Přejít na PLUS

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 500/2006 Sb.Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti

Částka 163/2006
Platnost od 28.11.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

500

VYHLÁŠKA

ze dne 10. listopadu 2006

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška podrobněji upravuje náležitosti obsahu územně analytických podkladů, obsahu územně plánovací dokumentace, včetně náležitostí dokladů spojených s jejich pořizováním, vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území a aktualizací územně plánovací dokumentace, a podkladů pro evidenci územně plánovací činnosti.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) výkresem veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací výkres ploch nebo pozemků určených pro umístění navrhovaných veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, veřejných prostranství, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a pro asanaci území, ve kterých lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo ke kterým lze uplatnit předkupní právo (§ 101 stavebního zákona),

b) koordinačním výkresem výkres zahrnující navržené řešení, neměněný současný stav a důležitá omezení v území, zejména limity využití území (§ 26 odst. 1 stavebního zákona),

c) schématem výkres, ve kterém se zjednodušenou formou zobrazují jevy v měřítku menším, než je stanoveno pro jednotlivé nástroje územního plánování.

§ 3

Mapové podklady

(1) Mapovými podklady pro zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace (dále jen "mapové podklady") jsou katastrální mapa, Státní mapa, Základní mapa České republiky a Mapa České republiky1); mapovým podkladem pro pořízení regulačního plánu může být též polohopisné a výškopisné zaměření řešeného území. Pro účely územního plánování je možné mapový podklad doplnit na základě skutečností zjištěných vlastním průzkumem území; záznam o provedeném doplnění se ukládá u pořizovatele. Není-li státní mapové dílo v digitální formě k dispozici, lze s využitím státního mapového díla vytvořit mapový podklad v digitální formě.

(2) Při územně plánovací činnosti se jako mapový podklad dále využívají technické mapy, pokud je má pořizovatel k dispozici.

ČÁST DRUHÁ

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

(K § 26 odst. 2 stavebního zákona)

§ 4

(1) Územně analytické podklady pořizované úřadem územního plánování (dále jen "územně analytické podklady obcí") a územně analytické podklady pořizované krajským úřadem (dále jen "územně analytické podklady kraje") obsahují

a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území,

b) rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující

1. zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky; závěrem těchto tematických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území,

2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území.

(2) Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území dále zahrnují údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů území a další dostupné informace, například statistické údaje. Obsah podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, které jsou součástí územně analytických podkladů obcí zpracovaných zpravidla digitální technologií způsobem umožňujícím výměnu dat pro jejich využití v územně analytických podkladech kraje (§ 29 odst. 3 stavebního zákona), je stanoven v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce. Obsah podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, které jsou součástí územně analytických podkladů kraje, je stanoven v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(3) Údaj o území obsahuje textovou část, grafickou část a dále informace o jeho vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí účinnosti (dále jen "pasport údaje o území"). Textová část obsahuje popis údaje o území, grafická část obsahuje zobrazení údaje o území včetně použitého měřítka a legendy. Správnost poskytnutého údaje o území se potvrzuje v pasportu údaje o území, jehož obsah je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Grafická část územně analytických podkladů obsahuje výkres hodnot území, zejména urbanistických a architektonických, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území a výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (dále jen "problémový výkres"). Územně analytické podklady mohou být doplněny dalšími výkresy, schématy, tabulkami, grafy či kartogramy.

(5) V územně analytických podkladech pro území hlavního města Prahy je možno sloučit obsah územně analytických podkladů obcí a územně analytických podkladů kraje.

§ 5

(1) Územně analytické podklady kraje se předkládají k projednání zastupitelstvu kraje v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje území nebo jeho aktualizace.

(2) Součástí územně analytických podkladů obcí je doklad o jejich projednání s obcemi. Součástí územně analytických podkladů kraje je doklad o jejich projednání v zastupitelstvu kraje.

(3) Obsah dokladu o projednání územně analytických podkladů je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

ČÁST TŘETÍ

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

HLAVA I

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE

(K § 36 odst. 6, § 40 odst. 4 a § 42 odst. 8 stavebního zákona)

§ 6

(1) Zásady územního rozvoje obsahují textovou a grafickou část. Obsah zásad územního rozvoje, včetně jejich odůvodnění, je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce. Pro zásady územního rozvoje hlavního města Prahy se použije obsah uvedený v příloze č. 4 k této vyhlášce obdobně, nevylučuje-li to povaha věci.

