Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 530/2006 Sb.Vyhláška o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy

Částka 172/2006
Platnost od 06.12.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

530

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2006

o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 12 odst. 1 písm. h) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví postupy atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy podle § 6d odst. 1 písm. b) zákona.

§ 2

Posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy sestává ze dvou částí, kterými jsou

a) zkouška,

b) stanovení výsledku zkoušky.

§ 3

(1) Atestační středisko posuzuje dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy na základě dokumentů, které mu žadatel o atestaci (dále jen "žadatel"), se kterým má atestační středisko uzavřenou smlouvu o provedení atestace, předkládá k provedení atestace; posuzování zahájí po předložení těchto dokumentů.

(2) Posuzovanými dokumenty podle odstavce 1 jsou vždy

a) informační koncepce podle § 5a odst. 1 zákona a zápis o vyhodnocení podle zvláštního právního předpisu1),

b) provozní dokumentace podle § 5a odst. 2 zákona v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem1).

§ 4

Zkouška

Atestační středisko posuzuje v průběhu zkoušky

a) úplnost informační koncepce; atestační středisko posuzuje, zda informační koncepce má stanovený obsah1),

b) úplnost provozní dokumentace; atestační středisko posuzuje, zda provozní dokumentace má stanovený obsah1),

c) srozumitelnost a přehlednost textu a jeho logickou konzistenci; atestační středisko posuzuje, zda text informační koncepce a provozní dokumentace je srozumitelný, zda je přehledně uspořádán a jeho vnitřní provázanost,

d) kvalitu konkrétních řešení; atestační středisko posuzuje, zda postupy uvedené v informační koncepci a bezpečnostní opatření uvedená v provozní dokumentaci jsou v souladu s běžně užívanými postupy a opatřeními,

e) vyhodnocování dodržování informační koncepce; atestační středisko posuzuje, zda žadatel vyhodnocuje dodržování informační koncepce a stanovuje závěry z vyhodnocování, a

f) přijímání opatření k odstranění nedostatků zjištěných při vyhodnocování dodržování informační koncepce1).

§ 5

Zaznamenávání údajů v průběhu zkoušky

(1) Atestační středisko zaznamenává údaje o zjištěních, ke kterým dospělo v průběhu zkoušky, do protokolu o provedené zkoušce podle § 6d odst. 4 zákona (dále jen "protokol").

(2) Údaje o zjištěních podle odstavce 1 atestační středisko zaznamenává do protokolu ve strukturované formě, a to ke každému posuzovanému hledisku podle § 4; atestační středisko uvede v protokolu vyjádření

a) splněno,

b) splněno s výhradou, nebo

c) nesplněno.

(3) V protokolu se uvádí

a) název a sídlo nebo doručovací adresa žadatele,

b) výčet všech dokumentů, které byly k posouzení předloženy, včetně označení jejich verze, počtu stran a data jejich schválení žadatelem,

c) název a sídlo atestačního střediska, které provedlo zkoušku,

d) jméno nebo jména a příjmení fyzické osoby, která jménem atestačního střediska zkoušku provedla, nebo zaměstnance atestačního střediska, který řídil provedení atestační zkoušky,

e) datum zahájení zkoušky a datum jejího ukončení,

f) datum provedení další zkoušky,

g) popis průběhu zkoušky,

h) zjištění podle odstavců 1 a 2,

i) výsledek provedené zkoušky a jeho odůvodnění podle § 6,

j) jméno nebo jména a příjmení zaměstnance atestačního střediska, který je oprávněn ke schválení protokolu o provedené zkoušce, jeho podpis a datum schválení protokolu.

(4) Atestační středisko uchovává protokol a dokumentaci podle § 3 odst. 2 po dobu nejméně 10 let od data vydání atestu.

§ 6

Postup při stanovení výsledku zkoušky

(1) Na základě zjištění učiněných při posuzování atestační středisko stanoví výsledek zkoušky. Atestační středisko stanoví celkový výsledek zkoušky, který charakterizuje zjištění, která byla v průběhu zkoušky učiněna.

(2) Výsledek zkoušky "splňuje" stanoví atestační středisko v případě, že v průběhu posuzování podle § 4 neshledalo žádné nedostatky nebo žadatel zjištěné nedostatky v průběhu posuzování odstranil.

(3) Výsledek zkoušky "splňuje s výhradou" stanoví atestační středisko v případě, že v průběhu posuzování podle § 4 shledalo nesplnění požadavku

a) na srozumitelnost a přehlednost textu a jeho logickou konzistenci podle § 4 písm. c), nebo

b) na kvalitu konkrétních řešení podle § 4 písm. d),

přičemž žadatel zjištěné nedostatky podle písmen a) a b) v průběhu posuzování neodstranil; výsledek zkoušky "splňuje s výhradou" je podmíněn splněním požadavků na úplnost informační koncepce podle § 4 písm. a), na úplnost provozní dokumentace podle § 4 písm. b), na vyhodnocování dodržování informační koncepce a stanovování závěrů z vyhodnocování podle § 4 písm. e) a na přijímání opatření k odstranění nedostatků zjištěných při vyhodnocování informační koncepce podle § 4 písm. f).

(4) Výsledek zkoušky "nesplňuje" stanoví atestační středisko v případě, že v průběhu posuzování podle § 4 shledalo nesplnění požadavku, přičemž žadatel zjištěné nedostatky v průběhu posuzování neodstranil,

a) na úplnost informační koncepce podle § 4 písm. a),

b) na úplnost provozní dokumentace podle § 4 písm. b),

c) na vyhodnocování dodržování informační koncepce a na stanovování závěrů z vyhodnocování podle § 4 písm. e),

d) na přijímání opatření k odstranění nedostatků zjištěných při vyhodnocování informační koncepce podle § 4 písm. f), nebo

e) na srozumitelnost a přehlednost textu a jeho logickou konzistenci podle § 4 písm. c) v takovém rozsahu, že zjištěné nedostatky brání uplatnění informační koncepce.

(5) V odůvodnění výsledku zkoušky atestační středisko uvede

a) k výsledku zkoušky "splňuje" konstatování, že v průběhu posuzování neshledalo žádné nedostatky nebo žadatel zjištěné nedostatky odstranil, a popis odstraněných nedostatků,

b) k výsledku zkoušky "splňuje s výhradou" nebo "nesplňuje" popis zjištěných nedostatků, jejich předpokládaný vliv na dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy, a je-li výsledek zkoušky "splňuje s výhradou", údaj, které zjištěné nedostatky žadatel v průběhu posuzování odstranil, pokud tak žadatel v průběhu posuzování učinil.

(6) Pokud orgán veřejné správy v informační koncepci stanoví, že je tato koncepce vydána na dobu kratší než 5 let, atestační středisko stanoví datum další zkoušky podle § 5 odst. 3 písm. f) v souladu s dobou, na kterou je informační koncepce vydána.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy).

Přesunout nahoru