Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 515/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb.

Částka 166/2006
Platnost od 29.11.2006
Účinnost od 01.01.2007
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

515

VYHLÁŠKA

ze dne 9. listopadu 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006 Sb., k provedení § 5 odst. 6, § 6 odst. 11, § 8 odst. 11, § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, § 13 odst. 5, § 17 odst. 9, § 19 odst. 10, § 20 odst. 3 a § 36 odst. 7 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. e) se slova "srážkových vod" nahrazují slovy "povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod (dále jen "srážková voda")".

2. V § 3 písm. f) se slova "a vliv na nákladovou cenu za dodávku pitné vody nebo odvádění odpadních vod" zrušují.

3. V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a nejvýše celou obec, popřípadě několik sousedících obcí, pokud mezi zastavěným územím nebo zastavitelnou plochou těchto obcí není vzdálenost větší než 200 m".

4. V § 6 odst. 5 se slovo "června" nahrazuje slovem "července".

5. V § 7 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a nejvýše několik obcí, ve kterých je možno jakost vody dodávané touto sítí považovat za přibližně stejnou".

6. V § 7 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

"(5) Záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných pro úpravu na vodu pitnou dodávanou vodovody se vedou podle jejich názvu, názvu a číselného kódu katastrálního území a identifikačního čísla odběru2), bylo-li přiděleno.

2) § 11 odst. 2 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, ve znění pozdějších předpisů.".

7. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

"4) § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 a § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.".

8. V § 8 odst. 5 se slova "podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly" nahrazují slovy "podle zvláštního právního předpisu5a)".

Poznámka pod čarou č. 5a zní:

"5a) § 7 odst. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.".

9. V § 8 se odstavec 6 zrušuje.

10. Poznámka pod čarou č. 8 zní:

"8) § 59 zákona č. 254/2001 Sb.
§ 4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

11. V § 10 odst. 2 písm. c) se slova "s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností" zrušují.

12. § 11 včetně nadpisu zní:

"§ 11

Provozní deník

(1) Do provozního deníku se zaznamenávají každodenní provozní záznamy o vodovodu nebo kanalizaci nebo o jejich části, údaje o činnosti obsluhy, včetně událostí, které mohou mít vliv na provozování vodovodu nebo kanalizace. Do provozního deníku se zaznamenávají rovněž záznamy osob provádějících kontrolu provozu a odběry vzorků vody a odpadů. V provozu, kde není nutná denní obsluha, se záznamy provádí při každé kontrole nebo provozním zásahu.

(2) Je-li to účelné, lze provozní deník členit na dílčí provozní deníky.

(3) Provozní záznamy podle odstavce 1 mohou být nahrazeny průběžnými počítačovými výstupy automatizované soustavy řízení.".

13. Nadpis části čtvrté zní:

"NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE A PŘÍBUZNÝ OBOR K OBORU VODOVODY A KANALIZACE

(K § 6 odst. 11 zákona)".

14. V § 12 odst. 2 se za písmeno c) doplňují písmena d) a e), která znějí:

"d) úředně ověřená kopie dokladu o vzdělání osoby podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona a doklady umožňující posouzení příbuznosti oboru podle § 12a,

e) písemný souhlas fyzické osoby s jejím uvedením v žádosti jako odpovědného zástupce provozovatele, včetně ověřeného podpisu této osoby, nejedná-li se o fyzickou osobu podávající žádost.".

15. V § 12 se odstavec 3 zrušuje.

16. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

"§ 12a

Příbuzný obor k oboru vodovody a kanalizace

(K § 6 odst. 11 zákona)

