274Philadelphus coronariuspustoryl (pajasmín) věncový
275Philadelphus inodoruspustoryl (pajasmín) nevonný
276Philadelphus pubescenspustoryl (pajasmín) pýřitý
277Photinia villosafotinie chlupatá
278Physocarpus opulifoliustavola kalinolistá
279Potentilla fruticosamochna křovitá
280Prunus spinosatrnka obecná
281Pyracantha coccineahlohyně šarlatová
282Rhamnus catharticařešetlák počistivý
283Ribes alpinummeruzalka alpinská
284Ribes aureummeruzalka zlatá
285Ribes sanguineummeruzalka krvavá
286Rosa x centifoliarůže stolistá
287Rosa arvensisrůže plazivá
288Rosa caninarůže šípková
289Rosa foetidarůže páchnoucí (žlutá)
290Rosa gallicarůže keltská
291Rosa hugonisrůže Hugova
292Rosa multiflorarůže mnohokvětá
293Rosa nitidarůže lesklá
294Rosa omeiensisrůže omejská
295Rosa pendulinarůže převislá
296Rosa pimpinellifoliarůže bedrníkolistá
297Rosa rubiginosarůže vinná
298Rosa rugosarůže svraskalá
299Rubus odoratusostružník vonný
300Salix sp.vrba - botanické a okrasné druhy
301Sambucus nigrabez černý
302Sambucus racemosabez hroznatý
303Sarothamnus scopariusjanovec metlatý
304Sorbaria sorbifoliasorbarie jeřábolistá
305Spiraea x argutatavolník význačný
306Spiraea x cinereatavolník popelavý
307Spiraea x vanhoutteitavolník van Houtteův
308Spiraea betulifoliatavolník březolistý
309Spiraea douglasiitavolník Douglasův
310Spiraea japonicatavolník japonský
311Spiraea menziesiitavolník Menziesův
312Spiraea nipponicatavolník niponský
313Spiraea prunifoliatavolník třešňolistý (slivoňolistý)
314Spiraea salicifoliatavolník vrbolistý
315Spiraea thunbergiitavolník Thunbergův
316Stephanandra incisakorunatka dělenolistá
317Stephanandra tanakaekorunatka Tanakova
318Swida (Cornus) albasvída bílá
319Swida (Cornus) sanguineasvída krvavá
320Swida sericea (Cornus stolonifera)svída výběžkatá
321Symphoricarpos x chenaultiiPámelník Chenaultův
322Symphoricarpos albusPámelník bílý
323Symphoricarpos orbiculatusPámelník okrouhlolistý
324Tamarix parvifloratamaryšek malokvětý
325Tamarix pentadratamaryšek pětimužný
326Tamarix tetrandratamaryšek čtyřmužný
327Viburnum lantanakalina tušalaj
328Viburnum opuluskalina obecná
329Weigela floridavajgela květnatá

2.8. Listnaté keře opadavé a stálezelené II

[vzácnější základní druhy včetně kultivarů a kmenných tvarů keřů]

Tabulka č. 14

Číslomezinárodní názevčeský název
330Acer grosserijavor Grosserův
331Amelanchier ovalismuchovník vejčitý
332Amelanchier alnifoliamuchovník olšolistý
333Amelanchier laevismuchovník hladký
334Amelanchier lamarckiimuchovník Lamarckův
335Aralia elataaralie štíhlá
336Aronia melanocarpatemnoplodec (aronie) černoplodý
337Betula nanabříza trpasličí
338Buddleja davidiikomule Davidova
339Buxus microphyllazimostráz malolistý
340Buxus sempervirenszimostráz vždyzelený
341Calycanthus floridussazaník květnatý
342Calycanthus occidentalissazaník západní
343Corylus avellanalíska obecná
344Corylus maximalíska největší
345Cornus masdřín obecný
346Cotinus coggygriaruj vlasatá
347Cydonia oblongakdoule obecná
348Daphne mezereumlýkovec jedovatý
349Euonymus alatusbrslen křídlatý
350Euonymus planipesbrslen zploštělý
351Euonymus sachalinensisbrslen sachalinský
352Exochorda giraldiihroznovec (exochorda) Giraldův
353Exochorda racemosahroznovec (exochorda) hroznatý
354Hibiscus syriacusibišek syrský
355Holodiscus discolorceloterčník (holodiskus) různobarvý
356Hydrangea arborescensHortenzie stromečkovitá
357Hydrangea macrophyllaHortenzie velkolistá
358Hydrangea paniculataHortenzie latnatá
359Hydrangea quercifoliaHortenzie dubolistá
360Hydrangea sargentianaHortenzie Sargentova
361Hydrangea serrataHortenzie pilovitá
362Ilex aquifoliumcesmína ostrolistá
363Ilex crenatacesmína vroubkovaná
364Ilex pernyicesmína Pernyova
365Kolkwitzia amabilisKolkvicie krásná
366Laburnum x watereriŠtědřenec Watererův
367Mahonia bealeimahónie Bealeova
368Mespilus germanicamišpule německá
369Cerasus (Prunus) glandulosatřešeň žlaznatá
370Prunus x cistenamyrabolán cistena
371Ptelea trifoliatakřídlatec trojlistý
372Rhus glabraškumpa lysá
373Stranvaesia davidianastranvésie Davidova
374Syringa meyerišeřík Meyerův
375Syringa microphyllašeřík malolistý
376Syringa x chinensisšeřík čínský
377Syringa x prestoniaešeřík Prestonové
378Syringa reflexašeřík přepadavý
379Viburnum farrerikalina vonná
380Viburnum x pragensekalina pražská
381Viburnum rhytidophyllumkalina vrásčitolistá

2.9. Listnaté keře opadavé a stálezelené III

[vzácnější základní druhy, vč. kultivarů a kmenných tvarů keřů]

Tabulka č. 15

číslomezinárodní názevčeský název
382Acer capillipesjavor vlasonohý
383Acer carpinifoliumjavor habrolistý
384Acer circinatumjavor okrouhlolistý
385Acer griseumjavor šedý
386Acer japonicumjavor japonský
387Acer nikoensejavor nikoský
388Acer palmatumjavor dlanitolistý
389Acer pensylvanicumjavor pensylvanský
390Acer rufinervejavor rezavožilný
391Acer sieboldianumjavor Sieboldův
392Amygdalus nana (Prunus tenella)mandloň nízká
393Cercis siliquastrumzmarlika Jidášova
394Cornus floridadřínovec (dřín) květnatý
395Cornus kousadřínovka (dřín) japonský
396Cornus nuttalliidřín Nuttallův
397Corylopsis paucifloralískovníček chudokvětý
398Corylopsis spicatalískovníček klasnatý
399Daphne cneorumlýkovec vonný
400Davidia involucratadavidie listenová
401Fothergilla gardeniifotergilla Gardenova
402Fothergilla majorfotergilla větší
403Halesia Carolinahalezie karolinská
404Halimodendron halodendronhalimidendron (slaník) stříbrný
405Hamamelis x intermediavilín prostřední
406Hamamelis japonicavilín japonský
407Hamamelis mollisvilín měkký
408Hamamelis vernalisvilín jarní
409Hamamelis virginianavilín viržinský
410Chionanthus virginicuschionantus (bělas) viržinský
411Magnolia x loebnerimagnólie (šácholán) Loebnerova
412Magnolia x soulangianamagnólie (šácholán) Soulangeova
413Magnolia liliifloramagnólie (šácholán) liliokvětá
414Magnolia sieboldiimagnólie (šácholán) Sieboldova
415Magnolia stellatamagnólie (šácholán) hvězdokvětá
416Paeonia suffruticosapivoňka keřovitá
417Parrotia persicaparocie perská
418Parrotiopsis jaquemontianaparociovka Jaquemontova
419Prunus (Amygdalus) trilobamandloň trojlaločná
420Rhamnus imeretinusřešetlák kavkazský
421Staphylea colchicaklokoč kavkazský
422Staphylea pinnataklokoč zpeřený
423Stewartia pseudocamelliastewarcie kameliovitá
424Styrax japonicastyrax (sturač) japonský
425Syringa vulgarisšeřík obecný
426Viburnum x burkwoodiikalina Burkwoodova
427Viburnum x carlcephalumkalina kulovitá
428Viburnum x juddiikalina Judova
429Viburnum carlesiikalina Carlesiova
430Viburnum plicatumkalina řasnatá

2.10. Jehličnaté keře I

[základní druhy a jejich sloupovité, plazivé, poléhavé kultivary, vč. barevných a podobné kultivary od uvedených stromových druhů]

Tabulka č. 16

číslomezinárodní názevčeský název
431Juniperus x mediajalovec prostřední
432Juniperus communisjalovec obecný
433Juniperus confertajalovec pobřežní
434Juniperus horizontalisjalovec plazivý
435Juniperus chinensisjalovec čínský
436Juniperus procumbensjalovec poléhavý
437Juniperus sabinajalovec chvojka
438Juniperus scopulorumjalovec skalní
439Juniperus squamatajalovec šupinatý
440Juniperus virginianajalovec viržinský
441Microbiota decussatamikrobiota křižmolistá
442Thuja occidentaliszerav západní
443Thuja plicatazerav obrovský

2.10. Jehličnaté keře II

[kuželovité, kulovité, kompaktní, převislé kultivary, vč. barevných od uvedených druhů]

Tabulka č. 17

číslomezinárodní názevčeský název
444Abies amabilisjedle líbezná
445Abies concolorjedle ojíněná
446Abies procerajedle španělská
447Cryptomeria japonicakryptomerie japonská
448Chamaecyparis lawsonianacypříšek Lawsonův
449Chamaecyparis nootkatensiscypříšek nutká
450Chamaecyparis obtusacypříšek tupolistý
451Chamaecyparis pisiferacypříšek hrachonosný
452Chamaecyparis thyoidescypříšek zeravovitý
453Larix deciduamodřín opadavý
454Picea abiessmrk ztepilý
455Picea olaucasmrk sivý
456Picea lutziismrk Lutzův
457Picea marianasmrk černý
458Picea omorikasmrk omorika
459Pinus cembraborovice limba
460Pinus densifloraborovice hustokvětá
461Pinus nigraborovice černá
462Pinus pumilaborovice zakrslá
463Pinus rotundataborovice blatka
464Pinus strobusborovice vejmutovka
465Pinus sylvestrisborovice lesní
466Pinus uncinataborovice pyrenejská
467Platycladus (Thuja) orientaliszeravec východní
468Pseudotsuga menziesiidouglaska tisolistá
469Taxus x mediatis prostřední
470Taxus baccatatis červený
471Taxus cuspidatatis japonský
472Thuja occidentaliszerav západní
473Thuja plicatazerav obrovský
474Thujopsis dolabratazeravinec japonský
475Tsuga canadensisjedlovec kanadský

2.11. Jehličnaté keře III

[zakrslé, kompaktní, převislé kultivary včetně barevných od uvedených druhů]

Tabulka č. 18

číslomezinárodní názevčeský název
476Abies balsameajedle balzámová
477Abies lasiocarpajedle subalpínská
478Picea omorikasmrk omorika
479Picea pungenssmrk pichlavý
480Pinus heldreichiiborovice Heldreichova
481Pinus mugoborovice kleč
482Pinus nigraborovice černá
483Pinus strobusborovice vejmutovka
484Pinus sylvestrisborovice lesní
485Pinus uncinataborovice pyrenejská

2.12. Vřesovištní dřeviny I

[pokryvné druhy včetně kultivarů]

Tabulka č. 19

číslomezinárodní názevčeský název
486Andromeda glaucophyllakyhanka americká
487Andromeda polifoliakyhanka sivolistá
488Calluna vulgarisvřes obecný
489Cassiope lycopodioideskasiope plavuňovitá
490Cassiope tetragonakasiope čtyřhranná
491Daboecia cantabricadabécie kantabrijská
492Empetrum atropurpureumšicha tmavočervená
493Erica carneavřesovec pleťový
494Erica cinereavřesovec popelavý
495Erica tetralixvřesovec čtyřřadý
496Erica vagansvřesovec těkavý
497Gauitheria procumbensgaulteria (libavka) poléhavá
498Hebe sp.rozrazilec (hebe) v druzích
499Chamaedaphne calyculatalýkoveček kalíškatý
500Pachystima canbyipachystima Canbyova
501Vaccinium (Rhodococcum) vitis-ideabrusinka obecná
502Vaccinium uliginosumvlochyně bahenní

2.13. Vřesovištní dřeviny II

[nízce rostoucí druhy opadavé i stálezelené, vč. kultivarů]

Tabulka č. 20

číslomezinárodní názevčeský název
503Kalmia angustifoliakalmie úzkolistá
504Kalmia latifoliakalmie širokolistá
505Kalmia polifoliakalmie sivolistá
506Ledum groenlandicumrojovník grónský
507Ledum palustrerojovník bahenní
508Leucothoe axillaris (catesbaei)leukotoe úžlabní
509Pernettya mucronatapernetye špičatá
510Pieris floribundapieris květnatý
511Pieris japonicapieris japonský
512Rhododendron ferrugineumrododendron (pěnišník) rezavý
513Rhododendron hirsutumrododendron (pěnišník) chlupatý
514Rhododendron impeditumrododendron (pěnišník) obtížný
515Rhododendron japonicumrododendron (azalka) japonský
516Rhododendron obtusumrododendron (pěnišník) tupý
517Rhododendron poukhanenserododendron (pěnišník) korejský
518Rhododendron repensrododendron (pěnišník) plazivý
519Vaccinium corymbosumborůvka chocholičnatá (kanadská)

2.14. Vřesovištní dřeviny III

[vzrůstné druhy opadavých azalek i stálezelených rododendronů včetně kultivarů]

Tabulka č. 21

číslomezinárodní názevčeský název
520Enkianthus campanulatusenkiantus zvonkovitý
521Rhododendron x hybridůmrododendron křížený, vč. velkokvětých azalek
522Rhododendron brachycarpumrododendron (pěnišník) krátkoplodý
523Rhododendron catawbienserododendron (pěnišník) americký
524Rhododendron caucasicumrododendron (pěnišník) kavkazský
525Rhododendron luteumrododendron (azalka) žlutý
526Rhododendron mollerododendron (azalka) měkký
527Rhododendron mucronatumrododendron (pěnišník) špičatý
528Rhododendron ponticumrododendron (pěnišník) černomořský
529Rhododendron schlippenbachiirododendron (pěnišník) Schlippenbachův
530Rhododendron smirnowiirododendron (pěnišník) Smirnovův
531Rhododendron yakushimanumrododendron (pěnišník) j akušimský

