Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 60/2006 Sb.Vyhláška o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků)

Částka 25/2006
Platnost od 08.03.2006
Účinnost od 08.03.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60

VYHLÁŠKA

ze dne 21. února 2006

o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 41 odst. 1 písm. h) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Postup při zjišťování psychické způsobilosti

(1) Před psychologickým vyšetřením (dále jen "vyšetření") informuje oprávněná osoba, které byla ministerstvem udělena akreditace podle § 18a zákona (dále jen "akreditovaná osoba"), ústně osobu, která žádá o vydání psychologického posudku dokládajícího psychickou způsobilost (dále jen "žadatel"), v rámci osobního pohovoru o:

a) povaze, rozsahu a trvání vyšetření,

b) všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou pro žadatele z vyšetření vyplynout, a prospěchu, který může žadatel očekávat,

c) možnosti přezkoumat psychologický posudek za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem1) a

d) právech týkajících se poskytování osobních údajů pro účely vyšetření a ochrany poskytnutých údajů podle zvláštního právního předpisu2).

(2) Po této informaci

a) akreditovaná osoba ověří průkazným způsobem, především pomocí občanského průkazu nebo cestovního pasu, totožnost žadatele, o čemž učiní záznam v dokumentaci o žadateli, a

b) žadatel učiní písemné prohlášení potvrzující, že v den vyšetření není pod vlivem alkoholu ani jiných omamných a psychotropních látek a nepociťuje žádné psychické obtíže či překážky, které by mu znemožňovaly vykonání vyšetření, že byl vyšetřujícím psychologem informován a výše uvedeným informacím rozuměl. Vzor prohlášení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Při vyšetření žadatele jsou sledovány zejména:

a) anamnestické údaje,

b) intelekt,

c) pozornost,

d) struktura a dynamika osobnosti,

e) hodnotová a zájmová orientace,

f) postoje k výkonu profese a motivace pro práci ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči.

(4) Akreditovaná osoba vyšetřuje žadatele zpravidla nejméně 4 hodiny, nejdéle však 6 hodin, přičemž používá soubor psychodiagnostických metod skládající se vždy alespoň ze:

a) standardizovaného testu inteligence,

b) standardizovaného testu pozornosti,

c) standardizovaného osobnostního dotazníku,

d) polostrukturovaného rozhovoru.

(5) Podklady pro vypracování psychologického posudku včetně písemného zdůvodnění závěru vyšetření zůstávají uloženy na pracovišti akreditované osoby jako součást dokumentace o žadateli, a pokud byl podán návrh na přezkoumání psychologického posudku, slouží oprávněným orgánům pro objektivní posouzení vzniklých pochybností3).

§ 2

Psychologický posudek

(1) Výstupem vyšetření je psychologický posudek. Vzor tohoto posudku je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Psychologický posudek je žadateli vydán do 15 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření, a to v listinné podobě ve 2 vyhotoveních, která jsou žadateli předána osobně nebo zaslána do vlastních rukou.

§ 3

Podrobnosti o školení osob žádajících o akreditaci

(1) Školení osob žádajících o akreditaci podle §18a odst. 1 písm. c) zákona (dále jen "žadatel o akreditaci") je zaměřeno zejména na jednotný postup při:

a) vedení pohovoru před vyšetřením a poskytování informací podle § 1 odst. 1,

b) sestavení souboru psychodiagnostických metod podle § 1 odst. 4,

c) organizaci vyšetření a výběru diagnosticky významných anamnestických údajů,

d) vyhodnocování a zpracovávání informací zjištěných vyšetřením o žadateli a vystavování psychologického posudku.

(2) Školení žadatelů o akreditaci trvá zpravidla 32 hodin. Součástí školení je závěrečné ověření získaných znalostí a dovedností formou psaného textu a následného rozhovoru, které provádí ministerstvo. O absolvování školení se žadateli vydá potvrzení.

§ 4

Obsah žádosti o akreditaci

Žádost o akreditaci obsahuje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul, datum a místo narození žadatele o akreditaci,

b) místo trvalého pobytu žadatele o akreditaci,

c) adresu pracoviště žadatele o akreditaci,

d) úředně ověřené kopie dokladů o způsobilosti k výkonu povolání klinického psychologa,

e) doklady prokazující splnění praxe stanovené v § 18a odst. 1 písm. b) zákona,

f) kopii potvrzení podle § 3 odst. 2 a

g) vlastnoruční podpis žadatele o akreditaci a datum podpisu.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 60/2006 Sb.

VZOR Prohlášení před psychologickým vyšetřením

VZOR Prohlášení před psychologickým vyšetřením

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 60/2006 Sb.

VZOR Psychologický posudek

VZOR Psychologický posudek

Poznámky pod čarou

1) § 77 a 77a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 9, 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 77 odst. 2, 5 a 6 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru