Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 504/2006 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

Částka 164/2006
Platnost od 29.11.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zrušeno k 01.01.2012 (389/2011 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

504

VYHLÁŠKA

ze dne 15. listopadu 2006,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 80 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, (dále jen "zákon"):


§ 1

Rámcový obsah aktivizačního plánu

(K § 19 odst. 2 zákona)

Aktivizační plán obsahuje

a) popis příčin vzniku hmotné nouze fyzické osoby (dále jen "osoba") a důvody jejího dlouhodobého setrvávání v hmotné nouzi,

b) určení rozsahu potřeby a způsobů pomoci k překonání hmotné nouze,

c) návaznost na individuální akční plán, je-li pro osobu úřadem práce zpracován1),

d) rozsah spolupráce osoby v hmotné nouzi se zaměstnancem příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi,

e) způsob prokazování vlastní snahy osoby o zvyšování příjmu vlastní prací2),

f) způsob zjišťování a prokazování možnosti zvýšení příjmu využitím majetku3),

g) způsob zjišťování a prokazování možnosti zvýšení příjmu uplatněním zákonných nároků a pohledávek4),

h) možnosti a způsob řešení zadluženosti osoby,

i) harmonogram pro plnění jednotlivých úkolů aktivizačního plánu a termíny pro kontrolu jeho plnění.

§ 2

Rámcový obsah programu individuálního motivačního postupu

(K § 20 odst. 2 zákona)

Program individuálního motivačního postupu obsahuje

a) popis skutečností, které mohou vést k sociálnímu vyloučení osoby, a odůvodnění poskytnutí pomoci v hmotné nouzi,

b) určení rozsahu potřeby a způsobů pomoci k překonání hmotné nouze osoby tak, aby získala

1. základní důstojné podmínky pro život (například nocleh, ubytování, stravu, popřípadě přiměřené ošacení a obuv odpovídající ročnímu období),

2. zdroj příjmů,

3. osobní doklady,

4. doklady týkající se pracovněprávních a jiných obdobných vztahů, popřípadě samostatné výdělečné činnosti,

5. přístup ke zdravotní péči,

6. doklady o dosaženém vzdělání a další doklady prokazující znalosti a dovednosti (například certifikáty, osvědčení),

7. základní sociální návyky a aby byl minimalizován vliv sociálně patologických jevů,

8. možnost spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, zejména v oblasti sociálního poradenství a služeb sociální prevence (například azylovými domy, domy na půl cesty, službami následné péče, terénními programy), popřípadě též s odborným zdravotnickým zařízením nebo se střediskem Probační a mediační služby,

c) rozsah spolupráce osoby v hmotné nouzi se zaměstnancem příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi,

d) časový rozpis pro plnění jednotlivých úkolů tohoto programu a termíny pro kontrolu jeho plnění.

§ 3

Zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování

(K § 29 zákona)

(1) Částka živobytí stanovená zákonem se u osob, jejichž zdravotní stav podle doporučení příslušného odborného lékaře vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování, zvyšuje měsíčně

a)u diety nízkobílkovinnéo 1320 Kč,
b)u diety při dialýzeo 960 Kč,
c)u diety pankreatickéo 1000 Kč,
d)u diety nízkocholesterolové při hypercholesterolemii nebo hyperlipoproteinemiio 1000 Kč,
e)u diety diabetickéo 1080 Kč,
f)u diety při onemocnění fenylketonuriío 2120 Kč,
g)u diety při onemocnění celiakiío 2680 Kč,
h)u diety při osteoporóze, pokud celotělová kostní densita poklesla o více než o 25 %, tj. T-skóre je horší než -2,5o 1040 Kč,
i)u diety při laktózové intolerancio 1020 Kč,
j)u diety v těhotenství a při kojení do 1 roku věku dítěteo 1050 Kč.

(2) Odborným lékařem příslušným k potvrzení potřeby příslušného typu diety se rozumí pro dietu

a) nízkobílkovinnou lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo nefrologie,

b) při dialýze lékař příslušného oddělení zdravotnického zařízení, kde je osoba v dialyzačním programu,

c) pankreatickou lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo gastroenterologie,

d) nízkocholesterolovou, při hypercholesterolemii nebo hyperlipoproteinemii, lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo endokrinologie,

e) diabetickou lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru diabetologie nebo registrující praktický lékař, který má osobu s ohledem na tuto diagnózu v dispenzární péči,

f) při onemocnění fenylketonurií lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo gastroenterologie, u dětí a mládeže lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru dětská gastroenterologie a hepatologie, nebo registrující praktický lékař pro děti a dorost, který má osobu s ohledem na tuto diagnózu v dispenzární péči,

g) při onemocnění celiakií lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo gastroenterologie, u dětí a mládeže lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru dětská gastroenterologie a hepatologie, nebo registrující praktický lékař pro děti a dorost, který má osobu s ohledem na tuto diagnózu v dispenzární péči,

h) při osteoporóze lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství, endokrinologie, revmatologie, ortopedie nebo gynekologie a porodnictví,

i) při laktózové intoleranci lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru gastroenterologie,

j) v těhotenství lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru gynekologie a porodnictví,

k) při kojení do 1 roku věku dítěte jeho registrující praktický lékař pro děti a dorost.

(3) Pokud zdravotní stav osoby vyžaduje více typů dietního stravování, zvyšuje se částka živobytí osoby pouze jednou, a to o částku odpovídající té z diet, která je nejvyšší.

§ 4

Průkaz zaměstnance oprávněného k provádění sociálního šetření

(K § 63 odst. 1 zákona)

(1) Průkaz zaměstnance příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi oprávněného k provádění sociálního šetření obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, titul zaměstnance a jeho podpis,

b) barevnou fotografii zaměstnance o rozměrech 35 mm x 45 mm,

c) název a otisk úředního razítka příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi, který průkaz vydal,

d) číslo průkazu,

e) dobu platnosti průkazu.

(2) Vzor průkazu zaměstnance oprávněného k provádění sociálního šetření je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 308/2003 Sb., kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebnosti zvyšuje životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování.

2. Vyhláška č. 270/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 308/2003 Sb., kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebnosti zvyšuje životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Ministr:
RNDr. Nečas v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 33 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

2) § 12 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

3) § 14 zákona č. 111/2006 Sb.

4) § 13 zákona č. 111/2006 Sb.


Příloha k vyhlášce č. 504/2006 Sb.

Vzor průkazu zaměstnance oprávněného k provádění sociálního šetření

přední strana

zadní strana

Identifikační průkaz zaměstnance oprávněného k provádění sociálního šetření je obdélníkového tvaru o rozměrech 75 mm × 105 mm a je vyroben z kartonu. Fotografie o rozměru 35 × 45 mm je přelepována destrukční hologramovou samolepkou o rozměrech 12 mm × 30 mm.

Přesunout nahoru