Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 522/2006 Sb.Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

Částka 168/2006
Platnost od 30.11.2006
Účinnost od 15.12.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

522

VYHLÁŠKA

ze dne 13. listopadu 2006

o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 34 odst. 1 a § 38a odst. 3 zákona:


§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2a) upravuje jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného dozoru v silniční dopravě (dále jen „kontrola“) a stanoví vzor paměťové kontrolní karty.

§ 2

Obecná ustanovení

(1) Orgán vykonávající kontrolu (dále jen "kontrolní orgán") provádí kontrolu

a) na pozemních komunikacích3), jakož i ve vozidlech používaných k provozování silniční dopravy (dále jen "silniční kontrola") a

b) v provozovnách dopravců a všech prostorách souvisejících s vykonávanou činností dopravce a při přepravě nebezpečných věcí u subjektu předávajícího nebezpečné věci k přepravě a u subjektu zajišťujícího vykládku nebezpečných věcí (dále jen "kontrola v provozovně").

(2) Při kontrole používá kontrolní orgán

a) v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno záznamovým zařízením dle přílohy IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 (dále jen "digitální tachograf"), paměťovou kontrolní kartu, která umožňuje kontrolnímu orgánu zpřístupnění údajů z digitálního tachografu, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce a zařízení pro kontrolu digitálního podpisu, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství3a), připojeného k údajům spolu s programovým vybavením pro ověření a kontrolu digitálního podpisu, jakož i pro vyhotovení podrobného profilu rychlosti vozidel před kontrolou jejich záznamového zařízení, nebo

b) v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno záznamovým zařízením dle přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 (dále jen "analogový tachograf"), zařízení ke kontrole záznamových listů.

(3) Kontrolní orgán zašle Ministerstvu dopravy

a) formulář s údaji o porušení povinnosti zahraničním dopravcem na území České republiky vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce, ve kterém došlo ke zjištění porušení povinnosti,

b) formulář s údaji zjištěnými při kontrolách vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce, ve kterém byly kontroly provedeny.

Při vyplňování údajů o přepravě nebezpečných věcí se zjištěná porušení povinnosti dělí do kategorií rizik dle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(4) Dopravní úřad zašle Ministerstvu dopravy

a) formulář s uvedením opatření přijatých u tuzemského dopravce, který se dopustil porušení povinnosti v jiném členském státě vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze č. 5 k této vyhlášce nejpozději do šesti měsíců od obdržení oznámení o porušení povinnosti,

b) formulář s uvedením výsledků správního řízení vyplněný podle vzoru uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce, ve kterém bylo pravomocně ukončeno správní řízení.

§ 3

Předmět kontroly

(1) Při silniční kontrole se kontrolní orgán zaměřuje na

a) dodržování denní a týdenní doby řízení, bezpečnostní přestávky a denní a týdenní doby odpočinku,

b) záznamové listy z předchozích dnů a období, v němž řidič řídil, anebo na potvrzení vystavené dopravcem, že neřídil vozidlo v uvedeném období včetně uvedení důvodů, případně na potvrzení o výkonu jiné práce, než je řízení vozidla v tomto období, nebo na údaje uložené pro stejnou dobu na kartě řidiče nebo v paměti záznamového zařízení nebo na údaje na jejich výtiscích,

c) označení vozidla a jeho vybavení doklady a povoleními pro danou přepravu,

d) zjištění, zda je vozidlo pro danou přepravu vybaveno podle zákona,

e) dodržování podmínek pro přepravu nebezpečných věcí stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy5),

f) řádné fungování záznamového zařízení, zejména na zjištění, zda nedochází ke zneužití záznamového zařízení, karty řidiče nebo záznamových listů,

g) odhalení instalace přístroje nebo používání takového přístroje, který by mohl zničit, odstranit, nebo pozměnit údaje nebo rychlost jejich přenosu, nebo přístroje, který má zasahovat do elektronického přenosu dat mezi součástmi záznamového zařízení.

(2) Při kontrole v provozovně se kontrolní orgán kromě skutečností uvedených v odstavci 1 zaměřuje na

a) dodržování čtrnáctidenních omezení dob řízení,

b) záznamové listy, údaje z přístroje vozidla a jejich výtisky a karty řidiče,

c) zjištění, zda je dopravce držitelem potřebných dokladů.

§ 4

Silniční kontrola

Kontrolní orgán provádí silniční kontrolu

a) v jakoukoli dobu na různých místech pozemních komunikací3) vhodných z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,

b) tak, aby bylo obtížné se kontrolním bodům vyhnout,

c) tak, aby nebyla jednostranně zaměřována zejména na stát registrace vozidla, na stát, kde má dopravce sídlo nebo místo podnikání nebo řidič bydliště, na výchozí a cílové místo přepravy, nebo na typ tachografu (analogový nebo digitální).

