Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 448/2006 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Částka 145/2006
Platnost od 19.09.2006
Účinnost od 01.10.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

448

VYHLÁŠKA

ze dne 1. září 2006

o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 130/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 1, § 5 odst. 1, § 6 odst. 9, § 7 odst. 9, § 9 odst. 4, § 10 odst. 3, § 11 odst. 5, § 12 odst. 8, § 15 odst. 5, § 16 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 3, § 19 odst. 3 a § 21 odst. 10 zákona:


§ 1

Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje podrobnosti šlechtění a plemenitby skotu, buvolů, koní, oslů, prasat, ovcí, koz, drůbeže, plemenných ryb a včel.

§ 2

Vzory žádostí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností uvedených v § 7, § 11 odst. 4, § 12 a 17 zákona

(K § 3 odst. 1 zákona)

Vzory žádostí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností podle § 7, § 11 odst. 4, § 12 a 17 zákona jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Vzor žádosti o uznání chovatelského sdružení

(K § 5 odst. 1 zákona)

Vzor žádosti o uznání chovatelského sdružení je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Vzor žádosti o uznání osoby jako chovatelského podniku prasat

(K § 6 odst. 9 zákona)

Vzor žádosti o uznání osoby jako chovatelského podniku prasat je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

Technické podrobnosti obsahu řádu chovného registru

(K § 6 odst. 9 zákona)

Řád chovného registru obsahuje

a) způsob vedení záznamů o původu a výsledcích testování a posuzování chovaných prasat,

b) způsob vedení záznamů o původu inseminačních dávek, embryí, vaječných buněk,

c) vzor dokladu o původu zvířat, inseminačních dávek, embryí, vaječných buněk a způsob jeho vydávání,

d) způsob označení zvířat, inseminačních dávek, embryí, obalů vaječných buněk,

e) způsob vedení evidence a předávání údajů pověřené osobě,

f) formu vedení chovného registru,

g) způsob členění chovného registru.

§ 6

Obecné ustanovení o testování

(K § 7 odst. 9 zákona)

K provádění testování a posuzování a zjišťování údajů s tím souvisejících se používá takové technické vybavení, jímž lze tuto činnost zajistit v souladu s postupy stanovenými ve šlechtitelských programech jednotlivých plemen.

Testování a posuzování skotu a buvolů

(K § 7 odst. 9 zákona)

(1) Požadavky na obsah záznamů vedených oprávněnými osobami a chovateli jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, část A.

(2) Oprávněné osoby předávají záznamy pověřené osobě způsobem stanoveným v příloze č. 4 k této vyhlášce, část A.

§ 7

Testování a posuzování koní a oslů

(K § 7 odst. 9 zákona)

(1) Požadavky na obsah záznamů o výsledcích testování a posuzování koní a oslů jsou uvedeny v jednotlivých šlechtitelských programech uznaných chovatelských sdružení.

(2) Jsou-li součástí testování a posuzování antidopingové testy na průkaz dopingových látek a výsledek těchto testů je pozitivní, výsledek výkonnostní zkoušky se nezahrne do hodnocení zvířete.

(3) Uznaná chovatelská sdružení a oprávněné osoby předávají záznamy pověřené osobě průběžně, nejpozději však do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

(4) Uznaná chovatelská sdružení a oprávněné osoby předávají pověřené osobě seznam soutěží uvedený v § 7 odst. 6 zákona vždy do 31. ledna kalendářního roku, za který je seznam soutěží předáván.

§ 8

Testování a posuzování prasat

(K § 7 odst. 9 zákona)

(1) Požadavky na obsah záznamů vedených oprávněnými osobami a chovateli jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, část B.

(2) Oprávněné osoby předávají záznamy pověřené osobě způsobem stanoveným v příloze č. 4 k této vyhlášce, část B.

§ 9

Testování a posuzování ovcí a koz

(K § 7 odst. 9 zákona)

(1) Požadavky na obsah záznamů vedených oprávněnými osobami a chovateli jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, část C.

(2) Oprávněné osoby předávají záznamy pověřené osobě způsobem stanoveným v příloze č. 4 k této vyhlášce, část C.

§ 10

Testování a posuzování drůbeže

(K § 7 odst. 9 zákona)

(1) Požadavky na obsah záznamů vedených oprávněnými osobami a chovateli jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, část D.

(2) Oprávněné osoby předávají záznamy pověřené osobě způsobem stanoveným v příloze č. 4 k této vyhlášce, část D.

§ 11

Testování a posuzování plemenných ryb

(K § 7 odst. 9 zákona)

(1) Požadavky na obsah záznamů o výsledcích testování a posuzování plemenných ryb jsou uvedeny v jednotlivých šlechtitelských programech uznaných chovatelských sdružení.

(2) Uznaná chovatelská sdružení a oprávněné osoby předávají záznamy pověřené osobě průběžně, nejpozději však do 28. února následujícího kalendářního roku.

(3) Pověřená osoba v součinnosti s uznaným chovatelským sdružením zveřejňuje výsledky testování a posuzování ryb vždy při zařazení nové generace plemeníků.

§ 12

Testování a posuzování včel

(K § 7 odst. 9 zákona)

Požadavky na obsah záznamů vedených oprávněnými osobami a chovateli jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, část E.

§ 13

Forma a členění plemenné knihy

(K § 9 odst. 4 zákona)

(1) Plemenná kniha se vede formou počítačové databáze nebo písemnou formou.

(2) Do hlavního oddílu plemenné knihy se zapisují samčí a samičí zvířata a jejich potomstvo, pokud

a) jejich rodiče a nejméně prarodiče jsou zapsáni do plemenné knihy stejného plemene nebo do plemenné knihy stejného plemene vedené v zahraničí, popřípadě byli zapsáni do plemenné knihy jiných plemen podle šlechtitelského programu příslušného uznaného chovatelského sdružení,

b) mají doložen původ.

(3) Plemenná kniha se pro skot a buvoly vede v členění stanoveném předpisem Evropských společenství3).

(4) Plemenná kniha se pro koně a osly vede v členění stanoveném předpisem Evropských společenství4).

(5) Plemenná kniha se pro prasata vede v členění stanoveném předpisem Evropských společenství5).

(6) Plemenná kniha se pro ovce a kozy vede v členění stanoveném předpisem Evropských společenství6).

§ 14

Požadavky na obsah řádu plemenné knihy

(K § 9 odst. 4 zákona)

(1) Řád plemenné knihy obsahuje

a) formu vedení plemenné knihy,

b) způsob členění plemenné knihy,

c) podmínky pro registraci chovů v plemenné knize, s výjimkou řádů plemenných knih koní,

d) požadavky na zápis zvířat a jejich potomstva do jednotlivých oddílů a oddělení plemenné knihy,

e) způsob identifikace plemenných zvířat,

f) podmínky pro vystavování potvrzení o původu plemenných zvířat a způsob jejich vystavování,

g) orgány plemenné knihy,

h) způsob financování plemenné knihy.

(2) Řád plemenné knihy pro jednotlivá plemena koní obsahuje také podmínky stanovené v původní plemenné knize vedené pro příslušné plemeno v zahraničí.

§ 15

Požadavky na obsah řádu plemenářské evidence drůbeže

(K § 10 odst. 3 zákona)

Řád plemenářské evidence drůbeže obsahuje

a) záznamy o původu jednotlivých plemenných zvířat,

b) záznamy o reprodukci a užitkovosti,

c) jde-li o užitkové typy šlechtěné drůbeže,

1. záznamy o původu prarodičovských a rodičovských hejn,

2. záznamy o počtu drůbeže v kmenech a počtu drůbeže zařazené do individuální kontroly snášky,

3. záznamy o počtu rodokmenově vylíhnutých a označených mláďat zastavených do plemenného odchovu.

§ 16

Požadavky na obsah řádu plemenářské evidence plemenných ryb

(K § 10 odst. 3 zákona)

Řád plemenářské evidence plemenných ryb obsahuje údaje uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce, část A.

§ 17

Požadavky na obsah řádu plemenářské evidence včel

(K § 10 odst. 3 zákona)

Řád plemenářské evidence včel obsahuje údaje uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce, část B.

§ 18

Požadavky na obsah potvrzení o původu plemenných zvířat

(K § 11 odst. 5 zákona)

(1) Potvrzení o původu skotu a buvolů obsahuje údaje stanovené předpisem Evropských společenství7).

