Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 528/2006 Sb.Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy)

Částka 172/2006
Platnost od 06.12.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zrušeno k 01.02.2020 (12/2020 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

528

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2006

o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy)

Ministerstvo informatiky stanoví k provedení § 4 odst. 1 písm. h) a podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví formu a technické náležitosti předávání údajů do veřejného informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona (dále jen "informační systém o informačních systémech veřejné správy").

§ 2

Forma předávaných údajů

(1) Do informačního systému o informačních systémech veřejné správy se údaje předávají prostřednictvím elektronického formuláře pro předání údaje o

a) vytvoření informačního systému veřejné správy (dále jen "údaj o vytvoření"),

b) změně údajů, které jsou o informačním systému veřejné správy v informačním systému o informačních systémech veřejné správy uvedeny (dále jen "údaj o změně"), nebo

c) ukončení činnosti informačního systému veřejné správy (dále jen "údaj o ukončení činnosti").

(2) Struktura údaje o vytvoření a údaje o změně podle odstavce 1 písm. a) a b) včetně popisu jednotlivých položek je uvedena v příloze.

(3) Struktura údaje o ukončení činnosti podle odstavce 1 písm. c) obsahuje identifikátor informačního systému veřejné správy v informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen "identifikátor"), důvod ukončení činnosti informačního systému veřejné správy a datum ukončení činnosti informačního systému veřejné správy.

§ 3

Technické náležitosti předávání údajů

(1) Fyzická osoba, která jedná za správce informačního systému veřejné správy a předává údaje do informačního systému o informačních systémech veřejné správy, předává tyto údaje prostřednictvím elektronických formulářů a podepisuje je zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb1).

(2) Kvalifikovaný certifikát podle odstavce 1 obsahuje

a) jméno, popřípadě jména a příjmení osoby jednající za správce,

b) označení orgánu veřejné správy, který je držitelem kvalifikovaného certifikátu podle odstavce 1 a za který osoba jednající za správce jedná při předávání údajů, označení organizačního útvaru, ve kterém je osoba zařazena, a její zařazení v rámci tohoto útvaru,

c) elektronickou adresu osoby jednající za správce.

(3) Údaje předávané do informačního systému o informačních systémech veřejné správy osobou jednající za správce informačního systému veřejné správy jsou automatizovaně ověřeny informačním systémem o informačních systémech veřejné správy; předmětem automatizovaného ověření je skutečnost, zda údaje o vytvoření a údaje o změně splňují náležitosti podle § 2 odst. 2.

(4) Pokud předávané údaje splňují náležitosti podle § 2 odst. 2, Ministerstvo informatiky (dále jen "ministerstvo") kontroluje, zda jsou údaje o vytvoření a údaje o změně v logickém souladu s jejich popisem, který je uveden v příloze.

(5) Pokud je výsledek kontroly údajů o vytvoření podle odstavce 4 kladný, ministerstvo přidělí informačnímu systému veřejné správy identifikátor.

(6) Ministerstvo odešle na elektronickou adresu osoby jednající za správce informačního systému veřejné správy, která předala údaj do systému,

a) identifikátor, pokud je přidělen podle odstavce 5, nebo

b) požadavek na předání doplňujících údajů, pokud není výsledek kontroly podle odstavce 4 kladný.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších předpisů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.


Příloha k vyhlášce č. 528/2006 Sb.