2.15. Pnoucí dřeviny I

[pnoucí a pokryvné druhy, vč. kultivarů]

Tabulka č. 22

číslomezinárodní názevčeský název
532Clematis vitalbaplamének plotní
533Cotoneaster dammeriskalník Dammerův
534Euonymus fortuneibrslen Fortuneův
535Fallopia (Polygonům) aubertiiopletka (rdesno) Aubertova
536Fallopia (Polygonům) baldschuanicumopletka (rdesno) baldšuánská
537Hedera helixbřečťan popínavý

2.16. Pnoucí dřeviny II

[pnoucí a pokryvné druhy, vč. kultivarů]

Tabulka č. 23

číslomezinárodní názevčeský název
538Actinidia argutaaktinidie význačná
539Ampélopsis aconitifoliarévovník omějolistý
540Ampélopsis megalophyllarévovník velkolistý
541Jasminum nudiflorumjasmín nahokvětý
542Lonicera x browniizimolez Brownův
543Lonicera x heckrottiizimolez Heckrotův
544Lonicera x tellmannianazimolez Tellmannův
545Lonicera caprifoliumzimolez kozí list
546Lonicera henryizimolez Henryův
547Lonicera japonicazimolez japonský
548Lonicera periclymenumzimolez německý
549Parthenocissus quinquefolialoubinec pětilistý
550Parthenocissus tricuspidataloubinec trojlaločný
551Rubus henryiostružník Henryův
552Vitis coignetiaeréva Coignetové
553Vitis cordifoliaréva zimní
554Vitis ripariaréva pobřežní

2.17. Pnoucí dřeviny III

[pnoucí a pokryvné druhy, vč. kultivarů]

Tabulka č. 24

číslomezinárodní názevčeský název
555Actinidia chinensisaktinidie čínská
556Actinidia kolomiktaaktinidie kolomikta
557Akebia quinataakebie pětičetná
558Aristolochia macrophyllapodražec (aristolochie) velkolistý
559Campsis x tagliabuanatrubač křížený
560Campsis radicanstrubač kořenující
561Celastrus orbiculatacelastrus okrouhlolistý
562Celastrus scandenscelastrus popínavý
563Clematis x jackmaniiplamének Jackmanův
564Clematis alpinaplamének alpský
565Clematis lanuginosaplamének vlnatý
566Clematis macropetalaplamének velkokorunný
567Clematis montanaplamének horský
568Clematis tanguticaplamének tangutský
569Clematis viticellaplamének vlašský
570Hydrangea petiolarishortenzie popínavá
571Schizophragma hydrangeoidesschizofragma hortenziovitá
572Wisteria floribundavisterie květnatá
573Wisteria sinensisvisterie čínská

2.18. Trvalky, léčivky, aromatické a koreninové byliny, okrasné trávy I

[základní druhy a kultivary rodů]

Tabulka č. 25

číslomezinárodní názevčeský název
574Acaenaacena (plazilka, osténkatka)
575Achilleařebříček
576Ajugazběhovec
577Alchemillakontryhel
578Alyssumtařice
579Antennariakociánek
580Anthemisrmen
581Aquilegiaorlíček
582Arabishuseník
583Arenariapísečnice
584Armeriatrávnička
585Aruncusudatna
586Asterhvězdnice
587Aubrietatařička
588Brizatřeslice
589Campanulazvonek
590Carexostřice
591Centaureachrpa
592Cerastiumrožec
593Coreopsiskrásnoočko
594Delphiniumostrožka
595Deschapsiametlice
596Dianthushvozdík
597Doronicumkamzičník
598Drabaosívka
599Dryasdryádka
600Echinaceatřepatka
601Echinopsbělotrn
602Erigeronturan
603Eupatoriumsadec(konopáč)
604Festucakostřava
605Filipendulatužebník
606Fragariajahodník
607Gailardiakokarda
608Geumkuklík
609Gypsophyllašáter
610Heleniumzáplevák
611Helianthusslunečnice
612Heliathemumdevaterník
613Helictotrichonovsíř
614Heliopsisjaneba
615Hepaticajaterník
616Heucheradlužicha
617Hieraciumjestřábník
618Hypericumtřezalka
619Hyssopusyzop
620Chrysanthemumkopretina
621Iberisštěničník (iberka)
622Incarvilleadvojostice
623lnulaoman
624Kniphophiamnohokvět (knifofie)
625Koeleriasmělek
626Liatrisšuškarda
627Limoniumstatice
628Linumlen
629Lupinusvlčí bob
630Luzulabika
631Lychniskohoutek
632Lysimachiavrbina
633Lythrumkyprej
634Mellisameduňka
635Menthamáta
636Monardazavinutka
637Nepetašanta
638Oenotherapupalka
639Origanumdobromysl
640Panicůmproso
641Papavermák
642Phlox subbulataplamenka šídlolistá
643Physalismochyně
644Platycodonzvonkovec
645Polemoniumjirnice
646Polygonumrdesno
647Potentillamochna
648Prunellačernohlávek
649Pulmonariaplicník
650Pulsatillakoniklec
651Ranunculuspryskyřník
652Rudbeckiatřapatka
653Ratarouta
654Santolinasvatolína
655Saponariamydlice
656Saturejasaturejka
657Saxifragalomikámen
658Scabiosahlaváč
659Sedumrozchodník
660Sesleriapěchava
661Silenesilenka
662Solidagozlatobýl
663Stachysčistec
664Teucriumožanka
665Thalictrumžluťucha
666Thymusmateřídouška
667Tradescantiapodeňka
668Valerianakozlík
669Verbascumdivizna
670Veronicarozrazil
671Vincabarvínek
672Violaviolka
673Waldsteiniamochnička

2.19. Trvalky a okrasné trávy II

[základní druhy a kultivary]

Tabulka č. 26

číslomezinárodní názevčeský název
674Aconitumoměj
675Anemonesasanka
676Anchusapilát
677Artemisiapelyněk
678Cimicifugaploštičník
679Convallariakonvalinka
680Corydalisdymnivka
681Crambekatrán
682Dicentrasrdcovka
683Elymusječmenka
684Eremuruslichochvostec
685Euphorbiapryšec
686Geraniumkakost
687Iriskosatec
688Lamiumhluchavka
689Levandulalevandule
690Ligulariapopelivka
691Macleayaokecek
692Moliniabezkolenec
693Omphalodespupkovec
694Penstemondračík
695Phlox paniculataplamenka latnatá
696Polygonatumkokořík
697Primulaprvosenka (petrklíč)
698Salviašalvěj
699Sempervivumrozchodník
700Trolliusúpolín

2.20. Trvalky, kapradiny, vodní rostliny a okrasné trávy III

[základní druhy a kultivary]

Tabulka č. 27

číslomezinárodní názevčeský název
701Acanthuspaznechtník
702Acoruspuškvorec
703Adonishlaváček
704Astilbečechrava
705Athyriumpapratka
706Bergeniabergénie
707Brunnerapomněnkovec
708Calthablatouch
709Cortaderiapampová tráva
710Dictamnustřemdava
711Dryopteriskapraď
712Epimediumškornice
713Gentianahořec
714Helleborusčemeřice
715Hemerocallisdenivka
716Hostabohyška (funkie)
717Juncussítina
718Lewisialevisie
719Miscanthusozdobnice
720Osmundapodezřeň
721Paeoniapivoňka
722Phyllitisjelení jazyk
723Polypodiumosladič
724Polystichumkapradina
725Rheumreveň
726Rodgersiarodgerzie
727Yuccajuka

3. Úpravy základních cen okrasných rostlin přirážkami a srážkami:

a) Základní ceny v tabulkách č. 2 - 6 platí pro okrasné rostliny solitérní, optimálně vyvinuté, se vzhledem (habitem) odpovídajícím danému druhu či kultivaru, průběžně a odborným způsobem udržované, zdravé, bez zjevného mechanického, biotického či jiného poškození jejich nadzemních i podzemních částí. Platí pro průběžně a odborným způsobem udržované, zdravé, nepoškozené a nezaplevelené záhony trvalek a neprodukční trávníky.

b) Základní ceny okrasných rostlin, vč. trávníků a živých plotů, jejichž stav se při ocenění odlišuje od optimálního vzhledu, vývoje a zdravotního stavu, lze na základě konkrétního, věcného a průkazného zdůvodnění {např. uvedením rozměrů (výšky a průměru) kmene, výšky a šířky koruny, klasifikací zdravotního stavu, vitality a sadovnické hodnoty, popř. jejich doložením fotodokumentací} upravit přirážkami a srážkami:

c) přirážkou do 200 % u listnatých stromů v tabulce č. 1 položky č. 1-3, avšak výhradně u věkových kategorií 5-10 let a 11-20 let a za předpokladu, že jsou záměrně vysázeny do zpevněných ploch (např. na ulicích a náměstích, s podzemním kotvícím systémem, provzdušňovacím systémem, ochranou kořenové mísy mřížemi, ochranou kmene kovovým chráničem apod. a kmenu kovovými chráničkami) nebo v nádobách, na střechách a jiných konstrukcích,

d) přirážkou do 100 % u dvojřadých a víceřadých stříhaných živých plotů a stěn,

e) srážkou do 50 % u stromů (v tabulce č. 1 položky č. 1-6) v částečném zápoji, u stromů solitérních s částečným odvětvením, poškozením či jiným narušením koruny, s mechanickým poškozením kmene a kořenů, které lze úspěšně konzervovat, bez houbových a jiných chorob, částečně pěstebně zanedbaných,

f) srážkou do 98 % u stromů (v tabulce č. 1 položky č. 1-6) v plném zápoji s výrazně deformovaným habitem, u stromů solitérních s výrazně poškozenou korunou, kmenem a kořeny, které nelze konzervovat, prokazatelně napadených houbovou či jinou zhoubnou chorobou, pěstebně značně zanedbaných,

g) srážkou do 50 % u keřů (tabulka č. 3) a vřesovištních rostlin (tabulka č. 4) v zapojených, dobře udržovaných skupinových výsadbách a volně rostoucích živých plotech či mírně až středně poškozených solitérních keřů, dále růží, vřesovištních dřevin, stříhaných živých plotů, u slabě až středně zaplevelených trvalek a trávníků,

h) srážkou do 98 % u keřů v zapojených, neudržovaných výsadbách či silně poškozených solitérních keřů, dále růží, vřesovištních dřevin, pnoucích rostlin, u živých plotů neudržovaných či silně poškozených, řídkých nebo nezapojených, u neudržovaných, silně zaplevelených trvalkových záhonů a trávníků,

i) srážkou do 50 % u solitérních dřevin všech skupin vzniklých spontánně (náletem nebo opadem semen, z kořenových, pařezových výmladků apod.), avšak udržovaných, popř. s malými vzhledovými vadami a zdravotním poškozením, stanovištně perspektivních,

j) srážkou do 80 % u solitérních dřevin nebo dřevin (všechny skupiny) v zápoji vzniklých spontánně (náletem nebo opadem semen, z kořenových, pařezových výmladků, aj.), středně zdravotně a esteticky narušených, ale na svém stanovišti funkčně i biologicky perspektivních,

k) srážkou do 98 % u dřevin všech skupin vzniklých v plochách zeleně spontánně (nálet nebo opad semen, kořenové, pařezové výmladky, aj.), rostoucích solitérně i v zápoji, vzhledově a zdravotně silně narušené, pěstebně nedotčené a na svém stanovišti nefunkční a neperspektivní.

4. Koeficient stanoviště okrasných rostlin, resp. typu zeleně (Kz) :

Tabulka č. 28

číslo položkycharakteristika typu zeleněhodnoty Kz
1historicky významné zahrady (památky zahradního umění), zeleň u významných památkově chráněných objektů, památné stromy, botanické a dendrologické zahrady, arboreta a jiná, obdobně významná a udržovaná zeleň v zastavěném území obce2,00
2veřejně přístupné parky, stromořadí v ulicích, zeleň na náměstích a v jiných zpevněných plochách zastavěného území obce1,50
3menší veřejně přístupné parkové úpravy v zastavěném území obce, vč. zeleně u objektů občanské vybavenosti (např. ve vzdělávacích, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízeních), administrativních budov, hotelů, restaurací, obchodních domů, nákupních středisek a jiných obdobných objektů (areálů) komerčního charakteru1,00
4zeleň v obytné zástavbě - na sídlištích, ve vnitroblocích, u rodinných domů, rekreačních domků a chalup, rekreačních a zahrádkářských chat0,75
5zeleň ve sportovních areálech, zoologických zahradách, na pohřebištích (hřbitovech, umových hájích apod.) a v jiných obdobných areálech nevýrobního a nekomerčního charakteru0,60
6zeleň ve výrobních, skladových a jiných obdobných areálech hospodářského charakteru0,45
7stromořadí, břehová a doprovodná zeleň vodních toků a nádrží, doprovodná zeleň pozemních komunikací ve volné krajině mimo zastavěné území obce0,25
8pruhy a pásy stromů a keřů, remízy, skupiny a solitéry dřevin ve volné krajině mimo zastavěné území obce0,15

5. Postup ocenění okrasných rostlin:

5.1. Provedení místního šetření na pozemcích, které jsou předmětem ocenění za účelem botanické identifikace okrasných rostlin [z tabulek č. 7 až 27; pro nespecifický účel ocenění, kdy trvalý porost okrasných rostlin není hlavním předmětem ocenění nebo v případě, kdy to nepožaduje žádný z uživatelů ocenění, je dostačující určení rodu oceňované okrasné rostliny (tzn. z mezinárodního i českého názvu zpravidla první slovo zleva), ovšem s nejnižší možnou tabulkovou cenou pro daný rod], zjištění jejich aktuálního fyzického (vč. zdravotního) stavu ke dni ocenění pro věcný popis a zdůvodnění případné úpravy základních cen okrasných rostlin přirážkami a srážkami [odst. 4 písm. c) až k)], určení věkové kategorie oceňovaných okrasných rostlin pro stanovení příslušné základní ceny (z tabulek č. 2 až 6), popis stanoviště okrasných rostlin pro zdůvodnění zvolené hodnoty koeficientu typu zeleně (z tabulky č. 28), popř. pořízení průkazné důkazní fotodokumentace.

