Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 523/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování)

Částka 168/2006
Platnost od 30.11.2006
Účinnost od 30.11.2006
Zrušeno k 20.12.2018 (315/2018 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

523

VYHLÁŠKA

ze dne 21. listopadu 2006,

kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování)

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 80 odst. 1 písm. s) zákona:


§ 1

Úvodní stanovení

Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet pro hluk vytvářený silniční, železniční a leteckou dopravou a hluk pocházející ze zařízení upravených zákonem o integrované prevenci3) (dále jen "integrovaná zařízení"), základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů, podrobnosti ke způsobu informování veřejnosti o strategických hlukových mapách, o přípravě návrhů akčních plánů a účasti veřejnosti na ní a o vypracovaných akčních plánech.

§ 2

Hlukové ukazatele a jejich mezní hodnoty

(1) Hlukovými ukazateli jsou hlukové ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn), pro den (Ld), pro večer (Lv) a pro noc (Ln). Výpočet hlukových ukazatelů je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Hlukový ukazatel pro

a) den-večer-noc (Ldvn) je hlukovým ukazatelem pro celodenní obtěžování hlukem,

b) den (Ld) je hlukovým ukazatelem pro obtěžování hlukem během dne,

c) večer (Lv) je hlukovým ukazatelem pro obtěžování hlukem během večera,

d) noc (Ln) je hlukovým ukazatelem pro rušení spánku.

(3) Pro hlukové ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) a pro noc (Ln) se stanoví tyto mezní hodnoty:

a) pro silniční dopravu Ldvn se rovná 70 dB a Ln se rovná 60 dB,

b) pro železniční dopravu Ldvn se rovná 70 dB a Ln se rovná 65 dB,

c) pro leteckou dopravu Ldvn se rovná 60 dB a Ln se rovná 50 dB,

d) pro integrovaná zařízení Ldvn se rovná 50 dB a Ln se rovná 40 dB.

§ 3

Strategické hlukové mapy

(1) Základní požadavky na obsah strategických hlukových map jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Hlukovým mapováním se rozumí prezentace údajů o stávající hlukové situaci s použitím hlukového ukazatele, které ukazují překročení příslušné mezní hodnoty, údaje o počtu osob a staveb pro bydlení, škol, školských poradenských zařízení, školských zařízení pro zájmové a další vzdělávání, školských výchovných a ubytovacích zařízení, zařízení školního stravování, diagnostických ústavů, dětských domovů, dětských domovů se školou, výchovných ústavů, středisek výchovné péče a nemocnic vystavených definovaným hodnotám hlukového ukazatele v oblasti, pro kterou se zpracovává hluková mapa.

§ 4

Způsob informování veřejnosti o strategických hlukových mapách

Strategické hlukové mapy se zpracovávají jako grafické výstupy, mapy znázorňující překročení mezních hodnot hlukového ukazatele, diferenční mapy, na kterých se stávající situace porovnává s různými možnými budoucími situacemi, a mapy ukazující hodnotu hlukového ukazatele případně v jiné výšce, než je výška 4 m nad terénem. Tyto strategické hlukové mapy zpřístupňuje Ministerstvo zdravotnictví (dále jen "ministerstvo") veřejnosti v listinné podobě ve svém sídle a v elektronické podobě na internetové adrese ministerstva.

§ 5

Akční plány

Základní požadavky na obsah akčních plánů upravuje příloha č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

Způsob informování veřejnosti o akčních plánech a účast veřejnosti na jejich přípravě

(1) Ministerstvo dopravy a krajské úřady (dále jen "pořizovatel") zpřístupňují návrhy akčních plánů a pořízené akční plány

a) v listinné podobě v místě svého sídla,

b) v elektronické podobě na své internetové adrese.

Pořizovatel současně vyvěsí na své úřední desce oznámení o tom, kde lze do návrhů akčních plánů a do pořízených akčních plánů nahlédnout.

(2) Způsob vyhodnocení podnětů a stanovisek veřejnosti k návrhům akčních plánů pořizovatel zveřejní podle odstavce 1.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
MUDr. Julínek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 523/2006 Sb.

Výpočet hlukových ukazatelů

Hlukové ukazatele vztažené ke škodlivému účinku hluku se zjišťují výpočtem, přičemž

1. škodlivými účinky hluku se rozumí účinky nepříznivé pro lidské zdraví, obtěžování hlukem, pocit nepohody vznikající působením hluku na osoby vystavené definovaným hodnotám hlukového ukazatele,

2. vztahem mezi dávkou a účinkem se rozumí vztah mezi hodnotou hlukového ukazatele a jeho škodlivým účinkem,

3. hodnota hlukového ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) v decibelech (dB) je definována vzorcem

vz. 001

kde

Ld je dlouhodobý průměr hladiny akustického tlaku vážené funkcí A podle české technické normy4) určený za všechna denní období jednoho roku,

Lv je dlouhodobý průměr hladiny akustického tlaku vážené funkcí A podle české technické normy4) určený za všechna večerní období jednoho roku,

Ln je dlouhodobý průměr hladiny akustického tlaku vážené funkcí A podle české technické normy4) určený za všechna noční období jednoho roku

a kde

den je 12 hodin v rozmezí od 6:00 hodin do 18:00 hodin; večer jsou 4 hodiny v rozmezí od 18:00 hodin do 22:00 hodin a noc je 8 hodin v rozmezí od 22:00 hodin do 6:00 hodin a

rok je příslušný kalendářní rok, pokud jde o imise hluku, a průměrný rok, pokud jde o meteorologické podmínky.

