Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 393/2006 Sb.Vyhláška o zdravotní způsobilosti

Částka 124/2006
Platnost od 09.08.2006
Účinnost od 01.01.2007
Zrušeno k 01.10.2019 (226/2019 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

393

VYHLÁŠKA

ze dne 26. července 2006

o zdravotní způsobilosti

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:


§ 1

Druhy lékařských prohlídek

(1) Druhy lékařských prohlídek jsou:

a) vstupní prohlídka,

b) periodická prohlídka,

c) mimořádná prohlídka,

d) výstupní prohlídka.

(2) Při lékařské prohlídce podle odstavce 1 se zjišťuje zdravotní stav občana, který se uchází o přijetí do služebního poměru, nebo příslušníka. Součástí lékařské prohlídky je zjišťování anamnestických dat. Na základě zhodnocení zjištěného zdravotního stavu, posouzení výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných vyšetření posuzované osoby a nároků kladených na činnost odpovídající výkonu služby na služebním místě, na které je nebo má být občan nebo příslušník ustanoven, se posuzuje jeho zdravotní způsobilost. Za zdravotně způsobilou nelze uznat osobu, jejíž zdravotní stav nesplňuje podmínky stanovené v příloze č. 1.

§ 2

Vstupní prohlídka

(1) Vstupní prohlídka se provádí

a) u občana před přijetím do služebního poměru,

b) u příslušníka před ustanovením na služební místo, pro které je stanoven jiný zvláštní požadavek na zdravotní způsobilost,

c) u příslušníka, u něhož má dojít k rozšíření činnosti nad rámec posouzení zdravotního stavu vztahujícího se k dosavadnímu výkonu služebního místa.

(2) Při vstupní prohlídce se postupuje podle § 1 odst. 2 s tím, že

a) jde-li o vstupní prohlídku podle odstavce 1 písm. a), provede se komplexní fyzikální vyšetření občana, popřípadě další odborná vyšetření, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 2, pokud jiným právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví není stanoveno jinak; podle zjištěného zdravotního stavu občana lze provést další odborná vyšetření, jejichž rozsah stanoví lékař zařízení závodní preventivní péče,

b) jde-li o vstupní prohlídku podle odstavce 1 písm. b) nebo c), provede se komplexní fyzikální vyšetření příslušníka, popřípadě další odborná vyšetření, jejichž rozsah stanoví lékař zařízení závodní preventivní péče podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka, pokud jiným právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví není stanoveno jinak.

(3) Při vstupní prohlídce při změně služebního zařazení se použijí výsledky zjištěné při výstupní prohlídce podle § 5 odst. 2 písm. b).

§ 3

Periodická prohlídka

Periodická prohlídka se provádí jednou za 2 roky ode dne provedení vstupní nebo poslední periodické prohlídky v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření, elektrokardiografického vyšetření a dalších odborných vyšetření, jejichž rozsah stanoví lékař zařízení závodní preventivní péče podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka a nároků vyplývajících ze služebního místa, pokud jiným právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví není stanoveno jinak.

§ 4

Mimořádná prohlídka

(1) Mimořádná prohlídka se provádí za účelem zjištění a posouzení toho, zda došlo nebo nedošlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k výkonu služby na služebním místě, nebo dalších skutečností stanovených touto vyhláškou.

(2) Mimořádná prohlídka se provádí, pokud

a) ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost podle zvláštních právních předpisů1),

b) byl výkon služby přerušen z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů nebo těžkého úrazu nebo onemocnění spojeného s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví,

c) došlo k přerušení výkonu služebního místa nebo služby na dobu delší než 6 měsíců.

(3) Mimořádná prohlídka se dále provádí

a) na návrh služebního funkcionáře příslušného bezpečnostního sboru, pokud příslušník vykazuje při výkonu služby takové nedostatky, že lze důvodně předpokládat, že došlo ke změně nebo ztrátě zdravotní způsobilosti k výkonu služebního místa, nebo služby,

b) z podnětu lékaře zařízení závodní preventivní péče, nebo ošetřujícího lékaře, pokud zjistí, že došlo k takové změně zdravotního stavu příslušníka, která odůvodňuje změnu zdravotní způsobilosti,

c) na žádost příslušníka, pokud vysloví důvodné podezření ze změny zdravotní způsobilosti, nebo důvodnou domněnku, že jeho zdravotní obtíže vznikly, nebo se zhoršují v souvislosti se zdravotní náročností výkonu služebního místa, na kterém je zařazen.

§ 5

Výstupní prohlídka

(1) Při výstupní prohlídce, jejímž účelem je zjištění zdravotního stavu příslušníka v době ukončení výkonu služby, se provádějí lékařská vyšetření v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření lékařem zařízení závodní preventivní péče, který popřípadě stanoví rozsah dalších odborných vyšetření podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka, pokud jiným právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví není stanoveno jinak.

(2) Výstupní prohlídka se provádí před

a) ukončením služebního poměru,

b) převedením příslušníka na služební místo, pro které je stanoven jiný zvláštní požadavek na zdravotní způsobilost, nebo před ukončením rizikového výkonu služby.

§ 6

Lékařský posudek

(1) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu služby vydaný na základě lékařské prohlídky obsahuje vždy údaje uvedené v přílohách č. 3 a č. 4.

(2) Platnost lékařského posudku končí nejpozději v den, kdy měla být provedena periodická preventivní prohlídka, nebo v den, ke kterému byl stanoven termín provedení další lékařské prohlídky.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.


Ministr:
Mgr. Bublan v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 393/2006 Sb.

Podmínky pro stanovení zdravotní klasifikace

Oddíl I

Obecná ustanovení

1. Zdravotní klasifikace v seznamu nemocí, stavů a vad (oddíl III) se člení podle zdravotní náročnosti na sloupce I až III, k nim je přiřazena klasifikační značka, která odpovídá příslušné zdravotní způsobilosti občana nebo příslušníka pro výkon služebního místa. Zdravotní klasifikace vyjadřují rozsah schopnosti pro výkon služby v bezpečnostním sboru a jsou jedním z podkladů pro vyhotovení posudku o zdravotní způsobilosti. Označují se příslušnou klasifikační značkou. Klasifikační značka „A“ vyjadřuje jeho zdravotní způsobilost pro výkon služby na služebním místě bez omezení, klasifikační značka „C“ vyjadřuje omezení jeho zdravotní způsobilosti pro výkon služby na služebním místě a klasifikační značka „D“ vyjadřuje jeho zdravotní nezpůsobilost pro výkon služby na služebním místě nebo dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost pro výkon služby.

2. Při stanovení zdravotní klasifikace “C“ se v bodu 3 lékařského posudku (příloha č.4) stanoví neschopnost pro výkon činností ze Seznamu činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu služby v bezpečnostních sborech uvedeném v oddílu II.

3. Občané a příslušníci se posuzují podle příslušného sloupce zdravotní klasifikace, který je uveden v Seznamu činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu služby v bezpečnostních sborech s ohledem na příslušné služební místo.

Oddíl II

Seznam činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu služby v bezpečnostních sborech podle katalogu činností v bezpečnostních sborech

Celní správa České republiky

Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnost Specifikace vykonávaných činností
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.1. Celní správa České republiky
vrchní inspektorbod 3
komisařbod 6

Podle sloupce II. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.1. Celní správa České republiky
vrchní referentbod 1, 2, 3
asistentbod 1, 2, 3, 4
vrchní asistentbod 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
inspektorbod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11
vrchní inspektorbod 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13
komisařbod 3, 5
vrchní komisařbod 3
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.1. Celní správa České republiky
2.1.1. Činnosti ve správě
vrchní inspektorbod 4
2.1.3. Činnosti ve výchově a vzdělávání
inspektorbod 1
vrchní inspektorbod 1
komisařbod 1
vrchní komisařbod 1
2.1.4. Činnosti v chovu a výcviku služebních zvířat
vrchní referentbod 1
asistentbod 1

Podle sloupce III. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.1. Celní správa České republiky
vrchní asistentbod 5, 6
inspektorbod 7, 8, 12
vrchní inspektorbod 6, 7, 8, 12
komisařbod 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10,11
vrchní komisařbod 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
radabod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
vrchní radabod 1, 2
vrchní státní radabod 1
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.1. Celní správa České republiky
2.1.1. Činnosti ve správě
asistentbod 1, 2
inspektorbod 1, 2, 3
vrchní inspektorbod 1, 2, 3
komisařbod 1, 2
vrchní komisařbod 1, 2
radabod 1
2.1.2. Správní činnosti
vrchní asistentbod 1, 2, 3
inspektorbod 1, 2, 3
vrchní inspektorbod 1, 2
komisařbod 1, 2, 3
vrchní komisařbod 1, 2, 3
radabod 1, 2, 3
2.1.3. Činnosti ve výchově a vzdělávání
vrchní inspektorbod 2
vrchní komisařbod 2
radabod 1
2.1.4. Činnosti v chovu a výcviku služebních zvířat
vrchní asistentbod 1
inspektorbod 1
vrchní inspektorbod 1
vrchní komisařbod 1

Vězeňská služba České republiky

Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnostSpecifikace vykonávaných činností
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.2. Vězeňská služba České republiky
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.2. Vězeňská služba České republiky
2.2.2. Další činnosti
vrchní asistentbod 1
vrchní inspektorbod 1, 2, 3
komisařbod 1, 2, 3, 4

Podle sloupce II. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.2. Vězeňská služba České republiky
referentbod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní referentbod 1, 2, 3, 4, 5
asistentbod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní asistentbod 1,2, 3, 4, 5, 6, 7
inspektorbod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní inspektorbod 1, 2, 3
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.2. Vězeňská služba České republiky
2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání
inspektorbod 1
vrchní inspektorbod 1
2.2.2. Další činnosti
asistentbod 1
inspektorbod 1

Podle sloupce III. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.2. Vězeňská služba České republiky
komisařbod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní komisařbod 1, 2, 3, 4
radabod 1, 2, 3, 4
vrchní radabod 1, 2, 3, 4
vrchní státní radabod 1
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.2. Vězeňská služba České republiky
2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání
vrchní inspektorbod 2
komisařbod 1, 2, 3, 4
vrchní komisařbod 1, 2, 3
radabod 1
vrchní radabod 1
2.2.2. Další činnosti
vrchní komisařbod 1, 2

Policie České republiky

Podle sloupce I. se jako jiný zvláštní požadavek posuzují

Služební hodnostSpecifikace vykonávaných činností
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.3 Policie České republiky
inspektorbod 5
vrchní inspektorbod 6, 7, 9
komisařbod 5, 13
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.3. Policie České republiky
2.3.12. Další činnosti
inspektorbod 1

Podle sloupce II. se jako jiný zvláštní požadavek posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.3. Policie České republiky
vrchní referentbod 1
asistentbod 1, 2, 3
vrchní asistentbod 1, 2, 3, 4
inspektorbod 4
vrchní inspektorbod 17
komisař
(s výjimkou komisaře s činností převážně administrativního charakteru)
bod 1, 2, 11
vrchní komisař
(s výjimkou vrchního komisaře s činností převážně administrativního charakteru)
bod 1, 2, 7, 8, 9, 10
rada
(s výjimkou rady s činností převážně administrativního charakteru)
bod 2, 4
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.3. Policie České republiky
2.3.5. Dopravní činnosti
vrchní inspektorbod 1
komisařbod 1
vrchní komisařbod 1
radabod 1
vrchní radabod 1
2.3.9. Činnosti ve výchově a vzdělávání
inspektorbod 1
vrchní inspektorbod 1
2.3.12. Další činnosti
vrchní referentbod 1
asistentbod 1, 2
vrchní asistentbod 1, 2
inspektorbod 2
vrchní inspektorbod 3

Podle sloupce III. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.3. Policie České republiky
vrchní referentbod 2, 3, 4
inspektorbod 1, 2, 3, 6, 7, 8
vrchní inspektorbod 1,2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
komisařbod 3, 4, 6, 7, 8,9, 10, 12
vrchní komisařbod 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13
radabod 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
vrchní radabod 1, 2, 3
vrchní státní radabod 1, 2
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.3. Policie České republiky
2.3.1. Činnosti ve správě
vrchní inspektorbod 1, 2, 3, 4, 5, 6
komisařbod 1, 2, 3, 4
vrchní komisařbod 1, 2, 3, 4
radabod 1, 2
2.3.2. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií
vrchní referentbod 1
asistentbod 1, 2, 3
vrchní asistentbod 1, 2, 3, 4
inspektorbod 1, 2, 3, 4
vrchní inspektorbod 1, 2, 3, 4, 5, 6
komisařbod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní komisařbod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
radabod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní radabod 1
2.3.3. Provozně technické činnosti
inspektorbod 1
vrchní inspektorbod 1
2.3.4. Další specializované činnosti
komisařbod 1
vrchní komisařbod 1, 2, 3
radabod 1
2.3.6. Správní činnosti
vrchní inspektorbod 1
komisařbod 1
vrchní komisařbod 1, 2
radabod 1, 2
2.3.7. Činnosti při zabezpečování protokolárních akcí a při realizaci dokumentárních a instruktážních multimediálních záznamů
asistentbod 1
inspektorbod 1
vrchní inspektorbod 1, 2
komisařbod 1
vrchní komisařbod 1
radabod 1
2.3.8. Činnosti výzkumné a vývojové
vrchní komisařbod 1
radabod 1, 2
vrchní radabod 1, 2
vrchní státní radabod 1, 2
2.3.9. Činnosti ve výchově a vzdělávání
vrchní inspektorbod 2
komisařbod 1, 2, 3, 4
vrchní komisařbod 1, 2, 3
radabod 1, 2, 3
vrchní radabod 1, 2
vrchní státní radabod 1
2.3.10. Činnost v chovu a výcviku služebních zvířat
vrchní asistentbod 1
inspektorbod 1
vrchní inspektorbod 1
komisařbod 1, 2
vrchní komisařbod 1
radabod 1
2.3.11. Činnosti zdravotnické
vrchní asistentbod 1
inspektorbod 1
vrchní inspektorbod 1
radabod 1, 2
vrchní radabod 1
2.3.12. Další činnosti
vrchní inspektorbod 1, 2, 4, 5
komisařbod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní komisařbod 1, 2, 3

Hasičský záchranný sbor České republiky

Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnostSpecifikace vykonávaných činností
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.4. Hasičský záchranný sbor České republiky
2.4.11. Další činnosti
asistentbod 1
vrchní asistentbod 1

Podle sloupce II. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.4. Hasičský záchranný sbor České republiky
referentbod 1
vrchní referentbod 1
asistentbod 1
vrchní asistentbod 1, 2
inspektorbod 1
vrchní inspektorbod 2

Podle sloupce III. se posuzují

Občané a příslušníci jmenovaní do ostatních výše neuvedených služebních hodností, kteří vykonávají výše nespecifikované činnosti. Jestliže je příslušník zařazen v jednotce hasičského záchranného sboru kraje nebo zajišťuje doplnění minimálních početních stavů v jednotce hasičského záchranného sboru kraje, je posuzován, (musí splňovat zdravotní způsobilost) podle sloupce II.

Generální inspekce bezpečnostních sborů

Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnostSpecifikace vykonávaných činností
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů
komisařbod 5
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů
2.5.8. Další činnosti
komisařbod 1
vrchní komisařbod 1

Podle sloupce II. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů
vrchní inspektorbod 1, 2, 5, 6
komisařbod 1, 2, 3
vrchní komisařbod 1, 2
radabod 1
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů
2.5.6. Činnosti ve výchově a vzdělávání
vrchní inspektorbod 1
komisařbod 1
vrchní komisařbod 1, 2

Podle sloupce III. se posuzují

1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů
vrchní inspektorbod 3, 4
komisařbod 4, 6
vrchní komisařbod 3, 4, 5, 6,7, 8,9, 10, 11
radabod 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
vrchní radabod 1, 2, 3, 4
vrchní státní radabod 1, 2
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů
2.5.1. Činnosti ve správě
vrchní inspektorbod 1, 2, 3, 4, 5, 6
komisařbod 1, 2, 3, 4
vrchní komisařbod 1, 2, 3, 4
radabod 1, 2
2.5.2. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií
vrchní inspektorbod 1, 2, 3, 4, 5, 6
komisařbod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní komisařbod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
radabod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní radabod 1
2.5.3. Provozně technické činnosti
vrchní inspektorbod 1
komisařbod 1
2.5.4. Další specializované činnosti
komisařbod 1
vrchní komisařbod 1, 2
radabod 1
2.5.5. Správní činnosti
vrchní inspektorbod 1, 2, 3
komisařbod 1, 2
vrchní komisařbod 1, 2, 3, 4
radabod 1, 2, 3, 4, 5
2.5.6. Činnosti ve výchově a vzdělávání
vrchní inspektorbod 2
radabod 1
2.5.7. Činnosti zdravotnické
radabod 1

Úřad pro zahraniční styky a informace

Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnostSpecifikace vykonávaných činností
1. Základní činnosti
vrchní inspektorbod 3
komisařbod 2
2. Podpůrné činnosti
2.1. Bezpečnostní činnost
vrchní asistentbod 1, 2
asistentbod 1
2.4. Výcvikové a vzdělávací činnosti
vrchní inspektorbod 1, 2
komisařbod 1, 2
vrchní komisařbod 1

Podle sloupce II. se posuzují

1. Základní činnosti
inspektorbod 7
komisařbod 1, 3, 7
vrchní komisařbod 4, 5, 6
radabod 1, 2, 3
2. Podpůrné činnosti
2.1. Bezpečnostní činnost
inspektorbod 1, 4
vrchní inspektorbod 1, 2

Podle sloupce III. se posuzují

Občané a příslušníci zařazovaní na ostatní výše neuvedené činnosti.