5.2. Základní cena pro příslušnou skupinu a věk okrasné rostliny se případně upraví věcně zdůvodněnými přirážkami a srážkami a vynásobí koeficienty K5 z přílohy č. 13, Kz z přílohy č. 34 (tabulky č. 28) a Kp z přílohy č. 36.

5.3. Zjištěná cena okrasné rostliny po cenových úpravách podle odstavce 5.2 nesmí být nižší než 2 % z její základní ceny (v tabulkách č. 2 až 6).

5.4. Věk oceňovaných okrasných rostlin, jejichž trvalý porost byl založen záměrně, se počítá od roku následujícího po jejich výsadbě. Věk oceňovaných okrasných rostlin, jejichž trvalý porost vznikl přirozeným způsobem (tzv. náletem), se počítá od čtvrtého roku po jejich vzniku.".

91. Příloha č. 35 zní:

"Příloha č. 35 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Koeficienty změn cen staveb - Ki

podle kódů standardní klasifikace produkce (SKP - 6. až 9. místo)

kód SKP | název položky | hodnota Ki
 
46 | STAVEBNÍ DÍLA
 
46.21.11Domy jednobytové a dvoubytové
46.21.11.1domy rodinné jednobytové1 ,946
46.21.11.2domy rodinné dvoubytové a tříbytové1,946
46.21.11.3chalupy pro rekreaci1,946
46.21.11.4chaty pro rekreaci1,946
 
46.21.12Domy vícebytové 
46.21.12.1domy vícebytové typové1,913
46.21.12.2domy vícebytové netypové1,913
 
46.21.13Stavby pro průmysl a skladování-
46.21.13.1..1budovy pro průmysl (výrobní)1,908
46.21.13.1..2haly pro průmysl (výrobní)1,908
46.21.13.2..1budovy pro skladování a manipulaci1,908
46.21.13.2..2haly pro skladování a manipulaci1,908
46.21.13.3..1budovy pro vodní hospodářství1,908
46.21.13.3..2haly pro vodní hospodářství1,908
 
46.21.14Stavby pro obchod a služby  
46.21.14.2..1budovy pro obchod, prodejny1,946
46.21.14.2..2haly pro obchod, prodejny1,946
46.21.14.3..1budovy pro služby a administrativu1,946
46.21.14.4..1budovy pro dopravu a spoje1,860
46.21.14.4..2haly pro dopravu a spoje1,860
46.21.14.5..1budovy garáží1,860
46.21.14.5..2haly garáží1,860
46.21.14.6..1budovy pro komunální služby a osobní hygienu1,946
 
46.21.15Stavby pro zemědělství 
46.21.15.2..1Budovy pro živočišnou produkci1,996
46.21.15.2..2haly pro živočišnou produkci1,996
46.21.15.3..1budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů1,996
46.21.15.3..2haly pro skladování a úpravu zemědělských produktů1,996
 
46.21.16Stavby pro společenské a kulturní účely-
46.21.16.3..1Budovy pro kulturní účely jinde neuvedené1,890
46.21.16.3..2haly pro kulturní účely jinde neuvedené1,890
46.21.17Stavby pro výchovu a vzdělání 
46.21.17.1budovy škol1,890
46.21.17.3budovy pro vědu a výzkum1,890
46.21.18Stavby pro zdravotnictví a sociální péči 
46.21.18.1budovy pro zdravotní péči1,892
46.21.18.2budovy pro sociální péči1,892
 
46. 21.19Stavby hotelů a restaurací  
46.21.19.1budovy hotelů a ubytoven1,860
46.21.19.2budovy restaurací a jídelen1,860
46. 21.19.9Stavby ostatní, jinde neuvedené-
46 21.19.9..1budovy ostatní jinde neuvedené1,860
46 21.19.9..2haly ostatní jinde neuvedené1,860
46.21.21Mosty a visuté dálnice 
46.21.21.1mosty pozemních komunikací1,917
46.21.21.2mosty drážních komunikací1,917
46.21.21.4mosty průmyslové a lávky pro chodce1,917
46.21.22Tunely a podzemní objekty (kromě důlních)-
46.21.22.1tunely a podzemní objekty (kromě důlních)1,835
46.21.22.2štoly1,835
46.21.22.3podchody1,835
46.21.22.4objekty podzemní (kromě důlních)1,835
46.21.22.5šachty (kromě důlních)1,835
46.21.22.6vrty (kromě studní)1,835
46.21.22.7objekty podzemní dráhy včetně tunelů1,835
46.21.31Vedení dálková trubní plynu, nafty 
46.21.31.2řady vodovodní přívodní a zásobovací2,079
 
46.21.32Vedení dálková trubní ostatní  
46.21.32.4řady parovodní2,079
46.21.32.5řady teplovodní a horkovodní2,079
 
46.21.33Vedení elektrická trakční  
46.21.33.1vedení trolejová železničních drah2,042
46.21.33.2vedení trolejová vleček2,042
 
46.21.34Vedení dálková elektrická nadzemní  
46.21.34.1vedení dálková VVN venkovní2,042
46.21.34.9vedení dálková elektrická nadzemní jinde neuvedená2,042
46.21.35Vedení dálková elektrická podzemní  
46.21.35.1vedení dálková VNN podzemní2,042
46.21.35.2vedení dálková VN podzemní2,042
46.21.35.9vedení dálková elektrická jinde neuvedená2,042
 
46.21.41Vedení místní trubní vody a kanalizace-
46.21.41.1sítě místní vodovodní rozvodné2,059
46.21.41.4kanalizace trubní2,059
46.21.42Vedení místní energetická (kromě elektrických) 
46.21.42.1sítě místní parovodní2,059
46.21.42.2sítě místní teplovodní a horkovodní2,059
46.21.42.3sítě místní plynovodní2,059
 
46.21.43Vedení místní elektrická nadzemní 
46.21.43.2vedení místní NN venkovní nadzemní2,023
46.21.43.4rozvodny místní venkovní2,023
46.21.43.9vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedená2,023
 
46.21.51Díla energetická výrobní  
46.21.51.2..1budovy výrobní pro energetiku2,055
46.21.51.2..2haly výrobní pro energetiku2,055
46.21.51.3věže chladicí2,055
46.21.52Důlní díla a stavby výrobní kromě budov
46.21.52.1díla důlní - vrty a jámy2,055
46.21.52.3díla důlní - prostorová díla a díla důlní ostatní2,055
46.21.52.5věže, stožáry, věžové zásobníky2,055
 
46.21.61Tribuny stadiónů 
46.21.61.3sportovní objekty jinde neuvedené1,865
 
46.21.63Budovy pro sport a rekreaci  
46.21.63... 1budovy tělocvičen1,865
46.21.63...2haly tělocvičen1,865
 
46.21.64Díla inženýrská a budovy jinde neuvedené 
46.21.64.1nádrže, jímky, objekty čistíren odp. vod pozemní2,060
46.21.64.2zásobníky, jámy pozemní2,060
46.21.64.3nástupiště a rampy2,077
46.21.64.4oplocení1,946
46.21 64.5zdi a valy samostatné1,946
46.21.64.6pomníky, kašny a jiná drobná architektura1,946
46.21.64.9díla inženýrská a budovy jinde neuvedené2,055
46.23.11Dálnice, ulice, silnice, stezky 
46.23.11.2silnice (I. a II. třídy)2,043
46.23.11.4plochy charakteru pozemních komunikací2,043
46.23.11.5komunikace pozemní jinde neuvedené2,043
 
46.23.13Dráhy železniční a visuté 
46.23.13.1spodek drah kolejových1,937
46.23.13.2svršek drah kolejových - tratě1,937
46.23.13.4svršek drah kolejových - výhybky1,937
46.23.13.5svršek drah - vlečky, podzemní a tramvajové dráhy1,937
46.23.13.6dráhy visuté1,937
46.23.13.9svršek drah kolejových jinde neuvedený1,937
 
1 46.23.14 Dráhy letištní | 2,043
 
1 46.23.21 Plochy stadiónů a hřišť | 2,077
 
46.24.12Úpravy na tocích, hráze, kanály, akvadukty 
46.24.12.1kanály1,958
46.24.12.3Hráze, jezy a stupně a objekty hrazení bystřin1,958
46.24.12.4objekty budované v souvislosti s hrázemi1,958
46.24.12.6odvodnění1,958
46.24.12.8nádrže na tocích1,958
46.24.12.9úpravy vodních toků1,958
 
46.25.22Studny a jímání vody 
46.25.22.1vrty čerpací (studny vrtané)1,940
46.25.22.2studny jinde neuvedené a jímání vody1,940
 
46.25.61Průmyslové komíny  
46.25.61.1komíny vysoké a kanály kouřové1,865
1 46.39.99 1 Stavební díla jinde neuvedená 1 1,940
U pozemků oceňovaných podle § 28 odst. 2 až 5, 7, 9 a 10 a § 31 odst. 1 a 2 se použije koeficient IQ té stavby, podle které byl u pozemku použit koeficient Kp z přílohy č. 36.".

92. Příloha č. 36 zní:

"Příloha č. 36 k vyhlášce č. 540/2002 Sb.