4. Při výpočtu hlukového ukazatele se bere v úvahu zvuk dopadající, který neobsahuje zvuk odrážející se od obvodového pláště dotčeného chráněného objektu. V případě ověřování hodnot tohoto hlukového ukazatele měřením se od hodnot naměřených u obvodového pláště odečte hodnota 3 dB.

5. V případě výpočtu pro účely strategického hlukového mapování z hlediska vystavení osob hluku v budovách a v jejich blízkosti musí být hodnotící bod ve výšce 4,0 m ± 0,2 m (3,8 až 4,2 m) nad terénem, a to na části obvodového pláště nejvíce vystavené hluku. Pro tyto účely se nejvíce vystavenou částí obvodového pláště rozumí vnější stěna objektu orientovaná k nejbližšímu specifickému zdroji hluku.

6. Pro akustické plánování a vymezení hlukových zón se mohou zvolit jiné výšky, a to zejména pro venkovské oblasti s jednoposchoďovými domy, návrh místních opatření určených ke snižování hlukové zátěže na určité stavby pro bydlení nebo podrobné hlukové mapování ve vymezené oblasti, jehož cílem je identifikace úrovně vystavení definovaným hodnotám hlukového ukazatele. V těchto případech ale nikdy nesmí být hodnotící body níže než 1,5 m nad terénem.

7. Pro výpočet hodnot hlukových ukazatelů se použijí pro hluk ze silniční, železniční, letecké dopravy a pro hluk z integrovaných zařízení prozatímní výpočtové metodiky uvedené v Doporučení Komise 2003/613/ES ze dne 6. srpna 2003 o pokynech revidovaných prozatímních metod výpočtu průmyslového hluku, leteckého hluku, hluku silničního provozu a železničního hluku, jakož i o souvisejících emisních hodnotách.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 523/2006 Sb.

Základní požadavky na obsah strategických hlukových map

1. Obecná část - společné obsahové náležitosti strategických hlukových map

Strategická hluková mapa je souhrnem údajů o každém z těchto hledisek:

1.1. stávající, předchozí nebo předpokládaná hluková situace vyjádřená pomocí hlukového ukazatele,

1.2. překročení mezní hodnoty hlukového ukazatele v příslušném kalendářním roce a v oblasti, pro kterou se zpracovává strategická hluková mapa,

1.3. odhadovaný počet osob vystavených definovaným hodnotám hlukového ukazatele v oblasti, pro kterou se zpracovává strategická hluková mapa,

1.4. odhadovaný počet staveb pro bydlení, škol, školských poradenských zařízení, školských zařízení pro zájmové a další vzdělávání, školských výchovných a ubytovacích zařízení, zařízení školního stravování, diagnostických ústavů, dětských domovů, dětských domovů se školou, výchovných ústavů a středisek výchovné péče a nemocnic vystavených definovaným hodnotám hlukového ukazatele v oblasti, pro kterou se zpracovává strategická hluková mapa.

Strategické hlukové mapy musejí být vypracovány tak, aby dokumentovaly hlukovou situaci v pásmech po 5 dB.

2. Zvláštní část - obsahové náležitosti pro jednotlivé druhy strategických hlukových map

A. Strategické hlukové mapy pro aglomerace se zaměřují na hluk působený:

2.1. provozem na hlavních pozemních komunikacích,

2.2. provozem na hlavních železničních tratích,

2.3. provozem hlavních letišť,

2.4. integrovanými zařízeními,

nestanoví-li část devátá čl. XII zákona č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb. , o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, jinak.

Pro tyto zdroje hluku musí být vypracovány samostatné strategické hlukové mapy.

Strategické hlukové mapy pro aglomerace obsahují:

2.5. stručný popis aglomerace: poloha, velikost, počet obyvatel,

2.6. výčet a obsah programů ochrany před hlukem, které byly realizovány v minulosti a současná protihluková opatření,

2.7. použité metody výpočtu,

2.8. odhadovaný celkový počet osob (ve stovkách) žijících ve stavbách pro bydlení, které jsou ve výšce 4 m nad zemí u nejvíce vystavené části obvodového pláště vystaveny následujícím rozsahům hodnot hlukového ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) v dB 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75, zjištěným odděleně pro hluk působený zdroji podle písmena A body 2.1 až 2.4. Hodnoty musí být zaokrouhleny na nejbližší stovku (například 5 200 = mezi 5 150 a 5 249, 100 = mezi 50 a 149, 0 = méně než 50),