(2) Výkresy, které jsou součástí grafické části zásad územního rozvoje, se vydávají v měřítku 1 : 100 000 nebo v odůvodněných případech 1 : 50 000, popřípadě 1 : 200 000. Výkres širších vztahů se zpracovává a vydává v měřítku 1 : 500 000. Výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném měřítku. Ve výkresech se vyznačí hranice řešeného území.

(3) Obsah vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 8

(1) Zásady územního rozvoje, včetně jejich grafické části, i jejich aktualizace se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje

a) označení správního orgánu, který zásady územního rozvoje nebo jejich aktualizaci vydal,

b) datum nabytí účinnosti zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace,

c) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

(2) Vyhotovení zásad územního rozvoje, včetně jejich grafické části, zahrnující právní stav po vydání poslední aktualizace zásad územního rozvoje, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje

a) označení správního orgánu, který poslední aktualizaci vydal,

b) pořadové číslo poslední aktualizace,

c) datum nabytí účinnosti poslední aktualizace,

d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

§ 9

Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje obsahuje

a) vyhodnocení uplatňování zásad územního rozvoje včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byly zásady územního rozvoje vydány (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území,

b) problémy k řešení v zásadách územního rozvoje vyplývající z územně analytických podkladů kraje,

c) vyhodnocení souladu zásad územního rozvoje s politikou územního rozvoje,

d) vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci zásad územního rozvoje,

e) požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace zásad územního rozvoje, včetně požadavků na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování návrhu nových zásad územního rozvoje, včetně požadavků na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,

f) požadavky na zpracování variant řešení,

g) návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištěny,

h) návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje.

§ 10

Při aktualizaci zásad územního rozvoje (§ 42 stavebního zákona) se vydávají pouze měněné části zásad územního rozvoje.

HLAVA II

ÚZEMNÍ PLÁN

(K § 43 odst. 6, § 47 odst. 6, § 50 odst. 1 a § 55 odst. 6 stavebního zákona)

§ 11

(1) Podkladem pro zadání územního plánu jsou územně analytické podklady, doplňující průzkumy a rozbory, popřípadě územní studie.

(2) Obsah zadání územního plánu je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3) Pokud je v zadání územního plánu uloženo zpracování variant řešení, obsahuje zadání požadavky a podmínky pro jejich posuzování.

§ 13

(1) Územní plán obsahuje textovou a grafickou část. Obsah územního plánu, včetně jeho odůvodnění, je stanoven v příloze č. 7. Pro územní plán vojenského újezdu se použije obsah uvedený v příloze č. 7 přiměřeně.

(2) Výkresy, které jsou součástí grafické části územního plánu, se zpracovávají nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy nebo v měřítku 1 : 5000 a vydávají se v měřítku 1 : 5000 nebo 1 : 10000. Výkres širších vztahů se zpracovává a vydává v měřítku výkresu ploch a koridorů zásad územního rozvoje nebo větším. Výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném měřítku. Ve výkresech se vyznačí hranice řešeného území.

(3) Výkresy územního plánu vojenského újezdu se zpracovávají nad Státní mapou v měřítku 1 : 5000 a vydávají v měřítku, které stanoví Ministerstvo obrany v zadání územního plánu.

(4) Obsah vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 14

(1) Územní plán, včetně jeho grafické části, i jeho změna se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje

a) označení správního orgánu, který územní plán nebo jeho změnu vydal,

b) datum nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny,

c) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

(2) Vyhotovení územního plánu, včetně jeho grafické části, zahrnující právní stav po vydání poslední změny územního plánu, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje

a) označení správního orgánu, který poslední změnu vydal,

b) pořadové číslo poslední změny,

c) datum nabytí účinnosti poslední změny,

d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

§ 15

Zpráva o uplatňování územního plánu obsahuje

a) vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území,

b) problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů,

c) vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

d) prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona,

e) pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny,

f) požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,

g) požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno,

h) návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu,

i) požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny,

j) návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje.

§ 16

Změna územního plánu se vydává v rozsahu měněných částí územního plánu.

HLAVA III

REGULAČNÍ PLÁN

(K § 61 odst. 5, § 64 odst. 7 a § 66 odst. 6 stavebního zákona)

§ 17

Podnět k pořízení regulačního plánu

(1) Podnět k pořízení regulačního plánu se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) K podnětu k pořízení regulačního plánu se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 8 k této vyhlášce včetně návrhu zadání regulačního plánu, jehož obsah je stanoven v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 18

Žádost o vydání regulačního plánu

(1) Žádost o vydání regulačního plánu se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) K žádosti o vydání regulačního plánu žadatel připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 10 k této vyhlášce včetně návrhu regulačního plánu, jehož obsah je stanoven v příloze č. 11 k této vyhlášce, dohody o parcelaci, jejíž obsah je stanoven v příloze č. 12 k této vyhlášce, a návrhu plánovací smlouvy, jejíž obsah je stanoven v příloze č. 13 k této vyhlášce.

