Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 560/2006 Sb.Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Částka 181/2006
Platnost od 21.12.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

560

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2006

o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví podle § 13 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje pravidla postupu Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo"), správců programů a účastníků programů pro přípravu, schvalování a realizaci programů (dále jen "program") nebo akcí v jejich evidenci v Informačním systému programového financování (dále jen "informační systém") a pro jejich závěrečné vyhodnocení.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) správcem programu správce kapitoly podle § 3 písm. g) rozpočtových pravidel, který odpovídá za hospodaření s prostředky státního rozpočtu na financování programů,

b) účastníkem programu organizační složka státu nebo příspěvková organizace financující přípravu a realizaci akce z prostředků státního rozpočtu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO, anebo právnická nebo fyzická osoba financující přípravu a realizaci akce z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, včetně prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO,

c) indikátorem nebo parametrem kvalitativní ukazatel vymezený v dokumentaci akce (projektu), který specifikuje jeho konkrétní cíl nebo efektivnost,

d) ukončením akce závazný termín, kdy účastník programu dosáhne stanoveného účelu,

e) informačním systémem informační systém veřejné správy, který slouží k evidenci podkladů pro přípravu a realizaci státního rozpočtu a realizaci výdajů státního rozpočtu z hlediska podrobného členění za oblast programů1) včetně evidence vykonaných řídicích postupů podle zákona o finanční kontrole2),

f) výdajovým titulem označení programu, nebo části programu pro účely výstupu z informačního systému, část Správa majetku ve vlastnictví státu,

g) dotačním titulem označení programu, nebo části programu pro účely výstupu z informačního systému, část Evidenční dotační systém,

h) subtitulem označení části výdajového nebo dotačního titulu pro účely výstupu z informačního systému,

i) dokumentací akce (projektu) soubor dokladů požadovaný správcem programu pro evidenci akce (projektu) v informačním systému,

j) cílem akce (projektu) hodnoty, které mají být dosaženy pro plnění cílů programu.

§ 3

Dokumentace programu

(1) U dokumentace programu ministerstvo posuzuje1)

a) dodržení obsahu dokumentace programu; pokud je program také programem spolufinancovaným z rozpočtu Evropské unie nebo je jeho součástí, posuzuje se také, zda je dokumentace programu v souladu s rozhodnutím Komise Evropských společenství,

b) účast státního rozpočtu na financování programu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie.

(2) Dokumentaci programu předkládá správce programu ministerstvu v listinné a elektronické podobě.

(3) Ministerstvo do 30 dnů od předložení dokumentace programu

a) stanoví výši prostředků státního rozpočtu na financování programu včetně prostředků, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, přičemž výše prostředků státního rozpočtu musí odpovídat částkám obsaženým v příslušném programu spolufinancovaném z rozpočtu Evropské unie,

b) stanoví cíle programu, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programu, přičemž tyto cíle programu musí navazovat na cíle programu obsažené v příslušném programu spolufinancovaném z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO,

c) ministerstvo může po posouzení vyžádat doplnění dokumentace v případě, že tato není dostačující.

(4) V případě, kdy správce programu požádá ministerstvo o změnu dokumentace programu, výše účasti státního rozpočtu nebo cílů programu stanovených podle odstavce 3, postupuje se podle odstavců 1 až 3 obdobně. Požádat o změnu lze v době platnosti tohoto údaje, která je stanovena ve schválené dokumentaci programu.

(5) Vzory formulářů pro přípravu dokumentace programu jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 4

Závěrečné vyhodnocení programu

(1) Závěrečné vyhodnocení programu, které předloží správce programu ministerstvu, obsahuje

a) přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu včetně prostředků, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, na formulářích P 09 370, D 09 370, V 09 370, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky,

b) zprávu o plnění cílů programu stanovených v dokumentaci programu,

c) dosažené hodnoty indikátorů a parametrů stanovené ministerstvem podle § 3 odst. 3 písm. b).

(2) Ministerstvo závěrečné vyhodnocení ve lhůtě 30 dnů od předložení schválí nebo vrátí správci programu k doplnění. Pokud výši účasti státního rozpočtu stanovila vláda, předloží správce programu závěrečné vyhodnocení vládě ve lhůtě 30 dnů od schválení ministerstvem.

(3) Závěrečné vyhodnocení správce programu neprovede, jestliže nebylo ukončeno závěrečné vyhodnocení všech akcí, které tento program obsahuje.