(1) Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje takový obor středního vzdělání s maturitní zkouškou, který je výukou obsahově zaměřen alespoň na 4 z těchto činností:

a) znalost právních předpisů v oboru vodovody a kanalizace,

b) znalost procesů souvisejících s jímáním vody, úpravou vody na vodu pitnou včetně hygienického zabezpečení a dopravy vody,

c) znalost procesů souvisejících s čištěním odpadních vod, kalovým hospodářstvím a sběrem odpadních vod stokovými systémy,

d) znalost právních předpisů souvisejících s tvorbou ceny vodného a stočného,

e) schopnost vyhodnocení údajů rozboru vody, vymezení možných závad v úpravárenském procesu,

f) schopnost analýzy nedostatků rozvodného systému a ztrát vody v trubní síti,

g) schopnost vyhodnocení údajů rozboru odpadních vod, vymezení základních nedostatků stokového systému a čistírny odpadních vod,

h) schopnost provádět analýzy v oblasti hospodárnosti provozu a tvorby ceny vodného a stočného,

i) schopnost posouzení záměrů rozvoje z hlediska ekonomiky a dopadů na provozní náklady v oboru vodovodů a kanalizací.

(2) Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje rovněž dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, doplněné vzděláním akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zakončeným složením odborných zkoušek, obsahově zaměřených alespoň na 4 z činností podle odstavce 1.".

17. Nadpis části páté zní:

"NÁLEŽITOSTI SMLOUVY O DODÁVCE VODY A NÁLEŽITOSTI SMLOUVY O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A OBSAH PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ A PRAVIDLA PRO JEHO ZPRACOVÁNÍ

(K § 8 odst. 11 a 15 zákona)".

18. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

"§ 13a

Obsah plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací a pravidla pro jeho zpracování

(1) Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací se zpracovává v rozsahu údajů a podle pravidel stanovených v příloze č. 18.

(2) Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací se aktualizuje nejpozději po 5 letech od jeho zpracování. Každá provedená aktualizace je nedílnou součástí původního plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací.".

19. V § 15 se doplňuje odstavec 13, který zní:

"(13) Stavba pro úpravu vody se navrhuje podle technických požadavků vycházejících z ukazatelů jakosti surové vody a souladu její kategorie s typem úpravy vody podle přílohy č. 13. Při navrhování a výstavbě stavby pro úpravu vody se postupuje podle technických norem upravujících oblast vodárenství.".

20. V § 19 odstavec 1 zní:

"(1) Odvádění odpadních vod18) se navrhuje podle výpočtu množství odpadních vod, výpočtu množství odváděných srážkových vod a systému jednotné nebo oddílné kanalizace.".

21. V § 19 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

"(10) V případě, že se na jednotnou kanalizaci nebo na oddílnou kanalizaci k odvádění srážkových vod napojuje nová část kanalizace odvádějící srážkové vody z nové zástavby na zastavitelných plochách, provede se v projektové dokumentaci nový výpočet, ověřující schopnost kanalizace odvést zvýšené množství těchto vod. Tento výpočet je podkladem pro vlastníka kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, k umožnění nebo odmítnutí uvedeného napojení.

(11) Vzdálenost revizních a vstupních šachet v přímé trati neprůchodných stok je nejvýše 50 m, u průchodných stok nejvýše 200 m. Revizní, vstupní a lomové šachty a spadiště nelze umístit mimo trasu kanalizační stoky.".

22. V § 22 odst. 2 se slovo "povrchové" nahrazuje slovem "surové".

23. V § 22 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

"(6) Kategorie surové vody je každoročně upřesňována na základě výsledků analýz surové vody podle plánu kontrol jakosti vod.

(7) Kategorizace surové vody se neprovádí u vody bez technologie úpravy vody a staveb k jímání vody, s případným zdravotním zabezpečením vody.".

24. V nadpisu části dvanácté se slova "(K § 17 odst. 8 zákona)" nahrazují slovy "(K § 17 odst. 9 zákona)".

25. V § 28 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

26. V § 28 odst. 2 se slova "odstavce 2" nahrazují slovy "§ 17 odst. 4 písm. a) zákona".

27. V § 28 odst. 3 se slova "odstavce 2" nahrazují slovy "§ 17 odst. 4 písm. a) zákona".

28. V nadpisu části třinácté se slova "(K § 19 odst. 9 zákona)" nahrazují slovy "(K § 19 odst. 10 zákona)".

29. Nadpis části čtrnácté zní:

"ZPŮSOB VÝPOČTU PEVNÉ SLOŽKY VODNÉHO A STOČNÉHO PŘI PLACENÍ VE DVOUSLOŽKOVÉ FORMĚ A POSTUP A ROZSAH VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ

(K § 20 odst. 3 a § 36 odst. 7 zákona)".

30. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který zní:

"§ 35a

Vyúčtování podle § 36 odst. 5 zákona se provádí postupem a v rozsahu údajů stanovených v příloze č. 19.".

31. V § 36 odst. 2 se za slovo "jméno," vkládají slova "popřípadě jména," a na konci textu písmene a) doplňují slova "nebo místě hlášeného pobytu na území České republiky, popřípadě adresu bydliště v zahraničí".

32. V § 36 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

33. V příloze č. 9 část 1 zní:

„ČÁST 1

MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH

VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA VODY):

a) přítok surové vody používané k úpravě na vodu pitnou,

b) voda v průběhu úpravy technologickou linkou (provozní rozbory),

c) výstup vyrobené vody z úpravny vody,

d) vodojemy.

VODA BEZ TECHNOLOGIE ÚPRAVY (POUZE DEZINFIKOVANÁ):

a) přítok surové vody před zdravotním zabezpečením (tj. dezinfekcí různými způsoby),

b) výstup vyrobené vody zdravotně zabezpečené,

c) vodojemy.

V případech neměnné jakosti vody a krátkého přiváděcího řadu do spotřebiště je možné sledovat jakost vody pouze v odběrném profilu podle bodů b) a c).“.

34. V příloze č. 9 tabulky č. 2 a 3 znějí:

„Tabulka č. 2

ÚPLNÝ ROZBOR VYROBENÉ PITNÉ VODY (VÝSTUP ZE STAVBY PRO ÚPRAVU VODY NEBO ZDROJE BEZ TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY)

A. Mikrobiologické a biologické ukazatele

Pořadové číslo ukazateleUkazatelSymbolJednotka
1.Clostridium perfringens KTJ/100 ml
2.EnterokokyEKKTJ/100 ml
3.Escherichia coliECKTJ/100 ml
4.Koliformní bakterieKBKTJ/100 ml
5.Mikroskopický obraz: abiosestonABS%
6.Mikroskopický obraz; počet organismůPOJedinci/ml
7.Mikroskopický obraz: živé organismyŽOJedinci/ml
8.Počty kolonií při 22°CPBKTJ/ml
9.Počty kolonií při 36°CMBKTJ/ml
10.   

B. Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

11.1,2-dichlorethan μg/l
12.Akrylamid μg/l
13.Amonné iontyNH4+mg/l
14.AntimonSbμg/l
15.ArsenAsμg/l
16.Barva mg/l Pt
17.Benzen μg/l
18.Benzo[a]pyrenBaPμg/l
19.BeryliumBeμg/l
20.BorBmg/l
21.BromičnanyBrO3-μg/l
22.Celkový organický uhlíkTOCmg/l
23.DusičnanyNO3-mg/l
24.DusitanyNO2-mg/l
25.   
26.FluoridyF-mg/l
27.HliníkAlmg/l
28.HořčíkMgmg/l
29.Chemická spotřeba kyslíku (manganistanem)CHSKmnmg/l
30.Chlor volnýCl2mg/l
31.Chlorethen (vinylchlorid) μg/l
32.ChloridyCl-mg/l
33.ChloritanyClO2-μg/l
34.ChromCrμg/l
35.   
36.KadmiumCdμg/l
37.KonduktivitaKmS/m
38.Kyanidy celkovéCN-mg/l
39.ManganMnmg/l
40.MěďCuμg/l
41.Microcystin-LRMC-LRμg/l
42.NiklNi 
43.OlovoPbμg/l
44.OzonO3μg/l
45.Pach stupeň
46.Pesticidní látkyPLμg/l
47.Pesticidní látky celkemPLCμg/l
48.pHpH 
49.Polycyklické aromatické uhlovodíkyPAUμg/l
50.RtuťHgμg/l
51.SelenSeμg/l
52.SíranySO42-mg/l
53.SodíkNamg/l
54.StříbroAgμg/l
55.TetrachlorethenPCEμg/l
56.TrihalomethanyTHMμg/l
57.TrichlorethenTCEμg/l
58.Trichlormethan (chloroform) μg/l
59.VápníkCamg/l
60.Vápník a hořčíkCa + Mgmmol/l
61.ZákalZZF(t,n)
62.ŽelezoFemg/l

C. Další ukazatele

64.kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5KNK4,5mmol/l
65.Zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3ZNK8,3mmol/l
66.Huminové látkyHLmg/l

Poznámky k tabulce č. 2:

Pořadové číslo ukazatele: 
1, 6, 7, 11, 17, 18, 31, 41, 55, 56, 57, 58Stanoví se u vod upravovaných z povrchových zdrojů a vod podzemních, u nichž je podezření na kontaminaci vodou povrchovou
12Stanoví se výpočtem. Stanovení se provádí pouze v případě, pokud se dávkuje polymer akrylamidu v procesu úpravy vody.
19Stanoví se pouze při výskytu v přirozených vodách. Stanovuje se tehdy, když nálezy Be přesahují 25% limitní hodnoty.
22Není nutno stanovovat, pokud je stanoven ukazatel 29. Jedná se o alternativní stanovení k tomuto ukazateli . Nemusí se stanovovat u zdrojů dávajících méně než 10000 m3 vody denně.
30Stanoví se v případě dezinfekce vody prostředky obsahujícími chlor.
31Stanoví se pouze výpočtem pro zbytkovou koncentraci monomeru v případě možnosti jeho výskytu.
33, 44Stanoví se pouze v případě dezinfekce oxidem chloričitým nebo ozónem.
41Stanoví se u pitné vody upravené z povrchové vody. Od stanovení lze upustit tam, kde je uveden v provozním řádu vhodný postup zaručující, že možný výskyt cyanotoxinů v pitné vodě bude podchycen a následně budou činěna včasná a účinná opatření, která zabrání ohrožení veřejného zdraví a orgán ochrany veřejného zdraví schválil omezení nebo zcela odstoupení od stanovení tohoto ukazatele. Postupuje se dle rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
46, 47Pesticidy a dále součet koncentrací pesticidů, u kterých je pravděpodobné, že se budou vyskytovat v surové vodě, a to podle používaných pesticidů v daném území. Stanoví se pouze v případech odůvodněného podezření kontaminace zdroje surové vody pesticidní látkami.
49Suma specifických sloučenin:
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi)perylen, indeno (1,2,3-cd) pyren.
53Stanoví se v případě, že výstup z úpravny vody slouží jako jedno odběrné místo rozvodné vodovodní sítě.
54Stanoví se u vod dezinfikovaných solemi stříbra a vod upravovaných zařízením obsahujícím stříbro.
56Součet zjištěných koncentrací chloroformu, bromoformu, dibromchlormetanu a bromdichlormetanu.
66Stanoví se pouze v případě výskytu v surové vodě.

Tabulka č. 3

MONITOROVACÍ ROZBOR SUROVÉ A VYROBENÉ VODY

Rozsah pro řízení jakosti a k účelům monitoringu

 
Pořadové číslo ukazatele monitor. rozboruPořadové číslo z úplného rozboru (tab. č. 2)UkazatelJednotka
1.3.Escherichia coliKTJ/100 ml
2.4.Koliformní bakterieKTJ/100 ml
3.2.EnterokokyKTJ/100 ml
4.8.Počty kolonií při 22°CKTJ/ml
5.9.Počty kolonií při 36°CKTJ/ml
6.7.Mikroskopický obraz (živé organizmy)1)Jedinci/ml
7.6.Mikroskopický obraz (počet organizmů)1)Jedinci/ml
8.5.Abioseston1)%
9.39.Manganmg/l
10.23.Dusičnanymg/l
11.24.Dusitanymg/l
12.30.Chlór volný2)mg/l
13.27.Hliníkmg/l
14.13.Amonné iontymg/l
15.32.Chloridymg/l
16.37.KonduktivitamS/m
17.48.pH 
18.52.Síranymg/l
19.16.Barvamg/l Pt
20.45.PachStupeň
21.61.ZákalZFn nebo ZFt
22.63.Železomg/l
23.29.Chemická spotřeba kyslíku (manganistanem)mg/l
24.60.Vápníkmg/l
25.28.Hořčíkmg/l
26.61.Vápník a hořčíkmmol/l
27.64.Kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5mmol/l
28.65.Zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3mmol/l
29.66.Huminové látky1)mg/l
30.-Absorbance A1254 3) 
31.-Nerozpuštěné látky1)mg/l
32.-Fosforečnany1)mg/l
33.-BSK5 1)mg/l
34.-Nasycení kyslíkem1)%