§ 19

(1) Regulační plán obsahuje textovou a grafickou část. Obsah regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, je stanoven v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(2) Výkresy, které jsou součástí grafické části regulačního plánu, se zpracovávají a vydávají zpravidla v měřítku 1 : 1 000, popřípadě 1 : 500, s výjimkou výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, který se zpracovává a vydává v měřítku katastrální mapy. Výkres širších vztahů se zpracovává a vydává v měřítku hlavního výkresu územního plánu. Výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném měřítku. Ve výkresech se vyznačí hranice řešeného území. Regulační plán, který nenahrazuje územní rozhodnutí, lze vydat v měřítku 1 : 2000.

§ 20

(1) Regulační plán, včetně jeho grafické části, i jeho změna se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje

a) označení správního orgánu, který regulační plán nebo jeho změnu vydal,

b) datum nabytí účinnosti regulačního plánu nebo jeho změny,

c) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

(2) Vyhotovení regulačního plánu, včetně jeho grafické části, zahrnující právní stav po vydání poslední změny regulačního plánu, se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje

a) označení správního orgánu, který poslední změnu vydal,

b) pořadové číslo poslední změny,

c) datum nabytí účinnosti poslední změny,

d) jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

§ 21

Změna regulačního plánu se vydává v rozsahu měněných částí regulačního plánu.

ČÁST ČTVRTÁ

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

(K § 162 odst. 7 stavebního zákona)

§ 22

(1) Podkladem pro zápis do evidence územně plánovací činnosti jsou průběžně vyplňované registrační listy územně plánovací dokumentace a územní studie.

(2) Formuláře registračních listů jsou obsahem příloh č. 14 až 18 k této vyhlášce.


ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 23

(1) Při pořízení prvních zásad územního rozvoje není součástí jejich odůvodnění vyhodnocení podle části II. odst. 1 písm. c) přílohy č. 4; součástí jejich odůvodnění, kromě ostatních údajů stanovených v příloze č. 4, jsou dále

a) údaje o splnění zadání,

b) výčet záměrů splňujících hledisko aktuálnosti a kritérium jejich nadmístního významu, převzatých bez věcné změny z platných územních plánů velkých územních celků do zásad územního rozvoje (§ 187 odst. 2 stavebního zákona),

c) výkres záměrů převzatých bez věcné změny z platných územních plánů velkých územních celků do zásad územního rozvoje (§ 187 odst. 2 stavebního zákona).

(2) Zadání územního plánu a zadání regulačního plánu obsahuje požadavky vyplývající z částí územního plánu velkého územního celku, které nepozbyly platnosti (§ 187 odst. 7 a § 189 odst. 2 stavebního zákona).

(3) Zadání regulačního plánu schvalované zastupitelstvem obce obsahuje požadavky vyplývající z územního plánu obce nebo územního plánu sídelního útvaru, které nepozbyly platnosti (§ 189 odst. 2 stavebního zákona).

(4) Odůvodnění územního plánu obsahuje vyhodnocení souladu s požadavky vyplývajícími z částí územního plánu velkého územního celku, které nepozbyly platnosti (§ 187 odst. 7 stavebního zákona).

(5) Odůvodnění regulačního plánu obsahuje vyhodnocení souladu s požadavky vyplývajícími z územního plánu velkého územního celku, územního plánu obce nebo územního plánu sídelního útvaru, které nepozbyly platnosti.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 24

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 458/2012 Sb. Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Obsah územně analytických podkladů nebo jejich aktualizace, jejichž zpracování bylo ukončeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů; obsah územně analytických podkladů se uvede do souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky při nejbližší úplné aktualizaci.

2. Návrh zadání územního plánu nebo regulačního plánu, u kterého bylo zahájeno projednání přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a zadání schválené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů; části zadání, které jsou v rozporu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se nepoužijí.

3. Návrh územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny, u kterého bylo oznámeno místo a doba konání společného jednání přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se pro účely společného jednání posuzuje podle dosavadních právních předpisů; návrh se upraví před oznámením veřejného projednání.