(2) Potvrzení o původu ovcí a koz obsahuje údaje stanovené předpisem Evropských společenství8).

(3) Potvrzení o původu prasat a doklad o původu prasat obsahuje údaje stanovené předpisem Evropských společenství9).

(4) Potvrzení o původu koní, oslů a ryb obsahuje

a) název a sídlo osoby, která vede plemennou knihu nebo plemenářskou evidenci příslušného plemene,

b) registrační číslo plemenného zvířete v plemenné knize nebo v plemenářské evidenci,

c) způsob identifikace,

d) identifikační číslo plemenného zvířete,

e) datum narození plemenného zvířete, u ryb datum vykulení, datum výtěru a diagnostické znaky,

f) plemeno, popřípadě linii nebo populaci,

g) pohlaví plemenného zvířete,

h) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, v jehož chovu se plemenné zvíře narodilo,

i) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele; to neplatí pro koně s výjimkou anglického plnokrevníka a klusáka,

j) oboustranný původ nejméně do 2 generací předků, není-li řádem plemenné knihy stanoveno jinak,

k) datum vystavení potvrzení o původu,

l) podpis osoby oprávněné jednat jménem uznaného chovatelského sdružení, které potvrzení o původu vydalo, popřípadě jeho razítko.

(5) U anglického plnokrevníka se za potvrzení o původu považuje průkaz koně, pokud splňuje požadavky na obsah potvrzení o původu uvedené v odstavci 4.

(6) Potvrzení o původu plemenné drůbeže obsahuje

a) druh plemenné drůbeže,

b) evidenční číslo plemenného zvířete v plemenářské evidenci,

c) datum vylíhnutí,

d) pohlaví zvířete,

e) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele,

f) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele,

g) původ ze strany otce do 3 generací předků, ze strany matky do 2 generací po linii otců,

h) datum vystavení potvrzení o původu,

i) podpis osoby oprávněné jednat jménem uznaného chovatelského sdružení, které potvrzení o původu vydalo, popřípadě jeho razítko.

(7) Potvrzení o původu matky včel obsahuje

a) úplné evidenční číslo matky,

b) název chovu,

c) stupeň chovu,

d) datum vylíhnutí matky,

e) datum expedice,

f) identifikační označení matky, kterými je barva a číslo značky.

§ 19

Osvědčení o původu hejna

(K § 11 odst. 5 zákona)

(1) Osvědčení o původu hejna obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, který realizuje plemenitbu šlechtitelského programu, z jehož chovu násadová vejce nebo plemenná drůbež pochází,

b) způsob identifikace násadových vajec nebo plemenné drůbeže,

c) počet násadových vajec nebo počet plemenné drůbeže podle pohlaví,

d) stáří násadových vajec, věk plemenné drůbeže v den vystavení osvědčení o původu hejna,

e) název a označení násadových vajec nebo plemenné drůbeže,

f) stupeň množení násadových vajec nebo plemenné drůbeže,

g) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele,

h) registrační číslo hospodářství a kód katastrálního území, kde je drůbež chována,

i) datum vystavení osvědčení o původu,

j) podpis osoby oprávněné jednat jménem uznaného chovatelského sdružení, které potvrzení o původu vydalo, popřípadě jeho razítko.

(2) Osvědčení o původu hejna užitkových typů šlechtěné drůbeže se vydává na jednu kombinaci křížení pro celé hejno.

§ 20

Podrobnosti o údajích na osvědčení o původu hejna pro chovy drůbeže přemístěné z členských zemí Evropské unie nebo dovezené ze třetích zemí

(K § 11 odst. 5 zákona)

Osvědčení o původu hejna pro chovy drůbeže přemístěné z členských zemí Evropské unie nebo dovezené ze třetích zemí obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, který realizuje plemenitbu šlechtitelského programu, z jehož chovu násadová vejce nebo plemenná drůbež pochází,

b) zemi původu,

c) doklad identifikace násadových vajec nebo plemenné drůbeže vystavený v zemi původu,

d) počet násadových vajec nebo počet plemenné drůbeže podle pohlaví,

e) věk plemenné drůbeže v den vystavení osvědčení o původu,

f) název a označení násadových vajec nebo plemenné drůbeže,

g) stupeň množení násadových vajec nebo plemenné drůbeže,

h) název výstupního produktu z daného stupně množení,

i) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název, sídlo a identifikační číslo chovatele, bylo-li přiděleno,

j) registrační číslo hospodářství, kde je drůbež chována,

k) datum vystavení osvědčení o původu,

l) podpis oprávněné osoby, která osvědčení o původu vydala, popřípadě její razítko.

§ 21

Podrobnosti o údajích na osvědčení o ověření původu a stanovení genetického typu

(K § 12 odst. 8 zákona)

(1) Osvědčení o ověření původu a osvědčení o stanovení genetického typu obsahuje

a) laboratorní číslo, pod kterým je plemenné zvíře vedeno v databázi oprávněné osoby,

b) identifikační číslo testovaného zvířete, jméno, je-li známo, plemeno, rok narození, pohlaví,

c) identifikaci rodičů u koní vždy, u ostatních druhů zvířat v případě, že se jedná o ověření původu, jejich jméno, je-li známo, plemeno,

d) zdroj DNA, kterým se rozumí biologický materiál, ze kterého byla DNA získána,

e) datum ověření původu nebo stanovení genetického typu,

f) výsledek ověření původu nebo stanovení genetického typu.

(2) Výsledek ověření původu nebo stanovení genetického typu se vyjadřuje slovy

a) "původ souhlasí s uvedenými rodiči", pokud kombinace genetických typů rodičů je kompatibilní s genetickým typem potomka,

b) "původ nesouhlasí s uvedenými rodiči", pokud kombinace genetických typů rodičů je nekompatibilní s genetickým typem potomka, a to

1. "původ nesouhlasí s uvedenými rodiči – nesouhlasí otec",

2. "původ nesouhlasí s uvedenými rodiči – nesouhlasí matka",

3. "původ nesouhlasí s uvedenými rodiči – nesouhlasí oba rodiče", nebo

4. "původ nesouhlasí s uvedenými rodiči – nelze určit, který z rodičů nesouhlasí",

c) "původ souhlasí s otcem uvedeným na prvním místě za předpokladu správné matky", pokud bylo udáno více možných otců a všichni byli vyloučeni až na jednoho, který se uvede na prvním místě,

d) "původ nelze ověřit", pokud není k dispozici genetický typ jednoho nebo obou rodičů (u plemenných ryb rodičovských hejn) a nebo z více udaných možných otců, nelze vyloučit dva a více otců, nebo

e) "základní testace" potvrzení, že genetický typ zvířete, u plemenných ryb testovaného hejna, byl zahrnut do databáze genetických typů vedených oprávněnou osobou s cílem umožnit ověření původu jeho potomků.

§ 22

Podrobnosti vedení ústředního registru plemeníků

(K § 15 odst. 5 zákona)

Údaje evidované v ústředním registru plemeníků jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 23

Podrobnosti vedení provozních záznamů a předávání těchto záznamů pověřené osobě

(K § 16 odst. 2 zákona)

Požadavky na obsah provozních záznamů vedených na inseminační stanici a jejich předávání pověřené osobě jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 24

Podrobnosti vedení záznamů o inseminaci a podrobnosti předávání těchto záznamů chovateli a pověřené osobě

(K § 17 odst. 5 zákona)

Požadavky na obsah záznamů o provádění inseminace a podrobnosti předávání těchto záznamů pověřené osobě jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 25

Technická pomoc pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění inseminace

(K § 17 odst. 5 zákona)

Pro řádné a bezpečné vyšetření plemenice a provádění inseminace chovatel zabezpečí

a) pro osobu oprávněnou k provádění inseminace

1. oddělený prostor zejména pro uložení pomůcek nebo oděvů,

2. zdroj teplé vody,

3. doklad pro záznamy o inseminaci,

b) oddělení plemenic od stáda při volném nebo skupinovém ustájení,

c) fixaci plemenic při inseminaci,

d) na požádání pomoc při inseminaci a vyšetření plemenice.

