Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 447/2006 Sb.Vyhláška o genetických zdrojích zvířat

Částka 145/2006
Platnost od 19.09.2006
Účinnost od 01.10.2006
Zrušeno k 18.03.2017 (72/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

447

VYHLÁŠKA

ze dne 1. září 2006

o genetických zdrojích zvířat

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 14 odst. 19 zákona:


§ 1

Vzor žádosti o zařazení do Národního programu

Vzor žádosti o zařazení osob a genetických zdrojů zvířat do Národního programu je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Podrobnosti o rozsahu a způsobu hodnocení genetických zdrojů zvířat

(1) Určená osoba1) hodnotí populaci genetických zdrojů zvířat každoročně na základě údajů poskytnutých účastníky Národního programu, pověřenou osobou2) a uznaným chovatelským sdružením. Hodnocenými údaji jsou alespoň

a) počty plemeníků a plemenic v reprodukci,

b) počty dcer a synů nově zařazených do plemenitby po jednotlivých plemenících a plemenicích,

c) podíl plemeníků v populaci v procentech,

d) věk plemenic při prvním porodu a při vyřazení z plemenitby.

(2) Na základě údajů z genobanky hodnotí určená osoba1) každoročně počty

a) plemeníků a plemenic zahrnutých do programu dlouhodobého uchovávání vzorků v hluboce zmrazeném stavu,

b) vzorků uloženého spermatu, vaječných buněk a embryí,

c) vzorků uložených pro stanovení DNA.

(3) Užitkové a další specifické vlastnosti jedinců zařazených do Národního programu jsou hodnoceny určenou osobou1) v rámci Národního programu pro příslušný genetický zdroj zvířete.

(4) Souhrnné výsledky hodnocení genetických zdrojů zvířat předkládá určená osoba1) formou výroční zprávy za kalendářní rok Ministerstvu zemědělství vždy do konce března následujícího roku.

§ 3

Podrobnosti o rozsahu a způsobu vedení dokumentace o genetických zdrojích zvířat účastníkem Národního programu

(1) Účastník Národního programu vede písemně nebo pomocí elektronických médií dokumentaci pro příslušný genetický zdroj zvířete, a to alespoň údaje o původu, pohlaví, identifikačním čísle zvířete3), počtu, přemístění zvířete3), plemenitbě a užitkovosti jedinců, stád nebo hejn.

(2) Určená osoba1) vede dokumentaci o genetických zdrojích zvířat formou počítačové databáze. Dokumentace, kterou uchovává určená osoba1), musí být chráněna před neoprávněným nebo nahodilým přístupem k údajům, před jejich ztrátou, zničením nebo změnou, před neoprávněnými přenosy a kopírováním.

§ 4

Velikost vzorků genetických zdrojů zvířat

Za minimální velikost vzorku genetického zdroje zvířete poskytovaného pro účely přirozené plemenitby účastníkem Národního programu se považuje u vzorku

a) dlouhodobě uchovávaného spermatu v hluboce zmrazeném stavu u hřebců a býků množství 50 dávek; u beranů, kozlů a kanců množství 20 dávek od plemeníka,

b) krve odebrané in vivo u koní, skotu, ovcí, koz a prasat množství 10 ml; u králíků, nutrií množství 1 ml; u drůbeže a ryb množství 0,1 ml,

c) srsti, peří a podobně odebrané in vivo množství 50 mg,

d) buněčných tkání odebraných u savců, ptáků a ryb post mortem množství 100 mg; u včel množství 10 mg.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2006.


Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.


Příloha k vyhlášce č. 447/2006 Sb.

Vzor žádosti o zařazení osob a genetických zdrojů zvířat do Národního programu

Vzor žádosti o zařazení osob a genetických zdrojů zvířat do Národního programu

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb.

2) § 2 odst. 1 písm. o) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 130/2006 Sb.

3) § 2 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených.

Přesunout nahoru