§ 5

Kontrola v provozovně

(1) Kontrolní orgán provede kontrolu v provozovně dopravce vždy

a) při zjištění porušení povinnosti, které je klasifikováno jako nejzávažnější porušení a spadá do skupiny B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě7),

b) při zjištění porušení povinnosti, které je klasifikováno jako velmi závažné porušení a spadá do skupiny H1 až H9, I1 a J1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě7), nebo

c) při zjištění porušení povinnosti, které je klasifikováno jako velmi závažné porušení, spadá do skupiny B, C, D, I2 až I5 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě7), a bylo zjištěno u dopravce opakovaně.

(2) V případě zjištění porušení povinností neuvedených v odstavci 1 provede kontrolní orgán kontrolu v provozovně dopravce, vyžaduje-li to počet a závažnost zjištěných porušení uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě7).

(3) Za kontrolu v provozovně je rovněž považována kontrola, kterou provádí kontrolní orgán na základě dokladů souvisejících s provozováním silniční dopravy, jež mu dopravce na jeho žádost předložil.

(4) Kontrolní orgán zohlední v průběhu kontroly údaje poskytnuté Ministerstvu dopravy příslušným orgánem jiného členského státu, pokud jde o činnost dotčeného dopravce v tomto jiném členském státě.

§ 6

Systém kontrol v oblasti dodržování dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku

(1) Kontrolní orgán provádí kontroly v oblasti dodržování dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku tak, aby ve svém souhrnu ode dne účinnosti vyhlášky do 31. 12. 2007 zahrnovaly nejméně 1 % pracovních dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují přímo použitelné předpisy Evropských společenství6).

(2) Z počtu kontrol podle odstavce 1 zahrnují silniční kontroly nejméně 15 % ze všech kontrolovaných pracovních dnů řidičů vozidel (dále jen "kontrolovaných pracovních dnů") a kontroly v provozovnách nejméně 30 % ze všech kontrolovaných pracovních dnů.

§ 7

Kontrola přepravy nebezpečných věcí

(1) Kontrolní orgán vyznačí výsledky kontroly přepravy nebezpečných věcí v kontrolním seznamu, jehož vzor je obsažen v příloze č. 7 k této vyhlášce. Zjištěné porušení právní povinnosti kontrolní orgán upřesní fotodokumentací, popisem v poznámce nebo jiným způsobem.

(2) Kontrolní orgán provádějící silniční kontrolu vždy předá opis kontrolního seznamu řidiči vozidla.

§ 7a

(K § 38a odst. 4 zákona)

(1) Vzor Potvrzení o zabránění v jízdě použitím technického prostředku nebo o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou je uveden v příloze č. 9.

(2) Vzor Potvrzení o převzetí kauce je uveden v příloze č. 10.


§ 8

Přechodná ustanovení

(1) Kontroly podle § 6 provádí kontrolní orgán

a) od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009 v rozsahu nejméně 2 % pracovních dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují přímo použitelné předpisy Evropských společenství6), a

b) od 1. 1. 2010 v rozsahu nejméně 3 % pracovních dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují přímo použitelné předpisy Evropských společenství6).

(2) Z počtu kontrol podle odstavce 1 zahrnují silniční kontroly nejméně 30 % ze všech kontrolovaných pracovních dnů a kontroly v provozovně nejméně 50 % ze všech kontrolovaných pracovních dnů.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Řebíček v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Vzor paměťové kontrolní karty

Přední strana

Zadní strana

Kontrolní karta je modré barvy o rozměrech 8,5 × 5,4 cm na tvrdém pokladu z umělé hmoty.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Porušení povinností zahraničními dopravci na území České republiky a uložené sankce
Porušení povinnosti zahraničními dopravci na území České republiky a uložené sankce

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

1. SILNIČNÍ KONTROLY

1.1. Počet vozidel zastavených za účelem silniční kontroly podle typu silnice a země registrace vozidla, z toho se závadou

Počet vozidel zastavených za účelem silniční kontroly podle typu silnice a země registrace vozidla, z toho se závadou

1.2. Počet zkontrolovaných řidičů na silnicích podle země registrace vozidla a hlavního druhu přepravy, z toho se závadou

Hlavní druh přepravyČREU/EHP/ŠvýcarskoTřetí země
121212
Přeprava osob
Přeprava nákladu
CELKEM