Poznámky k ukazatelům tabulky č. 3:

1) Stanoví se pouze u surové vody. U vyrobené vody pouze podle potřeby v závislosti na jakosti surové vody.

2) Chlór volný nebo jiné použité dezinfekční činidlo- stanoví se pouze u vody vyrobené.

3) Stanoví se jako indikační hodnota pro rozhodnutí o analýze dalších ukazatelů, a to od dosažení hodnoty A1254 = 0,08.“.

35. V příloze č. 9 se v textu pod tabulkou č. 6 body 2 a 3 zrušují.

36. V příloze č. 9 se v textu pod tabulkou č. 8 doplňuje bod 4, který zní:

"4. Kontrolu obsahu dezinfekčního činidla určí individuálně provozovatel podle použitého způsobu dezinfekce a počtu zásobených obyvatel.".

37. V příloze č. 9 části 4 bodě 3 první odrážka včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:

„– překročení hodnot jednotlivých ukazatelů podle jednotlivých typů limitů pro pitnou vodu30) (mezní hodnota, nejvyšší mezní hodnota, pro vodu vyrobenou se neprovádí hodnocení v ukazateli volný chlor na výstupu z úpravny vody),

30)  § 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 252/2004 Sb.".

38. V příloze č. 10 se za tabulku č. 2 doplňuje text, který zní:

„Místa odběrů vzorků:

- přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod před hrubým předčištěním,

- odtok odpadní vody z čistírny odpadních vod.

Typ odběru vzorku:

- minimálně „vzorek a“ v čase, který nejlépe charakterizuje provoz.“.

39. V příloze č. 10 části 4 bodě 1 písmena b) a c) znějí:

"b) pH, sušina, organické látky (ztráta žíháním), celkový dusík, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík,

c) polychlorované bifenyly (suma šesti kongenerů – 28 + 52 + 101 + 138 + 153 + 180), adsorbovatelné organické halogeny (AOX),".

40. Příloha č. 11 zní:

"Příloha č. 11 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

ŽÁDOST O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE PODLE § 6 ZÁKONA
ŽÁDOST O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE PODLE § 6 ZÁKONA
“.

41. V příloze č. 12 části I se doplňuje bod 7a., který zní:

7a. byty a rekreační chaty - stočné

na 1 obyvatele bytu nebo rekreační chaty může vlastník kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, při stanovení množství odpadní vody pro stočné v případech, kdy se cena pro stočné kalkuluje společně pro více obcí, z nichž některé nemají vodovod nebo část obyvatel v obci nemá vodovod nebo využívá i jiný zdroj vody, snížit směrné číslo roční spotřeby vody u položek č. 1 až 6.“.

42. V Příloze č. 13 tabulce č. 1a řádek č. 9 zní:

   9.      Adsorbovatelné org. vázané halogeny (AOX)    mg/l              0,01              0,02    0,03    0,03  
“.

43. V příloze č. 14 tabulce č. 1 řádek č. 9 zní:

   9.      Adsorbovatelné org. vázané halogeny (AOX)    mg/l    0,01    20%    20%  
“.

44. Za přílohou č. 17 se doplňují přílohy č. 18 a 19, které znějí:

"Příloha č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ
PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ
CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ
“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Ministryně:
MVDr. Vicenová v. r.

Přesunout nahoru