Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 469/2006 Sb.Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích)

Částka 154/2006
Platnost od 24.10.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zrušeno k 01.02.2020 (12/2020 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

469

VYHLÁŠKA

ze dne 3. října 2006

o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích)

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 12 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) formu a technické náležitosti předávání údajů do informačního systému o datových prvcích podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona,

b) postupy Ministerstva informatiky (dále jen "ministerstvo") a orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona.

§ 2

Technické náležitosti předávání údajů do informačního systému o datových prvcích

(1) Údaje jsou do informačního systému o datových prvcích předávány výhradně prostřednictvím elektronických formulářů dostupných v informačním systému o datových prvcích.

(2) Fyzická osoba, která do informačního systému o datových prvcích předává údaje, vykonává uživatelskou roli

a) komentátora (§ 5 odst. 3),

b) osoby jednající za správce (§ 5 odst. 3 a § 8 odst. 3),

c) osoby jednající za správce číselníku (§ 8 odst. 3), nebo

d) administrátora (§ 6 odst. 3 a § 7 odst. 3).

(3) Předpokladem pro výkon uživatelské role podle odstavce 2 písm. a) až d) je použití kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb podle zvláštního právního předpisu1) (dále jen "certifikát") při vstupu do informačního systému o datových prvcích.

(4) V certifikátu musí být uvedeno označení jeho držitele, které se musí shodovat s označením právního subjektu, za který fyzická osoba v uživatelské roli osoby jednající za správce nebo osoby jednající za správce číselníku (dále jen "jednající osoba") v dané věci jedná.

§ 3

Forma předávání údajů do informačního systému o datových prvcích

(1) Do informačního systému o datových prvcích předávají fyzické osoby vykonávající uživatelské role jednající osoby, komentátora a administrátora údaje o datových prvcích a číselnících ve formě elektronického formuláře pro předání

a) podnětu na zápis nebo změnu datového prvku,

b) podnětu na zrušení datového prvku,

c) komentáře k podnětu na zápis, změnu nebo zrušení datového prvku (dále jen "komentář"), nebo

d) číselníku, změny číselníku nebo zrušení číselníku.

(2) Podnět na zrušení datového prvku obsahuje určení rušeného vyhlášeného datového prvku a důvod pro zrušení datového prvku.

(3) Komentář obsahuje název komentáře, vlastní text komentáře, jméno, popřípadě jména a příjmení komentátora, který vytvořil komentář, a případně označení organizace komentátora.

(4) Pokud předává správce datového prvku do informačního systému o datových prvcích komentář ve formuláři podle odstavce 1 písm. c), považuje se za stanovisko správce datového prvku.

§ 4

Forma podnětu na zápis nebo změnu datového prvku a údajů o číselnících při předávání do informačního systému o datových prvcích

(1) Předávané údaje o podnětu na zápis nebo změnu datového prvku nebo číselníku nebo změny číselníku musí být

a) ve strukturované formě

1. podle přílohy č. 1, pokud jde o datové prvky,

2. podle přílohy č. 2, pokud jde o číselníky,

b) charakterizovány položkami, které vytvářejí strukturovanou formu podle písmene a); obsah položek strukturované formy datových prvků a číselníků musí logicky odpovídat popisu jednotlivých položek této formy.

(2) Položky označené v přílohách č. 1 a č. 2 jako

a) povinné musí být vždy uvedeny ve struktuře popisu datového prvku nebo číselníku,

b) nepovinné mohou být součástí struktury popisu datového prvku nebo číselníku.

§ 5

Postupy orgánů veřejné správy při zápisu datových prvků do informačního systému o datových prvcích

(1) Orgán veřejné správy při zápisu datového prvku podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona předává do informačního systému o datových prvcích, pokud je správcem příslušného datového prvku,

a) údaj o době, po kterou je možné zaslaný podnět na zápis datového prvku komentovat; tato doba činí alespoň 30 kalendářních dnů od data zveřejnění podnětu na zápis,

b) vypořádání komentářů zaslaných v průběhu komentování, a to do 14 kalendářních dnů od ukončení komentování podle písmene a),

c) stanovisko správce datového prvku k podnětu na zápis datového prvku, stanovisko předává v průběhu komentování podle písmene a).