Bezpečnostní informační služba

Podle sloupce I. se posuzují

Služební hodnostSpecifikace vykonávaných činností
1. Specifické činnosti
Bezpečnostní informační služba
asistentbod 6
vrchní asistentbod 1
inspektorbod 1, 11
vrchní inspektorbod 1, 3, 18, 19
komisařbod 1, 4, 24
vrchní komisařbod 1, 4, 24
radabod 1

Podle sloupce II. se posuzují

1. Specifické činnosti
Bezpečnostní informační služba
referentbod 1
vrchní referentbod 4
asistentbod 7
vrchní asistentbod 6, 9
inspektorbod 7
vrchní inspektorbod 7, 8, 9, 21
komisařbod 2, 6, 8
vrchní komisařbod 2, 9
radabod 2, 8
2. Ostatní činnosti
Bezpečnostní informační služba
2.2. Provozně technické činnosti
referentbod 3
vrchní referentbod 2
2.4. Činnosti ve výchově a vzdělávání
vrchní inspektorbod 16
komisařbod 20

Podle sloupce III. se posuzují

1. Specifické činnosti
Bezpečnostní informační služba
asistentbod 8
vrchní asistentbod 3, 15
inspektorbod 3, 4, 6, 10, 17
vrchní inspektorbod 2, 5, 6, 12, 20
komisařbod 3, 5, 7, 11, 12, 13, 23
vrchní komisařbod 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 21, 23
radabod 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 20
vrchní radabod 1, 2, 3, 4, 7
vrchní státní radabod 1, 2
2.Ostatní činnosti
Bezpečnostní informační služba
2.1. Činnosti ve správě
referentbod 2
vrchní referentbod 1, 5
asistentbod 1, 2, 3, 9, 10
vrchní asistentbod 2, 4, 5, 11, 12
inspektorbod 2, 5, 12, 13, 14
vrchní inspektorbod 4, 13, 14, 15
komisařbod 14, 15, 16, 17, 18
vrchní komisařbod 16, 17
radabod 12, 13
vrchní radabod 5
2.2. Provozně technické činnosti
vrchní referentbod 3
asistentbod 4, 5
vrchní asistentbod 7, 8
inspektorbod 8, 9
vrchní inspektorbod 10, 11
komisařbod 9, 10
vrchní komisařbod 1, 12
radabod 21
2.3. Další specializované činnosti
vrchní inspektorbod 17
komisařbod 21, 22
vrchní komisařbod 19, 20, 22
radabod 15, 16, 19
vrchní radabod 6
2.4. Činnosti ve výchově a vzdělávání
vrchní asistentbod 10
inspektorbod 15
komisařbod 19
vrchní komisařbod 18
radabod 14
2.5. Činnosti zdravotnické
vrchní asistentbod 13, 14
inspektorbod 16
radabod 18
vrchní radabod 8

Oddíl III

ZDRAVOTNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ, ÚRAZŮ, VAD A PŘIDRUŽENÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ

Obsah:

I.Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99)
II.Novotvary (C00 - D48)
III.Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50 - D89)
IV.Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90)
V.Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99)
VI.Nemoci nervové soustavy (G00 - G99)
VII.Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59)
VIII.Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95)
IX.Nemoci oběhové soustavy (100 -199)
X.Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99)
XI.Nemoci trávící soustavy (K00 - K93)
XII.Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99)
XIII.Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99)
XIVNemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99)
XV.Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99)
XVI.Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96)
XVII.Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99)
XVIII.Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 - R99)
XIX.Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 - T98)
XX.Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V 01 - Y 9)
XXI.Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z 00 - Z 99)

Tabulka pro posouzení refrakčních vad

KódNázev nemoci, stavu nebo vadyZdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
I.II.III.
I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99)
A00 -A09Střevní infekční nemociNosičství infekčních nemocí je uvedeno pod položkou Dg.: Z 22 přenašeč (nosič infekčních nemocí)
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů. Vleklé onemocnění vzdorující léčeníDDD
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčení.Podle závažnosti poruchy funkce
postiženého orgánu a závažnosti následků
d) Následné stavy bez poruchy funkce postižených orgánů nebo vyléčené bez následkůAAA
A 15 - A 16Tuberkulóza TBC dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená i neověřená
A15.6
A16.5
TBC zánět pohrudnice bakteriologicky
a histologicky ověřený i neověřený
a) Veškeré formy TBC BK pozitivní i negativní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoliv lokalizaci Při trvale těžkých poruchách činnosti hrudních orgánů způsobených TBC onemocněnímDDDLéčení
b) Stavy po částečné resekci plíce pro TBC, i nejsou-li ve zbylé plicní tkáni RTG prokazatelná TBC ložiska, je-li dobrá funkce kardiorespiračního ústrojí a dobrý celkový stav Stavy po jiných závažných chirurgických výkonech na hrudníku provedených pro TBC plicDDC-D
c) Inaktivní TBC dýchacího ústrojí většího rozsahu. Inaktivní TBC menšího rozsahu při špatném celkovém stavu nebo s větší poruchou funkce nebo s příznaky aktivity v posledních 3 letech u uchazečů, u příslušníků HZS ČR v posledním roceDDC-D
d) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu při uspokojivém celkovém stavu jen s mírnými poruchami funkce a bez příznaků aktivity v posledním roceD C-D C-D
e) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu při příznivém celkovém stavu, bez poruch funkce, bez srůstů a pod. a bez příznaků aktivity, jestliže nebyly nikdy zjištěny mykobakterie ani rozpad a onemocnění bylo řádně léčeno antituberkulotikyDA-CA-C
f) Zhojený primární komplexAAA
A 17Tuberkulóza nervové soustavy
A 18TBC jiných orgánů
A 19Miliární tuberkulóza
a) Aktivní a inaktivní formy s vážnými následky nebo vzdorující léčbě nebo recidivující. Stavy po dobře zhojeném zánětu mozkových plenDDC-D
b) Aktivní formy menšího rozsahu, stavy s minimálními anatomickými následky a normální funkcí postižených orgánů. Inaktivní formy podle závažnosti následkůDC-DA-C
c) Stavy zhojené ad integrumDA-CA
A 20 - A 28Některé zoonotické bakteriální nemoci
A 30 - A 49Jiné bakteriální nemoci
A 39Meningokokové infekce
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení pracovní schopnosti. Vleklá onemocnění vzdorující léčeníDDD
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčeníDC-DA-C
d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následkůAAA
A 50 - A 53Syfilis
a) Ústavně prokázané formy - terciální syfilis. Následné stavy po skončení léčení se závažnými poruchami funkce postižených orgánůDDD
b) Syfilis likvoropozitivní bez známek progrese a zjistitelné ložiskové neurologické a psychiatrické symptomatologie za 3 roky po ukončení léčbyDDD
c) Následné stavy jen s nezávažnými poruchami funkce orgánů, včetně přetrvávající pozitivity séroreakceDDC-D
d) Po skončeném léčení neurosyfilis bez následných poruchDCA-C
e) Po skončení léčení bez následných poruchA-CAA
A 54 - A 64Další infekce přenášené převážně sexuálním způsobem
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu službyDDD
c) Vleklá onemocnění vzdorující léčeníDDA-C
d) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčeníPodle závažnosti poruchy funkce
postiženého orgánu
e) Následné stavy bez poruchy nebo vyléčené bez následkůAAA
A 65 - A 69Jiné spirochétové nemoci
A 70 - A 74Jiné nemoci způsobené chlamydiemi
A 75 - A 79Rickettsiózy
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů. Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčběDDD
c) Nezávažné následné stavy, které však vyžadují dlouhodobou dispenzarizaciDC-DC
d) Následné stavy bez poruchy funkce orgánů, které nevyžadují dispenzarizaci ani léčbuAAA
A 80 - A 89Virové infekce centrální nervové soustavy (CNS)
A 80Akutní poliomyelitis
A 81Pomalé virové infekce CNS
A 82Vzteklina - rabies
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy s trvalými těžšími i lehčími poruchami funkce CNS. Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčběDDC-D
c) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkce CNS po 2 letech po prodělaném onemocněníDA-CA
A 90 - A 99Virové horečky a virové hemorrhagické horečky přenášené členovci
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě.
Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů
DDD
c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce po 2 letech po prodělaném onemocněníDC-DC
d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkceDA-CA
B 00 - B 09Virové infekce charakterizované posti-žením kůže a sliznice
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě.
Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů
DDD
c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce, často recidivujícíDA-CA-C
d) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávažnou poruchou funkceAAA
B 15 - B 19Virová hepatitida
B 15Akutní hepatitida A
B 16Akutní hepatitida B
B 17Jiná akutní virová hepatitida
B 19Neurčená virová hepatitida
B 27Infekční mononukleóza
a) Stavy po ústavně prokázaných formách do 1 roku od počátku onemocnění u uchazečů,DC-DC-D
b) Stavy po 1 roce od počátku onemocnění při negativním objektivním nálezu a bez poruch funkceAAA
Následné chorobné stavy po těchto nemocech zařadit a posuzovat podle čísel nemocí, jež se vyvinuly na jejich podkladě. Tato souvislost se vyjádří tím, že se k příslušné nemoci napíše dodatek stp. B15 nebo stp. B27
B 18Chronická virová hepatitida
a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu služby. Vleklá onemocnění vzdorující léčeníDDD
b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčeníDC-DC
B 20 - B 24Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV)
R 75Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience (HIV)
Z 21Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience (HIV)
a) Aktivní onemocněníDDD
b) Laboratorní průkaz HIV bez klinických projevůD C-D A-C
B 25 - B 34Jiné virové nemoci
B 25Cytomegalovirová nemoc
B 26Epidemický zánět příušnic
a)Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů, vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklá onemocnění vzdorující léčeníDDC-D
b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánu po ukončení léčeníPodle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následkůAAA
B 35 - B 49Mykózy
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčeníDDC-D
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčeníPodle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následkůAAA
B 50 - B 64Protozoární nemoci
B 50 - B 54Malárie
B 55 - B 57Leishmanióza, africká trypanosomóza, Chagasova nemoc
B 58 - B 64Toxoplazmóza, pneumocystóza a jiné, jinde nezařazené a neurčené protozoární nemoci
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčeníDDC-D
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčeníPodle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následkůAAA
B 65 - B 83Helmintózy - hlístové nemoci
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčeníDDC-D
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčeníPodle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následkůAAA
B 85 - B 89Zavšivení, akarióza a jiná napadení
B 99Jiné a neurčené infekční nemoci
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčeníDDC-D
c) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčeníPodle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následkůAAA
B 90 - B 94Následky infekčních a parazitárních onemocnění
a) Následné stavy se závažnými a trvalými poruchami funkce postižených orgánů vedoucí k trvalému a významnému snížení schopnosti k výkonu zaměstnání. Vleklé onemocnění vzdorující léčeníD D D
b) Následné stavy s lehčím postižením funkce orgánů po ukončení léčeníPodle závažnosti poruchy funkce postiženého orgánu
c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo vyléčené bez následkůAA A
B 95 - B 97Bakteriální, virová a jiná infekční agensPouze jako dodatkové kódy
II. novotvary (C 00 - D 48)
C 00 - C 14Zhoubné novotvary rtu, ústní dutiny a hltanu
C 15 - C 26Zhoubné novotvary trávicího ústrojí
C 30 - C 39Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů
C 40 - C 41Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky
C 43 - C 44Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže
C 45 - C 49Zhoubné novotvary mezoteliální a měkké tkáně
C 50Zhoubný novotvar prsu
C 51 - C 58Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů
C 60 - C 63Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů
C 64 - C 68Zhoubné novotvary močového ústrojí
C 69 - C 72Zhoubné novotvary oka, mozku a jiných součástí CNS
C 73 - C 75Zhoubné novotvary štítné žlázy aj. žláz s vnitřní sekrecí
C 76 - C 80Zhoubné novotvary nepřesně určených ,sekundárních a neurčených lokalizací
C 81 - C 96Zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně
a) Formy léčebně neovlivnitelné, rozsáhlé s metastázamiDDD
b) Formy léčebně ovlivnitelné, do 5 let od počátku léčbyDC - DC - D
c) Formy léčebně ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivityDA - CA - C
d) Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu,u nichž se nejméně 10 let neobjevily známky aktivityC - DA - CA - C
D 00 - D 09Novotvary in situ
a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou poruchou orgánů, značně a trvale omezující funkci. Rozsáhlé formy s metastázamiDDD
b) Formy léčením ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity. Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavuDA - CA
c) Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavu,u nichž se nejméně 10 let neobjevily známky aktivityAAA
D 10 - D 36Nezhoubné novotvary
a) Neoperovatelné nebo léčením neovlivnitelné formy s těžkou poruchou orgánu, značně a trvale omezující funkci, překážející nošení výstroj a výzbrojeDDD
b) Léčebně upravené formy s následnou poruchou orgánu nezávažně omezující funkční zdatnost organismu a ztěžující nošení výstrojeDA - CA - C
c) Stavy úspěšně léčené, nepůsobící po - ruchy funkce orgánu a nebránící nošení výstroje a výzbrojeAAA
D 37 - D 48Novotvary nejistého nebo neznámého chování
a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou poruchou orgánů, značně a trvale omezující funkci. Rozsáhlé formy s metastázamiDDD
b) Formy léčením ovlivnitelné, u nichž se nejméně 5 let nedostavily známky aktivity. Stavy po úspěšném léčení při celkovém příznivém stavuDA - CA - C
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D 50 - D 89)
D 50 - D 53Nutriční anémie
a) Těžké formy snižující výkonnost organismu po neúspěšné léčběDC - DC - D
b) Lehké formy po úspěšném léčení a s dobrou výkonností organismuAAA
D 55 - D 59Hemolytické anémie
D 60 - D 64Aplastické a jiné anémie
D 65 - D 69Vady koagulace, purpura a jiné krvácivé stavy
D 70 - D 77Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů
a) Vleklé formy, ústavně prokázané, léčebně neovlivnitelnéDDD
b) Lehčí formy léčebně ovlivnitelnéDCA - C
c) Stavy po prodělaných onemocněních s nepatrnými známkami poruchy funkce nebo bez nich, nejdříve po 3 letech po ukončení léčení, podle závažnosti onemocněníAAA
D 63Anémie při chronických nemocech zařazených jindePosuzovat podle závažnosti
poruch funkce postižení orgánů
a závažnosti následků onemocnění
D 80 - D 89Některé poruchy mechanismu imunity
a) Těžké a středně těžké formy, avšak léčením neovlivnitelnéDC - DC - D
b) Lehké stavy a stavy po úspěšném léčeníAAA
D 86Sarkoidóza
a) Vleklé, progredující formy se sklerotizujícími změnami v plícní tkáni a střední až těžkou ventilační poruchouDDD
b) Vleklé, stacionární nebo pomalu progredující formy s lehčí poruchou dýcháníDDC - D
c) Formy nejméně 2 roky po úspěšném léčení bez hrubších anatomických změn a bez poruch dýcháníDA - CA - C
KódNázev nemoci, stavu nebo vadyZdravotní klasifikace dle sloupcePoznámka
I. II. III.
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E 00 - E 90)
E 00 - E 07Poruchy štítné žlázy
a) Zvětšení štítné žlázy bez poruchy funkce, ale s příznaky tlaku na okolní orgány a s obtížemi již v klidovém stádiu
Těžké formy zvýšené činnosti štítné žlázy.Stavy snížené činnosti štítné žlázy léčebně neovlivnitelné nebo s komplikacemi
DDD
b) Zvětšení štítné žlázy s obtížemi při větší tělesné námaze
Trvalé lehké formy zvýšené činnosti štítné žlázy
DC - DC - D
c) Stavy chirurgicky léčené, nejméně 1 rok po operaci při dobré výkonnosti organizmu a po odborném endokrinologickém vyšetřeníDA - CA - CAdc)
Klasifikace A pouze u osob bez trvalé medikamentózní terapie
d) Hypotyreózy léčbou příznivě ovlivnitelné a bez zřetelných funkčních poruchDA - CA
e) Malé zvětšení štítné žlázy bez příznaků tlaku na okolí a bez poruchy funkceAAA
E 10 - E 14Úplavice cukrová - cukrovka
E 15 - E 16Jiné poruchy regulace glukózy a vnitřní sekrece slinivky břišní
a) Těžké formy, léčbou hůře ovlivnitelné, opakovaně dekompenzované.
Formy dlouhodobě kompenzované dietou a inzulínem
Cukrovka s výraznými klinickými projevy pozdních komplikací (diabetická nefropatie, neuropatie, retinopatie), bez stavů metabolického kolísání, se snížením celkové výkonnosti organismu
DDC - D
b) Cukrovka dobře kompenzovaná při režimových opatřeních nebo léčbou perorálními antidiabetiky, inzulínem, jen s mírným snížením výkonnosti organismuDC - DA - C
c) Ostatní formy bez klinických příznaků, pouze s laboratorními projevy, při opakovaně normální glykemické křivce, s normální výkonnostíA - CAAAd d) patří sem Dg.:R73 - zvýšená hladina krevní glukózy c) a d) l.sl. „D" u HZS ČR
d) Porušená tolerance glukózyAA - CA - C
E 20 - E 34Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí
a) Těžké formy vzdorující léčení, často dekompenzovanéDDD
b) Ostatní formy podle závažnosti poruchy a celkového stavuDC - DC - D
c) Nezávažné poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecíA - CA - CA
E 35Poruchy žláz s vnitřní sekrecí při onemocněních zařazených jindePosuzovat podle závažnosti poruch
funkce postižených orgánů
a závažnosti následků onemocnění
E 40 - E 46Kvashiorkor
E 50 - E 64Jiné nutriční karence
a) Těžké formy po neúspěšném léčení se závažnými změnami na orgánech nebo v jejich funkci. Pozdní následky těchto onemocnění závažného rázuD D DAd b) klasifikaci A stanovit nejdříve po 3 letech od ukončení léčení u osob, jejichž zdravotní stav nevyžaduje trvalou medikamentózní léčbu
b) Lehké formy při dobrém celkovém stavu po ukončení léčeníC - D A - C A - C
c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následkůA A A
E 65 - E 68Obezita a jiné hyperalimentace
a)Těžké, léčbou neovlivnitelné formy s trvale nevyhovující tělesnou zdatností nebo provázené závažnou poruchou funkce či anatomickými změnami postižených orgánů Obezita těžkého stupně nad 40 BMI s velkým snížením tělesné zdatnosti a výkonnosti organizmu, vzdorující pokusům o redukci hmotnostiDDC - DBMI= hmot. v kg,/ (výška v m)2
b) Formy provázené závažnější nebo i lehčí poruchou funkce nebo anatomickými změnami postižených orgánů, či trvale snižující fyzickou zdatnost nebo odolnost organizmu. Obezita středního stupně (BMI 31 - 40), vzdorující pokusům o redukci hmotnosti, avšak s dobrou tělesnou zdatností a výkonností organismuC - DA - CA - C
c) Nezávažné poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí a lehké formy poruchy výživy a látkové přeměny, ovlivnitelné léčbou s plně zachovanou fyzickou zdatností. Obezita lehkého stupně (BMI 28 - 30) při dobré výkonnosti organizmu a při dobré tělesné zdatnostiAAA
E 68Následky hyperalimentacePosuzovat podle závažnosti poruch
funkce postižených orgánů
a závažnosti následků onemocnění
E 70 - E 90Poruchy přeměny látek - metabolismuDg. Renální glykosurie uvedená pod Dg.:E 74.8 se posuzuje jako Dg.:R81 - Glykosurie

