Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 485/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu

Částka 159/2006
Platnost od 09.11.2006
Účinnost od 01.01.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

485

VYHLÁŠKA

ze dne 24. října 2006,

kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:


Čl. I

Vyhláška č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu, se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) tabulkami traťových poměrů pomůcka obsahující seznamy a označení částí dráhy (traťové úseky) a technickoprovozní údaje, rozhodné pro bezpečné provozování drážní dopravy.".

2. V § 4 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

3. V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Součástí provozního řádu důlní dráhy jsou tabulky traťových poměrů.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

4. V § 7 odstavec 7 zní:

"(7) Každý vlak musí být označen návěstmi "Začátek vlaku" a "Konec vlaku" a první vůz sunutého vlaku musí být vybaven akustickou signalizací.".

5. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9

Rizikové činnosti v kolejišti

(1) Za rizikovou činnost v kolejišti se považuje práce v kolejišti za provozu, posun a činnosti při posunu, výluky kolejí a trakčního vedení.

(2) Před započetím činnosti podle odstavce 1 organizace vypracuje provozní dokumentaci.

(3) Za snížené viditelnosti lze práce při údržbě a opravách zařízení v kolejišti provádět jen při výluce a při zajištění koleje proti vjezdu vozidel.".

6. Za § 9 se vkládají nové § 9a a 9b, které včetně nadpisu znějí:

"§ 9a

Práce skupiny osob v kolejišti

(1) V kolejišti za provozu, při opravě a údržbě zařízení smí pracovat skupina nejméně dvou zaměstnanců. Samotný zaměstnanec smí v kolejišti za provozu vykonávat jen takovou kontrolní činnost nebo úkony související s prohlídkou zařízení a výkonem práce, která mu umožní sledovat provoz na koleji v obou směrech.

(2) Použije-li pracovní skupina kolejiště jako cestu na pracoviště a z pracoviště, vykoná tuto cestu celá skupina zaměstnanců společně pod dozorem vedoucího práce (dále jen "předák"). Všichni zaměstnanci postupují stanoveným způsobem, v čele jde určený zaměstnanec, poslední zaměstnanec pracovní skupiny je předák. Za snížené viditelnosti je povinen mít ve směru postupu první zaměstnanec rozsvícenou svítilnu s bílým světlem. Spatří-li zaměstnanci blížící se vozidlo, opustí bezodkladně stanoveným způsobem ohrožený prostor. Zařízení, zabezpečení a pomůcky nezbytné pro danou činnost stanoví v provozní dokumentaci organizace.

(3) Při pracovní přestávce se pracovní skupina zdržuje v bezpečném prostoru stanoveném pravidly provozu.

(4) Nářadí, pomůcky a materiál se odklidí stanoveným způsobem z koleje, po které jede vozidlo, a to zaměstnanci, kteří s nimi pracovali.

§ 9b

Dozor nad skupinou osob pracujících v kolejišti

(1) Pracuje-li v kolejišti skupina dvou a více zaměstnanců, technický dozor určí předáka.

(2) Předák i samotný zaměstnanec vykonávající činnost dle § 9a odst. 1 je povinen předem oznámit zaměstnanci odpovědnému za provoz příslušného úseku dráhy (hradlaři), popřípadě jinému zaměstnanci určenému provozním řádem druh a místo práce nebo činnosti. Stejným způsobem pak oznámit ukončení práce nebo činnosti. Oznámení musí být zaznamenáno stanoveným způsobem.

(3) Organizací určený zaměstnanec je povinen před započetím výluky a po jejím ukončení provést záznam do provozní dokumentace.

(4) Předák stanoví bezpečnostní hlídku v případech, kdy

a) je zaneprázdněn řízením nebo výkonem práce,

b) jeho rozhled na obě strany kolejí pracoviště je menší než zábrzdná vzdálenost stanovená touto vyhláškou,

c) pracovní skupina je rozmístěna tak, že sám nemůže zajistit její bezpečnost.

(5) Bezpečnostní hlídce určí předák stanoviště tak, aby mohla zpozorovat blížící se vozidlo v zábrzdné vzdálenosti stanovené touto vyhláškou a bezpečně viděla na pracovní skupinu a skupina na ni. Bezpečnostní hlídka varuje pracovní skupinu hlasitým voláním "Pozor vlak", případně jiným optickým nebo akustickým signálem. Varování bezpečnostní hlídky potvrdí předák vzpažením ruky. Zjistí-li bezpečnostní hlídka, že pracovní skupina varování nevzala na vědomí, využije všech možností k zastavení vozidla.