§ 26

Podrobnosti provozních záznamů o získávání a vpravování embryí a vaječných buněk, podrobnosti předávání těchto záznamů chovateli a pověřené osobě

(K § 18 odst. 3 zákona)

(1) Požadavky na obsah provozních záznamů o získávání a vpravování embryí a vaječných buněk jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(2) Rozsah a způsob předávání provozních záznamů o získávání a vpravování embryí a vaječných buněk chovateli a pověřené osobě je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 27

Technická pomoc pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění přenosu embryí

(K § 18 odst. 3 zákona)

K zajištění řádného a bezpečného provádění přenosu embryí chovatel zabezpečí

a) pro získávání embryí

1. oddělený prostor zejména pro uložení pomůcek nebo oděvů,

2. zdroj teplé vody,

3. místo k výplachu dárkyně,

4. místnost k hodnocení, zpracování a ošetření embryí,

5. fixaci dárkyň při výplachu,

6. na požádání pomoc při získávání embryí,

b) pro přenos embryí

1. oddělený prostor zejména pro uložení pomůcek nebo oděvů,

2. oddělení příjemkyň od stáda při volném nebo skupinovém ustájení,

3. zdroj teplé vody,

4. doklad pro záznamy o přenosu embryí,

5. fixaci příjemkyň při přenosu embryí,

6. na požádání pomoc při přenosu embryí.

§ 28

Podrobnosti vedení záznamů o provádění přirozené plemenitby

(K § 19 odst. 3 zákona)

(1) V chovu skotu hlásí chovatel zapuštění býkem na formuláři "Inseminační výkaz" uvedeném v příloze č. 8 k této vyhlášce, část A.

(2) Pokud není známo přesné datum zapuštění býkem, ohlásí chovatel toto zapuštění na formuláři "Hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě", které zasílá pověřené osobě do jednoho měsíce po skončení působení býka v přirozené plemenitbě, s vyznačením začátku a konce tohoto období.

(3) V chovu koní nebo oslů je rozsah záznamů a způsob jejich předávání uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(4) V chovu prasat s kontrolou užitkovosti hlásí chovatel pověřené osobě zapuštění kancem na formuláři "Inseminační výkaz" uvedeném v příloze č. 8 k této vyhlášce, část C.

(5) V chovu ovcí nebo koz přejímá, zpracovává a vyhodnocuje údaje o přirozené plemenitbě pověřená osoba pouze na základě žádosti chovatele.

§ 29

Technické podrobnosti průvodního listu dováženého spermatu, embryí, vaječných buněk a plemenného materiálu ryb a včel

(K § 21 odst. 10 zákona)

(1) Průvodní list dováženého spermatu, embryí a vaječných buněk se vystavuje pro každého odběratele samostatně.

(2) Průvodní list dováženého spermatu, embryí a vaječných buněk obsahuje údaje stanovené předpisem Evropských společenství7),8),9).

(3) Průvodní list dováženého plemenného materiálu ryb obsahuje

a) příjmení, jméno, popřípadě jména, a trvalý pobyt nebo název a sídlo prodávajícího,

b) příjmení, jméno, popřípadě jména, a trvalý pobyt nebo název a sídlo kupujícího,

c) druh ryby,

d) plemeno, linie, populace,

e) počet kusů,

f) skupinové nebo individuální označení ryb,

g) datum odběru,

h) datum a místo vystavení průvodního listu,

i) jméno a příjmení a podpis osoby, která průvodní list vystavila.

(4) Průvodní list dováženého plemenného materiálu včel obsahuje potvrzení o plemenné příslušnosti dováženého plemenného materiálu včel a osvědčení o zdravotním stavu chovu.

§ 30

Technické podrobnosti identifikace spermatu, embryí a vaječných buněk

(K § 21 odst. 10 zákona)

Obaly embryí a vaječných buněk se označují tak, aby bylo možno identifikovat dárkyni a otce embrya, plemeno, kód střediska pro přenos embryí, datum získání a počet embryí v obalu.

§ 31

Technické podrobnosti vedení záznamů o uvádění do oběhu plemenných zvířat, spermatu, embryí, vaječných buněk, násadových vajec drůbeže a plemenného materiálu ryb a technické podrobnosti jejich předávání pověřené osobě

(K § 21 odst. 10 zákona)

(1) Záznamy o uvádění do oběhu plemenných zvířat, spermatu, embryí, vaječných buněk a včel obsahují údaje uvedené v průvodních listech.

(2) Záznamy o uvádění do oběhu plemenné drůbeže a násadových vajec obsahují

a) stupeň množení,

b) počet prodaných nebo nakoupených zvířat nebo násadových vajec,

c) název genotypu,

d) údaj o zemi původu.

(3) Záznamy o uvádění do oběhu spermatu mimo inseminační stanici obsahují

a) datum odběru,

b) počet inseminačních dávek,

c) značku a číslo ústředního registru plemeníka v případě uvádění do oběhu v České republice.

(4) Záznamy o uvádění do oběhu plemenných ryb, jejich plůdku a násad a plemenného materiálu obsahují

a) příjmení, jméno, popřípadě jména, a trvalý pobyt nebo název a sídlo prodávajícího,

b) příjmení, jméno, popřípadě jména, a trvalý pobyt nebo název a sídlo kupujícího,

c) druh ryby,

d) plemeno, linii, populaci,

e) věkovou kategorii,

f) počet kusů,

g) pohlaví, je-li stanovitelné,

h) skupinové nebo individuální označení ryb,

i) datum odběru.

§ 32

Technické podrobnosti označení obalů spermatu, embryí, vaječných buněk, násadových vajec a plemenného materiálu ryb a včel

(K § 21 odst. 10 zákona)

(1) Obaly spermatu skotu, koní, prasat, ovcí a koz a obaly embryí jsou označeny způsobem uvedeným v příloze č. 11 k této vyhlášce. Na obalech dovážených inseminačních dávek se nevyžaduje číslo ústředního registru plemeníků.

(2) Obaly nebo kontejnery násadových vajec drůbeže obsahující pouze vejce stejného druhu, kategorie a typu drůbeže a pocházející z jednoho chovu se označují jménem, názvem nebo kódem chovu, ze kterého násadová vejce pocházejí, a nápisem "násadová vejce". Pro účely vývozu jsou kromě těchto údajů obaly označeny informací o druhu drůbeže, ze kterého vejce pocházejí, příjmením, jménem a místem trvalého pobytu nebo názvem a sídlem chovatele. Označení na obalu je provedeno nesmazatelnou barvou s výškou písmen a číslic nejméně 20 mm, šířkou 10 mm a tloušťkou písma alespoň 1 mm.

(3) Násadová vejce drůbeže jsou individuálně označena registračním číslem hospodářství nesmazatelnou barvou s výškou písmen a číslic nejméně 2 mm a šířkou 1 mm.

(4) Obaly inseminačních dávek rybího spermatu nebo dávek gamet obsahují

a) datum odběru gamet,

b) druh, plemeno a linii,

c) populaci,

d) identifikaci mlíčáka nebo jikernačky,

e) objem dávky gamet,

f) příjmení, jméno, popřípadě jména, a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele.

(5) Obaly dávek jiker ve stadiu očních bodů a rozplavaného plůdku obsahují

a) datum výtěru,

b) druh, plemeno a linii,

c) populaci,

d) identifikační čísla rodičů,

e) počet jiker ve stadiu očních bodů nebo rozplavaného plůdku,

f) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele.


§ 33

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

2. Vyhláška č. 326/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

3. Vyhláška č. 475/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění vyhlášky č. 326/2003 Sb.

§ 34

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2006.


Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.