Seznam položek popisu informačního systému veřejné správy

ZávaznostNázev položkyPopis položky
IDENTIFIKÁTORY
PIDENTIFIKÁTORUnikátní identifikační kód v systému, který přiděluje Ministerstvo informatiky (tento údaj nezapisuje správce); přidělován je každému ISVS. Jedná se o bezvýznamový identifikátor ve formátu celého čísla.
NIDENTIFIKÁTOR INTERNÍInterní identifikátor ISVS v organizaci správce ISVS.
POPISNÉ ÚDAJE
PKATEGORIE ISVSOznačení kategorie, do které daný ISVS spadá (kategorie pro oblasti použití ISVS).
PNÁZEV ISVSNázev ISVS, který používá správce daného systému.
PCHARAKTERISTIKA ISVSStručný popis, charakteristika účelu ISVS spolu s charakteristikou zpracovávaných dat a použitá architektura ISVS.
PKRAJÚzemní začlenění správce ISVS do kraje (tj. kraj sídla správce ISVS).
PPZAČLENĚNÍ V RÁMCI EUZákladní informace o začlenění do odpovídajících informačních systémů Evropského společenství, je-li realizováno.
NVERZEVerze daného ISVS, odpovídající aktuálnímu zápisu v IS o ISVS.
NKOMENTÁŘDalší informace, které správce ISVS potřebuje uvést k danému ISVS. V případě, že došlo k ukončení činnosti ISVS, se v této položce uvede důvod ukončení činnosti.
PDATUM ZÁPISUDatum zápisu ISVS. Odpovídá datu jeho prvního zveřejnění v IS o ISVS.
PPLATNOST OD DATADatum zápisu ISVS v rámci IS o ISVS nebo datum změny ISVS v rámci IS o ISVS.
NPLATNOST DO DATADatum ukončení platnosti zápisu ISVS v rámci IS o ISVS. Tento údaj může být datem ukončení provozu ISVS.
NLEGISLATIVNÍ RÁMECPrávní předpis (předpisy), na základě kterého je ISVS veden a který případně upravuje provozování a náležitosti informačního systému, pokud takový právní předpis existuje. Pro jeden ISVS může být uvedeno více právních předpisů.
PSPRÁVCE ISVSNázev orgánu veřejné správy, který je správcem ISVS.
PSPRÁVCE ISVS - WEBOVÁ ADRESAURL adresa webu orgánu veřejné správy, který je správcem ISVS.
PSPRÁVCE ISVS - EMAILKontaktní e-mail orgánu veřejné správy, který je správcem ISVS (například adresa elektronické podatelny).
PSPRÁVCE ISVS - IČIdentifikační číslo ekonomického subjektu správce ISVS.
PPPROVOZOVATEL ISVSNázev provozovatele ISVS nebo jeho části. Tato položka musí být vyplněna v případě, že správce ISVS není jeho provozovatelem.
PPPROVOZOVATEL - WEBOVÁ ADRESAURL adresa webu subjektu, který je provozovatelem ISVS. Tato položka musí být vyplněna v případě, že správce ISVS není jeho provozovatelem.
PPPROVOZOVATEL - EMAILKontaktní e-mail subjektu, který je provozovatelem ISVS. Tato položka musí být vyplněna v případě, že správce ISVS není jeho provozovatelem.
PPPROVOZOVATEL - IČIdentifikační číslo ekonomického subjektu provozovatele. Tato položka musí být vyplněna v případě, že správce ISVS není jeho provozovatelem.
PVEŘEJNÝ/NEVEŘEJNÝ ISVS■ Zcela neveřejný ISVS,
■ ISVS obsahující veřejnou část.
PZDROJ DATObecně definovaný zdroj dat, která jsou vedena v ISVS (právnická nebo fyzická osoba, v rámci jejíž existence nebo činnosti data vznikají). Pro jeden ISVS může být uvedeno více zdrojů dat (například matriky, finanční úřady).
PJAZYKJazyk, ve kterém jsou údaje v ISVS vedeny. Pro jeden ISVS může být uvedeno více jazyků. Tato položka je implicitně nastavena na český jazyk.
