Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 605/2006 Sb.Vyhláška o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry

Částka 189/2006
Platnost od 28.12.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zrušeno k 01.01.2011 (276/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

605

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2006

o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 písm. b) a g) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") a § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o České národní bance"):


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) rozsah a formu výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy obchodníka s cennými papíry1) a způsob jejich předkládání České národní bance,

b) rozsah, formu a strukturu některých dalších informačních povinností obchodníka s cennými papíry vůči České národní bance a způsob a lhůty pro jejich plnění,

c) rozsah, formu a strukturu údajů o druzích a rozsahu investičních služeb poskytnutých obchodníkem s cennými papíry a způsob a lhůty pro uveřejňování těchto údajů,

d) formu a způsob, kterým obchodník s cennými papíry informuje Českou národní banku o uzavřených obchodech s kótovanými investičními nástroji,

e) údaje, které jsou za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů2) součástí informace o obchodu podle písmene d),

f) náležitosti, lhůty a způsob zasílání zpráv externího auditora nebo auditorské společnosti České národní bance o přiměřenosti opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený obchodníkem s cennými papíry,

b) datovým souborem seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou popsány a přístupné jako celek v informačním systému České národní banky,

c) zrušeným obchodem obchod, jehož právní důvod odpadl,

d) kontaktní osobou osoba nebo osoby, které jménem obchodníka s cennými papíry předkládají výkazy České národní bance,

e) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:

1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,

2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření bezpečnostních značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,

3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.

ČÁST DRUHÁ

VÝROČNÍ ZPRÁVA

§ 3

Obchodník s cennými papíry, který není bankou, předkládá České národní bance výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu způsobem uvedeným v § 6 odst. 2.

ČÁST TŘETÍ

DALŠÍ INFORMACE

§ 4

Informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry informuje Českou národní banku o

a) druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb v příslušném kalendářním čtvrtletí způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 2 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí zasláním výkazu

1. OCP (ČNB) 30-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS30 v případě obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo

2. OCP (ČNB) 31-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS31 v případě obchodníka s cennými papíry, který je bankou,

b) objemu majetku zákazníků k poslednímu dni každého měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 4 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí zasláním výkazu

1. OCP (ČNB) 34-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS34 v případě obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo

2. OCP (ČNB) 35-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS35 v případě obchodníka s cennými papíry, který je bankou,

c) přijatých pokynech a uzavřených obchodech podle § 13 zákona, způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 5 k této vyhlášce a ve lhůtě do 23 kalendářních dnů po uplynutí příslušného kalendářního měsíce zasláním výkazů MKT (ČNB) 41-12, MKT (ČNB) 42-12, MKT (ČNB) 43-12 a MKT (ČNB) 44-12 vypracovaných podle datových souborů MOKAS41, MOKAS42, MOKAS43 a MOKAS44,

d) uzavřených obchodech s kótovanými investičními nástroji, jejich zrušení nebo změnách, zasláním výkazu MKT (ČNB) 40-97, vypracovaného podle datového souboru MOKAS40, způsobem uvedeným v § 7. Rozsah a struktura výkazu a způsob zaznamenání údaje o změně obchodu jsou uvedeny v příloze č. 16 k této vyhlášce.

§ 5

Další informační povinnosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou

Obchodník s cennými papíry, který není bankou, informuje Českou národní banku též o

a) finanční situaci a výsledcích hospodaření na individuálním základě k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí zasláním výkazů OCP (ČNB) 10-04, OCP (ČNB) 11-04 a OCP (ČNB) 20-04 vypracovaných podle datových souborů ROCOS10, ROCOS11 a VYCOS20 způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 7 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí,

b) finanční situaci a výsledcích hospodaření na konsolidovaném základě k poslednímu dni příslušného kalendářního pololetí zasláním výkazů OCP (ČNB) 70-02 a OCP (ČNB) 71-02 vypracovaných podle datových souborů KOCOS70 a KOCOS71 způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 8 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního pololetí,

c) kapitálové přiměřenosti na individuálním základě zasláním výkazu OCP (ČNB) 40-12 vypracovaného podle datového souboru DOCOS40 způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 9 k této vyhlášce. Obchodník s cennými papíry, který má povinnost udržovat kapitál podle § 8a odst. 1 zákona, sestaví informace k poslednímu dni daného kalendářního měsíce a zašle je ve lhůtě do 20 dnů od konce příslušného kalendářního měsíce. Ostatní obchodníci s cennými papíry sestaví informace k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí a zašlou je ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí,

d) kapitálové přiměřenosti na konsolidovaném základě k poslednímu dni příslušného kalendářního pololetí zasláním výkazu OCP (ČNB) 72-02 vypracovaného podle datového souboru KOCOS72 způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 10 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního pololetí,

e) angažovanosti na individuálním základě zasláním výkazu OCP (ČNB) 41-12 vypracovaného podle datového souboru DOCOS41 způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 11 k této vyhlášce. Obchodník s cennými papíry, který má povinnost udržovat kapitál podle § 8a odst. 1 zákona, sestaví informace k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce a zašle je ve lhůtě do 20 dnů od konce příslušného kalendářního měsíce. Ostatní obchodníci s cennými papíry sestaví informace k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí a zašlou je ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí,

f) angažovanosti na konsolidovaném základě k poslednímu dni příslušného kalendářního pololetí zasláním výkazu OCP (ČNB) 73-02 vypracovaného podle datového souboru KOCOS73 způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 12 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního pololetí,

g) organizační struktuře a osobách s kvalifikovanou účastí, způsobem uvedeným v § 7, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 6 k této vyhlášce a ve lhůtě do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí zasláním výkazu OCP (ČNB) 48-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS48,

h) operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby, které sjednal obchodník s cennými papíry ve skupině smíšené holdingové osoby se smíšenou holdingovou osobou nebo s osobou ovládanou smíšenou holdingovou osobou v příslušném kalendářním pololetí, zasláním hlášení způsobem uvedeným v § 6 odst. 1, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 14 k této vyhlášce, a to ve lhůtě nejpozději do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního pololetí,

i) změnách ve skutečnostech, na jejichž základě mu bylo uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, s výjimkou údajů zasílaných podle písmene g), zasláním hlášení způsobem uvedeným v § 6 odst. 1, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 18 k této vyhlášce, a to bez zbytečného odkladu,

j) tom, že pozbyl oprávnění podle zvláštního právního předpisu k výkonu činnosti, která byla zaregistrována podle § 6a zákona, zasláním hlášení způsobem uvedeným v § 6 odst. 1, v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 19 k této vyhlášce, a to bez zbytečného odkladu.

§ 6

Způsob zasílání některých informací

(1) Hlášení podle § 5 písm. h) až j) zasílá obchodník s cennými papíry České národní bance v elektronické podobě ve formě datové zprávy na adresu elektronické podatelny nebo v listinné podobě na adresu České národní banky, s jednoznačným označením informační povinnosti. Datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem3) kontaktní osoby založeném na kvalifikovaném certifikátu4). Hlášení v listinné podobě musí být opatřeno podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za obchodníka s cennými papíry.

(2) Informaci uvedenou v § 3 zašle obchodník s cennými papíry v elektronické podobě stanovené zvláštním právním předpisem o digitalizaci obchodního rejstříku5) na adresu elektronické podatelny České národní banky. Datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem kontaktní osoby. Pokud velikost datové zprávy neumožňuje zasílání elektronickou poštou, zašle obchodník s cennými papíry výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu v elektronické podobě na pevném nosiči dat.

§ 6a

Zpráva auditora

(1) Obchodník s cennými papíry je povinen zajistit, že jeho externí auditor nebo auditorská společnost předloží České národní bance zprávu o přiměřenosti opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka obdobně způsobem podle § 6 odst. 1 nebo 2

a) v případě roční informace do 4 měsíců po skončení příslušného účetního období,

b) bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků.

(2) Zpráva podle odstavce 1 písm. a) obsahuje alespoň údaje uvedené v příloze č. 17 k této vyhlášce. Zpráva podle odstavce 1 písm. b) obsahuje popis zjištěného nedostatku.

§ 7

Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Obchodník s cennými papíry zasílá České národní bance výkazy podle § 4 a § 5 písm. a) až g) v elektronické podobě jako datové zprávy6) a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím

a) aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) vlastní aplikace obchodníka s cennými papíry umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo

c) vlastní aplikace obchodníka s cennými papíry používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) opatří obchodník s cennými papíry zaručeným elektronickým podpisem kontaktní osoby založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo elektronickou značkou založenou na použití kvalifikovaného systémového certifikátu7).

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří obchodník s cennými papíry zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

(4) Obchodník s cennými papíry není povinen poskytnout informaci podle § 4 písm. d) České národní bance způsobem uvedeným v odstavci 1, pokud zabezpečí, aby byla součástí informace o uzavřených obchodech podle zvláštního právního předpisu o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému8).

§ 8

Oprava nesprávných a neúplných výkazů

Pokud obchodník s cennými papíry zjistí, že údaje výkazu předaného České národní bance jsou nesprávné nebo neúplné, opravený výkaz a v případě potřeby i výkazy související předloží České národní bance bez zbytečného odkladu způsobem stanoveným pro splnění informační povinnosti a uvědomí Českou národní banku o obsahu a důvodu opravy.

§ 9

Kontaktní osoby

(1) Obchodník s cennými papíry sdělí České národní bance

a) jméno a příjmení kontaktní osoby,

b) adresu pracoviště, telefonní číslo, faxové číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby,

c) údaje o vydaném kvalifikovaném certifikátu kontaktní osoby nebo údaj o kvalifikovaném systémovém certifikátu.

(2) Obchodník s cennými papíry sdělí České národní bance každou změnu údajů podle odstavce 1.

ČÁST ČTVRTÁ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O DRUZÍCH A ROZSAHU POSKYTNUTÝCH INVESTIČNÍCH SLUŽEB

§ 10

(1) Obchodník s cennými papíry uveřejňuje informace o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb v rozsahu stanoveném v příloze č. 15 k této vyhlášce a ve lhůtě nejpozději do 1 měsíce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.