Dg.:E 89 - Metabolické a endokrinní poruchy po operacích nezařaditelné jinam, je uvedena výše

Ad b),c),zdrav. klasifikaci C stanovit, nepřesahuje-li klidová bilirubinémie opakovaně hladinu 50 mmol/l
a) Poruchy závažného rázu špatně reagující na léčbu, provázené těžší poruchou funkce s trvalým morfologickým defektem a omezením výkonnosti organizmuDDD
b) Méně závažné poruchy, ovlivnitelné léčbou, provázející méně závažnou poruchou funkce, lehce snižující výkonnost. Opakovaná klidová hyperbilirubinemie převyšující hodnoty dvojnásobku horní hranice normy při snížené celkové výkonnosti organizmuC - DA - CA - C
c) Nezávažné poruchy, bez omezení funkce a s dobrou výkonností organizmu. Klidová benigní hyperbilirubinemie nepřevyšující dvojnásobek horní hranice normyA - CAA
Patří sem: Dq.:E 80- Poruchy metabolizmu porfirynu a bilirubinu včetně hyperbilirubinemie. u hyperbilirubinemie s morfologickým defektem se nejedná o benigníí postižení a posuzuje se podle K 70 - K 77 - Nemoci jater
Při posuzování hyperbilirubinemie je nutné stupeň její závažnosti ověřit zátěžovým testem (test hladovění, s kyselinou nikotinovou apod.)
KódNázev nemoci, stavu nebo vadyZdravotní klasifikace dle sloupcePoznámka
I.II.III.
V. Poruchy duševní a poruchy chování (F 00 - F 99)
F 00 - F 09Organické duševní poruchy včetně symtomatickýchPosuzovat podle rozsahu a hloubky narušení intelektu, chování, paměti, myšlení, afektivity, emocionality, společenské přizpůsobivosti a schopnosti adaptace a vlivu na celkovou výkonnost
F 00Demence u Alzheimerovy nemoci
F 01Vaskulární demence
F 02Demence u chorob klasifikovaných (zařazených) jinde
F 03Neurčená demenceDDD
F 04Organický anamnestický syndrom, který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami
F 05Delirium, které není vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami
F 06Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí
F 07Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku
F 09Neurčená organická nebo symptomatická duševní porucha
a) Při trvalých nebo dlouhotrvajících poruchách duševní činnosti nebo trvalých následcíchDDD
b) Při nezávažných poruchách duševní činnostiDC - DA - C
c) Při úplné úpravě duševního stavu po odeznění chorobyA - CAAI.sl „D“ u HZS ČR
F 10 - F 19Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látekPosuzovat podle převažujícího druhu orgánového nebo psychického postižení
a) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách se závažnými psychickými nebo somatickými změnamiDDD
b) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách při nutnosti opakování odvykací léčby nebo její neúspěšnostiDC - DC - D
c) Stavy po úspěšné odvykací léčbě, škodlivé užívání alkoholu nebo jiných návykových látek, prokázané nejméně 5 roků trvající abstinenci (od zahájení základní odvykací léčby)A - CA - CAu HZS ČR: I. a II. sl. „D“
F 20 - F 29Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludyDg.: F23- Akutní a přechodné psychotické poruchy je uvedena dále
F 20Schizofrenie
F 21Schizotypální porucha
F 22Poruchy s trvalými bludy
F 24Indukovaná porucha s bludy
F 25Schizoafektivní poruchy
F 23Akutní a přechodné psychotické poruchy
F 28Jiné neorganické psychotické poruchy
F 29Neurčené neorganické psychózy
a) Porucha s těžkým nebo středně těžkým průběhem i po úplné úpravě duševního stavuDDD
b) Porucha s lehkým průběhem, po úplné úpravě duševního stavuDC - DC - D
F 31Bipolární afektivní porucha
F 33Periodická depresivní porucha
F 34Perzistentní afektivní poruchy
F 38Jiné afektivní poruchy
F 39Neurčená afektivní poruchaPosuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociál. adaptace u HZS ČR: II. sl. „C - D“
a) Těžké poruchy nebo středně závažné s častými atakami, se závažným narušením společenské adaptace a snížením celkové výkonnostiDDD
b) Lehké poruchy nesnižující celkovou výkonnost organizmuDA - CA - C
F 30Manická fáze
F 32Depresivní fáze
a) Při těžké nebo déle trvající fáziDDD
b) Při fázi střední a mírné závažnosti léčbou dobře ovlivnitelnéDC - DC - D
F 40 -F 48Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchyPosuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociál. adaptace
H53.1Subjektivní poruchy vidění
F 50 - F 59Behaviorální syndromy (syndromy poruch chování) spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
a) Poruchy těžkého a středně závažného stupně, často recidivující, vzdorující léčení, se závažným narušením společenské adaptace a snížením celkové výkonnosti organizmu Sebepoškození závažného charakteru na základě reakce na stresDDD
b) Lehké poruchy jen mírně narušující schopnost společenské adaptaceDA - C A - C
c) Porucha mírného stupně, kterou lze hodnotit jako fyziologickou reakci na stres s následnou úpravou, jednorázováAAA
F 60Specifické poruchy osobnosti
F 61Smíšené a jiné poruchy osobnosti
F 62Přetrvávající změny osobnosti bez poškození nebo nemoci mozku
F 63Nutkavé a impulzivní poruchy
a) Těžké a středně závažné poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace, nebo v kombinaci se subnormním intelektem, se snížením celkové výkonnostiDDDAd a) až c) posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně sociální adaptace
b) Poruchy lehkého stupně nesnižující celkovou výkonnost organismuDA - CA - C
c) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptaceAAA
F 64Poruchy pohlavní identityAAASexuální orientace sama o sobě se nepovažuje za poruchu
F 65Poruchy sexuální preferencePosuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace
F 66Poruchy psychické a chování související se sexuálním vývojem a orientací
a) Těžké a středně závažné poruchyDDD
b) Lehké nezávažné poruchyA - CA - CA - C
F 68Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělýchPosuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace
F 69Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých
a) Těžké poruchy s podstatně sníženou schopností společenské adaptace, nebo v kombinaci se subnormním intelektem a snížením celkové výkonnosti SebepoškozováníDDD
b) Středně závažné poruchy nesnižující výkonnost organizmuDA - CA - C
c) Poruchy lehkého stupně nenarušující úroveň společenské adaptaceA - CA - CA - CI.sl.„D“ u HZS ČR
F 70 - F 79Mentální retardace
a) Subnormní celková úroveň intelektových schopností - IQ 90 a méněDDD
b) Subnormní paměť. Výrazné defekty vštípivosti, retence a vybaveníDDD
c) Závažné poruchy koncentrace pozornostiDDD
d) Lehce podprůměrný intelekt a zanedbaná výchova (nedostatečné vědomosti ze základní školy, malá slovní zásoba, časté pravopisné chyby a pod.)DDD
e) Podprůměrné psychomotorické tempo a reakční časyDDD
F 80 - F 89Poruchy psychického vývojeMimo:
Dg.:F98.0- Neorganická enuréza,
Dg.:F98.1- Neorganická enkopréza,
Dg.:F98- Koktavost(zadrhávání) a
Dg.:F 98.6 Breptavost - uvedeny samostatněu HZS ČR:
I. sl„D“
II. sl. „C - D“
F 90 - F 98Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci
F 99Duševní porucha, jinak neurčená
a) Těžké formyDDD
b) Středně těžké formy připouštějící výkon povoláníDDC - D
c) Poruchy jen lehce omezující výkonnost nebo stavy ztěžující společenské uplatněníC - DA - CA - C
F98.0Neorganická enuréza
F98.1Neorganická enkopréza
a) Těžké formy po neúspěšné ústavní léčběDDD
b) Středně těžké formy prokázané pozorováním v posledním roceDDC - D
c) Lehké formy, stavy po úspěšné léčběDA - CA
d) V dětství, stavy po úspěšné léčběA - CA - CAI.sl.„D“ u HZS ČR
F98.5Koktavost (zadrhávání)Ostatní choroby a vady jsou uvedeny pod položkou
Dg.:R47 - R 49
F98.6Breptavost
a) Koktavost a jiné trvalé vady řeči při mluvě těžko srozumitelnéDDC - D
b) Koktavost a jiné poruchy řeči a výslovnosti lehkého stupně při srozumitelné mluvěDA - CA
c) Lehké poruchy řeči a výslovnosti bez koktavostiAAA
VI. Nemoci nervové soustavy (G 00- G 99)
G 00 -G 09Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy (CNS)Patří sem
Dg. B 26.1- Meningitis parotitica (G 02.0)
a B 26.2-Encephalitis parotitica (G 05.1)
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Stavy po ukončení léčení se závažnými poruchami duševní nebo tělesné funkce trvalého rázuDDD
c) Stavy do 2 let po prodělaném akutním onemocnění i bez klinických projevů a s mírnými poruchami funkceDC-DC-D
d) Stavy po ukončení léčení po 2 letech po prodělané akutní fázi s lehčími funkčními poruchamiDC-DA-C
e) Lehké formy a následné stavy při dobrém celkovém stavu a bez závažných poruch duševní a tělesné soustavyDA-CA-C
f) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následků, nejdříve po 2 letechAAA
G 10 - G 13Systémové atrofie, které postihují primárně centrální nervovou soustavu
G 20 - G 26Extrapyramidové a pohybové poruchy
G 30 - G 32Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy
G 35 - G 37Demyelinizující nemoci CNS
a) Těžké formy s trvalými a závažnými poruchami duševní i tělesné funkce, ústavně prokázanéDDD
b) Lehčí formy závažných onemocnění nebo lehké formy jiných nemocí,které částečně omezují funkci orgánů.a celkovou výkonnostDC-DC-D
c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, při neporušeném intelektuDA-CA-C
G 40Epilepsie - padoucnice
G 41Status epilepticus
a) S častými záchvaty nebo trvalými zřetelně vyjádřenými duševními poruchami při protizáchvatové léčbě
S ojedinělými záchvaty při proti-záchvatové léčbě bez ohledu na výsledek EEG
DDD
b) Epileptické záchvaty před více než 3 lety při opakovaně normálním EEG a bez nutnosti léčení, ojedinělý záchvat s antikonvulsivní léčbou do 1 roku při negativním EEGDC-DA-C
c) Epileptické záchvaty před více než 5 lety bez nutnosti léčby v posledních 5 letech při opakovaně normálním EEGC-DC-DA-CI.sl.„D“ u HZS ČR
d) Epileptiformní paroxysmy v dětství a dospívání při normálním EEG v dospělostiAAA
G 43MigrénaNutné vyšetření EEG
G 44Jiné syndromy bolesti hlavy
a) Těžká forma s častými záchvaty po neúspěšném léčeníDDD
b) Migréna s ojedinělými záchvaty se snížením výkonnosti během záchvatuDA-CA-C
c) Migréna provázená nebo předcházená přechodnými fokálními neurologickými jevy. Vasomotorická cefaleaDA-CA-C
d) Cefalea smíšené etiologieAAA
G 45Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromyHodnotit podle základního
onemocnění anebo vyvolávající příčiny
G 46Cévní syndromy mozku při cerebro-vaskulárních nemocechDg.:G 46 - posuzovat podle
Dg.:l 60 -1 67 - Cévní nemoci mozku
G 47Poruchy spánku
a) Těžké poruchy funkce, ústavně pro-kázané, omezující výběr povolání nebo ztěžující společenské uplatněníDDD
b) Lehké poruchy funkce trvalého rázu, léčením ovlivnitelné.
Migrény s ojedinělými záchvaty
C-DA-CA-C
c) Lehké poruchy nesnižující výkonnost organizmuAAA
G 50Poruchy trojklaného nervu
G 51Poruchy lícního nervu
G 52Poruchy jiných mozkových nervů
G 54Nemoci nervových kořenů a pletení
G 56Mononeuropatie horní končetiny
G 57Mononeuropatie dolní končetiny
G 58Jiné mononeuropatie
G 60 - G 64Polyneuropatie a jiné nemoci periferní NS
G 70 - G 73Nemoci myoneurálního spojení a svalů
a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující nebo často recidivující.Stavy po skončeném léčení s trvalými závažnými následkyDD D
b) S lehkými poruchami funkce, ale vzdorující léčení nebo často recidivujícíDC-DC-D
c) Jen s nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů po skončeném léčení nebo řídce recidivujícíDA-CA-C
d) Jen s nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů nebo řídce recidivujícíDA-CA
e) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následkůAAA
G 53Nemoci mozkových nervů při nemocích zařazených jindeHodnotit podle základního
onemocnění
nebo podle vyvolávající příčiny
G 55Komprese nervových kořenů a pletení při nemocích zařazených jinde
G 59Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde
G 63Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde
G 73Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemocech zařazených jinde
G 80 - G 83Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí
G 90 - G 99Jiné poruchy nervové soustavy
a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující s těžkými poruchami funkce, ústavně prokázanéDDD
b) Lehčí formy částečně omezující funkci orgánů.Stavy po ukončení léčení s méně závažnými, ale trvalými následkyDC-DA-C
c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, nesnižují-li výkon organizmuA-CA-CAI.sl.„D“ u HZS ČR
G 92Toxická encefalopatieHodnotit podle základního
onemocnění
nebo podle vyvolávající příčiny
G 94Jiné poruchy mozku u onemocnění zařazených jinde
G 99Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
KódNázev nemoci, stavu nebo vadyZdravotní klasifikace dle sloupcePoznámka
I.II.III.
VII. Nemoci oka a očních adnex (H 00 - H 59)
H 00 - H 06Nemoci očního víčka, slzného ústrojí a očnice
H 10 - H 13Onemocnění spojivky
H 15Nemoci skléry - bělimy
a) Akutní formyLéčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci okaDDD
c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci okaA-CA-CA-CI.sl.„D“ u HZS ČR
d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce okaAAAI.sl„D“ u HZS ČR
H 16Zánět rohovky - keratitisDg.:H 16-H 18 následky hodnotit podle zrakové ostrosti
H 17Rohovkové jizvy a zákaly
H 18Jiné nemoci rohovkyLéčení
a) Akutní formyHodnotit podle zrakové ostrosti
b) Následné stavy
(U stavů po keratorefraktivních zákrocích hodnotit i jsou-li- na obou očích přítomny myoptické degenerace sítnice stanovit zdravotní klasifikaci o jeden stupeň nižší.
Mimo Dg.: H 18.1 - Bulózní keratopatie,
Dg.: H 18.4 - Degenerace rohovky,
Dg.:H 18.5 - Dědičné dystrofie rohovky a
Dg.:H18.6 - Keratokonus, u kterých stanovíme zdravotní klasifikaci D ve všech sloupcích.)
H 19Nemoci skléry a rohovky u nemocí zařazených jindeMimo Dg.:H21.4 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
H 20Zánět duhovky a řasnatého tělesa
H 21Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa
H 22Nemoci duhovky a řasnatého tělesa u nemocí zařazených jinde
a) Akutní formyLéčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci okaDDC-D
c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci okaD A-C A-C
d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce okaAAA
H21.4Pupilární - zornicové - membrányHodnotit podle zrakové ostrosti
H 25 - H 28Onemocnění čočkyPřítomnost nitrooční čočky (pseudofakie, artefakie) hodnotit podle Dg.:Z 96.1 Platí i pro Dg.:H 27
H 25Senilní katarakta - stařecký zákal oční čočky
H 26Jiná katarakta
H 28Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde
a) PostupujícíLéčení
b) NepostupujícíPodle zrakové ostrosti
H 27Jiná onemocnění čočky
H27.0Afakie
H27.1Dislokace čočky
a) Stav po intrakapsulární extrakciDDD
b) Stav po extrakapsulární extrakciDHodnotit podle zrakové ostrosti s kontaktní čočkou
H27.8Jiná určená onemocnění čočkyLéčení

