Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 515/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb.

Částka 166/2006
Platnost od 29.11.2006
Účinnost od 01.01.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

515

VYHLÁŠKA

ze dne 9. listopadu 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006 Sb., k provedení § 5 odst. 6, § 6 odst. 11, § 8 odst. 11, § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, § 13 odst. 5, § 17 odst. 9, § 19 odst. 10, § 20 odst. 3 a § 36 odst. 7 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. e) se slova "srážkových vod" nahrazují slovy "povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod (dále jen "srážková voda")".

2. V § 3 písm. f) se slova "a vliv na nákladovou cenu za dodávku pitné vody nebo odvádění odpadních vod" zrušují.

3. V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a nejvýše celou obec, popřípadě několik sousedících obcí, pokud mezi zastavěným územím nebo zastavitelnou plochou těchto obcí není vzdálenost větší než 200 m".

4. V § 6 odst. 5 se slovo "června" nahrazuje slovem "července".

5. V § 7 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a nejvýše několik obcí, ve kterých je možno jakost vody dodávané touto sítí považovat za přibližně stejnou".

6. V § 7 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

"(5) Záznamy o zdrojích povrchových a podzemních vod využívaných pro úpravu na vodu pitnou dodávanou vodovody se vedou podle jejich názvu, názvu a číselného kódu katastrálního území a identifikačního čísla odběru2), bylo-li přiděleno.

2) § 11 odst. 2 vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci, ve znění pozdějších předpisů.".

7. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

"4) § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 a § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.".

8. V § 8 odst. 5 se slova "podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly" nahrazují slovy "podle zvláštního právního předpisu5a)".

Poznámka pod čarou č. 5a zní:

"5a) § 7 odst. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.".

9. V § 8 se odstavec 6 zrušuje.

10. Poznámka pod čarou č. 8 zní:

"8) § 59 zákona č. 254/2001 Sb.
§ 4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

11. V § 10 odst. 2 písm. c) se slova "s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností" zrušují.

12. § 11 včetně nadpisu zní:

"§ 11

Provozní deník

(1) Do provozního deníku se zaznamenávají každodenní provozní záznamy o vodovodu nebo kanalizaci nebo o jejich části, údaje o činnosti obsluhy, včetně událostí, které mohou mít vliv na provozování vodovodu nebo kanalizace. Do provozního deníku se zaznamenávají rovněž záznamy osob provádějících kontrolu provozu a odběry vzorků vody a odpadů. V provozu, kde není nutná denní obsluha, se záznamy provádí při každé kontrole nebo provozním zásahu.

(2) Je-li to účelné, lze provozní deník členit na dílčí provozní deníky.

(3) Provozní záznamy podle odstavce 1 mohou být nahrazeny průběžnými počítačovými výstupy automatizované soustavy řízení.".

13. Nadpis části čtvrté zní:

"NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE A PŘÍBUZNÝ OBOR K OBORU VODOVODY A KANALIZACE

(K § 6 odst. 11 zákona)".

14. V § 12 odst. 2 se za písmeno c) doplňují písmena d) a e), která znějí:

"d) úředně ověřená kopie dokladu o vzdělání osoby podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona a doklady umožňující posouzení příbuznosti oboru podle § 12a,

e) písemný souhlas fyzické osoby s jejím uvedením v žádosti jako odpovědného zástupce provozovatele, včetně ověřeného podpisu této osoby, nejedná-li se o fyzickou osobu podávající žádost.".

15. V § 12 se odstavec 3 zrušuje.

16. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

"§ 12a

Příbuzný obor k oboru vodovody a kanalizace

(K § 6 odst. 11 zákona)

