Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 442/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

Částka 143/2006
Platnost od 18.09.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zrušeno k 26.12.2020 (515/2020 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

442

VYHLÁŠKA

ze dne 31. srpna 2006,

kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 21 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu1) způsobem umožňujícím dálkový přístup včetně osnovy popisu postupů podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona.

§ 2

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

(1) Povinný subjekt zveřejňuje informace ve struktuře, v pořadí, s označením a uvozovacím textem podle přílohy.

(2) V případě územních samosprávných celků, jejichž součástí je více povinných subjektů, se informace zveřejňují pouze jednou.

§ 3

Osnova popisu postupů, které povinný subjekt dodržuje

(1) Povinný subjekt zveřejňuje popisy postupů podle osnovy uvedené v příloze č. 2. Popisy postupů zveřejňuje v pořadí, s číslem a uvozovacím textem podle přílohy č. 2.

(2) Popis postupu podle přílohy č. 2 zveřejňuje povinný subjekt tak, aby jej bylo možno zobrazit v rozsahu:

a) základních informací, které tvoří položky č. 3 až 8, 10 až 16, 28 a 29 osnovy popisu postupu,

b) rozšířených informací, které tvoří základní informace podle písmene a) a položky č. 9, 17, 19, 20, 23 a 24 osnovy popisu postupu,

c) úplných informací,

a aby bylo možné tyto jednotlivé celky informací zobrazit samostatně.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Ministryně:
Ing. Bérová v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 442/2006 Sb.