(6) Bezpečnostní hlídka vykonává stálý dozor. Bezpečnostní hlídka zaujímá stanoviště dříve, než pracovní skupina zahájí práci nebo činnost. Do doby, než je práce nebo činnost ukončena, popřípadě přerušena a kolej vyklizena, setrvává bezpečnostní hlídka na svém stanovišti.".

7. V § 10 odst. 1 se slova "Brzdící účinek" nahrazují slovy "Účinek brzd" a za slovo "na" se vkládá slovo "stanovenou".

8. V § 10 odst. 2 větě první se za slovo "a" vkládají slova "používaných drážních vozidel a" a ve větě druhé se slovo "nesmí" nahrazuje slovem "musí".

9. Příloha k vyhlášce č. 35/1998 Sb. zní:

"Příloha k vyhlášce č. 35/1998 Sb.

Návěstní soustava

Návěstidlo je technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst vlakové osádce a ostatním zaměstnancům při vlakové dopravě nebo posunu.

Návěst je viditelné nebo slyšitelné vyjádření rozkazu nebo zprávy stanoveným návěstním znakem.

Návěstní znak je způsob vyjadřování návěstí, je tvořen např. barvou světla, skupinou světel, barvou a tvarem návěstidla, druhem zvuku, přerušováním zvuku apod.

Základní návěsti

1. Návěst „Stůj, zastavte všemi prostředky", dávaná kroužením návěstním praporkem, jakýmkoliv předmětem, nebo i jen rukou, za snížené viditelnosti kroužením světlem jakékoliv barvy kromě zelené, nebo zvukovou návěstí, tvořenou třemi krátkými zvuky píšťaly, trubky, houkačky, několikrát opakovanou. Na návěst „Stůj, zastavte všemi prostředky", musí být drážní vozidlo co nejdříve všemi dostupnými prostředky zastaveno.

2. Návěst „Stůj", dávaná světlem, návěstním praporkem, červeným kruhovým terčem, červenou obdélníkovou deskou; návěst označuje místo, kde musí drážní vozidlo zastavit předepsaným způsobem. Je-li návěst „Stůj" dávána v případě mimořádného zastavení, musí být předvěstěna tak, aby drážní vozidlo mohlo na stanoveném místě bezpečně zastavit.

Návěst „Stůj", dávaná žlutou obdélníkovou deskou; návěst označuje místo, kterým nesmí projet čelo lokomotivy sunutého vlaku.

3. Zvuková návěst „Pozor" dávaná dlouhým zvukem píšťaly nebo houkačky vedoucího drážního vozidla; návěst dává osoba, řídící drážní vozidlo vždy, aby varovala před jedoucím drážním vozidlem a upozornila osoby při provozování dráhy a drážní dopravy na jízdu drážního vozidla.

4. Ruční návěsti při posunu:

4.1. „Vzdálit" je návěst, dávaná svislými pohyby rukou nebo návěstním praporkem, za snížené viditelnosti svislými pohyby ruční svítilny s bílým světlem; podle potřeby doplněná jedním dlouhým zvukem návěstní píšťalky. Návěst „Vzdálit" nařizuje pohyb drážního vozidla směrem od osoby, která ji dává.

4.2. „Přiblížit" je návěst, dávaná vodorovnými dlouhými pohyby rukou nebo návěstním praporkem, za snížené viditelnosti vodorovnými dlouhými pohyby ruční svítilny s bílým světlem; podle potřeby doplněná dvěma dlouhými zvuky návěstní píšťaly. Návěst nařizuje pohyb drážního vozidla směrem k osobě, která ji dává.

4.3. „Stlačit" je návěst, dávaná krátkými vodorovnými pohyby rukama k sobě a od sebe; v jedné ruce drží osoba praporek, za snížené viditelnosti místo praporku svítilnu s bílým světlem nebo dvěma krátkými zvuky návěstní píšťalky rychle za sebou. Viditelná návěst nesmí být dávána osobou, stojící mezi drážními vozidly. Návěst nařizuje stlačit vozidla, aby mohla být svěšena nebo rozvěšena.

