Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 498/2006 Sb.Vyhláška o autorizovaných inspektorech

Částka 163/2006
Platnost od 28.11.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

498

VYHLÁŠKA

ze dne 10. listopadu 2006

o autorizovaných inspektorech

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví činnost koordinačního orgánu pro autorizované inspektory, obsahové náležitosti žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem, přípravu, provádění a obsah zkoušek, náležitosti a způsob vedení evidence autorizovaných inspektorů.

§ 2

(1) Koordinačním orgánem podle § 150 odst. 1 stavebního zákona je Koordinační rada pro autorizované inspektory (dále jen "Rada"), která zabezpečuje podklady pro vyjádření Komory ke jmenování uchazeče autorizovaným inspektorem, z osob jmenovaných ministrem ustavuje jednotlivé zkušební komise, řídí a sjednocuje činnost zkušebních komisí a přijímá nezbytná opatření k přípravě a provádění zkoušek.

(2) Členové Rady volí předsedu a místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu. Rada zasedá podle potřeby tak, aby byly řádně a včas vyřizovány podané žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem, nejméně však dvakrát ročně.

Zkouška

§ 3

(1) Zkoušky uchazečů jsou neveřejné; přítomen může být člen Rady nebo pověřený zaměstnanec v Ministerstvu pro místní rozvoj. Organizují se podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termín a místo konání zkoušky oznamuje Rada uchazečům, kteří podali žádost, nejméně 30 dnů před konáním zkoušky.

(2) Zkušební komise jsou pětičlenné, jejich předsedy jmenuje Rada. Zkušební komise je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni nejméně tři její členové. Zkoušku řídí předseda komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

§ 4

(1) Zkouška je zaměřena na ověření komplexních odborných teoretických a praktických znalostí týkajících se zejména přípravy staveb, zpracování a projednávání projektové dokumentace, provádění a užívání staveb.

(2) Zkouška se skládá z písemné a následně z ústní části, může být rozložena do dvou dnů. Rámcový obsah zkoušky je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Písemná zkouška se koná formou písemného testu, zaměřeného na právní znalosti a praktické posouzení modelové dokumentace z hlediska její úplnosti, přehlednosti a náležitého uspořádání, jejího souladu s právními předpisy, dodržení stanovisek dotčených orgánů, souladu s územním rozhodnutím, popřípadě územním souhlasem, regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou, a ostatních podmínek stanovených v podkladových materiálech pro zpracování dokumentace. Součástí písemné zkoušky je sestavení návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby ve fázích rozhodujících pro bezpečné provedení a užívání stavby.

(4) Ústní zkouškou se ověřuje, zda uchazeč má v potřebných souvislostech znalosti o procesu přípravy, projektování, povolování a provádění staveb, a znalost právních předpisů potřebných pro vykonávání dohledu na provádění stavby.

(5) Výsledek zkoušky se hodnotí výrokem "vyhověl", jestliže v písemné i ústní části uchazeč uspěl; jinak výrokem "nevyhověl". Uchazeč musí být po ukončení zkoušky seznámen s výrokem a v případě výroku "nevyhověl" i s důvody, pro které ve zkoušce neuspěl. Je-li uchazeč v písemné zkoušce klasifikován výrokem "nevyhověl", ve zkoušce se nepokračuje. Uchazeč, který při zkoušce neuspěl, může zkoušku opakovat nejdříve po uplynutí jednoho roku.

(6) Uchazeč je rovněž hodnocen výrokem "nevyhověl", jestliže

a) se bez omluvy ke zkoušce nedostaví,

b) od zkoušky v jejím průběhu odstoupí, aniž by k tomu měl vážné důvody (například zdravotní), nebo

c) narušuje průběh zkoušek.

(7) O průběhu zkoušky a o důvodech, pro které uchazeč ve zkoušce neuspěl, se pořídí protokol, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

Žádost o jmenování autorizovaným inspektorem podá uchazeč na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

Vedení evidence

(1) Komora vede evidenci autorizovaných inspektorů včetně údajů týkajících se přípravy, zkoušky, jmenování, výkonu funkce a ukončení jejich činnosti tak, aby byla zachována ochrana jejich osobních údajů.