1 - Počet zkontrolovaných řidičů

2 - Z toho počet se závadou

1.3. Počet pracovních dnů řidičů zkontrolovaných na silnicích podle hlavního druhu přepravy a země registrace vozidla, z toho se závadou

Hlavní druh přepravyČREU/EHP/ŠvýcarskoTřetí země
121212
Přeprava osob
Přeprava nákladu
CELKEM

1 - Počet zkontrolovaných pracovních dnů řidičů

2 - Z toho počet se závadou

1.4. Počet zkontrolovaných vozidel podle typu tachografu

Počet zkontrolovaných vozidel podle typu tachografu

1.5. Počet zkontrolovaných zahraničních dopravců provozujících kabotáž

EU/EHP/ŠvýcarskoTřetí země
Počet zkontrolovaných zahraničních dopravců
Počet zjištěných porušení

1.6. Kontrola přepravy nebezpečných věcí

Místo registrace vozidelCelkem
ČREU/EHP/ ŠvýcarskoTřetí země
Počet dopravních jednotek kontrolovaných vzhledem k obsahu nákladu (a ADR)
Počet dopravních jednotek neodpovídajících ADR
Počet odstavených dopravních jednotek
Počet zaznamenaných porušení povinností při přepravě nebezpečných věcí podle rizikových kategoriíRiziková kategorie I
Riziková kategorie II
Riziková kategorie III
Počet řešení a sankcí podle druhuNapomenutí
Kauce
Pokuta
Předání podnětů do správního řízení
Jiné

1.7. Porušení - počet a druh porušení zjištěných na silnicích

(N - nařízení Evropského parlamentu a Rady, Z - zákon č. 111/1994 Sb.)

Porušení - počet a druh porušení zjištěných na silnicích

2. KONTROLY V PROVOZOVNÁCH DOPRAVCŮ

2.1. Počet zkontrolovaných řidičů a počet zkontrolovaných pracovních dnů řidičů v provozovnách dopravců, z toho se závadou

Druh přepravyPočet zkontrolovaných řidičůPočet zkontrolovaných pracovních dnů
1212
I. Typologie
Přeprava osob
Přeprava nákladu
II. Typologie
Přeprava pro cizí potřeby
Přeprava pro vlastní potřeby

1 - Počet zkontrolovaných řidičů a pracovních dnů řidičů

2 - Z toho počet se závadou

2.2. Porušení - počet a druh zjištěných porušení v provozovnách dopravců

(N - nařízení Evropského parlamentu a Rady, Z - zákon č. 111/1994 Sb.)

Porušení - počet a druh zjištěných porušení v provozovnách dopravců

2.3. Počet zkontrolovaných dopravců a řidičů podle velikosti vozového parku dopravce

Velikost vozového parkuPočet zkontrolovaných dopravcůPočet zkontrolovaných řidičůPočet zjištěných porušení
1
2-5
6-10
11-20
21-50
51-200
201-500
Více než 500

2.4. Kontrola přepravy nebezpečných věcí

DopravceOdesílatelCelkem
Počet kontrol
Počet dopravních jednotek neodpovídajících ADR
Počet znehybněných dopravních jednotek
Počet zaznamenaných porušení povinností při přepravě nebezpečných věcíRiziková kategorie I
Riziková kategorie II
Riziková kategorie III
Počet řešení a sankcí podle druhuPředání podnětů do správního řízení
Jiné

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

KATEGORIZACE RIZIK

Následující seznam rozdělený do tří kategorií rizik (kategorie I představuje nejzávažnější rizika) představuje pro účely vyplňování statistických údajů pokyny pro určení, co se považuje za protiprávní jednání.

Určení příslušné kategorie rizika musí vzít v úvahu příslušné okolnosti a závisí plně na uvážení kontrolního orgánu.

Nedostatky, které nejsou uvedeny v žádné z kategorií rizik, budou klasifikovány podle popisu těchto kategorií.

Pokud je v rámci jedné dopravní jednotky zjištěno více případů protiprávního jednání, bude pro účely podání zprávy použita pouze kategorie nejzávažnějšího rizika.

1. Kategorie rizik I

Pokud nedodržení příslušných předpisů ADR představuje vysoké riziko úmrtí, závažného poranění osoby nebo významného poškození životního prostředí, vede zjištění takového nedodržení obvykle k okamžitému provedení vhodných nápravných opatření, jako je odstavení vozidla.

Patří sem:

1. přeprava nebezpečných věcí, jejichž přeprava je zakázána;

2. únik nebezpečných látek;

3. přeprava zakázaným způsobem nebo nevhodnými dopravními prostředky;

4. přeprava volně ložených látek v kontejneru, který není konstrukčně provozuschopný;

5. přeprava ve vozidle bez odpovídajícího osvědčení o schválení;

6. vozidlo již neodpovídá normám pro schválení a představuje bezprostřední nebezpečí (jinak spadá do kategorie rizik II);

7. použití neschváleného obalu;

8. obal neodpovídá příslušnému pokynu pro balení;

9. nebyla dodržena zvláštní ustanovení pro společné balení;

10. nebyla dodržena pravidla pro zajištění a uložení nákladu;

11. nebyla dodržena pravidla pro společnou nakládku kusů;

12. nebyly dodrženy dovolené stupně plnění cisteren nebo obalů;

13. nebyla dodržena ustanovení omezující množství přepravovaná v dopravní jednotce;

14. přeprava nebezpečných věcí bez identifikace jejich přítomnosti ve vozidle (např. příslušné doklady, označení kusů, označení vozidla);

15. přeprava bez označení vozidla;

16. chybí informace umožňující určení kategorie rizik I pro přepravovanou látku (např. UN číslo, oficiální pojmenování pro přepravu, obalová skupina);

17. řidič nemá platné osvědčení o odborném školení;

18. použití otevřeného ohně nebo nechráněného světelného zdroje;

19. nedodržení zákazu kouření.

2. Kategorie rizik II

Pokud nedodržení příslušných předpisů ADR představuje riziko poranění osoby nebo poškození životního prostředí, vede zjištění takového nedodržení obvykle k provedení vhodných nápravných opatření, jako je požadavek nápravy na místě kontroly, pokud je to možné a vhodné, nejpozději však po dokončení přepravy.

Patří sem:

1. dopravní jednotka zahrnuje více než jedno přípojné vozidlo;

2. vozidlo již neodpovídá normám pro schválení, ale nepředstavuje bezprostřední nebezpečí;

3. vozidlo není vybaveno funkčními hasicími přístroji podle požadavků; hasicí přístroj lze považovat za funkční, pokud chybí pouze předepsaná plomba a/nebo označení doby použitelnosti; to však neplatí, pokud je hasicí přístroj viditelně nefunkční, např. tlakoměr ukazuje 0;

4. vozidlo není vybaveno podle požadavků ADR nebo podle písemných pokynů;

5. nebyla dodržena data zkoušek a inspekcí a doby použitelnosti obalů, IBC nebo velkých obalů;

6. jsou přepravovány kusy s poškozenými obaly, IBC nebo velkými obaly, nebo poškozené nevyčištěné prázdné obaly;

7. přeprava balených věcí v kontejneru, který není konstrukčně provozuschopný;

8. cisterny/cisternové kontejnery (včetně prázdných a nevyčištěných) nejsou patřičně uzavřeny;

9. přeprava věcí ve skupinovém obalu s vnějším obalem, který není patřičně uzavřen;

10. nesprávné označení bezpečnostními značkami, nápisy nebo velkými bezpečnostními značkami;

11. neexistují žádné písemné pokyny v souladu s ADR, nebo písemné pokyny neodpovídají druhu přepravovaných věcí;

12. vozidlo není patřičně hlídáno nebo zaparkováno.

3. Kategorie rizik III

Pokud nedodržení příslušných předpisů představuje nízké riziko poranění osoby nebo poškození životního prostředí a pokud vhodná nápravná opatření není třeba provést na místě, ale lze je provést později v podniku dopravce.

Patří sem:

1. velikost velkých bezpečnostních značek nebo bezpečnostních značek nebo velikost písma, číslic nebo symbolů na velkých bezpečnostních značkách nebo bezpečnostních značkách neodpovídá předpisům;

2. v přepravní dokumentaci chybí informace jiné než vztahující se ke kategorii rizik I/(16);

3. osvědčení o školení řidiče není ve vozidle, ale existuje důkaz o tom, že ho řidič má.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Opatření učiněná vůči tuzemským dopravcům, kteří porušili povinnosti v jiných členských státech
Opatření učiněná vůči tuzemským dopravcům, kteří porušili povinnosti v jiných členských státech

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Počet a výše pokut uložených dopravním úřadem pravomocným rozhodnutím ve správním řízení

Popis správního deliktuPočet správních deliktůCelková výše uložených pokut za tento správní delikt
Tuzemský dopravce v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona provozoval silniční dopravu vozidlem, kterému nebyla přidělena státní poznávací značka České republiky a které nebylo zapsáno v registru silničních vozidel (§ 35 odst. 1 písm. b) zákona)
Dopravce v rozporu s § 3 odst. 3 písm. b) zákona nezajistil, aby v každém vozidle byl doklad o nákladu a vztahu dopravce k němu nebo v rozporu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona tento doklad neuschoval po stanovenou dobu (§ 35 odst. 1 písm. c) zákona)
Dopravce neměl řádně označené vozidlo (§ 35 odst. 1 písm. e) zákona)
Dopravce nedodržoval ustanovení přepravního řádu (§ 35 odst. 1 písm. f) zákona)
Dopravce porušil ustanovení § 9 odst. 2, 4 nebo § 9a zákona (§ 35 odst. 1 písm. g) zákona)
Dopravce nepředložil jízdní řád ke schválení ve stanovené lhůtě, nedodržel způsob předložení jízdního řádu ke schválení určený příslušným dopravním úřadem, nepředložil schválený jízdní řád mezinárodní linkové dopravy do celostátního informačního systému o jízdních řádech (§ 35 odst. 1 písm. h) zákona)
Dopravce provozoval silniční dopravu bez příslušného povolení (§ 35 odst. 2 písm. a) zákona)
Dopravce nezajistil dodržování stanovené doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku při práci řidičů (§ 35 odst. 2 písm. b) zákona)
Dopravce nedodržel mezinárodní dohody v silniční dopravě (§ 35 odst. 2 písm. c) zákona)
Dopravce nedodržel podmínky pro provozování linkové osobní dopravy stanovené v licenci nebo povolení (§ 35 odst. 2 písm. d) zákona)
Dopravce provozoval linkovou osobní dopravu bez schváleného jízdního řádu nebo opakovaně nedodržel schválený jízdní řád (§ 35 odst. 2 písm. e) zákona)
Dopravce nezahájil provoz na lince ve stanoveném termínu (§ 35 odst. 2 písm. f) zákona)
Dopravce neprovozoval po celou dobu platnosti licence nebo povolení dopravu na lince (§ 35 odst. 2 písm. g) zákona)
Dopravce v rozporu s § 3 odst. 2 nebo 3 zákona nebo s § 27 zákona nezajistil, aby v každém vozidle byl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku nebo nezajistil jeho řádné vedení, pokud byl povinen jej vést, nebo tento záznam neuschoval po stanovenou dobu (§ 35 odst. 2 písm. h) zákona)
Dopravce neumožnil výkon státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru (§ 35 odst. 3 písm. i) zákona)
Dopravce, příjemce nebo odesílatel nedodržel podmínky stanovené pro silniční dopravu nebezpečných věcí (§ 35 odst. 4 zákona)

Počet návrhů dopravního úřadu na zrušení živnostenského oprávnění
Počet pravomocných rozhodnutí o uložení pokuty
Celková výše pokut uložených za porušení právních předpisů zjištěných při kontrolách v provozovnách dopravců a při silničních kontrolách v Kč
Počet vydaných osvědčení o odborné způsobilosti
Počet pravomocných rozhodnutí o dobré pověsti dle § 35a odst. 3 zákona
Z tohovýsledkem řízení byla ztráta dobré pověsti dopravce nebo odpovědného zástupce
výsledkem řízení bylo zachování dobré pověsti dopravce nebo odpovědného zástupce
Počet sankcí pravomocně uložených dopravním úřadem za protiprávní jednání uvedená v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie1
Počet oznámení o pravomocně uložených sankcích dopravci nebo odpovědnému zástupci za protiprávní jednání uvedená v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie 1, která dopravní úřad, jako orgán příslušný dle § 35a odst. 3 zákona k provedení řízení o dobré pověsti, obdržel
Počet sankcí pravomocně uložených za protiprávní jednání uvedená v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie 1, které dopravní úřad oznámil orgánu příslušnému dle § 35a odst. 3 zákona k provedení řízení o dobré pověsti

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Kontrolní seznam

Kontrolní seznam

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Potvrzení o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou/ o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla1)

Potvrzení o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou/ o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla

§ 35dzrušeno

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.

Potvrzení o převzetí kauce

Potvrzení o převzetí kauce

§ 35c, § 35fzrušeno

Poznámky pod čarou

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS.
Směrnice Komise 2004/112/ES, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí.
Směrnice Komise 2009/4/ES o protiopatřeních na předcházení a odhalování manipulace se záznamy tachografů, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS.
Směrnice Komise 2009/5/ES, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě.

2a) Rozhodnutí Komise 2009/810/ES, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 17 nařízení (ES) č. 561/2006.
Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES.

3) § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3a) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, příloha IB, kapitola I, písm. r).

5) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí a její přílohy publikované ve Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.

6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení (EHS) č. 3820/85.
Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě.
Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě.

7) Příloha III nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES.

Přesunout nahoru