Testování a posuzování

A. SKOT A BUVOLI

Záznamy vedené oprávněnými osobami a chovateli při testování a posuzování

Tabulka č. 1

A. Chovatel zjišťuje, eviduje a předává oprávněné osobě tyto údaje:
1. identifikační číslo zvířete
2. datum zaprahnutí plemenice (u plemen kombinovaných a mléčných typů)
3. datum a důvod vyřazení zvířete
B. Oprávněná osoba zjišťuje a eviduje tyto údaje:
1. Pro účely provádění kontroly mléčné užitkovosti1.1 identifikační číslo plemenice
1.2 datum provedené kontroly a dobu od předchozího dojení
1.3 pořadí laktace
1.4 množství nadojeného mléka při kontrole v kg
1.5 číslo odebraného vzorku
2. Pro účely provádění rozborů mléka2.1 identifikační číslo plemenice
2.2 obsah bílkovin, tuku a laktózy
2.3 další ukazatele kvality mléka
3. Pro účely provádění zkoušky dojitelnosti3.1 identifikační číslo plemenice
3.2 datum zkoušky
3.3 množství nadojeného mléka při kontrole
3.4 dobu od počátku do ukončení dojení
4. Pro účely popisu a hodnocení zevnějšku4.1 identifikační číslo plemenice
4.2 datum provedení popisu a hodnocení
4.3 pořadí laktace
4.4 tělesné rozměry
4.5 bodové ohodnocení jednotlivých znaků a souhrnné charakteristiky

Předávání záznamů pověřené osobě

Oprávněné osoby předávají správné a úplné záznamy zjištěné při testování a posuzování skotu a evidované chovatelem a oprávněnou osobou písemně nebo pomocí elektronických médií pověřené osobě.

Doklad o výběru býka obsahuje

Tabulka č. 2

1. identifikační údaje býka
2. datum narození býka
3. datum a místo výběru býka
4. údaje o původu býka
5. jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele
6. jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
7. údaje o hmotnosti a zevnějšku býka, popřípadě hodnocení růstové schopnosti
8. výsledek výběru, v případě kladného výsledku určení pro inseminaci a přirozenou plemenitbu nebo pro přirozenou plemenitbu
9. jméno a podpis hodnotitele

B. PRASATA

Při zařazení zvířete ze šlechtitelského chovu do ústřední evidence je mu současně přiděleno registrační číslo zvířete, kterým je identifikováno při odhadu plemenné hodnoty.

Záznamy vedené oprávněnými osobami a chovateli při testování a posuzování

Tabulka č. 3

A. Chovatel zjišťuje a eviduje tyto údaje:
1. identifikační číslo a datum narození zvířete
2. ústřední registr kance
3. datum zapuštění a oprášení prasnice
4. počet všech a z toho živě narozených selat
5. identifikační čísla plemenných prasat v odchovu
6. datum vyřazení zvířete z chovu
B. Oprávněná osoba zjišťuje a eviduje tyto údaje:
1. pro účely zařazení kance a plemenice do kontroly užitkovosti 1.1. identifikační číslo prasnice, datum nákupu (zařazení do chovu), plemeno, původ
1.2. identifikační číslo kance, číslo linie a označení kance v ústředním registru plemeníků, datum nákupu (zařazení do chovu), plemeno, původ
1.3. výsledky dosažené při testování a posuzování rodičů a vlastní užitkovosti
1.4. výsledky hodnocení zevnějšku před zařazením kance do plemenitby
2. pro účely kontroly reprodukčních vlastností 2.1. pořadí vrhu
2.2. počet všech a z toho živě narozených selat podle pohlaví
2.3. identifikační čísla selat ve vrhu
2.4. počet struků narozených selat
2.5. počet a identifikační čísla dochovaných selat od 18 do 24 dní věku
3. pro účely evidence potomstva 3.1. čísla selat určených k odchovu podle pohlaví
3.2. výsledky testování a posuzování výkrmových vlastností a masné užitkovosti v polních testech
3.3. hodnocení zevnějšku odchovávaných prasat
3.4. údaje o prodeji kanečků a prasniček z chovu
3.5. vyřazení zvířat z odchovu
4. pro účely testování a posuzování výkrmových vlastností unifikovaným polním testem 4.1. identifikační číslo zvířat
4.2. věk a hmotnost na začátku testu a při ukončení testu
4.3. průměrný denní přírůstek od narození do začátku testu a do konce testu, přírůstek v testu
4.4. evidence spotřeby krmiva (podle šlechtitelského programu)
4.5. výsledky ultrazvukového měření masné užitkovosti

Záznamy vedené chovateli a oprávněnými osobami při kontrole užitkovosti

Vstupní doklady v chovech s kontrolou užitkovosti obsahují identifikační údaje ve formě přidělených čísel chovatele a chovu a obsahují zejména hlášení uvedená v tabulce č. 4.

Tabulka č. 4

Název dokladu Obsah hlášení
Hlášení vrhu Identifikační číslo plemenice, datum oprášení a počet všech a živě narozených selat, popřípadě datum zmetání
Hlášení o kontrole reprodukčních vlastností Identifikační číslo plemenice, datum kontroly, počet dochovaných selat při kontrole v 18 až 24 dnech stáří
Zařazení plemeníka nebo plemenice při nákupu v zahraničí Identifikační číslo zvířete, linie a ústřední registr kance, plemeno, datum narození, struky, kód země původu zvířete
Vyřazení plemeníka nebo plemenice z evidence Linie a ústřední registr kance nebo identifikační číslo plemenice, datum a důvod vyřazení
Lineární hodnocení typu, konstituce a zevnějšku Linie a ústřední registr kance nebo identifikační číslo plemenice, body za hodnocení
Hlášení potomstva Identifikační číslo matky, identifikační čísla selat, pohlaví, počet struků
Výkaz o výsledcích vlastní užitkovosti Identifikační číslo selete a výsledky zjištěné při testování vlastní užitkovosti
Hlášení o prodeji Identifikační číslo zvířete, výsledek hodnocení, identifikační údaje kupujícího
Hlášení o výsledku zjišťování genetických markerů Identifikační číslo zvířete, markery

Předávání záznamů pověřené osobě

Oprávněné osoby předávají správné a úplné záznamy zjištěné při testování a posuzování prasat a evidované chovatelem a oprávněnou osobou pověřené osobě.

Tyto údaje jsou předávány jako hlášení formou vstupních dokladů písemně nebo pomocí elektronických médií a to jedenkrát týdně, pokud dojde ke změně těchto údajů.

C. OVCE A KOZY

Záznamy vedené oprávněnými osobami a chovateli při testování a posuzování

Tabulka č. 5

A. Chovatel zjišťuje a eviduje tyto údaje:
1. identifikační číslo a datum narození plemenice
2. datum porodu
3. četnost vrhu a pohlaví narozených mláďat
4. datum vyřazení plemenice
5. identifikační číslo a označení plemeníka v ústředním registru
B. Oprávněná osoba zjišťuje a eviduje tyto údaje:
1. pro účely testování a posuzování reprodukce a růstových schopností 1.1 identifikační číslo plemenice
1.2. označení plemeníka v ústředním registru
1.3. datum porodu plemenice
1.4. počet všech a z toho živě narozených mláďat podle pohlaví
1.5. počet odchovaných mláďat na vrh a rok
1.6. identifikační čísla jehňat a kůzlat
1.7. živou hmotnost jehňat a kůzlat u všech typů ovcí a masných plemen koz
1.8. živou hmotnost beranů a kozlů při hodnocení
2. pro účely testování a posuzování mléčné užitkovosti u dojných plemen ovcí a koz dojivosti 2.1. typ prováděné kontroly
2.2. datum provedené kontroly
2.3. pořadí laktace
2.4. množství nadojeného mléka při kontrole v kg
mléčných složek 2.5. obsah bílkovin, tuku a laktózy
3. pro účely testování a posuzování produkce potní vlny a srsti u vlnařských plemen ovcí a srstnatých plemen koz vlna ovcí 3.1. datum kontroly stříže vlny
3.2. hmotnost nastříhané potní vlny
srst koz 3.3. datum kontroly stříže nebo vyčesávání
3.4. množství nastříhané nebo vyčesané potní srsti
4. pro účely popisu a hodnocení zevnějšku plemenných a chovných ov koz 4.1. identifikační číslo zvířete
4.2. datum narození, plemeno a užitkový typ
4.3. datum hodnocení
4.4. výsledky hodnocení

Předávání záznamů pověřené osobě

Oprávněné osoby předávají správné a úplné záznamy zjištěné při testování a posuzování ovcí a koz a evidované chovatelem a oprávněnou osobou písemně nebo pomocí elektronických medií pověřené osobě průběžně, nejpozději však 15. 1. a 15. 8. kalendářního roku.

