Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 596/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

Částka 188/2006
Platnost od 27.12.2006
Účinnost od 01.01.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

596

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. prosince 2006,

kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

Vláda nařizuje podle § 11 odst. 3 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 19/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 3 zákona:


§ 1

(1) Přípustná míra veřejné podpory5) pro investiční akci nesmí za celou dobu čerpání veřejné podpory překročit tyto hodnoty:

a) v regionu soudržnosti Moravskoslezsko 25 %,

b) v regionu soudržnosti Střední Čechy 25 %,

c) v regionu soudržnosti Severozápad 25 %,

d) v regionu soudržnosti Střední Morava 25 %,

e) v regionu soudržnosti Severovýchod 25 %,

f) v regionu soudržnosti Jihovýchod 25 %,

g) v regionu soudržnosti Jihozápad 25 %,

h) v regionu soudržnosti Praha 0 %.

(2) Pokud investiční akci uskutečňuje malý nebo střední podnikatel1), navyšuje se přípustná míra veřejné podpory podle odstavce 1 o 20 % u malých podnikatelů a o 10 % u středních podnikatelů, s výjimkou investičních akcí podle § 2 a 3.

§ 2

Přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci, u které hodnota způsobilých nákladů, přepočtená kurzem Evropské centrální banky vyhlášeným ke dni vydání rozhodnutí o příslibu, přesahuje 50 000 000 EUR, činí pro tu část způsobilých nákladů, které přesahují 50 000 000 EUR a nepřesahují 100 000 000 EUR, 50 % hodnoty přípustné míry veřejné podpory v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky stanovené podle § 1 odst. 1.

§ 3

(1) V případě, že má být poskytnuta veřejná podpora vztahující se k té části způsobilých nákladů, které přepočteny kurzem Evropské centrální banky vyhlášeným ke dni oznámení veřejné podpory Evropské komisi (dále jen "Komise") přesahují 100 000 000 EUR, může být veřejná podpora, a to v její celkové výši, udělena pouze po jejím předchozím schválení Komisí2).

(2) Přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci, u které hodnota způsobilých nákladů, přepočtená kurzem Evropské centrální banky vyhlášeným ke dni oznámení veřejné podpory Komisi, přesahuje 100 000 000 EUR, činí pro tu část způsobilých nákladů, které přesahují 100 000 000 EUR, 34 % hodnoty přípustné míry veřejné podpory v jednotlivých regionech soudržnosti České republiky stanovené podle § 1 odst. 1.

§ 4

Maximální míra veřejné podpory pro investiční akci v oblasti datových center činí 25 % hodnoty přípustné míry veřejné podpory stanovené podle § 1.

§ 5

Za jednu investiční akci se považují všechny dílčí investiční akce zahájené jednou nebo více osobami považovanými za propojený podnik podle přímo použitelného předpisu Evropské unie prohlašujícího určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem6) v období 3 let na území jednoho kraje.


§ 6

Přechodná ustanovení

(1) Přípustná míra veřejné podpory u investičních pobídek poskytnutých přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

(2) V řízeních pravomocně nedokončených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použijí přípustné míry veřejné podpory stanovené tímto nařízením s výjimkou § 4.

§ 7

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 310/2004 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, se zrušuje.

§ 8

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 194/2012 Sb. Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Přípustná míra veřejné podpory u investičních pobídek poskytnutých přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

2. V řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne pravomocně neskončených se použijí přípustné míry veřejné podpory podle dosavadních právních předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 32/2013 Sb. Čl. II

Maximální míra veřejné podpory podle ustanovení § 4 nařízení vlády č. 596/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije i v řízeních o nabídce nebo v řízeních o příslibu podle § 5a zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 192/2012 Sb., zahájených po dni nabytí účinnosti nařízení vlády č. 596/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 194/2012 Sb., a pravomocně neskončených do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 118/2014 Sb. Čl. II

1. Přípustná míra veřejné podpory u investičních pobídek poskytnutých přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzuje podle nařízení vlády č. 596/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. V řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne pravomocně neskončených se použijí přípustné míry veřejné podpory stanovené nařízením vlády č. 596/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 100/2015 Sb. Čl. II

Pro příslib investiční pobídky poskytnutý v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije maximální míra veřejné podpory podle § 4 nařízení vlády č. 596/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Říman v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2) Čl. 108 Smlouvy o fungování Evropské unie.

5) Čl. 14 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

6) Příloha I k nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Přesunout nahoru