Následky hodnotit podle zrakové ostrosti
H27.9Onemocnění čočky, NS
a) Zjištěné onemocnění
b) Následné stavy
H 30 - H 36Nemoci cévnatky - chorioidey a sítnice - retiny
a) Akutní formyLéčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci okaDDC-D
c) Lehké, vleklé nebo ustálené formy, částečně omezující funkci okaDA-CA-C
d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce okaA AAI.sl„D“ u HZS ČR
H 33Odchlípení a trhliny sítniceDDC-D
H 40 - H 42GlaukomAd b) Při dlouhodobé terapii pilokarpinem, stanovení klasifikace o stupeň níže
U sekundárního glaukomu posuzovat až po ukončení léčby zákl.onemocnění a jeho stabilizaci, s přihlédnutím k následkům zákl.onemocnění
a) Zjištěné onemocněníDLéčení
b) Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo oboustranné skotomy, snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 obou-stranně (0,5, 5/10)DDC-D
c) Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo oboustranné skotomy, snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 obou-stranně (0,66, 5/7,5)DC-DC
d) Nitrooční hypertenze nebo léčený glaukom s lehčím omezením funkce okaDA-CA-C
H 43 - H 45Nemoci sklivce a očního bulbu
a) Akutní formyLéčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci okaDDD
c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci okaDCA-Cu HZS ČR:
II.sl. „C-D“
I.sl.„D"uHZSČR
d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce okaAAA
H 46 - H 48Nemoci zrakového nervu a zrakových drah
H 46Zánět zrakového nervu
H 47Jiná onemocnění zrakového nervu a zrakových drahS přihlédnutím k základnímu onemocnění
H 48Nemoci zrakového nervu a zrakových drah u nemocí zařazených jinde
a) Akutní formyLéčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci okaDDDTrvalé změny se hodnotí dle Dg.:H53.
c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci okaDA-CA-C
d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce okaAAAI.sl.„D“ u HZS ČR
H 49Paralytický strabismus
a) Těžké formy neovlivnitelné další léčbouDDD
b) Lehké nebo méně závažné formy ovlivnitelné léčbouLéčení
c) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce oka,po ukončení léčeníPodle binokulárního vidění a zrakové ostrosti
H 50Jiný strabismus
a) Akutní formy.Léčení
b) S dvojitým viděním při pohledu vpředDDD
c) S dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do stranyDDC-D
d) Šilhání bez dvojitého vidění, s dobrým prostorovým viděnímA-CA-CAPodle zrakové ostrosti a prostorového viděníI.sl.„D“ u HZS ČR
e) Latentní šilhání a stavy po úspěšné operaci bez dvojitého viděníAAA
H 52Poruchy refrakce a akomodacePři stanovení zdravotní klasifikace se
postupuje podle
Tabulky pro posuzování refrakčních vad.
Refrakce se zjišťuje skiaskopicky nebo vyšetřením na autorefraktoru v arteficiální mydriáze
H52.0Hypermetropie - dalekozrakost
a) Při refrakci nad +10 DDDC-D
b) Při refrakci nad +8 do +10 DDDA-C
c) Při refrakci nad +4 do +8 DDCA-C
H52.1Myopie - krátkozrakost
a) Při refrakci nad -10 DDDC-DMyopické degenerace se hodnotí podle Dg.: H 30-H 36
Nemoci cévnatky a sítnice
b) Při refrakci nad - 6 do - 10 DDDA-C
c) Při refrakci nad - 4 do - 6 DDCA-C
H52.2AstigmatismusPodle zrakové ostrosti
H52.3Anisometropie a aniseikonie
Pro stanovení zdravotní klasifikace platí výše uvedená pravidla, přičemž se sčítá absolutní hodnota sférické a cylindrické refrakce oka.
H52.4Presbyopie a ostatní poruchy refrakce a akomodacePodle zrakové ostrosti
H52.7
H 51Jiné poruchy binokulárního pohybu
a) Akutní formyLéčení
b)Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci oka, nebo s dvojitým viděním při pohledu vpředDDD
c) Lehčí nebo závažnější, vleklé a ustálené formy částečně omezující funkci oka nebo s dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do stranyDC-DC-D
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením oka, není-li dvojité viděníDC-DA-C
H 53Poruchy viděníI.sl. u HZS ČR prostorové vidění - vyš.
H53.0Amblyopie z anopsieHodnotit podle zrakové ostrosti
H53.1Subjektivní poruchy viděníHodnotit dle konzultace s psychiatrem
H53.2DiplopieHodnotit dle Dg H50
H53.4Poruchy zorného pole
a) Poruchy zorného pole organického původu, rozsáhlejší nebo centrální, a to i tehdy, jsou-li jen na jednom oku, nebo jsou-li spojeny s hemeralopií, větší skotomy, hemianopsie kvadrantová anopsie. Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo skotom rozsahu 30 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/18 (0,33, 5/15) oboustranněDDC-D
b) Léčebně ovlivnitelné formy, jen s mírnými poruchami postižených orgánů Koncentrické zúžení zorného pole při funkcionálních poruchách, nepatrné hemianopické skotomy.
Zúžení perimetru na 40 stupňů, nebo skotóm rozsahu 30 stupňů nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) oboustranně. Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo skotóm rozsahu 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) jednostranněDDC-D
c) Menší sektorové defekty zorného pole, malé ostrůvkovité, zejména periferní skotomy. Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 (0,66, 5/7,5) obou-stranně. Zúžení perimetru na 40 stupňů nebo snížení korigované zrakové ostrosti pod 6/9 (0,66, 5/7,5) jednostranněDC-DA-C
H53.5Nedostatečné barevné vidění
a) Závažné poruchy, nerozeznávání základních barevných signálů (červeného, zeleného, žlutého, modrého)DDC-D
b) Lehčí poruchy, rozeznávání základních barevných signálů je dobře zachováno, je však porušeno tříbarevné viděníA-CAALehké poruchy hodnotit individuálně
H53.6Noční slepota
H53.8Jiné poruchy vidění
H53.9Porucha vidění,NS
a) Akutní formyLéčení
b) Těžké, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkcí oka na podkladě organického onemocnění sítnice a zrakového nervuDDD
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci okaDC-DC
d) Lehké, ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce okaC-DA-CA-CI.sl„D" u HZS ČR
H54.0Slepota obou očíD
H54.1-H54.7Slepota jednoho oka a slabozrakostPosuzovat podle zrakové ostrostiPosuzovat s přihlédnutím k MKN - 10
H 55Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka
H 57Jiné nemoci oka a očních adnex
H 58Jiné nemoci oka a očních adnex u nemocí zařazených jindeHodnotit podle základního
onemocnění
nebo vyvolávající příčiny
H 59Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazených jinde
a) Akutní formyLéčení
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, trvale poškozující funkci okaDDD
c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, částečně omezující funkci okaC-DC-DA-C
d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce okaAAAI.sl„D“ u HZS ČR
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H 60 - H 95)
H 60 - H 62Nemoci zevního uchaPři posuzování nemocí ucha přihlížet nejen k závažnosti základního onemocnění, ale i k míře snížení sluchu, poruchám rovnováhy a přítomnosti ušních šelestů
H 65 - H 75Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku
a Vleklý epitympanální zánět středního ucha s pištěli v labyrintu. Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu s pištěli v labyrintu s fenestrací labyrintuDDD
b) Vleklé záněty středního ucha vzdorující léčbě, často recidivující s výtokem Středoušní záněty mezotympanální a epitympanální
- vzdorující konzervativní léčbě
- s cholosteatomem
Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo po tympanoplastické operaci strepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s výtokem, vzdorující konzervativní léčbě
DD D
c) Adhesivní katary tubotympanální nebo tympanoskleroza s perforací bubínku. Vleklé středoušní mezotympanální a epitympanální záněty prosté s delšími klidovými intervaly. Stavy po konzervativně zhojeném středoušním zánětu se suchou mezotympanální nebo epitympanální perforací bubínku. Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo po tympanoplastické operaci strepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s klidnou výstelkouDC-DC-D
d) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo zhojené tympanoplastické operaci s neporušeným zevním zvukovodem s atrofickou jizvou bubínku. Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo adhezivní bez perforace) s normálním celistvým bubínkem s kalcifikacemi, s pevnou jizvouC-DA-CA-CI.sl.„D“ u HZSČR
e) Stavy po traumatické perforaci bubínku bez následkůAAAI..sl.„D“ u HZSČR
Stavy po antromastoidektomii
f) s atroficky zjizveným bubínkemDA-CA-C
g) při normálním otoskopickém nálezu a normálním sluchuAAAI.sl.„D“ u HZS ČR
h)stavy konzervativně zhojené při normálním otoskopickém nálezu a při normálním sluchuAAAI.sl.„D“ u HZS ČR
H 80Otoskleróza
H 81Poruchy vestibulární funkceS přihlédnutím k základnímu onemocnění
H 82Vertiginózní syndromy u nemocí zařazených jinde
H 83Jiné nemoci vnitřního ucha
a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo častými záchvaty po neúspěšné léčběDD C-D
b) Lehké formy s řídkými záchvaty, včetně stavů po operaciDA-CA-C
c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené bez následkůAAAI.sl„D“ u HZS ČR
H 90Převodní a percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu
H 91Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu
H 92Otalgie a výtok z ucha Jin
H 93Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinamS přihlédnutím k základnímu onemocnění
H 94Jiná onemocnění ucha při nemocích zařazených jinde
H 95Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech nezařazená jinde
Pozn.
- Pokud neslyší šepot alespoň ve vzdálenosti 6 m - provést audiometrické vyšetření.
Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty při vzdušném vedení z průměru frekvencí 500, 1000 a 2000 Hz.
a) Ztráty větší než 45 dB oboustranně DDD
b) Ztráty od 35 do 45 dB oboustranně Ztráty větší než 35 dB jednostranněDC-DC-D
c) Ztráty od 20 do 35 dB jednostranně i oboustranněDC-DA-C
d) Při ztrátě větší než 40 dB na frekvencích 4000 Hz a vyššíchDC-DA-C
e) Při ztrátě do 40 dB na frekvencích 4000 Hz a vyššíchAAAI.sl.„D“ u HZS ČR
IX. Nemoci oběhové soustavy (I 00 - I 99)
I 00 - I 02Akutní revmatická horečka
a) Následné stavy s těžkými funkčními změnami oběhového ústrojí nebo ústředního nervstvaDDD
b) Ústavně prokázaná opakovaná ataka revmatické horečky do 5 roků od poslední ataky. Stavy do 3 roků po ústavně prokázané první atace revmatické horečkyDC-DC-D
c) Stavy po ústavně prokázané první atace revmatické horečky nebo chorey prodělané před více než 3 roky nebo stavy po opakované atace revmatické horečky více než 5 roků od poslední ataky, nejsou-li zjistitelné žádné chorobné následky nebo jen s nezávažnými funkčními poruchami ústředního nervstva bez postižení srdceDA-C A-C
d) Stavy po první atace prodělané před I 0 lety a vyléčené bez následků, bez postižení srdce se spolehlivým odstraněním fokusůAAA
I 05 - I 09Chronické revmatické choroby srdeční
a) Revmatické chlopňové vady kombinované nebo jednoduché, jsou-li zřetelně dekompenzovány. Stavy po operaci srdce nebo velkých cév (po odborném kardiologickém vyšetření i dobře kompenzované)DDC-D
b) Revmatické chlopňové vady i dokonale kompenzované. Stavy po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázané do 3 let od začátku onemocnění, bez prokazatelné známky poruchy svalu srdečního, bez poruchy činnosti srdečníDC-DA-C
c) Stavy po revmatickém zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně prokázaném před více než 3 roky od začátku onemocnění, bez prokazatelné známky poruchy srdečního svalu, bez poruchy činnosti srdečníA-CA-CAI.sl.„D" u HZS ČR
I 10 - I 15Hypertenzní nemoci
a) Stadium III. dle WHO (porucha funkce mozku, srdce a ledvin)DDC-DAd c) dle WHO po dlouhodobém sledování
b) Stadium II. dle WHO (orgánové změny bez poruchy funkce)DC-DA-C
c) Stadium I. dle WHO (bez morfologických a funkčních orgánových změn, po odborném sledování)DA-CA-C
d) Kolísavé zvýšení krevního tlaku bez nutnosti trvalé medikamentózní léčbyA-CA-CAI.sl.„D" u HZS ČR
I 20 - I 25Ischemické srdeční nemoci
I 26 - I 28Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu
a) Těžké formy,následné stavy se závažnými poruchami rytmu, případně s proběhlou srdeční nedostatečnostíDDD
b) Opětovný infarkt myokardu nebo stav po infarktu myokardu postihující víc než jednu stěnu srdeční. Angina pectoris s nízkou výkonností - NYHA III. a IV. Stav po infarktu myokardu. Následné stavy s poruchou funkce oběhového ústrojíDDD
c) Stav po prodělaném infarktu myokardu nebo jiné akutní (subakutní) formy ischemické choroby, včetně stavů po provedené revaskularizaci koronárních cév. Stabilní formy anginy pectoris - NYHA I. a II. s lehčími projevy nedostatečnostiDC-DA-C
d) Asymptomatické formy s dobrou výkonností oběhového ústrojí a dobrou fyzickou zdatnostíA-CA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
I 30Akutní zánět osrdečníku
I 31Jiné nemoci osrdečníku
a) Následné stavy se známkami poruchy výkonnosti oběhového ústrojí. Stavy do 2 let po ukončení léčeníDDC-D
b) Stavy po ukončení léčení nejdříve po 2 letech bez známek poškození oběhového ústrojíA-CA-CA-C
I 33 - I 52Jiné formy srdečního onemocnění
a) Následné stavy po akutních onemocněních léčebně neovlivnitelné nebo stavy se sklonem k častým projevům dekompenzace. Stavy po skončeném léčení se známkami poruchy činnosti oběhového ústrojíDDD
b) Stavy se zavedenou trvalou kardiostimulací. Kardiomyopatie (NYHA III, IV.)DDC-D
c) Stavy po ukončeném léčení jen s lehkým poškozením nebo bez známek poškození funkce oběhového ústrojí do 2 let po ukončení léčení. Kardiomyopatie (NYHA I. a II.)DC-D C-D
d) Stavy po ukončení léčení nejdříve po 2 letech bez známek poškození oběhového ústrojíDC-D A-C
e) Prolaps mitrální chlopně s klinickými projevyDC-D C-D
f) Prolaps mitrální chlopně hemodynamicky nevýznamný, benigní poruchy rytmu ověřené odborným vyšetřenímA-CA A
I 32Zánět osrdečníku u nemocí zařazených jinde
I 39Endokarditis a onemocnění srdečních chlopní u onemocnění zařazených jindeHodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci
I 41Zánět srdečního svalu u nemocí zařazených jinde
I 43Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde
I 52Jiná onemocnění srdce u nemocí zařazených jinde
I 60 - I 69Cévní nemoci mozkuPatří sem Dg.:G 46-Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech
Posuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle poruchy funkce a následků nemoci
a) Se závažnou trvalou nebo opakovanou klinickou manifestací prokázanou ústavním vyšetřením. Stavy s trvalými a závažnými poruchami duševních nebo tělesných funkcíDDD
b) S lehčími trvalými nebo přechodnými, ale opakujícími se poruchami funkce organismu a známkami morfologického postiženíDDC-D
c) Ojedinělá nezávažná klinická manifestace bez známek morfologického po-stižení a poruchy funkce, při celkově dobrém stavu organismuA-CA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
I 68Cévní onemocnění mozku při onemocnění zařazených jindeHodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci
I68.0Mozková amyloidní angiopatie
I68.1Mozková arteritis u inf. a par. onemocnění
I68.2Mozková arteritis u jiných onemocnění zařazených jinde
I68.8Jiná cévní onemocnění mozku u onemocnění zařazených jinde
I 70 - I 78Nemoci tepen, tepének a vlásečnic
a) Pokročilé formy se známkami závažnější poruchy funkce orgánuDDD
b) Lehká stadia nemoci s mírnými známkami poruchy funkce, nejsou-li trofické změny. Stavy po úspěšné rekonstrukční operaciDC-DA-C
c) Lehká stadia onemocnění bez známek poruchy funkce a trafikyA-CA-CA-C
I 71Výduť a disekce aorty
I 72Jiné výdutě - aneurysmataDDD
I 79Onemocnění tepen, tepének a vlásečnic u nemocí zařazených jindeHodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci
I 80 - I 89Nemoci žil, mízních cév a mízních uzlin nezařazené jindePosuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle poruchy funkce a následků nemoci
a) Pokročilé formy se známkami hrubší poruchy funkce orgánůDDD
b) Léčením dobře ovlivnitelné stavy, i jen s lehčí poruchou funkce a trafiky. Stavy po provedených rekonstrukčních operacích cévDC-DA-C
c) Dobře zhojené formy bez trvalých poruch funkceDA-CA-C
d) Stavy po zhojené povrchní trombo-flebitidě na končetinách (bez varixů)AAA
I 83Žilní městky dolních končetin
a) Rozsáhlé, s těžkými projevy žilní nedostatečností, s otoky a poruchami trafiky (po neúspěšném léčení)DDC-D
b) S lehčími známkami žilní nedostatečností a s mírnými poruchami trafiky (po léčení). Rozsáhlé městky bez poruchy trafikyDC-DA-C
c) Drobné městky bez známek nedostatečnosti a bez poruch trafiky, bez obtíží i po fyzickém zatíženíA-CA-CAI.sl.„D" u HZS ČR
d) Stavy po úspěšné operaci křečových žil lehké formy bez poruchy trafikyAAAI.sl.„D" u HZS ČR
I 84Hemoroidy
a) S poruchou trafiky s vředovatěním, častým krvácením (po neúspěšném léčení)DC-DA-C
b) Nerozsáhlé, nezánětlivé formy, bez poruch trafiky a nekrvácejícíAA-CA
c) Stavy po úspěšné operativní nebo konzervativní léčběAAA
I 85Městky jícnu
I 86Žilní městky jiných lokalizací
a) Značné městky provazce chámového (varikokele), ztěžující chůzi (po neúspěšném léčení) nebo městky ostatních míst působící obtížeDDC-D
b) I větší městky provazce chámového nepůsobící obtížeDA-CA
c) Městky ostatních míst nepůsobící obtížeDA-CA
d) Stavy po úspěšné operaci křečových žil provazce chámovéhoAAA
e) Stavy po úspěšné operaci křečových žil ostatních místAAA
I 87Jiná onemocnění žil
I 95Hypotenze
I 97Onemocnění oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde
I 99Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy
a) Vleklé stavy se značnou poruchou funkce, léčbou neovlivnitelnéDDC-D
b) Stavy s lehkou nebo občasnou poruchou funkceDC-DA-C
c) Bez poruch funkceAAA
I 98Jiná onemocnění oběhové soustavy u nemocí zařazených jindeHodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci
X. Nemoci dýchací soustavy (J 00 - J 99)
J 00 - J 06Akutní infekce horních cest dýchacích
J 10 - J 18Chřipka a zánět plic - pneumonie
J 20 - J 22Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí
a) Akutní formyLéčení
b) Těžké, recidivující formy s následným morfologickým či funkčním orgánovým postiženímDDD
c) Recidivující formy s přechodnými projevy obstrukce dolních dýchacích cestC-DA-CA-CI.sl„D" u HZS ČR
d) Lehké formy zhojené bez následkůAAA
Při stanovení zdravotní klasifikace je nutné opírat se o výsledky funkčního vyšetření plic, zejména o výsledky bronchomotorických testů.
Následné stavy po ukončeném léčení posuzovat rovněž podle poruchy funkce postižených orgánů a závažnosti následků onemocnění.
J 30Vasomotorická a alergická rýma
a) Formy často recidivující, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém léčení a s funkčním postižením plicDDC-D
b) Formy často recidivující, alergologicky prokázané, po neúspěšném alergologickém léčení s občasnými zánětlivými změnami na dolních dýchacích cestách, ale bez funkčního postižení plicDC-DA-C
c) Formy po alergologickém léčení s občasnými klinickými projevy, bez postižení dolních cest dýchacíchC-DA-CAI.sl„D" u HZS ČR
d) Formy po úspěšném léčení alergologickém bez klinických projevů, bez postižení dolních cest dýchacích, nejméně 3 roky bez léčeníAAA
Za alergologicky prokázané formy považovat formy s pozitivitou intradermálních testů, anamnesticky prokázaným podáváním hyposenzibilizačních preparátů, u sporných případů se zvýšenou hladinou IgE v séru.
J 32Chronický zánět vedlejších nosních dutin
J 33Nosní polypy
J 34Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin
a) Stavy po neúspěšném radikálním operačním výkonu na vedlejších nosních dutinách s častými zánětlivými projevyDDD
b) Formy hnisavé, často recidivujíDC-DC-D
c) Působící značné snížení průchodnosti nosu (po neúspěšném léčení, nebo kde léčení nemocný odmítá)DC-DA-C
d) Lehké formy s občasnými klinickými projevy, úspěšně léčitelnéC-DA-CAI.sl.„D" u HZS ČR
e) Stavy po úspěšném radikálním operačním výkonu dobře zhojené. Jen s lehkou nebo jednostrannou poruchou průchodnosti nosu, neomezující dýcháníAAAI.sl.„D" u HZS ČR
J 31Chronická rýma, zánět nosohltanu a hltanu
J 35Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně
J 36Peritonzilární hlíza - absces
J 37Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice
J 38Nemoci hlasivek a hrtanu, nezařazené jinde
J 39Jiné nemoci horních dýchacích cest
a) Stavy s vleklým zúžením hrtanového nitra.
Vleklá atrofická rýma s trvalou tvorbou zapáchajících krust
DDD
b) Vleklý zánět hrtanu značného stupně s trvalým chrapotem, nesrozumitelnou nebo těžko srozumitelnou mluvouDDD
c) Vleklá hypertrofická rýma s trvalou poruchou průchodnosti nosu po neúspěšném léčení.
Vleklá atrofická rýma bez tvorby zapáchajících krust
DC-DA-C
d) Lehký chronický zánět hrtanu s chrapotem a srozumitelnou mluvou. Vleklý atrofický zánět hltanu.DA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
e) Vleklá rýma prostá bez trvalé poruchy průchodnosti nosu.C-DA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
f) Ostatní lehké stavy léčením ovlivnitelnéAAA
J 40 - J 47Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojíDefinice stupně závažnosti poruchy plicních funkcí viz. Orientační tabulka hodnocení funkčního vyšetření plicMimo :
Dg.: J 45
Dg.: J 46
Dg.: J 47
- viz níže
I.sl.„D" u HZS ČR
a) Těžké formy s častými exacerbacemi, se známkami obstrukce dýchacích cest nebo plicní rozedmy nebo jinými funkčními změnami nebo s druhotným postižením srdceDDD
b) Lehčí až středně těžké formy často exacerbující se známkami lehké nebo střední obstrukce dýchacích cestDC-D A-C
c) Lehké formy zřídka exacerbující s přechodnou obstrukcí nebo bez známek obstrukce dýchacích cestC-DC-DA
J 47Bronchiektazie
a) Značně rozsáhlé s hojnou sekrecí nebo se značně omezenou funkcí dýchacího ústrojíDDD
b) Malého rozsahu s nepatrnou sekrecí, s mírně omezenou funkcí dýchacího ústrojí.DC-DA-C
c) Malého rozsahu, klinicky němé, bez poruchy funkce dýchacího ústrojíA-CA-CAI.sl.„D" u HZS ČR
J 45Astma
J 46Astmatický stav
J 67Hypersensitivní pneumonitis způsobené organickými prachy
a) Těžké formy s častými dlouhotrvajícími záchvaty, vzdorující odbornému léčení (s prokázanou alergií) nebo se známkami druhotného postižení dýchacího a oběhového ústrojíDDD
b) Lehčí až středně těžké formy s krátkodobými nebo řídkými záchvaty nebo s prokazatelnými známkami lehčí až střední obstrukceDC-DA-C
c) Lehké formy déle než 2 roky bez klinických projevů a bez známek obstrukceA-CA-CAI.sl.„D" u HZS ČR
J 60 - J70Nemoci způsobené zevními činiteliMimo :
Dg.: J 67
J 80 - J 84Jiné nemoci dýchací soustavy, které postihují hlavně intersticium
a) Akutní formy spojené zpravidla s postižením jiných orgánů - akutní otravyLéčení
b) Závažné formy Gemně uzlicovité až uzlové v RTG obraze) se značně sní-ženou funkcí kardiorespiračního ústrojíDDD
c) Chronické stavy nebo trvalé následky akutních otrav, které se projevují sekundární chronickou bronchitidou, emfyzémem nebo plicní fibrózou s funkčním postižením plic a RTG nálezemDDC-D
d) Lehké formy (s retikulární kresbou v RTG obraze) bez význačnějšího omezení funkce kardiorespiračního ústrojíDA-CA-C
e) Stavy zhojené ad integrum s normálním funkčním vyšetřením plic a bez patologického RTG nálezuAAA
J 85 - J 86Hnisavé a nekrotické stavy dolní části dýchacího ústrojí
J 90 - J 94Jiné nemoci pohrudniceDg J 91
s přihlédnutím k základnímu onemocnění
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy s rozsáhlými srůsty a funkčním postižením plic. Stavy po torakotomii, event. po parciální resekci plic, po pleuroektomii, stavy vzdorující léčení nebo často recidivující. Těžké formy léčebně neovlivnitelné nebo zhojené s trvalými vážnými poruchami kardiorespiračního ústrojí. Následné stavy po ukončení léčení s rozsáhlými srůsty pohrudnice, značně omezující funkci dýchacího ústrojíDDD
c) Lehké formy a následné stavy jen s mírnými poruchami kardiorespiračního ústrojíDC-DA-C
d) S ohraničenými srůsty pohrudnice, bez výraznějšího omezení funkce dýchacího ústrojíDA-CA-C
e) Stavy po dobře zhojených onemocněních s dobrou funkční výkonností kardiorespiračního ústrojí i při zatížení. Drobné pohrudniční srůsty nečinící žádné potíže a neomezující funkci dýchacího ústrojí (zjištěné jen RTG)AAAI.sl„D" u HZS ČR
J 95 - J 99Jiné nemoci dýchací soustavyDg.:J 99 s přihlédnutím k základnímu onemocnění
a) Akutní formyLéčení
b) Těžké formy léčebně neovlivnitelné nebo recidivující nebo zhojené s trvalými vážnými poruchami kardiorespiračního ústrojí (s následným morfologickým či funkčním orgánovým postižením)DDD
c) Lehké formy a následné stavy jen s mírnými poruchami kardiorespiračního ústrojíDA-CA-C
d) Stavy po dobře zhojených onemocněních s dobrou funkční výkonností kardiorespiračního ústrojí i při zatíženíAAA
KódNázev nemoci, stavu nebo vadyZdravotní klasifikace dle sloupcePoznámka
I.II.III.
XI. Nemoci trávící soustavy (K 00 - K 93)
K 00 - K 14Nemoci ústní dutiny, slinných žláz a čelistí
a) Stavy po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkce, těžké formy se zřejmou poruchou mluvy a špatnou výživou. Nezhojitelné slinné píštěle s hojnou sekrecí. Úplná nebo téměř úplná ztráta zubů protézou nenahraditelnáDDD
b) Vleklé slinné píštěle s nepatrnou sekrecíDA-CA-C
c) Ostatní následné stavy po skončeném léčení bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou poruchou funkceAAAI.sl.„D" u HZS ČR
K 20Zánět jícnu - oesophagitis
K 21Gastroezofageální refluxní onemocnění
K 22Jiné nemoci jícnu
K 23Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jindeDg.:K23
s přihlédnutím k základnímu onemocnění
a) S těžkou a trvalou poruchou průchodnosti jícnu organického původu (po neúspěšném léčení)DDD
b) S těžkou poruchou průchodnosti jícnu organického původu, vyžadující dlouhodobou léčbuDDD
c) Stavy po skončeném léčení, při dostatečné výživě a při dobrém celkovém stavu, s přetrvávajícím patologickým nálezemDA-CA-C
d) Ostatní funkčně nezávažné stavy po ukončení léčeníAAAI.sl.„D" u HZS ČR
K 25Žaludeční vřed
K 26Dvanáctníkový vřed
K 27Peptický vřed neurčené lokalizace
K 28Gastrojejunální vřed
K 29Zánět žaludku a dvanáctníku
K 30Dyspepsie
K 31Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku
a)Akutní forma - primoulceraceLéčení
b)Při značných poruchách funkce trávicího ústrojí po neúspěšném léčení a při špatném tělesném stavuDDC-D
c)Operované formy při trvale značných funkčních poruchách. Opakované recidivy v posledních třech letechDDC-D
d) Konzervativně léčené i operované formy zhojené s výraznou deformací a opakovanými dyspeptickými obtížemi při poruše výživy. Aftózní a hemorhagická gastritida a bulbitida. Dyspepsie s poruchou výživyDC-DC-D
e)Anatomicky a funkčně dobře vyhojené formy, kde nedošlo nejméně v po-sledních třech letech k recidivě vředu. Lehké a nezávažné formy při dobrém celkovém stavu. Katarální gastritida a bulbitida. Nezávažné dyspepsie, recidivujícíDAA
f)Stav po ojedinělé ulceraci dvanáctníku bez prokázané vředové choroby. Následné stavy bez poruch funkceAAA
K 35 - K 38Nemoci apendixu - červovitého přívěskuJiné stavy po ukončení léčení zařadit, posuzovat a vykazovat podle následků nemocí
a) Akutní formyLéčení
b) Chronické formy nevyžadující léčení. Stavy po úspěšném vyléčeníAAA
K 40 - K 46Kýly
a) Rozsáhlé kýly recidivující po opakovaných operacích nebo neoperovatelnéDC-DC
b) Kýly břišní menšího rozsahu, nečinící funkční poruchy, operativně odstranitelnéAA-CAPodle výsledku operačního zákroku
c)Rozšířené kanály tříselné, měkká třísla jizvy po operacích kýl tříselných a břišních; stav po úspěšných operacích kýlAAA
K 50 - K 52Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva -enteritida a kolitida
K 55 - K 63Jiné nemoci střev
K 65 - K 67Nemoci pobřišnice-peritoneaDg :K 67
s přihlédnutím k základnímu onemocnění
a) Při značných poruchách funkce, vleklé stavy léčením neovlivnitelné (po neúspěšném léčení)DDD
b) Při lehkých nebo jen občasných mírných poruchách funkceDA-CA-C
c) Následné stavy bez poruch funkceAAA
K 70 - K 77Nemoci jaterDg.:K77
s přihlédnutím k základnímu onemocnění. Hepatitidy- posuzovat dle
Dg.:B15-B19 Hyperbilirubinémie
Dg.:E 80.4 je posuzována pod
a) Těžké, progredující formy s projevy selhávání nebo zánětlivou aktivitouDDD
b) Stacionární nebo pomalu progredující formy se známkami aktivity nebo větším morfologickým defektemDC-DA-C
c) Ostatní lehké a nezávažné formy bez poruchy funkce a projevů laboratorní aktivity po 2 letech od onemocněníA-CA-CADg.:E 70-E 90 Poruchy přeměny látek metabolismu
K 80 - K 87Nemoci žlučníku, žlučových cest a slinivky břišníDg.:K87a
Dg.:K93
s přihlédnutím k základnímu onemocnění
K 90 - K 93Jiné nemoci trávicí soustavy
a) Těžké stavy progredující s trvalou poruchou funkce postižených orgánů (po neúspěšném léčení)DDD
b) Stavy bez hrubší poruchy funkce po-stižených orgánů (po neúspěšném léčení) vyžadující dlouhodobý zdravotní režim (zejména dietní stravování)DC-DA-C
c) Stavy se zcela nezávažnými poruchami funkce postižených orgánů do 2 let po prodělaném onemocnění nebo po operaciDA-CA
d) Stavy bez poruchy funkce postižených orgánů po 2 letech od prodělaného onemocnění nebo operace. Endoskopické výkony anatomicky a funkčně dobře zhojenéAAA
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L 00 - L 99)
L 00 - L 08Infekce kůže a podkožního vaziva
a) Aktivní onemocněníLéčení
b) Stavy po ukončení léčení, s rozsáhlými těžkými změnami kůže, se závažnou poruchou funkce postižených částí tělaDDD
c) Těžší formy vzdorující léčení, často recidivující, zvláště postihují-li exponovaná místaC-DC-DC-DI.sl.„D" u HZS ČR
d) Stavy po ukončení léčení, s menšími nezávažnými změnami kůže, se zcela lehkou poruchou nebo bez poruchy funkce postižených částí tělaAAA
L 10 - L 14Puchýřnatá onemocněníPři stanovování zdravotní způsobilostiposuzovat nejen stupeň, rozsah a lokalizaci chorobných změn a jejich nepříznivý vlivna celkovou výkonnost nebo funkci postižených orgánů, ale
L 20 - L 30Dermatitis a ekzém
L 40 - L 45Papuloskvamózní onemocnění
L 50 - L 54Kopřivka - urticaria a erytémi doprovodné projevy jako svědění, pálení, mokvání, pachy, mající nepříznivý estetický vliv
L 55 - L 59Onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se zářením
L 60 - L75Nemoci kožních adnex
L 80 - L 99Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva
a) Rozsáhlé nebo svou podstatou těžké a léčení vzdorující nebo často recidivující formyDDC-D
b) I nerozsáhlé, avšak léčení vzdorující nebo často recidivující formy, lokalizované na exponovaných místech (obličej, končetiny), nebo vyvolávající poruchu funkce postižených částí tělaDC-DA-C
c) Nerozsáhlé, jen zřídka recidivující formy, jsou-li bez poruch trafiky, jen s mírnou poruchou funkce postižených částí těla a nejsou-li na exponovaných místech, vyžadující občasné léčeníC-DA-CAI.sl.„D" u HZS ČR
d) Nerozsáhlá onemocnění, nejsou-li na exponovaných místech a neporušují-li funkci postižených částí těla ani trafiku kůže. Diskoidní formy lupénky s ojedinělými stacionárními ložisky na loktech a kolenáchAAA
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M 00- M 99)
M 00 - M 03Infekční artropatie
M 05 - M 14Zánětlivé polyartropatie
M 15 - M 19Artrózy
M 22 - M 25Jiná onemocnění kloubů
a) Akutní formyLéčení
b) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce, zejména velkých nosných kloubůDDC-D
c) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohyDC-DC-DZde hodnotit i stavy po náhradě velkých kloub s porušenou funkcí
d) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné, méně podstatné omezení funkce drobných kloubů ruky a nohy. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDA-CA-C Zde hodnotit stavy po náhradě velkých kloubů bez porušené funkce
e) Stavy po menisektomii bez poruchy funkce kloubuAAA
M 20Získané deformity prstů rukou a nohou
M 21Jiné získané deformity končetin
a) Nápadně těžce znetvořená noha nezpůsobilá k chůziDDC-D
b) Formy trvalé i méně nápadné, ztěžují-li i krátkou chůzi nebo stáníDDC-D
c) Trvalé, nenápadné formy, je-li ztížena jen dlouhá chůze nebo stáníDC-DA-C
d) Snížení klenby nožní neztěžující ani delší chůzi ani stáníAAA
M 30 - M 36Systémová onemocnění pohybové tkáně
a) Těžké formy léčebně neovlivnitelné se značnou poruchou funkce (kloubů, páteře či jiných postižených orgánů)DDD
b) Lehčí formy, nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí tělo po úspěšném léčeníDA-CA-C
c) Zcela lehké formy bez poruchy funkceDA-CA
M 40 - M 43Deformující dorzopatie
a) Těžké, trvalé zkřivení, omezující značně a trvale pohyblivost páteře nebo působící závažné poruchy vnitřních orgánůDDD
b) Lehčí trvalé zkřivení omezující pohyblivost páteře. Neomezující pohyblivost páteře, ale působící lehčí poruchy nervové nebo vnitřních orgánůDC-DA-C
c) Lehké formy nepatrně omezující nebo neomezující pohyblivostC-DA-CAI.sl.„D" u HZS ČR
d) Lehké zkřivení páteře bez omezení pohyblivosti a nepůsobí-li poruchy nervové nebo vnitřních orgánůAAA
M 45 - M 49SpondylopatieDg.:M 49
s přihlédnutím k základnímu onemocnění
a) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkceDDD
b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčení. Vleklé neprogredující formy s trvalou poruchou funkceDC-DA-C
c) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelné bez poruchy funkce nebo s dobrou funkcí postižených orgánůDA-CA-C
M 50 - M 54Jiné dorzopatieU Dg.: M 51.4
zachovává kritéria uvedená u Dg.:M 42.0
a) Stav po chirurgickém zákroku nebo ústavně prokázané výhřezy s trvalou výraznou poruchou funkce (hybnosti). Těžké formy léčením neovlivnitelnéDDC-D
b) Stavy po chirurgickém zákroku nebo konzervativně léčené s trvalou lehkou poruchou funkce páteře nebo recidivující ústavně prokázané formy. Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla, po neúspěšném léčeníDC-DC-D
c) Stavy po chirurgickém zákroku nebo konzervativně léčené bez častějších recidiv a bez poruchy funkce páteře trvalého rázu. Lehčí, nevýrazné formy, léčebně ovlivnitelnéC-DA-CA-C
d) Lehčí, nevýrazné formy, konzervativně dobře ovlivnitelné,bez poruchy funkceAA-CAc) a d)
I.sl.„D" u HZS ČR
M54.9Dorzalgie NS
Při negativním RTG a normálním funkčním nálezuAAA
M 60 - M 63Onemocnění svalů
M 65 - M 68Onemocnění synoviální blány a šlachyDg.: M 63, M 68, M 78
s přihlédnutím k základnímu onemocnění
M 70 - M 79Jiná onemocnění měkké tkáně
a) Těžké, vleklé, progredující formy léčením neovlivnitelné, se značnou poruchou funkceDDD
b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi a dostatečné funkční výkonnosti postižených částí těla po neúspěšném léčeníDC-DA-C
c) Lehčí, nevýrazné formy léčebně ovlivnitelnéC-DA-CA
d) Stavy po skončeném léčení bez poruchy funkceAAA
M 80 - M 85Poruchy hustoty a struktury kosti
M 86 - M 90Jiné osteopatie
M 91 - M 94Chondropatie
a) Akutní formyLéčeníDg.:M 82 a M 90
s přihlédnutím k základnímu onemocnění
b) Těžké, vleklé progredující formy, léčbou neovlivnitelné, se zřetelně patrnou značnou poruchou funkce postižených orgánůDDD
c) Vleklé, neprogredující formy, často recidivující, i po operativní léčbě s poruchou funkce. I lehké formy zánětu kostní dřeně. M. Scheuermann s postižením více sousedících obratlů, klínové obratle, gibbus, Schmorlovy uzly, M. Perthes se sploštělou degenerovanou hlavicí, s výraznými artrotickými změnami acetabula i hlaviceDC-DC-D
d) Vleklé, neprogredující formy, občas recidivující, s menší poruchou funkce postižených orgánů, po operativním léčení s dobrou funkcí. Zánět kostní dřeně proběhlý v dětství, bez patologických známek a bez subjektivních obtíží, s normálními laboratorními nálezy v posledních 5 letech bez recidivy. M. Perthes léčený v dětství, bez artrotických změn, jen s mírným, omezením funkce. M. Osgood-Schlatter při výrazném RTG a klinickém nálezuDA-CA-C
e) Lehké formy, jen zřídka recidivující a jen s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce postižených orgánůC-DA-CA
f) M. Scheuermann s postižením nesousedících obratlů bez dalších anatomických změn obratlů a bez funkčních poruch páteře. M. Osgood -Schlatter zhojený bez obtíží s negativním ortopedickým nálezemAAA
Poznámka:
Při hodnocení závažnosti M. Scheuermann a M. Osgood- Schlatter přihlížet zejména ke klinickým projevům a radiologickým kritériím, provést ortopedické vyšetření. U M. Scheuermann zdravotní klasifikaci C stanovit, když hyperkyfóza nepřesahuje 40° dle Cobba a deformace obratlů ve smyslu zklínovatění nepřesahuje 5° ventrálně
M 95 - M 99Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
a) Těžké trvalé formy značně znetvořující tělo, těžce omezující pohyby nebo působící závažné poruchy vnitřních orgánůDDD
b)Střední formy omezující pohyby, i když nepůsobí poruchy vnitřních orgánůDC-DC-D
c)Lehké formy nepatrně omezující pohyblivostC-DA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
d)Lehké formy neomezující pohyblivostAAAI.sl.„D" u HZS ČR
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N 00 - N 99)
N 00Akutní nefritický syndrom
N 01Rychle postupující nefritický syndrom
N 05Neurčený nefritický syndrom
a)Ústavně potvrzené formy do 3 let po skončení léčby. Následné stavy s přetrvávajícím patologickým močovým nálezem a (nebo) poruchou funkce ledvinDDC-D
b)Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném onemocněníA-CAA
N 02Recidivující a přetrvávající hematurieNeurčená hematurie posuzovat podle Dg.:R31
N 03Chronický nefritický syndrom
N 04Nefrotický syndrom
N 06Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým postižením
N 07Dědičná nefropatie nezařazená jinde
N 10Akutní tubulo-intersticiální nefritidaDg.: N 08 a N 16
s přihlédnutím k základnímu onemocnění
N 11Chronická tubulo-intersticiální nefritida
N 12Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická
N 14Tubulo-intercticiální tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy
N 15Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin
N 16Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde
N 17 - N 19Selhání ledvin
a) Těžké formy s trvalými poruchami funkce ledvin a podstatným omezením celkové výkonnostiDDC-D
b) Středně těžké a lehké formy s mírnou poruchou funkce ledvin a omezením výkonnosti organismuDC-DC-D
c) Stavy s opakovaným patologickým močovým nálezem i při normální funkci ledvin do 3 let po skončeném léčeníDC-DC-D
d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech od prodělaného onemocněníA-CAAI.sl.„D" u HZS ČR
N 20 - N 23UrolitiázaDg.: N 22
s přihlédnutím k základnímu onemocnění
a) S těžkými a častými záchvaty a těžkými poruchami funkce močového ústrojí a s průvodními zánětlivými změnami (po neúspěšném léčení)DDD
b) Operativní odstranění ledviny pro uvedená onemocněníDDC-D
c) S řídkými záchvaty a s mírnou poruchou funkce močového ústrojí. Po operativním odstranění kamenů v ledvině (pyelolitotomie, nefrolitotomie, perkutální extrakcí, extrakorporální litotrypsí a ureterorenoskopií)DC-DA-C
d) Při ojedinělých záchvatech, po operativním odstranění kamenů z močových cest, není-li porušena funkce močového ústrojíA-CA-CA
e) Stav po ojedinělém záchvatu se spontánním odchodem konkrementu nebo neprokázaném konkrementu, bez poruchy funkceAAA
N 13Obstruktivní a refluxní uropatie
N 25 - N 29Jiné nemoci ledvin a močovodůDg.: N 29
s přihlédnutím k základnímu onemocnění
a) Těžké formy při výrazných poruchách funkce a podstatným omezením celkové výkonnosti (po neúspěšném léčení)DDC-D
b) Operativní odstranění ledviny pro výše uvedená onemocněníDC-DC-D
c) Lehké formy po ukončení léčení s následnou lehkou poruchou funkce ledvin a méně závažném omezení celkové výkonnosti organismu po 3 letech po prodělaném onemocněníDC-DA-C
d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném onemocněníA-CAAI.sl„D" u HZS ČR
N15.1Ledvinný a perinefrický absces
N28.1Získaná cysta ledviny
a)Těžké formy při poruchách funkce a při špatném celkovém objektivním stavuDDD
b)Lehké formy a stavy po ukončeném léčení s následnou lehkou poruchou funkce, s mírným omezením celkové výkonnostiDC-DA-C
c)Klinicky zhojené formy bez poruchy funkce po 3 letech od skončení léčby, při dobrém celkovém stavuA-CA-CAI.sl„D" u HZS ČR
N 30 - N 39Jiné nemoci močové soustavyDg.:N 33, N 37
s přihlédnutím k základnímu onemocnění
a) Těžké a trvalé formy (po neúspěšném léčení) při značných poruchách funkceDDDDg.: N 39.1 -přetrvávající proteinurie
a Dg.: N 39.2 - Ortostatická proteinurie hodnotit pod položkou
Dg.:R80 - Izolovaná proteinurie
b) Často recidivující nebo vleklé formy a fokální cystitidy s mírnou poruchou funkceDDA-C
c) Lehké formy (po ukončení léčení) jen při občasných lehkých poruchách funkce a při dobrém celkovém stavuDA-CA-C
d) Následné stavy bez poruch funkceAAA
N 40 - N 51Nemoci mužských pohlavních orgánůMimo
Dg.:N 46, N 51
a) Těžké, vleklé, léčení vzdorující stavy, ztěžují-li chůzi, spojené se značnými potížemi a při těžkých poruchách močení. Vodní kýly značných rozměrů neoperované nebo neoperovatelné formyDDC-DS přihlédnutím k základnímu onemocnění
b) Vleklé stavy s občasnými obtížemi a méně závažnou poruchou funkce postižených orgánůC-DA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
c) Při nezávažných poruchách funkce postižených orgánů. Ostatní formy a následné stavyA-CAA
N 60 - N 64Nemoci prsu
N 70 - N 77Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánůDg.:N 74 aN 77
s přihlédnutím k základnímu onemocnění
N 80 - N 98Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí
N 99Onemocnění močové a pohlavní soustavy po výkonech nezařazené jinde
a) Těžké vady nebo stavy po jejich operačním řešení se závažnými trvalými poruchami funkce, stavy,které špatně reagují na léčbu nebo často recidivujíDDC-D
b) Lehké nerecidivující formy (po ukončeném léčení) jen s mírnými poruchami funkce nebo následné stavy po jejich operací se zřejmými poruchami funkceDC-DA-C
c) Lehké formy nerecidivující, bez funkčních poruch postižených orgánů nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavuA-CA-CAI.sl„D" u HZS ČR
KódNázev nemoci, stavu nebo vadyZdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
I.II.III.
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O 00 - O 99)
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P 00 - P 96)
Posuzují se následné stavy po skončeném léčení podle závažnosti následků
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q 00 - Q 99)
Q 00Vrozené vady nervové soustavy
Q 07
Q 10 - Q 18Vrozené vady oka, ucha, obličeje a krku
Q 20 - Q 28Vrozené vady oběhové soustavy
Q 30-Q 34Vrozené vady dýchací soustavy
Q 35Rozštěp rtu a rozštěp patra
Q 37
Q 38 - Q 45Jiné vrozené vady trávicí soustavy
Q 65 - Q 79Vrozené vady a deformace svalové a kosterní soustavy
Q 80 - Q 89Jiné vrozené vady
Q 90 - Q 99Abnormality chromosomů nezařazené jinde
a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce, stavy špatně reagující na léčbu nebo často recidivující. Stavy po operaci vrozených vývojových vad srdce a velkých cév i s dobrou funkcíDDC-D
b) Rozštěp patra a rtu chirurgicky upravené, narušují-li vzhled nebo řečDDC-D
c) Méně závažné vady nebo následné stavy po jejich operaci se zřejmými poruchami funkce. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Vrozené vývojové vady srdce a velkých cév i s dobrou funkcí oběhového ústrojíDC-DA-C
d) Nezávažné stavy nebo stavy po jejich operaci bez poruch funkce a při dobrém celkovém stavu a bez subjektivních potíží a anatomických následků. Rozštěp patra a rtu nenarušující vzhled ani řeč. Vrozené vady kyčle, léčené v dětství, t.č. bez subjektivních potíží, nebo funkčních poruch, bez klinického a RTG nálezu na kloubech. Stavy po operaci defektu septa siní v dětství s dobrou funkcí oběhového ústrojíA-CA AI.sl.„D" u HZS ČR
Q 50 - Q 56Vrozené vady pohlavních orgánů
Q 60 - Q 64Vrozené vady močové soustavy
a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci se závažnými a trvalými poruchami funkce. Stavy špatně reagující na léčbu nebo často recidivující, způsobující neschopnost udržovat základní osobní hygienuDDD
b) Méně závažné vady, následné stavy po jejich operaci se zřejmými prokazatelnými poruchami funkce nebo snižující výkonnost organismu. Ageneze ledviny (nevyvinutá ledvina)DA-CA-C
c)Nezávažné vady nebo pooperační stavy bez poruch funkce a při celkově dobré výkonnosti organismuAAAI.sl.„D" u HZS ČR
KódNázev nemoci, stavu nebo vadyZdravotní klasifikace dle sloupcePoznámka
I.II. | III.
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R 00 - R 99)
R 00 - R 09Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavyPodle uvedených kritérií hodnotit až po vyčerpání všech ostatních diagnostických možností
R 10 - R 19Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
R 20 - R 23Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního vaziva
R 25 - R 29Příznaky a znaky týkající se nervové, svalové a kosterní soustavy
R 30 - R 39Příznaky a znaky týkající se močové soustavy
R 40 - R 46Příznaky a znaky týkající se vědomí, vnímání, emočního stavu a chováníMimo Dg.:R 31
R 50 - R 69Celkové příznaky a znakyNeurčená hematurie, která byla hodnocena pod položkou Dg.:N 02.
a) Závažného rázu, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující, spojené s těžkou poruchou funkce organismu, které značně ztěžují společenské uplatněníDDD
b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné a ustálené formy, jen s lehkou poruchou funkce postiženého orgánu a dobrou celkovou výkonností organismuC-DC-DA-CMimo Dg.:R 61 (viz níže)
c) Nezávažné, léčením ovlivnitelné formy, jen s malou poruchou nebo bez poruchy funkce postiženého orgánu a bez morfologických následkůAA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
R 47Poruchy řeči, nezařazené jinde
R 48Dyslexie a jiné znakové poruchy nezařazené jinde
R 49Poruchy hlasu
a)Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná)DDC-DPatří sem choroby,vady, příznaky a znaky, které nejsou uvedeny pod Dg.:F98.5-Koktavost a Dg.: F 98.6 Breptavost
b)Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná)DDC-D
c)Přechodná a mírná porucha řeči a výslovnosti při dobře srozumitelné mluvěA-C A-C A-C
d) Lehké poruchy řeči a výslovnostiAAA
Poznámka: Hodnotit vždy až po foniatrickém vyšetření
R 61Nadměrné pocení - hyperhidróza
a) Těžké formy léčbou neovlivnitelnéDC-DA-C
b) Lehké, rezistentní na léčbu, nekomplikované formyAAAI.sl.„D" u HZS ČR