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

Označení a uvozovací textObsah položky
1. NázevÚplný název povinného subjektu.
Uvádí se vždy bez zkratek.
2. Důvod a způsob založeníDůvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi. Jako textová informace se vždy uvádí zřizovatel, nadřízený orgán*), případně další nadřízené úřady, pokud se liší přímé vedení od metodického.
3. Organizační strukturaPopis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.
Uvádí se jako textová informace, schéma nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, včetně dalších informací o vnitřních útvarech (odborech a odděleních) povinného subjektu.
Lze uvést také
a) seznam podřízených povinných subjektů (z hlediska podávání opravných prostředků) jako textovou informaci nebo hypertextový odkaz na internetové stránky s uvedenými informacemi,
b) seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu. Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, případně s hypertextovým odkazem na internetové stránky příslušné organizace.
4. Kontaktní spojeníKontaktní údaje povinného subjektu.
Uvádějí se rovněž kontaktní údaje jednotlivých vnitřních útvarů nebo pracovišť s upřesňujícími informacemi; to neplatí, vylučuje-li to zvláštní právní předpis**).
4.1 Kontaktní poštovní adresaStrukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená k doručování poštovních zásilek. Pokud povinný subjekt používá více kontaktních poštovních adres, uvádějí se i další upřesňující informace o účelu jejich použití; na prvním místě se uvede adresa sídla, k níž se jako účel použití uvede „Sídlo“.
Adresa se uvádí ve struktuře
a) označení adresáta, pokud se liší od názvu povinného subjektu, uvedeného v bodě 1.,
b) název ulice nebo jiného veřejného prostranství, pokud se v daném místě užívají, číslo popisné (případně evidenční)/číslo orientační (pokud bylo přiděleno)
c) název obce, části obce, pokud není součástí názvu adresní pošty,
d) poštovní směrovací číslo přidělené povinnému subjektu nebo adresní poště a název adresní pošty.
Lze uvést i kód adresy z územně-identifikačního registru ÚIR-ADR***) s hypertextovým odkazem.
V případě, že jako kontaktní poštovní adresa se používá poštovní přihrádka, uvádí se adresa ve struktuře
a) označení adresáta, pokud se liší od názvu povinného subjektu, uvedeného v bodě 1.,
b) údaj „poštovní přihrádka" nebo jiný obdobný údaj doplněný číslem přihrádky,
c) poštovní směrovací číslo přidělené povinnému subjektu nebo adresní poště a název adresní pošty.
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvuAdresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu.
Adresa se uvádí ve struktuře
a) označení úřadovny (pracoviště), pokud se liší od názvu povinného subjektu, uvedeného v bodě 1.,
b) název ulice nebo jiného veřejného prostranství, pokud se v daném místě užívají, číslo popisné (případně evidenční)/číslo orientační, pokud bylo přiděleno,
c) název obce, části obce apod.,
Lze uvést i kód adresy z územně-identifikačního registru ÚIR-ADR s hypertextovým odkazem.
4.3 Úřední hodinyÚřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy.
4.4 Telefonní číslaTelefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.
Čísla se uvádějí bez mezinárodní předvolby. Vnitřní linka (bez provolby) se uvádí za lomítkem.
4.5 Čísla faxuČísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.
Čísla se uvádějí bez mezinárodní předvolby.
4.6 Adresa internetové stránkyElektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného subjektu s hypertextovým odkazem.
Uvádí se hypertextový odkaz.
4.7 Adresa e-podatelnyElektronická adresa všech elektronických podatelen povinného subjektu s hypertextovými odkazy.
Uvádí se hypertextový odkaz.
V případě, že povinný subjekt používá více elektronických podatelen, uvádějí se i další upřesňující informace o účelu použití.
4.8 Další elektronické adresyDalší elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších pracovníků povinného subjektu.
Uvádí se hypertextový odkaz.
U každé elektronické adresy se uvádí upřesňující informace (účel použití, případně jméno adresáta).
5. Případné platby lze poukázatBankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.
Uvádí se číslo účtu (včetně případného předčíslí), kód banky, účel platby.
Uvádějí se i symboly platby, pokud jsou při platbě požadovány (konstantní symbol, variabilní symbol, specifický symbol).
Uvádějí se rovněž informace o jiných způsobech platby.
6. IČIdentifikační číslo povinného subjektu.
7. DIČDaňové identifikační číslo povinného subjektu.
Uvádí se, pokud je povinný subjekt plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud povinný subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty, uvede se tato skutečnost.
8. Dokumenty-
8.1 Seznamy hlavních dokumentůSeznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.
Na dokumenty, které má povinný subjekt k dispozici v elektronické podobě lze poukázat hypertextovým odkazem.
8.2 RozpočetÚdaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.
Uvádí se schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy.
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi.
9. Žádosti o informaceMísto a způsob, jak získat příslušné informace.
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.
10. Příjem žádostí a dalších podáníMísto a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.
11. Opravné prostředkyMísto, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje.
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.
12. FormulářeSeznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat.
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, pro formuláře v elektronické podobě vždy hypertextovým odkazem včetně příslušné elektronické služby, pokud existuje.
13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situacíPopisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.
Uvádí se hypertextovým odkazem na internetové stránky s osnovami popisů postupů podle přílohy č. 2 nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi.
14. Předpisy-
14.1 Nejdůležitější používané předpisyPřehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.
Uvede se rovněž, kde a kdy jsou tyto předpisy přístupné k fyzickému nahlédnutí.
Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky obsahující text předpisů.
14.2 Vydané právní předpisyPřehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.
Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky, kde je text příslušných právních předpisů již zveřejněn.
15. Úhrady za poskytování informací-
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informacíSazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb****).
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informacíUsnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.
Usnesení se uvádějí nejméně za dva poslední roky.
Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.
16. Licenční smlouvy-
16.1 Vzory licenčních smluvVzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.
Vzory licenčních smluv se uvádějí v takové formě, aby mohly být žadatelem o informaci přizpůsobeny konkrétní žádosti a použity jako návrh na uzavření licenční smlouvy, a to i s možností dálkového přístupu.
16.2 Výhradní licenceLicenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.
Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona.
Výroční zprávy se uvádějí nejméně za dva poslední roky. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku.
Pokud povinný subjekt začleňuje údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací do obecné výroční zprávy obsahující informace o jeho činnosti jako její samostatnou část (§ 18 odst. 2 zákona), lze uvést celou obecnou výroční zprávu.
Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 442/2006 Sb.