Koeficienty prodejnosti - Kp

Tabulky č. 1

Obce(kategorie obcí podle počtu obyvatel; ve vyjmenovaných městech oblastipodle do nich zařazených katastrálních území)STAVBY
VýrobaObchodDoprava a spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGarážeRodinné domyChatyByty
012345678910111213
Hlavní město Praha
Praha 11,2432,7071,5942,0291,6530,2443,0122,3621,2382,8153,0191,0003,048
Praha 21,3131,6131,5941,4411,8850,2442,9021,3640,3461,4502,0201,0002,945
Praha 30,7821,2711,4991,9500,6000,2441,6250,7310,6131,3821,8641,0001,953
Praha 40,8431,2341,1201,6971,1430,2441,3200,7620,4481,7401,8012,6201,797
Praha 50,9992,2091,1901,0981,6610,2441,9711,8880,3001,9382,6020,9371,789
Praha 60,8561,7751,1791,2611,7070,2222,2582,6240,3722,2493,3151,4862,528
Praha 71,6761,5910,9820,9670,9850,2871,5741,2950,2941,8232,2552,1171,435
Praha 80,7681,0770,8330,5510,3720,2111,5300,7680,3141,2931,7071,6771,601
Praha 90,6661,0400,8580,6000,7270,2451,5440,5680,5080,9421,7621,8461,764
Praha 101,0221,0420,7901,0570,8090,2441,7050,6370,3571,6971,8271,3121,794
Praha 110,5820,8630,8160,9290,8570,2441,2131,2270,9141,4171,5371,8951,291
Praha 120,7120,8090,9810,7750,5840,2341,0960,6901,0261,6221,4072,6091,324
Praha 130,6480,7460,9000,6890,6190,1711,1501,2061,2141,8661,5001,4021,490
Praha 140,7481,0001,1510,4811,0280,1961,5331,5180,4561,6871,4711,7781,759
Praha 150,8501,0140,9541,0271,2610,2090,9091,2030,1291,7681,7591,6601,790
Praha 160,8300,6350,9841,5701,5700,2441,1631,4500,3531,6192,1422,1801,901
Praha 170,8201,0351,0501,4751,4800,2501,0981,5500,3531,9421,8771,1191,897
Praha 180,8940,8201,0901,5201,8500,2441,1291,0580,3231,0901,7931,8541,793
Praha 191,0911,1761,0181,6211,2500,2440,9901,5240,9141,3561,7542,2761,306
Praha 201,0422,1471,1751,5161,2800,2441,8882,1330,3552,3842,0612,1171,905
Praha 210,9900,4150,9190,9901,2900,2440,9090,5790,8751,8822,0581,7061,909
Praha 220,5891,0060,8380,9951,1750,1620,9871,5390,3991,3871,4800,6321,182
Praha 230,4740,5541,1430,7530,6920,2441,2860,5700,2351,1051,1101,2511,416
Praha 240,5590,7780,9500,6920,6470,2440,8840,7070,3861,1881,2491,3941,249
Praha 250,4590,7310,9500,7500,7050,2301,1220,5350,9310,8191,3701,2931,344
Praha 260,5840,7650,8100,7330,7220,3071,1800,7470,4780,8281,1941,0711,644
Praha 270,5480,6750,7200,7750,7070,2440,9150,3300,3230,8300,9371,0991,005
Praha 280,4080,7470,7200,7800,7250,2920,9881,1010,4791,0571,2600,8481,374
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov0,6370,7100,9561,2210,7620,3461,0871,0691,1961,2311,2761,4360,855
5 001 - 15 0000,5010,7090,7630,7550,6120,7740,4720,5501,4010,9581,2131,3250,617
2 001 -5 0000,4500,9600,7090,7550,5800,2940,5620,5061,0991,0961,2881,8590,725
1 001 -2 0000,5490,5020,7660,3750,4580,5060,7950,6051,0590,9801,3581,4670,709
do 1 000 obyvatel0,5630,6290,6750,3760,4920,3940,5130,7241,0721,1851,3301,4310,528
Beroun0,5650,9870,6910,3950,6060,2241,1970,7051,2870,9651,7222,0010,934
5 001 - 15 0000,5690,8280,6871,0220,7280,5571,0220,8740,8220,9951,4502,0690,945
2 001 -5 0000,4790,4591,0330,7120,6540,4281,0720,5701,2890,6341,2122,3520,795
1 001 -2 0000,6440,9550,6350,4470,6140,3671,2050,6911,7471,1101,8002,1001,000
do 1 000 obyvatel0,4620,8390,6350,4050,5060,5870,4790,7881,3681,4631,8582,4131,001
Kladno 10,6570,7580,6910,7750,5440,3601,0650,4370,2010,9011,1780,9081,168
Kladno 20,7850,6670,6760,3170,4800,3551,0610,7190,2310,8801,2261,0991,202
Kladno 30,5230,6410,9790,3150,4280,3570,7170,6370,3690,8141,0460,8611,174
5 001 - 15 0000,7780,7350,5810,5020,4500,4221,1510,4760,2250,7671,4320,8921,374
2 001 -5 0000,7450,6670,5250,4800,4300,4400,5150,5061,2231,1991,4981,9390,695
1 001 -2 0000,6510,8340,5120,4770,4350,3320,5410,4961,1451,0391,6301,4170,683
do 1 000 obyvatel0,5680,8630,3050,5710,2700,4620,6200,4591,1231,2491,5161,8431,086
Kolín0,9050,8750,8410,8590,9440,4220,9620,8480,8380,9091,3101,3500,984
5 001 - 15 0000,3130,9330,7381,1670,6990,4541,9180,4550,8531,0821,5591,2060,914
2 001 -5 0000,4600,5520,6110,6700,4960,3140,8300,5570,7620,7891,3642,0080,745
1 001 -2 0000,5980,7220,6371,8150,5740,3910,8200,8011,1180,8401,4371,0060,784
do 1 000 obyvatel0,5080,8360,4070,7570,4590,5870,6920,6871,2521,0051,6141,7030,920
Kutná Hora0,7160,8050,5660,3660,3700,3811,2660,7770,6420,9661,2090,9091,098
5 001 - 15 0000,3640,6800,1770,6601,3970,4830,9990,5300,6991,0061,0891,5811,058
2 001 -5 0000,2930,7970,3760,2490,6000,3850,4480,6040,6500,8371,1460,9070,731
1 001 -2 0000,4300,7330,5500,3130,5910,4240,7120,4670,6310,7001,1461,9750,422
do 1 000 obyvatel0,2650,5390,5400,4710,5430,4300,8370,6640,9740,8871,2771,7070,460
Mělník0,4710,7130,7160,8220,7450,4850,7150,4950,3870,8321,0891,6440,836
5 001 - 15 0000,5530,6260,3640,3800,4220,4781,3890,5460,6610,9811,3871,3600,589
2 001 -5 0000,4810,4680,2360,6500,5480,2080,5930,5451,5170,9331,4582,2180,497
1 001 -2 0000,5060,5830,7620,6400,6470,4490,4680,6611,0441,0641,6151,5470,900
do 1 000 obyvatel0,3760,7770,6350,6670,4280,3750,7630,6491,1861,0741,5512,1320,576
Mladá Boleslav1,5001,8551,7840,7980,6640,7391,0691,1610,6030,8851,3561,0521,078
5 001 - 15 0000,5780,7770,3780,9020,8320,2040,7560,4920,4780,9261,2151,8600,326
2 001 -5 0000,6560,6310,6850,8900,7120,2150,5280,6110,7890,9491,5321,6450,759
1 001 -2 0000,6930,7900,7140,9550,7050,3000,3430,6690,4340,8791,6882,7660,408
do 1 000 obyvatel0,4820,5070,6890,4970,6800,6050,5650,8311,1420,9331,5911,7930,303
Nymburk0,3870,7250,7210,2920,2630,2720,9270,4690,2820,8111,1700,9530,405
5 001 - 15 0000,6680,6970,6410,5680,6300,3510,7860,7110,9920,9731,6631,5820,783
2 001 -5 0000,7640,7800,3090,8210,6120,6270,7610,7711,2060,8501,1431,3971,223
1 001 -2 0000,6040,8970,4970,8240,6050,4331,5300,9490,7570,7901,4111,7150,864
do 1 000 obyvatel0,3500,5930,6330,6130,5600,4950,4910,6760,8210,7601,4432,0950,374
Poděbrady 10,3730,9170,8230,7330,9760,3351,3810,8740,6591,1371,4320,9991,217
Poděbrady 20,5260,8610,8200,9400,8200,2750,9380,5490,9621,2381,1140,8580,958
Praha-východ
15 001 -25 0001,6131,1711,2681,2861,2570,4471,2641,0300,9071,2021,8312,9951,385
5 001 - 15 0000,7450,9591,3561,1870,9040,3281,1800,8561,3701,5991,9002,4951,475
2 001 -5 0000,5760,9121,0560,7561,0380,4100,9131,0732,2831,3781,9152,9920,821
1 001 -2 0000,3831,1051,0201,1531,5990,7470,9150,8632,3491,4432,6493,7461,702
do 1 000 obyvatel0,9770,8730,6211,0231,0610,6051,6201,0612,0961,4922,3123,0001,342
Praha-západ
5 001 - 15 0001,0321,3611,1251,0961,1130,4730,7720,8210,5571,2192,3141,6760,966
2 001 -5 0000,7611,1211,1190,6841,1610,3141,4531,2292,1961,4392,4382,8971,004
1 001 -2 0000,9021,1991,1050,9601,0500,4991,2100,8782,3991,8282,8003,1400,658
do 1 000 obyvatel0,7860,7950,9060,9090,2270,3270,4351,3532,0211,5172,4862,6790,732
Příbram0,4830,8740,9020,7710,8990,8050,7440,7680,7250,9051,1721,1340,757
5 001 - 15 0000,4880,8480,6560,8201,1150,5760,7370,8661,2550,9971,3652,1260,710
2 001 -5 0000,6630,6600,6260,4950,7200,3110,5810,4710,7890,8911,1101,5360,606
1 001 -2 0000,4990,7080,6040,3500,4230,3930,4170,4371,2481,0011,3791,6770,363
do 1 000 obyvatel0,5030,7540,8120,8240,6030,5350,8650,6741,6031,0431,6052,0680,520
Rakovník0,7461,0350,7530,9161,3790,2240,7770,9180,4701,1141,1551,0520,694
5 001 - 15 0000,4300,6170,6100,2630,7900,4340,4681,2021,0440,7661,2691,8280,881
1 001 -2 0000,4160,5860,6500,3990,3270,3910,5950,6850,8230,7661,1751,7610,784
do 1 000 obyvatel0,3870,4920,5670,3890,2950,4550,3340,6190,7270,8461,2061,0800,399
JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice 10,8021,2280,7200,7150,6890,1771,6741,1890,3761,3752,0851,0870,956
České Budějovice 20,8630,7460,7150,6920,6890,2121,1180,6020,6010,9290,9801,4150,762
České Budějovice 30,7760,7700,7100,9190,7700,5191,0080,6300,2890,9291,1011,1301,247
České Budějovice 40,7340,8560,7050,5000,6800,2770,8500,4930,4000,9631,0061,4870,660
5 001 - 15 0000,5030,6660,2550,2270,2590,2490,5020,5400,5590,8370,9200,8940,493
2 001 -5 0000,5270,5100,2770,6770,3520,3140,7040,5900,4160,7531,2421,3210,855
1 001 -2 0000,5330,5471,1310,4850,5550,4230,5060,7510,4970,7541,1881,4230,626
do 1 000 obyvatel0,6270,3870,7120,5400,4860,3500,5200,7020,6370,9691,3161,4940,903
Český Krumlov0,5651,1240,8930,8290,3240,5470,5270,7380,5870,9211,3750,8720,648
5 001 - 15 0000,5330,8930,8290,4030,3300,2930,4491,0870,5140,7830,9940,9940,507
2 001 -5 0000,5260,6620,6980,2020,7500,2840,4000,5891,0220,7601,0751,3540,389
1 001 -2 0000,4830,5890,4660,2460,0960,3450,7500,5820,5510,5980,9861,4970,330
do 1 000 obyvatel0,3730,8020,7850,2860,1240,3950,4710,5010,4860,6221,0141,1450,631
Jindřichův Hradec0,4500,7290,8201,5650,6700,2160,9210,6000,1301,1461,1121,3480,701
5 001 - 15 0000,3290,7320,6390,6230,6980,3500,7220,5550,3310,9680,9731,3760,809
2 001 -5 0000,4530,5870,6240,4330,6170,3230,4640,5080,6450,6991,1051,1800,476
1 001 -2 0000,4750,5650,6720,5230,6960,3140,7590,8840,9320,9191,0731,1070,558
do 1 000 obyvatel0,3560,5040,4220,2980,3760,3410,4470,5950,4210,6131,1110,7690,490
Písek0,4280,7500,6030,6190,4570,3000,6770,5370,8501,1871,0521,0670,886
5 001 - 15 0000,3770,7230,6010,5820,5820,1630,9250,4310,6950,7971,0621,1220,734
2 001 -5 0000,3890,7660,6170,6250,5510,1720,1990,5692,1130,8440,9811,0440,654
1 001 -2 0000,3730,5670,5490,5630,5340,3930,4780,6010,6100,8681,1981,1690,634
do 1 000 obyvatel0,2950,5410,3780,4150,8630,4050,4370,6710,9620,9601,2981,4450,746
Prachatice0,6350,5750,6360,3460,5650,3390,7350,3030,6580,8680,8711,3760,354
5 001 - 15 0000,2920,5530,1480,9030,3060,2290,4700,4210,2410,8070,8390,9930,244
2 001 -5 0000,3950,3210,9240,7100,4060,2970,6310,4410,6160,7270,9360,9110,281
1 001 -2 0000,6880,4500,7120,5330,5880,4300,5080,8510,4270,7911,2181,5980,524
do 1 000 obyvatel0,3760,6150,5040,1621,6110,3640,3800,4750,4070,6661,2501,2500,537
Strakonice0,4840,7270,8990,3730,8820,6730,4490,4810,4571,0490,9351,0280,969
5 001 - 15 0000,4000,6010,7360,6120,6430,1450,7290,5590,2210,8551,0151,3770,680
2 001 -5 0000,6990,5100,5110,3960,5090,8020,6070,6070,2460,5970,8931,2320,760
1 001 -2 0000,4390,4950,5080,5870,4070,4210,3060,5200,7630,6401,0171,1710,255
do 1 000 obyvatel0,5110,5310,5690,3040,6350,3800,3070,6090,5730,6251,1241,2180,366
Tábor0,6280,7181,4240,5090,7200,2060,8681,3450,6351,1451,1561,2950,840
5 001 - 15 0000,6840,6750,6150,7010,7030,2390,6380,9600,9931,0071,1751,2681,347
2 001 -5 0000,3831,0120,1980,7691,2380,3580,3220,6770,7630,8470,9611,6210,520
1 001 -2 0000,4840,4330,4480,5170,4920,3170,2540,6531,5140,6671,1682,2530,393
do 1 000 obyvatel0,5270,5090,5340,4470,9690,3910,5500,7430,8230,7741,1821,7370,598
Plzeňský kraj
Domažlice0,4750,8260,6250,8640,5440,4410,9420,6852,2570,9290,9961,0860,837
5 001 - 15 0000,5110,5470,6070,5020,5970,4170,5630,7490,9040,7971,0381,0920,688
2 001 -5 0000,5910,6030,6330,4110,9220,4920,4310,5560,9410,8701,0741,5820,407
1 001 -2 0000,2240,7520,5160,4960,5220,3350,3740,6070,4190,7450,9521,0600,460
do 1 000 obyvatel0,2480,5000,2950,3550,1960,3510,4320,5800,5680,5701,0731,1350,437
Klatovy0,9470,8460,4850,9150,7070,2600,8730,7370,6051,0300,9981,1710,693
5 001 - 15 0000,4650,8370,9480,4060,1700,2560,5680,5641,1470,9361,2651,7421,015
2 001 -5 0000,1791,0660,8720,8730,8790,3230,7600,8730,5710,8361,2991,9400,827
1 001 -2 0000,4610,7170,8140,8790,7840,4250,5010,6130,7860,8821,2371,1870,529
do 1 000 obyvatel0,7610,5970,2340,5330,7920,2660,4250,5241,3260,8311,3901,4020,955
Plzeň 10,5220,8610,7381,0240,8730,4121,2860,8330,3811,0711,2240,8000,972
Plzeň 20,6380,7930,1900,5250,5840,2210,9360,8370,4771,0311,0281,2010,951
Plzeň 30,8320,3100,7090,7270,5900,3861,0250,8030,5750,8530,9091,1040,397
Plzeň-jih
5 001 - 15 0000,4010,4621,1821,3160,4830,3940,7780,5610,7770,7901,0051,5260,647
2 001 -5 0000,3980,6620,4360,5540,4850,3260,7270,7110,5680,8851,1191,8620,704
1 001 -2 0000,5600,4340,7230,4530,4630,5670,6070,6471,3760,6411,2001,1710,734
do 1 000 obyvatel0,7200,4400,6510,6560,4520,4740,6030,6020,8091,0421,2291,4270,512
Plzeň-sever
5 001 - 15 0001,4230,8490,7380,7150,1960,4110,4001,1540,2710,7580,9771,4620,837
2 001 -5 0000,3210,4330,7150,8960,7020,3320,4200,4970,3320,7781,1631,1960,559
1 001 -2 0000,5530,4040,6871,3730,5450,3560,3710,5420,2810,8441,1471,3620,737
do 1 000 obyvatel0,2110,6190,6750,7800,2850,2850,4250,4360,7160,8851,1711,2630,411
Rokycany0,4080,6130,6020,7490,6150,3170,3761,1100,8060,9651,1871,4030,660
2 001 -5 0000,5270,5790,9400,4370,7050,1940,4360,5720,9550,9761,4091,7370,946
1 001 -2 0000,4910,4820,3110,7000,6970,5320,9470,5210,8041,0371,1051,6160,621
do 1 000 obyvatel0,7680,5230,5930,5621,1700,5410,5900,7371,7131,1861,4231,5260,416
Tachov0,5060,7270,6060,5480,4280,3890,5350,7710,7480,6970,8170,5870,632
5 001 - 15 0000,3310,4820,5830,4720,2540,2870,5300,3380,4360,8230,9141,0770,784
2 001 -5 0000,4090,5910,5180,3710,5020,3010,4600,7050,3780,5190,6981,1060,503
1 001 -2 0000,3930,6810,6400,3220,4870,3080,3420,6230,9010,5900,8761,3170,450
do 1 000 obyvatel0,4130,4960,6400,4010,1730,5650,4180,7360,5220,7240,9351,3390,430
Karlovarský kraj
Cheb0,4700,6450,3030,7720,5200,2540,8440,5420,3210,7440,9801,1270,952
5 001 - 15 0000,5050,4480,5620,7140,3040,1550,6010,5000,8730,7120,8971,1550,767
2 001 -5 0000,4210,4420,9690,4040,9960,4010,4450,4090,2550,6050,8871,1170,703
1 001 -2 0000,3730,4640,7000,1860,6000,1740,6150,6790,3670,6930,8670,5680,688
do 1 000 obyvatel0,2780,8480,6000,5590,7680,3090,3060,5791,0280,6340,9641,4960,235
Františkovy Lázně 10,5800,7090,3740,6390,5800,2451,1440,6030,3520,7140,8680,9401,054
Františkovy Lázně 20,1790,3830,4500,6000,5500,0760,1560,3750,3500,7780,9800,9220,657
Jáchymov 10,3630,3840,3210,3670,4250,2920,2390,2360,2600,3990,5920,9160,520
Jáchymov 20,2800,4200,3200,3600,4200,2900,2200,3700,3100,3700,5900,9100,350
Karlovy Vary 10,5331,6980,8380,7380,7520,4831,1220,6890,3900,8922,0241,7521,976
Karlovy Vary 20,3880,9950,8350,7790,3880,4000,7030,3730,4070,8941,2271,1141,122
Karlovy Vary 30,5921,3851,1400,9550,5760,5110,7030,7050,5970,7070,9871,2601,161
Karlovy Vary 40,5390,8730,7960,9080,5350,1830,5980,4520,2590,6790,8691,0290,693
15 001 -25 0000,4570,6900,8260,2760,8070,6850,7740,4340,3090,7181,0440,4610,749
5 001 - 15 0000,3570,5100,7520,7480,7630,2170,8450,3190,2670,6991,0340,9110,779
2 001 -5 0000,3020,4260,4780,3250,7410,3070,6250,3940,1310,6840,7131,2510,561
1 001 -2 0000,6360,6460,5400,1640,6170,4400,4060,4770,5620,6340,9431,7380,778
do 1 000 obyvatel0,8140,6210,3350,5580,5940,3370,3750,6270,5810,7970,9811,0760,648
Mariánské Lázně 11,1511,0070,6210,4580,3420,7000,8960,3130,6960,9190,6620,5780,937
Mariánské Lázně 20,3750,7000,7100,1680,8310,1560,6710,3200,3410,8750,8491,0450,784
Mariánské Lázně 30,1950,2880,7000,1600,6000,1500,6000,2210,6670,3550,6330,5630,500
Sokolov0,7330,7090,7140,1780,2190,3850,7520,8560,6680,7060,8150,7140,503
5 001 - 15 0000,3870,5830,5280,4390,5640,2230,6110,4081,4800,6100,7770,9960,585
2 001 -5 0000,4080,5440,1930,2980,7550,1330,4470,3560,3750,5870,7831,0730,510
1 001 -2 0000,3890,3900,5710,4930,5060,2070,5030,5090,3020,5500,9221,5690,589
do 1 000 obyvatel0,3130,5590,5631,2320,4850,2750,8990,4700,4590,6610,9870,9670,456
Ústecký kraj
Děčín0,3490,5790,5160,5250,2830,2550,6110,5500,2750,7700,8580,7030,605
15 001 -25 0000,6010,6550,6950,4850,5800,1590,4510,7991,5650,8350,8021,5660,399
5 001 - 15 0000,3260,4620,4100,6360,4390,1990,4460,5270,3500,6380,8970,8560,168
2 001 -5 0000,9000,4790,3890,4550,4550,3000,6350,4730,4060,7620,8031,9850,472
1 001 -2 0000,5210,1330,1250,0980,3010,1960,7190,5970,4010,6510,9421,2610,300
do 1 000 obyvatel0,4450,6600,6510,5890,6100,4150,3790,5150,5090,7921,1801,0390,287
Chomutov0,6350,3060,7560,7310,7120,2900,5010,8030,5280,7881,0430,6930,495
15 001 -25 0000,2370,3410,8260,5480,8380,5040,5200,4120,5410,7020,8890,9220,531
2 001 -5 0000,4020,3720,4130,6130,6810,1510,5330,2040,4130,4770,7350,7090,401
1 001 -2 0000,8430,2950,5560,5450,6800,2830,6360,4900,5450,6370,7660,6660,308
do 1 000 obyvatel0,3400,5270,5500,1160,5530,2000,1280,4530,4160,7370,8651,0100,548
Litoměřice0,7160,6440,7191,3910,3150,3270,8270,8590,3811,0121,0811,3060,816
5 001 - 15 0000,5540,6700,3430,4830,6910,3800,4910,6870,3390,7451,0751,3020,822
2 001 -5 0000,5270,5430,6000,6370,5750,2890,3260,4420,4230,6270,9641,0920,500
1 001 -2 0000,7830,5870,5050,2970,4020,4210,4810,7190,7430,7771,0671,7580,492
do 1 000 obyvatel0,7260,6650,7350,5900,3540,5900,4340,6961,0790,7041,0941,2400,250
Louny0,6680,7290,6091,1260,5210,2140,6850,4831,2700,7881,2201,0260,631
15 001 -25 0000,2170,6310,6051,0010,5700,1890,8220,2851,3000,8210,8331,0150,742
5 001 - 15 0000,6520,8340,5920,5160,2880,1780,6290,4852,1970,8100,7630,9780,619
2 001 -5 0000,3270,3080,5530,5270,5310,2510,2810,4120,3250,5690,8210,9870,518
1 001 -2 0000,2110,4470,5360,5200,4900,3610,6020,4000,4320,6230,9441,4300,506
do 1 000 obyvatel0,4830,4340,6950,5440,4220,3270,3520,4390,9310,6580,9471,1390,336
Most 10,8030,1890,7110,4270,6910,4120,9560,8170,6650,8691,4191,3580,510
Most 20,8300,7150,7050,3600,6560,4100,4931,0810,6530,9761,1611,4920,649
Most 30,4250,3370,7000,4200,6800,4050,3120,3630,6600,4701,3751,1030,703
nad 25 0010,2340,4830,7000,6900,6900,3421,1090,2810,2570,7241,2671,0890,607
2 001 -5 0000,4710,4480,6710,6150,6100,3230,6610,8200,2940,6160,7810,8450,516
1 001 -2 0000,3820,2661,0370,4650,5850,2300,4250,6300,4610,4970,8560,7890,600
do 1 000 obyvatel0,8410,6130,4210,5680,5110,3710,5730,5400,8590,4320,9140,9510,615
Teplice0,5310,7220,6920,4510,6280,1840,6070,4910,8180,6990,9471,1520,574
15 001 -25 0001,2230,5220,6700,6740,6000,6980,4740,2350,2660,7340,8210,8660,478
5 001 - 15 0000,4780,4530,7630,5290,5750,1920,6000,5680,5880,6240,9591,1510,508
2 001 -5 0000,4200,4740,5450,4660,5350,4740,6140,5701,0700,7571,1290,8960,451
1 001 -2 0000,4980,2930,5850,2100,5200,2520,7590,3890,2050,5640,9810,9760,343
do 1 000 obyvatel0,4610,6060,4650,5380,4910,2270,3560,4861,5790,6490,9881,2080,371
Ústí nad Labem 10,4930,6580,6620,2600,4100,3120,6640,4480,2400,8090,8291,0070,843
Ústí nad Labem 20,4590,7720,6600,3200,4180,3100,7060,6320,4820,7760,9760,8910,701
Ústí nad Labem 30,8620,6460,6550,1970,4950,3000,5430,8740,5690,7470,6450,5120,505
Ústí nad Labem 40,3910,7340,6500,2750,4900,3000,6740,1660,4030,6700,8430,8070,486
Ústí nad Labem 50,4000,6900,6450,2720,4860,5020,4820,7010,4010,8380,8061,3100,390
Ústí nad Labem 60,4000,7010,6400,2700,4800,3020,6500,7000,4020,7010,8020,8000,390
2 001 -5 0000,2990,7180,6350,3620,5580,2470,7360,6500,2920,8180,9661,5380,702
1 001 -2 0000,6520,6370,5860,5410,5400,3810,7580,6350,5340,7510,7271,7750,539
do 1 000 obyvatel0,6260,8810,5160,5740,5180,3670,4670,3010,9110,5521,0741,1970,521
Liberecký kraj
Česká Lípa0,4190,6750,6150,3930,6070,2040,9700,5930,6450,7950,8740,7720,657
5 001 - 15 0000,3830,6160,7160,4870,3340,3920,5680,7030,5140,7000,9571,1340,623
2 001 -5 0000,2620,4500,8490,8750,4490,2420,3910,4680,2270,6040,9831,1960,536
1 001 -2 0000,5950,7150,2460,2130,3720,3420,1510,4680,5820,6710,9161,0490,552
do 1 000 obyvatel0,3130,3630,6380,1010,3310,2950,6110,4760,2090,9221,0731,2160,566
Jablonec nad Nisou0,3840,5770,7310,4890,6180,6930,7550,3980,4870,9901,0641,4140,832
5 001 - 15 0000,4280,6610,7001,0700,6150,1630,6380,4650,2681,1511,0741,0360,732
2 001 -5 0000,9570,4840,5350,6080,6000,3610,4490,5830,4160,6581,1011,2080,746
1 001 -2 0000,7240,8930,5200,7130,5380,2190,4870,5150,7220,6361,5522,1480,585
do 1 000 obyvatel0,5950,8030,5090,9930,7730,2870,7060,6280,5680,6501,4191,9770,901
Liberec 10,2860,5930,2820,7510,7470,2571,1451,0680,4500,9910,9531,1421,786
Liberec 20,4880,4710,6840,6520,6400,2450,6920,8010,3500,8640,8891,0110,720
Liberec 30,3600,5860,5400,6700,6820,3200,7011,5270,4100,7930,9350,9221,075
Liberec 40,5120,4550,5140,6430,6200,2600,5801,0580,4100,8141,0151,1710,556
Liberec 50,3911,0350,5100,5050,5100,2520,5201,0910,5010,5640,8971,0720,405
5 001 - 15 0000,4900,5890,6530,2350,6200,2780,6500,2860,3120,8490,8711,1510,486
2 001 -5 0000,3200,4820,6470,3000,6040,2421,0000,7310,2460,7170,8281,0560,589
1 001 -2 0000,2980,4450,5930,2160,5150,7120,9680,4790,4170,8291,1411,1320,757
do 1 000 obyvatel0,2680,5970,5900,2740,2620,3090,5400,4430,4810,9041,2281,6100,580
Semily0,4140,5700,6440,6410,6250,3280,6580,5650,1800,8860,9420,7510,496
5 001 - 15 0000,8420,6100,6400,7960,4230,3270,8250,6460,3170,7631,1931,4740,885
2 001 -5 0000,3230,7690,6230,7040,5000,1411,2130,4410,5070,6771,6531,1841,304
1 001 -2 0000,2810,8080,8620,6540,4570,5730,7450,6620,9650,7671,1411,5872,193
do 1 000 obyvatel0,3490,6950,5450,6130,4050,3240,9760,5880,3220,6891,1861,4841,128
Královéhradecký kraj
Hradec Králové 11,0950,7680,5620,8320,5710,2471,0141,0900,6771,0630,9041,3031,203
Hradec Králové 20,6740,7440,5620,4400,8070,3450,8160,9970,8391,1351,1761,6061,101
Hradec Králové 30,7160,6180,5601,0180,6150,2130,8411,0600,5620,9851,0901,3250,971
Hradec Králové 40,6150,3400,5580,6000,6100,1420,7621,0201,0231,1711,1541,1660,562
Hradec Králové 50,4090,4330,5550,3350,6050,2340,7600,5710,5591,0201,0281,4601,030
5 001 - 15 0000,4200,6270,8260,6460,3870,3960,4950,6800,6480,8401,0770,9760,886
2 001 -5 0000,6090,6470,5200,7020,5910,6050,7410,4330,3480,7341,1380,8070,889
1 001 -2 0000,8630,4920,4970,5510,5780,2331,2110,4630,5320,8211,0841,0401,298
do 1 000 obyvatel0,3160,4840,3170,7810,5830,3720,7500,7140,7340,8931,1621,4101,029
Jičín0,8410,9630,2260,5290,5600,2350,8980,5432,0410,9231,1041,1231,009
5 001 - 15 0000,7540,5650,6050,1870,5050,1770,7690,5160,6530,8261,0721,1560,745
2 001 -5 0000,4410,5180,5440,2780,3330,3160,7790,5100,5110,6981,0351,0651,000
1 001 -2 0000,3240,8120,4210,2710,4870,2470,5690,5751,0360,4650,9711,6311,095
do 1 000 obyvatel0,4840,4100,4150,1780,4830,4820,5170,5590,6080,8710,9921,1910,796
Náchod0,5340,7640,6690,5790,6101,4770,9580,6670,5940,7740,8451,4690,778
5 001 - 15 0000,6110,5240,2411,2490,4090,3760,5880,7480,7220,7460,8771,0850,954
2 001 -5 0000,5150,6380,5110,3180,6500,3400,6910,3730,2990,6430,7671,3030,592
1 001 -2 0000,8280,3660,4330,5370,5340,2600,7750,7180,1920,8070,8440,8180,311
do 1 000 obyvatel0,3910,5330,3730,3330,4110,3340,4530,4600,7080,6801,0091,1170,785
Rychnov nad Kněžnou0,2610,4340,7770,7240,4530,2620,6720,2970,2570,6920,7090,8000,840
5 001 - 15 0000,4720,5570,6880,7030,9010,2460,7400,4610,6540,7571,0191,1050,820
2 001 -5 0000,4650,5120,5530,4220,6470,3920,8040,5210,1900,6890,8621,0490,717
1 001 -2 0000,3870,4500,4810,4320,4490,2500,7480,9430,4230,6980,9530,9520,776
do 1 000 obyvatel0,3020,4790,7650,2530,2200,2520,3070,3710,5110,6451,0310,9220,380
Trutnov0,3370,5690,7200,7600,7410,1660,4940,2790,4830,6120,7030,9650,748
15 001 -25 0000,4541,1130,6140,6920,9910,1050,5900,4340,4810,7611,1171,4890,805
5 001 - 15 0000,4150,6150,5380,1460,6300,2480,7830,3620,4590,7980,9491,1770,620
2 001 -5 0000,2600,5930,9920,2610,5450,1280,7190,2980,3370,5861,0580,6840,605
1 001 -2 0000,6410,7910,4450,4312,3100,2761,2580,4920,7030,6471,2251,4690,781
do 1 000 obyvatel0,2690,7790,4880,4870,1250,2300,4870,3800,5400,6141,1161,2350,602
Pardubický kraj
Chrudim0,8410,9630,2260,5290,6140,2350,8980,5432,0410,9231,1041,1231,009
5 001 - 15 0000,7540,5650,6030,1870,5870,1770,7690,5160,6530,8261,0721,1560,745
2 001 -5 0000,4410,5180,4650,2780,5450,3160,7790,5100,5110,6981,0351,0651,000
1 001 -2 0000,3240,8120,5120,2710,4180,2470,5690,5751,0360,4650,9711,6311,095
do 1 000 obyvatel0,4840,4100,3930,1780,4830,4820,5170,5590,6080,8710,9921,1910,796
Pardubice 10,4070,6590,8000,5920,7900,2430,5350,4570,3740,7710,9400,8310,543
Pardubice 20,5340,9060,5200,5500,6000,2610,7660,8821,1370,7350,9620,4770,768
Pardubice 30,3150,5360,5150,5460,6000,1980,4420,4770,4050,6950,8380,7000,607
Pardubice 40,6620,6190,5090,5450,6000,2200,4020,3240,4390,5610,7080,8710,608
Pardubice 50,4150,4230,1800,5420,6000,1300,4350,4010,6410,5980,7820,8320,640
Pardubice 60,3400,5130,5000,5400,6000,1830,4350,5460,4500,5820,6860,5140,500
5 001 - 15 0000,3780,6990,5210,4670,5940,1220,7380,4570,6450,8281,1310,8550,997
2 001 -5 0000,3460,6530,5070,5300,4380,4611,0390,7930,8550,6201,1570,9170,837
1 001 -2 0000,4800,5700,4920,3070,4770,3980,6510,5160,4660,7931,0460,8730,989
do 1 000 obyvatel0,3250,4500,5350,6790,4030,2730,4370,4400,6340,7981,2191,2621,040
Svitavy0,3150,5450,5330,2890,6660,2790,6260,6600,3220,7970,7450,9640,892
5 001 - 15 0000,4670,6490,7160,7130,6160,3161,0180,4440,5420,8581,0781,0630,917
2 001 -5 0000,1240,2700,3880,4520,4930,2600,4860,2280,2790,6400,7360,8700,982
1 001 -2 0000,3250,3470,3860,3810,4720,2400,6920,3890,2540,5370,7511,1640,420
do 1 000 obyvatel0,2180,3620,2860,2250,6640,2450,3740,3580,4930,4960,8900,8960,322
Ústí nad Orlicí0,3530,5971,1130,5640,5500,1540,2420,3670,5980,9220,8310,9260,873
15 001 -25 0000,5660,7310,5450,5471,0490,3500,4580,3870,7730,7610,7340,7840,821
5 001 - 15 0000,4050,5520,7140,5040,5480,2410,9290,5120,3770,8510,9401,0720,712
2 001 -5 0000,3310,3580,3500,2980,3400,3120,2570,3840,2130,5070,6900,7110,591
1 001 -2 0000,6230,4390,4210,4430,4270,3660,5420,5790,7060,5630,8191,4850,456
do 1 000 obyvatel0,2030,4340,4500,5520,5120,2160,6300,3670,4330,9100,9461,1450,192
Kraj Vysočina
Havlíčkův Brod0,5090,6970,5420,7280,7250,1870,8110,6950,5670,9191,0931,1601,237
5 001 - 15 0000,7440,7040,4731,1360,6720,2130,8880,5590,4450,8031,0951,0191,106
2 001 -5 0000,4020,5320,3320,2290,5980,1380,6480,2340,2560,6830,8861,2600,909
1 001 -2 0000,3510,5500,3290,2800,5700,2280,6930,5440,9531,1090,8881,6480,993
do 1 000 obyvatel0,3070,5900,3170,1800,5450,2450,8260,5871,1090,6631,0251,4430,946
Jihlava 10,5830,7690,6560,6100,5700,1841,0110,5640,3800,9591,0210,8851,057
Jihlava 20,5420,5610,4830,7540,5600,1890,8640,6140,3670,9420,7060,9460,634
Jihlava 30,4820,5660,6400,6450,4540,3330,6140,3550,4160,7280,8951,3030,985
5 001 - 15 0000,3600,6940,6440,3190,3850,3970,6380,5620,7270,7160,9611,0310,664
2 001 -5 0000,4370,5970,5720,5580,5500,4160,7840,4950,6510,6540,8581,1510,693
1 001 -2 0000,2140,4550,5350,5070,5300,2190,7630,5940,7620,8091,1661,2050,511
do 1 000 obyvatel0,5140,5880,4170,4580,6450,4030,3630,6890,6680,7171,1061,1110,838
