Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 565/2006 Sb.Nařízení vlády o platových poměrech vojáků z povolání

Částka 184/2006
Platnost od 22.12.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zrušeno k 01.07.2015 (332/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

565

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. prosince 2006

o platových poměrech vojáků z povolání

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 563/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení se vztahuje na vojáky z povolání1) (dále jen "voják") a stanoví

a) kvalifikační předpoklady v souladu s charakteristikami platových tříd včetně způsobu zařazování do těchto tříd, stupnici platových tarifů a způsob jejího určení,

b) příplatky za vedení,

c) podmínky pro poskytování a výši zvláštního příplatku a podmínky pro poskytování osobního příplatku a jeho maximální výši,

d) podmínky pro poskytování odměn.

§ 2

Kvalifikační předpoklady

(1) Kvalifikační předpoklady potřebné pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd jsou

1. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání

2. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání

3. platová třída: střední vzdělání

4. platová třída: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání

5. platová třída: střední vzdělání s výučním listem

6. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem

7. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou

8. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou

9. platová třída: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

10. platová třída: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

11. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

12. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

13. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

14. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

15. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

16. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

(2) Kvalifikační předpoklady stanovené podle odstavce 1 nenahrazují kvalifikační předpoklady, které pro výkon stejných prací stanoví zvláštní právní předpis2).

§ 3

Zařazení vojáka do platové třídy

(1) Zaměstnavatel zařadí vojáka podle § 4 odst. 1 zákona do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady3) (dále jen "katalog prací") zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na vojákovi požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel vojáka do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty práce s ní porovnatelné z hlediska složitosti, psychické a fyzické náročnosti.

(2) Zaměstnavatel zařadí vojáka do platové třídy, pokud pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje kvalifikační předpoklady.

(3) Zaměstnavatel může výjimečně zařadit vojáka do platové třídy, pro kterou nesplňuje kvalifikační předpoklady, jestliže

a) vykonává práce převážně manuálního charakteru,

b) dlouhodobou činností v příslušném oboru prokázal schopnost k výkonu požadované práce a je starší 50 let,

c) plní úkoly zpravodajské služby,

d) vykonává umělecké, uměleckotechnické nebo uměleckopedagogické práce,

e) je aktivním sportovcem nebo trenérem,

f) zvláštní právní předpis vyžaduje pro výkon některých prací nižší vzdělání než potřebné vzdělání podle § 2 odst. 1, nebo stanoví jiný kvalifikační předpoklad,

nestanoví-li zvláštní právní předpis4) jinak.

(4) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit služební místo vojákem, který splňuje kvalifikační předpoklady a nejsou-li dány podmínky pro výjimečné zařazení vojáka podle odstavce 3, může zaměstnavatel vojáka výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje kvalifikační předpoklady, nejvýše na dobu čtyř roků.

Zařazení vojáka do platového stupně

§ 4

(1) Zaměstnavatel zařadí vojáka do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro toto zařazení (dále jen "započitatelná praxe") podle odstavců 2 až 6 a § 5 odst. 1 a 2.

(2) V plném rozsahu započte zaměstnavatel vojákovi do započitatelné praxe dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.

(3) V rozsahu nejvýše dvou třetin započte zaměstnavatel vojákovi do započitatelné praxe dobu jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce.

(4) V plném rozsahu, nejvýše však v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby5) nebo civilní služby6) platným v době jejího výkonu, započte zaměstnavatel vojákovi dobu vojenské základní (náhradní) služby nebo dobu civilní služby do započitatelné praxe.

(5) V plném rozsahu, nejvýše však v celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel vojákovi do započitatelné praxe dobu

a) skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu7),

b) osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě8).

(6) Doby uvedené v odstavcích 4 a 5 započte zaměstnavatel do započitatelné praxe, pokud se voják současně nepřipravoval na povolání v denním9) nebo v prezenčním studiu10).