R 70 - R 79Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózyDg.:R75 - laboratorní průkaz viru lidské imunodeficienc e posuzovat podle Dg.: B 20 -B 24 - Onemocnění virem lidské imunodeficience Dg.:R73- Zvýšenou hladinu krev. glukózy posuzovat podle Dg E 10-E 14 Diabetes mellitus. Ad d) jde o Dg.:R81 - Glykosurie
R 80 - R 82Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy
R 83 - R 89Abnormální nálezy při vyšetření jiných tělesných tekutin, látek a tkání bez diagnózy
R 90 - R 94Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích a při funkčních vyšetřeních bez diagnózy
a) Závažné, léčení vzdorující formy nebo trvale progredující stavy s těžkým omezením funkce nebo značně ztěžující společenské uplatněníDDC-D
b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné formy a jen s lehkou poruchou funkce postiženého orgánu. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC-DA-C
c) Lehké, nezávažné, léčením ovlivnitelné formy, bez poruchy funkce postiženého orgánuA-CA-CA-CDg.:R83 -R89 hodnotit dle níže uvedených kriterií až po vyčerpání všech ostatních diagnostických možností
d)Nezávažné ojedinělé stavy bez poruchy funkceAAA
R 80Izolovaná proteinurieObdobně se posuzuje Renální glykosurie Dg.: E 74.8 - Jiné určené poruchy metabolismu uhlovodanů
R 81Glykosurie
R 82Jiné abnormální nálezy v moči
N39.1Přetrvávající proteinurie, NS
N39.2Ortostatická proteinurie, NS
a) Závažného rázu, nereagující na léčbu s těžší funkční poruchou a trvalým nebo opakovaným abnormálním laboratorním nálezemDD C-D
b) Méně závažného stupně, s občasným nebo přechodným nálezem při normální glomerulární filtrační a koncentrační schopnosti. Stav, který vyžadoval v posledních 3 letech dispenzarizaci nebo léčeníDC-D A-CFunkce ledvin ověřovat měřením korigované globální clearence endogenního kreatininu a koncentračním pokusem
c) Ojedinělý patologický nález v moči nebo v krvi, bez známek orgánového a funkčního poškození, který nevyžaduje léčení a nemá vliv na výkonnost a nutriční stav organismuA-CA A
R 95 - R 99Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti.Nehodnoceno, užívat pouze jako vedlejší kód
KódNázev nemoci, stavu nebo vadyZdravotní klasifikace dle sloupcePoznámka
I.II.III.
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S 00 - T 98)
S 00Povrchní poranění hlavyPosuzovat po skončeném léčení dle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následkůPosuzování odstranění meziobratlové ploténky viz. pozn. za Dg.:S 39
S 01Otevřená rána hlavy
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po skončení léčby s těžkým a trvalým zohavením nebo těžkou poruchou funkce postižených orgánů nebo části těla, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůDDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižených orgánů nebo části těla, stavy se zřetelným omeze-ním pohybů a bez nápadnějšího zohavení. Stavy umožňující běžnou pracovní aktivituDC-DA-C
d) Následné stavy i po závažnějších zraněních, zhojené jen s mírnou nebo bez poruchy funkce či omezením pohybů, bez zohaveníA-CAA
S 02Zlomenina kostí lebky a obličeje
S 03Vymknutí, pod vrt nutí a natažení kloubů a vazů hlavy
S 04Poranění mozkových nervůMimo Dg.: S 05
Poranění oka a očnice
S 06Nitrolební poranění
S 07Drtivé poranění hlavy
S 08Traumatická amputace části hlavy
S 09Jiná a neurčená poranění hlavy
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými, nezlepšitelnými, trvalými a progredujícími poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubů hlavy, stavy s těžkým a trvalým zohavením. Těžké recidivující formy vymknutí čelistiDDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních se zřetelným omezením pohybů nebo zhojené s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivující a bez nápadnějšího zohaveníDC-D C-D
d) Následné stavy po dobře zhojených zraněních s nezávažnými poruchami centrální nervové soustavy, s lehkou poruchou funkce příslušné části těla, stavy bez častých recidiv. Poúrazové defekty lebečních kostí. Lehké, jen zřídka recidivující formy vymknutí čelistiDA-CA-C
e) Následné stavy po závažnějších nitrolebních poraněních s nezávažnými poruchami centrální nervové soustavyDA-CA-C
f) Následné stavy jen s lehkými poruchami funkce po skončeném léčeníC-DA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
g) Následné stavy po lehčích anatomicky i funkčně dokonale zhojených zraněních bez prokazatelných poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo mozkových nervů či bez omezení pohybů, stavy bez zohaveníAAA
S 05Poranění oka a očniceNásledné stavy posuzovat dle následků na jednotlivých částech oka Dg.: H00 - H59
a) Následné stavy po skončeném léčení
b) Traumatická enukleace obou očí. Enukleace jednoho oka při zrakové ostrosti druhého oka pod 0,33 (po korekci)DDD
c) Enukleace jednoho oka při zrakové ostrosti druhého oka 0,33 až 1,0 (po korekci)DC-DA-C
S 10Povrchní poranění krku
S 11Otevřená rána krku
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v oblasti krku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavenímDDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohaveníDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů bez nápadnějšího zohaveníC-DA-CA-Cl.sl.„D" u HZS ČR
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů, stavy bez zohaveníAAA
S 12Zlomenina krku
S 13Vymknutí, podvrknutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu.DDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti krku a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkceDC-DC
d) Dobře zhojené formy jen s nepatrnou poruchou funkce v oblasti krku či omezením pohybůC-DA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
e) Následné stavy bez poruch funkce a bez omezení pohybůAAA
S 14Poranění nervů a míchy v úrovni krku
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelnéDDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, recidivující stavy nebo stavy vzdorující léčeníDC-DC-DZdravotní klasifikaci A stanovit nejdříve po 3 letech bez klinických projevů a subj. obtíží
d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervůC-DA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
e) Stavy bez poruch funkce krční míchy, nervových pletení nebo periferních nervů po skončeném léčeníAA A
S 15Poranění krevních cév v úrovni krkuDg.:S 18
Traumatická amputace v úrovni krku se neposuzuje
S 16Poranění svalu a šlachy v úrovni krku
S 17Drtivé poranění krku
S 19Jiná a neurčená poranění krku
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v krční oblasti a vnitřních orgánů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy se zřetelným omezením pohybůDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezení pohybůC-DA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčeníAAA
S 20Povrchní poranění hrudníku
S 21Otevřená rána hrudníku
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůDDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, stavy se zřetelným omezením pohybůDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce hrudníku či omezením jeho pohybůDA-CA-C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce hrudníku či omezení jeho pohybů po skončeném léčeníAA A
S 22Zlomenina žebra,hrudní kosti a hrudní páteře
S 23Vymknutí, pod vrt nutí a natažení kloubů a vazů hrudníku
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce vnitřních orgánů v oblasti hrudníku, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů hrudníku a hrudní páteřeDDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudníku, hrudní páteře a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkceDDC-D
d) Následné stavy (po správném zhojení) s nepatrným omezením funkce hrudníku, vnitřních orgánů či omezením pohybů hrudníku a hrudní páteřeC-DA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
e) Následné stavy bez omezení pohybů a bez poruch vnitřních orgánů po skončeném léčeníAAA
S2 4Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavyDDD
c) Následné stavy i po závažných poraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, ale vzdorující léčení a často recidivující stavyDDC-D
d) Následné stavy s nepatrnými poruchami funkce hrudní míchy, nervových pletení, nebo periferních nervů po skončeném léčeníDA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce hrudní míchy, nervových pletení nebo periferních nervůAAA
S 25Poranění krevních cév hrudníku
S 26Poranění srdce
S 27Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů
S 28Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku
S 29Jiná a neurčená poranění hrudníku
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce hrudníku a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Traumatická amputace části hrudníkuDDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti hrudníku a vnitřních orgánů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkceDDC-D
d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce v oblasti hrudníku či omezením pohybůC-DA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
e) Následné stavy (po správném zhojení) bez poruchy funkce či omezení pohybuAAA
S 30Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
S 31Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánve
S 32Zlomenina bederní páteře a pánve
S 33Vymknutí, pod vrt nutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené oblasti i vnitřních orgánů této oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůDDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů , se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce nitrobřišních a pánevních orgánů či s mírným omezením pohybůDA-CA-C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruchy funkce či omezení pohybůAAA
S 34Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
a) Akutní stavy.Léčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavyDDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, ale vzdorující léčení nebo stavy často recidivujícíDC-DC-D
d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce po skončeném léčeníC-DA-CAI.sl.„D" u HZS ČR
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervůAAA
S 35Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S 36Poranění nitrobřišních orgánů
S 37Poranění pánevních orgánů
S 38Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve
S 39Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce nitrobřišních a pánevních orgánů stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů,Traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánveDDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy po splenektomii, nefrektomii, orchiektomii apod. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkceDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s lehkou poruchou funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánveDA-CA-C
e) Následné stavy bez poruchy funkce v oblasti břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních orgánů a bez omezení pohybůAAA
S 40Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí)
S 41Otevřená rána ramene a paže(nadloktí)
S 42Zlomenina ramene a paže (nadloktí)
S 43Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůDDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkcí ramene a paže, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže či s omezením pohybůC-DA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce ramene a paže či omezení pohybůAAA
S 44Poranění nervů v úrovni ramene a paže
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavyDDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů, ale vzdorující léčení a stavy často recidivujícíDDC-D
d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce po skončeném léčeníDA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkceAAA
S 45Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže(nad loktí)
S 46Poranění svalu a šlachy ramene a paže (nadloktí)Mimo
Dg.:S 48
S 47Rozdrcení ramene a paže (nadloktí)
S 49Jiná a neurčená poranění ramene a paže (nadloktí)
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce ramene a paže, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce ramene a paže, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh nemoci. Stavy s těžkou avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkceDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene a paže či omezením pohybůDA-CA-C
e) Stavy bez poruch funkce po skončeném léčení a bez subjektivních potížíAAA
S 48Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí)
a) OboustrannáDDD
b) JednostrannáDDC-D
S 50Povrch, poranění lokte a předloktí
S 51Otevřená rána předloktí
S 52Zlomenina lokte a předloktí
S 53Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů lokte
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůDDC-D
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí či s omezením pohybůDA-CA-C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce či omezení pohybůAAA
S 54Poranění nervů předloktí
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni předloktí, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavyDDC-D
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni předloktí, ale vzdorující léčení a stavy často recidivujícíDDC-D
d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni předloktí po skončeném léčeníDA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni předloktíAAA
S 55Poranění krevních cév předloktí
S 56Poranění svalu a šlachy předloktí
S 57Drtivé poranění předloktíMimo
Dg.: S 58
S 59Jiné a neurčená poranění předloktí
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce lokte a předloktí, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDC-D
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce lokte a předloktí, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkceDDC-D
d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte a předloktí či omezením pohybů po skončeném léčeníDA-CA-C
e) Následné stavy zhojené bez poruchy funkce lokte a předloktí či omezení pohybu po skončeném léčeníAAA
S 58Traumatická amputace předloktí
a) OboustrannáDDD
b) JednostrannáDDC-D
S 60Povrch.poranění zápěstí a ruky
S 61Otevřená rána zápěstí a ruky
S 62Zlomenina zápěstí a ruky
S 63Vymknutí, pod vrtnutí kloubů, vazů zápěstí a ruky
S 65Poranění krevních cév zápěstí a ruky
S 66Poranění svalu a šlachy zápěstí a rukyMimo Dg.: S 64 a S 68.
S 67Drtivé poranění zápěstí a ruky
S 69Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky
a)Akutní stavyLéčení
b)Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce zápěstí a ruky, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů stavy s těžkým a trvalým zohavením
Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací palce a ukazováku pravé nebo levé ruky nebo 3 a více prstů na jedné ruce nebo 4 a více prstů obou rukouDDC-DDg.:S 60,S 69 posuzovat individuálně po prověření motorických schopností poraněné končetiny a dle nároků kladených nájemnou motoriku při výkonu zaměstnání
c)Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce zápěstí a ruky, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení. Následné stavy zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací 2 prstů na jedné ruce (mimo palec a ukazovák dominantní končetiny) a není-li výkonnost ruky podstatně snížena a je-li schopnost k výkonu služby podle zařazení zachovánaDDA-C
d)Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce zápěstí a ruky či omezením pohybu, stavy bez zohavení. Následné stavy (po ukončení léčení) zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nehtových článků palce nebo ukazováku 1 ruky a více než jednoho prstu na obou rukou, je-li dobrá pohyblivost základního článku a není-li výkonnost ruky pro výkon funkce podstatně sníženaDC-DA-C
e)Následné stavy bez poruchy funkce po skončeném léčení nebo zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou deformací nehtových článků jednoho nebo dvou prstů (mimo palec) s mírným omezením nebo bez omezení hybnosti ruky. Stavy bez zohaveníAAA
S 64Poranění nervů zápěstí a ruky
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni zápěstí a ruky opakovaně léčebně neovlivnitelné stavyDDC-D
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, ale vzdorující léčení a stavy často recidivujícíDDC-D
d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni zápěstí a ruky, po skončeném léčeníDA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni zápěstí a rukyAAA
S 68Traumatická amputace zápěstí a ruky
a) Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky oboustranná i jednostrannáDDC-D
b) Ztráta palce a dvou nebo více prstů téže ruky. Ztráta 3 nebo více prstů jedné ruky nebo 4 prstů obou rukou (mimo palec)DDC-D
c) Ztráta palce jedné ruky. Ztráta palce a 1 dalšího prstu téže ruky, připouští-li ještě způsobilost k výkonu služby podle zařazení. Ztráta 2 prstů jedné ruky (mimo palec), není-li výkonnost podstatně snížena a je-li způsobilost k výkonu služby podle zařazení zachovánaDC-DA-C
d) Ztráta nehtového článku palce nebo ztráta nehtového článku palce a nehtového článku ukazováku jedné ruky s porušenou úchopovou schopností ruky. Ztráta jednoho prstu na obou rukou (mimo palec), ztráta nehtových článků na více než 2 prstech i s případnou ztrátou nehtového článku 1 nebo více prstů druhé ruky (mimo palec), vždy není-li výkonnost ruky pro výkon služby podstatně sníženaDA-CA-C
e) Ztráta 1 prstu na jedné ruce (mimo palec a ukazovák) nebo ztráta nehtového článku palce nebo ztráta nehtového článku palce a nehtového článku ukazováku jedné ruky s neporušenou úchopovou schopností. Ztráta nehtového článku 1 nebo 2 prstů (mimo palec) s mírným omezením nebo bez snížení výkonnosti rukyAAAI.sl.„D" u HZS ČR
S 70Povrch.poranění kyčle a stehna
S 71Otevřená rána kyčle a stehna
S 72Zlomenina kosti stehenní
S 73Vymknutí, pod vrtnutí ,natažení kloubů a vazů kyčle
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. Stav po totální náhradě kyčelního kloubuD DC-DAd b) u stavů po TEP kyčel, kloubu s dobrým funkčním efektem umožňující běžnou pracovní aktivitu hodnotit ve sl. II a III podle písmena c)
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC-DC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle a stehna či s omezením pohybůDA-CA-C
e) Následné stavy dobře zhojené, bez poruch funkceAAA
S 74Poranění nervů kyčle a stehna
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelným a trvalými poruchami nervů v úrovni kyčle a stehna, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavyDDC-D
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni kyčle a stehna, ale vzdorující léčení a často recidivující stavyDDC-D
d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni kyčle a stehnaDA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni kyčle a stehnaAAA
S 75Poranění krevních cév kyčle a stehna
S 76Poranění svalu a šlachy kyčle a stehna
S 77Drtivé poranění kyčle a stehnaMimo
Dg.: S 78
S 79Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kyčle a stehna, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDC-D
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kyčle a stehna, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkceDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle a stehna či omezením pohybů po skončeném léčeníDA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčeníAAA
S 78Traumatická amputace kyčle a stehna
a) OboustrannáDDD
b) JednostrannáDDC-D
S 80Povrchní poranění bérce
S 81Otevřená rána bérce
S 82Zlomenina bérce, včetně kotníku
S 83Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů kolena
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce, kolena a kotníku, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybu. Stav po totální náhradě kolenního kloubuDDC-DAd b) u stavů po jednostranné TEP kolenního kloubu s dobrým funkčním efektem umožňující běžnou pracovní aktivitu hodnotit ve sl. II a III podle písmena c)
c) Následné stavy, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC-DC-D
d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce, kolena a kotníku či s omezením pohybůDA-C A-C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkceAAA
S 84Poranění nervů v úrovni bérce
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni bérce, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavyDDC-D
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni bérce, ale vzdorující léčení a často recidivující stavyDC-DC-D
d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou funkce nervů v úrovni bérceC-DA-CAI.sl.„D" u HZS ČR
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni bérceAAA
S 85Poranění krevních cév bérce
S 86Poranění svalu a šlachy bérce
S 87Drtivé poranění bérceMimo Dg.: S 88
S 89Jiná a neurčená poranění bérce
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce bérce a kolena, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDC-D
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce bérce a kolena, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkceDDC-D
d) Následné stavy po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce a kolena či omezením pohybů po skončení léčeníDA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčeníAA A
S 88Traumatická amputace bérce
a) OboustrannáDDD
b) JednostrannáDDC-D
S 90Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
S 91Otevřená rána kotníku a nohy pod ním
S 92Zlomenina - fraktura nohy pod kotníkem (kromě kotníku)
S 93Vymknutí, podvrknutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůDDC-D
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDA-C
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či s omezením pohybůDA-CA-C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkceAAA
S 94Poranění nervů kotníku a nohy pod ním
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, opakovaně neovlivnitelné stavyDDC-D
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, ale vzdorující léčení a často recidivující stavyDC-DC-D
d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním, po skončeném léčeníC-DA-CA-Cl.sl.„D" u HZS ČR
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni kotníku a nohy pod níAAA
S 95Poranění krevních cév kotníku a nohy pod ním
S 96Poranění svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním
S 97Drtivé poranění kotníku a nohy pod nímMimo
Dg.: S 98
S 99Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněnDDC-D
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkceDC-DA-C
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce kotníku a nohy pod ním, či omezením pohybů, po skončeném léčeníDA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce kotníku a nohy pod ním, bez omezení pohybů, po skončeném léčeníAAA
S 98Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním
a) Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku nebo pod kotníkem oboustranná. Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, která podstatným způsobem omezuje chůzi a stáníDDC-D
b) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, ztěžuje-li chůzi a stáníDDC-D
c) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, která neomezuje delší chůzi a stáníA-CA-CAl.sl.„D" u HZS ČR
T 00 - T 01Povrchní poranění postihující více částí těla
Otevřené rány postihující více částí těla
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavenímDDC-D
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohaveníDC-DA-C
d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohaveníDA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch a bez zohaveníAAA
T 02Zlomeniny více částí těla
T 03Vymknutí, pod vrtnutí a natažení více částí těla
T 04Rozdrcení více částí těla
T 05Traumatická amputace více částí těla
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůDDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybůDA-CA-C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce a bez subjektivních obtížíAAA
T 06Jiná poranění více částí těla, nezařazené jinde
T 06.0Poranění mozku a mozkových nervů s poraněním nervů a míchy v úrovni krku
T06.1Poranění nervů a míchy postihující mnohočetné části těla
T06.2Poranění nervů postihující více části těla
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavyDDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, recidivující stavyDDC-D
d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervůDA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervůAAA
T06.3Poranění cév postihující více částí těla
T06.4Poranění svalů a šlach postihující více částí těla
T06.5Poranění nitrohrudních orgánů spolu s orgány nitrobřišními a pánevními
T06.8Jiná určená poranění postihující více části těla
T 07Neurčená mnohočetná poranění
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohaveníDA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce, stavy bez zohavení, po skončeném léčeníAAA
T 08Zlomenina páteře,úroveň neurčena
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové sou-stavy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubůDDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivujícíDDC-D
d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, po skončeném léčeníDA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů či omezení pohybůAAA
T 09Jiné poranění páteře a trupu,úroveň neurčena
T09.0Povrchní poranění trupu, úroveň neurčená
T09.1Otevřená rána trupu, úroveň neurčena
T09.2Vymknutí, pod vrt nutí a natažení neurčeného kloubu a vazu trupu
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvajícím a nezlepšitelným omezením pohybu trupuDDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů trupu, stavy vzdorující léčení nebo často recidivujícíDD C-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupuDA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčeníAAA
T 09.3Poranění míchy, úroveň neurčena
T 09.4Poranění neurčeného nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubůDDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivujícíDC-DC-D
d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, po skončeném léčeníDA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů či omezení pohybůAAA
T09.5Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu
T09.6traumatická amputace trupu, úroveň neurčena
T09.8Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena
T09.9Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů trupuDD D
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů trupu. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupuDA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčeníAAA
T 10Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena
T 11Jiná poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T11.0Povrchní poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T11.1Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena
T11.2Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu horní končetiny, úroveň neurčena
T11.4Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena
T11.5Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny, úroveň neurčena
T11.8Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T11.9Neurčené poranění horní končetiny, úroveň neurčena
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce horní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDC-D
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce horní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC-DC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce horní končetiny, či omezením pohybůC-DA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčeníAA A
T11.3Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni horní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavyDDC-D
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni horní končetiny, recidivující stavy a stavy vzdorující léčeníDDC-D
d) Následné stavy zhojené jen s nepatrnou poruchou funkce nervů v úrovni horní končetiny po skončeném léčeníC-DA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni horní končetinyAAA
T11.6Traumatická amputace horní končetiny, úroveň neurčena
a) OboustrannáDDD
b) JednostrannáDDC-D
T 12Zlomenina dolní končetiny úroveň neurčena
T 13J.poranění dolní končetiny úroveň neurčena
T13.0Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T13.1Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým a nezlepšitelným omezením pohybůDDC-D
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či s omezením pohybůC-DA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů, po skončeném léčeníAAA
T13.3Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni dolní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavyDDC-D
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni dolní končetiny, recidivující stavyDDC-D
d) Následné stavy s nepatrnými poruchami nervů v úrovni dolní končetinyC-DA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni dolní končetinyAAA
T13.4Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena
T13.5Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní končetiny, úroveň neurčena
T13.8Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T13.9Neurčená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T 14Poranění neurčené části těla
T14.0Poranění neurčené části těla
T14.1Otevřená rána neurčené části těla
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy s těžkým a trvalým zohavenímDDC-D
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy bez nápadnějšího zohaveníDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či omezením pohybů, stavy bez zohaveníC-DA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů po skončeném léčení, stavy bez zohaveníAAA
T13.6Traumatická amputace dolní končetiny, úroveň neurčena
a) OboustrannáDDD
b) JednostrannáDDC-D
T14.2Zlomenina neurčené části těla
T14.3Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčené části těla
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůDDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybůC-DA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčeníAAA
T14.4Poranění nervu(ů) neurčené části těla
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce nervových pletení nebo nervů, stavy opakovaně léčebně neovlivnitelnéDDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce nervových pletení nebo nervů, stavy recidivujícíDD C-D
d) Následné stavy s nepatrnými poruchami funkce nervových pletení nebo nervů po skončeném léčeníC-DA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervových pletení nebo nervůAAA
T14.5Poranění cév(y) neurčené části těla
T14.6Poranění svalů a šlach neurčené části těla
T14.7Drtivé poranění (rozdrcení) a traumatická amputace neurčené části těla
T14.8Jiná poranění neurčených částí těla
T14.9Poranění, NS
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů včetně psychických poruch, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohaveníC-DA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
e) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů, bez psychických poruch, stavy bez zohavení, po skončeném léčeníAAA
T 15 - T 19Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla
T 20 - T 32Popáleniny a poleptání
T 33 - T 35Omrzí iny
T 36 - T 50Otrava léky,léčivy, návykovými a biologickými látkami
T 51 - T 65Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství
T 66 - T 78Jiné a neurčené účinky vnějších příčin
T 79Některé časné komplikace úrazů
T81.1Šok během nebo následující po výkonu, jinde nezařazený
a)Akutní stavyLéčení
b)Následné stavy léčbou ovlivnitelné s těžkou a trvalou poruchou funkce, stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy, způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny nebo části tělaDDC-D
c)Následné stavy po závažnějším postižení do 1 roku po ukončení léčby, nebo tam, kde později přetrvává i mírná funkční porucha, stavy po závažnějších postiženích, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy často recidivujícíDC-DC-D
d)Následné stavy i po závažnějším postižení, kde za 1 rok po ukončení léčby není přítomna funkční porucha, stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohaveníC-DA-CA-CI.sl.„D" u HZS ČR
e)Následné stavy i po závažnějším postižení bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení, stavy bez zohaveníAAA
T 80 - T 88Komplikace zdravotní péče nezařazené jindeMimo
Dg.: T 81.1- uvedena výše.
T 90 - T 98Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčinNásledné stavy po skončeném léčení posuzovat dle poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků, posuzovat dle položek uvedených pod Dg.:S00-T78
KódNázev nemoci, stavu nebo vadyZdravotní klasifikace podle sloupcePoznámka
I.II.III.
T 00 -
T 01
Povrchní poranění postihující více částí těla Otevřené rány postihující více částí těla
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy s těžkým a trvalým zohavenímDDC-D
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů a bez nápadnějšího zohaveníDC-DA-C
d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohaveníDA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch a bez zohaveníAAA
T 02Zlomeniny více částí těla
T 03Vymknutí,podvrtnutí a natažení více částí těla
T 04Rozdrcení více částí těla
T 05Traumatická amputace více částí těla
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůDDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybůDA-CA-C
e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch funkce a bez subjektivních obtížíAAA
T 06Jiná poranění více částí těla, nezařazené jinde
T06.0Poranění mozku a mozkových nervů s poraněním nervů a míchy v úrovni krku
T06.1Poranění nervů a míchy postihující mnohočetné části těla
T06.2Poranění nervů postihující více části těla
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavyDDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervů, recidivující stavyDDC-D
d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervůDA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce míchy, nervových pletení nebo periferních nervůAAA
T06.3Poranění cév postihující více částí těla
T06.4Poranění svalů a šlach postihující více částí těla
T06.5Poranění nitrohrudních orgánů spolu s orgány nitrobřišními a pánevními
T06.8Jiná určená poranění postihující více části těla
T 07Neurčená mnohočetná poranění
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohaveníDA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce, stavy bez zohavení, po skončeném léčeníAAA
T 08Zlomenina páteře,úroveň neurčena
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubůDDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivujícíDDC-D
d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, po skončeném léčeníDA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů či omezení pohybůAAA
T 09Jiné poranění páteře a trupu,úroveň neurčena
T09.0Povrchní poranění trupu, úroveň neurčená
T09.1Otevřená rána trupu, úroveň neurčena
T09.2Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu trupu
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce, s těžkým, trvajícím a nezlepšitelným omezením pohybu trupuDDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů trupu, stavy vzdorující léčení nebo často recidivujícíDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupuDA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčení.AAA
T09.3Poranění míchy, úroveň neurčena
T09.4Poranění neurčeného nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu
a) Akutní stavyLéčení
b)Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo kloubůDDD
c)Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, stavy s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující léčení nebo často recidivujícíDC-DC-D
d)Následné stavy jen s nepatrnými poruchami funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů, po skončeném léčeníDA-CA-C
e)Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce centrální nervové soustavy, nervových pletení nebo periferních nervů či omezení pohybůAAA
T09.5Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu
T09.6traumatická amputace trupu, úroveň neurčena
T09.8Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena
T09.9Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů trupuDDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů trupu. Stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů trupuDA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčeníAAA
T 10Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena
T 11Jiná poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T11.0Povrchní poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T11.1Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena
T11.2Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu horní končetiny, úroveň neurčena
T11.4Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena
T11.5Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny, úroveň neurčena
T11.8Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň neurčena
T11.9Neurčené poranění horní končetiny, úroveň neurčena
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce horní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce horní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDC-DC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce horní končetiny, či omezením pohybůDA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčeníAAA
T11.3Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni horní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavyDDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni horní končetiny, recidivující stavy a stavy vzdorující léčeníDDC-D
d) Následné stavy zhojené jen s nepatrnou poruchou funkce nervů v úrovni horní končetiny po skončeném léčeníDA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni horní končetinyAAA
T11.6Traumatická amputace horní končetiny, úroveň neurčena
a) OboustrannáDDD
b) JednostrannáDDD
T 12Zlomenina dolní končetiny úroveň neurčena
T 13Jiná poranění dolní končetiny úroveň neurčena
T13.0Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T13.1Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým a nezlepšitelným omezením pohybůDDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či s omezením pohybůDA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů, po skončeném léčeníAAA
T13.3Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami nervů v úrovni dolní končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné stavyDDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů v úrovni dolní končetiny, recidivující stavyDDC-D
d) Následné stavy s nepatrnými poruchami nervů v úrovni dolní končetinyDA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervů v úrovni dolní končetinyAAA
T13.4Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena
T13.5Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní končetiny, úroveň neurčena
T13.8Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T13.9Neurčená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena
T 14Poranění neurčené části těla
T14.0Poranění neurčené části těla
T14.1Otevřená rána neurčené části těla
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce dolní končetiny, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy s těžkým a trvalým zohavenímDDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy bez nápadnějšího zohaveníDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní končetiny či omezením pohybů, stavy bez zohaveníDA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce dolní končetiny či omezení pohybů po skončeném léčení, stavy bez zohaveníAAA
T13.6Traumatická amputace dolní končetiny, úroveň neurčena
a) OboustrannáDDD
b) JednostrannáDDD
T14.2Zlomenina neurčené části těla
T14.3Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčené části těla
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce v postižené oblasti, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybůDDD
c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybůDA-CA-C
e) Následné stavy bez poruch funkce po skončeném léčeníAAA
T14.4Poranění nervu(ů) neurčené části těla
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami funkce nervových pletení nebo nervů, stavy opakovaně léčebně neovlivnitelnéDDD
c) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce nervových pletení nebo nervů, stavy recidivujícíDDC-D
d) Následné stavy s nepatrnými poruchami funkce nervových pletení nebo nervů po skončeném léčeníDA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez poruch funkce nervových pletení nebo nervůAAA
T14.5Poranění cév(y) neurčené části těla
T14.6Poranění svalů a šlach neurčené části těla
T14.7Drtivé poranění (rozdrcení) a traumatická amputace neurčené části těla
T14.8Jiná poranění neurčených částí těla
T14.9Poranění, NS
a) Akutní stavyLéčení
b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů včetně psychických poruch, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDD
c) Následné stavy po těžkých zraněních, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh onemocněníDDC-D
d) Následné stavy i po závažných zraněních, zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohaveníDA-CA-C
e) Následné stavy i po závažných zraněních zhojené bez poruch funkce či omezení pohybů, bez psychických poruch, stavy bez zohavení, po skončeném léčeníAAA
T 15 -
T 19
Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným otvorem těla
T 20 -
T 32
Popáleniny a poleptání
T 36 -
T 50
Otrava léky,léčivy, návykovými a biologickými látkami
T51 T65Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství
T 66 -
T 78
Jiné a neurčené účinky vnějších příčin
T 79Některé časné komplikace úrazů
T81.1Šok během nebo následující po výkonu, jinde nezařazený
a)Akutní stavyLéčení
b)Následné stavy léčbou ovlivnitelné s těžkou a trvalou poruchou funkce, stavy po ukončení léčení s těžkými a trvalými poruchami funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy po trvalých zohaveních, stavy, způsobující úplnou nepoužitelnost končetiny nebo části tělaDDD
c)Následné stavy po závažnějším postižení do 1 roku po ukončení léčby, nebo tam, kde později přetrvává i mírná funkční porucha, stavy po závažnějších postiženích, zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce postižené části těla a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy po méně nápadných zohaveních, stavy často recidivujícíDDC-D
d)Následné stavy i po závažnějším postižení, kde za 1 rok po ukončení léčby není přítomna funkční porucha, stavy zhojené jen s mírnou poruchou funkce či omezením pohybů, stavy bez zohaveníDA-CA-C
e)Následné stavy i po závažnějším postižení bez poruch funkce či omezení pohybů po skončeném léčení, stavy bez zohaveníAAA
T 80 -
T 88
Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde Mimo
Dg.: T 81.1- uvedena výše.
T 90 -
T 98
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin Následné stavy po skončeném léčení posuzovat dle poruch funkce postižených orgánů a závažnosti následků, posuzovat dle položek uvedených pod Dg.:S00-T78
KódNázev nemoci, stavu nebo vadyZdravotní klasifikace dle sloupcePoznámka
I.II.III.
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V 01 - Y 98)
V 01 - V 99Dopravní nehodyPosuzovat po skončeném léčení dle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků.Užívat pouze jako vedlejší kód
W 00 - X 59Jiné vnější příčiny náhodných poranění
X 60 - X 84Úmyslné sebepoškození
X 85 - Y 09Napadení (Útok)
Y 10 - Y 34Případ( Událost) nezjištěného úmyslu
Y 35 - Y 36Zákonný zákrok a válečné operace
Y 40 - Y 84Komplikace zdravotní péče
Y 85 - Y 89Následky vnějších příčin nemocnosti a úmrtnosti
Y 90 - Y 98Doplňkové faktory týkající se příčin nemocnosti a úmrtnosti zařazených jinde
KódNázev nemoci, stavu nebo vadyZdrav.klasifikace podle sloupcePoznámka
I.II.III.
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z 00 - Z 99)
Z 00 - Z 13Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem prohlídky a vyšetřeníNásledné stavy po ukončeném léčení posuzovat podle funkce postiženého orgánu a závažnosti následků
Z 20 - Z 29Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k přenosným nemocemI.Některé infekční a parazitární nemoci.Osoby s pozitivním nálezem HbsAg se vylučují jen z dárcovství krve, neomezují se ani ve způsobu života a výkonu zaměstnání, ani při poskytování služeb, včetně poskytování léčeb-ně preventivní péče resp. lázeňské léčby.(jsou-li bez klin.příznaků nemoci a při negativním výsledku ostatních labor.vyšetření).Mimo Dg.:Z 21 Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience (HIV) Mimo Dg.:Z 22 Přenašeč (nosič) infekční nemoci v kapitole I.
Z 30 - Z 39Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za okolností souvisejících s reprodukcí
Z 40 - Z 54Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů a zdravotní péče
Z 55 - Z 65Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k socioekonomickým a psychosociálním okolnostem nemocem
Z 70 - Z 76Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností
Z 80 - Z 99Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k rodinné anamnéze a některým podmínkám ovlivňujících zdravotní stavMimo:
Dg.:Z 96.1- Přítomnost nitrooční čočky Dg.:Z 96.2- Přítomnost otologických a audiologických implantátů Dg.:Z 96.3- Přítomnost umělého hrtanu Dg.:Z 96.4- Přítomnost endokrinních implantátů Dg.:Z 96.5- Přítomnost implantátů zubního kořene a mandibulárních implantátů
Z 94Pacient s transplantovaným orgánem a tkání
Hodnotit dle:
Dg., klinického stavu a funkce
DC-DA-C
Z 96.1Přítomnost umělé nitrooční čočkyC-DA-CAHodnotit podle zrakové ostrosti, zorného pole a klinického nálezu
Z96.2Přítomnost otologických a audiologických implantátůI.sl„D" u HZS ČR
Z96.3Přítomnost umělého hrtanu
Z96.4Přítomnost endokrinních implantátů
Z96.5Přítomnost implantátů zubního kořene a mandibulárních implantátů
a)Stavy po neúspěšném léčení spojené s hrubou poruchou funkceDDD
b)Následné stavy (po ukončení léčení) bez poruchy funkce nebo jen s lehkou poruchou funkceDA-CA-C
c)Zubní a mandibulární implantátyAAA

a) Tabulka pro posuzování refrakčních vad

ZRAKOVÁ OSTROST12345678
pod 0,10,10,160,250,330,50,661,0
pod 6/606/606/366/246/186/126/96/6
pod 5/505/505/305/205/155/105/7,55/5
1pod 0,1DDDDDDDD
pod 6/60IDDDDDDDC
pod 5/50II IIIDDDDC-DC-DCA
20,1DDDDDDDD
6/60IDDDDDDDC
5/50II IIIDDDDC-DC-DCA
30,16DDDDDDDD
6/36IDDDDDDDC
5/30II IIIDDDDC-DC-DCA
40,25IDDDDDDDD
6/24IIDDDDDDDC
5/20IIIDDDDC-DC-DCA
50,33IDDDDDDDD
6/18IIDDDDDDDC
5/15IIIC-DC-DC-DC-DC-DC-D *)CA
60,5IDDDDDAAA
6/12IIDDDDDAAA
5/10IIIC-DC-DC-DC-DC-D *)AAA
70,66IDDDDDAAA
6/9IIDDDDDAAA
5/7,5IIICCCCCAAA
81,0IDDDDDAAA
6/6IICCCCCAAA
5/5IIIAAAAAAAA

*) Klasifikace C, pokud binokulární vidění dosáhne zrakové ostrosti 0,5.

Návod k použití tabulky:

1. Hodnoty zrakové ostrosti jednoho oka jsou uvedeny v řádcích 1 - 8, druhého oka ve sloupcích 1 - 8. V rubrice, v níž se hodnoty zrakové ostrosti jednoho i druhého oka protínají, je zapsána značka příslušné zdravotní klasifikace.

2. Zraková ostrost je vyjádřena v prvním řádku v desetinné soustavě, ve druhém a třetím řádku zlomkem dle použití Snellenových optotypů na zkušební vzdálenost 6 m nebo 5 m.

3. Rozumí se zraková ostrost ve sl. I bez korekce, ve sl. II a III korigovaná brýlemi nebo kontaktními čočkami, pokud je potřebná korekce snesitelná (rozdíly korekčních skel pro jedno a druhé oko nepřesahují ± 3 D). Není-li potřebná korekce snesitelná, stanovuje se zdravotní klasifikace o stupeň nižší.

4. Připouští se maximální korekce:

- ve sl. II klasifikace A do ± 4 D,

klasifikace C u krátkozrakosti do - 6 D, u dalekozrakosti do + 8 D,

- ve sl. III nejvýše ± 10 D.

5. Při známkách myopické degenerace sítnice se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 393/2006 Sb.

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ
LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ

Posudkový závěr
Posudkový závěr

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 393/2006 Sb.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti občana pro přijetí k bezpečnostnímu sboru
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti občana pro přijetí k bezpečnostnímu sboru

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 393/2006 Sb.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti příslušníka bezpečnostního sboru k výkonu služebního místa
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti příslušníka bezpečnostního sboru k výkonu služebního místa

Poznámky pod čarou

1) § 82 odst. 2 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb.
§ 28 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

Přesunout nahoru