Pelhřimov0,7041,3830,6200,6010,6110,3010,8550,4140,8241,0801,0431,0791,293
5 001 - 15 0000,3330,5690,3190,4740,4880,1700,7010,4130,4760,7600,9651,4540,659
2 001 -5 0000,3130,5060,4600,6050,5810,1670,3470,3090,6460,5480,8821,2560,891
1 001 -2 0000,2280,3270,4710,6860,5600,5500,3060,4720,6280,7410,8971,3430,668
do 1 000 obyvatel0,4410,3140,3920,3850,1350,4880,6060,6650,3550,4791,0821,3890,506
Třebíč0,8670,9080,7531,0980,5510,2480,5490,5800,9080,9441,0600,7780,795
5 001 - 15 0000,4370,5670,7320,3730,3810,2890,6200,5130,3480,6720,9401,2490,771
2 001 -5 0000,4550,6220,7200,5120,5050,2080,3410,3340,3180,7140,8520,6930,542
1 001 -2 0000,4570,4710,6730,1880,9630,3200,4370,5020,5230,5640,7690,9110,541
do 1 000 obyvatel0,3320,4290,7340,2650,5030,2110,4290,3860,7740,5620,8751,0180,499
Žďár nad Sázavou0,5180,4640,5680,5600,8260,3080,5990,5190,4180,9560,9261,0511,104
5 001 - 15 0000,3660,7060,7790,4430,4550,2790,6760,5670,4110,7910,8560,9260,666
2 001 -5 0000,6080,4070,6500,6310,5280,2160,1980,5800,4070,9701,0561,3100,616
1 001 -2 0000,3440,5690,9770,4430,4880,3140,4620,4700,3390,7851,0891,4910,777
do 1 000 obyvatel0,2980,3670,5300,5410,4880,2770,5690,4290,4130,7260,9881,2690,919
Jihomoravský kraj
Blansko0,3680,6601,2740,4380,4000,1851,5640,2910,7961,0641,0061,0831,188
5 001 - 15 0000,4680,6970,8610,5570,3010,2970,9430,5070,9120,8531,0291,0910,446
2 001 -5 0000,3360,4120,6000,5500,3370,2780,9540,4920,5510,8020,9901,7360,603
1 001 -2 0000,4110,6110,6910,6380,4800,3650,6090,5910,3700,6851,2561,1720,655
do 1 000 obyvatel0,4240,5060,8310,4360,4490,3000,5470,3960,6550,8131,2271,5330,562
Brno 11,0331,0590,9000,8001,1000,6001,5120,6380,3861,8221,4000,8001,304
Brno 20,6490,7910,8200,4310,4670,5390,9941,1780,2891,5181,5760,7821,373
Brno 30,8390,8270,6000,7011,1750,2091,2490,9000,7411,3771,7181,1071,402
Brno 40,8471,1340,5400,6100,7090,2831,0750,6310,6741,2731,5831,0131,078
Brno 50,6460,7340,5540,8060,5080,2491,0070,7540,2981,3271,4880,7931,432
Brno 60,3541,3310,3420,4850,5290,0780,9990,4930,4251,3731,3641,4430,993
Brno 70,9180,6460,9460,5591,0740,7200,7350,7030,7341,3771,5120,8800,848
Brno 80,6740,9820,7020,7510,8500,2640,4071,0340,4391,5861,3711,0880,701
Brno 90,7001,0480,6900,7180,7850,4911,0731,0360,6490,9001,2210,7810,806
Brno 100,4620,5540,6100,6050,6080,1600,6630,4890,4130,9201,4111,5181,121
Brno 110,5060,8870,6500,5930,6200,3360,9090,3890,9811,1371,4411,3820,861
Brno 120,5000,3800,7250,5900,6250,3500,5200,9820,5860,9241,1501,0160,603
Brno-venkov
5 001 - 15 0000,6250,7090,7240,2660,6240,1990,9630,8980,7870,8781,2821,1951,250
2 001 -5 0000,4810,5160,5310,7750,5200,3270,7540,5810,6440,7231,3441,0991,077
1 001 -2 0000,6670,6520,5300,3700,5730,2690,5060,6760,7851,0131,5281,4021,094
do 1 000 obyvatel0,5440,5090,5530,8831,2630,2660,5740,6790,8060,9761,4981,5050,991
Břeclav0,5540,7650,7370,2540,7050,2660,6140,5440,7420,7871,0060,6990,655
5 001 - 15 0000,4500,6540,6000,4320,5300,4780,7200,6550,3350,7451,2341,2290,519
2 001 -5 0000,4310,4770,2600,4960,9910,4180,7160,4990,4960,5750,9140,9811,108
1 001 -2 0000,3800,5030,2910,3570,2810,3960,4680,5260,3070,7670,9820,8990,902
do 1 000 obyvatel0,3170,6150,4550,6250,5900,4650,5170,6930,6850,6161,0151,5400,415
Hodonín0,3930,5460,6170,5100,3610,2230,7720,5450,6110,7751,0760,7520,749
5 001 - 15 0000,5510,6420,2540,2270,2460,2650,9040,5020,3670,7931,0570,8650,719
2 001 -5 0000,3050,4740,4590,1630,2570,2420,3840,4100,2150,7500,8411,4310,606
1 001 -2 0000,2620,4910,4450,3000,8380,1560,5330,4870,3070,4170,8251,1940,540
do 1 000 obyvatel0,2430,4750,4500,1510,4050,4570,5180,6280,5770,5290,8780,8720,829
Vyškov0,5170,6630,6800,6270,6280,2300,9030,7600,4260,9440,9571,2360,887
5 001 - 15 0000,4160,5440,5400,6960,6200,3470,2920,5210,5780,7521,1571,1630,659
2 001 -5 0000,3520,3090,5100,5640,5900,2420,6230,4300,6010,8071,0981,0800,591
1 001 -2 0000,4440,3650,4150,4200,4520,4290,6640,4470,4870,6571,1911,7370,357
do 1 000 obyvatel0,4110,5230,5140,4360,6210,2640,4800,5490,8100,7001,1461,6010,412
Znojmo0,6100,5520,7860,9710,4030,3620,7500,4260,2770,9741,0500,7790,959
5 001 - 15 0000,5720,2000,1100,5500,1510,1140,6680,2390,4400,8390,7120,4991,210
2 001 -5 0000,3910,5660,4930,4500,4200,4300,5400,4640,4450,7500,9271,1150,798
1 001 -2 0000,3490,4510,4720,4050,4100,3970,6570,5480,8290,6630,9221,0270,720
do 1 000 obyvatel0,3810,4940,1050,4870,5180,3160,5500,4800,6580,8500,9441,4670,432
Olomoucký kraj
Jeseník0,3590,5180,4500,5990,5870,3250,7680,4940,7400,7350,8110,6220,641
2 001 -5 0000,1850,5450,4360,4190,5110,3950,5160,3260,2230,5230,7041,0900,645
1 001 -2 0000,2090,3910,3310,3200,3430,4530,3990,3540,2290,4510,6950,5970,582
do 1 000 obyvatel0,2930,3920,4200,2140,1320,2160,3910,2580,5780,4140,6231,1330,434
Olomouc 10,5300,9070,7160,8430,7400,1080,8470,1170,5931,1131,6831,0161,214
Olomouc 20,6200,8440,6800,8200,7100,5931,2230,4800,5800,7511,0191,1700,630
Olomouc 31,0310,5840,6501,0630,4510,6250,9190,6240,5720,8111,2870,5891,016
Olomouc 40,1680,4850,6601,0590,7200,1200,1120,2470,6300,9040,9440,6850,701
5 001 - 15 0000,4360,6990,6580,2490,4600,3080,6280,4930,5280,7230,9160,9100,487
2 001 -5 0000,4770,6450,6130,1340,6500,4480,6590,5950,4580,7080,9311,3730,976
1 001 -2 0000,5390,4060,6370,4560,7160,3760,5310,4440,5050,7670,9411,3281,052
do 1 000 obyvatel0,4100,5930,5730,3100,5580,3370,7690,4920,4210,5530,9070,9570,647
Prostějov0,4980,7480,6580,5230,6500,5640,6710,6280,3621,0111,0810,7990,844
2 001 -5 0000,4660,6031,1760,3570,6490,4170,6270,6010,7590,7511,0441,2610,708
1 001 -2 0000,5040,5790,6000,2890,5210,4280,7060,3890,7030,6790,9981,2600,644
do 1 000 obyvatel0,3310,3840,5000,5210,4460,2130,3300,3630,3980,7090,8871,0920,547
Přerov 10,6680,4780,3840,2190,5600,4440,6250,4300,5530,8180,9500,9900,905
Přerov 20,5610,5050,3800,2150,5500,3500,2540,3900,5000,8860,7770,7480,643
Přerov 30,9700,5110,3750,2100,5400,3550,5100,1710,4860,6140,6940,8120,415
Přerov 40,5600,7070,3700,2050,5300,2420,5050,3000,6610,7990,8470,8770,408
Přerov 50,5500,6000,3650,2000,5200,2000,5000,2900,6000,5700,6791,0940,399
15 001 -25 0000,3460,4370,1530,1790,4540,2491,4500,4790,5110,8800,9121,3680,383
5 001 - 15 0000,6880,6680,4610,5480,2140,2911,0780,5650,9040,7880,8470,8530,486
2 001 -5 0000,5000,7620,4500,4340,3710,0950,6510,3210,7490,6480,7950,4090,350
1 001 -2 0000,5430,3940,4420,3000,3570,2190,3120,4690,6540,5970,8481,0390,557
do 1 000 obyvatel0,3840,3370,4000,2410,7540,2040,3920,2820,5270,5710,7821,4870,251
Šumperk0,2990,5670,4460,6140,7970,2430,9770,6710,1421,0190,9270,6890,777
5 001 - 15 0000,3820,4050,2830,5440,4680,3360,6300,4120,3660,8070,8250,9560,666
2 001 -5 0000,3590,4840,1780,4870,6450,3000,4500,3700,1470,7420,8140,9640,581
1 001 -2 0000,3900,5080,4150,4240,6370,2140,3610,3940,1970,5300,7621,4690,748
do 1 000 obyvatel0,3230,3610,4020,2910,5800,2050,4300,4600,2980,5600,8760,7550,565
Zlínský kraj
Kroměříž0,4870,7600,6260,4050,7850,2011,0480,5500,6090,9291,0640,7971,233
5 001 - 15 0000,4990,5320,5470,4220,6640,1850,7440,4260,4300,8311,0551,0251,081
2 001 -5 0000,3270,4870,8360,2420,1370,2550,3880,4240,5070,8010,9561,2561,112
1 001 -2 0000,4140,9030,4700,3100,5910,1471,4390,2530,6620,6480,9351,2100,436
do 1 000 obyvatel0,2950,4220,4500,3170,7030,2680,7100,4160,8020,6040,9011,2310,763
Luhačovice 10,6371,1720,6990,4891,8390,2921,4150,9320,8901,0011,0820,9641,032 1
Luhačovice 20,5200,5210,6900,4891,0100,2901,0150,8240,8100,9500,7290,7430,800
Uherské Hradiště0,6391,0090,6840,3611,1200,3431,0490,8670,4231,1081,1310,9131,138
15 001 -25 0000,5810,7570,7690,6410,6250,2710,2350,8200,9371,0671,0640,8001,022
5 001 - 15 0000,7181,1310,6480,6330,6250,4660,7150,9300,6910,8131,2690,8480,834
2 001 -5 0000,4040,6710,6300,6100,5270,2500,8360,5660,4250,6830,9881,3480,743
1 001 -2 0000,6030,6210,5771,2881,2890,2461,0160,4860,5420,9461,0880,9440,528
do 1 000 obyvatel0,5530,4270,4350,5090,4380,3320,8210,6031,0200,9621,1561,3880,532
Vsetín0,3190,5460,5030,5390,6950,3670,3810,3690,3300,8730,9740,8750,678
nad 25 001 obyvatel0,5530,5230,4950,4220,1290,4750,9190,3930,2540,8450,9161,2120,656
15 001 -25 0000,6920,7810,5680,5660,5610,6610,6450,5700,5081,3201,1371,3030,878
5 001 - 15 0000,2830,4760,4910,4080,4530,3710,4320,5450,1670,8620,9880,9430,467
2 001 -5 0000,3240,4200,4960,4870,6470,5690,4750,4720,5420,7081,0961,1400,393
1 001 -2 0000,6060,7310,5600,6410,2900,2750,3050,5140,5480,4481,0501,0720,502
do 1 000 obyvatel0,3430,5680,5450,4830,4800,2030,5470,3970,2880,4171,0810,8480,450
Zlín 10,6550,8220,5910,7360,6170,4531,1260,3690,6211,2601,7591,1621,201
Zlín 20,6140,5680,7000,7200,5050,1760,9290,3750,3341,0211,0451,0531,166
Zlín 30,4370,6630,7000,7200,3100,3540,7730,5170,7651,2351,1451,2391,152
15 001 -25 0000,4990,6430,3430,4350,7470,1440,6000,3420,3790,9581,3060,8760,961
5 001 - 15 0000,3600,5690,5650,4690,4300,3510,5400,6330,6950,9490,9871,0950,927
2 001 -5 0000,3910,5290,7020,3390,5160,3050,6280,5380,6120,9851,0500,8710,540
1 001 -2 0000,6380,5290,4050,4290,3510,3830,2800,4860,3600,8351,2481,0900,500
do 1 000 obyvatel0,4010,4390,5500,3170,9040,3990,2750,5680,3290,8711,1560,9550,660
Moravskoslezský kraj
Bruntál0,3510,4790,5470,2970,5330,2820,5440,2450,3480,6330,7020,7900,484
nad 25 001 obyvatel0,5770,5860,4600,4290,5690,1240,5980,3170,8640,7210,6700,7980,539
5 001 - 15 0000,3030,3840,4450,2990,4320,3760,4500,2260,2940,4960,4830,5390,299
2 001 -5 0000,7370,5950,6650,5910,4610,3110,3060,4800,3610,5110,6050,5780,496
1 001 -2 0000,3450,4830,4800,3010,5150,3170,2140,4890,5780,5020,6940,9170,364
do 1 000 obyvatel0,2080,5430,2980,3230,4620,2790,3870,3130,3060,4320,6720,9120,352
Frýdek-Místek0,5940,7810,6290,6270,9160,4350,6310,4490,5690,9740,7861,1290,625
nad 25 001 obyvatel0,3720,8940,6100,5840,5900,2740,3730,3570,2820,7130,7050,8800,400
5 001 - 15 0000,4550,4860,4690,4980,4570,3210,6900,4230,5600,6390,8571,0800,613
2 001 -5 0000,3390,5570,4770,2430,5130,2671,0270,5040,4770,5590,9601,6731,056
1 001 -2 0000,3590,4630,0950,7530,4870,3420,6720,3550,4790,6710,9951,6450,764
do 1 000 obyvatel0,3210,5100,5160,6340,3980,3290,3470,450,6930,8151,1491,5400,404
Havířov 1 1 0,6410,4710,4770,5040,4680,3110,4250,2800,3160,7550,5320,8520,622 1
Havířov 2 1 0,3460,5740,8740,4530,4600,0770,4150,4200,4070,7120,6680,7280,538
Havířov 3 1 0,5640,4860,4700,5000,5110,2590,3150,5820,1460,7240,5300,7730,458
Karviná0,4210,6300,5500,7760,5600,2370,3650,2530,7500,7280,6530,9130,378
nad 25 001 obyvatel0,4380,6040,4960,5740,1210,1920,4510,3760,3960,7140,7220,9020,544
15 001 -25 0000,4060,3850,3900,2380,3690,1550,3870,3400,3140,5760,6021,0260,312
5 001 - 15 0000,3660,4700,4740,3200,3490,1980,4810,2580,4360,5010,6821,4430,330
2 001 -5 0000,4310,4680,4620,5630,5070,2900,4130,4410,4840,6590,8201,0630,421
1 001 -2 0000,8280,4320,4100,3100,5430,1300,3210,2410,4340,6500,8501,0800,315
Nový Jičín0,5140,8420,6740,4060,2340,3310,6990,3140,4170,8940,7930,8440,691
15 001 -25 0000,4330,5740,5690,3770,5550,1400,7370,4460,8010,8580,7951,0320,678
5 001 - 15 0000,4840,6540,3450,5090,4590,3610,4220,4230,4610,6110,7161,0760,380
2 001 -5 0000,6040,7170,6430,3280,6940,2760,3960,6460,1350,7620,9271,2860,906
1 001 -2 0000,3080,4910,4310,3150,3020,2940,3260,5310,2360,7970,9001,1590,717
do 1 000 obyvatel0,3340,5140,4170,3790,4560,2150,2140,4270,2760,6030,9041,1650,319
Opava 10,8611,4040,7350,6970,6810,2801,1581,0110,5201,5160,5050,8981,319
Opava 20,4031,0140,7250,3830,6400,2141,3300,5360,3171,0670,9501,0841,061
Opava 30,5480,4980,7100,6250,6350,2581,0500,6910,5151,1710,7360,7610,684
Opava 40,4770,3030,7000,4870,7020,2501,0350,5880,2560,7810,7561,0660,600
5 001 - 15 0000,5390,7780,7080,4570,7510,4590,4540,6900,4580,7760,8221,1340,486
2 001 -5 0000,3160,5260,5750,5010,8480,2811,0230,4420,4200,7190,8541,2260,472
1 001 -2 0000,5590,8880,6530,4440,5860,2270,6610,6780,5510,5900,8530,9920,860
do 1 000 obyvatel0,5770,5790,5210,1460,4090,2660,5230,7020,7520,6500,9071,4140,421
Ostrava 10,2550,3620,3680,1030,2330,2510,4020,2810,1540,3690,5420,6330,666
Ostrava 20,1890,2770,3200,3200,2990,3260,5730,3080,2200,4830,6500,9100,434
Ostrava 30,1660,3950,3290,5030,1530,2500,5140,3230,4960,4370,5690,6860,582
Ostrava 40,2580,3800,3900,1970,2500,1670,4010,3810,1950,3700,5240,3600,480
Ostrava 50,3690,4370,2080,4350,2240,2560,4710,3560,3990,5290,5930,8290,610
Ostrava 60,5670,4220,4920,2640,2290,2430,3960,3230,2840,5640,6920,7230,512
Ostrava 70,3680,6040,5300,2200,8130,1880,3030,1991,0270,5420,5470,8590,375
Ostrava 80,3270,4100,4100,1290,2090,2350,6310,3050,2220,6400,6790,8230,428
Ostrava 90,4850,4470,3500,4320,6440,2300,4790,2860,3180,8710,7220,8030,587
Ostrava 100,3400,2540,3300,2350,1350,3210,6000,1980,3360,5230,6100,9730,813
Ostrava 110,3110,3170,4670,2250,2280,2300,3480,2790,3490,5150,5570,7100,566
Ostrava 120,4200,4390,4000,2350,2500,2300,0800,3220,3750,4140,7670,7910,500
*) Koeficienty prodejnosti vyjadřují vztah cen nemovitostí sjednaných podle kupních smluv a jejich cen zjištěných podle vyhlášky, upravených na stejnou cenovou úroveň.