§ 5

(1) Z doby započitatelné praxe, kterou vojákovi zaměstnavatel započetl podle § 4 odst. 2 až 6, odečte zaměstnavatel vojákovi zařazenému do

a) šesté až osmé platové třídy, který dosáhl jen

1. středního vzdělání s výučním listem, dobu 1 roku,

2. středního vzdělání, dobu 2 let, nebo

3. základního vzdělání nebo základů vzdělání, dobu 4 let,

b) deváté platové třídy, který dosáhl jen

1. středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 2 let,

2. středního vzdělání s výučním listem, dobu 3 let,

3. středního vzdělání, dobu 4 let, nebo

4. základního vzdělání nebo základů vzdělání, dobu 6 let,

c) desáté platové třídy, který dosáhl jen

1. vyššího odborného vzdělání, dobu 1 roku,

2. středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 3 let,

3. středního vzdělání s výučním listem, dobu 4 let,

4. středního vzdělání, dobu 5 let, nebo

5. základního vzdělání nebo základů vzdělání, dobu 7 roků,

d) jedenácté až šestnácté platové třídy, který dosáhl jen

1. vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, dobu 2 let,

2. vyššího odborného vzdělání, dobu 3 let,

3. středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 5 let,

4. středního vzdělání s výučním listem, dobu 6 let,

5. středního vzdělání, dobu 7 let, nebo

6. základního vzdělání nebo základů vzdělání, dobu 9 let.

(2) Vojákovi, který nezískal započitatelnou praxi, nebo získal započitatelnou praxi kratší, než je doba, kterou měl zaměstnavatel podle odstavce 1 odečíst, se o dobu, která mu nemohla být odečtena, prodlužuje doba stanovená v přílohách č. 1 až 6 k tomuto nařízení pro postup do vyššího platového stupně.

(3) Vojákovi, který dosáhne v průběhu služebního poměru vyšší vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe pro zařazení do platového stupně, připočte mu zaměstnavatel k takto určené době započitatelné praxe dobu odpovídající dosaženému vzdělání, která mu byla podle odstavce 1 odečtena.

(4) Platový tarif ve vyšším platovém stupni náleží vojákovi od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl dobu započitatelné praxe stanovenou pro daný platový stupeň podle příloh č. 1 až 6 k tomuto nařízení.

Platový tarif

§ 6

(1) Vojákovi náleží platový tarif pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, ve které je stanovena stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Vojákovi, který není uveden v odstavcích 4 a 6, služebně zařazenému u poskytovatele zdravotních služeb, který není uveden v odstavci 3, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Vojákovi, který je zdravotnickým pracovníkem10a) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb, který není příspěvkovou organizací, nebo v centru letecké záchranné služby, přísluší platový tarif pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 5 stanoveno jinak.

(4) Vojákovi, který je zdravotnickým pracovníkem10a) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb, který je příspěvkovou organizací, přísluší platový tarif pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 6 stanoveno jinak.

(5) Vojákovi, který je lékařem nebo zubním lékařem22) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, který není příspěvkovou organizací, nebo v centru letecké záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(6) Vojákovi, který je lékařem nebo zubním lékařem22) poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, který je příspěvkovou organizací, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

Zvláštní způsob určení platového tarifu některým vojákům

§ 7

(1) Zaměstnavatel může určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy vojáka zařazeného do

a) první až páté platové třídy, nebo

b) šesté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, uměleckotechnické, uměleckopedagogické práce, práci výkonného letce, činnost sportovce a trenéra, nebo plní úkoly zpravodajské služby, anebo je vyslán v rámci jednotky mnohonárodních sil mimo území České republiky,

pokud okruh vojáků, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy stanoví vnitřní předpis.

(2) Zaměstnavatel, který je zdravotnickým zařízením a poskytuje zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění11), může s předchozím souhlasem zřizovatele stanovit ve vnitřním předpisu způsob určení platového tarifu vojákům zařazeným do páté a vyšší platové třídy v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě.

Osobní příplatek

§ 8

(1) Vojákovi, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých služebních výsledků nebo plní větší rozsah služebních úkolů než ostatní vojáci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je voják zařazen.

(2) Vojákovi, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává činnosti zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, a vojákovi, který plní úkoly zpravodajských služeb a je vynikajícím odborníkem, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je voják zařazen.

(3) Zaměstnavatel může zvýšit, snížit, popřípadě odejmout osobní příplatek v závislosti na plnění podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2.

Příplatek za vedení

§ 9

Vedoucímu vojákovi, kterému nepřísluší příplatek za vedení podle § 5 odst. 1 zákona, přísluší podle stupně řízení, náročnosti řízení a působnosti zaměstnavatele příplatek za vedení, stanovený v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

§ 10

(1) Vojákovi, který vykonává činnost ve ztíženém pracovním prostředí, přísluší příplatek ve výši 400 až 1 400 Kč měsíčně. Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění, uvedených v odstavci 2.

(2) Ztěžujícím vlivem se pro účely poskytování příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí rozumí

a) prach, jehož průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší než trojnásobek hodnoty přípustného expozičního limitu stanoveného zvláštním právním předpisem12),

b) chemické látky, jejichž průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší překračují hodnotu nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovené zvláštním právním předpisem12) nebo, pokud pro danou látku není hodnota nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovena, překračují trojnásobek hodnoty jejího přípustného expozičního limitu stanoveného zvláštním právním předpisem12),

c) směsi chemických látek s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže součet podílů celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých chemických látek v ovzduší z jejich hodnot přípustného expozičního limitu je vyšší než 2,

d) pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity stanovené zvláštním právním předpisem13),

e) ustálený a proměnný hluk nebo impulsní hluk, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h překračuje hygienický limit stanovený zvláštním právním předpisem14) nebo přípustný expoziční limit stanovený zvláštním právním předpisem15) nejméně o 20 dB nebo impulsní hluk, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku C stanovená zvláštním právním předpisem16) překračuje 145 dB,

f) vibrace přenášené na ruce nebo celkové horizontální nebo vertikální vibrace přenášené na zaměstnance, jejichž průměrná souhrnná vážená hladina zrychlení Lahv,8h nebo průměrná vážená hladina zrychlení Law,8h překračuje přípustný expoziční limit pro osmihodinovou pracovní dobu stanovený zvláštním právním předpisem16) nejméně o 17 dB,

g) pracovní prostředí, kde jsou překračovány hodnoty přípustných mikroklimatických podmínek stanovené zvláštním právním předpisem17) a ani při používání dostupných použitelných osobních ochranných pracovních prostředků a úpravy režimu práce nelze vyloučit poškození zdraví,

h) vědomé zacházení s biologickými činiteli nebo jejich zdroji nebo přenášeči, kterými jsou Guanarito, virus horečky Lasa, virus Junin (Argentinská nemoc), virus Machupo, Amapari, Sabia, virus krymskokonžské hemoragické horečky, virus Ebola, virus Marburské horečky, všechny typy viru varioly, Equine morbilli virus, Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, Mycobacterium leprae, Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei), Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei), Rickettsia prowazekii, Rickettsia rickettsii, Rickettsia tsutsugamushi, Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri), Yersinia pestis, virus opičích neštovic nebo viry lidské imunodeficience, Avia influenza virus typu A, podtypu H 5 nebo H 7 a jeho genetické mutace, Mycobacterium tuberculosis,

i) zvýšený tlak nad 400 kPa, který u prací pod hladinou odpovídá hloubce nejméně 40 metrů,

j) radiační činnosti vykonávané v kontrolovaném pásmu pracovníky kategorie A stanovenými ve zvláštním právním předpisu18),

k) pracovní činnosti spojené s vyšetřováním a léčením osob hospitalizovaných na klinických pracovištích specializovaných na léčení infekčních onemocnění.

(3) Výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí určuje vojákovi zaměstnavatel podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů.

Zvláštní příplatky

§ 11

(1) Vojákovi, kterému zaměstnavatel rozvrhl výkon služby tak, že střídavě vykonává službu v ranní, odpolední a noční směně, přísluší příplatek ve výši 400 Kč až 1 000 Kč měsíčně.

(2) Vojákovi, výkonnému letci, přísluší příplatek ve výši 2 000 Kč až 8 000 Kč měsíčně.

(3) Vojákovi, který soustavně poskytuje zdravotní péči na operačních sálech, anesteziologickoresuscitačních odděleních, odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče a na onkologii, přísluší příplatek ve výši 600 Kč až 2 000 Kč měsíčně.

(4) Vojákovi, který je členem výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby přísluší příplatek ve výši 1 000 Kč až 4000 Kč měsíčně.

(5) Vojákovi, který vykonává činnosti spojené s ochranou zájmů státu, při nichž může dojít k ohrožení jeho života nebo zdraví, popřípadě k jiným závažným rizikům, přísluší příplatek ve výši 1 500 Kč až 6 000 Kč měsíčně v I. skupině, 1 000 Kč až 4000 Kč měsíčně ve II. skupině nebo 600 Kč až 2 000 Kč měsíčně ve III. skupině. Zařazení těchto činností do I., II. nebo III. skupiny stanoví podle míry rizika ministr obrany.

(6) Vojákovi přísluší pouze jeden z příplatků stanovených v odstavcích 2 až 5. Výši zvláštního příplatku určí vojákovi zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro vojáka nejvýhodnější.

§ 12

Vojákovi, který je vyslán v rámci jednotky mnohonárodních sil mimo území České republiky, přísluší příplatek

a) ve výši 700 USD až 4 000 USD měsíčně, nebo

b) ve výši až dvaapůlnásobku částek podle písmene a), pokud je voják vystaven vysokému riziku ohrožení života nebo zdraví spojenému s vedením bojové činnosti v prostoru operace,

popřípadě v rovnocenné výši v eurech, podle přepočítacího koeficientu České národní banky, od prvého dne do posledního dne výkonu služby v zahraničí. Výši příplatku v rámci tohoto rozpětí stanoví ministr obrany.

Odměny

§ 13

Zaměstnavatel může vojákovi poskytnout odměnu

a) za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu,

b) k ocenění jeho pracovních zásluh při dovršení 50 let věku a při prvním skončení služebního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod,

c) za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo živelním událostem, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život,

d) za zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace19).


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 14

(1) Ke zmírnění následků křivd vzniklých pracovněprávními úkony učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 4 odst. 3 v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud voják nemohl vykonávat praxi v oboru požadované práce z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu20).

(2) Ke zmírnění následků rozhodnutí, jimiž byli žáci a studenti v důsledku politické perzekuce v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 vyloučeni ze studia na školách poskytujících střední nebo vyšší vzdělání a na vysokých školách, může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 4 odst. 3 v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud voják na základě studijní rehabilitace21) příslušné studium řádně ukončil.

§ 15

Podle tohoto nařízení se ke dni nabytí jeho účinnosti určí plat také vojákům, jejichž služební poměr vznikl před 1. lednem 2007.

§ 16

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

2) Například zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

3) Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

4) Například zákon č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Například zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů.

7) Například zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 58/1964Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 120 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

9) § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

10) § 44 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

10a) § 2 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

11) § 13 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12) § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 17 nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

14) § 2 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

15) § 3 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

16) § 12 odst. 1 a 4 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

17) § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.

18) § 16 odst. 2 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

19) § 55 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

20) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

21) § 18 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.

22) § 2 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 1 (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku692075108140882095801038011260122201325014370156101692018350199102161023440
2do 2 let718078008450916099501078011680126701375014910162001755019040206502242024320
3do 4 let7450810087609510103201118012110131601427015480168201822019750214302327025240
4do 6 let7730840091109870107201161012580136701482016070174601890020500222502414026190
5do 9 let80308720945010250111201204013060141801537016680181101962021270230902505027170
6do 12 let83409040981010620115501250013550147201594017300188002035022080239402599028200
7do15 let866094001018011040119801297014060152801656017960195002113022910248702698029250
8do 19 let898097501057011450124401346014590158601719018630202402193023770258002800030360
9do 23 let9320101201098011890129001398015140164601783019340210102275024670267702907031500
10do 27 let9680105101139012330134001451015710170801851020060218002361025600277703016032690
11do 32 let10040109001182012800139101505016310177301920020830226202450026560288303130033920
12nad 32 let10430113201227013280144401562016930184101994021620234802543027580299203247035210

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 2
(v Kč měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku702076208260895097201053011420123901344014580158401716018610202002192023780
2do 2 let7280791085709300101001094011850128601395015120164401780019310209502275024670
3do 4 let7550822088909640104701134012290133501447015700170701848020040217402361025600
4do 6 let78408520924010010108701178012760138601503016300177101918020790225702449026570
5do 9 let81408850959010400112801222013250143901560016920183701990021580234202541027570
6do 12 let84609170995010780117101268013750149401617017550190702065022400242902637028610
7do 15 let878095401033011200121501316014260155001680018220197902144023240252302737029680
8do 19 let911099001073011620126201365014800160901743018900205302224024110261702841030800
9do 23 let9450102601113012060130901418015360167001809019620213102308025030271602949031960
10do 27 let9820106601155012510135901472015930173301878020350221202396025970281803060033160
11do 32 let10190110601200012980141101527016540179901948021130229502486026950292503176034410
12nad 32 let10580114801245013480146501585017170186702023021930238202580027980303503294035720

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 3 (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku717077808430913099101074011650126501372014880161601752018990206002236024270
2do 2 let7440808087509500103001116012090131301424015440167701817019710213802321025180
3do 4 let7710839090709850106901157012550136301477016030174201886020460221902409026120
4do 6 let80008700943010220110901202013040141501533016640180801957021220230202499027110
5do 9 let83209030979010610115101248013520146901591017260187502031022020238902593028140
6do 12 let864093601016011000119501294014030152501650017900194602107022850247802691029180
7do 15 let896097301054011430123901343014550158301714018590202002187023720257402793030280
8do 19 let9300101001094011850128701394015100164201780019290209602270024610267002898031430
9do 23 let9640104701137012300133601446015660170401845020020217402356025530277103009032610
10do 27 let10020108801179012770138701501016250176901916020780225602444026500287603122033830
11do 32 let10400112801224013250144001558016890183601989021560234102536027490298403240035120
12nad 32 let10800117201270013750149501617017520190602063022380243102633028540309703361036440

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 4
(v Kč měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7270789085509270100501089011820128401392015090164001777019260209002268024620
2do 2 let7540819088809630104501132012270133201444015660170101843020000216902355025540
3do 4 let7820851092009990108401173012730138201499016260176801914020750225102444026500
4do 6 let81108820957010370112501220013220143601556016880183401985021530233602535027500
5do 9 let84409160993010770116801266013720149001614017510190202061022340242402631028540
6do 12 let876095001031011160121201313014230154701674018160197402137023180251402730029600
7do 15 let909098701069011600125701362014760160601739018860204902219024060261102833030720
8do 19 let9430102401110012020130601414015310166601805019570212702303024960270802940031880
9do 23 let9780106201153012480135501467015890172901872020310220502390025900281103053033080
10do 27 let10170110401196012950140701523016490179501944021080228802480026880291703167034320
11do 32 let10550114401242013440146101581017130186202018021880237502573027890302803287035630
12nad 32 let10960118901289013950151701641017770193402093022710246602671028950314203410036960

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 5 (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku717077808430913099101074011650126501372014880213402269025710288803064032550
2do 2 let7440808087509500103001116012090131301424015440219502334026440296603149033460
3do 4 let7710839090709850106901157012550136301477016030226002404027180304703237034400
4do 6 let80008700943010220110901202013040141501533016640232502474027950313003327035390
5do 9 let83209030979010610115101248013520146901591017260239202549028750321703421036420
6do 12 let864093601016011000119501294014030152501650017900246402624029570330603519037460
7do 15 let896097301054011430123901343014550158301714018590253702705030440340203621038560
8do 19 let9300101001094011850128701394015100164201780019290261402788031330349803726039710
9do 23 let9640104701137012300133601446015660170401845020020269102874032260359903837040890
10do 27 let10020108801179012770138701501016250176901916020780277302962033230370403950042110
11do 32 let10400112801224013250144001558016890183601989021560285803054034220381204068043400
12nad 32 let10800117201270013750149501617017520190602063022380294803150035270392504189044720

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 6 (v Kč měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku7270789085509270100501089011820128401392015090216502302026090293003108033020
2do 2 let7540819088809630104501132012270133201444015660222602368026820300903195033940
3do 4 let7820851092009990108401173012730138201499016260229302439027580309103284034900
4do 6 let81108820957010370112501220013220143601556016880235902510028350317603375035900
5do 9 let84409160993010770116801266013720149001614017510242702586029160326403471036940
6do 12 let876095001031011160121201313014230154701674018160249902662030000335403570038000
7do 15 let909098701069011600125701362014760160601739018860257402744030890345103673039120
8do 19 let9430102401110012020130601414015310166601805019570265202828031790354803780040280
9do 23 let9780106201153012480135501467015890172901872020310273002915032720365103893041480
10do 27 let10170110401196012950140701523016490179501944021080281303005033710375704007042720
11do 32 let10550114401242013440146101581017130186202018021880290003098034720386804127044030
12nad 32 let10960118901289013950151701641017770193402093022710299103196035780398204250045360

Příloha č. 7 k nařízení vlády 565/2006 Sb.

Výše příplatku za vedení (v Kč měsíčně)

FunkcePříplatek za vedení
1.Ústřední orgány Ministerstva obrany, Generální štáb Armády České republiky
1.1.Náčelník Generálního štábu Armády České republiky6 000 - 13 000
1.2.Ředitel sekce, zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky3 500 - 8 000
1.3.Vedoucí referátu1 000 - 4 000
2.Ředitelství, Hlavní vojenský úřad
2.1.Ředitel3 500 - 8 000
2.2.Ředitel odboru2 000 - 5 000
2.3.Vedoucí oddělení1 400 - 3 500
2.4.Vedoucí skupiny500 - 2 000
3.Vojenský úřad
3.1.Ředitel2 500 - 6 500
3.2.Vedoucí oddělení1 400 - 3 000
3.3.Vedoucí skupiny, zástupce vedoucího oddělení500 - 1 500
4.Velitelství
4.1.Velitel3 500 - 8 000
4.2.Náčelník štábu, zástupce velitele3 000 - 5 000
4.3.Náčelník sekce2 000- 5 000
4.4.Náčelník odboru, zástupce náčelníka štábu2 000 - 3 500
4.5.Náčelník oddělení1 400 - 3 500
4.6.Náčelník skupiny500 - 2 000
5.Útvary Armády České republiky, Hradní stráž
5.1.Velitel brigády2 000 - 6 000
5.2.Náčelník štábu, zástupce velitele2 000 - 4 000
5.3.Velitel praporu, náčelník oddělení štábu brigády1 000 - 3 500
5.4.Náčelník štábu praporu, zástupce velitele praporu1 000 - 2 500
5.5.Velitel roty, náčelník skupiny štábu praporu500 - 2 500
5.6.Velitel čety, zástupce velitele roty500 - 1 500
5.7.Velitel družstva500 - 1 500
Přesunout nahoru