(2) Obchodník s cennými papíry uveřejní informace v českém jazyce způsobem umožňujícím dálkový přístup v úplném znění (internetová adresa), a to způsobem, kterým obchodníci s cennými papíry obvykle uveřejňují informace o své činnosti, přitom zajistí zejména aby

a) internetová adresa byla veřejnosti bez omezení přístupná prostřednictvím datové sítě internet a aby ji bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat podle obchodní firmy nebo názvu obchodníka s cennými papíry a aby obsah internetové adresy byl obchodníkem s cennými papíry poskytován bezplatně,

b) uveřejňované informace měly podobu datového souboru vhodného ke stažení, v běžně používaném formátu,

c) uveřejňované informace byly uvedeným způsobem dostupné nepřetržitě od uveřejnění alespoň po dobu dvou let.

(3) Obchodník s cennými papíry vždy zároveň uveřejní datum, kdy informace uveřejnil. Doplňuje-li či opravuje-li již uveřejněné informace, vždy uvede datum, kdy doplněné či opravené informace uveřejnil.

(4) Obchodník s cennými papíry bez zbytečného odkladu sdělí České národní bance přesnou internetovou adresu, na které jsou tyto informace dostupné, a to včetně případné aktualizace této adresy.


ČÁST PÁTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 11

Přechodné ustanovení

Informace, které se vztahují k období do 31. prosince 2006, poskytne obchodník s cennými papíry České národní bance podle dosavadních právních předpisů.

§ 12

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 267/2004 Sb., o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění.

2. Vyhláška č. 222/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 267/2004 Sb., o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění.

§ 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 234/2008 Sb. Čl. II

1. Obchodník s cennými papíry poskytne České národní bance informace podle § 4 písm. f) vyhlášky č. 605/2006 Sb., ve znění této vyhlášky, poprvé ve vztahu k obchodům uzavřeným 1. listopadu 2008.

2. Obchodník s cennými papíry je povinen zajistit, že jeho externí auditor nebo auditorská společnost předloží zprávu podle § 6a odst. 1 písm. a) způsobem podle § 6 odst. 1 nebo 2 vyhlášky č. 605/2006 Sb., ve znění této vyhlášky, poprvé za rok 2008.


Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 21 odst. 1 a § 22 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

1a) § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).

1b) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

2) Čl. 13 odst. 3 a 4 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

3) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

4) § 2 písm. l) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

5) § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).

6) § 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

7) § 2 písm. m) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

8) § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému.


Příloha č. 2 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Druhy a rozsah poskytnutých investičních služeb

Výkazy OCP (ČNB) 30-04, OCP (ČNB) 31-04 s kódem datového souboru DOSOS30, DOCOS31 obsahují údaje o objemu obhospodařovaného majetku podle jednotlivých investičních nástrojů a dále obsahují celkový počet zákazníků, počet zákazníků podle typu smluvního vztahu, aktivity zákazníka, nároku zákazníka na náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a sídla nebo místa trvalého pobytu zákazníka. Údaje se člení do dvou částí, strukturovaných na datové oblasti.

Část 1: Přehled obhospodařovaného majetku

Datová oblast: Objem obhospodařovaných cenných papírů (jen pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou)

Datová oblast obsahuje údaje o objemech obhospodařovaných investičních nástrojů podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona. Přehled obsahuje členění podle druhu investičního nástroje. Vykazuje se celková reálná hodnota investičních nástrojů k poslednímu dni sledovaného období.

Datová oblast: Objem obhospodařovaných derivátů

Datová oblast obsahuje údaje o objemech obhospodařovaných derivátů. Přehled obsahuje členění podle druhu derivátu a kategorie podkladového aktiva. Vykazovaným údajem je celková reálná hodnota derivátů k poslednímu dni sledovaného období a celková hodnota podkladového aktiva k poslednímu dni sledovaného období.

Datová oblast: Objem obhospodařovaných finančních prostředků

Datová oblast obsahuje údaje o objemech obhospodařovaných finančních prostředků.

Část 2: Počet a struktura zákazníků (jen pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou)

Datová oblast: Struktura zákazníků

Datová oblast obsahuje informace o celkovém počtu zákazníků a o počtu zákazníků podle typu smluvního vztahu, aktivity zákazníka, podle objemu obchodů rozlišené na aktivní a neaktivní zákazníky, nároku zákazníka na náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a podle sídla nebo místa trvalého pobytu zákazníka. V případě, že je zákazník s obchodníkem ve více smluvních vztazích, vykazují se údaje za každý typ smluvního vztahu. Počet zákazníků celkem nemusí souhlasit se součtem počtů zákazníků podle jednotlivých smluvních vztahů. Datová oblast dále obsahuje informace o počtu nových zákazníků.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Objem majetku zákazníků

Výkazy OCP (ČNB) 34-04, OCP (ČNB) 35-04 s kódem datového souboru DOCOS34, DOCOS35 obsahují údaje o objemu majetku zákazníků v členění odpovídajícím evidencím jednotlivých obchodníků s cennými papíry a údaje o zůstatcích na jednotlivých účtech, na nichž obchodník s cennými papíry vede operace s majetkem zákazníků pasivní i aktivní povahy. Souhrnně se udává stav majetku zákazníků vedený na rozvahových a podrozvahových pasivních účtech. Údaje jsou členěny na část 1 až 3, které se dále člení na datové oblasti.

Část 1: Majetek zákazníků evidovaný v rozvaze

Datová oblast: Objem majetku zákazníků evidovaný jako rozvahová aktiva

Datová oblast obsahuje objem majetku zákazníků vykázaný jako rozvahová aktiva, evidovaný na analytických účtech obchodníka s cennými papíry, na kterých je účtováno o pohybu a stavu majetku zákazníků.

Datová oblast: Objem majetku zákazníků evidovaný jako rozvahová pasiva

Datová oblast obsahuje objem majetku zákazníků vykázaný jako rozvahové závazky, evidovaný na analytických účtech obchodníka s cennými papíry, na kterých je účtováno o pohybu a stavu majetku zákazníků.

Část 2: Majetek zákazníků evidovaný v podrozvaze

Datová oblast: Objem majetku zákazníků evidovaný jako podrozvahová aktiva

Datová oblast obsahuje objem majetku zákazníků vykázaný jako podrozvahová aktiva, evidovaný na analytických účtech obchodníka s cennými papíry, na kterých je účtováno o pohybu a stavu majetku zákazníků.

Datová oblast: Objem majetku zákazníků evidovaný jako podrozvahová pasiva

Datová oblast obsahuje objem majetku zákazníků vykázaný jako podrozvahové závazky, evidovaný na analytických účtech obchodníka s cennými papíry, na kterých je účtováno o pohybu a stavu majetku zákazníků.

Část 3: Majetek zákazníků celkem

Datová oblast: Souhrn majetku zákazníků

Datová oblast obsahuje souhrn majetku zákazníků vykázaný jako rozvahová a podrozvahová pasiva.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Přijaté pokyny a uzavřené obchody (deník obchodníka s cennými papíry)

Výkazy MKT (ČNB) 41-12, MKT (ČNB) 42-12 MKT (ČNB), 43-12 a MKT (ČNB) 44-12 s kódem datových souborů MOKAS41, MOKAS42, MOKAS43 a MOKAS44 obsahují informace o přijatých pokynech k obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičních nástrojů, informace o obchodech uzavřených na základě těchto pokynů na účet zákazníka nebo na vlastní účet obchodníka s cennými papíry za příslušné období, informace o investičních nástrojích, které jsou předmětem pokynu nebo obchodu a osobách, jejichž identifikace je uváděna v informacích o pokynech a obchodech.

Zákazník je ve výkazech vždy identifikován rodným číslem, identifikačním číslem právnické osoby nebo náhradní identifikací přidělenou zákazníkovi osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů namísto takového čísla, nebo jedinečným číslem přiděleným zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy obchodníka s cennými papíry, pokud mu rodné číslo, identifikační číslo právnické osoby nebo náhradní identifikace nebyly přiděleny.

Obchodník s cennými papíry je ve výkazech vždy označen mezinárodním identifikačním kódem banky (BIC).

Výkaz MKT (ČNB) 41-12 - datový soubor MOKAS41: Informace o pokynech

Výkaz obsahuje evidenci pokynů k obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičních nástrojů. Vykazují se všechny podané pokyny včetně neuskutečněných s uvedením veškerých náležitostí podaného pokynu, zejména číslo pokynu, cenová notace, typ vztahu, typ pokynu, způsob přijetí pokynu, datum a čas přijetí pokynu, propojovací číslo pokynu, identifikace zadavatele, identifikace zákazníka, datum platnosti pokynu, identifikace investičního nástroje, ukazatel nákupu/prodeje, limitní cena, limitní objem, požadované množství/nominální hodnota, notace množství, požadované datum vypořádání, požadovaná protistrana, další dispozice k provedení pokynu, výše a měna úplaty obchodníkovi s cennými papíry, identifikace třetí osoby, výše a měna úplaty třetí osobě, datum a čas přijetí zrušení pokynu, datum a čas předání zrušení pokynu, důvod zrušení, požadavek na nezveřejnění limitního pokynu, nestandardní požadavek na provedení pokynu, datum a čas zveřejnění pokynu, datum a čas předání pokynu a identifikace osob, které prováděly odborné obchodní činnosti související s pokynem.

Výkaz MKT (ČNB) 42-12 - datový soubor MOKAS42: Informace o obchodech

Výkaz obsahuje evidenci obchodů uskutečněných na základě přijatých pokynů, jejichž předmětem je investiční nástroj, jakož i obchodů uzavřených obchodníkem s cennými papíry na vlastní účet. Vykazují se všechny realizované obchody s uvedením všech relevantních skutečností, zejména cenová notace, typ transakce, kategorie zákazníka dle směrnice MiFID, číslo pokynu, referenční číslo obchodu, autor čísla obchodu, datum a čas uskutečnění obchodu, ukazatel nákupu/prodeje, postavení, identifikace investičního nástroje, identifikace zákazníka, jednotková cena v měně nebo v procentech, množství/nominální hodnota, protistrana obchodu, identifikace místa, předpokládaný a skutečný den vypořádání, objem obchodu, výše a měna úplaty obchodníkovi s cennými papíry, výše a měna úplaty třetí osobě, datum a čas zrušení obchodu a identifikace osob, které prováděly odborné obchodní činnosti související s obchodem.

