Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 415/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu

Částka 133/2006
Platnost od 25.08.2006
Účinnost od 01.09.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

415

VYHLÁŠKA

ze dne 18. srpna 2006,

kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 61a odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 136/2006 Sb., podle § 182 odst. 1 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., a v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí podle § 20 odst. 9 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 136/2006 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška1) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství2) technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů3) obsažených v nosiči dat cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji vydávaného státnímu občanu České republiky4), cizineckého pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji vydávaného cizinci s pobytem na území České republiky5) a cestovního dokladu azylanta se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji vydávaného cizinci, kterému byl na území České republiky udělen azyl6) (dále jen "cestovní doklad"), včetně postupu při pořizování biometrických údajů u osob s neobvyklými anatomickými nebo fyziologickými předpoklady pro zobrazení obličeje nebo pořízení otisků prstů na pravé a levé ruce.

§ 2

Biometrické údaje žadatele o vydání cestovního dokladu (dále jen "žadatel") pořizuje orgán příslušný k vydání cestovního dokladu nebo zastupitelský úřad, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem7), (dále jen "příslušný orgán") při zpracování žádosti o vydání cestovního dokladu (dále jen "žádost") snímáním podoby a otisků prstů žadatele digitální technologií.

§ 3

(1) Žadatel je snímán v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu digitálního fotoaparátu a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu digitálního fotoaparátu a aby jeho pohled směřoval do objektivu digitálního fotoaparátu. Zobrazení obličeje musí splňovat technické parametry podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství8).

(2) Zobrazení obličeje zachycuje neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy.

(3) Zobrazení obličeje se do nosiče dat zpracuje i tehdy, neodpovídá-li z důvodu neobvyklých anatomických nebo fyziologických předpokladů žadatele v plném rozsahu požadavkům podle odstavce 1 nebo 2.

§ 3a

(1) Z každé ruky se pořídí otisk jednoho prstu. Nejdříve se snímá otisk ukazováku pravé ruky. Není-li dosaženo požadované kvality otisku ukazováku, snímá se postupně otisk palce, prostředníku nebo prsteníku pravé ruky, dokud otisk nevyhoví požadované kvalitě. V případě, že žádný z otisků prstů pravé ruky nedosáhne požadované kvality, je vybrán otisk prstu, který má nejlepší bodové ohodnocení stanovené pro otisk prstu s nižší kvalitou. Obdobně se postupuje u levé ruky. Otisky prstů musí splňovat technické parametry podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství8) a musí se shodovat s otisky prstů pořízenými pro účely ztotožnění bezprostředně po pořízení otisků prstů podle věty první až páté.

(2) Pokud má žadatel anatomické nebo fyziologické předpoklady, které neumožní pořídit otisk žádného prstu z jedné ruky, pořídí se otisk pouze jednoho prstu druhé ruky.

(3) Pokud žadateli nelze z důvodů uvedených v odstavci 2 pořídit žádný otisk prstu, otisky prstů se nepořizují.

(4) V nosiči dat je zpracován údaj o tom, otisk kterého prstu byl pořízen, včetně údaje o kvalitě otisku prstu.

§ 4

(1) Biometrické údaje pořízené podle § 2 až 3a, popřípadě údaj, že nosič dat neobsahuje otisky prstů, se použijí pro vytvoření datového souboru, který se připojuje k elektronicky zpracované žádosti určené pro výrobu cestovního dokladu; datový soubor se před jeho připojením k žádosti uzavírá ochranným kódem. Zobrazení obličeje se použije rovněž pro tisk fotografie na tištěném vyhotovení elektronicky zpracované žádosti.

(2) Žadatel stvrdí svým podpisem správnost a úplnost elektronicky zpracované žádosti na jejím tištěném vyhotovení. Příslušný orgán opatří elektronicky zpracovanou žádost a připojený datový soubor bezpečnostním kódem a zaručeným elektronickým podpisem9) identifikujícím oprávněnou úřední osobu zpracovávající žádost.

(3) Ochranné a bezpečnostní kódy podle odstavců 1 a 2 jsou přidělovány automaticky systémem pro elektronické zpracování žádosti. Systémem pro elektronické zpracování žádosti se rozumí vstupní zpracovatelská část informačního systému, v němž jsou podle zvláštního právního předpisu10) zpracovávány údaje o vydání cestovního dokladu nebo údaje o jeho držiteli obsažené v žádosti.

§ 5

(1) Biometrické údaje a jejich další zpracovávání musí vždy zaručovat individuálnost pořízených údajů a jejich originalitu.

(2) Systém pro elektronické zpracování žádosti nesmí komunikovat s žádnými informačními systémy, popřípadě s jinými elektronickými médii, s výjimkou informačního systému evidence obyvatel a informačních systémů, v nichž jsou podle zvláštního právního předpisu10) zpracovávány údaje o vydání cestovního dokladu nebo údaje o jeho držiteli obsažené v žádosti.

§ 6

Příslušný orgán postupuje při ověřování přesnosti biometrických údajů v nosiči dat s biometrickými údaji tak, aby byly vyloučeny jakékoli jiné, byť i nesystematické operace s těmito údaji, zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úpravu nebo pozměňování, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměnu nebo kombinování.

§ 7zrušeno


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2006.


Ministr:
Mgr. Bublan v. r.

Poznámky pod čarou

1) Je vydána k provedení a v mezích zákonů, které již byly přizpůsobeny přímo použitelnému předpisu Evropských společenství.

2) Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy.

3) § 5 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 136/2006 Sb.
§ 111 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 136/2006 Sb.
§ 61 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 136/2006 Sb.

4) § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 329/1999 Sb., ve znění zákona č. 559/2004 Sb. a zákona č. 136/2006 Sb.

5) § 113 odst. 1 a 2 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 428/2005 Sb. a zákona č. 136/2006 Sb.

6) § 61 odst. 1 a 2 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 136/2006 Sb.

7) § 20 odst. 2 a 3 zákona č. 329/1999 Sb., ve znění zákona č. 136/2006 Sb.
§ 164 odst. 2 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 428/2005 Sb. a zákona č. 136/2006 Sb.
§ 61 odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 136/2006 Sb.

8) Čl. 2 písm. c) a čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2252/2004, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009.

9) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

10) § 20 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., ve znění zákona č. 136/2006 Sb.
§ 158 odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 136/2006 Sb.
§ 71 odst. 6 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 136/2006 Sb.

Přesunout nahoru