Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 612/2006 Sb.Vyhláška o skupinách osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil, podmínkách k jejich získání a o odborné způsobilosti příslušníků vojenské pořádkové služby

Částka 190/2006
Platnost od 28.12.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zrušeno k 01.08.2010 (147/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

612

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2006

o skupinách osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil, podmínkách k jejich získání a o odborné způsobilosti příslušníků vojenské pořádkové služby

Ministerstvo obrany stanoví podle § 37b zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví:

a) skupiny osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil (dále jen "osvědčení k řízení"),

b) podmínky výuky, výcviku a zkoušky k získání osvědčení k řízení,

c) kvalifikační předpoklady učitele vojenské pořádkové služby,

d) rozsah odborné způsobilosti příslušníka vojenské pořádkové služby,

e) podmínky získání oprávnění k řízení provozu na pozemních komunikacích,

f) rozsah odborné způsobilosti vojenského zkušebního komisaře řidičů a

g) vzor osvědčení k řízení, vzory průkazů a způsob zápisu údajů do nich.

§ 2

Skupiny osvědčení k řízení

(1) Osvědčení k řízení se dělí do skupin V-A, V-B, V-C, V-D, V-T, V-AM, V-B+E, V-C+E, V-D+E, V-H, V-K, V-P a V-Z.

(2) Osvědčení k řízení skupin V-A, V-B, V-C, V-D, V-T, V-AM, V-B+E, V-C+E a V-D+E odpovídá skupině řidičského oprávnění podle zvláštního právního předpisu1) a opravňuje k řízení:

a) vozidel zařazených zvláštním právním předpisem2) do kategorie vozidel silničních a zvláštním právním předpisem3) zařazených do kategorie vojenských zabezpečovacích vozidel,

b) vozidel zařazených zvláštním právním předpisem3) do kategorie vojenských bojových vozidel nebo vojenských zvláštních vozidel, pokud jsou postavena na strojovém spodku silničních nebo vojenských zabezpečovacích vozidel a jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 7 500 kg.

(3) Osvědčení k řízení skupiny V-H opravňuje k řízení vozidel zařazených zvláštním právním předpisem2) do kategorie M1 a N1, s výjimkou terénních vozidel. K tomuto vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o největší přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

(4) Osvědčení k řízení skupiny V-K opravňuje k řízení vozidel zařazených zvláštním právním předpisem3) do kategorie vojenských bojových vozidel nebo vojenských zvláštních vozidel, pokud jsou postavena na kolovém podvozku, s výjimkou vozidel uvedených v odstavci 2 písm. b) a k jejich obsluze není další oprávnění předepsáno jiným právním předpisem4).

(5) Osvědčení k řízení skupiny V-P opravňuje k řízení vozidel zařazených zvláštním právním předpisem3) do kategorie vojenských bojových vozidel nebo vojenských zvláštních vozidel, pokud jsou postavena na pásovém podvozku a k jejich obsluze není další oprávnění předepsáno jiným právním předpisem4).

(6) Osvědčení k řízení skupiny V-Z opravňuje k řízení vozidel zařazených zvláštním právním předpisem2) do kategorie S – pracovní stroje a R – ostatní vozidla a zvláštním právním předpisem3) zařazených do kategorie vojenských zvláštních vozidel, s výjimkou vozidel uvedených v odstavci 2 písm. b), pokud k jejich obsluze je předepsáno další oprávnění jiným právním předpisem4).

(7) Pro řízení jízdní soupravy na pozemních komunikacích složené z motorového vozidla podle odstavce 6 a přípojného vozidla o největší přípustné hmotnosti převyšující 750 kg musí být řidič držitelem odpovídající skupiny řidičského oprávnění podle zvláštního právního předpisu1).

Podmínky výuky, výcviku a zkoušky k získání osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil

§ 3

(1) Příprava řidičů k získávání jednotlivých skupin osvědčení k řízení se uskutečňuje formou základní odborné přípravy nebo zdokonalovací odborné přípravy v autoškolách provozovaných Ministerstvem obrany nebo ve vojenských výcvikových zařízeních (dále jen "školicí zařízení"). Kombinaci více skupin osvědčení k řízení lze získat v rámci sdružené výuky a výcviku.