(1) Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje takový obor středního vzdělání s maturitní zkouškou, který je výukou obsahově zaměřen alespoň na 4 z těchto činností:

a) znalost právních předpisů v oboru vodovody a kanalizace,

b) znalost procesů souvisejících s jímáním vody, úpravou vody na vodu pitnou včetně hygienického zabezpečení a dopravy vody,

c) znalost procesů souvisejících s čištěním odpadních vod, kalovým hospodářstvím a sběrem odpadních vod stokovými systémy,

d) znalost právních předpisů souvisejících s tvorbou ceny vodného a stočného,

e) schopnost vyhodnocení údajů rozboru vody, vymezení možných závad v úpravárenském procesu,

f) schopnost analýzy nedostatků rozvodného systému a ztrát vody v trubní síti,

g) schopnost vyhodnocení údajů rozboru odpadních vod, vymezení základních nedostatků stokového systému a čistírny odpadních vod,

h) schopnost provádět analýzy v oblasti hospodárnosti provozu a tvorby ceny vodného a stočného,

i) schopnost posouzení záměrů rozvoje z hlediska ekonomiky a dopadů na provozní náklady v oboru vodovodů a kanalizací.

(2) Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje rovněž dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, doplněné vzděláním akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zakončeným složením odborných zkoušek, obsahově zaměřených alespoň na 4 z činností podle odstavce 1.".

17. Nadpis části páté zní:

"NÁLEŽITOSTI SMLOUVY O DODÁVCE VODY A NÁLEŽITOSTI SMLOUVY O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A OBSAH PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ A PRAVIDLA PRO JEHO ZPRACOVÁNÍ

(K § 8 odst. 11 a 15 zákona)".

18. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

"§ 13a

Obsah plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací a pravidla pro jeho zpracování

(1) Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací se zpracovává v rozsahu údajů a podle pravidel stanovených v příloze č. 18.

(2) Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací se aktualizuje nejpozději po 5 letech od jeho zpracování. Každá provedená aktualizace je nedílnou součástí původního plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací.".

19. V § 15 se doplňuje odstavec 13, který zní:

"(13) Stavba pro úpravu vody se navrhuje podle technických požadavků vycházejících z ukazatelů jakosti surové vody a souladu její kategorie s typem úpravy vody podle přílohy č. 13. Při navrhování a výstavbě stavby pro úpravu vody se postupuje podle technických norem upravujících oblast vodárenství.".

20. V § 19 odstavec 1 zní:

"(1) Odvádění odpadních vod18) se navrhuje podle výpočtu množství odpadních vod, výpočtu množství odváděných srážkových vod a systému jednotné nebo oddílné kanalizace.".

21. V § 19 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

"(10) V případě, že se na jednotnou kanalizaci nebo na oddílnou kanalizaci k odvádění srážkových vod napojuje nová část kanalizace odvádějící srážkové vody z nové zástavby na zastavitelných plochách, provede se v projektové dokumentaci nový výpočet, ověřující schopnost kanalizace odvést zvýšené množství těchto vod. Tento výpočet je podkladem pro vlastníka kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, k umožnění nebo odmítnutí uvedeného napojení.

(11) Vzdálenost revizních a vstupních šachet v přímé trati neprůchodných stok je nejvýše 50 m, u průchodných stok nejvýše 200 m. Revizní, vstupní a lomové šachty a spadiště nelze umístit mimo trasu kanalizační stoky.".

22. V § 22 odst. 2 se slovo "povrchové" nahrazuje slovem "surové".

23. V § 22 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

"(6) Kategorie surové vody je každoročně upřesňována na základě výsledků analýz surové vody podle plánu kontrol jakosti vod.

(7) Kategorizace surové vody se neprovádí u vody bez technologie úpravy vody a staveb k jímání vody, s případným zdravotním zabezpečením vody.".

24. V nadpisu části dvanácté se slova "(K § 17 odst. 8 zákona)" nahrazují slovy "(K § 17 odst. 9 zákona)".

25. V § 28 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

26. V § 28 odst. 2 se slova "odstavce 2" nahrazují slovy "§ 17 odst. 4 písm. a) zákona".

27. V § 28 odst. 3 se slova "odstavce 2" nahrazují slovy "§ 17 odst. 4 písm. a) zákona".

28. V nadpisu části třinácté se slova "(K § 19 odst. 9 zákona)" nahrazují slovy "(K § 19 odst. 10 zákona)".

29. Nadpis části čtrnácté zní:

"ZPŮSOB VÝPOČTU PEVNÉ SLOŽKY VODNÉHO A STOČNÉHO PŘI PLACENÍ VE DVOUSLOŽKOVÉ FORMĚ A POSTUP A ROZSAH VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ

(K § 20 odst. 3 a § 36 odst. 7 zákona)".

30. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který zní:

"§ 35a

Vyúčtování podle § 36 odst. 5 zákona se provádí postupem a v rozsahu údajů stanovených v příloze č. 19.".

31. V § 36 odst. 2 se za slovo "jméno," vkládají slova "popřípadě jména," a na konci textu písmene a) doplňují slova "nebo místě hlášeného pobytu na území České republiky, popřípadě adresu bydliště v zahraničí".

32. V § 36 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

33. V příloze č. 9 část 1 zní:

„ČÁST 1

MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH

VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA VODY):

a) přítok surové vody používané k úpravě na vodu pitnou,

b) voda v průběhu úpravy technologickou linkou (provozní rozbory),

c) výstup vyrobené vody z úpravny vody,

d) vodojemy.

VODA BEZ TECHNOLOGIE ÚPRAVY (POUZE DEZINFIKOVANÁ):

a) přítok surové vody před zdravotním zabezpečením (tj. dezinfekcí různými způsoby),

b) výstup vyrobené vody zdravotně zabezpečené,

c) vodojemy.

V případech neměnné jakosti vody a krátkého přiváděcího řadu do spotřebiště je možné sledovat jakost vody pouze v odběrném profilu podle bodů b) a c).“.

34. V příloze č. 9 tabulky č. 2 a 3 znějí:

„Tabulka č. 2

ÚPLNÝ ROZBOR VYROBENÉ PITNÉ VODY (VÝSTUP ZE STAVBY PRO ÚPRAVU VODY NEBO ZDROJE BEZ TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY)

A. Mikrobiologické a biologické ukazatele

Pořadové číslo ukazateleUkazatelSymbolJednotka
1.Clostridium perfringens KTJ/100 ml
2.EnterokokyEKKTJ/100 ml
3.Escherichia coliECKTJ/100 ml
4.Koliformní bakterieKBKTJ/100 ml
5.Mikroskopický obraz: abiosestonABS%
6.Mikroskopický obraz; počet organismůPOJedinci/ml
7.Mikroskopický obraz: živé organismyŽOJedinci/ml
8.Počty kolonií při 22°CPBKTJ/ml
9.Počty kolonií při 36°CMBKTJ/ml
10.   

B. Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

11.1,2-dichlorethan μg/l
12.Akrylamid μg/l
13.Amonné iontyNH4+mg/l
14.AntimonSbμg/l
15.ArsenAsμg/l
16.Barva mg/l Pt
17.Benzen μg/l
18.Benzo[a]pyrenBaPμg/l
19.BeryliumBeμg/l
20.BorBmg/l
21.BromičnanyBrO3-μg/l
22.Celkový organický uhlíkTOCmg/l
23.DusičnanyNO3-mg/l
24.DusitanyNO2-mg/l
25.   
26.FluoridyF-mg/l
27.HliníkAlmg/l
28.HořčíkMgmg/l
29.Chemická spotřeba kyslíku (manganistanem)CHSKmnmg/l
30.Chlor volnýCl2mg/l
31.Chlorethen (vinylchlorid) μg/l
32.ChloridyCl-mg/l
33.ChloritanyClO2-μg/l
34.ChromCrμg/l
35.   
36.KadmiumCdμg/l
37.KonduktivitaKmS/m
38.Kyanidy celkovéCN-mg/l
39.ManganMnmg/l
40.MěďCuμg/l
41.Microcystin-LRMC-LRμg/l
42.NiklNi 
43.OlovoPbμg/l
44.OzonO3μg/l
45.Pach stupeň
46.Pesticidní látkyPLμg/l
47.Pesticidní látky celkemPLCμg/l
48.pHpH 
49.Polycyklické aromatické uhlovodíkyPAUμg/l
50.RtuťHgμg/l
51.SelenSeμg/l
52.SíranySO42-mg/l
53.SodíkNamg/l
54.StříbroAgμg/l
55.TetrachlorethenPCEμg/l
56.TrihalomethanyTHMμg/l
57.TrichlorethenTCEμg/l
58.Trichlormethan (chloroform) μg/l
59.VápníkCamg/l
60.Vápník a hořčíkCa + Mgmmol/l
61.ZákalZZF(t,n)
62.ŽelezoFemg/l

