Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 433/2006 Sb.Vyhláška o výčtu bezpečnostního materiálu

Částka 139/2006
Platnost od 08.09.2006
Účinnost od 08.09.2006
Zrušeno k 01.01.2014 (407/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

433

VYHLÁŠKA

ze dne 18. srpna 2006

o výčtu bezpečnostního materiálu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 1 odst. 2 zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem):


§ 1

Výčet bezpečnostního materiálu, který je členěný podle skupin uvedených v příloze k zákonu o nakládání s bezpečnostním materiálem, je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Urban v. r.


Příloha k vyhlášce č. 433/2006 Sb.

Výčet bezpečnostního materiálu

Skupina 1

a) plamenomety včetně samohybných,

b) vyvíječe dýmu nebo plynů, které způsobují znehybnění osoby, její poranění či usmrcení.

Skupina 2

a) zdroje vysokého jednorázového provozního výkonu, které byly konstruovány pro použití se zbraní, nebo jsou takto využívány,

b) minové rozněcovače, příslušenství k zatarasování minovým materiálem, zařízení k mechanickému pozemnímu i leteckému kladení min.

Skupina 3

a) zařízení pro řízení palby, vedení a navádění střel,

b) zařízení pro detekci, rekognoskaci nebo identifikaci cíle a čidlová integrovaná zařízení,

c) zaměřovače a výpočetní technika bombardovacích letounů, dělostřelecké zaměřovače.

Skupina 4

Vozidla schopná provozu, jimiž jsou

a) mostní tanky, vyprošťovací tanky, jeřábové tanky a ženijní stroje na tankových podvozcích,

b) obrněná vozidla a obrněné transportéry,

c) pancéřové železniční vlaky.

Pro účely této vyhlášky se za neschopná provozu považují taková vozidla, u nichž byly trvale vyjmuty motopřevodové součásti.

Skupina 5

Vojenské výbušniny, hnací látky, pyrotechnické prostředky, prostředky na zaminování a odminování terénu a speciální paliva, na které se nevztahuje zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.

Skupina 6

a) bojové letouny a vrtulníky a jiné letouny a vrtulníky se speciálními konstrukčními znaky souvisejícími s vojenským použitím, pokud jsou schopné provozu,

b) letecké motory pro letouny a vrtulníky podle písmene a),

c) bezpilotní létající prostředky, včetně dálkově pilotovaných leteckých prostředků a nezávislých programovatelných prostředků, jejich odpalovací zařízení, podpůrné pozemní vybavení, včetně povelového a ovládacího zařízení, pokud jsou schopné provozu.

Pro účely této vyhlášky se za neschopná provozu považují letadla, která mají trvale vyjmuty součásti pohonu a odstraněny závěsy těchto pohonných jednotek.

Skupina 7

a) rušicí a protirušicí zařízení, včetně přístrojů elektronických proti-opatření a proti-proti opatření, jako jsou přístroje pro zavádění vnějších nebo mylných signálů do radarových nebo rádiových komunikačních přijímačů a přístroje jiným způsobem omezující příjem, provoz nebo účinnost elektronických přijímačů protivníka včetně jeho zařízení pro protiopatření, pokud jsou funkční,

b) rušicí a protirušicí zařízení, jako jsou přístroje pro zavádění vnějších nebo mylných signálů do systémů navedení střel v infračerveném pásmu nebo do pozorovacích systémů v infračerveném pásmu nebo do zobrazovacích zařízení cílů vyzařujících tepelnou energii nebo do komunikačních spojů v infračerveném pásmu a přístroje jiným způsobem omezující provoz nebo účinnost systémů pracujících v infračerveném pásmu včetně jejich zařízení pro protiopatření, pokud jsou funkční,

c) frekvenční agilní trubice,

d) elektronické systémy nebo zařízení konstruované pro zjišťování a monitorování elektromagnetického spektra nebo k napadání takového zjišťování a monitorování, pokud jsou funkční,

e) zařízení k protiopatřením pod vodou, včetně akustického a magnetického rušení a klamání a zařízení pro zavádění vnějších nebo mylných signálů do sonárních přijímačů,

f) bezpečnostní zařízení pro zpracování dat, k ochraně dat, přenosových a signálních linek, používající číslicové procesy,

g) identifikační, autentizační a čtecí zařízení a zařízení ke klíčovému zpracování.

Skupina 8

a) trenažéry operačních letů, radarové cílové trenažéry, dělostřelecká výcviková zařízení, letové simulátory včetně centrifug pro výcvik pilotů nebo astronautů,

b) radarové trenažéry, navigační trenažéry, zbraňové trenažéry, trenažéry bezpilotních létajících prostředků a mobilní výcvikové jednotky,

c) systémy zobrazování pro simulátory.

Skupina 9

Speciálně konstruované součásti, jimiž jsou

a) převodní elektrooptická zařízení pro světlo v infračerveném pásmu,

b) zesilovací elektronky obrazu,

c) mikrokanálkové desky,

d) elektronky nízkoúrovňového světla televizních kamer,

e) infračervená detektorová pole,

f) pyroelektrické elektronky televizních kamer,

g) kryogenní chladiče používané ve vojenských tepelně zobrazujících systémech.

Skupina 10

a) laserové systémy speciálně konstruované pro destrukci nebo způsobující minutí cíle s takovým kontinuálním nebo pulzním výkonem, aby způsobily destrukci podobnou jako při použití konvenční munice,

b) systémy svazků energeticky nabitých částic schopné destrukce cíle, nebo způsobující minutí cíle, tedy takové urychlovače, které vystřelují nabité nebo neutrální svazky částic s destrukčními účinky v cíli,

c) radiofrekvenční systémy vysokého výkonu schopné destrukce nebo způsobující minutí cíle působící takovou pulzní silou nebo vysokou střední silou, jež vytvářejí dostatečně intenzivní pole, schopné vyřadit elektronické soustavy vzdálených cílů,

d) speciálně konstruované součásti systémů podle písmen a), b) nebo c) zahrnující

1. zařízení vývinu primární síly, skladování energie, spínání, řízení výkonu síly a manipulace s palivem,

2. podsystémy vyhledávání a sledování cíle,

3. podsystémy schopné vyhodnotit škody na cíli, destrukci nebo minutí cíle,

4. zařízení pro manipulaci, šíření a usměrňování svazků paprsků,

5. zařízení se schopností rychlého směrování paprsků pro rychlé vícecílové operace,

6. adaptivní optika,

7. injektory pro paprsky negativních vodíkových iontů, jež poskytují průměrné injekční proudy vyšší než 50 mA s jasností paprsku, které jsou definované jako proud dělený produktem ortogonální transverze, normalizované odmocniny střední čtvercové emitace větší než 40A/(cm2 . mrad2) při kinetické energii 20 ke V, nebo

8. speciálně konstruované součásti pro tato zařízení,

e) zařízení speciálně konstruovaná pro detekci a identifikaci systémů a obranu proti nim uvedených v písmenech a), b) nebo c) a jejich speciálně konstruované součásti,

f) fyzikální zkušební modely a příslušná dokumentace pro systémy, zařízení a součásti uvedené v písmenech a) až e).

Skupina 11

Kamery a elektrooptická zobrazovací zařízení, včetně radarových zobrazovacích čidel v infračerveném pásmu, ať již záznamových nebo přenášejících přes datové spoje, speciálně konstruované pro užití v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, včetně průzkumných, pokud jsou funkční.

Přesunout nahoru