(2) Příprava řidičů k získávání jednotlivých skupin osvědčení k řízení je organizována podle potřeb ozbrojených sil a v souladu se služebním zařazením vojáka v činné službě (dále jen "voják") nebo v souladu se zařazením občanského zaměstnance na pracovní místo.

§ 4

(1) Výuka a výcvik k získání osvědčení k řízení jsou zaměřeny na právní předpisy a interní normativní akty upravující používání vozidel, ovládání a údržbu vozidla, teorii řízení a zásady bezpečné jízdy, praktický výcvik v řízení a údržbu vozidla se zaměřením na plnění úkolů ozbrojených sil.

(2) Před zahájením praktického výcviku v řízení vozidla ozbrojených sil musí být řidič seznámen s ovládáním, obsluhou a technikou jízdy s vozidlem ozbrojených sil, na kterém bude provádět výcvik v řízení.

§ 5

(1) Přípravu řidičů k získání osvědčení k řízení organizuje, řídí a provádí výuku a výcvik v jednotlivých předmětech osoba, která je držitelem:

a) profesního osvědčení5) v rozsahu odpovídajícím jednotlivým skupinám osvědčení k řízení a vyučovaným předmětům; při přípravě k získání osvědčení k řízení skupiny vojenských bojových vozidel pásových v rozsahu minimálně pro skupinu B1) řidičského oprávnění a při přípravě k získání osvědčení k řízení skupiny vojenských bojových vozidel kolových minimálně pro skupinu C1) řidičského oprávnění a

b) osvědčení k řízení příslušné skupiny a pro praktický výcvik v řízení vozidla zaškolena na dané vozidlo.

(2) Učitel pro řízení vojenských bojových vozidel musí být, kromě podmínek stanovených v odstavci 1, způsobilý k organizaci a vedení výcviku v řízení, údržbě a obsluze vojenských bojových vozidel.

§ 6

(1) Příprava řidičů k získání osvědčení k řízení je zakončena zkouškou, které je řidič povinen se podrobit do 1 měsíce ode dne absolvování přípravy.

(2) Zkouška k získání osvědčení k řízení se skládá z části:

a) teoretické, v jejímž průběhu se prověřuje znalost právních předpisů a interních normativních aktů upravujících používání vozidel, ovládání a údržbu vozidla; provádí se testem nebo ústně a

b) praktické, v jejímž průběhu se prověřují dovednosti v řízení a údržby; provádí se na vozidle kategorie, která odpovídá příslušné skupině.

(3) Při zkoušce k získání osvědčení k řízení skupiny

a) V-B+E, V-C+E nebo V-D+E držitelem osvědčení k řízení skupiny V-B, V-C nebo V-D se zkouška provádí pouze podle odstavce 2 písm. b),

b) V-H, V-AM, V-T nebo V-Z se zkouška provádí pouze podle odstavce 2 písm. a).

(4) Výsledek zkoušky se hodnotí stupněm "prospěl" nebo "neprospěl". Jestliže byl řidič v některé části zkoušky hodnocen stupněm "neprospěl", může tuto část zkoušky opakovat nejvýše dvakrát. Každá opakovaná část zkoušky může být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů, nejdéle však do 3 měsíců ode dne konání té části první zkoušky, při které byl řidič hodnocen stupněm "neprospěl".

(5) Po úspěšném složení zkoušky se řidiči vydá osvědčení k řízení s vyznačením příslušné skupiny. Osvědčení k řízení má rozměry 54 x 86 mm. Vzor osvědčení k řízení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(6) Je-li řidič držitelem příslušné skupiny řidičského oprávnění podle zvláštního právního předpisu1) a úspěšně složil zkoušku k získání osvědčení k řízení skupiny:

a) V-A vydá se mu též osvědčení k řízení skupiny V-AM,

b) V-H vydá se mu též osvědčení k řízení skupiny V-AM,

c) V-B vydá se mu též osvědčení k řízení skupiny V-H, V-T, V-AM a V-B+E,

d) V-C nebo V-C+E vydá se mu též osvědčení k řízení skupiny V-B, V-B+E, V-H, V-T a V-AM,

e) V-D vydá se mu též osvědčení k řízení skupiny V-H, V-T, V-AM a V-D+E,

f) V-K vydá se mu též osvědčení k řízení skupiny V-H, V-T a V-AM,

g) V-Z vydá se mu též osvědčení k řízení skupiny V-H a V-AM a

h) V-K vydá se mu též osvědčení k řízení skupiny V-C, a to jen byl-li praktický výcvik v řízení pro skupinu V-K navýšen o polovinu a navýšení bylo provedeno na odpovídajícím vojenském zabezpečovacím vozidle.

(7) Je-li řidič držitelem stanoveného oprávnění podle zvláštního právního předpisu4) a úspěšně složil zkoušku k získání osvědčení k řízení skupiny V-B, V-C, V-D, V-T, V-K nebo V-P, vydá se mu osvědčení k řízení též pro skupinu V-Z.

Kvalifikační předpoklady a odborná způsobilost učitele vojenské pořádkové služby a příslušníka vojenské pořádkové služby

§ 7

Učitelem vojenské pořádkové služby (dále jen "učitel") může být voják, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny B1), absolvoval základní odbornou přípravu pro učitele a úspěšně složil předepsanou zkoušku. Základní odbornou přípravu učitele provádí školicí zařízení se zaměřením na:

a) právní předpisy a interní normativní akty upravující podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,

b) organizaci a metodiku výcviku příslušníků vojenské pořádkové služby,

c) pedagogické zásady a metodické postupy výuky a výcviku a

d) praktický výcvik v řízení provozu na pozemních komunikacích.

§ 8

(1) Základní odborná příprava učitele je zakončena zkouškou před komisí školicího zařízení. Zkouška musí být vykonána nejpozději do 1 měsíce ode dne ukončení základní odborné přípravy.

(2) Zkouška se skládá z části:

a) teoretické, v jejímž průběhu se prověřuje znalost právních předpisů a interních normativních aktů, a

b) praktické, v jejímž průběhu se prověřují dovednosti v řízení a organizování výuky a řízení provozu na pozemních komunikacích.

(3) Výsledek zkoušky se hodnotí stupněm "prospěl" nebo "neprospěl". Jestliže byl učitel v některé části zkoušky hodnocen stupněm "neprospěl", může tuto část zkoušky opakovat pouze jednou. Opakovaná část zkoušky může být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů, nejdéle však do 3 měsíců ode dne konání té části první zkoušky, při které byl učitel hodnocen stupněm "neprospěl".

(4) Po úspěšném složení zkoušky se učiteli vydá průkaz učitele vojenské pořádkové služby s dobou platnosti 5 let. Platnost průkazu učitele vojenské pořádkové služby lze prodloužit o dalších 5 let, a to po složení zkoušky podle odstavců 2 a 3.

(5) Průkaz učitele vojenské pořádkové služby má rozměry 105 x 74 mm. Vzor průkazu učitele vojenské pořádkové služby je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 9

(1) Příslušníkem vojenské pořádkové služby může být pouze voják, který je držitelem řidičského oprávnění nejméně skupiny A1 nebo B11), absolvoval základní odbornou přípravu příslušníka vojenské pořádkové služby a úspěšně složil zkoušku příslušníka vojenské pořádkové služby.

(2) Základní odbornou přípravu příslušníků vojenské pořádkové služby organizují velitelé vojenských útvarů, velitelé vojenských záchranných útvarů nebo náčelníci vojenských zařízení ozbrojených sil České republiky. Teoretickou a praktickou výuku provádějí učitelé vojenské pořádkové služby.

(3) Obsah základní odborné přípravy příslušníka vojenské pořádkové služby je zaměřen na:

a) právní předpisy a interní normativní akty upravující podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,

b) práva a povinnosti příslušníka vojenské pořádkové služby při řízení provozu na pozemních komunikacích a

c) praktický výcvik v řízení provozu na pozemních komunikacích.

(4) Základní odborná příprava se provádí v rozsahu 30 hodin.

§ 10

(1) Základní odborná příprava příslušníka vojenské pořádkové služby je zakončena zkouškou před komisí, kterou ustanoví velitel. Zkouška musí být vykonána nejpozději do 1 měsíce ode dne ukončení základní odborné přípravy.

(2) Zkouška se skládá z části:

a) teoretické, v jejímž průběhu se prověřuje znalost právních předpisů a interních normativních aktů, a

b) praktické, v jejímž průběhu se prověřují dovednosti v řízení provozu na pozemních komunikacích.

(3) Výsledek zkoušky se hodnotí stupněm "prospěl" nebo "neprospěl". Jestliže byl příslušník vojenské pořádkové služby v některé části zkoušky hodnocen stupněm "neprospěl", může tuto část zkoušky opakovat pouze jednou. Opakovaná část zkoušky může být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů, nejdéle však do 3 měsíců ode dne konání té části první zkoušky, při které byl příslušník vojenské pořádkové služby hodnocen stupněm "neprospěl".

(4) Po úspěšném absolvování zkoušky se vydá příslušníkovi vojenské pořádkové služby průkaz příslušníka vojenské pořádkové služby s dobou platnosti 5 let. Platnost průkazu příslušníka vojenské pořádkové služby lze prodloužit o dalších 5 let, a to po složení zkoušky podle odstavců 2 a 3.

(5) Průkaz příslušníka vojenské pořádkové služby má rozměry 105 x 74 mm. Vzor průkazu příslušníka vojenské pořádkové služby je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 11

Rozsah odborné způsobilosti a průkaz vojenského zkušebního komisaře řidičů

(1) Vojenským zkušebním komisařem řidičů může být pouze příslušník Vojenské policie, který je nejméně 5 let držitelem řidičského oprávnění skupiny nebo podskupiny, k jejímuž získání bude žadatele o získání řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny a řidiče o získání osvědčení k řízení zkoušet, je držitelem profesního osvědčení5), absolvoval odbornou přípravu pro vojenské zkušební komisaře řidičů a složil předepsanou zkoušku.

(2) Základní odbornou přípravu pro vojenské zkušební komisaře řidičů provádí školicí zařízení se zaměřením na znalost:

a) právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích, předpisů souvisejících a interních normativních aktů,

b) konstrukce, ovládání a údržby vozidla,

c) základů psychologie a pedagogiky,

d) metodiky výuky a výcviku žadatelů o řidičská oprávnění,

e) zdravotnické přípravy,

f) obsahu výuky a praktického výcviku a

g) metodiky organizace zkoušek k získání řidičského oprávnění a získání osvědčení k řízení.

(3) Základní odborná příprava vojenského zkušebního komisaře řidičů podle odstavce 2 musí být vykonána v rozsahu nejméně 60 hodin.

(4) Základní odborná příprava vojenského zkušebního komisaře řidičů je zakončena zkouškou před komisí školicího zařízení, jejímž alespoň jedním členem je příslušník Vojenské policie. Členem zkušební komise může být též pověřený pracovník Ministerstva dopravy. Zkouška musí být vykonána nejpozději do 1 měsíce po skončení základní odborné přípravy.

(5) Zkouška se skládá z části:

a) teoretické, v jejímž průběhu se prověřuje znalost právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, interních normativních aktů upravujících podmínky provozu na pozemních komunikacích, z předpisů souvisejících s předpisy o provozu na pozemních komunikacích, z provádění zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a předpisů souvisejících, z ovládání a údržby vozidla a provádění zkoušky z ovládání a údržby vozidla, z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a

b) praktické, v jejímž průběhu se prověřují dovednosti praktického ovládání vozidla příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění a provádění zkoušky z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem.

(6) Výsledek zkoušky se hodnotí stupněm "prospěl" nebo "neprospěl". Jestliže byl vojenský zkušební komisař řidičů v některé části zkoušky hodnocen stupněm "neprospěl", může tuto část zkoušky opakovat pouze jednou. Opakovaná část zkoušky může být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů, nejdéle však do 3 měsíců ode dne konání té části první zkoušky, při které byl vojenský zkušební komisař řidičů hodnocen stupněm "neprospěl".

(7) Po úspěšném složení zkoušky se vojenskému zkušebnímu komisaři řidičů vydá průkaz vojenského zkušebního komisaře řidičů s dobou platnosti 5 let. Platnost průkazu vojenského zkušebního komisaře řidičů lze prodloužit o další 3 roky, a to po absolvování zdokonalovacího školení a složení zkoušky.

(8) Zdokonalovací školení pro vojenského zkušebního komisaře řidičů a jeho přezkoušení provádí školicí zařízení v polovičním rozsahu stanoveném v odstavci 3 a za podmínek stanovených v odstavcích 4 až 6.

(9) Průkaz vojenského zkušebního komisaře řidičů je čtyřstranný tiskopis o rozměrech 150 x 108 mm, obsahuje jméno, příjmení a datum narození držitele, rozsah oprávnění k provádění zkoušek řidičů o získání osvědčení k řízení, číslo přiděleného razítka, sérii a číslo průkazu, datum vydání (prodloužení) a dobu jeho platnosti. Vzor průkazu vojenského zkušebního komisaře řidičů je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.


§ 12

Společná ustanovení o zapisování údajů do osvědčení k řízení, průkazu učitele vojenské pořádkové služby, průkazu příslušníka vojenské pořádkové služby a průkazu vojenského zkušebního komisaře řidičů

Údaje se do osvědčení k řízení, průkazu učitele vojenské pořádkové služby, průkazu příslušníka vojenské pořádkové služby a průkazu vojenského zkušebního komisaře řidičů zapisují vždy černou barvou na tiskárně výpočetní techniky nebo psacím strojem. Zápis údaje do kolonky "Jiné záznamy" lze provést též čitelně propisovacím perem černé nebo modré barvy. Podpis oprávněné osoby vydávající nebo prodlužující platnost osvědčení k řízení, průkazu učitele vojenské pořádkové služby, průkazu příslušníka vojenské pořádkové služby a průkazu vojenského zkušebního komisaře řidičů se provádí propisovacím perem černé nebo modré barvy a stvrzuje se otiskem příslušného razítka.

§ 13

Přechodná ustanovení

(1) Držitel osvědčení o absolvování kurzu učitele vojenské pořádkové služby vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky je povinen nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky předložit pověřenému školicímu zařízení platné osvědčení o absolvování kurzu učitele vojenské pořádkové služby a platný řidičský průkaz s řidičským oprávněním minimálně skupiny B1). Školicí zařízení vydá na základě předložených dokladů průkaz učitele vojenské pořádkové služby. Nesplní-li tuto povinnost, pozbude dosavadní osvědčení o absolvování kurzu učitele vojenské pořádkové služby platnosti uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro sdělení údajů a doložení dokladů.

(2) Vojenské řidičské průkazy vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky jsou považovány za osvědčení k řízení dle § 37 odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Vojenská policie provede výměnu vojenského řidičského průkazu za osvědčení k řízení na základě předložené žádosti v případě rozšíření osvědčení k řízení o další skupinu a dále při ztrátě, znehodnocení nebo odcizení vojenského řidičského průkazu, při změně osobních údajů a v jiných odůvodněných případech.

(3) Vojenští zkušební komisaři řidičů mohou nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky podat žádost Vojenské policii o výměnu průkazu vojenského zkušebního komisaře řidičů vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Pokud tak neučiní, pozbude dosavadní průkaz vojenského zkušebního komisaře řidičů platnost uplynutím posledního dne lhůty stanovené k podání žádosti.

§ 14

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 277/1999 Sb., kterou se stanoví rozsah přípravy řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky, kvalifikační předpoklady vojenského zkušebního komisaře řidičů a vzory vojenského řidičského průkazu a průkazu vojenského zkušebního komisaře řidičů, se zrušuje.

§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Ministr:
Šedivý, Ph.D. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

3) Vyhláška č. 274/1999 Sb., kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel.

4) Například vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů.

5) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 612/2006 Sb.

OSVĚDČENÍ K ŘÍZENÍ VOZIDEL OZBROJENÝCH SIL

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 612/2006 Sb.

PRŮKAZ UČITELE VOJENSKÉ POŘÁDKOVÉ SLUŽBY

Titulní strana

Zadní strana

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 612/2006 Sb.

PRŮKAZ PŘÍSLUŠNÍKA VOJENSKÉ POŘÁDKOVÉ SLUŽBY

Titulní strana

Zadní strana

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 612/2006 Sb.

První strana

Druhá strana

Třetí strana

Čtvrtá strana

Přesunout nahoru