NKONTAKTElektronická poštovní adresa, na které lze žádat o informace o informačním systému veřejné správy.
PZPRACOVATEL ZÁZNAMUJméno, příjmení a funkce osoby, která předala údaje do informačního systému o informačních systémech veřejné správy. Pro jeden ISVS může být uvedeno více zpracovatelů záznamu. Tato položka může být zpracovatelem označena jako neveřejná, poté nebude dále přístupná ostatním uživatelům.
PZPRACOVATEL - EMAILKontaktní e-mail zpracovatele záznamu. Tato položka může být zpracovatelem označena jako neveřejná, poté nebude dále přístupná ostatním uživatelům.
IMPLEMENTOVANÉ SUBSYSTÉMY
NSUBSYSTÉM ISVSKrátký popis implementovaného subsystému. Jeden ISVS může obsahovat více subsystémů.
OMEZENÍ PŘÍSTUPU
Jedná se o omezení přístupu k informacím a funkcím ISVS. Atributy Omezení přístupu, Typ informací, Skupina uživatelů a Způsob omezení přístupu charakterizují omezení přístupu k aktivům ISVS. ISVS může obsahovat více takových omezení.
NTYP OMEZENÍ PŘÍSTUPU■ Informace jsou přístupné pouze pro čtení,
■ Informace je možné kromě čtení i vkládat, měnit nebo rušit.
NTYP INFORMACÍ V ISVSTyp informací v ISVS, které mohou uživatelé číst, nebo vkládat, měnit nebo rušit, a popis tohoto typu (pro daný typ omezení přístupu). Pro jeden ISVS a jeden typ omezení přístupu může být více typů informací.
NSKUPINA OPRÁVNĚNÝCH UŽIVATELŮVymezení (popis) skupin uživatelů, které mohou číst, nebo přidávat, měnit nebo mazat některé informace, pro daný typ informací v ISVS a pro daný typ omezení přístupu k těmto informacím. Pro jeden ISVS, jeden typ omezení přístupu a jeden typ informací v ISVS může být uvedeno více skupin oprávněných uživatelů.
NZPŮSOB OMEZENÍ PŘÍSTUPUZpůsob omezení přístupu k informačnímu systému (např. login/password, certifikát, volný přístup). Bude uveden pro každou skupinu oprávněných uživatelů.
CERTIFIKACE
NTYP CERTIFIKACETyp certifikace - např. informační audit ISVS, hodnocení bezpečnosti, certifikace, akreditace apod., kterými je ověřována například bezpečnost, nebo jiná speciální opatření, která mají vztah k provozu ISVS.
NDATUM CERTIFIKACEDatum provedení certifikace ISVS.
ČASOVÁ DOSTUPNOST DAT
PINDIKÁTOR HISTORIE DATIndikátor, zda ISVS obsahuje jen aktuální data nebo zda jsou dostupná data historická, případně aktuální i historická data.
NDOSTUPNOST DAT OD DATADatum, od kterého jsou dostupné záznamy pro daný ISVS.
PFREKVENCE AKTUALIZACE DATUdává, jak často jsou záznamy v ISVS aktualizovány (při každé změně, denně, týdně, měsíčně, pouze v souvislosti s určitou událostí).
FINANČNÍ NÁROČNOST
PCELKOVÉ NÁKLADYHrubý kvalifikovaný odhad externích nákladů v tisících Kč (včetně DPH) - celkové náklady na pořízení ISVS (definice, tvorba, implementace).
PROČNÍ NÁKLADY NA PROVOZHrubý kvalifikovaný odhad externích nákladů v tisících Kč (včetně DPH) -náklady na údržbu a provoz ISVS za minulý kalendářní rok vzhledem k datu vložení údajů o ISVS do IS o ISVS.
NPOZNÁMKATato položka může obsahovat další poznámku správce ISVS k metodě výpočtu odhadů finanční náročnosti, případně k rozsáhlosti ISVS (počet záznamů vedených v ISVS nebo počet uživatelů). Tyto informace slouží pro lepší porovnatelnost nákladů na podobné ISVS.
DOSTUPNOST ISVS - WEBOVÁ APLIKACE