4. Návrh územně plánovací dokumentace, návrh její aktualizace nebo změny, u kterého bylo oznámeno místo a doba konání veřejného projednání a nedošlo k vydání příslušným zastupitelstvem přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů; části návrhu, jejichž obsah je v rozporu se stavebním zákonem nebo s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se před předložením příslušnému zastupitelstvu k vydání vypustí.

5. Obsah územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny, která byla vydána příslušným zastupitelstvem, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

6. Obsah vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje a jejich aktualizace nebo územního plánu a jeho změny na udržitelný rozvoj území a obsah dokumentace vlivů regulačního plánu nebo jeho změny na životní prostředí, zpracované přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

7. Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje nebo územního plánu, zpracované přede dnem účinnosti této vyhlášky, a zpráva schválená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů; části zprávy, které jsou z hlediska požadavků na obsah zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace, na obsah změny územního plánu v rozporu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se nepoužijí.

8. Záznam o účinnosti, kterým byla opatřena územně plánovací dokumentace přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

9. Data, která byla vložena do evidence územně plánovací činnosti přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.


Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Část A

Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Řádek čísloSledovaný jev
1.zastavěné území
2.plochy výroby
3.plochy občanského vybavení
4.plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území
5.památková rezervace včetně ochranného pásma
6.památková zóna včetně ochranného pásma
7.krajinná památková zóna
8.nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma
9.nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma
10.památka UNESCO včetně ochranného pásma
11.urbanistické hodnoty
12.region lidové architektury
13.historicky významná stavba, soubor
14.architektonicky cenná stavba, soubor
15.významná stavební dominanta
16.území s archeologickými nálezy
17.oblast krajinného rázu a její charakteristika
18.místo krajinného rázu a jeho charakteristika
19.místo významné události
20.významný vyhlídkový bod
21.územní systém ekologické stability
22.významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou
23.významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou
24.přechodně chráněná plocha
25.národní park včetně zón a ochranného pásma
26.chráněná krajinná oblast včetně zón
27.národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma
28.přírodní rezervace včetně ochranného pásma
29.národní přírodní památka včetně ochranného pásma
30.přírodní park
31.přírodní památka včetně ochranného pásma
32.památný strom včetně ochranného pásma
33.biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO
34.NATURA 2000 - evropsky významná lokalita
35.NATURA 2000 - ptačí oblast
36.lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem
37.lesy ochranné
38.les zvláštního určení
39.lesy hospodářské
40.vzdálenost 50 m od okraje lesa
41.bonitovaná půdně ekologická jednotka
42.hranice biochor
43.investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
44.vodní zdroj povrchové , podzemní vody včetně ochranných pásem
45.chráněná oblast přirozené akumulace vod
46.zranitelná oblast
47.vodní útvar povrchových, podzemních vod
48.vodní nádrž
49.povodí vodního toku, rozvodnice
50.záplavové území
51.aktivní zóna záplavového území
52.území určené k rozlivům povodní
53.území zvláštní povodně pod vodním dílem
54.objekt/zařízení protipovodňové ochrany
55.přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem
56.lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa
57.dobývací prostor
58.chráněné ložiskové území
59.chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry
60.ložisko nerostných surovin
61.poddolované území
62.sesuvné území a území jiných geologických rizik
63.staré důlní dílo
64.staré zátěže území a kontaminované plochy
65.oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
66.odval, výsypka, odkaliště, halda
67.technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma
68.vodovodní síť včetně ochranného pásma
69.technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma
70.síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma
71.výrobna elektřiny včetně ochranného pásma
72.elektrická stanice včetně ochranného pásma
73.nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma
74.technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma
75.vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma
76.technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma
77.ropovod včetně ochranného pásma
78.produktovod včetně ochranného pásma
79.technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma
80.teplovod včetně ochranného pásma
81.elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma
82.komunikační vedení včetně ochranného pásma
83.jaderné zařízení
84.objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami4)
85.skládka včetně ochranného pásma
86.spalovna včetně ochranného pásma
87.zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma
88.dálnice včetně ochranného pásma
89.rychlostní silnice včetně ochranného pásma
90.silnice I. třídy včetně ochranného pásma
91.silnice II. třídy včetně ochranného pásma
92.silnice III. třídy včetně ochranného pásma
93.místní a účelové komunikace
94.železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma
95.železniční dráha regionální včetně ochranného pásma
96.koridor vysokorychlostní železniční trati
97.vlečka včetně ochranného pásma
98.lanová dráha včetně ochranného pásma
99.speciální dráha včetně ochranného pásma
100.tramvajová dráha včetně ochranného pásma
101.trolejbusová dráha včetně ochranného pásma
102.letiště včetně ochranných pásem
103.letecká stavba včetně ochranných pásem
104.vodní cesta
105.hraniční přechod
106.cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická sezka
107.objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma
108.vojenský újezd
109.vymezené zóny havarijního plánování
110.objekt civilní ochrany
111.objekt požární ochrany
112.objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky
113.ochranné pásmo hřbitova, krematoria
114.jiná ochranná pásma
115.ostatní veřejná infrastruktura
116.počet dokončených bytů k 31.12. každého roku
117.zastavitelná plocha
118.jiné záměry
119.další dostupné informace, např. průměrná cena m2 stavebního pozemku v členění podle katastrálních území, průměrná cena m2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území