4.4. „Popotáhnout" je návěst, dávaná krátkými svislými pohyby rukama zdviženýma šikmo vzhůru; v jedné ruce drží osoba praporek, za snížené viditelnosti svítilnu s bílým světlem. Návěst se vždy doplňuje slyšitelnou návěstí „Vzdálit" nebo „Přiblížit" podle požadovaného směru pohybu. Používá se pro krátký pohyb drážních vozidel.

4.5. „Odraz" je návěst, dávaná volným pohybem ruky, držící praporek, shora dolů a pak rychle vpravo šikmo vzhůru, za snížené viditelnosti je praporek nahrazen svítilnou s bílým světlem. Návěst se podle potřeby doplní jedním dlouhým a jedním krátkým zvukem návěstní píšťalky, přičemž slyšitelná návěst je platná jen tehdy, jestliže je současně dávána i návěst viditelná. Návěst nařizuje upravit jízdu posunujícího hnacího drážního vozidla tak, aby byla odražena posunovaná vozidla.

4.6. „Pomalu" je návěst, dávaná rukou, držící praporek šikmo vzhůru, za snížené viditelnosti místo praporku svítilnou s bílým světlem; podle potřeby doplněná několika dlouhými zvuky návěstní píšťalky. Návěst nařizuje osobě řídící drážní vozidlo zmenšovat rychlost při posunu a očekávat návěst „Stůj".

4.7. „Stůj" je návěst, dávaná kruhovými pohyby praporkem v natažené ruce, popř. jakýmkoliv předmětem nebo jen rukou, za snížené viditelnosti místo praporku svítilnou s bílým světlem; nebo slyšitelná návěst dávaná třemi krátkými zvuky návěstní píšťalky rychle za sebou. Na viditelnou nebo slyšitelnou návěst „Stůj" musí být vozidlo co nejdříve zastaveno.

Návěstidla

5. Výstražné návěstidlo s návěstí „Pískejte" je sloupek, na kterém je pás střídavě červených a bílých pruhů stejné délky z materiálu odrážejícího světlo nebo s bílými odrazkami v červených pruzích. Návěstidlo se umísťuje před nezabezpečenými přejezdy na stanovenou vzdálenost podle technické normy a před místa na traťových úsecích, kde není dostatečný prostor pro pobyt osob pohybujících se na trati během jízdy vlaku, zejména před tunely, mosty, zářezy, kde není zajištěn schůdný a manipulační prostor. Podmínky použití návěsti „Pískejte" se upraví ve vnitřním předpisu.

6. Návěstidlo pracovních čet s návěstí „Pracovní místo, pískejte" je výstražný terč lichoběžníkového tvaru s dolní kratší hranou a horní hranou, tvořenou půlkružnicí, na kterém je černý obraz kopáče nad zeleným lichoběžníkem; terč se umísťuje na sloupku, označeném vodorovnými červenými a bílými pruhy. Návěstidlo se umisťuje před pracovní místo na traťovém úseku, je-li třeba varovat pracující osoby před jízdou drážního vozidla, a to ve vzdálenosti nejméně 100m před pracovním místem.

7. Návěstidla pro trvalé a přechodné omezení traťové rychlosti:

7.1. Návěstidlo pro trvalé snížení rychlosti „Rychlostník", tvořený návěstní deskou bílé barvy, na které je černými číslicemi vyznačena dále povolená traťová rychlost v km.h-1. Nařizuje-li rychlostník snížení rychlosti, nutno sníženou rychlostí jet ihned za rychlostníkem.

7.2. Návěstidla pro přechodné omezení rychlosti

7.2.1. Návěstidlo „Předvěstní štít" je žlutá trojúhelníková deska s bílým okrajem z materiálu odrážejícího světlo, na které je černou číslicí označena v desítkách km.h-1 hodnota přechodně snížené traťové rychlosti. Deska se staví přednostně na vrchol, není-li pro umístění např. mezi kolejemi dostatek místa, umístí se na základnu. Sloupek návěstidla se označí dvěmi kulatými odrazovými skly žluté barvy, umístěnými v nestejné výši, přičemž pravá odrazka je níže. Návěstidlo se umísťuje na zábrzdnou vzdálenost před návěst „Začátek pomalé jízdy".

 

7.2.2. Návěstidlo „Začátek pomalé jízdy" je žlutá obdélníková tabule s bílým okrajem z materiálu, odrážejícího světlo postavená na výšku, na které je černé písmeno Z. Označuje místo, kde začíná pomalá jízda o rychlosti, určené předvěstním štítem.

7.2.3. Návěstidlo „Konec pomalé jízdy" je bílá obdélníková černě orámovaná tabule z materiálu, odrážejícího světlo postavená na výšku, na které je černé písmeno K. Označuje místo, kde omezení rychlosti, určené předvěstním štítem, končí. Vlak smí zvyšovat rychlost až poslední vozidlo mine tabuli „Konec pomalé jízdy".

8. Návěstidla pro elektrický provoz:

Návěstidla pro elektrický provoz jsou modré čtvercové desky postavené na vrcholu, černě orámované s bílým okrajem.

8.1. Návěst „Vypněte proud" má návěstní znak v podobě bílého písmene „U" s přerušenými svislými čárami. Označuje začátek úseku, který se musí projíždět bez odběru trakčního proudu.

8.2. Návěst „Zapněte proud" má návěstní znak v podobě bílého písmene „U". Označuje konec úseku, který se musí projíždět bez odběru proudu z trakčního vedení.

8.3. Návěst „Konec trakčního vedení" má návěstní znak, který tvoří čtvercový bílý rám postavený na vrcholu s bílým středem. Označuje ukončení trakčního vedení a zákaz jízdy se zdviženými sběrači.

8.4. Návěst „Připravte se ke stažení sběračů" má návěstní znak, tvořený dvěma bílými krátkými vodorovnými pruhy, umístěný symetricky, levý ve spodní části a pravý v horní části návěstní desky. Návěst se umísťuje před návěst „Stáhněte sběrače".

8.5. Návěst „Stáhněte sběrače" má návěstní znak, tvořený bílým vodorovným pruhem v úhlopříčce návěstní desky. Označuje začátek úseku, který se smí projíždět jen se staženým sběračem. V úrovni návěstidla musí být již sběrač stažen.

8.6. Návěst „Zdvihněte sběrače" má návěstní znak, tvořený svislým bílým pruhem v úhlopříčce návěstní desky. Označuje konec úseku, který se smí projíždět jen se staženými sběrači. Osoba, řídící drážní vozidlo, smí sběrače zdvihnout až poslední sběrač vlaku (soupravy vozidel) mine návěstidlo.

8.7. Návěst „Vyměňte sběrače" má návěstní znak, tvořený bílým křížem umístěným symetricky. Označuje místo, kde je nutno výškové sběrače vyměnit za boční nebo opačně, nebo levé boční za pravé boční nebo opačně.

9. Další návěstidla pro jízdu drážního vozidla:

9.1. „Námezník" je bílý vodorovný trámec s černými pruhy na obou koncích před šikmým ukončením a označuje u sbíhajících se nebo křížících se kolejí hranici, přes kterou nesmí přesahovat drážní vozidlo, aby nebyla ohrožena jízda po sbíhající se nebo křižující se koleji.

9.2. Vyčkávací návěstidla

9.2.1. Vyčkávací návěstidlo „Lichoběžníková tabulka" je deska lichoběžníkového tvaru, postavená na delší základně, s černým orámováním, umístěná na sloupku, označeném označovacím pásem se šikmými černými a bílými pruhy, které přikazuje vlaku nebo posunujícímu dílu vyčkat u návěstidla na návěst nebo jiný příkaz (ústní, rozhlasem, radiostanicí apod.), dovolující jízdu za toto návěstidlo. Na tratích se zjednodušenou vlakovou dopravou nahrazuje vjezdové návěstidlo dopravny.

9.2.2. Vyčkávací návěstidlo „Tabulka V". Bílé písmeno V s černým okrajem; sloupek má šikmé černé bílé pruhy. Návěstidlo zakazuje projetí návěstidla začátkem vlaku nebo čelem posunujícího dílu a vyčkat u návěstidla na návěst nebo jiný příkaz (ústní, rozhlasem, radiostanicí apod.), dovolující jízdu za toto návěstidlo.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

Přesunout nahoru