Výkaz MKT (ČNB) 43-12 - datový soubor MOKAS43: Informace o nástrojích

Výkaz obsahuje údaje o investičních nástrojích, jejichž identifikace byla použita ve výkazech Informace o pokynech a Informace o obchodech s výjimkou kótovaných investičních cenných papírů podle § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona. Vykazuje se zejména měna nominální hodnoty/realizační ceny, druh investičního nástroje podle číselníku ČNB, typ podkladového aktiva, rozlišení dle sídla emitenta, identifikace a název investičního nástroje, identifikace a název podkladového nástroje, druh investičního nástroje podle ISO 10962 (volitelně), datum splatnosti/realizace, realizační cena, cenový multiplikátor/hodnota bodu, aktuální nominální hodnota a vysvětlivka.

Výkaz MKT (ČNB) 44-12 - datový soubor MOKAS44: Informace o osobách

Výkaz obsahuje údaje o všech zadavatelích pokynu, zákaznících, protistranách obchodu, osobách, které prováděly odborné obchodní činnosti související s pokynem a obchodem a vázaném zástupci vyskytujících se ve výkazech Informace o pokynech a Informace o obchodech. Vykazuje se zejména identifikace osoby, ekonomický sektor osoby, autor identifikace osoby, datum narození, identifikační číslo osoby, název nebo příjmení, jméno a adresa místa trvalého pobytu nebo sídla. Informace o osobách, které jsou identifikovány prostřednictvím Market Identifier Code (MIC) dle ISO 10383 není požadována.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Organizační struktura a osoby s kvalifikovanou účastí

Výkaz OCP (ČNB) 48-04 s kódem datového souboru DOCOS48 obsahuje základní identifikační údaje o vykazujícím subjektu, údaje o základním kapitálu, dále údaje o počtu zaměstnanců, počtu organizačních jednotek, identifikační údaje o pobočkách v zahraničí a údaje o členech statutárního a dozorčího orgánu a řídících osobách vykazujícího subjektu, dále jsou uvedeny kontaktní osoby pro vymezené oblasti činností. Výkaz obsahuje také přehled o akcionářské struktuře a informace o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry. Výkaz je členěn do 5 částí strukturovaných do datových oblastí.

Část 1: Základní údaje o obchodníkovi s cennými papíry

Datová oblast: DIS60_01 Identifikace vykazujícího subjektu

Datová oblast obsahuje název, identifikační číslo, adresu sídla a korespondenční (doručovací) adresu, telefonické a faxové spojení, adresu elektronické pošty a internetové stránky obchodníka s cennými papíry.

Datová oblast: D1S60_06 Údaje o zřizovateli pobočky

Datová oblast obsahuje název zřizovatele pobočky, identifikační číslo, adresu sídla, telefonické a faxové spojení a adresu elektronické pošty ústředny sídla zřizovatele pobočky (organizační složky).

Datová oblast: DIS60_02 Základní kapitál vykazujícího subjektu

Datová oblast obsahuje Základní kapitál obchodníka s cennými papíry (zapsaný, splacený i zapsaný v obchodním rejstříku) a dále prostředky pro splacení základního kapitálu včetně emisního ážia v členění podle původu na Českou republiku státní a Českou republiku soukromý a dále na členské státy EU bez České republiky, ostatní státy EHP bez EU a ostatní státy bez EHP. Rozdělení základního kapitálu na tuzemský a zahraniční se uvádí u právnických osob podle státu registrace a u fyzických osob podle trvalého pobytu akcionáře.

Datová oblast: D1S60_03 Počet hlasovacích práv vykazujícího subjektu

Datová oblast obsahuje počet hlasovacích práv vykazujícího subjektu, z toho počet hlasovacích práv z držených vlastních akcií a uplatnitelná hlasovací práva.

Datová oblast: DIS60_04 Stav zaměstnanců vykazujícího subjektu

Datová oblast obsahuje evidenční a přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců obchodníka s cennými papíry v členění na Českou republiku centrálu a organizační složky, členské státy EU bez České republiky, ostatní státy EHP bez EU a ostatní státy bez EHP, a to vždy z pohledu organizační složky.

Datová oblast: D1S60_05 Počet organizačních jednotek vykazujícího subjektu

V této datové oblasti jsou vykazovány organizační jednotky bez centrály obchodníka s cennými papíry v členění na Českou republiku členské státy EU bez České republiky, ostatní státy EHP bez EU a ostatní státy bez EHP.

Datová oblast: DIS60_07 Základní identifikační údaje o pobočce v zahraničí

Datová oblast obsahuje název pobočky v zahraničí, adresu sídla, telefonické a faxové spojení a adresu elektronické pošty ústředny sídla pobočky obchodníka s cennými papíry, jméno a titul vedoucího představitele pobočky v zahraničí.

Část 2: Členové orgánů obchodníka s cennými papíry

Datová oblast: D1S60_11 Členové statutárního orgánu vykazujícího subjektu

Datová oblast obsahuje seznam členů statutárního orgánu obchodníka s cennými papíry s uvedením jejich jména, příjmení, titulu, data narození, telefonního a faxového spojení, adresy elektronické pošty, pracovní funkce a data nástupu do funkce.

Datová oblast: DIS60_12 Členové dozorčího orgánu vykazujícího subjektu

Datová oblast obsahuje seznam členů dozorčího orgánu obchodníka s cennými papíry s uvedením jejich jména, příjmení, titulu, data narození, telefonního a faxového spojení, adresy elektronické pošty, pracovní funkce a data nástupu do funkce.

Část 3: Řídící a kontaktní osoby obchodníka s cennými papíry

Datová oblast: DIS60_13 Řídící osoby vykazujícího subjektu

Datová oblast obsahuje seznam řídících osob obchodníka s cennými papíry s uvedením jejich jména, příjmení, titulu, data narození, telefonního a faxového spojení, adresy elektronické pošty, pracovní funkce a data nástupu do funkce, dále také vztah řídící osoby k vykazujícímu subjektu a hlavní pracovní oblasti.

Datová oblast: DIS60_14 Kontaktní osoby vykazujícího subjektu pro vymezené oblasti

Datová oblast obsahuje seznam kontaktních osob obchodníka s cennými papíry pro vymezené oblasti (vnitřní audit, statistika, výkaznictví pro Českou národní banku, účetnictví, spolupráce s dohledem nad finančním trhem a styk s veřejností) s uvedením jejich jména, příjmení, titulu, data narození, telefonního a faxového spojení, adresy elektronické pošty a pracovní funkce.

Část 4: Akcionářská struktura a kvalifikovaná účast

Datová oblast: DIS60_42 Akcionáři vykazujícího subjektu - právnické osoby

Datová oblast obsahuje údaje o akcionářích obchodníka s cennými papíry - právnických osobách s uvedením identifikačního čísla, názvu právnické osoby, země sídla, ekonomického sektoru, ekonomické činnosti, celkové jmenovité hodnoty akcií držených akcionářem v Kč, celkového počtu hlasovacích práv držených akcionářem a uplatňování významného vlivu. Uvádějí se pouze akcionáři s podílem na základním kapitálu obchodníka s cennými papíry vyšším než 5 %.

Datová oblast: DIS60_43 Akcionáři vykazujícího subjektu - fyzické osoby

Datová oblast obsahuje údaje o akcionářích obchodníka s cennými papíry - fyzických osobách s uvedením jejich jména, příjmení, titulu, data narození, adresy místa trvalého pobytu, celkové jmenovité hodnoty akcií držených akcionářem v Kč, celkového počtu hlasovacích práv držených akcionářem a uplatňování významného vlivu. Uvádějí se pouze akcionáři s podílem na základním kapitálu obchodníka s cennými papíry vyšším než 5 %.

Datová oblast: DOCO48_10 Kvalifikovaná účast na vykazujícím subjektu - právnické osoby

Datová oblast obsahuje údaje o kvalifikovaných účastech na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou. Výkaz zachycuje všechny právnické osoby, které mají přímý nebo nepřímý podíl nebo součet těchto podílů představuje alespoň 10 % na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vykazujícího subjektu nebo uplatňují významný vliv na řízení vykazujícího subjektu. U nepřímého podílu se uvádí, o který stupeň nepřímého podílu se jedná a vazba na osobu, ve které má tato osoba přímou účast. Datová oblast také obsahuje údaje o osobách, které jednají ve shodě a tímto způsobem společně tvoří kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou. U vykázaných subjektů se uvádí základní identifikační údaje a hodnota podílu v propojené osobě a ve vykazujícím subjektu.

Datová oblast: DOCO48_20 Kvalifikovaná účast na vykazujícím subjektu - fyzické osoby

Datová oblast obsahuje údaje o kvalifikovaných účastech na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou. Výkaz zachycuje všechny fyzické osoby, které mají přímý nebo nepřímý podíl nebo součet těchto podílů představuje alespoň 10 % na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vykazujícího subjektu nebo uplatňují významný vliv na řízení vykazujícího subjektu. U nepřímého podílu se uvádí, o který stupeň nepřímého podílu se jedná a vazba na osobu, ve které má tato osoba přímou účast. Datová oblast také obsahuje údaje o osobách, které jednají ve shodě a tímto způsobem společně tvoří kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou. U vykázaných subjektů se uvádí základní identifikační údaje a hodnota podílu v propojené osobě a ve vykazujícím subjektu.

Datová oblast: DOCO48_30 Kvalifikovaná účast na vykazujícím subjektu - detail osob jednajících ve shodě

Datová oblast obsahuje údaje o právnických i fyzických osobách, které jednají ve shodě a společně mají kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry, který není bankou. Příslušnost ke skupině osob, které jednají ve shodě je vyznačena jednoznačnou identifikací. U vykázaných subjektů se uvádí základní identifikační údaje a hodnota podílu v propojené osobě a ve vykazujícím subjektu.