Část B

Územně analytické podklady kraje - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Řádek čísloSledovaný jev
1.vývoj počtu obyvatel
2.podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel
3.podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel
4.podíl osob se základním vzděláním
5.podíl osob s vysokoškolským vzděláním
6.sídelní struktura
7.ekonomická aktivita podle odvětví
8.míra nezaměstnanosti
9.vyjíždějící do zaměstnání a škol
10.dojíždějící do zaměstnám a škol do obce
11.výstavba domů a bytů
12.podíl neobydlených bytů na celkovém fondu
13.struktura bytového fondu
14.místně obvyklé nájemné
15.rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím
16.počet staveb pro rodinou rekreaci
17.kapacita a kategorie ubytovacích zařízeních
18.lázeňská místa a areály
19.podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu
20.podíl obyvatel zásobovaných plynem
21.podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci
22.podíl zemědělské půdy z celkové výměry katastru
23.podíl orné půdy ze zemědělské půdy
24.podíl trvalých travních porostů z celkové výměry zemědělské půdy
25.podíl specielních zemědělských kultur z celkové výměry zemědělské půdy
26.podíly tříd ochrany zastoupené v jednotlivých katastrálních územích
27.podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry katastru
28.podíl vodních ploch na celkové výměře katastru
29.podíl lesů na celkové výměře katastru
30.koeficient ekologické stability KES
31.stupeň přirozenosti lesních porostů
32.hranice přírodních lesních oblastí
33.hranice bioregionů a biochor
34.hranice klimatických regionů
35.počet obcí a obyvatel v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší
36.hodnoty imisního znečištění životního prostředí a jejich vývoj
37.další dostupné informace, týkající se například demografie, ekonomických aktivit, bydlení, rekreace, uspokojování sociálních potřeb a životního prostředí

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Pasport č. ...... údaje o území
Pasport č. ...... údaje o území

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Doklad o projednání územně analytických podkladů

Doklad o projednání územně analytických podkladů

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

I. Obsah zásad územního rozvoje

(1) Textová část zásad územního rozvoje obsahuje koncepci rozvoje území kraje, určující základní požadavky na jeho účelné a hospodárné uspořádání, vyjádřenou ve

a) stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje,

b) zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os [§ 32 odst. 1 písm. b) stavebního zákona] vymezených v politice územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy),

c) zpřesnění vymezení specifických oblastí [§ 32 odst. 1 písm. c) stavebního zákona] vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu,

d) zpřesnění vymezení ploch a koridorů [§ 32 odst. 1 písm. d) stavebního zákona] vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastrukmry, územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno,

e) upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje,

f) stanovení cílových charakteristik krajin5), včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení,

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

h) stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury,

i) vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií,

j) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, včetně stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a lhůty pro vydání regulačního plánu z podnětu,

k) zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 pro plochu nebo koridor vymezený podle písmene j),

l) stanovení pořadí změn v území (etapizace), je-li to účelné,

m) stanovení kompenzačních opatření podle § 37 odst. 8 stavebního zákona.

Ve vymezených oblastech, osách, plochách a koridorech se stanoví požadavky na jejich využití, kriteria a podmínky pro následné rozhodování o možných variantách změn v území a pro jejich posuzování zejména s ohledem na jejich budoucí využití, význam, možná ohrožení, rozvoj a rizika.

V závěru textové části se uvedou údaje o počtu listů zásad územního rozvoje a počtu výkresů grafické části.

(2) Grafická část zásad územního rozvoje obsahuje

a) výkres uspořádání území kraje obsahující zejména rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti,

b) výkres ploch a koridorů, včetně územního systému ekologické stability,

c) výkres typů krajin5) podle stanovených cílových charakteristik,

d) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací,

e) výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu,

f) dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace).

V případě potřeby lze výkresy uvedené pod písmeny a) a b) dále členit na samostatné výkresy. Grafická část může být doplněna schématy.

II. Obsah odůvodnění zásad územního rozvoje

(1) Textová část odůvodnění zásad územního rozvoje obsahuje kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 40 odst. 1 a 2 stavebního zákona, zejména

a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších (nadregionálních) vztahů,

b) vyhodnocení splnění podmínek vyplývajících z případných vyjádření příslušných orgánů sousedních států a výsledků konzultací s nimi,

c) vyhodnocení splnění požadavků a podmínek pro zpracování návrhu aktualizace zásad územního rozvoje, popřípadě návrhu nových zásad územního rozvoje, obsažených ve zprávě o uplatňování zásad územního rozvoje, a vyhodnocení souladu

1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 38 odst. 2 stavebního zákona,

2. s pokyny pro zpracování návrhu zásad územního rozvoje v případě postupu podle § 38 odst. 3 stavebního zákona,

3. s rozhodnutím o aktualizaci zásad územního rozvoje a jejím obsahu v případě postupu podle § 42 odst. 6 stavebního zákona,

d) výčet záležitostí týkajících se rozvoje území státu, které nejsou obsaženy v politice územního rozvoje (§ 36 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,

e) kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu.

(2) Grafická část odůvodnění zásad územního rozvoje obsahuje zejména

a) koordinační výkres,

b) výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních krajů, popřípadě sousedních států.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Obsah vyhodnocení předpokládaných vlivů zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný rozvoj území

Hodnotí se vlivy, které lze rozumně předpokládat, a to v rozsahu, podrobnosti a míře konkrétnosti, jakou má pořizovaná územně plánovací dokumentace. Vlivy se stanoví odborným odhadem.

A. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy stavebního zákona, pokud příslušný úřad uplatnil požadavek na toto vyhodnocení.

B. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud orgán ochrany přírody významný vliv na tato území nevyloučil.

C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech.

D. Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech.

E. Vyhodnocení přínosu zásad územního rozvoje nebo územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje.

F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí.

Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Obsah zadání územního plánu

Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména

a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury; tyto požadavky lze dle potřeby dále upřesnit a doplnit v členění na požadavky na

1. urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch,

2. koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn,

3. koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona,

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit,

c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,

d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci,

e) případný požadavek na zpracování variant řešení,

f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,

g) v případě hlavního města Prahy vymezení řešeného území, pokud bude územní plán vydán pro část území města,

h) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

Shora uvedené body zahrnují

1. upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje,

2. upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem,

3. upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů,

4. další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

I. Obsah územního plánu

(1) Textová část územního plánu obsahuje

a) vymezení zastavěného území,

b) základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

c) urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně,

d) koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování,

e) koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně,

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití),

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona,

i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona,

j) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,

k) v případě územního plánu pro část území hlavního města Prahy vymezení řešeného území.

(2) Pokud je to účelné, textová část územního plánu dále obsahuje

a) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření,

b) vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci,

c) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti,

d) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání,

e) stanovení pořadí změn v území (etapizaci),

f) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt6).

(3) Grafická část územního plánu obsahuje

a) výkres základního členění území obsahující vyznačení hranic zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch a koridorů územních rezerv a ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu,

b) hlavní výkres obsahující urbanistickou koncepci, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, koncepci veřejné infrastruktury včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu, ploch a koridorů pro územní rezervy; v případě potřeby lze urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury zpracovat v samostatných výkresech,

c) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací,

d) dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace).

Grafická část může být doplněna schématy.

II. Obsah odůvodnění územního plánu

(1) Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona, zejména

a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,

b) vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu

1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,

2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona,

3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona,

4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona,

c) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,

d) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.

(2) Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje zejména

a) koordinační výkres,

b) výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí, popřípadě krajů a států,

c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

PODNĚT K POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU
PODNĚT K POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Obsah zadání regulačního plánu

(1) Zadání regulačního plánu obsahuje zejména

a) vymezení řešeného území,

b) požadavky na vymezení pozemků a jejich využití,

c) požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb,

d) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území,

e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury,

f) požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření,

g) požadavky na asanace,

h) další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy),

i) výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí,

j) požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují,

k) případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci,

l) požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.

(2) Zadání regulačního plánu z podnětu obsahuje též požadavky vyplývající z územního plánu, popřípadě ze zásad územního rozvoje, politiky územního rozvoje a požadavky vyplývající z územně analytických podkladů v případě, že regulační plán vydává zastupitelstvo obce a není-li jeho zadání součástí územního plánu.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU
ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

I. Obsah regulačního plánu

(1) Textová část regulačního plánu obsahuje vždy

a) vymezení řešené plochy,

b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků,

c) podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury,

d) podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území,

e) podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí,

f) podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu,

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, v případě, že nahrazuje pro tyto stavby územní rozhodnutí, též s uvedením katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených vymezením,

h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona,

i) výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje,

j) údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části.

(2) Textová část regulačního plánu podle rozsahu navržené regulace, zejména podle jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje

a) druh a účel umísťovaných staveb,

b) podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu (například uliční a stavební čáry, vzdálenost stavby od hranic pozemků a sousedních staveb, půdorysnou velikost stavby, nejsou-li vyjádřeny kótami v grafické části, podlažnost, výšku, objem a tvar stavby, základní údaje o kapacitě stavby, určení částí pozemku, které mohou být zastavěny, zastavitelnost pozemku dalšími stavbami),

c) podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

d) podmínky pro změnu využití území,

e) podmínky pro změnu vlivu užívání stavby na území,

f) podmínky pro vymezená ochranná pásma,

g) podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability,

h) v případě potřeby stanovení pořadí změn v území (etapizaci),

i) technické podmínky požární bezpečnosti staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí, v rozsahu zvláštního právního předpisu,

j) stanovení kompenzačních opatření podle § 65 odst. 6 nebo § 66 odst. 5 stavebního zákona.

(3) Grafická část regulačního plánu obsahuje vždy

a) hlavní výkres obsahující hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků a graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury,

b) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

(4) Grafická část regulačního plánu podle rozsahu navržené regulace, zejména jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje

a) jako součást hlavního výkresu graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, jejich napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pozemky územních rezerv, je-li účelné je vymezit a hranice ochranných pásem, pokud vyplývají z návrhu regulačního plánu,

b) výkres pořadí změn v území (etapizace).

V případě potřeby lze graficky vyjádřitelné podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb a staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a napojení staveb na ni zpracovat v samostatných výkresech.

II. Obsah odůvodnění regulačního plánu

(1) Textová část odůvodnění regulačního plánu obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 68 odst. 5 stavebního zákona, zejména

a) údaje o způsobu pořízení regulačního plánu,

b) vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu pořizovaného krajem s politikou územního rozvoje a zásadami územního rozvoje, u ostatních regulačních plánů též souladu s územním plánem,

c) údaje o splnění zadání regulačního plánu, popřípadě vyhodnocení souladu s pokyny pro jeho přepracování (§ 69 odst. 3 stavebního zákona),

d) zdůvodnění navržené koncepce řešení,

e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa,

f) zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí.

(2) Grafická část odůvodnění regulačního plánu obsahuje zejména

a) koordinační výkres,

b) výkres širších vztahů dokumentující vazby na sousední území,

c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Obsah dohody o parcelaci

Dohoda o parcelaci obsahuje

a) jméno a příjmení a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby, popřípadě místa podnikání podnikající fyzické osoby, anebo název nebo obchodní firmu a adresu sídla právnické osoby, která je vlastníkem pozemků a staveb v dotčeném území podle katastru nemovitostí a případně též osoby, která se na realizaci záměru nového využití účastní peněžitými nebo nepeněžitými vklady,

b) podíl jednotlivých vlastníků na celkové hodnotě pozemků a staveb nebo výměře dotčeného území,

c) případný podíl osoby, která se na realizaci záměru nového využití účastní peněžitými nebo nepeněžitými vklady,

d) závazek vlastníků ke snížení svého podílu převodem poměrné části pozemků nezbytných pro realizaci veřejné infrastruktury, popřípadě závazek strpět na svém pozemku liniovou část technické infrastruktury,

e) souhlas vlastníků s dělením, scelováním nebo výměnou pozemků, která umožní nové využití a uspořádání dotčeného území nebo souhlas vlastníků s odprodejem pozemků,

f) dohodu o majetkovém vypořádání v případě, že se někteří vlastníci neúčastní na realizaci záměru nového využití území nebo že parcelace navržená v souvislosti s novým využitím území neumožní zachovat jejich podíl na celkové hodnotě nebo výměře lokality,

g) plná moc k podání žádosti o pořízení regulačního plánu nebo o vydání územního rozhodnutí,

h) plná moc k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí po vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí.

K dohodě o parcelaci se přikládá

a) kopie části katastrální mapy se zakresleným rozsahem dotčeného území opatřený osvědčením úřadu územního plánování o souladu se zadáním obsaženým v územním plánu nebo zásadách územního rozvoje, v ostatních případech osvědčením o ucelenosti lokality, tj. zahrnutí všech prostorově a funkčně souvisejících, samostatně nevyužitelných pozemků do řešení,

b) identifikace všech dotčených pozemků a staveb (včetně údajů o vlastnictví) podle katastru nemovitostí, ne starší než tři měsíce,

c) grafická příloha zachycující nové parcelní uspořádání odpovídající návrhu regulačního plánu nebo návrhu dokumentace pro územní rozhodnutí, doplněná popisem dohodnuté úpravy vlastnických vztahů.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Obsah plánovací smlouvy

Návrh plánovací smlouvy obsahuje

a) jméno a příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místa podnikání, je-li žadatelem o pořízení regulačního plánu nebo o vydání územního rozhodnutí fyzická osoba, popřípadě podnikající fyzická osoba, anebo název nebo obchodní firmu a adresu sídla, je-li žadatelem právnická osoba,

b) název a sídlo obce nebo kraje, s nimiž má být plánovací smlouva uzavřena,

c) údaje o dotčené veřejné infrastruktuře a její stručnou charakteristiku, zejména údaje týkající se druhu a kapacity jednotlivých systémů technické infrastruktury,

d) navrhované změny stávající veřejné infrastruktury nebo nároky na vybudování nové veřejné infrastruktury, jejich charakteristiku, požadovanou kapacitu jednotlivých systémů infrastruktury, jejich polohu nebo trasu, způsob a místo napojení na stávající veřejnou infrastrukturu,

e) stanovení finančního podílu žadatele na nezbytných změnách stávající veřejné infrastruktury nebo vybudování nové veřejné infrastruktury,

f) stanovení finančního podílu obce, kraje, státu nebo dalších osob na nezbytných změnách stávající veřejné infrastruktury nebo budování nové veřejné infrastruktury,

g) závazek smluvních stran obsahující výši finančního podílu na realizaci dotčené veřejné infrastruktury a způsob jejího vybudování,

h) závazek žadatele k využití veřejné infrastruktury v dohodnutém rozsahu a termínu,

i) závazek žadatele provést nezbytná opatření na pozemku, zabraňující ohrožení veřejných zájmů v případě, že nedojde k realizaci navrhovaného záměru v dohodnutém rozsahu a čase,

j) zámky žadatele k zajištění jeho závazku (například složení peněžní částky, bankovní záruka, zástava),

k) harmonogram realizace navrhovaných změn v území podle regulačního plánu nebo územního rozhodnutí v návaznosti na termíny potřeby změn stávající veřejné infrastruktury nebo vybudování nové veřejné infrastruktury,

l) záruky smluvních stran k realizaci veřejné infrastruktury podle regulačního plánu nebo územního rozhodnutí v dohodnutých termínech,

m) závazek převzít pozemky určené k realizaci veřejné infrastruktury s výjimkou pozemků, u kterých k realizaci veřejné infrastruktury postačuje zřízení věcného břemene,

n) závazek k převzetí a provozování veřejné infrastruktury, pokud není přílohou plánovací smlouvy smlouva zajišťující převzetí a provozování veřejné infrastruktury třetí osobou.

K návrhu plánovací smlouvy se přikládá

a) snímek katastrální mapy s vyznačením pozemků, kterých se plánovací smlouva týká,

b) dokumentace navrhovaných změn stávající veřejné infrastruktury nebo navrhované nové veřejné infrastruktury,

c) odborný odhad nákladů na provedení změn stávající veřejné infrastruktury nebo na vybudování nové veřejné infrastruktury,

d) doklady o právech k stávající veřejné infrastruktuře,

e) doklady o právech žadatele k pozemkům, na kterých se navrhuje nová veřejná infrastruktura,

f) dohoda s vlastníky, správci nebo provozovateli veřejné infrastruktury,

g) doklady o finančním podílu třetích osob.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Registrační list územní studie

Registrační list územní studie

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Registrační list zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace a Příloha k registračnímu listu

Registrační list zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace
Registrační list zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Registrační list územního plánu nebo jeho změny a Příloha k registračnímu listu

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Registrační list regulačního plánu pořízeného z podnětu nebo jeho změny

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Registrační list regulačního plánu pořízeného na žádost nebo jeho změny

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 1 písm. a) až d) nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

2) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

5) Evropská úmluva o krajině č. 13/2005 Sb. m. s.

6) § 17 písm. d) a § 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

7) Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Přesunout nahoru