C. Další ukazatele

64.kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5KNK4,5mmol/l
65.Zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3ZNK8,3mmol/l
66.Huminové látkyHLmg/l

Poznámky k tabulce č. 2:

Pořadové číslo ukazatele: 
1, 6, 7, 11, 17, 18, 31, 41, 55, 56, 57, 58Stanoví se u vod upravovaných z povrchových zdrojů a vod podzemních, u nichž je podezření na kontaminaci vodou povrchovou
12Stanoví se výpočtem. Stanovení se provádí pouze v případě, pokud se dávkuje polymer akrylamidu v procesu úpravy vody.
19Stanoví se pouze při výskytu v přirozených vodách. Stanovuje se tehdy, když nálezy Be přesahují 25% limitní hodnoty.
22Není nutno stanovovat, pokud je stanoven ukazatel 29. Jedná se o alternativní stanovení k tomuto ukazateli . Nemusí se stanovovat u zdrojů dávajících méně než 10000 m3 vody denně.
30Stanoví se v případě dezinfekce vody prostředky obsahujícími chlor.
31Stanoví se pouze výpočtem pro zbytkovou koncentraci monomeru v případě možnosti jeho výskytu.
33, 44Stanoví se pouze v případě dezinfekce oxidem chloričitým nebo ozónem.
41Stanoví se u pitné vody upravené z povrchové vody. Od stanovení lze upustit tam, kde je uveden v provozním řádu vhodný postup zaručující, že možný výskyt cyanotoxinů v pitné vodě bude podchycen a následně budou činěna včasná a účinná opatření, která zabrání ohrožení veřejného zdraví a orgán ochrany veřejného zdraví schválil omezení nebo zcela odstoupení od stanovení tohoto ukazatele. Postupuje se dle rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
46, 47Pesticidy a dále součet koncentrací pesticidů, u kterých je pravděpodobné, že se budou vyskytovat v surové vodě, a to podle používaných pesticidů v daném území. Stanoví se pouze v případech odůvodněného podezření kontaminace zdroje surové vody pesticidní látkami.
49Suma specifických sloučenin:
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi)perylen, indeno (1,2,3-cd) pyren.
53Stanoví se v případě, že výstup z úpravny vody slouží jako jedno odběrné místo rozvodné vodovodní sítě.
54Stanoví se u vod dezinfikovaných solemi stříbra a vod upravovaných zařízením obsahujícím stříbro.
56Součet zjištěných koncentrací chloroformu, bromoformu, dibromchlormetanu a bromdichlormetanu.
66Stanoví se pouze v případě výskytu v surové vodě.

Tabulka č. 3

MONITOROVACÍ ROZBOR SUROVÉ A VYROBENÉ VODY

Rozsah pro řízení jakosti a k účelům monitoringu

 
Pořadové číslo ukazatele monitor. rozboruPořadové číslo z úplného rozboru (tab. č. 2)UkazatelJednotka
1.3.Escherichia coliKTJ/100 ml
2.4.Koliformní bakterieKTJ/100 ml
3.2.EnterokokyKTJ/100 ml
4.8.Počty kolonií při 22°CKTJ/ml
5.9.Počty kolonií při 36°CKTJ/ml
6.7.Mikroskopický obraz (živé organizmy)1)Jedinci/ml
7.6.Mikroskopický obraz (počet organizmů)1)Jedinci/ml
8.5.Abioseston1)%
9.39.Manganmg/l
10.23.Dusičnanymg/l
11.24.Dusitanymg/l
12.30.Chlór volný2)mg/l
13.27.Hliníkmg/l
14.13.Amonné iontymg/l
15.32.Chloridymg/l
16.37.KonduktivitamS/m
17.48.pH 
18.52.Síranymg/l
19.16.Barvamg/l Pt
20.45.PachStupeň
21.61.ZákalZFn nebo ZFt
22.63.Železomg/l
23.29.Chemická spotřeba kyslíku (manganistanem)mg/l
24.60.Vápníkmg/l
25.28.Hořčíkmg/l
26.61.Vápník a hořčíkmmol/l
27.64.Kyselinová neutralizační kapacita do pH 4,5mmol/l
28.65.Zásadová neutralizační kapacita do pH 8,3mmol/l
29.66.Huminové látky1)mg/l
30.-Absorbance A1254 3) 
31.-Nerozpuštěné látky1)mg/l
32.-Fosforečnany1)mg/l
33.-BSK5 1)mg/l
34.-Nasycení kyslíkem1)%