Doklad o výsledku výběru plemeníka obsahuje:

Tabulka č. 6

1. datum a místo konání výběru
2. identifikační číslo, datum narození, plemennou příslušnost
3. údaje o původu
4. jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele
5. jméno, popřípadě jména, příjmení a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
6. údaje o plemenné hodnotě plemeníka, případně živé hmotnosti stanovené šlechtitelským programem, s výjimkou plemeníků z dovozu, hmotnosti a zevnějšku plemeníka
7. výsledek výběru
8. jméno a podpis hodnotitele

D. DRŮBEŽ

Záznamy vedené oprávněnými osobami a chovateli při testování a posuzování

Tabulka č. 7

1. reprodukční vlastnosti - líhnivost z vložených násadových vajec
2. užitkové vlastnosti - snáška a hmotnost vajec
3. exteriérové znaky - jsou hodnoceny podle bodové stupnice na základě stanovených standardů jednotlivých
a) plemenný typ, rámec a pohlavní výraz
b) hlava
c) trup
d) krk, křídla, ocas a nohy
e) charakter a zbarvení peří
f) konstituce, stavba kostry a kondice

Tyto vlastnosti a znaky se hodnotí podle vlastních šlechtitelských a hybridizačních programů. Výsledky hybridizace a testace kombinační návaznosti linií a populací drůbeže jsou podkladem pro výběr nejvhodnějších finálních hybridů. K plemenitbě drůbeže mohou chovatelé používat plemeníky a plemenice, ze kterých je potomstvo prověřováno v tuzemských testačních zařízeních.

Předávání záznamů pověřené osobě

Oprávněné osoby předávají správné a úplné záznamy zjištěné při testování a posuzování drůbeže a evidované chovatelem a oprávněnou osobou písemně nebo pomocí elektronických médií pověřené osobě.

E. VČELY

Záznamy vedené oprávněnými osobami a chovateli při testování a posuzování

Rodokmenová karta (rodokmen matky) obsahuje záznamy o 3 generacích předků, ve kterých jsou uvedeny v každé generaci evidenční číslo matky a evidenční číslo matky trubců, kterými byla matka osemeněna.

Záznam o kontrole užitkovosti a dědičnosti, který je přílohou rodokmenové karty obsahuje údaje obsažené v tabulce č. 8.

Tabulka č. 8

1. datum vy líhnutí matky
2. datum inseminace
3. začátek kladení
4. datum případné expedice
5. místo umístění matky a číslo včelstva, kam byla přidána
6. údaje o zhodnocení včelstva za 1. - 3. užitkový rok a. celková užitkovost včelstva v kg a v %
b. mírnost, sezeni, rojivost,celkový rozvoj, stavba
c. tolerance k nemocem
7. údaje o výměně matky nebo o její ztrátě
8. údaje o průměrné užitkovosti potomstva (matek - dcer) za 1. užitkový rok

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.

A. Řád plemenářské evidence plemenných ryb

Řád plemenářské evidence plemenných ryb obsahuje:

a) výsledky užitkovosti mlíčáků a jikernaček, včetně původu a identifikace

1.  značku mlíčáka/jikernačky (registrační číslo)

2.  individuální identifikační číslo (mikročipové značky)

3. pohlaví

4. původ mlíčáka/jikernačky (rodiče a prarodiče, resp. rodičovská a prarodičovská hejna)

5.  věkovou kategorii

6. jméno nebo název chovatele

7.  identifikaci chovu

8.  genetická vzdálenost mezi plemeny a diagnostické markery plemene/jedince

9. při testování výkonnosti: plastické znaky, reprodukční užitkovost, procento přežití a hmotnost

10. při odhadu plemenné hodnoty: meristické znaky, plastické znaky, reprodukční vlastnosti, procento přežití a úroveň dosažené hmotnosti,

b) výsledky testů meziplemenných kříženců

1. původ testovaného hejna

2.  věkovou kategorii

3. jméno nebo název chovatele

4.  identifikaci chovu

5.  genetická vzdálenost rodičovských plemen/linií

6. plastické znaky, reprodukční užitkovost a výsledky testování.

B. Řád plemenářské evidence včel

Řád plemenářské evidence včel popisuje strukturu dokumentace v plemenném chovu včel, základní dokumenty, postupy a formuláře, doporučené postupy a formuláře.

Základními dokumenty jsou:

1. Chovatelský řád

2. Příručka plemenářské práce

3. Seznam šlechtitelských chovů a chovů v uznávacím řízení.

Závaznými pracovními postupy jsou:

1. Značení matek ve šlechtitelských chovech

2. Vedení matriky matek a evidenčních lístků matek

3. Vedení ročního přehledu hodnocení včelstev

4. Kontrolu plemenné příslušnosti

5. Kontrolu zdravotního stavu včelstev

Značení matek ve šlechtitelských chovech

Matky šlechtitelských chovů (uznaných, oblastních a rozmnožovacích) se označují značkami, přilepenými na hruď, s čísly od 1 do 99. Značky jsou barevně rozlišeny podle tabulky č. 9.

Tabulka č. 9

matky vylíhlé v letech,
jejichž letopočet konči
barva
1 nebo 6 bílá
2 nebo 7 žlutá
3 nebo 8 červená
4 nebo 9 zelená
5 nebo 0 modrá

Evidenční číslo matky je složeno z 5 - 6 písmen a 6 číslic tak, že

a) 1. až 3. písmeno označuje plemennou příslušnost a zemi původu,

b) 4. až 6. písmeno označuje zkratku místa chovu matky,

c) 1. a 2. číslice označuje rok narození matky,

d) 3. až 6. číslice pořadové číslo matky, pod kterým je zapsána v matrice.

Úplné evidenční číslo matky se uvádí ve tvaru:

číslo matky - číslo její matky/ číslo matky trubců

V případě, že je uvedeno v pozici matky trubců Fl, následuje číslo matky matky trubců.

V případě přirozeně pářené matky se uvádí za / zkratka H (hromadný výběr), R (rojová), TV (tichá výměna nebo N (nouzová).)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.

Ústřední registr plemeníků

Údaje v ústředním registru plemeníků (tabulka č. 10) jsou evidované na základě žádosti majitele plemeníka (tabulka č. 11).

Tabulka č. 10

Plemeníci
býcia) označení býka v ústředním registru plemeníků - třímístné číslo linie a třímístné pořadové číslo ústředního registru uvnitř linie (jednotlivé linie jsou označovány svými názvy na 10 alfanumerických znaků a současně třímístnými alfabetickými zkratkami)
b) jméno a identifikační číslo býka
c) původ býka minimálně do 2. generace předků1)
d) plemeno býka
e) plemena všech zvířat v původu
f) datum narození
g) číslo testu pro ověření původu nebo stanovení genetického typu
h) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se býk narodil
i) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
hřebci2)a) označení hřebce v ústředním registra plemeníků - čtyřmístné pořadové číslo ústředního registru
b) identifikační číslo hřebce
c) jméno hřebce
d) barva hřebce
e) původ hřebce podle podmínek stanovených řádem plemenné knihy, ve které je zapsán
f) plemeno
g) plemena předků v původu, pokud jsou známa
h) datum narození
i) číslo testu stanoveného genetického typu
j) příjmení, jméno a trvalý pobyt3) nebo název a sídlo3) chovatele, u kterého se hřebec narodil
k) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
l) datum zápisu a označení plemenné knihy, do které byl hřebec zapsán
kanci4)a) označení kance v ústředním registru plemeníků - čtyřmístné číslo linie a pětimístné pořadové číslo ústředního registru uvnitř linie (jednotlivé linie jsou označovány názvy na nejvýše 15 alfanumerických znaků a současně nejvýše čtyřmístnými alfabetickými zkratkami)
b) identifikační číslo kance
c) původ kance
d) plemeno kance
e) datum narození
f) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se kanec narodil
g) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
h) číslo testu stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona
berania) označení berana v ústředním registru plemeníků - čtyřmístné číslo linie a čtyřmístné pořadové číslo ústředního registru uvnitř linie (jednotlivé linie jsou označovány svými názvy na 10 alfanumerických znaků a současně třímístnými alfabetickými zkratkami)
b) identifikační číslo berana
c) datum narození
d) označení plemene
e) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se beran narodil
f) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
g) číslo testu stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona
kozlia) označení kozla v ústředním registru plemeníků - třímístné číslo linie a pořadové číslo kozla v ústředním registru plemeníků (jednotlivé linie jsou označovány svými názvy na 10 alfanumerických znaků)
b) identifikační číslo kozla
c) datum narození
d) označení plemene
e) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo chovatele, u kterého se kozel narodil
f) příjmení, jméno a trvalý pobyt nebo název a sídlo majitele
g) číslo testu stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona

Poznámky:

1) U býků náležejících k málopočetným plemenům, pro která není v ČR vedena plemenná kniha, lze uvádět známý počet generací předků.