(2) Orgán veřejné správy, který není správcem příslušného datového prvku, při zápisu datového prvku podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona předává do informačního systému o datových prvcích komentář ke zveřejněnému podnětu na zápis datového prvku, který do informačního systému o datových prvcích předal jiný orgán veřejné správy.

(3) Činnosti orgánu veřejné správy podle odstavce 1 provádí osoba jednající za správce, činnost podle odstavce 2 provádí též komentátor.

§ 6

Postupy ministerstva při zápisu datových prvků do informačního systému o datových prvcích

(1) Ministerstvo při zápisu datového prvku podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona zapíše k podnětu na zápis datového prvku podle § 3 odst. 1 písm. a), který byl předán do informačního systému o datových prvcích, do položky správce datového prvku

a) označení orgánu veřejné správy, který předal podnět na zápis datového prvku, pokud dal orgán veřejné správy souhlas se zapsáním do položky správce datového prvku,

b) označení právního subjektu, který je s datovým prvkem po věcné stránce spojen nebo se stane jeho výhradním uživatelem, a to pokud dal právní subjekt souhlas se zapsáním do položky správce datového prvku, nebo

c) ministerstvo, pokud právní subjekty uvedené pod písmeny a) a b) nedají souhlas se zapsáním jejich označení do položky správce datového prvku.

(2) Ministerstvo při zápisu datového prvku podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona

a) zveřejní podnět na zápis datového prvku, doplněný podle odstavce 1, v informačním systému o datových prvcích za účelem komentování,

b) upozorní zasláním datové zprávy osobu jednající za správce na zveřejnění podnětu na zápis datového prvku, jehož je správcem orgán veřejné správy, za který tato osoba jedná.

(3) Činnosti podle odstavců 1 a 2 provádí administrátor.

§ 7

Postupy ministerstva při vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích

(1) Ministerstvo vyhlásí datový prvek podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona tak, že po vypořádání komentářů podle § 5 odst. 1 písm. b) zveřejní položky strukturované formy datového prvku v informačním systému o datových prvcích.

(2) Pokud vyhlášený datový prvek obsahuje číselník, ministerstvo současně s jeho vyhlášením zveřejní jednoznačné určení tohoto číselníku, které obsahuje kód číselníku, verzi, datum vyhlášení číselníku, název číselníku a webovou adresu, kde je číselník umístěn.

(3) Činnosti při vyhlašování datových prvků provádí administrátor.

(4) Ministerstvo nevyhlásí datový prvek v informačním systému o datových prvcích, pokud

a) je stanovisko správce datového prvku podle § 5 odst. 1 písm. c) k zápisu negativní a bylo takové stanovisko správcem datového prvku zasláno,

b) je v obsahovém nesouladu s jedním nebo více datovými prvky vyhlášenými v informačním systému o datových prvcích,

c) obsah položek ve struktuře datového prvku neodpovídá jejich vymezení, nebo

d) se jedná o datový prvek, který obsahuje číselník a tento číselník nebo jeho jednoznačné určení podle odstavce 2 není součástí datového prvku.

§ 8

Postupy ministerstva a jiných orgánů veřejné správy při vedení datových prvků v informačním systému o datových prvcích

(1) Při změně nebo zrušení datového prvku, který je veden podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona v informačním systému o datových prvcích, postupují orgány veřejné správy a ministerstvo obdobně podle § 5 až 7 této vyhlášky.

(2) Při změně nebo zrušení číselníku, který je veden podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona v informačním systému o datových prvcích jako součást datového prvku, orgán veřejné správy, který je správcem číselníku,

a) aktualizuje údaje v číselníku,

b) zasílá správci příslušného datového prvku a administrátorovi datovou zprávu obsahující výčet všech změn, které byly provedeny, nebo sdělení o zrušení číselníku; datovou zprávu zasílá nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy byla změna číselníku provedena nebo byl číselník zrušen.

(3) Činnosti správce číselníku podle odstavce 2 provádí osoba jednající za správce číselníku a změnu údaje o číselníku v datovém prvku vedeném v informačním systému o datových prvcích provádí osoba jednající za správce.

§ 9

Orgány veřejné správy, které uskutečňují vazby prostřednictvím referenčního rozhraní podle § 2 písm. i) zákona,

a) zajistí zápis nebo změnu a vyhlášení datových prvků podle této vyhlášky, pokud tyto datové prvky hodlají používat při výměně dat prostřednictvím referenčního rozhraní, nebo

b) přizpůsobí informační systém veřejné správy a datové prvky použité při výměně dat v rámci informačních systémů veřejné správy datovým prvkům vyhlášeným.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 469/2006 Sb.

STRUKTUROVANÁ FORMA DATOVÝCH PRVKŮ

Pro všechny položky popisu strukturované formy datového prvku je ve sloupci Z tabulky uvedena povinnost jejich naplnění. Pokud je ve sloupci Z písmeno P, vyplnění položky datového prvku je povinné. Pokud je v tomto sloupci písmeno N, vyplnění této položky je nepovinné a může být součástí datového prvku („DP“).

Součástí podnětu na zápis datového prvku jsou vždy v rámci strukturované formy podle této přílohy také údaje o souhlasu, zda chce být právní subjekt, který podnět na zápis datového prvku podává, správcem datového prvku.

Struktura jednoduchých datových prvků, složených datových prvků a datových slovníků, která je použita pro jejich zadávání do informačního systému o datových prvcích, je uvedena v bodech 1 - 3 přílohy.

1. Struktura a popis jednoduchého datového prvku v informačním systému o datových prvcích

ZNÁZEV POLOŽKYPOPIS POLOŽKY
PKÓD SKUPINY DATOVÝCH PRVKŮKód skupiny datových prvků udává příslušnost DP do příslušné skupiny datových prvků s podobnou problematikou.
PNÁZEVJedno nebo víceslovné určení přiřazené datovému prvku.
NSYNONYMUM NÁZVUOznačení, které je odlišné od názvu daného datového prvku, ale představuje stejné pojetí datového prvku.
NAKRONYMZkrácená forma názvu datového prvku používaná k identifikaci prvku.
PDEFINICETvrzení, vyjadřující podstatnou povahu datového prvku a umožňující jeho odlišení od ostatních datových prvků.
NKOMENTÁŘInformace doplňující definici a/nebo určující způsob a/nebo podmínky použití datového prvku.
NSOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISYOdkaz na právní předpis související s konkrétním datovým prvkem, který ovlivňuje definování atributů prvku a/nebo hodnoty, kterých prvek nabývá.
NSOUVISEJÍCÍ JINÉ PŘEDPISYOdkaz na předpis, který není právním předpisem, související s konkrétním datovým prvkem, a ovlivňuje definování atributů prvku a/nebo hodnoty, kterých prvek nabývá.
NZDROJ HODNOT ZE ZÁKONAPrávnická nebo fyzická osoba, v rámci jejíž existence nebo činnosti konkrétní hodnota datového prvku vzniká.
PSPRÁVCE DPPrávní subjekt, který odpovídá za správu životního cyklu daného datového prvku.
NTVŮRCEJméno, popřípadě jména a příjmení tvůrce DP, je-li známo. Je možno připojit instituci, odbor/útvar instituce a kontakt (e-mail).
NPŘISPĚVATELJméno, popřípadě jména a příjmení přispěvatele k návrhu DP, navrhovatele změny DP či spolunavrhovatele DP či změny DP, je-li známo. Je možno připojit instituci, odbor/útvar instituce a kontakt (e-mail).
PJMÉNO XML ELEMENTUJméno, pod kterým se vyskytuje daný datový prvek v instancích XML dokumentů.
PJMÉNO XML ELEMENTU ANGLICKYAnglická mutace jména, pod kterým se vyskytuje daný datový prvek v instancích XML dokumentů.
PJMÉNO RODIČOVSKÉHO XML TYPUJméno datového prvku či typu, ze kterého byl odvozen daný konkrétní DP.
PKATEGORIE PREZENTACEDruh symbolů, znaků nebo jiného označení užívaného k prezentaci datového prvku.
PFORMA PREZENTACENázev nebo popis prezentace datového prvku.
PDATOVÝ TYP HODNOTMnožina různých hodnot pro prezentaci hodnoty datového prvku.
PMAXIMÁLNÍ DÉLKA HODNOTMaximální počet jednotek (odpovídajícího datového typu), které prezentují hodnotu datového prvku.
PMINIMÁLNÍ DÉLKA HODNOTMinimální počet jednotek (odpovídajícího datového typu), které prezentují hodnotu datového prvku.
NPOČET MÍST ZA DESETINNOU ČÁRKOUPočet míst za desetinnou čárkou pro daný DP.
NSCHÉMA PREZENTACESchéma znaků v hodnotách datových prvků vyjádřené znakovým řetězcem.
PPŘÍPUSTNÉ HODNOTYMnožina prezentací přípustných výskytů datového prvku.
PINDIKÁTOR ČÍSELNÍKUIndikátor, zda hodnoty pro daný konkrétní DP jsou uvedeny v číselníku.
NIDENTIFIKÁTOR ČÍSELNÍKUJednoznačný identifikátor číselníku v rámci informačních systémů veřejné správy („ISVS“).
PTYP OMEZENÍ HODNOT DPTyp omezení v XML schématu pro daný DP.
NREGULÁRNÍ VÝRAZRegulární výraz pro omezení v XML schématu pro daný DP.
NDÍLČÍ KONSTRUKTY JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU
TYP DÍLČÍHO KONSTRUKTU (P)Identifikuje typ dílčího konstruktu. Musí být hodnoty „Deklarace XML atributu typu anyAttribute“ nebo „XML atribut“.
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE (N)Údaje, které určují význam dílčího konstruktu v jednoduchém datovém prvku.
KÓD ZÁVAZNOSTI (P)Údaj, zda dílčí konstrukt je povinný, volitelný nebo podmíněný.
JMENNÝ PROSTOR (N)Jmenný prostor XML elementu, vkládaného v instanci XML dokumentu na místo deklarace any.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ (N)Způsob zpracování XML elementu, vkládaného v instanci XML dokumentu na místo deklarace any.
PODMÍNKA VÝSKYTU (N)V případě, že dílčí konstrukt je podmíněný, uvede se podmínka, za níž dílčí konstrukt musí, popř. nesmí být uveden.