1. Koeficient ze sloupce 1 přísluší stavbám typu L, M, R z přílohy č. 2 a stavbám typu E, F, G, I z přílohy č. 3.

2. Koeficient ze sloupce 2 přísluší stavbám typu B, F, G, H z přílohy č. 2 a stavbám typu C, D z přílohy č. 3.

3. Koeficient ze sloupce 3 přísluší stavbě typu P z přílohy č. 2 a stavbě typu H z přílohy č. 3.

4. Koeficient ze sloupce 4 přísluší stavbám typu C, D, E z přílohy č. 2 a stavbám typu A, B z přílohy č. 3.

5. Koeficient ze sloupce 5 přísluší stavbám typu A, I z přílohy č. 2.

6. Koeficient ze sloupce 6 přísluší stavbám typu N, O, Z z přílohy č. 2 a stavbám K, L, M z přílohy č. 3

7. Koeficient ze sloupce 7 přísluší stavbám typu J, K z přílohy č. 2.

8. Koeficient ze sloupce 8 přísluší stavbě typu S z přílohy č. 2 a stavbě typu J z přílohy č. 3.

9. Koeficient ze sloupce 9 přísluší stavbám oceněným podle § 4.

10. Koeficient ze sloupce 10 přísluší stavbě oceněné podle § 8 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 25.

11. Koeficient ze sloupce 11 přísluší stavbě oceněné podle § 5 a bytu v rodinném domě, oceněném podle § 13.

12. Koeficient ze sloupce 12 přísluší stavbě oceněné podle § 6 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 26a.

13. Koeficient ze sloupce 13 přísluší k bytu ve vícebytovém domě typu J, K oceněnému podle § 13 a pozemku k bytu oceněnému podle § 26.

14. Koeficient prodejnosti pro pozemky oceněné podle § 29, 30 a stavby oceněné podle § 32 je roven 1,00.

15. Koeficient prodejnosti u trvalých porostů oceněných podle § 33 až 38 je roven 1,00.

16. Změní-li se počet obyvatel v obci tak, že pro ni v daném okresu není příslušná velikostní skupina, použije se koeficient prodejnosti pro daný druh nemovitosti té skupiny, která je počtem obyvatel nejbližší.
Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 36 vyhlášky

a) Jednotlivé oblasti jsou seskupením katastrálních území bez ohledu na správní členění města.

b) Pro určení koeficientu prodejnosti (Kp) je rozhodující katastrální území, v němž se oceněná nemovitost nachází.

c) V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.

Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 36 vyhlášky

Tabulky č. 2

Praha
poř. číslokatastrální územíčíslo oblastipoř. číslokatastrální územíčíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Benice6025821257Lysolaje72993121
2Běchovice6015272558Malá Chuchle72918316
3Břevnov729582659Malá Strana7270911
4Březiněves6141312260Malešice73245110
5Bohnice730556861Michle7277504
6Braník727873462Miškovice73155222
7Bubeneč730106663Modřany72861614
8Čakovice7315612364Motol7289515
9Černý Most7316762465Nebušice72987621
10Čimice730394866Nedvězí70232327
11Ďáblice730629867Nové Město7271811
12Dejvice729272668Nusle7281614
13Dolní Chabry7305992269Petrovice73261311
14Dolní Měcholupy7325412670Písnice72098413
15Dolní Počernice6299522571Pitkovice77341712
16Dubeč6333302772Podolí7281524
17Háje7282331173Přední Kopanina73437321
18Hájek u Uhříněvsi7733952774Prosek7313828
19Hloubětín7312342475Radlice7286415
20Hlubočepy728837576Radotín73862016
21Hodkovičky727857477Ruzyně72971019
22Holešovice730122378Řeporyje74525117
23Holyně7505731779Řepy72970118
24Horní Měcholupy7325831180Satalice74613423
25Horní Počernice6437772581Sedlec73004121
26Hostavice7317222482Slivenec75059017
27Hostivař7320522683Smíchov7290515
28Hradčany727121184Sobin79325617
29Hrdlořezy731765985Staré Město7270241
30Chodov7282251186Stodůlky75554118
31Cholupice6523931387Střešovice7293026
32Jinonice728730588Střížkov7308668
33Josefov727008189Strašnice73194310
34Kamýk7284381490Suchdol72998121
35Karlín730955391Šeberov76213012
36Kbely7316412392Štěrboholy73251626
37Klánovice6654442593Třebonice77035317
38Kobylisy730475894Třeboradice73152822
39Koloděje6685082795Točná65240713
40Kolovraty6685911296Troja7301907
41Komořany7285191497Uhříněves77342528
42Košíře728764598Újezd nad Lesy77377825
43Královice6726292799Újezd u Průhonic77399912
44Krč7275984100Veleslavín72935320
45Křeslice67607112101Velká Chuchle72921316
46Kunratice72831412102Vinohrady7271642
47Kyje73122624103Vinoř78237823
48Lahovice72924815104Vokovice72941820
49Letňany7314398105Vršovice73225710
50Lhotka7280714106Vyšehrad7273002
51Libeň7308919107Vysočany7312859
52Liboc72979520108Záběhlice73211710
53Libuš72839013109Zadní Kopanina74527817
54Lipany66860512110Zbraslav79173315
55Lipence68397315111Zličín79326418
56Lochkov68642517112Žižkov7274153
Kladno
poř.katastrální územíčíslo poř.katastrální územíčíslo
číslonázevkódoblasti číslonázevkódoblasti
1Dubí u Kladna6651693 5Motyčín7645403
2Hnidousy7645583 6Rozdělov6649612
3Kladno6650611 7Vrapice6651773
4Kročehlavy6651262     
Poděbrady
poř.katastrální územíčíslo poř.katastrální územíčíslo
číslonázevkódoblasti číslonázevkódoblasti
1Kluk6666702 4Přední Lhota u Poděbrad7343812
2Poděbrady7234951 5Velké Zboží7235502
3Polabec7235412     
České Budějovice
poř.katastrální územíčíslopoř.katastrální územíčíslo
číslonázevkódoblastičíslonázevkódoblasti
1České Budějovice 162191917České Budějovice 76224863
2České Budějovice 262194328České Vrbné6227293
3České Budějovice 362205229Haklovy Dvory6367974
4České Budějovice 4622222310Kaliště u Českých Budějovic6622083
5České Budějovice 5622281311Třebotovice6622164
6České Budějovice 66223463    
Plzeň
poř.katastrální územíčíslopoř.katastrální územíčíslo
číslonázevkódoblastičíslonázevkódoblasti
1Bolevec722120213Lhota u Dobřan6809403
2Božkov722294214Litice u Plzně7227403
3Bručná722367215Lobzy7226182
4Bukovec722707316Malešice6908213
5Černice620106317Plzeň7219811
6Červený Hrádek u Plzně621081218Plzeň 47227312
7Dolní Vlkýš690813319Radčice u Plzně7374113
8Doubravka722677220Radobyčice6201223
9Doudlevce722464221Skvrňany7225962
10Hradiště u Plzně722341222Újezd7226853
11Koterov671053223Valcha7224722
12Křimice6761953    
Františkovy Lázně
poř.katastrální územíčíslopoř.katastrální územíčíslo
číslonázevkódoblastičíslonázevkódoblasti
1Dlouhé Mosty76888025Krapice6346622
2Františkovy Lázně63464616Slatina u Františkových Lázní6346892
3Horní Lomany63465427Žírovice6346972
4Jedličná6346382    
Jáchymov
poř.katastrální územíčíslopoř.katastrální územíčíslo
číslonázevkódoblastičíslonázevkódoblasti
1Jáchymov65643712Popov u Jáchymova 6564702
Karlovy Vary
poř.katastrální územíčíslopoř.katastrální územíčíslo
číslonázevkódoblastičíslonázevkódoblasti
1Bohatice66358139Počerny7538314
2Cihelny631043410Rosnice u Staré Role7538404
3Čankov746746411Rybáře6635572
4Doubí u Karlových Var631051412Sedlec u Karlových Var7467544
5Drahovice663701213Stará Role7538583
6Dvory663549314Tašovice6310604
7Karlovy Vary663433115Tuhnice6634922
8Olšová Vrata6636544    
Mariánské Lázně
poř.katastrální územíčíslopoř.katastrální územíčíslo
číslonázevkódoblastičíslonázevkódoblasti
1Chotěnov u Marián.Lázní90190333Stanoviště u Marián. Lázní6916743
2Mariánské Lázně69158514Úšovice6916072
Most
poř.katastrální územíčíslopoř.katastrální územíčíslo
číslonázevkódoblastičíslonázevkódoblasti
1Čepirohy619591310Pařidla6693423
2Dřínov u Komořan633097311Rudoltice nad Bílinou6996913
3Ervěnice668885312Skyřice7492063
4Hořany645010313Slatinice u Mostu6165593
5Komořany u Mostu668893314Souš9033373
6Konobrže669326315Střimice6997483
7Kopisty669334316Třebušice7705403
8Most I699357117Velebudice7492143
9Most II699594218Vtelno7875073
Ústí nad Labem
poř. katastrální územíčíslopoř.katastrální územíčíslo
číslonázevkódoblastičíslonázevkódoblasti
1Božtěšice608955414Neštěmice7038693
2Brná nad Labem609901415Nová Ves7056165
3Budov u Svádova759805516Olešnice u Svádova7598135
4Bukov775096217Předlice7750023
5Církvice746410518Sebuzín17464285
6Dělouš775894619Skorotice u Ústí nad Labem7484804
7Dobětice757772220Strážky u Habrovic6364444
8Habrovice636436421Střekov7752582
9Hostovice u Ústí nad Labem645982522Svádov7598305
10Klíše775053223Tuchomyš7713686
11Koj etice u Malečova690686524Ústí nad Labem7748711
12Krásné Březno775266325Vaňov7768074
13Mojžíř698164326Všebořice7751182

Liberec
poř. číslokatastrální územíčíslo oblastipoř. číslokatastrální územíčíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Dolní Hanychov682268214Machnín6898235
2Doubí u Liberce631086415Nové Pavlovice6821612
3Františkov u Liberce682233216Ostašov u Liberce6824715
4Hluboká u Liberce631094517Pilínkov6311085
5Horní Hanychov682462418Radčice u Krásné Studánky6736505
6Horní Růžodol682250219Rochlice u Liberce6823142
7Horní Suchá u Liberce682489520Rudolfov6824465
8Janův Důl u Liberce682241221Ruprechtice6821442
9Karlinky682497522Růžodol I6822092
10Kateřinky u Liberce682438523Staré Pavlovice6821792
11Krásná Studánka673641524Starý Harcov6823902
12Kunratice u Liberce785628525Vesec u Liberce7804724
13Liberec682039126Vratislavice nad Nisou7856443
Hradec Králové
poř. číslokatastrální území názevčíslo oblastipoř. číslokatastrální územíčíslo oblasti
kódnázevkód
1Březhrad613878412Pouchov7265593
2Hradec Králové646873113Pražské Předměstí6471012
3Kluky647225314Roudnická7418253
4Kukleny647209315Rusek7436745
5Malšova Lhota691305416Slezské Předměstí6469712
6Malšovice u Hradce Králové646997217Slatina u Hradce Králové7496564
7Nový Hradec Králové647187218Svinary7607655
8Piletice726541519Svobodné Dvory7611253
9Plácky721204420Třebeš6470472
10Plačice721212421Věkoše7265833
11Plotiště nad Labem7219305    
Pardubice
poř. číslokatastrální územíčíslo oblastipoř. číslokatastrálni územíčíslo oblasti
názevkódnázev kód
1Černá za Bory619965511Pardubice 7176571
2Dražkovice632252412Pardubičky7178352
3Drozdice619973613Popkovice7180684
4Hostovice645991614Rosice nad Labem7412053
5Lány na Důlku679071615Semtín7473865
6Mnětice619981516Staré Čívice7541705
7Nemošice703249317Staročernsko6199906
8Nové Jesenčany718084218Studánka7178432
9Ohrazenice709328319Svítkov7180334
10Opočínek679089620Trnová 7179592
Jihlava
poř. číslokatastrálni územíčíslo oblastipoř. číslokatastrálni územíčíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Antonínův Důl757900210Kosov u Jihlavy6913722
2Bedřichov u Jihlavy659878311Pančava6598352
3Helenín659827212Pávov6599162
4Henčov648680213Pístov u Jihlavy7210002
5Heroltice u Jihlavy638421214Popice u Jihlavy7257652
6Horní Kosov643084315Sasov6598432
7Hosov643092316Staré Hory6598603
8Hruškové Dvory648698317Vysoká u Jihlavy7210183
9Jihlava659673118Zborná7916102
 Brno
poř.katastrální územíčíslopoř.katastrální územíčíslo
číslonázevkódoblastičíslonázevkódoblasti
1Bohunice612006725Město Brno6100031
2Bosonohy608505726Mokrá Hora6117018
3Brněnské Ivanovice6122271027Nový Lískovec6102837
4Bystrc611778728Obřany6125535
5Černá Pole610771229Ořešín7126809
6Černovice611263530Pisárky6102083
7Dolní Heršpice6121111031Ponava6113795
8Dvorska6338951132Přízřenice61214610
9Holásky6122431033Řečkovice6116464
10Horní Heršpice6120651034Sadová61156512
11Husovice610844535Slatina6122867
12Chrlice6541321136Soběšice7519108
13Ivanovice655856837Staré Brno6100892
14Jehnice658201938Starý Lískovec6120147
15Jundrov610542439Stránice6103302
16Kníničky611905840Štýřice6101865
17Kohoutovice610313741Trnitá6109506
18Komárov611026542Tuřany61217111
19Komín610585443Útěchov u Brna7755509
20Královo Pole611484344Veveří6103722
21Lesná610887345Zábrdovice6107046
22Líšeň612405746Žabovřesky6104703
23Maloměřice612499547Žebětín7956749
24Medlánky611743448Židenice6111155
Olomouc
poř.katastrální územíčíslopoř.katastrální územíčíslo
číslonázevkódoblastičíslonázevkódoblasti
1Bělidla710881314Neředín7106871
2Černovír710571315Nová Ulice7107171
3Droždín632635216Nové Sady u Olomouce7108143
4Hejčín710644317Nový Svět u Olomouce7109204
5Hodolany710873318Olomouc-město7105041
6Holice u Olomouce641227319Pavlovičky7109383
7Chomoutov652415420Povel7107843
8Chválkovice710911321Radíkov u Olomouce7377472
9Klášterní Hradisko710555322Řepčín7109463
10Lazce710598323Slavonín7503874
11Lošov686875224Svatý Kopeček6692882
12Nedvězí u Olomouce702358425Topolany u Olomouce7677604
13Nemilany703109426Týneček7724112
Přerov
poř. číslokatastrální územíčíslo oblastipoř. číslokatastrální územíčíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Čekyně61910838Penčičky7190644
2Dluhonice62670859Popovice u Přerova7823433
3Henčlov638277410Předmostí7349772
4Kozlovice u Přerova734985311Přerov7347131
5Lověšice u Přerova735001412Úiezdec u Přerova7740733
6Lýsky782335413Vinary u Přerova7823513
7Penčice719056414Žeravice7964413
Luhačovice
poř. číslokatastrální územíčíslo oblastipoř. číslokatastrální územíčíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Kladná-Žilín66494423Polichno7254632
2Luhačovice68857614Řetechov7453412
Zlín
poř. číslokatastrální územíčíslo oblastipoř. číslokatastrální územíčíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Jaroslavice u Zlína63586339Mladcová6361773
2Klečůvka666041310Prštné6361422
3Kostelec u Zlína670138311Příluky u Zlína6358123
4Kudlov635898312Salaš u Zlína7459523
5Lhotka u Zlína636053313Štípa6701463
6Louky nad Dřevnicí636118214Velíková7780283
7Lužkovice795887315Zlín6355611
8Malenovice u Zlína635987216Želechovice nad Dřevnicí7959093
Havířov
poř. číslokatastrální územíčíslo oblastipoř. číslokatastrální územíčíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bludovice63769624Havířov-Město6375561
2Dolní Datyně62890535Prostřední Suchá6377422
3Dolní Suchá63777736Šumbark6377342
Opava
poř. číslokatastrální územíčíslo oblastipoř. číslokatastrální územíčíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Držkovice77717049Opava-Město7115601
2Jaktař711730310Opava-Předměstí7115782
3Jarkovice783595411Palhanec7771885
4Kateřinky u Opavy711756212Podvihov7246374
5Komárov u Opavy711845413Suché Lazce7591804
6Kylešovice711811314Vávrovice7771964
7Malé Hoštice711870415Vlaštovičky7836094
8Milostovice695149416Zlatníky u Opavy7932304
Ostrava
poř.katastrální územíčíslopoř.katastrální územíčíslo
číslonázevkódoblastičíslonázevkódoblasti
1Antošovice600393221Nová Ves u Ostravy7139374
2Bartovice715085122Petřkovice u Ostravy7204702
3Dubina u Ostravy798894623Polanka nad Odrou7250817
4Heřmanice714691124Poruba7151749
5Hošťálkovice646075225Poruba-sever7152219
6Hrabová7145341026Proskovice7334747
7Hrabůvka714585627Přívoz7137675
8Hrušov714917428Pustkovec7153018
9Koblov667366229Radvanice7150181
10Krásné Pole673722730Slezská Ostrava7148283
11Kunčice nad Ostravicí714224431Stará Bělá7536617
12Kunčičky714241432Stará Plesná72168912
13Lhotka u Ostravy681458233Svinov7155068
14Mariánské Hory713830534Třebovice ve Slezsku7154338
15Martinov ve Slezsku715379835Vítkovice71407111
16Michálkovice714747136Výškovice u Ostravy7156206
17Moravská Ostrava713520537Zábřeh-Hulváky71397011
18Muglinov714941338Zábřeh nad Odrou7143056
19Nová Bělá704946739Zábřeh-VŽ71408911
20Nová Plesná72167112    

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Ministr:
Ing. Tlustý, CSc. v. r.

Přesunout nahoru