2)

a) Dojde-li k vyřazení hřebce ze všech plemenných knih hřebců, není dále zapsán ani v ústředním registru plemeníků, je již v tomto registru pouze evidován.

b) Hodnocení plemeníků málopočetných nebo dovezených plemen podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona se provádí posouzením dokladů o zápisu hřebce do plemenné knihy v zahraničí.

3) U hřebců dovezených ze zahraničí lze uvádět pouze jméno a příjmení nebo název chovatele, u kterého se hřebec narodil.

4) Ústřední registr kanců se dělí na dvě části:

a) kanci z domácího genofondu, kteří se zařazují do těchto oddílů:

1. oddíl, ve kterém jsou registrováni čistokrevní kanci působící v šlechtění,

2. oddíl, ve kterém jsou registrováni čistokrevní kanci působící v rozmnožovacích a užitkových chovech,

3. oddíl, ve kterém jsou registrováni hybridní kanci působící v užitkových chovech,

b) kanci chovatelských podniků.

Zařazení kance do prvního oddílu navrhuje kupující při hlášení prodeje pověřené osobě, jde-li o kance nakoupené jak do inseminačních stanic s cílem jejich využívání ve šlechtění, tak o kance nakoupené do přirozené plemenitby ve šlechtitelských chovech. Do prvního oddílu ústředního registru kanců se zapíše nejvýše tolik kanců plemena bílé ušlechtilé, landrase a české výrazně masné po stejném otci, kolik stanoví šlechtitelský program; při větším počtu kanců se shodným otcem se další kanci automaticky zařazují do druhého oddílu.

Každá část i oddíl mají samostatné číselné řady a samostatný způsob označování.

Tabulka č. 11

A. Plemeník, s výjimkou hřebců náležejících k plemenům, pro která není v České republice vedena plemenná kniha, je zapsán v ústředním registru plemeníků na základě žádosti jeho majitele.Součástí žádosti je: 1. u plemeníků z tuzemského chovua) doklad o výběru plemeníka do plemenitby s kladným výsledkem výběru
b) doklad o zápisu plemeníka do chovného registru v případě chovatelského podniku prasat
c) u býků osvědčení o ověření původu s výsledkem „původ souhlasí s uvedenými rodiči“
d) osvědčení o stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona
e) potvrzení o původu plemenných zvířat nebo doklad o původu prasat
2. u plemeníků a inseminačních dávek přemístěných z členských zemí Evropské unie nebo dovezených ze třetích zemía) potvrzení o původu vydané zahraniční chovatelskou organizací5)
b) u býků a hřebců osvědčení o stanovení genetického typu podle § 12 odst. 5 zákona
c) u býků a jejich inseminačních dávek doklad o plemenné hodnotě pokud se stanovuje
d) doklad o zápisu plemeníka do plemenné knihy nebo chovného registru v České republice, s výjimkou plemen, pro která není v České republice vedena plemenná kniha nebo chovný registr
B. Hřebec náležející k plemeni, pro které není v České republice vedena plemenná kniha, je zapsán v ústředním registru plemeníků na základě žádosti jeho majitele.Součástí žádosti je: a) doklad o výběru plemeníka do plemenitby vydaný zahraniční chovatelskou organizací nebo doporučení chovatelské organizace, která tuto plemennou knihu v České republice zastupuje, pokud nejsou plemennou knihou stanovené podmínky výběru
b) osvědčení o stanovení genetického typu
c) potvrzení o původu vydané zahraniční chovatelskou organizací

Poznámka:

5) V případě oslů může být potvrzení o původu vydané tuzemským uznaným chovatelským sdružením.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.

Provozní záznamy vedené na inseminační stanici

A. SKOT

Obsah provozních záznamů vedených na inseminační stanici

Tabulka č. 12

Druh evidence Obsah provozních záznamů
1. stájová evidence plemenného býka a) identifikační číslo býka
b) značka a číslo ústředního registru plemenného býka
c) datum narození
2. evidence o ustájených býcích o příjmu býka na stanici, jeho přesunu popřípadě úhynu
3. záznam o odběru býků a) množství odebraného ejakulátu
b) kvalita odebraného ejakulátu
c) stupeň ředění
d) předpokládaná výroba inseminačních dávek
4. denní záznam o výrobě inseminačních dávek
5. záznam o morfologickém vyšetření spermatu zejména výskyt abnormálních spermií
6. záznamy o zásobách a uložení inseminačních dávek
7. expediční list záznamy o prodeji nebo přesunu inseminačních dávek

Předávání záznamů pověřené osobě

Provozovatel inseminační stanice předává správné a úplné záznamy uvedené v tabulce č. 13 písemně nebo pomocí elektronických médií. Záznamy za kalendářní rok předává jednou ročně do 1. března následujícího kalendářního roku.

Tabulka č. 13

Druh evidenceObsah provozních záznamů
1. stájová evidence plemenného býkaa) identifikační číslo býka b) značka a číslo ústředního registru plemenného býka c) doba působení býka na stanici

B. KONĚ

Obsah provozních záznamů vedených na inseminační stanici

Tabulka č. 14

Druh evidence Obsah provozních záznamů
1. záznam o odběru spermatu a) číslo ústředního registru a jméno hřebce
b) datum odběru spermatu a jeho hodnocení
c) počet inseminačních dávek
d) způsob konzervace
2. záznam o výdeji inseminačních dávek a) jméno, název odběratele
b) datum výdeje
c) číslo ústředního registru a jméno hřebce
d) datum odběru spermatu
e) počet vydaných inseminačních dávek
3. záznam o plemeníkovi a) identifikační údaje plemeníka
b) potvrzení o původu
c) všechny záznamy veterinárního dozoru
d) připouštěcí rejstřík hřebce používaného k inseminaci, který vydává osoba pověřená vedením ústřední evidence prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení

Předávání záznamů pověřené osobě

Provozovatel inseminační stanice předává správné a úplné záznamy písemně nebo pomocí elektronických médií pověřené osobě.

C. PRASATA

Obsah provozních záznamů vedených na inseminační stanici

Tabulka č. 15

Druh evidence Obsah provozních záznamů
1. stájová evidence kance a) identifikační číslo kance
b) číslo ústředního registru kance
c) datum narození kance
2. evidenční karta kance a) identifikační údaje kance
b) potvrzení o původu
c) všechny záznamy veterinárního dozoru
d) ostatní doklady týkající se kance
3. záznam o odběru spermatu všechny údaje o hodnoceném spermatu včetně jeho zpracování a kontroly přežitelnosti spermií v chronologickém sledu
4. záznam o výdeji inseminačních dávek a) jméno, název odběratele
b) datum výdeje
c) datum odběru spermatu
d) číslo ústředního registru a linie kanců
e) počet inseminačních dávek

Předávání záznamů pověřené osobě

Provozovatel inseminační stanice předává správné a úplné záznamy písemně nebo pomocí elektronických médií pověřené osobě.

D. OVCE A KOZY

Obsah provozních záznamů vedených na inseminační stanici

Tabulka č. 16

Druh evidence Obsah provozních záznamů
1. stájová evidence plemeníka a) identifikační číslo plemeníka
b) číslo ústředního registru plemeníka
c) plemeno a datum narození plemeníka
2. evidenční karta plemeníka a) identifikační údaje plemeníka
b) záznamy veterinárního dozoru
c) ostatní doklady týkající se plemeníka
3. záznam o odběru spermatu všechny údaje o hodnoceném spermatu včetně jeho zpracování a kontroly přežitelnosti spermií v chronologickém sledu
4. záznam o výdeji inseminačních dávek a) jméno, název odběratele
b) datum výdeje
c) datum odběru spermatu
d) číslo ústředního registru a linie plemeníků
e) počet inseminačních dávek

Předávání záznamů pověřené osobě

Provozovatel inseminační stanice předává správné a úplné záznamy písemně nebo pomocí elektronických médií pověřené osobě.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.