2. Struktura a popis složeného datového prvku v informačním systému o datových prvcích

ZNÁZEV POLOŽKYPOPIS POLOŽKY
PKÓD SKUPINY DATOVÝCH PRVKŮKód skupiny datových prvků udává příslušnost DP do příslušné skupiny datových prvků s podobnou problematikou.
PNÁZEVJedno nebo víceslovné určení přiřazené datovému prvku.
NSYNONYMUM NÁZVUOznačení, které je odlišné od názvu daného datového prvku, ale představuje stejný koncept datového prvku.
NAKRONYMZkrácená forma názvu datového prvku používaná k identifikaci prvku.
PDEFINICETvrzení, vyjadřující podstatnou povahu datového prvku a umožňující jeho odlišení od ostatních datových prvků.
NKOMENTÁŘInformace doplňující definici a/nebo určující způsob a/nebo podmínky použití datového prvku.
NSOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISYOdkaz na právní předpis související s konkrétním datovým prvkem, který ovlivňuje definování atributů prvku a/nebo hodnoty, kterých prvek nabývá.
NSOUVISEJÍCÍ JINÉ PŘEDPISYOdkaz na předpis, který není právním předpisem, související s konkrétním datovým prvkem, a ovlivňuje definování atributů prvku a/nebo hodnoty, kterých prvek nabývá.
NZDROJE HODNOT ZE ZÁKONAPrávnická nebo fyzická osoba, v rámci jejíž existence nebo činnosti konkrétní hodnota datového prvku vzniká.
PSPRÁVCE DPPrávní subjekt, který odpovídá za správu životního cyklu daného datového prvku.
NTVŮRCEJméno popřípadě jména a příjmení tvůrce DP, je-li známo. Je možno připojit instituci, odbor/útvar instituce a kontakt (e-mail).
NPŘISPĚVATELJméno popřípadě jména a příjmení přispěvatele k návrhu DP, navrhovatele změny DP či spolunavrhovatele DP či změny DP, je-li známo. Je možno připojit instituci, odbor/útvar instituce a kontakt (e-mail).
PJMÉNO XML ELEMENTUJméno, pod kterým se vyskytuje daný datový prvek v instancích XML dokumentů.
PJMÉNO XML ELEMENTU ANGLICKYAnglická mutace jména, pod kterým se vyskytuje daný datový prvek v instancích XML dokumentů.
NJMÉNO RODIČOVSKÉHO XML TYPUJméno datového prvku či typu, ze kterého byl odvozen daný konkrétní DP.
NMODELGrafický model daného složeného datového prvku.
NDÍLČÍ SLOŽENÉ DATOVÉ PRVKY
TYP KONSTRUKTU (P)Identifikuje typ dílčího konstruktu. Musí být hodnoty „Složený datový prvek“.
IDENTIFIKÁTOR (N)Identifikuje dílčí datový prvek. Je odkazem na konkrétní složený DP.
NÁZEV (P)Název dílčího datového prvku popisuje jednoznačně jeho podstatu v rámci složeného datového prvku. Může, ale nemusí být shodný s názvem příslušného jednoduchého/složeného DP.
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE (N)Údaje, které určují význam dílčího datového prvku ve složeném datovém prvku.
KÓD ZÁVAZNOSTI (P)Údaj, zda dílčí datový prvek je povinný, volitelný, nebo podmíněný.
PODMÍNKA VÝSKYTU (N)V případě, že dílčí datový prvek je podmíněný, uvede se podmínka, za níž dílčí datový prvek musí, popř. nesmí být uveden.
JMÉNO XML ELEMENTU (P)Jméno, pod kterým se vyskytuje daný datový prvek v instancích XML dokumentů.
JMÉNO XML ELEMENTU ANGLICKY (P)Anglická mutace jména, pod kterým se vyskytuje daný datový prvek v instancích XML dokumentů.
JMÉNO RODIČOVSKÉHO XML TYPU (N)Jméno datového prvku či typu, ze kterého byl odvozen daný konkrétní DP.
SEZNAM DÍLČÍCH STRUKTUR (N)Seznam dílčích jednoduchých datových prvků, složených datových prvků a dalších konstruktů.
MAXIMÁLNÍ POČET VÝSKYTŮ (N)Údaj, kolikrát se může daný dílčí datový prvek vyskytnout v rámci složeného datového prvku.
MINIMÁLNÍ POČET VÝSKYTŮ (N)Údaj, kolikrát se musí daný dílčí datový prvek vyskytnout v rámci složeného datového prvku.
NDÍLČÍ JEDNODUCHÉ DATOVÉ PRVKY
TYP KONSTRUKTU (P)Identifikuje typ dílčího konstruktu. Musí být hodnoty „Jednoduchý datový prvek“ nebo „XML atribut“.
IDENTIFIKÁTOR (P)Identifikuje dílčí datový prvek. Je odkazem na konkrétní jednoduchý DP.
NÁZEV (P)Název dílčího datového prvku popisuje jednoznačně jeho podstatu v rámci složeného datového prvku. Může, ale nemusí být shodný s názvem příslušného jednoduchého/složeného DP.
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE (N)Údaje, které určují význam dílčího datového prvku ve složeném datovém prvku.
KÓD ZÁVAZNOSTI (P)Údaj, zda dílčí datový prvek je povinný, volitelný nebo podmíněný.
PODMÍNKA VÝSKYTU (N)V případě, že dílčí datový prvek je podmíněný, uvede se podmínka, za níž dílčí datový prvek musí, popř. nesmí být uveden.
JMÉNO XML ELEMENTU (P)Jméno, pod kterým se vyskytuje daný datový prvek v instancích XML dokumentů.
JMÉNO XML ELEMENTU ANGLICKY (P)Anglická mutace jména, pod kterým se vyskytuje daný datový prvek v instancích XML dokumentů.
JMÉNO RODIČOVSKÉHO XML TYPU (N)Jméno datového prvku či typu, ze kterého byl odvozen daný konkrétní DP.
MAXIMÁLNÍ POČET VÝSKYTŮ (N)Údaj, kolikrát se může daný dílčí datový prvek vyskytnout v rámci složeného datového prvku.
MINIMÁLNÍ POČET VÝSKYTŮ (N)Údaj, kolikrát se musí daný dílčí datový prvek vyskytnout v rámci složeného datového prvku.
NDÍLČÍ KONSTRUKTY (MIMO JEDNODUCHÉ A SLOŽENÉ DP)
TYP DÍLČÍHO KONSTRUKTU (P)Identifikuje typ dílčího konstruktu. Musí být hodnoty „Deklarace XML elementu typu any“, „Volba“ nebo Sekvence“.
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE (N)Údaje, které určují význam dílčího konstruktu ve složeném datovém prvku.
KÓD ZÁVAZNOSTI (P)Údaj, zda dílčí konstrukt je povinný, volitelný nebo podmíněný.
JMENNÝ PROSTOR (N)Jmenný prostor XML elementu, vkládaného v instanci XML dokumentu na místo deklarace any.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ (N)Způsob zpracování XML elementu, vkládaného v instanci XML dokumentu na místo deklarace any.
PODMÍNKA VÝSKYTU (N)V případě, že dílčí konstrukt je podmíněný, uvede se podmínka, za níž dílčí konstrukt musí, popř. nesmí být uveden.
SEZNAM DÍLČÍCH STRUKTUR (N)Seznam dílčích jednoduchých datových prvků, složených datových prvků a konstruktů.

3. Struktura a popis datového slovníku v informačním systému o datových prvcích

ZNÁZEV POLOŽKYPOPIS POLOŽKY
PKÓD SKUPINY DATOVÝCH PRVKŮKód skupiny datových prvků udává příslušnost DP do příslušné skupiny datových prvků s podobnou problematikou. Určuje zařazení DP do datového slovníku.
PNÁZEV SKUPINY DATOVÝCH PRVKŮPojmenování vyjadřující podstatnou povahu skupiny datových prvků. S kódem skupiny datových prvků tvoří nedělitelnou dvojici.
PPOPIS DATOVÉHO SLOVNÍKUTvrzení, vyjadřující podstatnou povahu datového slovníku a umožňující jeho odlišení od ostatních datových slovníků.
NAUTORSKÁ PRÁVAInformace o autorských právech, spojených s daným datovým slovníkem.
NTVŮRCEJméno, popřípadě jména a příjmení tvůrce datového slovníku, je-li známo. Je možno připojit instituci a kontakt (e-mail).
NPŘISPĚVATELJméno, popřípadě jména a příjmení přispěvatele k definici datového slovníku DP, jeli známo. Je možno připojit instituci a kontakt (e-mail).
PJAZYKJazyk, ve kterém je vyjádřen racionální obsah datového slovníku či datového prvku.
PTYP OBSAHUPodstata nebo obor obsahu datového slovníku.
NKLÍČOVÁ SLOVASada klíčových slov, sloužící k dokumentaci datového slovníku.
NPOPIS ZMĚNPopis změn ve správě či autorských právech, které mají vliv na autenticitu, integritu a interpretaci datového slovníku.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 469/2006 Sb.