(2) Způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytne Komora z evidence autorizovaných inspektorů jméno, příjmení, titul, adresu pro doručování písemností, datum jmenování do funkce a elektronické nebo telefonní spojení, pokud je autorizovaný inspektor uvedl.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 498/2006 Sb.

Rámcový obsah zkoušky k ověření způsobilosti uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem

(1) Uchazeč o jmenování autorizovaným inspektorem musí prokázat znalosti, které mu umožní provádět činnosti vymezené stavebním zákonem. Souhrn těchto znalostí musí pokrývat

a) oblast stavebního práva,

b) oblast navrhování a provádění staveb,

c) oblast základních požadavků na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb.

(2) V jednotlivých oblastech musí uchazeč prokázat

a) v oblasti stavebního práva znalost právních předpisů se zaměřením na

1. stavební zákon (především principy územního rozhodování včetně zjednodušujících postupů, projektovou činnost ve výstavbě a oprávnění k jejímu provádění, okruh účastníků a průběh stavebního řízení, řešení námitek účastníků řízení, součinnost s dotčenými orgány, odborné vedení provádění staveb, změny staveb před dokončením, vedení stavebního deníku, provádění kontrolních prohlídek staveb, podmínky pro užívání a změny v užívání staveb,vytyčování staveb, expertní součinnost) a jeho prováděcí vyhlášky, zejména obecné požadavky na výstavbu,

2. správní řád, působnost ústředních správních úřadů (rámcově), krajů a obcí ve věcech výstavby a územního plánování,

3. dotčené orgány a jejich působnost, řešení rozporů,

4. zákon o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a materiály, uplatňování technických norem,

5. právní úpravu pro speciální stavby, jako jsou stavby pozemních komunikací, drah a na dráze, vodovodů a kanalizací, energetické stavby a stavby pro elektronické komunikace,

6. vybrané právní předpisy související s výstavbou, například o posuzování vlivů na životní prostředí, o integrované prevenci a omezování znečištění, o odpadech, radiační ochraně, státní památkové péči, ochraně přírody a krajiny,ochraně ovzduší, o veřejném zdraví a ochraně proti hluku a vibracím, o požární ochraně, báňské a geologické předpisy a předpisy vodního práva;

b) v oblasti navrhování a provádění staveb znalost

1. základních stavebních technologií a konstrukcí z hlediska jednotlivých materiálových variant (například konstrukce zděné, betonové, ocelové, dřevěné a kombinované),

2. způsobů provádění staveb (monolitické, prefabrikované, kombinované) a používání stavebních materiálů a výrobků,

3. problematiky zakládání staveb a typologie stavebních konstrukcí včetně jejich statického a dynamického působení,

4. problematiky geologie a hydrogeologie podloží, mechaniky zemin, hydrogeologické průzkumy staveniště,

5. obecnou znalost problematiky v souvisejících oblastech (zařízení staveniště, technické zařízení budov, vytyčování staveb apod.), účinky provádění staveb na okolí;

c) v oblasti obecných požadavků na výstavbu zejména znalost problematiky

1. mechanické pevnosti a stability staveb,

2. požární bezpečnosti staveb (zejména posuzování požárního rizika stavby, stanovení stupně požární bezpečnosti, odstupové vzdálenosti od sousedních staveb, únikové cesty, požární úseky),

3. hygienických požadavků na ochranu zdraví a ochranu před hlukem,

4. požadavků na ochranu životního prostředí a jeho složek,

5. bezpečnost při užívání staveb (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace),

6. zvláštních požadavků na vybrané druhy staveb,

7. přípustných odchylek a výjimek z obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na vnitřní prostředí staveb (např. denní osvětlení, proslunění, větrání),

8. bezpečnost při činnosti prováděné hornickým způsobem při stavebních pracích.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 498/2006 Sb.

Vzor Protokol o průběhu zkoušky uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem

Vzor Protokol o průběhu zkoušky uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 498/2006 Sb.

Žádost o jmenování autorizovaným inspektorem

Žádost o jmenování autorizovaným inspektorem

Přesunout nahoru