Záznamy o provádění inseminace

A. SKOT

Obsah záznamů o provádění inseminace a podrobnosti jejich předávání pověřené osobě

Tabulka č. 17

Název dokladu Minimální obsah záznamů Způsob vedení záznamů
Průvodní list skotu a) datum inseminace Osoba oprávněná k provádění inseminace zaznamenává údaje o inseminaci do průvodního listu skotu.
b) označení býka v ústředním registru plemeníků
Inseminační výkaz a) datum inseminace Osoba oprávněná k provádění inseminace vede „inseminační výkaz“ písemnou formou, nebo pomocí elektronických médií a předává jej do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla inseminace provedena, jako vstupní doklad pověřené osobě. Způsob předávání dokladů, včetně jejich oprav stanoví pověřená osoba, která zpracovává, vyhodnocuje a zveřejňuje výsledky inseminace.
b) označení býka v ústředním registru plemeníků
c) identifikační číslo plemenice
d) inseminační technik

B. KONĚ

Obsah záznamů o provádění inseminace a podrobnosti jejich předávání pověřené osobě

1. Oprávněná osoba nebo chovatel provádějící inseminaci obdrží prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení od pověřené osoby připouštěcí rejstřík. Připouštěcí rejstřík obsahuje 4 průpisové připouštěcí lístky se stejným registračním číslem, do kterých se zaznamenávají údaje uvedené v tabulce č. 18.

Tabulka č. 18

Připouštěcí lístkyObsah záznamů
první a druhý připouštěcí lísteka) jméno, identifikační číslo, plemeno, otec a matka, barva a slovní popis zapuštěné klisny, oddíl plemenné knihy, do které je klisna zapsána
b) jméno, příjmení, název, adresa majitele klisny
c) typ zapuštění (inseminace krátkodobě konzervovaným spermatem, inseminace dlouhodobě konzervovaným spermatem, přirozená plemenitba, embryotransfer)
d) jméno a číslo ústředního registru hřebce, kterým byla klisna zapuštěna
e) označení, ve které plemenné knize je hřebec zapsán
í) datum zapuštění
g) stanice hřebců, na které hřebec působí
třetí a čtvrtý připouštěcí lístek - hlášení o narození hříběteobsahují údaje uvedené na prvních dvou připouštěcích lístcích a dále: a) datum narození hříběte, základní barvu, číslo hříběte v registrační knize koní, číslo čipu nebo výžehu
b) pohlaví hříběte
c) údaje o narozeném hříběti (živé, mrtvé, dvojčata)
d) grafický popis hříběte (pouze na posledním lístku)
e) údaje o reprodukčním cyklu klisny (zmetání, vstřebání plodu, jalová po zapuštění)
f) místo narození hříběte
První a druhý připouštěcí lístek (dále jen „PL“) zůstávají v připouštěcím rejstříku. Po skončení připouštěcího období je prvopis zaslán prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení pověřené osobě (nejpozději do konce příslušného roku). Druhý PL je určen pro potřebu uznaného chovatelského sdružení. Pokud se nevede v ČR plemenná kniha pro příslušné plemeno, zasílá držitel hřebce první PL přímo pověřené osobě, druhý PL si ponechá.
Třetí a čtvrtý PL jsou po připuštění klisny předávány držitelem hřebce majiteli klisny. Třetí PL slouží jako hlášenka o narození hříběte a zasílá se do 21 dnů po porodu příslušnému pracovníkovi označujícímu koně. Čtvrtý PL majitel hříběte předkládá při označení a registraci hříběte. Pracovník označující koně do něj zaznamenává přidělené číslo hříběte v registrační knize koní, číslo čipu nebo výžehu a grafický popis hříběte, včetně dalších předepsaných údajů a zajistí jeho zaslání pověřené osobě k vystavení průkazu koně.

2. Oprávněná osoba nebo chovatel provádějící inseminaci zaznamenává údaje o inseminaci a inseminované plemenici podle tabulky č. 19.

Tabulka č. 19

Způsob inseminace Způsob vedení záznamů
Při inseminaci dlouhodobě konzervovaným spermatem do připouštěcího rejstříku a chovateli klisny vystaví příslušné 2 připouštěcí lístky
Při inseminaci krátkodobě konzervovaným spermatem do průvodní karty inseminační dávky a chovatel klisny jí vyplněnou zasílá obratem osobě oprávněné k provozování inseminační stanice nebo reprodukčního centra koní, která zaznamená údaje do připouštěcích lístků a vystaví chovateli klisny příslušné 2 připouštěcí lístky

3. Údaje do připouštěcího rejstříku, popřípadě do průvodní karty inseminační dávky, jsou zaznamenány na základě potvrzení o původu nebo průkazu koně.

4. Oprávněná osoba nebo chovatel provádějící inseminaci předává zpět vyplněný připouštěcí rejstřík prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení osobě pověřené vedením ústřední evidence do konce kalendářního roku.

5. Pro vedení záznamů o inseminaci plemene klusák platí ustanovení uvedené v příloze č. 10.

C. PRASATA

Obsah záznamů o provádění inseminace a podrobnosti jejich předávání pověřené osobě

Tabulka č. 20

Evidence vedená chovatelem
Druh evidence Obsah záznamů
1. stájová evidence plemenice a) identifikační číslo plemenice
b) datum narození
c) datum posledního porodu plemenice
2. evidenční karta plemenice a) identifikační číslo plemenice
b) datum narození
c) datum všech zapuštění, po kterých plemenice zabřezla
d) číslo ústředních registrů připouštěných plemeníků
e) datum každého porodu
f) počty všech a živě narozených selat

Tabulka č. 21

Evidence vedená osobou oprávněnou k provádění inseminace nebo chovatelem o chovech s kontrolou užitkovosti, která je předávána pověřené osobě
Druh evidence Forma vedení Obsah evidence
Inseminační výkaz písemně nebo elektronicky a) identifikační údaje chovatele
b) identifikační číslo plemenice
c) datum a pořadí inseminace
d) linie a ústřední registr kance

D. OVCE A KOZY

Obsah záznamů o provádění inseminace a podrobnosti jejich předávání pověřené osobě

a) Chovatelé vedou stájový zápisník plemenic zařazených do inseminace, do kterého zaznamenávají identifikační čísla a data narození plemenic a osoby oprávněné a chovatelé provádějící inseminaci do něj zaznamenávají údaje o každé inseminaci.

b) Pověřená osoba přejímá, zpracovává a vyhodnocuje údaje o inseminaci bahnic jen na základě žádosti chovatele, jemuž předává vyhodnocené údaje v dohodnutých termínech a za smluvních podmínek.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.

Provozní záznamy o získávání a vpravování embryí a vaječných buněk a podrobnosti předávání těchto záznamů chovateli a pověřené osobě

Obsah provozních záznamů o získávání a vpravování embryí a vaječných buněk

Osoba provozující středisko pro přenos embryí vede záznamy uvedené v tabulce č. 22.

Tabulka č. 22

1. Záznamy o přenosových týmech registrační číslo týmu
2. Záznamy o dárkyních a) kód plemene
b) identifikační číslo dárkyně
3. Záznamy o příjemkyních a) kód plemene
b) identifikační číslo příjemkyně
4. Záznamy o zmrazených embryích a) kód plemene
b) identifikační číslo plemenice
c) datum odběru
d) počet zmrazených embryí
5. Prodeji a vývozu embryí a) počet embryí
b) země, kam byla embrya prodána

Předávání provozních záznamů o získávání a vpravování embryí a vaječných buněk chovateli a pověřené osobě

Osoba provozující středisko pro přenos embryí předává správné a úplné záznamy písemně nebo pomocí elektronických médií pověřené osobě.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.

Rozsah záznamů o přirozené plemenitbě u koní a oslů a způsob jejich předávání pověřené osobě

A. KONĚ A OSLI

(mimo anglického plnokrevníka a klusáka)

1. Chovatel zajišťující přirozenou plemenitbu zaznamenává po každém připuštění předepsané údaje podle pokynů uvedených v tab. č. 18 přílohy č. 8 do připouštěcího rejstříku, který obdrží prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení od osoby pověřené vedením ústřední evidence a vystaví majiteli klisny připouštěcí lístky. V případě, že se pro příslušné plemeno nevede plemenná kniha v ČR, obdrží držitel hřebce připouštěcí rejstřík na základě žádosti přímo od pověřené osoby.