2.9. odhadovaný celkový počet osob (ve stovkách) žijících ve stavbách pro bydlení, které jsou ve výšce 4 m nad zemí u nejvíce vystavené části obvodového pláště vystaveny následujícím rozsahům hodnot hlukového ukazatele pro noc (Ln) v dB 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70, zjištěným odděleně pro hluk působený zdroji podle písmena A body 2.1 až 2.4.,

2.10. tam, kde je to možné, počet osob ve výše uvedených kategoriích, které žijí ve stavbách pro bydlení, ve kterých jsou realizována protihluková stavebně-technická opatření,

2.11. tam, kde je to možné, počet osob, žijících ve stavbách pro bydlení s tichou částí obvodového pláště, čímž se rozumí ta část obvodového pláště stavby pro bydlení, kde hodnota hlukového ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn ) ve výšce 4 m nad zemí a 2 m před obvodovým pláštěm je pro hluk ze specifického zdroje o více než 20 dB nižší než u části obvodového pláště, který je vystaven nejvyšší hodnotě hlukového ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn),

2.12. údaje o tom, jak k hluku přispívají hlavní pozemní komunikace, hlavní železniční tratě, hlavní letiště a integrovaná zařízení,

2.13. v případě grafického znázornění minimálně izofony pro (Ldvn) 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 a 75 dB.

B. Strategické hlukové mapy pro hlavní pozemní komunikace, hlavní železniční tratě nebo hlavní letiště obsahují:

2.14. obecný popis pozemních komunikací, železničních tratí nebo letišť, zejména poloha, velikost, údaje o dopravním provozu,

2.15. charakteristiku okolí: aglomerace, vesnice, venkov nebo jiné okolí, informace o využití území a o dalších zdrojích hluku,

2.16. výčet a obsah programů protihlukové ochrany, které byly realizovány v minulosti a současná protihluková opatření,

2.17. použité metody výpočtu,

2.18. odhadovaný celkový počet osob (ve stovkách) žijících mimo aglomerace ve stavbách pro bydlení, které jsou ve výšce 4 m nad zemí a u nejvíce vystavené části obvodového pláště vystaveny následujícím rozsahům hodnot hlukového ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) (dB): 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75,

2.19. odhadovaný celkový počet osob (ve stovkách) žijících mimo aglomerace ve stavbách pro bydlení, které jsou ve výšce 4 m nad zemí a u nejvíce vystavené části obvodového pláště vystaveny následujícím rozsahům hodnot hlukového ukazatele pro noc (Ln) (dB): 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70,

2.20. tam, kde je to možné, počet osob ve výše uvedených kategoriích, žijících ve stavbách pro bydlení, ve kterých jsou realizována protihluková stavebně-technická opatření,

2.21. tam, kde je to možné, počet osob, které žijí ve stavbách pro bydlení s tichou částí obvodového pláště, čímž se rozumí ta část obvodového pláště staveb pro bydlení, kde hodnota hlukového ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) ve výšce 4 m nad zemí a 2 m před obvodovým pláštěm je pro hluk ze specifického zdroje o více než 20 dB nižší než u části obvodového pláště, která má nejvyšší hodnotu hlukového ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn),

2.22. celkovou plochu (v km2) vystavenou hodnotám hlukového ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) vyšším než 55, 65 a 75 dB, odhad celkového počtu staveb pro bydlení (ve stovkách) a odhadovaný celkový počet osob (ve stovkách) žijících v každé z těchto oblastí; tyto údaje se vztahují k aglomeracím,

2.23. na jedné nebo více hlukových mapách, které podávají informace o poloze obcí, měst a aglomerací, izofony pro (Ldvn) 55 a 65 dB.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 523/2006 Sb.

Základní požadavky na obsah akčních plánů

Akční plán obsahuje:

1. popis aglomerace, hlavních pozemních komunikací, hlavních železničních tratí nebo hlavních letišť a integrovaných zařízení,

2. označení pořizovatele,

3. výčet právních předpisů, na základě nichž j sou akční plány připravovány,

4. mezní hodnoty hlukových ukazatelů,

5. souhrn výsledků hlukového mapování,

6. vyhodnocení odhadu počtu osob vystavených hluku (obtěžování hlukem, rušení spánku a další účinky), vymezení problémů a situací, které je třeba zlepšit,

7. všechna schválená nebo prováděná protihluková opatření, všechny připravované projekty včetně návrhů na vyhlášení tichých oblastí v aglomeraci,

8. opatření, která pořizovatelé plánují přijmout v průběhu příštích 5 let včetně všech opatření na ochranu tichých oblastí,

9. dlouhodobou strategii ochrany před hlukem,

10. ekonomické informace - hodnocení efektivnosti nákladů, hodnocení nákladů a přínosů ochrany před hlukem, odhady snížení počtu osob vystavených hluku.

Poznámky pod čarou

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byla příslušná směrnice Evropských společenství promítnuta.

2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí.

3) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

4) ČSN ISO 1996 - 1 Popis a měření hluku prostředí; Část 1: Základní veličiny a postupy,
ČSN ISO 1996 - 2 Popis a měření hluku prostředí; Část 2: Získávání údajů souvisejících s využitím území.

Přesunout nahoru