Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 566/2006 Sb.Nařízení vlády o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností

Částka 184/2006
Platnost od 22.12.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zrušeno k 01.01.2013 (428/2012 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

566

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. prosince 2006

o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, (dále jen "zákon"):


§ 1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení se vztahuje na duchovní církví a náboženských společností (dále jen "duchovní") uvedené v § 1 odst. 1 zákona a stanoví

a) částky základního platu a způsob a míru jeho zvyšování,

b) podmínky pro přiznání hodnostního přídavku a jeho výši a

c) podmínky pro přiznání odměny za vyšší výkon a podrobnosti o této odměně.

§ 2

Základní plat

(1) Duchovnímu přísluší za výkon činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení základní plat uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení podle platové třídy a platového stupně, do kterých je zařazen. Duchovnímu, který vykonává činnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení po dobu kratší, než je stanovená týdenní pracovní doba1), náleží základní plat ve výši odpovídající této kratší době.

(2) Církev nebo náboženská společnost (dále jen "církev") zařadí duchovního do platové třídy podle nejnáročnější činnosti, jejíž výkon na něm požaduje. Popisy činností a jejich zařazení do platových tříd jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Činnost, která není v příloze uvedena, zařadí církev do jedné ze šesti platových tříd tak, aby toto zařazení bylo v souladu se složitostí, náročností a významem ostatních činností uvedených v příslušné platové třídě.

(3) Církev zařadí duchovního do platového stupně příslušné platové třídy podle doby započtené činnosti rozhodné pro toto zařazení (dále jen "započitatelná činnost").

(4) Do započitatelné činnosti zahrne církev v plném rozsahu dobu, po kterou duchovní

a) působil jako duchovní,

b) vykonával vojenskou základní (náhradní) službu nebo civilní službu v rozsahu stanoveném tehdy platnými zvláštními právními předpisy pro výkon vojenské základní (náhradní) služby2) nebo civilní služby3), pokud se duchovní v době této služby současně nepřipravoval na povolání v denním4) nebo v prezenčním studiu5),

c) skutečně čerpal mateřskou dovolenou, další mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou nebo trvalou péči o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené podle v době této péče platného zvláštního právního předpisu6),

d) osobně pečoval o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě7),

e) vykonal trest odnětí svobody, jestliže rozhodnutí soudu, na jehož základě tento trest odnětí svobody vykonal, bylo podle zvláštního právního předpisu8) zrušeno,

f) nemohl vykonávat činnost uvedenou v § 1 odst. 1 z důvodu neplatného právního úkonu9).

(5) Doby uvedené v odstavci 4 písm. c) a d) započte církev nejvýše v celkovém rozsahu 6 let, jen pokud se duchovní v době jejich čerpání současně nepřipravoval na povolání v denním4) nebo v prezenčním studiu5).

(6) Církev zahrne duchovnímu do započitatelné činnosti dobu výkonu jiné činnosti než činnosti uvedené v § 1 odst. 1 zákona nejvýše v rozsahu dvou třetin. Při zápočtu doby této jiné činnosti přihlédne k tomu, v jaké míře jsou znalosti a zkušenosti v ní získané použitelné pro výkon činnosti, kterou bude duchovní vykonávat.

(7) Základní plat ve vyšším platovém stupni náleží duchovnímu od prvého dne měsíce, v němž dosáhl doby započitatelné činnosti stanovené pro jednotlivé platové stupně v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Hodnostní přídavek

(1) Duchovnímu náleží podle míry složitosti, náročnosti a významu činnosti, kterou vykonává, hodnostní přídavek ve výši

Platová třídaRozpětí hodnostního přídavku v Kč
2700 až 2 300
31 200 až 3 700
42 300 až 6 600
54 000 až 8 000
66 000 až 10 000

(2) Výši hodnostního přídavku stanoví v rámci rozpětí uvedeného v odstavci 1 církev.

(3) Při činnosti, kterou duchovní vykonává po dobu kratší, než je stanovená týdenní pracovní doba1), náleží hodnostní přídavek ve výši odpovídající této kratší době.

§ 4

Odměna za vyšší výkon

Odměnu za vyšší výkon může církev duchovnímu poskytnout za

a) vysokou kvalitu výkonu činnosti nebo její vyšší rozsah až do výše 50 % základního platu 12. platového stupně v platové třídě, do které je duchovní zařazen,

b) splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu.


§ 5

Přechodné ustanovení

Podle tohoto nařízení církev určí ke dni nabytí jeho účinnosti osobní požitky také duchovním, kteří byli duchovními před 1. lednem 2007.

§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností.

2. Nařízení vlády č. 273/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností.

3. Nařízení vlády č. 322/1998 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění nařízení vlády č. 273/1995 Sb.

4. Nařízení vlády č. 68/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů.

5. Nařízení vlády č. 586/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nařízení vlády č. 465/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů.

7. Nařízení vlády č. 636/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů.

8. Nařízení vlády č. 535/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů.

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

2) Například zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

5) § 44 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

6) Například zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 120 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

8) Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 566/2006 Sb.

Popisy činností vykonávaných duchovními a jejich zařazení do platových tříd

1. Apoštolská církev

Platová třídaPopis činností
1Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pomocné duchovenské nebo pastorační služby
2Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pastorační služby pod dohledem
3Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání pastorační služby
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení sboru, kázání, vyučování a další práce v rámci oblasti
4Činnost v duchovní správě spočívající v koordinaci činností souvisejících s vedením sboru, vedením oblasti, případně vedením církve
5Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení oblasti nebo ve výkonu činností spojených s řízením církve
6Činnost v duchovní správě spojená se zastupováním biskupa
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve

2. Bratrská jednota baptistů

Platová třídaPopis činností
3Činnost v duchovní správě v místním sboru
4Činnost v duchovní správě spojená s rozhodováním o záležitostech církve v rámci Rady, řízení odboru Rady
5Činnost v církevní administrativě spočívající ve vedení administrativy Rady
6Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve v rámci Rady

3. Církev adventistů sedmého dne

Platová třídaPopis činností
2Činnost v duchovní správě spočívající v zastupování a organizování činnosti místního nebo místních sborů pod vedením vysvěceného kazatele
3Činnost v duchovní správě spočívající v zastupování a organizování činnosti místního nebo místních sborů
4Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávám činností na svěřeném úseku spojených s vedením oddělení
Činnost v církevní administrativě spočívající ve vykonávání činností z oblasti nakládání s finančními prostředky a jinými materiálními hodnotami sdružení
Činnost v církevní administrativě spojená s vykonáváním administrativních prací souvisejících s řízením a organizováním činnosti sdružení
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání prací souvisejících se zastupováním, řízením a organizováním činnosti instituce
5Činnost v církevní administrativě spočívající v zastupování církve ve věcech administrativních v rámci pověření
Činnost v církevní administrativě spočívající ve vedení a řízení oblasti nakládání s finančními prostředky a jinými materiálními hodnotami unie
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení sdružení
6Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení unie

4. Církev bratrská

Platová třídaPopis činností
1Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání výpomocných činností pastoračního nebo misijního charakteru
2Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činností pastoračního nebo misijního charakteru ve vymezeném rozsahu
Činnost v duchovní správě vykonávaná ve sboru v rámci vikariátu pod vedením kazatele - správce sboru (administrátora)
3Činnost v duchovní správě spočívající v samostatné správě a vedení sboru včetně výkonu činností statutárního zástupce sboru
Činnost v duchovní správě ve sboru vykonávaná pod dohledem kazatele - správce sboru (administrátora) při současném samostatném vykonávání činností na určeném úseku sboru nebo v rámci odboru Rady
Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činností duchovního pro oblast věznic, zdravotnických zařízení, domů s pečovatelskou službou, hospiců apod.
4Činnost v duchovní správě spočívající v samostatné správě sboru a činností statutárního zástupce sboru při současném vykonávání činností administrátora nebo vedoucího odboru Rady nebo seniora
Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činností na určeném úseku (pastorace, evangelizace, mládeže, dorostu a dětí) na celocírkevní úrovni
5Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činností ve sboru (nebo na celocírkevní úrovni) při současném výkonu činností v Radě
6Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve v rámci Rady včetně výkonu činností statutárního zástupce církve

5. Církev československá husitská

Platová třídaPopis činností
1Činnost v duchovní správě spočívající v organizování pobožností včetně jejich občasné služby
2Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení skupinové duchovní péče nebo specializované pobožnosti
Činnost v duchovní správě spočívající ve speciální pastorační činnosti ve vymezené oblasti a v sociální práci
3Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vedení náboženské obce spojeném s výkonem bohoslužeb, určených svátostí a duchovní péčí
Činnost v duchovní správě spočívající v dočasném samostatném vedení náboženské obce
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení náboženské obce pod dohledem faráře, omezený výkon bohoslužeb, svátostí a duchovní péče s důrazem na sociální práci a speciální duchovní péči
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání specifických činností v úřadu diecézní rady
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání specializované teologické činnosti ve prospěch diecéze
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání vzdělavatelsko - učitelské činnosti ve prospěch a s pověřením diecéze
4Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání a řízení specifických činností v úřadu diecézní rady
Činnost v duchovní správě spočívající v metodickém vedení a koordinaci výuky náboženství
Činnost v duchovní správě spočívající v metodickém vedení a koordinaci duchovní péče v náboženských obcích
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností spojených s členstvím v orgánech církve (teologický poradní sbor, diecézni finanční výbor, diecézní kárný výbor a diecézní rada)
Činnost v duchovní správě spočívající v zastupování biskupa ve vikariátu, vedení vikariátních konferencí a dohledu nad výkonem duchovní správy
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání specifických činností souvisejících s vedením oddělení v rámci úřadu ústřední rady
Činnost v církevní administrativě spočívající ve vykonávání specifických administrativních činností v úřadu ústřední rady
5Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání vedoucích činností v rámci organizační správy diecéze
Činnost v duchovní správě spočívající v řízení úřadu diecézní rady
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání specifických činností v rámci úřadu ústřední rady
Činnost v duchovní správě spočívající v řízení úřadu ústřední rady
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností spojených se zastupováním biskupa v diecézi v rámci vymezených pravomocí
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností spojených se zajišťováním činnosti ústřední rady
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností spojených se zajišťováním činnosti sněmu a koordinací činnosti sněmovních výborů
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností spojených s dočasným zastupováním biskupa v diecézi
6Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení diecéze
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností spojených s vedením a řízením církve
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve

6. Církev řeckokatolická

Platová třídaPopis činností
1Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání výpomocných činností ve svěřené oblasti
2Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení specifických pastoračních aktivit
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení duchovní správy filiální obce, zastupování duchovního správce farnosti
3Činnost v duchovní správě spočívající v duchovním vedení farnosti, vedení duchovní správy specifických skupin nebo samostatného chrámu
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pastoračních aktivit v rámci biskupského ordinariátu (exarchátu, eparchie, metropole)
4Činnost v duchovní správě spočívající v řízení pastoračních aktivit v rámci biskupského ordinariátu (exarchátu, eparchie, metropole) a specifických úkolů církve
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení duchovní správy děkanátu (protopresbyterátu)
5Činnost v duchovní správě spočívající v zastupování biskupa (apoštolského exarchy, eparchy, metropolity) ve výkonu duchovní správy biskupského ordinariátu (exarchátu, eparchie, metropole)
Činnosti v duchovní správě vykonávané představenými církevních společenství
Činnost v duchovní správě spočívající v řízení duchovenské služby ve vymezeném rozsahu a v zastupování biskupa (apoštolského exarchy, eparchy, metropolity) ve vymezeném rozsahu
6Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve v době uprázdněného biskupského stolce či za jiné mimořádné situace

7. Církev římskokatolická

Platová třídaPopis činností
1Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pomocných činností pro zabezpečení liturgie a pastorace
2Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání pastorační a správní činnosti ve vymezeném rozsahu
Činnost v duchovní správě spočívající v provádění liturgických úkonů z moci svěcení a v podílu na pastoraci ve vymezeném rozsahu dle Kodexu kanonického práva a partikulárního práva
3Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pastorační činnosti nad svěřeným společenstvím a správa svěřeného majetku
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání vymezených úkolů spojených se správou diecéze
4Činnost v církevní administrativě spočívající ve vyřizování a odesílání kuriálních akt s právní zodpovědností a vedení archivu
Činnost v církevní administrativě spočívající ve vyřizování administrativních záležitostí ordinariátu
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání slavnostnějších bohoslužeb v katedrálním nebo kolegiátním kostele
Činnost v duchovní správě spočívající v podpoře a koordinaci společné pastorační činnosti v okrskovém vikariátě (děkanátě), dohled nad dodržováním zákonných norem
Činnost v duchovní správě spočívající v zabezpečování vyhrazeného úseku pastorace s rozšířenou působností nebo zodpovědností
5Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení kapituly
Činnost v duchovní správě spočívající v řízení úřadu kurie
Činnost v duchovní správě spočívající v řízení a správě vymezené části diecéze nebo řízení záležitostí určeného druhu nebo pro určité společenství osob
Činnost v duchovní správě spočívající ve výkonu řádné moci v diecézi k řízení celé diecéze, s výjimkou případů, které si vyhradil diecézní biskup nebo pro které právo vyžaduje zvláštní povolení biskupa
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností spojených s řízením diecéze a zastupováním diecézního biskupa
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení sekretariátu biskupské konference
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení řeholního řádu
6Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení arcidiecéze
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení diecéze
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení diecéze v době, kdy není obsazen biskupský stolec
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení partikulární církve

8. Českobratrská církev evangelická

Platová třídaPopis činností
1Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pomocných činností v rámci farního sboru pod vedením faráře
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pomocných činností v nemocnicích, věznicích, na letištích, pod vedením faráře
2 Činnost v duchovní správě spočívající ve výpomoci při správě sboru pod vedením faráře (faráře administrátora)
Činnost v duchovní správě spočívající ve vypracování vlastních kázání, modliteb, liturgických obřadů bohoslužebných a katechetických shromáždění, vedení shromáždění a vysluhování svátostí
Činnost v duchovní správě spočívající v organizaci a provádění křesťansky zaměřené sociální a pastorační péče a služby
3Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti duchovního a správě sboru nebo v samostatné činnosti mimo sbor
Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti duchovního pro oblast evangelických škol
Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti duchovního pro oblast věznic, nemocnic, hospiců, letišť, apod.
Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti duchovního pro oblast diasporních sborů v zahraničí
4Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti duchovního při současném výkonu prací ve vyšším správním orgánu církve a ve sboru
Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti duchovního ve sboru při současném výkonu činností v určené oblasti v rámci vyššího správního orgánu s celostátní působností pro oblast pastýřské služby, koordinace práce jednotlivých pastýřských rad a jejich duchovní vedení
Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti duchovního ve sboru při současném výkonu činností v určené oblasti v rámci vyššího správního orgánu s celocírkevní působností
5Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti duchovního včetně koordinace vzdělávání budoucích kazatelů a organizace společné přípravy mentorů
Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti duchovního ve sboru při současném výkonu činností v určené oblasti v rámci vyššího správního orgánu s celocírkevní působností pro oblast církevních škol, kontrola, koordinace a metodické řízení z pověření zřizovatele
Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném výkonu činnosti duchovního při současném výkonu činností ve vyšším správním orgánu církve a ve sboru, řízení a koordinace činnosti Ústřední církevní kanceláře
6Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti duchovního a vedení vyššího správního celku
Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti duchovního při současném výkonu činností v nejvyšším správním orgánu církve
Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném výkonu činnosti duchovního ve sboru a ve shromáždění povšechného sboru
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností v nejvyšším správním orgánu církve spojená se zastupováním církve

9. Evangelická církev augsburského vyznání v České republice

Platová třídaPopis činností
1Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání výpomocných pastoračních, diakonických a misijních prací
2Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pomocných prací při duchovní správě sboru, případně ve vykonávání samostatné činnosti v rámci pověření
3Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pomocných činností na úrovni církevního celku, případně ve vykonávání samostatné činnosti v rámci pověření
Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném zabezpečování sboru
4Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání samostatných činností na úrovni církevního celku
Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném zabezpečování sboru a ve vykonávání specifických úkolů v rámci církve
5Činnost v církevní administrativě spočívající ve vedení nebo řízení ekonomických, účetních a administrativních agend v rámci celé církve
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení určené oblasti církve
Činnost v duchovní správě spočívající v plnění organizačních funkcí v rámci konzistoria
6Činnost v duchovní správě spočívající v zastupování superintendenta
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení církve a řízení konzistoria - superintendent

10. Evangelická církev metodistická

Platová třídaPopis činností
1Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pomocných prací v pastorační a zvěstovatelské službě
2Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činností v pastorační a zvěstovatelské službě, vedení bohoslužeb, případně kázání nebo vykonávání misijních služeb nebo jiných kazatelských úkonů ve spolupráci s odpovědným duchovním
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pastorační a zvěstovatelské služby, vedení bohoslužeb nebo vykonávání misijních služeb
3Činnost v duchovní správě spočívající v samostatné službě slova a vedení bohoslužeb, vysluhování svátostí, vedení farnosti, vedení středisek
4Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání jiných duchovenských služeb v rámci pověření nad rámec jedné farnosti, střediska
5Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání duchovenské služby spojené s plněním zvláštních úkolů v rámci pověření (např. vedení a dohled nad uchazeči, lokálními kazateli a kazateli na zkoušku)
Činnost v duchovní správě spočívající v zastupování církve a superintendenta (předsedy Rady) v rámci pověření
6Činnost v duchovní správě spočívající v řízení a zastupování církve

11. Federace židovských obcí v České republice

Platová třídaPopis činností
1Činnost v duchovní správě spočívající v zajišťování dílčích úkonů spojených s náboženskou a bohoslužebnou činností
2Činnost v duchovní správě spočívající v zajišťování náboženských pomůcek
3Činnost v duchovní správě spočívající v dohledu nad dodržováním zásad kašrutu v košer kuchyni a jídelně, dozor v rituální lázni - mikve v rámci židovské obce
Činnost v duchovní správě spočívající v přípravě a vedení výuky náboženství v rámci židovské obce
4Činnost v duchovní správě spočívající v přípravě a vedení bohoslužeb spojená s dohledem nad prováděním náboženských, bohoslužebných a rituálních činností v rámci židovské obce
5Činnost v duchovní správě spočívající v zajišťování rituálních porážek v rámci židovských obcí
Činnost v duchovní správě spočívající v pořizování a obnově hebrejských manuskriptů v rámci židovských obcí
Činnost v duchovní správě spočívající v dohledu nad dodržováním zásad kašrutu v košer kuchyních a jídelnách v rámci židovských obcí
Činnost v duchovní správě spočívající v přípravě a vedení bohoslužeb, asistenci při obřízkách, svatbách, pohřbech, bar micva, bat micva a přestupech v rámci židovské obce s větším počtem věncích či tam, kde nepůsobí rabín
6Činnost v duchovní správě spočívající v projednávání a řešení náboženských, kultových a rituálních záležitostí židovské obce, popř. obcí
Činnost v duchovní správě spočívající v projednávání a řešení náboženských, kultových a rituálních záležitostí federace židovských obcí

12. Jednota bratrská

Platová třídaPopis činností
1Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností pod vedením duchovního správce, případně misijního pracovníka
2Činnost v duchovní správě vykonávaná samostatným duchovním, vedoucím skupiny, která nemá doposud statut samostatného sboru, pracovníkem pověřeným samostatnou duchovenskou službou v rámci většího sboru nebo pracovníkem připravujícím se na samostatnou službu duchovního správce
3Činnost v duchovní správě vykonávané statutárním orgánem sboru (vedení sboru nebo vedení samostatné duchovenské oblasti práce)
4Činnosti v duchovní správě vykonávané statutárním orgánem sboru s větším rozsahem duchovenské práce (administrování dalšího sboru nebo místa, vedení další duchovenské oblasti práce)
5Činnost v duchovní správě spočívající v soustavné pravidelné péči a dohledu nad misijními pracovníky a duchovními správci
6Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve vykonávaná v rámci statutárního orgánu církve

13. Luterská evangelická církev a.v. v České republice

Platová třídaPopis činností
2Činnost v duchovní správě vykonávaná neordinovaným kazatelem se středoškolským vzděláním pod dohledem ordinovaného duchovního
Činnost v duchovní správě vykonávaná nesamostatným kazatelem se středoškolským vzděláním, který složil zkoušku před církevní komisí, pod dohledem ordinovaného duchovního
3Činnost v duchovní správě vykonávaná ordinovaným duchovním spojená s výpomocí při vedení sboru
Činnost v duchovní správě vykonávaná ordinovaným duchovním podle rozhodnutí biskupa
4Činnost v duchovní správě vykonávaná ordinovaným duchovním spojená s vedením sboru a přípravou podkladů pro jednání církevní rady
Činnost v duchovní správě vykonávaná ordinovaným duchovním spojená se zastupováním seniora
Činnost v duchovní správě vykonávaná ordinovaným duchovním spojená s výpomocí biskupovi
5Činnost v duchovní správě vykonávaná ordinovaným duchovním spočívající v plnění organizačních funkcí v rámci církevní rady
Činnost v duchovní správě vykonávaná ordinovaným duchovním spočívající v organizování práce duchovních v senioriátu
6Činnost v duchovní správě spočívající v zastupování biskupa
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení církve a řízení církevní rady

14. Náboženská společnost českých unitářů

Platová třídaPopis činností
1Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pomocné činnosti podle pokynů duchovního náboženské obce
2Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání nesamostatné činnosti pod vedením duchovního náboženské obce
3Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činnosti v náboženské obci spojená s vedením laických duchovních a pastoračních asistentů při náboženské obci.
4Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činnosti zaměřené na rozvoj Náboženské společnosti českých unitářů
5Činnost v církevní administrativě spočívající ve vykonávání administrativních činností spojených s vedením oddělení provozní správy, pokud je pověřená osoba ordinovaným duchovním
6Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností spojených s duchovním vedením a reprezentací Náboženské společnosti českých unitářů

15. Pravoslavná církev v českých zemích

Platová třídaPopis činností
1Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pastoračních a administrativních prací pod vedením duchovního správce
Činnost v duchovní správě spočívající v předčítání a zpěvu při bohoslužbách
2Činnost v duchovní správě a církevní administrativě spočívající ve vykonávání bohoslužeb pod vedením duchovního správce nebo biskupa a ve vykonávání administrativních prací
3Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církevní obce
4Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání duchovní a církevní správy v církevním obvodu
Činnost v duchovní správě spočívající v dozoru nad výkonem duchovní a církevní správy v církevním obvodu
Činnost v duchovní správě spočívající v řízení svěřeného odboru zřízeného metropolitní nebo eparchiární radou
Činnost v duchovní správě spočívající ve zkoumání kanonických přestupků duchovních včetně navrhování kázeňských trestů
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení kláštera
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání duchovenských služeb v katedrálním chrámu
Činnost v církevní administrativě spočívající ve vedení agendy biskupa
5Činnost v duchovní správě spočívající v dozoru nad vedením kláštera a církevní obce
Činnost v duchovní správě spočívající v koordinování činnosti protopresbyterů a okružních protopresbyterů
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení sídelního chrámu metropolity
Činnost v duchovní správě spočívající ve spoluúčasti na vedení Úřadu metropolitní rady, zastupování kancléře metropolitní rady v době nepřítomnosti
Činnost v duchovní správě spočívající v kontrole plnění usnesení eparchiální rady a řízení Úřadu eparchiální rady
6Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve nebo její části
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení eparchie
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností pomocného biskupa
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení eparchie v době, kdy není obsazen biskupský stolec
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve v době, kdy není ustanoven metropolita

16. Slezská církev evangelická augsburského vyznání

Platová třídaPopis činností
1Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání výpomocných činností pastoračního a diakonického charakteru
2 Činnost v duchovní správě spočívající v nesamostatném výkonu pastorační a evangelizační činnosti
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání činností v oblasti vyučování a v pastorační činnosti ve sboru
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání pastorační a evangelizační misijní činnosti na úrovni sboru
3Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vedení a řízení sboru
Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném vykonávání činností na kazatelských stanicích
Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávaní výpomocných činností pro biskupa
Činnost v duchovní správě spočívající v pastorační, evangelizační a misijní činnosti na úrovni seniorátu nebo v určené oblasti církve
4Činnost v duchovní správě na úrovni církve spočívající v samostatném vykonávání činností spojených s plněním svěřených úkolů nebo vykonávaná na základě pověření
Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném zabezpečování a řízení sboru spojená s výkonem činnosti administrátora
5Činnost v duchovní správě spočívající v samostatném výkonu pastorační činnosti a v koordinaci práce ostatních duchovních v rámci seniorátu
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení určené oblasti církve
6Činnost v duchovní správě spočívající ve vykonávání a řízení duchovní služby v církvi, ve vedení církve a její zastupování navenek a v plnění úkolů statutárního zástupce církve ve svěřené oblasti
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve

17. Starokatolická církev v ČR

Platová třídaPopis činností
1Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení svěřené oblasti duchovní správy, případně vedení skupiny laiků
2Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení filiální obce
Činnost v duchovní správě spočívající v zastupování samostatného duchovního správce, vedení svěřené oblasti
3Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení farní obce
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení sekretariátu biskupského ordinátu
4Činnost v duchovní správě spočívající v řízení duchovního provozu katedrály a vykonávání specifických úkolů v rámci církve
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení oblastního vikariátu a duchovní správy
5Činnost v duchovní správě spočívající v řízení duchovenské služby v rámci církve
Činnost v duchovní správě spočívající v řízení diakonické činnosti církve
Činnost v duchovní správě spočívající v řízení úřadu církve
6Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve
Činnost v duchovní správě spočívající ve vedení a řízení církve v době sedisvakance

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 566/2006 Sb.

Stupnice základních platů duchovních podle platových tříd a platových stupňů (v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
123456
1do 1 roku96701063011690128501412015520
2do 2 let100501105012150133501467016120
3do 4 let104601149012630138801526016770
4do 6 let108601194013120144101584017400
5do 9 let113001241013650149901647018100
6do 12 let117401290014170155701711019210
7do 15 let122001341014730161901780019560
8do 19 let126801394015310168201849020320
9do 23 let131801448015910174901921021110
10do 27 let137001505016540181801998021960
11do 32 let142401564017190188802075022800
12nad 32 let148101626017870196402157023710
Přesunout nahoru