Část 5: Kvalifikované účasti obchodníka s cennými papíry

Datová oblast: DIS60_41 Kvalifikované účasti vykazujícího subjektu v jiných právnických osobách

Datová oblast obsahuje údaje o kvalifikovaných účastech obchodníka s cennými papíry v jiných právnických osobách s uvedením identifikačního čísla, názvu právnické osoby, země sídla, právní formy, ekonomického sektoru, odvětví, hospodářského výsledku, uplatňování významného vlivu, základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku, celkového počtu hlasovacích práv, hodnoty přímého a nepřímého podílu obchodníka s cennými papíry v Kč a počtu přímých a nepřímých hlasovacích práv.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Finanční situace a výsledky hospodaření na individuálním základě

Výkazy o finanční situaci a výsledcích hospodaření na individuálním základě obsahují výkazy „základní rozvaha a podrozvaha“ OCP (ČNB) 10-04 s kódem datového souboru ROCOS10, „výkaz zisku a ztráty“ OCP (ČNB) 20-04 s kódem zdatového souboru VYCOS20 a výkaz „doplňkové informace k finančním výkazům“ OCP (ČNB) 11-04 s kódem datového souboru ROCOS11, které obsahují údaje o ekonomické situaci obchodníka s cennými papíry na individuálním základě, a to o aktivech, závazcích a vlastním kapitálu, podrozvahových aktivech, podrozvahových pasivech, výnosech, nákladech, ziscích a ztrátách, pohledávkách v členění podle sektorů a činností, závazcích v členění podle sektorů a činností, struktuře derivátových obchodů, repo obchodech a obdobných transakcích a struktuře úrokových výnosů a nákladů. Údaje jsou sledovány ve 3 datových souborech, které se dále člení na části a na datové oblasti.

Základní rozvaha a podrozvaha (Výkaz OCP (ČNB) 10-04 s kódem datového souboru ROCOS10)

Část 1: Základní rozvaha

Datová oblast: Aktiva v nákladním členění

Datová oblast obsahuje údaje o aktivech vykazujícího subjektu členěné na pokladní hotovost a vklady u emisních bank, finanční aktiva k obchodování, finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, realizovatelná finanční aktiva, úvěry a jiné pohledávky, finanční investice držené do splatnosti, zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou, kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů, hmotný majetek, nehmotný majetek, účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve společných podnicích, daňové pohledávky, ostatní aktiva, neoběžná aktiva a ukončované činnosti určené k prodeji. Údaje, které nejsou upraveny o opravné položky a oprávky jsou uvedeny zvlášť za tuzemskou měnu a cizí měny, daňové rezidenty a nerezidenty. Údaje za opravné položky a oprávky a údaje kompenzované o opravné položky a oprávky jsou uvedeny společně za všechny měny, rezidenty i nerezidenty.

Datová oblast: Závazky a vlastní kapitál v nákladním členění

Závazky celkem obsahují údaje o vkladech, úvěrech a ostatních finančních závazcích vůči centrálním bankám, finančních závazcích k obchodování, finančních závazcích v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, finančních závazcích v naběhlé hodnotě, finančních závazcích spojených s převáděnými aktivy, zajišťovacích derivátech se zápornou reálnou hodnotou, záporných změnách reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů, rezervách, daňových závazcích, ostatních závazcích, závazcích z ukončovaných činností určených k prodeji. Údaje o vlastním kapitálu celkem obsahují údaje o základním kapitálu, emisním ážiu, fondech z přecenění a ostatních oceňovacích rozdílech, rezervních fondech, nerozděleném zisku nebo neuhrazená ztráta z předchozích období, vlastních akciích, zisku nebo ztrátě za běžné období. Údaje jsou uvedeny jednak celkem a jednak zvlášť za tuzemskou měnu a cizí měny, rezidenty a nerezidenty.

Část 2: Podrozvaha

Datová oblast: Poskytnuté přísliby, záruky, pohledávky z derivátů a obdobné položky

Datová oblast obsahuje údaje o poskytnutých příslibech a zárukách, poskytnutých zástavách, pohledávkách ze spotových operací, pohledávkách z pevných termínových operací, pohledávkách z opcí, odepsaných pohledávkách, hodnotách předaných k obhospodařování, hodnotách předaných do úschovy, správy a k uložení. Údaje jsou uvedeny jednak celkem a jednak zvlášť za tuzemskou měnu a cizí měny, rezidenty a nerezidenty.

Datová oblast: Přijaté přísliby, záruky, závazky z derivátů a obdobné položky

Datová oblast obsahuje údaje o přijatých příslibech a zárukách, přijatých zástavách, závazcích ze spotových operací, závazcích z pevných termínových operací, závazcích z opcí, hodnotách převzatých k obhospodařování, hodnotách převzatých do úschovy, správy a k uložení. Údaje jsou uvedeny jednak celkem a jednak zvlášť za tuzemskou měnu a cizí měny, rezidenty a nerezidenty.

Výkaz zisku a ztráty (Výkaz OCP (ČNB) 20-04 s kódem datového souboru VYCOS20)

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

Datová oblast: Výnosy, náklady, zisky a ztráty

Datová oblast obsahuje údaje o zisku z finanční a provozní činnosti, úrokových výnosech, úrokových nákladech, nákladech na základní kapitál splatný na požádání, výnosech z dividend, výnosech z poplatků a provizí, nákladech na poplatky a provize, realizovaném zisku nebo ztrátě z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty, zisku nebo ztrátě z finančních aktiv a závazků k obchodování, zisku nebo ztrátě z finančních aktiv a závazků v reálné hodnotě vykázaných do zisku nebo ztráty, zisku nebo ztrátě ze zajišťovacích účetnictví, kurzových rozdílech, zisku nebo ztrátě z odúčtování aktiv jiných než držených k prodeji, ostatních provozních výnosech, ostatních provozních nákladech, správních nákladech, odpisech, tvorbě rezerv, ztrátě ze znehodnocení, negativním goodwill bezprostředně zahrnutém do výkazu zisku nebo ztráty, podílu na zisku nebo ztrátě přidružených ovládaných osob a společných podniků, zisku nebo ztrátě z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin, zisku nebo ztrátě z pokračujících činností před zdaněním, výdajích na daň z příjmů, zisku nebo ztrátě z pokračujících činností po zdanění, zisku nebo ztrátě z ukončované činnosti po zdanění, zisku nebo ztrátě po zdanění. Údaje jsou uvedeny za všechny měny, rezidenty i nerezidenty dohromady.

Doplňkové informace k finančním výkazům (Výkaz OCP (ČNB) 11-04 s kódem datového souboru ROCOS11)

Část 1: Struktura pohledávek a závazků

Datová oblast: Pohledávky podle sektorů dlužníků

Datová oblast obsahuje údaje o pohledávkách podle sektorů dlužníků členěných na úvěrové instituce a centrální banku, finanční instituce jiné než úvěrové instituce a centrální banka, státní instituce a ostatní zákazníky. Údaje nekompenzováné o opravné položky a oprávky a údaje kompenzované o opravné položky a oprávky jsou uvedeny souhrnně za všechny měny, rezidenty i nerezidenty. Pohledávky podle sektorů se v rámci každého sektoru člení na pohledávky splatné na požádání, pohledávky splatné do 1 roku a ostatní pohledávky. Údaje jsou dále rozlišeny na vlastní prostředky a prostředky zákazníků.

Datová oblast: Sektorově nečleněné pohledávky podle činností

Datová oblast obsahuje údaje o maržích burzovních derivátů obchodovaných na vlastní účet, maržích burzovních derivátů obchodovaných pro zákazníky, pohledávkách za trhem cenných papírů, pohledávkách za příkazci z titulu obchodů s investičními nástroji, upsaných cenných papírech určených k umístění na veřejnosti, hodnotách k inkasu, jiných pohledávkách. Údaje, které nejsou upraveny o opravné položky a oprávky, jsou uvedeny zvlášť za tuzemskou měnu a cizí měny, rezidenty a nerezidenty. Údaje za opravné položky a oprávky a údaje zohledňující opravné položky a oprávky jsou uvedeny společně za všechny měny, rezidenty i nerezidenty.

Datová oblast: Vybrané finanční závazky podle sektorů věřitelů

Datová oblast obsahuje údaje o finančních závazcích členěných podle sektorů věřitelů členěných na úvěrové instituce a centrální banku, finanční instituce jiné než úvěrové a centrální banka, státní instituce, ostatní zákazníky. Údaje jsou uvedeny souhrnně za tuzemskou měnu a cizí měny, rezidenty a nerezidenty. Vybrané finanční závazky podle sektorů jsou uvnitř každého sektoru členěné na vklady, úvěry a ostatní finanční závazky splatné na požádání, vklady, úvěry a ostatní finanční závazky splatné do 1 roku a vklady, úvěry a ostatní finanční závazky splatné nad 1 rok.

Datová oblast: Sektorově nečleněné finanční závazky podle činností

Datová oblast obsahuje údaje o závazcích vůči trhu cenných papírů, závazcích vůči příkazcům z titulu obchodování s investičními nástroji, závazcích vůči příkazcům z titulu obstarání emise cenných papírů zákazníka, závazcích z cenných papírů klientů v dispozici vykazujícího subjektu, závazcích z hodnot zaslaných k inkasu, vkladových certifikátech, vkladních listech, jiných finančních závazcích. Údaje jsou uvedeny jednak celkem a jednak zvlášť za tuzemskou měnu a cizí měny, rezidenty a nerezidenty.

Část 2: Struktura derivátů

Datová oblast: Deriváty k obchodování - aktiva

Datová oblast obsahuje údaje o derivátech k obchodování, které představují kladné reálné hodnoty derivátů, členěné podle rizika na úrokové, akciové, měnové, úvěrové, komoditní a ostatní deriváty k obchodování. Uvnitř každé rizikové třídy jsou uvedeny také údaje o derivátech podle druhu a frekvence používání. Hodnota derivátu je vždy doplněna jmenovitou hodnotou podkladového nástroje. Údaje jsou uvedeny za všechny měny, rezidenty i nerezidenty dohromady.

Datová oblast: Deriváty k obchodování - pasiva

Datová oblast obsahuje údaje o derivátech k obchodování, které představují záporné reálné hodnoty derivátů, členěné podle rizika na úrokové, akciové, měnové, úvěrové, komoditní a ostatní deriváty k obchodování. Uvnitř každé rizikové třídy jsou uvedeny také deriváty podle druhu. Hodnota derivátu je vždy doplněna jmenovitou hodnotou podkladového nástroje. Údaje jsou uvedeny souhrnně za všechny měny, rezidenty i nerezidenty.

Datová oblast: Zajišťovací deriváty k zajištění reálné hodnoty - aktiva

Datová oblast obsahuje údaje o zajišťovacích derivátech k zajištění reálné hodnoty, které představují kladné reálné hodnoty derivátů, členěné podle rizika na úrokové, akciové, měnové komoditní a ostatní deriváty k zajištění reálné hodnoty. Uvnitř každé rizikové třídy jsou uvedeny také deriváty podle druhu. Hodnota derivátu je vždy doplněna jmenovitou hodnotou podkladového nástroje. Údaje jsou uvedeny souhrnně za všechny měny, rezidenty i nerezidenty.

Datová oblast: Zajišťovací deriváty k zajištění reálné hodnoty - pasiva

Datová oblast obsahuje údaje o zajišťovacích derivátech k zajištění reálné hodnoty, které představují záporné reálné hodnoty derivátů, členěné podle rizika na úrokové, akciové, měnové, komoditní a ostatní deriváty k zajištění reálné hodnoty. Uvnitř každé rizikové třídy jsou uvedeny deriváty podle druhu. Hodnota derivátu je vždy doplněna jmenovitou hodnotou podkladového nástroje. Údaje jsou uvedeny souhrnně za všechny měny, rezidenty i nerezidenty.

Datová oblast: Zajišťovací deriváty k zajištění peněžních toků - aktiva

Datová oblast obsahuje údaje o zajišťovacích derivátech k zajištění peněžních toků, které představují kladné reálné hodnoty derivátů, členěné podle rizika na úrokové, akciové, měnové, komoditní a ostatní deriváty k zajištění peněžních toků. Uvnitř každé rizikové třídy jsou uvedeny deriváty podle druhu. Hodnota derivátu je vždy doplněna jmenovitou hodnotou podkladového nástroje. Údaje jsou uvedeny souhrnně za všechny měny, rezidenty i nerezidenty.

Datová oblast: Zajišťovací deriváty k zajištění peněžních toků - pasiva

Datová oblast obsahuje údaje o zajišťovacích derivátech k zajištění peněžních toků, které představují záporné reálné hodnoty derivátů, členěné podle rizika na úrokové, akciové, měnové, komoditní a ostatní deriváty k zajištění reálné hodnoty. Uvnitř každé rizikové třídy jsou uvedeny deriváty podle druhu. Hodnota derivátu je vždy doplněna jmenovitou hodnotou podkladového nástroje. Údaje jsou uvedeny souhrnně za všechny měny, rezidenty i nerezidenty.

Datová oblast: Zajišťovací deriváty k zajištění úrokového rizika - aktiva

Datová oblast obsahuje údaje o zajišťovacích derivátech k zajištění úrokového rizika, které představují kladné reálné hodnoty derivátů, členěné na deriváty k zajištění úrokového rizika-reálná hodnota, a na deriváty k zajištění úrokového rizika-peněžní toky. Hodnota derivátu je vždy doplněna jmenovitou hodnotou podkladového nástroje. Údaje jsou uvedeny souhrnně za všechny měny, rezidenty i nerezidenty.

Datová oblast: Zajišťovací deriváty k zajištění úrokového rizika - pasiva

Datová oblast obsahuje údaje o zajišťovacích derivátech k zajištění úrokového rizika, které představují záporné reálné hodnoty derivátů, členěné na deriváty k zajištění úrokového rizika-reálná hodnota, a na deriváty k zajištění úrokového rizika-peněžní toky. Hodnota derivátu je vždy doplněna jmenovitou hodnotou podkladového nástroje. Údaje jsou uvedeny souhrnně za všechny měny, rezidenty i nerezidenty.

Část 3: Repo obchody a obdobné transakce

Datová oblast: Aktiva jiná než hotovost převedená jako kolaterál

Datová oblast obsahuje údaje o aktivech jiných než hotovost, převedených jako kolaterál, které představují převedená, neodúčtovaná aktiva členěná podle portfolií na převedená finanční aktiva k obchodování, převedená finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty, převedená realizovatelná finanční aktiva, převedené úvěry a jiné pohledávky, převedené finanční investice držené do splatnosti a převedená ostatní aktiva a dále rozčleněná podle druhu poskytnutých aktiv na kapitálové nástroje, dluhové cenné papíry a ostatní aktiva. Údaje jsou uvedeny souhrnně za všechny měny, rezidenty i nerezidenty.

Datová oblast: Přijatá hotovost z repo obchodů a obdobných transakcí

Datová oblast obsahuje údaje o závazcích z rep a závazcích z obdobných transakcí členěné podle sektorů na centrální banky, úvěrové instituce, státní instituce a ostatní zákazníky. Údaje jsou uvedeny za všechny měny, rezidenty i nerezidenty dohromady.

Datová oblast: Přijaté kolaterály jiné než hotovost

Datová oblast obsahuje údaje o přijatých kolaterálech z reverzních rep a obdobných transakcí jiných než hotovost členěných podle dalšího nakládání s přijatým kolaterálem na závazky vzniklé z prodeje přijatých kolaterálů, přijaté kolaterály, které jsou dále půjčeny nebo poskytnuty jako kolaterál a přijaté kolaterály, které jsou právě ponechány účetní jednotce a dále členěné podle druhu přijatých aktiv na kapitálové nástroje, dluhové cenné papíry a ostatní aktiva. Údaje jsou uvedeny souhrnně za všechny měny, rezidenty i nerezidenty.

Datová oblast: Poskytnutá hotovost v repo obchodech apod.

Datová oblast obsahuje údaje o pohledávkách z poskytnutých úvěrů v reverzních řepech a obdobných transakcích dále členěné podle sektorů na centrální banky, úvěrové instituce, státní instituce a ostatní zákazníky. Údaje jsou uvedeny souhrnně za všechny měny, rezidenty i nerezidenty.

Část 4: Struktura úrokových výnosů a nákladů

Datová oblast: Úrokové výnosy a náklady z finančních nástrojů

Datová oblast úrokové výnosy obsahuje údaje o úrocích z dluhových cenných papírů, z pohledávek vůči centrálním bankám, úrocích od úvěrových institucí, státních institucí, ostatních zákazníků a zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů. Úrokové náklady obsahují úrokové náklady na dluhové cenné papíry, úroky vůči centrálním vládám, úroky úvěrovým institucím, státním institucím a ostatním zákazníkům a ztrátu ze zajišťovacích úrokových derivátů. Údaje jsou uvedeny souhrnně za všechny měny, rezidenty i nerezidenty. Centrální vládou se rozumí vláda a další orgány výkonné moci, jakož i úřady a osoby, založené nebo najaté vládou, sloužící veřejným účelům.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Finanční situace a výsledky hospodaření na konsolidovaném základě

Finanční situace a výsledky hospodaření na konsolidovaném základě obsahují výkazy „základní rozvaha a podrozvaha“ OCP (ČNB) 70-02 s kódem datového souboru KOCOS70 a „výkaz zisku a ztráty“ OCP (ČNB) 71-02 s kódem datového souboru KOCOS71, které obsahují údaje o ekonomické situaci regulovaného konsolidačního celku na konsolidovaném základě, a to o aktivech, závazcích a vlastním kapitálu, podrozvahových aktivech, podrozvahových pasivech, výnosech, nákladech, ziscích a ztrátách. Výkazy se člení na části a na datové oblasti.

Základní rozvaha a podrozvaha (Výkaz OCP (ČNB) 70-02 s kódem datového souboru KOCOS70)

Část 1: Základní rozvaha

Datová oblast: Aktiva v nákladním členění

Datová oblast obsahuje údaje o aktivech regulovaného konsolidačního celku členěných na pokladní hotovost a vklady u emisních bank, finanční aktiva k obchodování, finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty, realizovatelná finanční aktiva, úvěry a jiné pohledávky, finanční investice držené do splatnosti, zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou, kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů, hmotný majetek, nehmotný majetek, účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve společných podnicích, daňové pohledávky, ostatní aktiva, neoběžná aktiva a ukončované činnosti určené k prodeji. Údaje nekompenzované o opravné položky a oprávky jsou uvedeny zvlášť za tuzemskou měnu a cizí měny. Údaje za opravné položky a oprávky a údaje kompenzované o opravné položky a oprávky jsou uvedeny dohromady za všechny měny. Všechny údaje jsou uvedeny souhrnně za rezidenty i nerezidenty.

Datová oblast: Závazky a vlastní kapitál v nákladním členění

Datová oblast obsahuje údaje o závazcích celkem zahrnující vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centrálním bankám, finanční závazky k obchodování, finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, finanční závazky v naběhlé hodnotě, finanční závazky spojené s převáděnými aktivy, zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou, záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů, rezervy, daňové závazky, ostatní závazky, závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji. Vlastní kapitál celkem obsahuje základní kapitál, emisní ážio, další vlastní kapitál, fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly, rezervní fondy, nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období, vlastní akcie, zisk nebo ztráta za běžné období, mezitímní dividendy, menšinové podíly. Údaje jsou uvedeny jednak celkem a jednak zvlášť za tuzemskou měnu a cizí měny. Všechny údaje jsou uvedeny souhrnně za rezidenty i nerezidenty.

Část 2: Podrozvaha

Datová oblast: Poskytnuté přísliby, paruky, pohledávky z derivátů a obdobné položky

Datová oblast obsahuje údaje zahrnující poskytnuté přísliby a záruky, poskytnuté zástavy, pohledávky ze spotových operací, pohledávky z pevných termínových operací, pohledávky z opcí, odepsané pohledávky, hodnoty předané k obhospodařování, hodnoty předané do úschovy, správy a k uložení. Údaje jsou uvedeny jednak celkem a jednak zvlášť za tuzemskou měnu a cizí měny. Údaje jsou uvedeny souhrnně za rezidenty i nerezidenty.

Datová oblast: Přijaté přísliby, záruky, závazky z derivátů a obdobné položky

Datová oblast obsahuje údaje zahrnující přijaté přísliby a záruky, přijaté zástavy, závazky ze spotových operací, závazky z pevných termínových operací, závazky z opcí, hodnoty převzaté k obhospodařování, hodnoty převzaté do úschovy, správy a k uložení. Údaje jsou uvedeny jednak celkem a jednak zvlášť za tuzemskou měnu a cizí měny. Údaje jsou uvedeny souhrnně za rezidenty i nerezidenty.

Výkaz zisku a ztráty (Výkaz OCP (ČNB) 71-02 s kódem datového souboru KOCOS71)

Část 1: Výkaz zisku a ztráty

Datová oblast: Výnosy, náklady, zisky a ztráty

Datová oblast obsahuje údaje zahrnující zisk z finanční a provozní činnosti, úrokové výnosy, úrokové náklady, náklady na základní kapitál splatný na požádání, výnosy z dividend, výnosy z poplatků a provizí, náklady na poplatky a provize, realizované zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty, zisk nebo ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování, zisk nebo ztráta z finančních aktiv a závazků v reálné hodnotě vykázaných do zisku nebo ztráty, zisk nebo ztráta ze zajišťovacích účetnictví, kurzové rozdíly, zisk nebo ztráta z odúčtování aktiv jiných než držených k prodeji, ostatní provozní výnosy, ostatní provozní náklady, správní náklady, odpisy, tvorba rezerv, ztráty ze znehodnocení, negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu zisku nebo ztráty, podíl na zisku nebo ztrátě přidružených ovládaných osob a společných podniků, zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin, zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním, náklady na daň z příjmů, zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění, zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění, zisk nebo ztráta po zdanění. Údaje jsou uvedeny souhrnně za všechny měny, rezidenty i nerezidenty.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Kapitálová přiměřenost na individuálním základě

Výkaz OCP (ČNB) 40-12 s kódem datového souboru DOCOS40 obsahuje údaje o kapitálové přiměřenosti na individuálním základě podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále jen „zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti"). Výkaz obsahuje informace o struktuře kapitálu, propočtu kapitálové přiměřenosti a výpočtů příslušných kapitálových požadavků k jednotlivým rizikům investičního a obchodního portfolia. Údaje ve výkazu jsou členěny do 7 částí, které se dále člení na datové oblasti.

Část 1: Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost

Datová oblast: Kapitál

Datová oblast obsahuje údaje o struktuře a propočtu hodnoty kapitálu pro účely sledování kapitálové přiměřenosti podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti.

Datová oblast: Přehled kapitálových požadavků

Datová oblast obsahuje přehled všech kapitálových požadavků k úvěrovému, tržnímu a operačnímu riziku podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti. Datová oblast obsahuje kapitálové požadavky podle jednotlivých přístupů. Obchodník s cennými papíry vyplňuje pouze ty položky, které odpovídají jí zvolenému přístupu k výpočtu úvěrového rizika, tržního rizika a operačního rizika. Jednotlivé kapitálové požadavky uvádí obchodník s cennými papíry podle konkrétního přístupu ke kapitálové přiměřenosti. Obchodník s cennými papíry s omezeným rozsahem investičních služeb a obchodník s cennými papíry s omezeným obchodováním na vlastní účet stanovují kapitálový požadavek na základě režijních nákladů.

Datová oblast: Kapitálová přiměřenost a doplňující informace

Datová oblast zahrnuje informace o kapitálové přiměřenosti a přebytku nebo nedostatku kapitálu podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti, a to jak před započtením přechodného kapitálového požadavku, tak po jeho započtení, a doplňující informace.

Datová oblast: Dodatečné informace ke kapitálu a kapitálovým požadavkům

Datová oblast obsahuje informace o nelikvidních aktivech, o kapitálových požadavcích pro obchodníky s cennými papíry s omezeným rozsahem investičních služeb a o kapitálovém požadavku na základě režijních nákladů, podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti. Dále obsahuje odděleně vykázaný kapitálový požadavek k úvěrovému riziku investičního portfolia a k úvěrovému riziku obchodního portfolia.

Datová oblast: Přehled kapitálových požadavků podle Basel 1

Datová oblast obsahuje souhrnný kapitálový požadavek k úvěrovému riziku investičního portfolia (kapitálový požadavek A) a souhrnný kapitálový požadavek ke krytí jednotlivých rizik investičního a obchodního portfolia (kapitálový požadavek B), včetně jeho struktury, stanovený podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti.

Část 2: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku - STA

Datová oblast: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku - standardizovaný přístup celkem

Datová oblast obsahuje kapitálový požadavek k úvěrovému riziku stanovený standardizovaným přístupem (STA), který pokrývá investiční a obchodní portfolio. Zahrnuje kapitálový požadavek stanovený standardizovaným přístupem k úvěrovému riziku investičního portfolia a rovněž část kapitálového požadavku k úvěrovému riziku obchodního portfolia, která obsahuje kapitálový požadavek k riziku protistrany a k volným dodávkám. Datová oblast obsahuje propočet kapitálového požadavku k expozicím celkem, v členění podle typů a kategorií expozic a podle rizikových vah.

Datová oblast: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku - standardizovaný přístup podle kategorií a typů exposic

Datová oblast obsahuje detailní propočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku investičního portfolia, k riziku protistrany a k volným dodávkám, standardizovaným přístupem podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti, za expozice celkem v členění podle typů expozic (rozvaha, podrozvaha, repa a transakce s delší dobou vypořádání, deriváty, křížové započtení) a podle vybraných kategorií expozic (vůči centrálním vládám a centrálním bankám, institucím, podnikovým expozicím a retailovým expozicím, expozicím zajištěným nemovitostmi, expozicím po splatnosti, krátkodobým expozicím vůči institucím a krátkodobým podnikovým expozicím). Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku všech ostatních kategorií expozic, pro které se v dané datové oblasti nevykazuje detailní propočet je obsažen v souhrnných hodnotách v dané datové oblasti. Kapitálový požadavek k sekuritizováným expozicím se do dané datové oblasti nezahrnuje.

Datová oblast: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku - standardizovaný přístup podle kategorií expozic a rizikových vah

Datová oblast obsahuje detailní propočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku investičního portfolia, k riziku protistrany a k volným dodávkám, standardizovaným přístupem podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti, a to podle vybraných kategorií expozic vůči centrálním vládám a centrálním bankám, institucím, podnikovým expozicím a retailovým expozicím, expozicím zajištěným nemovitostmi, expozicím po splatnosti, krátkodobým expozicím vůči institucím a krátkodobým podnikovým expozicím, a podle příslušných rizikových vah, v souladu se zvláštním právním předpisem upravujícím pravidla kapitálové přiměřenosti. Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku všech ostatních kategorií expozic, pro které se v dané datové oblasti nevykazuje detailní propočet, je obsažen v souhrnných hodnotách v dané datové oblasti. Kapitálový požadavek k sekuritizováným expozicím není zahrnut do dané datové oblasti.

Část 3: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku - standardizovaný přístup v IRB

Datová oblast: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku - standardizovaný přístup v IRB celkem

Datová oblast obsahuje kapitálový požadavek k úvěrovému riziku stanovený standardizovaným přístupem rámci přístupu založeném na interním ratingu (dále „STA přístup v rámci IRB"), který pokrývá investiční a obchodní portfolio. Zahrnuje kapitálový požadavek stanovený STA přístupem v rámci IRB k úvěrovému riziku investičního portfolia a rovněž část kapitálového požadavku k úvěrovému riziku obchodního portfolia, který obsahuje kapitálový požadavek k riziku protistrany a k volným dodávkám. Datová oblast obsahuje propočet kapitálového požadavku k expozicím celkem, v členění podle typů a kategorií expozic a podle rizikových vah.

Datová oblast: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku - STA v IRB dle kategorií a typů expozic

Datová oblast obsahuje detailní propočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku investičního portfolia, k riziku protistrany a k volným dodávkám STA přístupem v rámci IRB podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti, a to podle typů expozic (rozvaha, podrozvaha, repa a transakce s delší dobou vypořádání, deriváty, křížové započtení) a podle vybraných kategorií expozic vůči centrálním vládám a centrálním bankám, institucím, podnikovým expozicím, retailovým expozicím a akciovým expozicím. Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku pro kategorie ostatních expozic, pro které se nevykazuje detailní propočet) je obsažen v souhrnných hodnotách v dané datové oblasti. Kapitálový požadavek k sekuritizovaným expozicím není zahrnut do dané datové oblasti.

Datová oblast: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku - STA v IRB dle kategorií expozic a rizikových vah

Datová oblast obsahuje detailní propočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku investičního portfolia, k riziku protistrany a k volným dodávkám STA, přístupem v rámci IRB podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti, a to podle vybraných kategorií expozic vůči centrálním vládám a centrálním bankám, institucím, podnikovým expozicím, retailovým expozicím a akciovým expozicím a podle příslušných rizikových vah v souladu se zvláštním právním předpisem upravujícím pravidla kapitálové přiměřenosti. Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku kategorie ostatních expozic, pro které se nevykazuje detailní propočet, je obsažen v souhrnných hodnotách v dané datové oblasti. Kapitálový požadavek k sekuritizovaným expozicím není zahrnut do dané datové oblasti.

Část 4: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku - IRB

Datová oblast: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku - IRB k vybraným expozicím celkem

Datová oblast obsahuje kapitálový požadavek k úvěrovému riziku stanovený přístupem založeným na interním ratingu (dále jen „IRB přístup"), který pokrývá investiční a obchodní portfolio. Zahrnuje kapitálový požadavek stanovený IRB přístupem k úvěrovému riziku investičního portfolia a riziku rozmělnění investičního portfolia a rovněž část kapitálového požadavku k úvěrovému riziku obchodního portfolia obsahující kapitálový požadavek k riziku protistrany a k volným dodávkám. Datová oblast obsahuje propočet kapitálového požadavku k expozicím celkem, v členění podle typů a kategorií expozic, podle stupňů dlužníka a při použití jiných postupů.

Datová oblast: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku - IRB dle kategorií a typů expozic

Datová oblast obsahuje souhrn kapitálových požadavků stanovených na základě rozdílných způsobů propočtu tedy podle stupně ratingu dlužníka případně podle seskupení, pro expozice specializovaného úvěrování při alternativním zacházení s expozicemi zajištěnými nemovitostmi a z volných dodávek a pro pohledávky nabyté za úplatu. Stanovení kapitálových požadavků k akciovým expozicím, sekuritizovaným expozicím a ostatním expozicím není zahrnuto do dané datové oblasti. Datová oblast obsahuje detailní propočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku a riziku rozmělnění investičního portfolia, k riziku protistrany a k volným dodávkám IRB přístupem podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti, a to podle typů expozic (rozvaha, podrozvaha, repa a transakce s delší dobou vypořádání, deriváty, křížové započtení) a podle vybraných kategorií expozic vůči centrálním vládám a centrálním bankám, institucím, podnikovým expozicím a retailovým expozicím. Kapitálový požadavek se stanovuje na základě rizikově vážených expozic propočtených pro jednotlivé kategorie expozic pomocí vstupních rizikových parametrů. Kapitálový požadavek k riziku rozmělnění investičního portfolia se počítá jen pro pohledávky nabyté za úplatu, což je relevantní pro část podnikových a retailových expozic.

Datová oblast: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku - IRB dle kategorií exposic a stupně dlužníka

Datová oblast obsahuje souhrn kapitálových požadavků stanovených propočtem podle stupňů ratingu dlužníka resp. seskupení. Nezahrnuje kapitálové požadavky propočtené specifickými postupy, tedy pro expozice specializovaného úvěrování, při alternativním zacházení s expozicemi zajištěnými nemovitostmi a z volných dodávek a pro pohledávky nabyté za úplatu (riziko rozmělnění), které jsou uvedeny samostatně. Datová oblast obsahuje detailní propočet kapitálového požadavku IRB přístupem k úvěrovému riziku investičního portfolia, k riziku protistrany a k volným dodávkám, a to podle vybraných kategorií expozic, tedy vůči centrálním vládám a centrálním bankám, institucím, podnikovým expozicím a retailovým expozicím a podle stupně ratingu dlužníka resp. seskupení.

Ratingová stupnice dlužníka odráží výlučně kvantifikaci pravděpodobnosti selhání dlužníka a má alespoň sedm stupňů pro dlužníky mimo selhání a jeden stupeň pro dlužníky v selhání. Stanovení kapitálových požadavků k akciovým expozicím, sekuritizovaným expozicím a ostatním expozicím není zahrnuto do dané datové oblasti.

Datová oblast: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku - IRB dle kategorie exposic a jiných postupů

Datová oblast obsahuje kapitálové požadavky propočtené specifickými postupy, tedy pro expozice specializovaného úvěrování, při alternativním zacházení s expozicemi zajištěnými nemovitostmi a z volných dodávek a pro pohledávky nabyté za úplatu (riziko rozmělnění). Stanovení kapitálových požadavků k akciovým expozicím, sekuritizovaným expozicím a ostatním expozicím není zahrnuto do dané datové oblasti. Datová oblast obsahuje detailní výpočet přístupem kapitálového požadavku k úvěrovému riziku a riziku rozmělnění investičního portfolia a k volným dodávkám založeném na interním ratingu podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti, a to podle vybraných kategorií expozic, tedy vůči centrálním vládám a centrálním bankám, institucím, podnikovým expozicím a retailovým expozicím podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti a podle jiných postupů stanovení kapitálového požadavku než podle stupně ratingu dlužníka resp. seskupení a stanovení kapitálového požadavku k riziku rozmělnění.

Část 5: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku - akciové expozice dle IRB

Datová oblast: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku - akciové exposice dle IRB celkem

Datová oblast obsahuje propočet kapitálového požadavku k akciovým expozicím celkem stanovený IRB přístupem podle použitých metod [metoda odhadu pravděpodobnosti a ztrátovosti selhání (PD/LGD), zjednodušená metoda rizikové váhy a metoda vlastních modelů] a podle stupňů dlužníka u metody odhadu PD/LGD.

Datová oblast: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku - akciové exposice dle IRB PD/LGD přístupu

Datová oblast obsahuje podrobné informace k výpočtu kapitálového požadavku k úvěrovému riziku akciových expozic přístupem založeným na interním ratingu (IRB přístup), v souladu s požadavky pro používání IRB přístupu, a to na základě rizikově vážených akciových expozic propočtených metodou odhadu hodnoty pravděpodobnosti selhání (PD) a ztrátovosti selhání (LGD).

Datová oblast: Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku - akciové exposice dle IRB zjednodušeného přístupu

Datová oblast obsahuje podrobné informace k výpočtu kapitálového požadavku k úvěrovému riziku akciových expozic přístupem založeným na interním ratingu (IRB přístup), v souladu s požadavky pro používání IRB přístupu, a to na základě rizikově vážených akciových expozic propočtených zjednodušenou metodou rizikové váhy.

Část 6: Kapitálový požadavek k pozičnímu a měnovému riziku

Datová oblast: Kapitálový požadavek k úrokovému riziku obchodního portfolia - STA

Datová oblast obsahuje propočet kapitálového požadavku k pozičnímu riziku, tedy k obecnému a specifickému úrokovému riziku obchodního portfolia, k obecnému a specifickému akciovému riziku obchodního portfolia a k měnovému riziku, a to standardizovaným přístupem.

Datová oblast: Kapitálový požadavek k akciovému riziku obchodního portfolia - STA

Datová oblast obsahuje kapitálový požadavek k akciovému riziku obchodního portfolia stanovený standardizovaným přístupem. Zahrnuje kapitálový požadavek ke specifickému a obecnému akciovému riziku a kapitálový požadavek k akciovým pozicím nástrojů fondů kolektivního investování v obchodním portfoliu.

Datová oblast: Kapitálový požadavek k měnovému riziku - STA

Datová oblast obsahuje kapitálový požadavek k měnovému riziku obchodního a investičního portfolia stanovený standardizovaným přístupem.

Část 7: Kapitálový požadavek k operačnímu riziku

Datová oblast: Kapitálový požadavek k operačnímu riziku

Datová oblast obsahuje hodnoty relevantního a alternativního ukazatele pro stanovení kapitálového požadavku k operačnímu riziku pro aktivity povinné osoby při přístupu základního ukazatele (BIA přístup), při standardizovaném přístupu (TSA přístup) a při alternativním standardizovaném přístupu (ASA přístup).

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Kapitálová přiměřenost na konsolidovaném základě

Výkaz OCP (ČNB) 72-02 s kódem datového souboru KOCOS72 obsahuje informace o kapitálové přiměřenosti regulovaného konsolidačního celku na konsolidovaném základě podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti, a to podle platných pravidel, případně podle kombinace platných pravidel s dosavadními pravidly. Vykazovaným údajem jsou informace o struktuře kapitálu regulovaného konsolidačního celku, propočtu kapitálové přiměřenosti a výpočtů příslušných kapitálových požadavků k jednotlivým rizikům investičního a obchodního portfolia regulovaného konsolidačního celku. Skládá se ze sedmi částí. Na rozsah a strukturu tohoto výkazu se obdobně použije příloha č. 9 k této vyhlášce.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Angažovanost na individuálním základě

Výkaz OCP (ČNB) 41-12 s kódem datového souboru DOCOS41 obsahuje informace o angažovanosti obchodníka s cennými papíry na individuálním základě, kterou dodržuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti. Ve výkazu se uvádějí údaje o celkovém kapitálu, který je podstatný pro výpočet angažovanosti, a o angažovanosti investičního a obchodního portfolia vůči osobám a ekonomicky spjatým skupinám osob. Údaje se člení do částí 1 a 2, které jsou dále strukturované na datové oblasti.

Část 1: Celkový kapitál

Datová oblast: Výše kapitálu relevantního pro limity angažovanosti

Datová oblast obsahuje hodnotu kapitálu obchodníka s cennými papíry na individuálním základě, která je podstatná pro výpočet limitů angažovanosti, stanovená podle metodiky k sestavování hlášení o kapitálové přiměřenosti banky podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti.

Část 2: Angažovanost

Datová oblast: Angažovanost vůči osobám a ekonomicky spjatým skupinám osob

Datová oblast obsahuje hodnotu angažovanosti investičního portfolia vůči osobám a ekonomicky spjatým skupinám osob před úpravami a po úpravách, poměr hodnoty angažovanosti investičního portfolia po úpravách ke kapitálu relevantnímu pro výpočet limitů angažovanosti, hodnotu angažovanosti obchodního portfolia a angažovanosti obchodního portfolia vypočtenou jako součet zbývajících dlouhých pozic. Povinná osoba uvádí údaje za všechny dlužníky, u nichž součet angažovanosti investičního portfolia před úpravami a angažovanosti obchodního portfolia činí 10% a více kapitálu na individuálním základě relevantního pro výpočet limitů angažovanosti povinné osoby. Při vykazování angažovanosti vůči ekonomicky spjatým skupinám se postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti. Pro účely angažovanosti se započítává jakákoliv expozice představovaná aktivem v jeho účetní hodnotě před snížením o opravné položky nebo podrozvahovou položkou v účetní hodnotě bez odečtení rezerv a bez aplikace rizikových vah nebo konverzních faktorů podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti.

Datová oblast: Angažovanost jednotlivých osob - členů ekonomicky spjatých skupin

Datová oblast obsahuje hodnotu angažovanosti investičního portfolia po úpravách a hodnotu angažovanosti obchodního portfolia, vypočtenou jako součet zbývajících dlouhých pozic, vůči jednotlivým osobám - členům ekonomicky spjatých skupin. Při vykazování angažovanosti vůči jednotlivým osobám - členům ekonomicky spjaté skupiny se postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti. Pro účely angažovanosti se započítává jakákoliv expozice představovaná aktivem v jeho účetní hodnotě před snížením o opravné položky nebo podrozvahovou položkou v účetní hodnotě bez odečtení rezerv vždy bez aplikace rizikových vah nebo konverzních faktorů podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Angažovanost na konsolidovaném základě

Výkaz OCP (ČNB) 73-02 s kódem datového souboru KOCOS73 obsahuje informace o angažovanosti obchodníka s cennými papíry na konsolidovaném základě, kterou dodržuje obchodník s cennými papíry podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti. Ve výkazu se uvádějí údaje o výši kapitálu regulovaného konsolidačního celku relevantního pro limity angažovanosti a o angažovanosti investičního a obchodního portfolia regulovaného konsolidačního celku vůči osobám a ekonomicky spjatým skupinám osob. Údaje se člení do částí 1 a 2, které jsou dále strukturovány na datové oblasti.

Část 1: Celkový kapitál

Datová oblast: Výše kapitálu regulovaného konsolidačního celku relevantního pro limity angažovanosti

Datová oblast obsahuje hodnotu kapitálu na konsolidovaném základě podstatného pro výpočet limitů angažovanosti, stanovenou zvláštním právním předpisem upravujícím pravidla kapitálové přiměřenosti.

Část 2: Angažovanost

Datová oblast: Angažovanost regulovaného konsolidačního celku vůči osobám a ekonomicky spjatým skupinám osob

Datová oblast obsahuje hodnotu angažovanosti investičního portfolia vůči osobám a ekonomicky spjatým skupinám osob před úpravami a po úpravách, poměr hodnoty angažovanosti investičního portfolia po úpravách ke kapitálu relevantnímu pro výpočet limitů angažovanosti, hodnotu angažovanosti obchodního portfolia a angažovanosti obchodního portfolia vypočtenou jako součet zbývajících dlouhých pozic. Regulovaný konsolidační celek uvádí údaje za všechny dlužníky, u nichž součet angažovanosti investičního portfolia před úpravami a angažovanosti obchodního portfolia činí 10 % a více kapitálu na konsolidovaném základě relevantního pro výpočet limitů angažovanosti. Při vykazování angažovanosti vůči ekonomicky spjatým skupinám se postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti. Limity angažovanosti investičního portfolia jsou vymezeny ve zvláštním právním předpisu upravujícím pravidla kapitálové přiměřenosti. Pro účely angažovanosti se započítává každá expozice představovaná aktivem v jeho účetní hodnotě před snížením o opravné položky nebo podrozvahovou položkou v účetní hodnotě bez odečtení rezerv a bez aplikace rizikových vah nebo konverzních faktorů.

Datová oblast: Angažovanost jednotlivých osob - členů ekonomicky spjatých skupin

Datová oblast obsahuje hodnotu angažovanosti investičního portfolia po úpravách a hodnotu angažovanosti obchodního portfolia, vypočtenou jako součet zbývajících dlouhých pozic vůči jednotlivým osobám, členům ekonomicky spjatých skupin. Při vykazování angažovanosti vůči jednotlivým osobám - členům ekonomicky spjaté skupiny se postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla kapitálové přiměřenosti. Pro účely angažovanosti se započítává jakákoliv expozice představovaná aktivem v jeho účetní hodnotě před snížením o opravné položky nebo podrozvahovou položkou v účetní hodnotě bez odečtení rezerv a bez aplikace rizikových vah nebo konverzních faktorů.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Operace uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby

Hlášení obsahuje přehled vybraných operací, tedy obchodů, služeb a jiných ujednání obchodníka s cennými papíry sjednaných mezi obchodníkem s cennými papíry na jedné straně a smíšenou holdingovou osobou nebo dalšími jí ovládanými osobami na straně druhé (dále v této příloze jen „partner“), včetně poskytnutých a přijatých záruk a jiných podrozvahových operací. V hlášení se zachycují operace sjednané ve vykazovacím období.

Údaje o jednotlivých sledovaných operacích obsahují alespoň celkovou hodnotu operace v Kč a případně také ve sjednané měně, údaje o partnerovi, s nímž obchodník s cennými papíry provedl dotčenou operaci, typ operace podle klasifikace operací uvnitř skupiny a označení, zda-li jde o operaci významnou nebo nikoliv.

Operace uvnitř skupiny se považuje za významnou, přesahuje-li 5 % součtu kapitálových požadavků k úvěrovému, tržnímu a operačnímu riziku, stanovených na individuálním základě obchodníkem s cennými papíry ve skupině smíšené holdingové osoby; operace uvnitř skupiny stejného charakteru, sjednané se stejným partnerem a ve stejné měně, se považují za jednu operaci. Pokud se pod daným typem operace vyskytuje méně než pět významných operací, uvádí se pět hodnotově nejvyšších operací, pokud se v daném typu a vykazovacím období vyskytují.

Hlášení obsahuje dále podrobnější informace o vykazovaných operacích a partnerech, s nimiž vykazované operace obchodník s cennými papíry sjednal. Obchodník s cennými papíry uvede, zda a jak operace uvnitř skupiny člení v rámci jednotlivých typů operace.

Uvedený typ operace vyjadřuje charakter obchodu, služby nebo jiného ujednání sjednaného mezi obchodníkem s cennými papíry a partnerem účastnícím se dané operace. Vykazovanou operaci obchodník s cennými papíry zařadí do příslušného typu podle následující klasifikace:

Typ 1 operace, jejichž výsledkem je kapitálové propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, zejména peněžité nebo nepeněžité vklady obchodníka s cennými papíry do základního kapitálu, rezervních či kapitálových fondů, podřízené pohledávky obchodníka s cennými papíry,

Typ 2 operace uskutečněné v důsledku kapitálového propojení osob ve skupině smíšené holdingové osoby, zejména převod zisku nebo jeho části, převod z rozdělení jiných vlastních zdrojů,

Typ 3 obchody s finančními nástroji, zejména obchody s cennými papíry, obchody s deriváty, úvěry, vklady,

Typ 4 podrozvahové operace, zejména úvěrové přísliby, pojištění a zajištění, záruky, ručení,

Typ 5 služby, zejména služby v oblasti řízení rizik, řízení likvidity, vypořádání obchodů, správy aktiv, obhospodařování aktiv, poradenství,

Typ 6 porušení smluvní nebo zákonné povinnosti vůči partnerovi,

Typ 7 plnění vůči partnerovi, které je plněním bez právního důvodu (plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl) nebo plnění povinnosti, kterou měla po právu plnit jiná osoba ve skupině smíšené finanční holdingové osoby,

Typ 8 ostatní operace neuvedené pod typem 1 až 7.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Druhy a rozsah poskytnutých investičních služeb

Obchodník s cennými papíry uveřejňuje informace o objemu obchodů uskutečněném v rámci poskytování investičních služeb ve vztahu k jednotlivým investičním nástrojům.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Obsah informace o uzavřených obchodech s kótovanými investičními nástroji

1. Výkaz MKT (ČNB) 40-97 s kódem přiřazeného datového souboru MOKAS40 obsahuje údaje o uzavřených nebo zrušených obchodech s kótovanými investičními nástroji, které jsou za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů9), součástí informace o obchodu. Údaje jsou členěny na datové oblasti.

Datová oblast: Hlášení obchodů - uzavření - OCP

Datová oblast vedle údajů uvedených v tabulce č. 1 přílohy 1 přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů, s výjimkou údajů uvedených pod č. 7 - 15, 19 a 23 v této tabulce, obsahuje identifikaci zákazníka, předpokládaný den vypořádání, objem obchodu a referenční číslo hlášení obchodu.

Datová oblast: Hlášení obchodů - zrušení - OCP

Datová oblast obsahuje identifikaci obchodníka s cennými papíry, referenční číslo hlášení o zrušení obchodu, referenční číslo hlášení obchodu, ke kterému se informace o zrušení vztahuje a označení, zda se výkazem hlásí zrušení obchodu nebo se zrušuje hlášení obchodu.

2. Obchodník s cennými papíry informuje o změně obchodu tak, že v datové oblasti Hlášení obchodů - zrušení - OCP zaznamená zrušení obchodu a současně v datové oblasti Hlášení obchodů - uzavření - OCP zaznamená údaje o obchodu ve změněné podobě.

3. Zákazník je v informaci identifikován rodným číslem fyzické osoby, identifikačním číslem právnické osoby nebo náhradní identifikací přidělenou zákazníkovi osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů namísto takového čísla, nebo jedinečným číslem přiděleným zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy obchodníka s cennými papíry, pokud mu rodné číslo, identifikační číslo právnické osoby nebo náhradní identifikace nebyly přiděleny.

4. Obchodník s cennými papíry je v informaci vždy označen mezinárodním identifikačním kódem banky (BIC).

9) Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Obsah zprávy auditora

Zpráva externího auditora nebo auditorské společnosti obsahuje

a) zhodnocení souladu účetních zásad a postupů účtování o peněžních prostředcích a investičních nástrojích zákazníka s právními předpisy,

b) zhodnocení shody stavu evidence majetku zákazníka v systému vnitřní evidence s právními předpisy,

c) hodnocení, zda obchodník s cennými papíry provádí rekonciliaci zákaznického majetku přiměřeně často, průkazným způsobem a v souladu s právními předpisy a svým vnitřním předpisem,

d) výsledek nejméně jednoho ověření rekonciliace zákaznického majetku provedené obchodníkem s cennými papíry v průběhu kalendářního roku, za který se zpráva podle § 5a odst. 2 písm. a) zpracovává,

e) výsledek ověření souladu ukládání investičních nástrojů a peněžních prostředků u třetích osob a třetích zemích s právními předpisy,

f) výsledek ověření souladu použití investičních nástrojů stanovených právními předpisy a vnitřním předpisem obchodníka s cennými papíry,

g) další důležité informace, které se týkají ochrany majetku zákazníka obchodníkem s cennými papíry.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Změny ve skutečnostech, na jejichž základě bylo uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry

Informace o změnách ve skutečnostech, na jejichž základě bylo uděleno povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry obsahuje všechny relevantní skutečnosti, které nejsou obsahem informace o organizační struktuře a osobách s kvalifikovanou účastí, zaslaných prostřednictvím výkazu OCP (ČNB) 48-04 vypracovaného podle datového souboru DOCOS48.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Pozbytí oprávnění podle zvláštního právního předpisu k výkonu činnosti, která byla zaregistrována podle § 6a zákona

Informace o skutečnosti, že obchodník s cennými papíry pozbyl oprávnění podle zvláštního právního předpisu k výkonu činnosti, která byla zaregistrována podle § 6a zákona, obsahuje všechny relevantní skutečnosti, zejména označení a popis další podnikatelské činnosti, která je předmětem zasílané informace, důvod pozbytí oprávnění k této podnikatelské činnosti, případně další relevantní údaje a datum účinnosti rozhodnutí příslušného orgánu.

Přesunout nahoru