Poznámky k ukazatelům tabulky č. 3:

1) Stanoví se pouze u surové vody. U vyrobené vody pouze podle potřeby v závislosti na jakosti surové vody.

2) Chlór volný nebo jiné použité dezinfekční činidlo- stanoví se pouze u vody vyrobené.

3) Stanoví se jako indikační hodnota pro rozhodnutí o analýze dalších ukazatelů, a to od dosažení hodnoty A1254 = 0,08.“.

35. V příloze č. 9 se v textu pod tabulkou č. 6 body 2 a 3 zrušují.

36. V příloze č. 9 se v textu pod tabulkou č. 8 doplňuje bod 4, který zní:

"4. Kontrolu obsahu dezinfekčního činidla určí individuálně provozovatel podle použitého způsobu dezinfekce a počtu zásobených obyvatel.".

37. V příloze č. 9 části 4 bodě 3 první odrážka včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:

„– překročení hodnot jednotlivých ukazatelů podle jednotlivých typů limitů pro pitnou vodu30) (mezní hodnota, nejvyšší mezní hodnota, pro vodu vyrobenou se neprovádí hodnocení v ukazateli volný chlor na výstupu z úpravny vody),

30)  § 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 252/2004 Sb.".

38. V příloze č. 10 se za tabulku č. 2 doplňuje text, který zní:

„Místa odběrů vzorků:

- přítok odpadní vody do čistírny odpadních vod před hrubým předčištěním,

- odtok odpadní vody z čistírny odpadních vod.

Typ odběru vzorku:

- minimálně „vzorek a“ v čase, který nejlépe charakterizuje provoz.“.

39. V příloze č. 10 části 4 bodě 1 písmena b) a c) znějí:

"b) pH, sušina, organické látky (ztráta žíháním), celkový dusík, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík,

c) polychlorované bifenyly (suma šesti kongenerů – 28 + 52 + 101 + 138 + 153 + 180), adsorbovatelné organické halogeny (AOX),".

40. Příloha č. 11 zní:

"Příloha č. 11 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

ŽÁDOST O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE PODLE § 6 ZÁKONA
ŽÁDOST O POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE PODLE § 6 ZÁKONA
“.

41. V příloze č. 12 části I se doplňuje bod 7a., který zní:

7a. byty a rekreační chaty - stočné

na 1 obyvatele bytu nebo rekreační chaty může vlastník kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, při stanovení množství odpadní vody pro stočné v případech, kdy se cena pro stočné kalkuluje společně pro více obcí, z nichž některé nemají vodovod nebo část obyvatel v obci nemá vodovod nebo využívá i jiný zdroj vody, snížit směrné číslo roční spotřeby vody u položek č. 1 až 6.“.

42. V Příloze č. 13 tabulce č. 1a řádek č. 9 zní:

   9.      Adsorbovatelné org. vázané halogeny (AOX)    mg/l              0,01              0,02    0,03    0,03  
“.

43. V příloze č. 14 tabulce č. 1 řádek č. 9 zní:

   9.      Adsorbovatelné org. vázané halogeny (AOX)    mg/l    0,01    20%    20%  
“.

44. Za přílohou č. 17 se doplňují přílohy č. 18 a 19, které znějí:

"Příloha č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ
PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ NEBO KANALIZACÍ

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ
CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ
“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Ministryně:
MVDr. Vicenová v. r.

Přesunout nahoru