2. Údaje jsou do připouštěcího rejstříku zaznamenávány na základě potvrzení o původu nebo průkazu koně.

3. Chovatel zajišťující přirozenou plemenitbu předává zpět vyplněný připouštěcí rejstřík prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení osobě pověřené vedením ústřední evidence do konce kalendářního roku.

B. ANGLICKÝ PLNOKREVNÍK A KLUSÁK

1. Připouštěcí rejstřík u anglického plnokrevníka a klusáka sestává z 4 průpisových připouštěcích lístků se stejným registračním číslem, které obsahují:

a) název a adresu osoby pověřené vedením ústřední evidence

b)  název stanice hřebců

c) číslo lístku s označením „pro plnokrevný chov"

d)  jméno klisny

e) rok narození klisny

f) otce a matku klisny

g)  základní barvu klisny

h)   číslo průkazu totožnosti klisny

i)   jméno a adresu majitele klisny

j)   jméno hřebce, kterým byla klisna připuštěna

k)   data připuštění (první a poslední skok v každé říji)

l)   potvrzení držitele hřebce o tom, že byla provedena kontrola totožnosti klisny podle průkazu totožnosti a že klisna byla připuštěna přirozenou plemenitbou

m) datum vystavení lístku

n) podpis držitele hřebce

2. První dva připouštěcí lístky zůstávají v připouštěcím rejstříku a jsou zaslány pověřené osobě prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení do 21 dnů po skončení připouštěcí sezóny.

3. Třetí lístek je určen pro držitele hřebce.

4. Čtvrtý lístek je určen pro majitele klisny a slouží jako hlášení chovatele o výsledku připouštění a obsahuje vedle údajů uvedených v bodě a) až n):

a) údaje o výsledku připuštění, datum narození, pohlaví a barvu hříběte,

b) datum a podpis majitele klisny

Tento lístek zasílá chovatel prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení osobě pověřené vedením ústřední evidence do 3 týdnů po ohřebení klisny (u klisen, které nemají živé hříbě nejpozději do 31. 8. v roce následujícím po připuštění.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 448/2006 Sb.

Označení obalů spermatu, embryí, vaječných buněk, násadových vajec a plemenného materiálu ryb a včel

A. SKOT

Požadavky na identifikaci spermatu:

a) Na obalu spermatu pocházejícího ze stanice v České republice a uváděného do oběhu v České republice musí být při odběru, zpracování, uchovávání a transportu uvedeno „označení býka v ústředním registru plemeníků" podle přílohy č. 6, tabulka č. 10, býci, písm. a).

b) Na obalu ostatního spermatu musí být při odběru, zpracování, uchovávání a transportu uvedeno jméno a identifikační číslo býka podle přílohy č. 6, tabulka č. 10, býci, písm. b).

c) Pejeta se zmrazeným spermatem je označena (směrem od zavařeného konce)

kód plemeneoznačení býka v ústředním registru plemeníkůdatum odběru spermatukód inseminační stanice (kód Evropské unie, popřípadě kód národní)

Poznámka:

Pokud je uváděn národní kód inseminační stanice, uvádí se za ním ISO kód země.

B. KONĚ A OSLI

Požadavky na identifikaci spermatu:

a) Na obalu spermatu musí být při odběru, zpracování, uchovávání a transportu uvedeno datum odběru spermatu a kód inseminační stanice.

b) Na obalu spermatu pocházejícího ze stanice v České republice a uváděného do oběhu v České republice musí být při odběru, zpracování, uchovávání a transportu uvedeno „označení hřebce v ústředním registru plemeníků" podle přílohy č. 6, tabulka č. 10, hřebci, písm. a).

c) Na obalu ostatního spermatu musí být uvedeno identifikační číslo hřebce podle přílohy č. 6, tabulka č. 10, hřebci, písm. b).

C. PRASATA

Požadavky na identifikaci spermatu:

a) Na obalu spermatu musí být při odběru, zpracování, uchovávání a transportu uvedeno „označení kance v ústředním registru plemeníků" podle přílohy č. 6, tabulka č. 10, kanci, písm. a) a datum odběru spermatu; u velkoobjemových obalů také počet inseminačních dávek spermatu.

b) Na vzorku pro laboratorní kontrolu přežitelnosti spermií na inseminační stanici (kontrolní vzorek) musí být uvedeno „označení kance v ústředním registru plemeníků" podle přílohy č. 6, tabulka č. 10, kanci, písm. a) a datum odběru spermatu.

D. OVCE A KOZY

Požadavky na identifikaci spermatu:

a) Na obalu spermatu musí být při odběru, zpracování, uchovávání a transportu uvedeno „označení berana v ústředním registru plemeníků" podle přílohy č. 6, tabulka č. 10, berani, písm. a).

b) Na obalu spermatu musí být při odběru, zpracování, uchovávání a transportu uvedeno „označení kozla v ústředním registru plemeníků" podle přílohy č. 6, tabulka č. 10, kozli, písm. a).

Poznámky pod čarou

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

2) Směrnice Rady 77/504/EHS ze dne 25. července 1977 o čistokrevném plemenném skotu.
Směrnice Rady 79/268/EHS ze dne 5. března 1979, kterou se mění směrnice 77/504/EHS o čistokrevném plemenném skotu.
Směrnice Rady 87/328/EHS ze dne 18. června 1987 o přijetí čistokrevného plemenného skotu do plemenitby.
Směrnice Rady 88/661/EHS ze dne 19. prosince 1988 o zootechnických normách pro plemenná prasata.
Směrnice Rady 89/361/EHS ze dne 30. května 1989 o čistokrevných plemenných ovcích a kozách.
Směrnice Rady 90/118/EHS ze dne 5. března 1990 o přijetí čistokrevných plemenných prasat do plemenitby.
Směrnice Rady 90/119/EHS ze dne 5. března 1990 o hybridech chovných prasat.
Směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.
Směrnice Rady 90/427/EHS ze dne 26. června 1990 o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s koňovitými uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích.
Směrnice Rady 91/174/EHS ze dne 25. března 1991 o zootechnických a genetických podmínkách uvádění čistokrevných zvířat na trh a o změně směrnic 77/504/EHS a 90/425/EHS.
Směrnice Rady 94/28/ES ze dne 23. června 1994, kterou se stanoví zásady zootechnických a genealogických podmínek pro dovoz zvířat, spermatu, vajíček a embryí ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 77/504/EHS o čistokrevném plemenném skotu.
Směrnice Rady 2005/24/ES ze dne 14. března 2005, kterou se mění směrnice 87/328/EHS, pokud jde o střediska pro skladování spermatu a o používání vaječných buněk a embryí čistokrevného plemenného skotu.

3) Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 1984 o kritériích pro zápis skotu do plemenných knih (84/419/EHS).

4) Rozhodnutí Komise ze dne 10. ledna 1996 o kritériích pro zápis a evidování koňovitých do plemenných knih pro chovné účely (Text s významem pro EHP) (96/78/ES).

5) Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1989 stanovující podmínky pro zařazení (zápis) do plemenných knih pro čistokrevná chovná prasata (89/502/EHS).

6) Rozhodnutí Komise ze dne 10. května 1990 o kritériích pro zápis čistokrevných plemenných ovcí a koz do plemenných knih (90/255/EHS).

7) Rozhodnutí Komise (ES) č. 2005/379 ze dne 17. května 2005 o potvrzení o původu zvířete a údajích o původu čistokrevného plemenného skotu, jeho spermatu, vajíček a embryí.

8) Rozhodnutí Komise (EHS) č. 90/258 ze dne 10. května 1990 o zootechnických osvědčeních pro čistokrevné plemenné ovce a kozy, jejich sperma, vajíčka a embrya.

9) Rozhodnutí Komise (EHS) č. 89/503 ze dne 18. července 1989, kterým se stanoví osvědčení pro čistokrevná plemenná prasata, jejich sperma, vajíčka a embrya.
Rozhodnutí Komise (EHS) č. 89/506 ze dne 18. července 1989, kterým se stanoví osvědčení pro hybridy chovných prasat, jejich sperma, vajíčka a embrya.

Přesunout nahoru