§ 5

Registrace a financování akce

(1) Účastník programu předloží správci programu investiční záměr akce (projektu) zpracovaný v souladu se stanovenými cíli uvedenými v dokumentaci programu. Správce programu

a) posuzuje obsah investičního záměru předložený účastníkem programu včetně podkladů, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky, a nebo zjistí-li nedostatky, může ho vrátit k doplnění. Stanoví podmínky účasti státního rozpočtu pro další přípravu, zadání a realizaci akce (projektu) nebo sdělí, že se státní rozpočet na akci (projektu) nebude podílet,

b) registruje akci (projekt) v informačním systému, stanoví podmínky účasti státního rozpočtu pro další přípravu, zadání a realizaci akce (projektu), a jestliže se jedná o akci (projekt) s účastí státního rozpočtu ve formě individuálně posuzovaných výdajů a individuálních dotací, vydá doklad z informačního systému o registraci akce (projektu), jehož vzor formuláře je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky, a předloží jej k vyslovení souhlasu ministerstvu,

c) posuzuje obsah zadání akce (projektu) u individuálně posuzovaných výdajů organizační složky státu nebo individuální dotace dle kritérií stanovených v dokumentaci programu. Zjistí-li správce programu nedostatky při posuzování obsahu zadání, vrátí zadání k doplnění. Pokud správce programu nezjistí nedostatky, předloží zadání ministerstvu k vydání souhlasu,

d) stanoví výdaje na financování akce (projektu) organizační složky státu nebo vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „rozhodnutí“) a stanovuje podmínky účasti státního rozpočtu pro realizaci akce (projektu).

(2) Akci (projekt) spolufinancovanou z rozpočtu Evropské unie, která odpovídá akci (projektu) podléhající podle právních předpisů Evropské komise schválení Evropské komise, předloží správce programu ministerstvu dříve, než je předložena Evropské komisi.

(3) Akci (projekt) spolufinancovanou z finančního mechanismu nebo z fondů NATO, která odpovídá akci (projektu) podléhající schválení Kanceláře Finančního mechanismu3), předloží správce programu ministerstvu dříve, než je předložena Kanceláři Finančního mechanismu.

(4) Vzory formulářů pro evidenci akce (projektu) v informačním systému a registraci údajů nebo pro stanovení výdajů na financování akce (projektu) organizační složky státu anebo rozhodnutí jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.

(5) Při zápisu akcí (projektů) do informačního systému se jednotlivé akce (projekty) zapisují do

a) výdajového titulu, pro účely výstupů z informačního systému, jestliže je účastníkem programu organizační složka státu, nebo jí zřízená příspěvková organizace,

b) dotačního titulu, pro účely výstupů z informačního systému, jestliže je účastníkem programu jiná osoba než organizační složka státu, nebo jí zřízená příspěvková organizace.

§ 6

Závěrečné vyhodnocení akce

(1) Pro závěrečné vyhodnocení akce předloží účastník programu správci programu zprávu, která obsahuje

a) vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, z finančního mechanismu nebo z fondů NATO,

b) dosažené cíle programu a údaje o splnění podmínek obsažených ve stanovení výdajů na financování akce (projektu) organizační složky státu, nebo v rozhodnutí,

c) údaje o financování akce (projektu) a doklady, které prokazují výši vynaložených výdajů na financování akce (projektu), s výjimkou výdajů, které se vyúčtovávají a finančně vypořádávají podle písmene a),

d) u stavebních akcí doklady, které účastníka programu opravňují stavbu užívat podle zvláštního právního předpisu2),

e) dokumenty uvedené ve stanovení výdajů na financování akce (projektu) pro organizační složky státu nebo v rozhodnutí.

(2) Zjistí-li správce programu ve zprávě pro závěrečné vyhodnocení akce závady, upozorní na ně účastníka programu a určí lhůtu pro jejich odstranění. Nezjistí-li správce programu nedostatky, provede závěrečné vyhodnocení akce (projektu) na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

(3) U akce, která byla registrována se souhlasem ministerstva podle § 12 odst. 6 rozpočtových pravidel, předloží správce programu zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce ministerstvu.


§ 7

Přechodná ustanovení

(1) Obsah programu a věcné, časové nebo finanční ukazatele akce, stanovené podle vyhlášky č. 40/2001 Sb., zůstávají v platnosti.

(2) Změna obsahu programu a věcných, časových nebo finančních ukazatelů akce, stanovených podle vyhlášky č. 40/2001 Sb., se provede podle této vyhlášky.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

2. Vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku.

3. Vyhláška č. 269/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku.

4. Vyhláška č. 466/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 269/2005 Sb.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 11/2010 Sb. Čl. II

Obsah programu a věcné, časové nebo finanční ukazatele akce (projektu) stanovené podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají v platnosti.


Ministr:
Ing. Tlustý, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 12 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.

2) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

3) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 35/2005 Sb. m. s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 36/2005 Sb. m. s.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560/2006 Sb.

1. Přehled formulářů pro přípravu dokumentace programu

P 09 310 Identifikační údaje a systém řízení programu

P 09 320 Harmonogram přípravy a realizace programu

P 09 340 Specifikace cílů programu

P 09 370 Bilance potřeb a zdrojů financování programu

D 09 310 Identifikační údaje a systém řízení dotačního titulu

D 09 320 Harmonogram přípravy a realizace dotačního titulu

D 09 340 Specifikace cílů dotačního titulu

D 09 370 Bilance potřeb a zdrojů financování dotačního titulu

V 09 310 Identifikační údaje a systém řízení výdajového titulu

V 09 320 Harmonogram přípravy a realizace výdajového titulu

V 09 340 Specifikace cílů výdajového titulu

V 09 370 Bilance potřeb a zdrojů financování výdajového titulu

D 09 210 Identifikační údaje a systém řízení dotačního subtitulu

D 09 220 Harmonogram přípravy a realizace dotačního subtitulu

D 09 240 Specifikace cílů dotačního subtitulu

D 09 270 Bilance potřeb a zdrojů financování dotačního subtitulu

V 09 210 Identifikační údaje a systém řízení výdajového subtitulu

V 09 220 Harmonogram přípravy a realizace výdajového subtitulu

V 09 240 Specifikace cílů výdajového subtitulu

V 09 270 Bilance potřeb a zdrojů financování výdajového subtitulu

Poznámka: Formuláře P 09 320, P 09 340, P 09 370, D 09 320, D 09 340, D 09 370, V 09 320, V 09 340, V 09 370, D 09 220, D 09 240, D 09 270, V 09 220, V 09 240 a V 09 270 jsou formuláře dynamické.

2. Vzory formulářů pro přípravu dokumentace programu

Vzor formuláře P 09 310 Identifikační údaje a systém řízení programu

Vzor formuláře P 09 310 Identifikační údaje a systém řízení programu

Vzor formuláře P 09 320 Harmonogram přípravy a realizace programu

Vzor formuláře P 09 320 Harmonogram přípravy a realizace programu

Vzor formuláře P 09 340 Specifikace cílů programu

Vzor formuláře P 09 340 Specifikace cílů programu

Vzor formuláře P 09 370 Bilance potřeb a zdrojů financování programu

Vzor formuláře P 09 370 Bilance potřeb a zdrojů financování programu

Vzor formuláře D 09 310 Identifikační údaje a systém řízení dotačního titulu

Vzor formuláře D 09 310 Identifikační údaje a systém řízení dotačního titulu

Vzor formuláře D 09 320 Harmonogram přípravy a realizace dotačního titulu

Vzor formuláře D 09 320 Harmonogram přípravy a realizace dotačního titulu

Vzor formuláře D 09 340 Specifikace cílů dotačního titulu

Vzor formuláře D 09 340 Specifikace cílů dotačního titulu

Vzor formuláře D 09 370 Bilance potřeb a zdrojů financování dotačního titulu

Vzor formuláře D 09 370 Bilance potřeb a zdrojů financování dotačního titulu

Vzor formuláře V 09 310 Identifikační údaje a systém řízení výdajového titulu

Vzor formuláře V 09 310 Identifikační údaje a systém řízení výdajového titulu

Vzor formuláře V 09 320 Harmonogram přípravy a realizace výdajového titulu

Vzor formuláře V 09 320 Harmonogram přípravy a realizace výdajového titulu

Vzor formuláře V 09 340 Specifikace cílů výdajového titulu

Vzor formuláře V 09 340 Specifikace cílů výdajového titulu

Vzor formuláře V 09 370 Bilance potřeb a zdrojů financování výdajového titulu

Vzor formuláře V 09 370 Bilance potřeb a zdrojů financování výdajového titulu

Vzor formuláře D 09 210 Identifikační údaje a systém řízení dotačního subtitulu

Vzor formuláře D 09 210 Identifikační údaje a systém řízení dotačního subtitulu

Vzor formuláře D 09 220 Harmonogram přípravy a realizace dotačního subtitulu

Vzor formuláře D 09 220 Harmonogram přípravy a realizace dotačního subtitulu

Vzor formuláře D 09 240 Specifikace cílů dotačního subtitulu

Vzor formuláře D 09 240 Specifikace cílů dotačního subtitulu

Vzor formuláře D 09 270 Bilance potřeb a zdrojů financování dotačního subtitulu

Vzor formuláře D 09 270 Bilance potřeb a zdrojů financování dotačního subtitulu

Vzor formuláře V 09 210 Identifikační údaje a systém řízení výdajového subtitulu

Vzor formuláře V 09 210 Identifikační údaje a systém řízení výdajového subtitulu

Vzor formuláře V 09 220 Harmonogram přípravy a realizace výdajového subtitulu

Vzor formuláře V 09 220 Harmonogram přípravy a realizace výdajového subtitulu

Vzor formuláře V 09 240 Specifikace cílů výdajového subtitulu

Vzor formuláře V 09 240 Specifikace cílů výdajového subtitulu

Vzor formuláře V 09 270 Bilance potřeb a zdrojů financování výdajového subtitulu

Vzor formuláře V 09 270 Bilance potřeb a zdrojů financování výdajového subtitulu

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560/2006 Sb.

1. Přehled formulářů pro evidenci akce(projektu) v informačním systému

Formuláře pro EDS/ISPROFIN

S 09 110 Identifikační údaje a systém řízení akce (projektu)

S 09 120 Harmonogram přípravy a realizace akce (projektu)

S 09 140 Parametry, Indikátory a Cíle akce (projektu)

S 09 150 Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)

S 09 160 Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)

Formuláře pro SMVS/ISPROFIN

S 09 110 Identifikační údaje a systém řízení akce (projektu)

S 09 120 Harmonogram přípravy a realizace akce (projektu)

S 09 140 Parametry, Indikátory a Cíle akce (projektu)

S 09 150 Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)

S 09 160 Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)

Poznámka: Formuláře S 09 120, S 09 140, S 09 150 a S 09 160 jsou formuláře dynamické výběrem z číselníku

Zkratky:

EDS - Evidenční dotační systém - část Informačního systému programového financování pro dotace

SMVS - Správa majetku vlastnictví státu - část Informačního systému programového financování pro Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace

2. Vzory formulářů pro evidenci akce(projektu) v informačním systému

Formuláře pro EDS/ISPROFIN

Vzor formuláře S 09 110 Identifikační údaje a systém řízení akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 110 Identifikační údaje a systém řízení akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 120 Harmonogram přípravy a realizace akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 120 Harmonogram přípravy a realizace akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 140 Parametry, Indikátory a Cíle akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 140 Parametry, Indikátory a Cíle akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 150 Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 150 Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 160 Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 160 Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)

Formuláře pro SMVS/ISPROFIN

Vzor formuláře S 09 110 Identifikační údaje a systém řízení akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 110 Identifikační údaje a systém řízení akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 120 Harmonogram přípravy a realizace akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 120 Harmonogram přípravy a realizace akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 140 Parametry, Indikátory a Cíle akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 140 Parametry, Indikátory a Cíle akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 150 Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 150 Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 160 Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)

Vzor formuláře S 09 160 Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 560/2006

1. Přehled výstupů z informačního systému pořizované správcem programu

Registrace akce (projektu)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Stanovení výdajů na financování akce (projektu) pro organizační složky státu

Závěrečné vyhodnocení akce (projektu)

2. Vzory výstupů z informačního systému pořizované správcem programu

Vzor výstupu z informačního systému - Registrace akce (projektu)

Vzor výstupu z informačního systému - Registrace akce (projektu)

Vzor výstupu z informačního systému - Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Vzor výstupu z informačního systému - Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Vzor výstupu z informačního systému - Stanovení výdajů na financování akce (projektu) pro organizační složky státu

Vzor výstupu z informačního systému - Stanovení výdajů na financování akce (projektu) pro organizační složky státu

Vzor výstupu z informačního systému - Závěrečné vyhodnocení akce (projektu)

Vzor výstupu z informačního systému - Závěrečné vyhodnocení akce (projektu)

Přesunout nahoru