Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 563/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství

Částka 183/2006
Platnost od 22.12.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zrušeno k 29.07.2016 (242/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

563

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2006,

kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství

Český statistický úřad a Ministerstvo financí stanoví podle §319 odst. 2 a 6 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 187/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, se mění takto:

1. § 2 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 zní:

"§ 2

V dokladu pro statistické účely se uvádějí údaje stanovené v příloze č. 1, i když nedosahují statistický práh3). Pro stanovení výše statistického prahu se používá směnný kurz určený podle přímo použitelného předpisu Společenství4) k výpočtu celní hodnoty.

3) Čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 1917/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/95, pokud se jedná o statistiku zahraničního obchodu, v platném znění.

4) Čl. 169 až 171 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.".

2. V §5 odst. 3 se ve třetí větě slova "jeho vyhotovení" nahrazují slovy "ukončení lhůty k jeho předání celnímu úřadu".

3. V příloze č. 1 bod 1 zní:

"1. Ze seznamu transakcí15) se používají pouze kódy ze sloupce A.".

4. V příloze č. 1 se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:

"5. Při zpětném vývozu zboží, včetně toho, které se nacházelo v České republice za účelem finančního leasingu, se uvádí statistická hodnota shodná s tou, která byla vykázána při dovozu tohoto zboží.". Dosavadní body 5 až 8 se označují jako body 6 až 9.

5. V příloze č. 1 bod 7 zní:

"7. Ze seznamu transakcí15) se používají pouze kódy ze sloupce A.".

6. V příloze č. 1 se doplňuje bod 10, který zní:

"10. Při zpětném dovozu zboží, včetně toho, které se nacházelo v zahraničí za účelem finančního leasingu, se uvádí statistická hodnota shodná s tou, která byla vykázána při vývozu tohoto zboží.".

7. Poznámka pod čarou č. 21 zní:

"21) Nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 ze dne 13. prosince 2006 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy.".

8. V příloze č. 3 bodu 15 se věta první nahrazuje větou "Není-li zvláštním právním předpisem20) stanovena doplňková měrná jednotka, uvádí se vlastní hmotnost příslušné podpoložky zboží v celých kilogramech.".

9. V příloze č. 3 bod 17 zní:

"17. Při odesílání podpoložek zboží, u kterých se vykazuje pouze množství v doplňkových měrných jednotkách, a u radioaktivních látek lze namísto údaje o vlastní hmotnosti uvést číslici "0".". Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.

10. V příloze č. 3 se na konci bodu 30 doplňuje věta, která zní: "Nejsou-li stát nebo území původu zboží známy, vyjádří se kódem "QU"21).".

11. V příloze č. 3 bodu 35 se věta první nahrazuje větou "Není-li zvláštním právním předpisem20) stanovena doplňková měrná jednotka, uvádí se vlastní hmotnost příslušné podpoložky zboží v celých kilogramech.".

12. V příloze č. 3 bod 37 zní:

"37. Při přijímání podpoložek zboží, u kterých se vykazuje pouze množství v doplňkových měrných jednotkách, a u radioaktivních látek lze namísto údaje o vlastní hmotnosti uvést číslici "0".".

13. V příloze č. 3 část V. zní:

„V. SEZNAM SLEDOVANÝCH DRUHŮ ZBOŽÍ

Kód a název položky kombinované nomenklaturyStatistický kód a název sledovaného druhu zboží
Kapitola 22
22071000
Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80% obj. nebo více10 Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80% obj. nebo více pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
90 Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80% obj. nebo více pro jiné použití než pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
22072000
Ethylalkohol a destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu10 Ethylalkohol a destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
90 Ethylalkohol a destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu pro jiné použití než pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
Kapitola 27
27101121
Lakový benzin (White spirit)10 Lakový benzin jako komponenta pro výrobu motorových benzínů
20 Lakový benzin jako komponenta pro výrobu motorové nafty
90 Lakový benzin pro j iné použití než j ako komponenta pro výrobu motorových paliv
27101125
Speciální druhy benzinu, ostatní10 Benzin speciální, ostatní jako komponenta pro výrobu motorových benzínů
20 Benzin speciální, ostatní jako komponenta pro výrobu motorové nafty
90 Benzin speciální, ostatní pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových paliv
27101141
Motorový benzin, ostatní, o obsahu olova nepřesahujícím 0,013 g/l, s oktanovým číslem (OCVM) nižším než 9510 Motorový benzin ostatní s obsahem olova do 0,013 g/l, s oktanovým číslem do 95 bez přísad
20 Motorový benzin ostatní s obsahem olova do 0,013 g/l, s oktanovým číslem do 95 s přísadami proti zatloukání ventilů
27101190
Ostatní lehké oleje10 Ostatní lehké oleje jako komponenta pro výrobu motorových benzínů
20 Ostatní lehké oleje jako komponenta pro výrobu motorové nafty
90 Ostatní lehké oleje pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových paliv
27101929
Střední oleje pro jiné účely, ostatní10 Střední oleje pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů
20 Střední oleje pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
91 Střední oleje s funkčními přísadami29)
99 Střední oleje pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla
27101941
Těžké oleje plynové, pro jiné účely, obsah síry do 0,05% hmotnostních30 Těžké oleje plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry do 0,05 % hmotnostních
51 Těžké oleje plynové pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry do 0,05 % hmotnostních
91 Těžké oleje plynové s funkčními přísadami29), obsah síry do 0,05 % hmotnostních
99 Těžké oleje plynové pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry do 0,05 % hmotnostních
27101945
Těžké oleje plynové, pro jiné účely, obsah síry nad 0,05, ale nepřesahující 0,2% hmotnostních30 Těžké oleje plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,05, ale nepřesahující 0,2 % hmotnostních
51 Těžké oleje plynové pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů obsah síry nad 0,05, ale nepřesahující 0,2 % hmotnostních
91 Těžké oleje plynové s funkčními přísadami29), obsah síry nad 0,05, ale nepřesahující 0,2 % hmotnostních
99 Těžké oleje plynové pro jiné použití než pro výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,05, ale nepřesahující 0,2 % hmotnostních
27101949
Těžké oleje plynové, pro jiné účely, obsah síry nad 0,2 % hmotnostních30 Těžké oleje plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,2 % hmotnostních
51 Těžké oleje plynové pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry nad 0,2 % hmotnostních
91 Těžké oleje plynové s funkčními přísadami29), obsah síry nad 0,2 % hmotnostních
99 Těžké oleje plynové pro jiné použití než pro výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,2 % hmotnostních
27101961
Těžké oleje topné, pro jiné účely, obsah síry do 1 % hmotnostních10 Těžké oleje topné pro výrobu tepla, obsah síry do 1 % hmotnostních
90 Těžké oleje topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry do 1 % hmotnostních
27101963
Těžké oleje topné, pro jiné účely, obsah síry nad 1 %, ale nepřesahující 2 % hmotnostních10 Těžké oleje topné pro výrobu tepla, obsah síry nad 1 %, ale nepřesahující 2 % hmotnostních
90 Těžké oleje topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry nad 1 %, ale nepřesahující 2 % hmotnostních
27101965
Těžké oleje topné, pro jiné účely, obsah síry nad 2 %, ale nepřesahující 2,8 % hmotnostních10 Těžké oleje topné pro výrobu tepla, obsah síry nad 2 %, ale nepřesahující 2,8 % hmotnostních
90 Těžké oleje topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry nad 2 %, ale nepřesahující 2,8 % hmotnostních
27101969
Těžké oleje topné, pro jiné účely, obsah síry nad 2,8 % hmotnostních10 Těžké oleje topné pro výrobu tepla, obsah síry nad 2,8 % hmotnostních
90 Těžké oleje topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry nad 2,8 % hmotnostních
27101981
Motorové oleje, mazací oleje pro kompresory, mazací oleje pro turbiny11 Motorové oleje automobilové
12 Motorové oleje letecké
20 Motorové oleje ostatní; ne automobilové, letecké
30 Mazací oleje pro chladící kompresory
40 Mazací oleje pro plynové a vzduchové kompresory
50 Mazací oleje turbínové
90 Oleje kompresorové, turbínové, ostatní
27101983
Kapaliny pro hydraulické účely10 Oleje hydraulické
90 Kapaliny pro hydraulické účely, ostatní
27101985
Bílé oleje, kapalný parafin10 Oleje bílé technické
20 Oleje medicinální (paraffínum liquidum)
27101987
Převodové oleje a oleje pro redaktory11 Oleje převodové automobilové
12 Oleje převodové letecké
20 Oleje převodové průmyslové
90 Oleje převodové pro reduktory
27101991
Oleje používané při obrábění kovů, při uvolňování odlitků z forem, antikorozní oleje10 Oleje pro obrábění kovů
20 Oleje pro uvolňování odlitků
30 Oleje antikorozní
27101993
Elektroizolační oleje10 Olej e transformátorové
20 Oleje elektroizolační, ostatní
27101999
Ostatní mazací oleje a ostatní oleje10 Oleje ložiskové
20 Oleje mazací pro technologické účely
30 Oleje pro přenos tepla, kalení
41 Maziva plastická automobilová, obsahující nad 70 % minerálních olejů
42 Maziva plastická ostatní, obsahující nad 70 % minerálních olejů
50 Oleje textilní
60 Oleje postřikové
70 Oleje formové
90 Oleje ostatní
27132000
Ropné živice10 Asfalty ropné silniční pro stavbu silnic a úpravy vozovek
20 Asfalty ropné stavebně izolační, zejména zálivky, nátěry
30 Asfalty ropné průmyslové pro výrobu lepenek, krytin
40 Asfalty ropné modifikované speciální, s polymery a kopolymery
90 Živice petrolejové ostatní
27150000
Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (například živičné tmely, ředěné produkty)10 Asfaltové emulze - asfalt s vodou a emulgátory
20 Asfaltové výrobky s rozpustidlem ředěné asfalty
90 Ostatní směsi živičné na bázi přírodní ropné živice, dehtu, smoly
Kapitola 29
29091900
Acyklické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, ostatní30 Ethyltercbutyleter (ETBE) jako komponenta pro výrobu motorových benzínů
40 Metyltercbutyleter (MTBE) jako komponenta pro výrobu motorových benzínů
90 Ostatní acyklické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro-nebo nitrosoderiváty, pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových paliv
Kapitola 34
34031991
Přípravky pro mazání strojů, zařízení a vozidel obsahující minerální oleje, s obsahem minerálních olejů do 70 % hmotnostních10 Syntetické přípravky pro mazání strojů a zařízení s obsahem minerálních olejů do 70 % hmotnostních
20 Syntetické přípravky pro mazání vozidel s obsahem minerálních olejů do 70 % hmotnostních
90 Ostatní přípravky pro mazání strojů, zařízení a vozidel obsahující minerální oleje, s obsahem minerálních olejů do 70 % hmotnostních
34039910
Přípravky pro mazání strojů, zařízení a vozidel neobsahující minerální oleje10 Syntetické přípravky pro mazání strojů a zařízení neobsahující minerální oleje
20 Syntetické přípravky pro mazání vozidel neobsahující minerální oleje
90 Ostatní přípravky pro mazání strojů, zařízení a vozidel neobsahující minerální oleje
Kapitola 38
38249098
Ostatní chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté, ostatní70 Methylestery mastných kyselin (např. MEŘO), pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
80 Směsi minerálních olejů s methylestery mastných kyselin (např. MEŘO), jejichž hmotnostní podíl je nad 30 %, pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
90 Methylestery mastných kyselin a jejich směsi, ostatní, pro jiné použití než pro pohon motorů
99 Ostatní chemické výrobky a přípravky, jiné než methylestery mastných kyselin a jejich směsi s minerálními oleji".

14. V příloze č. 5 se doplňuje bod 11, který zní:

"11. Pokud dojde v průběhu jednoho referenčního období k přijetí zboží a jeho odeslání zpět nebo k jeho odeslání a přijetí zpět, a to v obou případech v nezměněném stavu, zejména z důvodů reklamace, není třeba údaje o takovém zboží do výkazů pro Intrastat uvádět.".

15. V příloze č. 6 bodu 4 se věty druhá a třetí nahrazují větami "Opravovat není třeba chyby nebo nepřesnosti ve vykázaných fakturovaných hodnotách zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží, pokud za referenční období nedojde v těchto hodnotách k celkové změně o více než 5 %. Oprava se rovněž nemusí provádět, nepřesáhne-li v jednom referenčním období za odeslané nebo přijaté zboží hodnotu 100 000 Kč.".

16. V příloze č. 6 bod 6 zní:

"6. Oprava chybných výkazů pro Intrastat, na kterých jsou uvedeny nesprávně jiné údaje než o množství či hodnotě zboží, nebo na kterých údaje o odeslaném anebo přijatém zboží chybějí či jsou uvedeny navíc, není nutné opravovat, nepřesahuje-li hodnota zboží, ke kterému se nesprávný, chybějící nebo nadbytečný údaj vztahuje, 500 Kč.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Předseda Českého statistického úřadu:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Ministr financí:
Ing. Tlustý, CSc. v. r.

Přesunout nahoru