Položky označené v prvním sloupci jako PP musí být vyplněny vždy, pokud je příslušný ISVS dostupný prostřednictvím webového rozhraní.
PPWEBOVÁ ADRESAURL adresa, kde je dostupná webová aplikace. Pro jeden ISVS může být uvedeno více webových aplikací.
PPDOKUMENTACE APLIKACEURL adresa, na které je dostupná uživatelská dokumentace webové aplikace.
DOSTUPNOST ISVS - VYUŽÍVANÉ SLUŽBY JINÝCH ISVS
Položky označené v prvním sloupci jako PP musí být vyplněny vždy, pokud příslušný ISVS využívá služeb jiných ISVS a pokud je využívaná služba evidovaná v IS o ISVS.
Jedná se o služby, poskytované jinými ISVS a využívané daným konkrétním ISVS. Jeden ISVS může využívat více služeb.
PPVYUŽÍVANÁ SLUŽBAVazba na službu jiných IS, které poskytují ISVS data. ISVS zde vystupuje v roli klientské aplikace. Je vyplněno výběrem z již evidovaných služeb ISVS v IS o ISVS.
DOSTUPNOST ISVS - SLUŽBY POSKYTOVANÉ JINÝM ISVS
Položky označené v prvním sloupci jako PP musí být vyplněny vždy, pokud příslušný ISVS poskytuje služby jiným ISVS.
Jedná se o služby, poskytované na rozhraní jiným ISVS. Jeden ISVS může mít implementováno více služeb.
PPNÁZEV SLUŽBYKrátký název služby, používaný pro orientaci a identifikaci.
PPVÝPISPoložka bude vyplněna v případě, že ISVS poskytuje výpisy podle § 9 zákona č. 365/2000 Sb. v elektronické podobě.
PPIDENTIFIKACE DATOVÝCH PRVKŮVýčet datových prvků, použitých pro výměnu dat s jinými ISVS.
PPFORMÁT DAT SLUŽBYFormát dat používaný při přenosu mezi informačními systémy. Použité formáty např. TXT, DBF, XML.
PPSTRUČNÝ POPIS SLUŽBYObsahuje stručný popis funkčnosti služby.
PPREALIZOVANÝ MODEL PŘENOSUModel přenosu dat použitý při komunikaci aplikací se službou. Možné hodnoty např.: Model předávání zpráv (Message passing model), Model dotaz-odpověď (Request-response model).
PPBEZPEČNOSTNÍ POLITIKA SLUŽBYURL odkaz na dokument bezpečnostní politiky služby.
PPURL DOKUMENTACEURL adresa s dokumentací služby.
PPURL POPISU SLUŽBY (WSDL)URL adresa popisu služby ve formátu WSDL.
PPDATUM ZÁPISUDatum zápisu služby. Odpovídá datu prvního zveřejnění služby v IS o ISVS.
PPPLATNOST OD DATADatum zápisu služby v rámci IS o ISVS nebo datum změny služby v rámci IS o ISVS.
PPPLATNOST DO DATADatum ukončení platnosti zápisu služby v rámci IS o ISVS.
PPPOZNÁMKADalší informace, které si správce ISVS přeje zveřejnit o dané službě.
POSKYTOVANÉ SLUŽBY - PORTY SLUŽBY
Položky označené v prvním sloupci jako PP musí být vyplněny vždy, pokud příslušný ISVS poskytuje služby jiným ISVS.
Jedná se o porty služby, poskytované na rozhraní jiným ISVS. Jeden ISVS může mít implementováno více služeb a každá služba může mít implementováno více portů.
PPURL PORTU SLUŽBYURL adresy portu služby.
PPURL XML SCHÉMAT / DTDURL adresa schématu XML zprávy pro daný port služby.
PPPŘENOSOVÝ PROTOKOLPřenosový protokol využívaný při předávání dat mezi službou a aplikacemi využívajícími službu.
PPPOPIS FUNKČNOSTIPopis funkcionality pro daný port služby.

Použité zkratky: „P“ = povinné; „N“ = nepovinné; „PP“ = podmíněně povinné; „IS“ = informační systém; „ISVS“ = informační systém veřejné správy; „WSDL“ = Web Services Description Language; „URL“ = Uniform Resource Locator; „XML“ = eXtensible Markup Language.

Přesunout nahoru