Osnova popisu postupu

Povinný subjekt zveřejňuje vždy informace, které jsou předmětem položek č. 3 až 13, 17, 19, 20, 25 a 27 až 29 osnovy popisu postupu, a informace, které jsou předmětem ostatních položek osnovy popisu postupu, pokud jsou mu známy.

Není-li u příslušné položky uveden způsob uvedení, uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky či na veřejný informační systém s uvedenými informacemi.

Číslo a uvozovací textObsah položkyZařazení informace
1. Identifikační čísloOznačení postupu, který povinný subjekt dodržuje při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů. Uvádí se jedinečná identifikace stanovená správcem veřejného informačního systému obsahujícího návody na řešení životních situací.úplná
2. KódKód životní situace podle číselníku+). Uvádí se kód stanovený správcem veřejného informačního systému obsahujícího návody na řešení životních situací.úplná
3. Pojmenování (název) životní situace.Uvede se jako nadpis.základní, uvádí se vždy
4. Základní informace k životní situaci.Uvede se jako popisná textová informace.základní, uvádí se vždy
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)Kdo je oprávněn podat žádost, iniciovat jednání apod. (dále jen „žadatel“) a jaké musí splňovat základní podmínky (např. plnoletost, jiné právním předpisem dané podmínky).základní, uvádí se vždy
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situaceDalší podmínky a požadavky, které musí být splněny, aby mohlo být dosaženo výsledku (např. příjem nižší než určitý násobek životního minima), a postup pro řešení životní situace.základní, uvádí se vždy
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situaceZpůsob, jakým je možno iniciovat řešení životní situace, zahájit řízení, podat žádost apod. (je-li nutná osobní návštěva, používá-li se listinná nebo elektronická podoba žádosti apod.).základní, uvádí se vždy
8. Na které instituci životní situaci řešitNázev instituce (orgánu veřejné správy či jiného subjektu), která záležitosti spojené s řešením životní situace vyřizuje.základní, uvádí se vždy
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešitKonkrétní organizační útvar (případně konkrétní pracovník) a kde (na jaké adrese, případně patro, číslo místnosti, úřední hodiny, telefonní číslo apod.) záležitosti související s řešením životní situace vyřizuje.rozšířená, uvádí se vždy
10. Jaké doklady je nutné mít s sebouPotřebné doklady a další podklady požadované po žadateli pro řešení životní situace.základní, uvádí se vždy
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispoziciFormuláře používané při řešení životní situace požadované právním nebo doporučené interním předpisem.základní, uvádí se vždy
Uvede se označení předpisu, název formuláře, místo, kde jej lze získat, a způsob, jak jej získat. Je-li k dispozici elektronická podoba nebo přímo aplikace pro elektronické podání formuláře, uvede se na ně odkaz (u formuláře se umožní jeho stažení).
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhraditSprávní a jiné poplatky.základní, uvádí se vždy
Uvede se výše poplatků, způsob placení (hotově, kolek, poštovní poukaz-složenka, jiný způsob), zda se platí předem, a další související informace.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízeníLhůty a termíny.základní, uvádí se vždy
Uvedou se lhůty a termíny závazné jak pro žadatele, tak pro povinný subjekt nebo jinou instituci, která záležitosti související s řešením životní situace vyřizuje.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situaceDalší dotčení účastníci řešení životní situace.základní
Uvedou se další dotčení účastníci, jejichž zájmy budou muset být při řešení životní situace zohledněny.
Uvádí se, pokud je známo.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadoványPopis dalších činností požadovaných po žadateli (např. organizační opatření a omezení, možnosti objednání nebo pořadník).základní
Uvádí se, pokud takové činnosti jsou požadovány.
16. Elektronická služba, kterou lze využítNázev funkční elektronické služby, která umožňuje řešení životní situace.základní, uvádí se vždy
Uvádí se hypertextovým odkazem, pokud taková služba existuje.
17. Podle kterého právního předpisu se postupujeČíslo a název příslušného právního předpisu (předpisy vydávané ve Sbírce zákonů a v Úředním věstníku Evropské unie) a úplné označení příslušného ustanovení.rozšířená, uvádí se vždy
Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace a pokud je to možné s hypertextovými odkazy na internetové stránky, kde je text aktuálního znění příslušných ustanovení právních předpisů již zveřejněn.
18. Jaké jsou související předpisyOznačení souvisejících předpisů.úplná
Uvede se úplný název, číslo, druh právního nebo jiného souvisejícího předpisu, kde je předpis publikován, dále úplné označení příslušného ustanovení, pokud je to vzhledem k rozsahu možné. Uvádějí se související předpisy, jejichž místní působnost je omezena jen na určité území, např. obecně závazné vyhlášky a nařízení obce a kraje, usnesení příslušných orgánů (rady, zastupitelstva) apod.
Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace a pokud je to možné s hypertextovými odkazy na internetové stránky, kde je text aktuálního znění příslušných ustanovení souvisejících předpisů již zveřejněn.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňujíMísto, lhůta a způsob pro podání opravného prostředku (např. odvolání), a všechny s ním související požadavky kladené na toho, kdo opravný prostředek podává, včetně názvu příslušného formuláře, způsobu a místa, kde jej lze získat.rozšířená, uvádí se vždy
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnostíSankce, které mohou být uplatněny vůči fyzické osobě (podnikající fyzické nebo právnické osobě) nebo orgánu veřejné správy při nedodržení předepsaných povinností, postupů, podmínek apod.rozšířená, uvádí se vždy
21. Nejčastější dotazyVybrané otázky, související s životní situací, a stručné odpovědi na ně.úplná
22. Další informaceSouvisející informace umožňující se seznámitúplná
a) se širším kontextem životní situace, s běžnými lhůtami vyřízení apod.,
b) odkud jsou čerpány potřebné finanční zdroje atd.
Uvádí se zpravidla jako doprovodná informace nebo hypertextovým odkazem.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné forměJiné informační zdroje, komunikační formy.rozšířená
Uvede se, kde a za jakých podmínek jsou k dispozici. Uvedené informační zdroje mohou obsahovat jak informace obsažené ve struktuře dle této přílohy, tak i další rozšířené či zpřesňující informace o popisovaném postupu.
Uvádějí se zpravidla jako doprovodné informace nebo hypertextovými odkazy.
24. Související životní situace a návody, jak je řešitŽivotní situace související s danou životní situací (postupy při jejich řešení) a další související odkazy (např. na právní předpisy).rozšířená
Uvádějí se zpravidla jako doprovodné informace nebo hypertextovými odkazy.
25. Za správnost popisu odpovídá útvarOznačení útvaru odpovědného správce popsaného řešení životní situace.úplná, uvádí se vždy
Uvádí se identifikace pracoviště (orgánu, organizačního útvaru, případně funkce).
26. Kontaktní osobaJméno osoby - odpovědného správce popsaného řešení životní situace.úplná
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dniDatum, od kterého popis řešení životní situace platí.úplná, uvádí se vždy
28. Popis byl naposledy aktualizovánDatum poslední aktualizace nebo verifikace správnosti popisu řešení životní situace.základní uvádí se vždy
29. Datum konce platnosti popisuDatum konce platnosti popisu řešení životní situace.základní uvádí se vždy
Uvádí se, pokud je stanoveno. Pokud datum konce platnosti není stanoveno, uvede se „Nestanoveno“.
Datum se uvádí, pokud je předem známa změna pravidel od určitého budoucího data, např. pokud vstoupí v platnost nový právní předpis, upravující řešení životní situace.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situacePřípadná upřesnění a poznámky, především pro zaměstnance orgánů veřejné správy, kterým mohou pomoci při orientaci v životní situaci žadatele.úplná

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.

*) § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

**) Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

***) Registr adres všech stavebních objektů, které mají číslo popisné nebo evidenční, vedený v informačním systému veřejné správy.

****) § 3 nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

+) § 2 písm. h) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru