Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 568/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 184/2006
Platnost od 22.12.2006
Účinnost od 31.12.2006
Zrušeno k 01.01.2011 (223/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

568

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. prosince 2006,

kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb., nařízení vlády č. 398/2004 Sb., nařízení vlády č. 213/2005 Sb. a nařízení vlády č. 533/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova "a kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách u zaměstnavatelů uvedených" nahrazují slovy "pro zaměstnance uvedené".

2. § 4 se včetně poznámek pod čarou č. 1, 2 a 3 zrušuje.

3. V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.21 Ostatní práce se ve sloupci Část, povolání doplňuje povolání "2.21.27 Hasič" a ve sloupci Platová třída se v tomto povolání doplňují čísla "5-10".

4. V příloze v Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd v části 2.21 Ostatní práce se doplňuje povolání 2.21.27, které včetně názvu zní:

„2.21.27 HASIČ

5. platová třída

1. Provádění hasebních a záchranných prací při zásahu za pomoci věcných prostředků požární ochrany pod vedením a bez absolvování základní odborné přípravy podle zvláštních předpisů.

2. Zajišťování spojení na požární zbrojnici při nasazování jednotek a při likvidaci mimořádných událostí.

6. platová třída

1. Provádění hasebních a záchranných prací při zásahu po absolvování základní odborné přípravy.

2. Obsluha techniky při zásahu s využitím odborností získaných v kurzu strojní služby.

7. platová třída

1. Zpracovávání dokumentace pro operativní nasazování jednotek při zásahu včetně získávání a soustřeďování podkladů (například požárně poplachové plány a poplachové plány integrovaného záchranného systému, dokumentace zdolávání požárů, havarijní plány).

2. Provádění hasebních a záchranných prací při zásahu s využitím odborností získaných ve specializačních kurzech.

3. Obsluha speciální techniky při zásahu, například protichemický vůz, s využitím odborností získaných ve specializačních kurzech.

8. platová třída

1. Provádění nejsložitějších hasebních a záchranných prací při zásahu se speciální odborností (například potápěč, lezec, pyrotechnik).

2. Výkon vybraných činností speciálních služeb u zásahu (například v protichemické službě).

3. Provádění odborných, poradenských a konzultačních činností v oblasti státního požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování, provádění dílčích činností v těchto oblastech a při posuzování požárního nebezpečí podle zvláštních předpisů.

9. platová třída

1. Komplexní koordinace družstva, řízení zásahu jednotek požární ochrany při likvidaci mimořádných událostí, zpracování dokumentace o zásahu a činnosti družstva, provádění odborné přípravy a zajišťování trvalé akceschopnosti družstva.

2. Výběr věcných prostředků pro zásah jednotek požární ochrany, stanovení postupu jejich použití, vyhodnocování situace na místě zásahu z hlediska činnosti speciálních služeb jednotky požární ochrany.

10. platová třída

1. Komplexní koordinace vojenské hasičské jednotky nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jejíž členové jsou v pracovněprávním vztahu ke zřizovateli, řízení rozsáhlejších zásahů vojenské hasičské jednotky nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů obce při likvidaci mimořádných událostí, včetně organizování a zajišťování odborné přípravy a trvalé akceschopnosti vojenské hasičské jednotky nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2006.


Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.

Přesunout nahoru