1. Struktura popisu číselníku jednoduchého datového prvku v informačním systému o datových prvcích

Pro všechny položky struktury číselníku je ve sloupci Z tabulky uvedena povinnost jejich naplnění. Pokud je ve sloupci Z písmeno P, vyplnění položky číselníku je povinné. Pokud je ve zmíněném sloupci písmeno N, vyplnění této položky je nepovinné a může být součástí číselníku.

ZNÁZEV POLOŽKYPOPIS POLOŽKY
PSPRÁVCE ČÍSELNÍKUPrávní subjekt, odpovědný za tvorbu a uveřejňování číselníku.
NEXTERNÍ IDENTIFIKÁTOR ČÍSELNÍKUIdentifikátor číselníku v jiných identifikačních schématech.
PNÁZEV ČÍSELNÍKUNázev číselníku pro daný datový prvek.
PVERZEIdentifikace vydání číselníku v sérii vývoje v rámci ISVS.
NDOKUMENTACE ČÍSELNÍKUURL adresa dokumentace číselníku pro daný konkrétní DP.
NURL ADRESA ČÍSELNÍKUURL adresa pro přímé stažení číselníku pro daný konkrétní DP.
NTVŮRCEJméno, popřípadě jména a příjmení tvůrce číselníku, je-li známo. Je možno připojit instituci a kontakt (e-mail).
NPŘISPĚVATELJméno, popřípadě jména a příjmení přispěvatele k návrhu číselníku, navrhovatele změny číselníku či spolunavrhovatele číselníku či změny číselníku, je-li známo. Je možno připojit instituci a kontakt (e-mail)
NAUTORSKÁ PRÁVAInformace o autorských právech, spojených s daným číselníkem.
PJAZYKJazyk, ve kterém je vyjádřen racionální obsah číselníku.
PFORMÁTKonkrétní digitální formát, ve kterém je prezentován číselník.
PTYP OBSAHUPodstata nebo obor obsahu číselníku.
NPUBLIKAČNÍ AUTORITAPrávnická nebo fyzická osoba, stanovená pro publikaci číselníku.
NKLÍČOVÁ SLOVASada klíčových slov, sloužící k dokumentaci číselníku.
NDOKUMENT LICENCEOdkaz na právní dokument, který upravuje přístup k číselníku a jeho používání.
NDRŽITEL PRÁVPrávnická či fyzická osoba, spravující autorská práva k číselníku, identifikovaná nejlépe pomocí URI.
NPOPIS ZMĚNPopis změn ve správě či autorských právech, které mají vliv na autenticitu, integritu a interpretaci číselníku.

2. Struktura číselníku jednoduchého datového prvku v informačním systému o datových prvcích

ZNÁZEV POLOŽKYPOPIS POLOŽKY ČÍSELNÍKU JEDNODUCHÉHO DATOVÉHO PRVKU
PKÓD POLOŽKY ČÍSELNÍKUJednoznačný kód, identifikující jednotlivý údaj (položku) číselníku.
PNÁZEV POLOŽKY ČÍSELNÍKUPojmenování vyjadřující podstatnou povahu dané položky (údaje) číselníku.
PZKRÁCENÝ NÁZEV POLOŽKY ČÍSELNÍKUPojmenování vyjadřující podstatnou povahu dané položky (údaje) číselníku ve zkrácené formě.
PPLATNOST POLOŽKY ČÍSELNÍKU OD DATADatum zavedení položky číselníku nebo datum změny, tj. změny hodnot atributů již platné položky číselníku.
NPLATNOST POLOŽKY ČÍSELNÍKU DO DATADatum ukončení platnosti položky číselníku jednoduchého datového prvku.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru