Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 384/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

Částka 121/2006
Platnost od 08.08.2006
Účinnost od 08.08.2006
Zrušeno k 30.10.2009 (369/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

384

VYHLÁŠKA

ze dne 20. července 2006,

kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 8, § 3a odst. 11, § 4 odst. 15, § 5 odst. 9, § 6 odst. 9, § 7 odst. 6, § 8 odst. 3, § 11 odst. 3, § 12 odst. 7, § 13 odst. 6, § 14 odst. 6, § 15 odst. 4, § 16 odst. 11, § 17 odst. 13, § 18 odst. 12, § 19 odst. 15 a § 19a odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu.

§ 2

Uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu

[K § 3 odst. 2, 4 až 6 a 8, § 7 odst. 6 písm. e), f) a s), § 15 odst. 4 písm. c), § 19 odst. 15 písm. c) zákona]

(1) Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu podle § 3 odst. 2 zákona jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v přílohách č. 1 až 8 částech V oddílech 2 a 3.

(2) Rozmnožovací materiál předstupňů a základní rozmnožovací materiál zemědělských a zeleninových druhů může být uváděn do oběhu s klíčivostí až o 10 % nižší, než je stanoveno v přílohách č. 1 až 6 a 8 částech V oddílech 2. Dodavatel na zvláštní návěsce vyznačí hodnotu klíčivosti, číslo partie a u fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu3), místo trvalého pobytu nebo pobytu4), a místo podnikání dodavatele, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo pobytu4); u právnické osoby obchodní firmu, sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky. Současně na úřední návěsce vyznačí, že dané osivo nesplňuje požadavky na klíčivost stanovené v přílohách č. 1 až 6 a 8 částech V oddílech 2. U osiva určeného k uvedení do oběhu konečnému spotřebiteli na území České republiky může dodavatel informaci o snížené klíčivosti uvést v doprovodném dokladu.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na osivo dovezené ze třetích zemí s výjimkou osiva uznávaného podle § 4 odst. 13 zákona.

(4) Rozmnožovací materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál druhů pšenice, žita, tritikale, ječmene, kukuřice a lnu smí být uváděn do oběhu jen mořený; jako nemořený smí být uváděn do oběhu, jen nejsou-li v něm překročeny mezní hodnoty výskytu škodlivých organizmů uvedené v přílohách č. 1, 3 až 6 a 8 částech V oddílech 3.

(5) Jako nemořené lze uvádět do oběhu osivo druhů neuvedených v odstavci 4, nepřesahuje-li v něm výskyt škodlivých organizmů hodnoty uvedené v přílohách č. 1, 3 až 6 a 8 částech V oddílech 3. Osivo druhů, u nichž není limit výskytu škodlivých organismů stanoven, se smí uvádět do oběhu i nemořené.

(6) Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a počty generací, po které může být

a) rozmnožovací materiál předstupňů vyráběn i z rozmnožovacího materiálu předstupňů,

b) certifikovaný rozmnožovací materiál vyráběn i z certifikovaného rozmnožovacího materiálu, jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v přílohách č. 1 až 8 částech II.

§ 3

Uvádění do oběhu osiva úředně nezapsaných odrůd

(K § 3a odst. 4, 7 a 11 zákona)

(1) Množství osiva úředně nezapsaných odrůd, které lze povolit pro každou odrůdu jednotlivých druhů, nesmí překročit procentní podíly osiva stejného druhu každoročně využívaného k zásevu na zemědělskou půdu v České republice, a to

a) 0,3 % pro pšenici setou, pšenici špaldu, ječmen, oves, hrách a bob polní,

b) 0,05 % pro pšenici tvrdou,

c) 0,1 % pro ostatní druhy s výjimkou zeleninových druhů.

(2) Pokud množství podle odstavce 1 nepostačují k výsevu na plochu 10 ha, může být povoleno množství potřebné k osetí této plochy. U osiva zeleninových druhů není množství stanoveno.

(3) Osivo úředně nezapsaných odrůd uvedené do oběhu musí splňovat požadavky na vlastnosti certifikovaného rozmnožovacího materiálu uvedeného v přílohách č. 1 až 6 a 8 částech V oddílech 2 a v příloze č. 7 části V.

(4) Žádost o povolení nebo obnovení povolení uvádět do oběhu osivo úředně nezapsané odrůdy se podávají na formuláři uvedeném v příloze č. 9. K žádosti o obnovení povolení musí být přiloženy tyto doklady:

a) kopie původního povolení,

b) další informace k popisu odrůdy, o udržovacím šlechtění, o pěstování nebo použití odrůdy, které nebyly součástí původního povolení,

c) doklad o tom, že stále probíhají zkoušky k registraci odrůdy.

(5) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "Ústav") namátkově kontroluje množství a kvalitu osiva uvedeného do oběhu podle § 3a zákona a způsob jeho použití. Součástí kontroly je i kontrola označování předepsanými návěskami.

§ 4

Uznávací řízení

[K § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 7 odst. 6 písm. h) a r) zákona]

(1) Žádosti o uznání množitelského porostu a osiva se podávají na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 9.

(2) Žádost o uznání množitelského porostu se podává každoročně

a) do 31. března pro

1. ozimé formy zemědělských druhů rodu Brassica (kromě řepky),

2. obilniny ozimé (ječmen, pšenice, žito, tritikale),

3. vikev ozimou,

4. jeteloviny a trávy z první seče,

5. salát a špenát setý na podzim,

b) do 30. dubna pro

1. hrách polní a zahradní,

2. jarní formy olejnin,

3. pažitku, ředkvičku, ředkev, salát, špenát setý na jaře, semenice dvouletých zelenin, sazečku kapusty ozimé, pekingské zelí,

4. zeleniny rychlené – semenice,

c) do 10. května pro

1. obilniny jarní, svazenku,

2. luskoviny polní (bob polní, vikev panonská, vikev setá, vikev huňatá),

3. semenice semenných okopanin,

4. len,

5. anýz, fenykl, kmín, koriandr,

6. brokolici, cibuli sazečku, česnek, kopr, květák, okurky pařeništní a skleníkové, kozlíček polníček, řeřichu setou,

d) do 20. května pro

1. brambory,

2. jílek jednoletý,

3. kukuřici, proso, pohanku,

e) do 10. června pro

1. fazol polní i zahradní, lupinu, sóju, slunečnici,

2. jetel nachový setý na jaře, trávy z druhé seče, jednoleté pícniny,

3. lilek, majoránku, okurky polní, papriku, patizony, rajčata, štěrbák, tykev, meloun,

f) do 20. června pro jeteloviny z druhé seče,

g) do 20. srpna pro cibuli, sazečky ostatních zelenin a semenných okopanin,

h) do 30. září pro řepku ozimou,

i) do 30. listopadu pro porosty cukrovky z předpěstované sazečky.

(3) Pokud technologie pěstování nebo klimatické podmínky stanoviště vyžadují provedení přehlídky v jiném termínu, než je obvyklé, je dodavatel povinen podat žádost o uznání množitelského porostu nejpozději jeden měsíc před předpokládaným termínem této přehlídky.

(4) Vzory žádostí a dokladů vydávaných Ústavem nebo pověřenou osobou jsou uvedeny v přílohách č. 9a 10.

§ 5

Uznávání osiva sklizeného v jiném členském státě nebo ve třetí zemi, které byla udělena rovnocennost pro daný druh

[K § 4 odst. 10 písm. b) a c), odst. 13 písm. c) a odst. 14 zákona]

(1) Při uznávání osiva, které bylo sklizeno v jiném členském státě nebo ve třetí zemi, které byla udělena rovnocennost pro daný druh, Ústav ověří, že byla provedena přehlídka množitelského porostu vyhovující požadavkům stanoveným v předpisech Evropských společenství, které jsou srovnatelné s požadavky uvedenými v přílohách č. 1 až 6 a 8 částech III.

(2) U osiva sklizeného v jiném členském státě nebo ve třetí zemi, které byla udělena rovnocennost pro daný druh, se úředními zkouškami ověří, že splňuje požadavky na vlastnosti osiva uvedené v přílohách č. 1 až 6 a 8 částech V.

(3) Osivo zemědělských druhů a zeleniny s výjimkou brambor se smí uznávat podle § 4 odst. 10 zákona v kategoriích základní rozmnožovací materiál a certifikovaný rozmnožovací materiál a podle § 4 odst. 13 zákona v kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál.

§ 6

Uznávání množitelských porostů

[K § 5 odst. 1 písm. g), i) a k), odst. 5 písm. a) a c), odst. 9, § 7 odst. 6 písm. a), b), i) a l) až p) zákona]

(1) K ověření původu rozmnožovacího materiálu podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona dodavatel při podání žádosti o uznání množitelského porostu předloží

a) doklad o uznání osiva, které bylo použito pro založení porostu, a to včetně osiva z jiného členského státu, nebo

b) u víceletých druhů ve druhém, popřípadě dalším množitelském roce

1. doklad o uznání množitelského porostu z předchozího vegetačního období, nebo

2. doklad o neuznání množitelského porostu z předchozího vegetačního období za předpokladu, že důvodem neuznání množitelského porostu nebyla nevyhovující pravost nebo čistota odrůdy,

c) mezinárodně platný doklad, popřípadě posudek Ústavu vystavený na základě kontroly provedené Ústavem u rozmnožovacího materiálu, který byl dovezen podle § 18 zákona, nebo

d) prohlášení šlechtitele nebo udržovatele odrůdy v případě, že je porost zakládán ze šlechtitelského materiálu.

Doklady podle písmen a) a b) nebo posudek podle písmene c) mohou být nahrazeny uvedením čísla těchto dokladů na žádosti.

(2) Požadavky na vlastnosti množitelských porostů jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v přílohách č. 1 až 8 částech III a IV. Vlastnostmi množitelských porostů hodnocenými při přehlídce množitelského porostu, které se zapisují do záznamu o přehlídce množitelského porostu uvedeného v příloze č. 9, se rozumí

a) sled předplodin na pozemku v předcházejících letech,

b) minimální vzdálenost od porostu stejného nebo příbuzného druhu, který by mohl cizosprášením, přenosem chorob nebo jiným způsobem ohrozit množitelský porost,

c) minimální vzdálenost k zamezení mechanické příměsi jiných druhů a odrůd,

d) celkový stav množitelského porostu, tj. posouzení vyrovnanosti, zapojenosti, celkového vzhledu rostlin, popřípadě stupně polehnutí,

e) nejvyšší povolený počet rostlin jiných druhů, jiných odrůd nebo zřetelně odchylných typů, rostlin plevelných druhů a jiných příměsí,

f) nejvyšší povolený počet rostlin napadených škodlivými organismy.

(3) Zkoušky potřebné ke zjištění vlastností množitelských porostů, popřípadě limity těchto vlastností jsou uvedeny v příloze č. 7 části III oddíle 4 tabulce 3.4 b.

(4) Požadavky na vlastnosti pozemku a na vlastnosti půdy, na kterém je množitelský porost a rozmnožovací materiál pěstován, jsou uvedeny v příloze č. 7 části III oddíle 1.

(5) Náležitosti čísla množitelského porostu, čísla partie rozmnožovacího materiálu a používané měrné jednotky hmotnosti a plochy pro jednotlivé druhy rostlin jsou uvedeny v příloze č. 11.

§ 7

Uznávání rozmnožovacího materiálu

[K § 6 odst. 4, 5 a 9, § 7 odst. 6 písm. d) a j) zákona]

(1) Výčet a rozsah úředních zkoušek rozmnožovacího materiálu u jednotlivých druhů je uveden v přílohách č. 1 až 8 částech V oddílech 1.

(2) Vlastnosti rozmnožovacího materiálu jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v přílohách č. 1 až 8 částech V.

(3) Osivo nesmí obsahovat živé skladištní škůdce, jejichž výčet je uveden v příloze č. 12.

(4) Záznamy podle § 7 odst. 1 zákona vede dodavatel

a) v listinné podobě na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 9, nebo

b) v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy budou obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 9, a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu předloženy pro účely kontroly.

§ 8

Uvádění osiva do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti

(K § 8 odst. 3 zákona)

(1) Provedení zkoušek u osiva uváděného do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti, jejichž výčet je uveden v příloze č. 13, zajistí dodavatel.

(2) Druhy, jejichž osivo se smí uvádět do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti, a požadavky na vlastnosti tohoto osiva jsou uvedeny v příloze č. 13.

(3) Evidence o osivu uvedeném do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti se vede současně se záznamy podle § 7 odst. 4. Pokud je evidence vedena elektronicky, musí vytištěné sestavy obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 9, a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu předloženy pro účely kontroly.

§ 9

Standardní osivo

[K § 9 odst. 1, odst. 2 písm. b) bod 2, § 7 odst. 6 písm. d) a j) zákona]

(1) Požadavky na vlastnosti standardního osiva uváděného do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 8 části V.

(2) Záznamy podle § 9odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona se vedou

a) v listinné podobě na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 9, nebo

b) v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy budou obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 9, a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu předloženy pro účely kontroly.

(3) Záznamy o stavu množitelského porostu, z něhož pochází standardní osivo, se vedou v záznamu o výsledku přehlídky množitelského porostu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9.

§ 10

Obchodní osivo

[K § 11 odst. 1 písm. d), odst. 3 písm. a), c) a d) zákona]

(1) Jako obchodní osivo lze uvádět do oběhu osivo těchto zemědělských druhů:

a) hořčice černá,

b) lesknice vodní,

c) lipnice roční,

d) pískavice řecké seno,

e) vičenec,

f) vikev panonská,

g) kopyšník,

h) troskut prstnatý.

(2) Obchodní osivo musí být druhově pravé a musí splňovat požadavky na vlastnosti obchodního osiva uvedené v přílohách č. 2, 3 a 5 v částech V.

(3) Evidence o vyrobeném a do oběhu uvedeném obchodním osivu se vede současně se záznamy podle § 7 odst. 4. Pokud je evidence vedena elektronicky, musí vytištěné sestavy obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 9, a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu předloženy pro účely kontroly.

§ 11

Směs osiv

[K § 12 odst. 5, odst. 7 písm. b) a d), § 19 odst. 15 písm. e) zákona]

(1) Směsi osiv odrůd jednoho nebo více druhů (dále jen "směs"), jejíž výrobu nebo uvádění do oběhu dodavatel Ústavu ohlásí, přidělí Ústav registrační číslo způsobem uvedeným v příloze č. 11.

(2) Způsob míchání a zařízení, na kterém se směs připravuje, musí zaručit rovnoměrnost složení směsi v partii i v jednotlivých obalech podle hmotnostního procentního podílu jednotlivých složek oznámeného dodavatelem při registraci směsi.

(3) Dodavatel směsi vede evidenci

a) o míchání směsi na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 9,

b) o uvádění směsi do oběhu, a to obdobně, jako je evidence podle § 7 odst. 4. Pokud je evidence vedena elektronicky, musí vytištěné sestavy obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 9, a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu předloženy pro účely kontroly.

(4) Směs smí být uváděna do oběhu pouze v uzavřených a označených obalech nebo v malém balení.

(5) Balení směsi se označuje úřední návěskou zelené barvy; náležitosti návěsky pro směsi osiv jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 4 a 8 částech VI.

§ 12

Rozmnožovací materiál v ekologickém zemědělství

(K § 13 odst. 6 zákona)

(1) Dodavatel vede evidenci o vyrobeném a do oběhu uvedeném rozmnožovacím materiálu pro ekologické zemědělství současně se záznamy podle § 7 odst. 4. Pokud je evidence vedena elektronicky, musí vytištěné sestavy obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 9, a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu předloženy pro účely kontroly.

(2) Dodavatel po uznání osiva poskytuje Ústavu informace pro aktualizaci elektronické databáze odrůd, jejichž rozmnožovací materiál získaný z ekologického zemědělství je dostupný na území České republiky, v listinné podobě na formuláři, který je uveden v příloze č. 9, nebo v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy budou obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 9.

§ 13

Rozmnožovací materiál geneticky modifikovaných odrůd

(K § 14 odst. 6 zákona)

Dodavatel vede evidenci o vyrobeném a do oběhu uvedeném rozmnožovacím materiálu geneticky modifikovaných odrůd současně se záznamy podle § 7 odst. 4. Pokud je evidence vedena elektronicky, musí vytištěné sestavy obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 9, a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu předloženy pro účely kontroly.

Sazenice zeleniny

[K § 15 odst. 4, § 19odst. 15 písm. c) zákona]

§ 14

(1) Požadované vlastnosti sazenic zeleniny jsou uvedeny v příloze č. 14.

(2) Sazenice zeleniny určené k uvádění do oběhu se ukládají do obalů zabraňujících jejich poškození a záměnu nebo smíchání jednotlivých partií. Dojde-li během balení, skladování, přepravy nebo při dodání ke smíchání partií sazenic zeleniny různého původu, provede dodavatel v evidenci záznam o složení nové partie a o původu jejích jednotlivých složek.

(3) Obaly se sazenicemi zeleniny určené k uvádění do oběhu se opatřují návěskou, štítkem nebo jiným obdobným dokladem; tyto doklady musí být vyrobeny z vhodného materiálu a nesmí být použity opakovaně.

(4) Doklad podle odstavce 3 obsahuje

a) text "ES kvalita",

b) název členského státu nebo jeho kód,

c) označení příslušného úřadu nebo jeho kód,

d) registrační číslo dodavatele,

e) název dodavatele,

f) číslo partie sazenic zeleniny uváděné do oběhu,

g) datum vystavení dokladu,

h) číslo partie osiva u sazenic zeleniny pěstovaných z osiva,

i) název druhu a odrůdy zeleniny,

j) latinský název rodu a druhu zeleniny, je-li zároveň rostlinolékařským pasem podle zvláštního zákona5),

k) množství,

l) při dovozu ze třetích zemí údaj o zemi původu.

(5) Je-li rozmnožovací materiál sazenic zeleniny opatřen rostlinolékařským pasem podle zvláštního zákona5), nahrazuje tento pas údaje uvedené v odstavci 4 s výjimkou údajů uvedených pod písmeny a), c), i) a l). Tyto údaje musí být zřetelně odděleny.

§ 15

(1) Dodavatel zajistí podmínky pro sledování kritických bodů ve výrobním procesu sazenic zeleniny. Kritickými body se rozumí

a) použité osivo, původ a kvalita vegetativních částí rostlin,

b) výsev, přepichování, řízkování, sázení a použitý substrát,

c) metody pěstování,

d) péče o pěstované rostliny, způsob hnojení a chemické ochrany,

e) manipulace s rostlinami,

f) hygiena,

g) balení,

h) skladování,

i) doprava, průvodní doklady sazenic zeleniny, popřípadě další administrativní úkony s dopravou související.

(2) Evidence pro sazenice zeleniny podle § 15 odst. 4 písm. e) zákona musí být vedena řádně, jednotlivé údaje na sebe musí navazovat tak, aby byly kontrolovatelné Ústavem nebo pověřenou osobou. Evidence může být vedena

a) v listinné podobě na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 9, nebo

b) v elektronické podobě za předpokladu, že vytištěné sestavy budou obsahovat minimálně údaje, které jsou součástí vzoru v příloze č. 9, a budou dodavatelem na vyžádání Ústavu předloženy pro účely kontroly.

(3) Na dodavatele sazenic zeleniny, který nepodléhá registraci podle § 16 odst. 9zákona, se nevztahují ustanovení odstavců 2 a 4.

(4) Sadba česneku, sazečky cibule a šalotky musí splňovat kromě požadavků uvedených v § 14 odst. 2 až 5 a v odstavcích 1 až 3 rovněž tyto požadavky:

a) rozmnožovací materiál musí pocházet z množitelského porostu, který byl kontrolován,

b) množitelský porost byl prost škodlivých organizmů uvedených v příloze č. 14 nebo byl proti těmto organizmům vhodným způsobem ošetřen,

c) vlastnosti rozmnožovacího materiálu musí odpovídat požadavkům stanoveným v příloze č. 14.

§ 16

Registrace a ohlašovací povinnost dodavatele

(K § 16 odst. 6 a 11 zákona)

(1) Dodavatel, který podléhá registraci podle § 16 odst. 1 zákona, podá žádost o registraci osoby na formuláři uvedeném v příloze č. 9.

(2) Dodavatel, který nepodléhá registraci podle § 16 odst. 6 zákona, oznámí zahájení, popřípadě ukončení činnosti na formulářích uvedených v příloze č. 9.

§ 17

Pověřování osob

[K § 17 odst. 2, 3 a 5 písm. b), odst. 13 písm. a) až c) zákona]

(1) Osoby uvedené v § 17 odst. 1 zákona

a) prokáží nezbytné kvalifikační předpoklady odborné způsobilosti předložením úředně ověřeného dokladu o získání potřebného vzdělání podle § 17 odst. 8 zákona,

b) musí splnit technickou způsobilost pro dané pověření podle přílohy č. 15, včetně možnosti internetového připojení pro komunikaci s Ústavem.

(2) Odbornou způsobilost podle § 17 odst. 8 zákona prokazují osoby předložením úředně ověřeného dokladu o získání potřebného vzdělání.

(3) Pověření podle § 17 odst. 2, 3 a 5 zákona může být uděleno pro jednotlivé druhy nebo skupiny druhů uvedené v druhovém seznamu zákona jako zemědělské nebo zeleninové druhy a pro kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál a obchodní osivo.

(4) Podrobnosti provádění úkonů podle § 17 odst. 1 až 3, 5 a 7 zákona jsou uvedeny v přílohách č. 16 až 19 .

(5) Množitelské porosty, u kterých provádějí přehlídky pověřené osoby, podléhají úřednímu dozoru a následné kontrole prováděné Ústavem. Úřednímu dozoru podléhá minimálně 5 % množitelských porostů. K následné kontrole odrůdové pravosti a čistoty se odebírají vzorky z partií osiva sklizeného z množitelských porostů. Tato kontrola činí minimálně 5 % množitelských porostů. Následná kontrola se provádí buď laboratorně nebo vegetačními zkouškami.

(6) Partie osiva vzorkované pověřenými osobami podléhají úřednímu dozoru a následné kontrole prováděné Ústavem. K následné kontrole se odebírají vzorky z partií osiva určeného k uznávacímu řízení, které nebyly vzorkovány automatickým vzorkovadlem. Tato kontrola činí minimálně 5 % vzorkovaných partií, přičemž bude zaměřena rovnoměrně na jednotlivé druhy. Následná kontrola se provádí laboratorně podle stanoveného postupu; část vzorků je podrobena kontrole vegetačními zkouškami. V případě automatického vzorkovadla se provádí úřední dozor na správnost přípravy laboratorních vzorků.

(7) Partie osiva zkoušené v rámci uznávacího řízení pověřenými osobami podléhají úřednímu dozoru a následné kontrole prováděné Ústavem. K následné kontrole se odebírají vzorky z partií osiva určeného k uznávacímu řízení, které jsou pro tyto účely uložené v pověřené laboratoři. Tato kontrola činí minimálně 5 % vzorkovaných partií, přičemž vzorky musí být odebrány rovnoměrně podle jednotlivých druhů plodin. Následná kontrola se provádí laboratorně podle stanoveného postupu. Přímo v pověřené laboratoři se provádí úřední dozor, při kterém se kontroluje správnost dodržování postupů a úkonů stanovených v přílohách č. 16 až 19 .

(8) Osoba, která se uchází o pověření laboratoře, musí disponovat zařízením potřebným pro zkoušené druhy, jehož výčet je podle jednotlivých skupin druhů uveden v příloze č. 15, a laboratoř musí být umístěna v prostorách popsaných v příloze č. 15.

§ 18

Dovoz rozmnožovacího materiálu a sazenic zeleniny ze třetích zemí

(K § 18 zákona)

Oznámení podle § 18 odst. 10 zákona lze učinit na formuláři uvedeném v příloze č. 9.

Označování a balení rozmnožovacího materiálu

[K § 19odst. 12 a odst. 15 písm. a) až d), f) až i) zákona]

§ 19

(1) Každý obal rozmnožovacího materiálu musí být viditelně, zřetelně a nezaměnitelně označen způsobem uvedeným v odstavci 3, který vylučuje záměnu nebo pochybnost o obsahu. K označování rozmnožovacího materiálu jsou používány v závislosti na kategorii a generaci rozmnožovacího materiálu

a) úřední návěsky minimálního rozměru podle odstavce 2 a barvy podle přílohy č. 20, nebo

b) návěsky využívané pro mezinárodní obchod podle pravidel Mezinárodní asociace pro zkoušení semen a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj podle přílohy č. 20, nebo

c) návěsky dodavatele minimálního rozměru podle odstavce 2 a barvy podle přílohy č. 20 pro kategorii standardní rozmnožovací materiál, nebo

d) návěsky dodavatele a zvláštní návěsky vylučující záměnu s podmínkami uvedenými v písmenech a) až c) v ostatních případech.

(2) Minimální rozměr úředních návěsek a návěsek pro zemědělské druhy a zeleniny je 110 x 67 mm; barvy návěsek pro kategorie a generace rozmnožovacího materiálu, způsob použití a vzory úředních návěsek jsou uvedeny v příloze č. 20.

(3) Za způsob označování obalů se považuje

a) šitá nebo vázaná návěska, nebo

b) nalepovací etiketa, nebo

c) potisk obalů minimálně stejných rozměrů uvedených v odstavci 2 a barvy stanovené v příloze č. 20 pro balení osiva obilnin, krmných plodin, olejnin a přadných rostlin v kategoriích základní rozmnožovací materiál a certifikovaný rozmnožovací materiál, nebo

d) všitý pruh neroztržitelné fólie minimálně stejných rozměrů uvedených v odstavci 2 a barvy stanovené v příloze č. 20.

(4) Úřední návěska nebo návěska musí být zhotovena z neroztržitelného nebo špatně odstranitelného materiálu a nesmí být použita opakovaně. Potisk obalů může být proveden jen formou tisku předepsaných údajů nesmazatelnou barvou a pod úředním dozorem.

(5) Každý obal opatřený úřední návěskou nebo návěskou pro mezinárodní obchod podle odstavce 1 písm. b) musí být zajištěn úřední pojistkou tak, aby nebylo možné obal otevřít bez toho, že by bylo zřetelně patrné jeho otevření; návěsky, které jsou na obal přivazovány, musí být upevněny pod úřední pojistkou.

(6) Za úřední pojistku se považuje

a) plomba z nebarveného plechu,

b) nálepka nebo samolepicí páska neodstranitelná bez porušení,

c) prošitá návěska u strojově zašívaných obalů,

d) ventilový uzávěr obalu uzavíraný tlakem osiva,

e) samolepicí nebo svařovací uzávěr papírových nebo plastikových obalů, které nemají jiný otvor a nemohou být otevřeny bez porušení,

f) strojově prošitý obal zamezující záměně,

g) plechový obal, který nelze otevřít bez poškození,

h) vázací materiál, který nemůže být otevřen bez porušení.

§ 20

(1) Další požadavky na úřední návěsku jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 8 částech VI.

(2) Úřední návěskou a úřední pojistkou musí být označeny i velkoobjemové kontejnery a návěsy určené k přepravě osiva uzavřené plachtou. Sadba brambor může být na žádost odběratele se souhlasem Ústavu a pod jeho dozorem přepravována i bez uzavření. Návěska musí být součástí doprovodných úředních dokladů partie.

(3) U odrůd zeleniny obecně známých před 1. červencem 1970 může být na návěsce uveden odkaz na určité udržovací šlechtění, pokud to udržovatel odrůdy předem oznámí Ústavu nebo příslušnému úřadu jiného členského státu. Tento odkaz se uvede za názvem odrůdy, od něhož musí být zřetelně oddělen pomlčkou, a nesmí být uveden výrazněji než samotný název odrůdy. V souvislosti s uvedeným udržovacím šlechtěním nesmí být poukazováno na žádné zvláštní vlastnosti odrůdy.

(4) Návěsky pro mezinárodní obchod podle § 19 odst. 1 písm. b) musí obsahovat údaje předepsané pravidly schémat Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj uvedené v příloze č. 20.

(5) Osivo s neukončenou certifikací se označuje úřední návěskou šedé barvy; hmotnost partie není přitom omezena. Úřední návěska, jejíž vzor je uveden v příloze č. 20, obsahuje

a) označení certifikačního úřadu, který je odpovědný za provedení přehlídky, a státu nebo jejich počáteční písmena,

b) název druhu (u osiva řepy označení, zda se jedná o cukrovku nebo krmnou řepu),

c) název odrůdy (v případě inbredních linií, hybridů odrůd obilnin, olejnin a přadných rostlin určených výhradně k použití jako komponenty hybridních odrůd slovo "komponent", v případě hybridů odrůd obilnin, olejnin a přadných rostlin slovo "hybrid"),

d) kategorie a generace,

e) číslo množitelského porostu nebo číslo partie,

f) hmotnost,

g) označení "Osivo s neukončenou certifikací".

(6) Úřední doklad pro osivo s neukončenou certifikací obsahuje

a) označení certifikačního úřadu a státu,

b) název druhu a název odrůdy; u řepy označení, zda jde o krmnou řepu nebo cukrovku,

c) označení kategorie a generace,

d) původ osiva použitého k založení množitelského porostu a označení země, která toto osivo uznala,

e) číslo množitelského porostu nebo číslo partie,

f) výměru množitelského porostu,

g) množství osiva sklizeného z množitelského porostu a počet balení,

h) potvrzení, že množitelský porost vyhověl požadavkům srovnatelným s požadavky uvedenými v přílohách č. 1 až 6 a 8,

i) výsledek předběžné zkoušky osiva, pokud o ni dodavatel požádal.

(7) Je-li třeba rozmnožovací materiál nově zabalit, a to z důvodu poškození nebo nutnosti použít jiný obal, musí být pod úředním dozorem provedeno

a) odstranění původních úředních pojistek a úředních návěsek,

b) přebalení původního rozmnožovacího materiálu do nových obalů,

c) opětovné uzavření s novou úřední pojistkou a úřední návěskou. Nová úřední návěska na rozmnožovacím materiálu znovu přebaleném musí obsahovat všechny původní údaje včetně textu "znovu baleno a označeno".

Ústav potvrdí protokol o provedené manipulaci na formuláři uvedeném v příloze č. 9.

§ 21

(1) Balení šlechtitelského rozmnožovacího materiálu se při uvedení do oběhu označuje úřední návěskou fialové barvy. Údaje pro jednotlivé druhy jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 8 částech VI.

(2) Balení rozmnožovacího materiálu předstupňů se při uvedení do oběhu označuje úřední návěskou bílé barvy s fialovým diagonálním pruhem. Údaje pro jednotlivé druhy jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 8 částech VI.

(3) Balení základního rozmnožovacího materiálu se při uvedení do oběhu označuje úřední návěskou bílé barvy. Údaje pro jednotlivé druhy jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 8 částech VI.

(4) Balení certifikovaného rozmnožovacího materiálu se při uvedení do oběhu označuje úřední návěskou

a) modré barvy pro certifikovaný rozmnožovací materiál první generace,

b) červené barvy pro certifikovaný rozmnožovací materiál druhé generace s výjimkou sadby brambor, u kterých se pro obě generace používá návěska modrá.

Údaje pro jednotlivé druhy jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 8 částech VI.

(5) Balení standardního osiva se označuje návěskou žluté barvy. Údaje pro jednotlivé druhy jsou uvedeny v příloze č. 8 části VI.

(6) Balení osiva úředně nezapsaných odrůd se označuje návěskou oranžové barvy. Vzor návěsky je uveden v příloze č. 20.

§ 22

Malé balení

[K § 12 odst. 2 písm. d), odst. 7 písm. a), § 19a odst. 1 a 6 zákona]

(1) Nejvyšší povolená hmotnost nebo počet kusů, které se považují za malé balení, a způsob jejich označování jsou uvedeny pro jednotlivé druhy v přílohách č. 1 až 8 částech VII.

(2) Podrobnosti o způsobu označování malého balení jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v přílohách č. 1 až 8 částech VII.


§ 23

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin.

2. Vyhláška č. 40/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin.

§ 24

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

2) Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh.
Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Rady 69/60/EHS ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Rady 69/63/EHS ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh.
Směrnice Rady 71/162/EHS ze dne 30. března 1971, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh.
Směrnice Rady 72/274/EHS ze dne 20. července 1972, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Rady 72/418/EHS ze dne 6. prosince 1972, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29. srpna 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd zemědělských rostlin.
Směrnice Rady 73/438/EHS ze dne 11. prosince 1973, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 74/268/EHS ze dne 2. května 1974, kterou se stanoví zvláštní požadavky pro výskyt Avena fatua v osivu pícnin a obilovin.
Směrnice Rady 75/444/EHS ze dne 26. června 1975, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66//403/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor a osiva olejnin a přadných rostlin na trh.
Směrnice Komise 75/502/EHS ze dne 25. července 1975, kterou se omezuje uvádění na trh osiva lipnice luční (Poa pratensis L.) na osivo, které bylo úředně certifikováno jako "základní osivo" nebo "certifikované osivo".
Směrnice Rady 78/55/EHS ze dne 19. prosince 1977, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68//193/EHS, 69/208/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, révového vegetativního množitelského materiálu, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
První směrnice Komise 78/386/EHS ze dne 18. dubna 1978, kterou se mění přílohy směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.
První směrnice Komise 78/387/EHS ze dne 18. dubna 1978, kterou se mění přílohy směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 78/511/EHS ze dne 24. května 1978, kterou se mění směrnice 74/268/EHS, kterou se stanoví zvláštní požadavky pro výskyt Avena fatua v osivu pícnin a obilovin.
Směrnice Rady 78/692/EHS ze dne 25. července 1978, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 68/193/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, révového vegetativního množitelského materiálu, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh.
Směrnice Rady 78/1020/EHS ze dne 5. prosince 1978, kterou se mění směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh.
Směrnice Komise 79/641/EHS ze dne 27. června 1979, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208//EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh.
Směrnice Rady 79/692/EHS ze dne 24. července 1979, kterou se mění směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 80/754/EHS ze dne 17. července 1980, kterou se mění příloha II směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění na trh osiva pícnin.
Směrnice Komise 81/126/EHS ze dne 16. února 1981, kterou se mění přílohy směrnic Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69//208/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice 78/386/EHS a 78/388//EHS.
Směrnice Komise 82/287/EHS ze dne 13. dubna 1982, kterou se mění přílohy směrnic Rady 66/401/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice 78/386/EHS a 78/388/EHS. Směrnice Komise 85/38/EHS ze dne 14. prosince 1984, kterou se mění přílohy I a II směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.
Směrnice Komise 86/109/EHS ze dne 27. února 1986 o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako "základní osivo" nebo "certifikované osivo". Směrnice Rady 86/155/EHS ze dne 22. dubna 1986, kterou se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska mění některé směrnice o uvádění osiva a sadby na trh.
Směrnice Komise 86/320/EHS ze dne 20. června 1986, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 87/120/EHS ze dne 14. ledna 1987, kterou se mění některé směrnice Rady o uvádění osiva a sadby na trh.
Směrnice Komise 87/480/EHS ze dne 9. září 1987, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS a 69/208/EHS o uvádění osiva pícnin a osiva olejnin a přadných rostlin na trh.
Směrnice Rady 88/332/EHS ze dne 13. června 1988, kterou se mění některé směrnice o uvádění osiva a sadby na trh, pokud jde o přijímání prováděcích pravidel k ustanovením o osivu a sadbě vyhovující méně přísným požadavkům.
Směrnice Rady 88/380/EHS ze dne 13. června 1988, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/403/EHS, 69//208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Komise 88/506/EHS ze dne 13. září 1988, kterou se mění příloha II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 89/2/EHS ze dne 15. prosince 1988, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 89/14/EHS ze dne 15. prosince 1988, kterou se určují skupiny odrůd mangoldu a červené řepy, na které odkazují požadavky na nejmenší povolené vzdálenosti porostu v příloze I směrnice Rady 70/458/EHS o uvádění osiva zeleniny na trh.
Směrnice Komise 89/100/EHS ze dne 20. ledna 1989, kterou se mění příloha II směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.
Směrnice Komise 89/424/EHS ze dne 30. června 1989, kterou se mění směrnice 86/109/EHS o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako "základní osivo" nebo "certifikované osivo".
Směrnice Komise 91/376/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se mění směrnice 86/109/EHS o omezení uvádění osiva některých druhů pícnin, olejnin a přadných rostlin na trh na osiva úředně uznaná jako "základní osivo" nebo "certifikované osivo".
Směrnice Komise 92/19/EHS ze dne 23. března 1992, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh. Směrnice Rady 92/33/ES ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh.
Směrnice Komise 93/2/EHS ze dne 28. ledna 1993, kterou se mění příloha II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 93/17/EHS ze dne 30. března 1993 o vymezení tříd Společenství pro základní sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto tříd. Směrnice Komise 93/61/EHS ze dne 2. července 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny mimo osivo podle směrnice Rady 92/33/EHS.
Směrnice Komise 93/62/EHS ze dne 5. července 1993 o prováděcích opatřeních týkajících se dohledu nad dodavateli a zařízeními a jejich kontroly v rámci směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo.
Směrnice Komise 95/6/ES ze dne 20. března 1995, kterou se mění přílohy I a II směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 96/18/ES ze dne 19. března 1996, kterou se mění některé směrnice Rady o uvádění osiva a sadby na trh.
Směrnice Rady 96/72/ES ze dne 18. listopadu 1996, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66//403/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh.
Směrnice Rady 98/95/ES ze dne 14. prosince 1998, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66//403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin, pokud se týká konsolidace vnitřního trhu, geneticky modifikovaných rostlinných odrůd a genetických zdrojů rostlin.
Směrnice Rady 98/96/ES ze dne 14. prosince 1998, kterou se mění, mimo jiné ve věci neúředních inspekcí, směrnice 66//400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin. Směrnice Komise 1999/8/ES ze dne 18. února 1999, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 1999/54/ES ze dne 26. května 1999, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Komise 1999/66/ES ze dne 28. června 1999, kterou se stanoví požadavky na návěsku nebo jiný dokument vystavený dodavatelem na základě směrnice Rady 98/56/ES. Směrnice Rady 2001/64/ES ze dne 31. srpna 2001, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh a směrnice 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh. Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh.
Směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh.
Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh.
Směrnice Rady 2002/68/ES ze dne 19. července 2002, kterou se mění směrnice 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh.
Směrnice Komise 2003/45/ES ze dne 28. května 2003, kterou se mění směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh.
Směrnice Rady 2003/61/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh, 66//402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh, 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh, 92/33/EHS o uvádění rozmnožovacího materiálu a sadby zeleniny s výjimkou osiva na trh, 92/34/EHS o uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce na trh, 98/56/ES o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin na trh, 2002/54/ES o uvádění osiva řepy na trh, 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh, 2002/56/ES o uvádění sadby brambor na trh a 2002/57/ES o uvádění osiva olejnatých a přadných rostlin na trh s ohledem na srovnávací zkoušky a testy Společenství.
Směrnice Komise 2004/55/ES ze dne 20. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh. Směrnice Rady 2004/117/ES ze dne 22. prosince 2004, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54//ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o zkoušky pod úředním dohledem a rovnocennost osiva vyprodukovaného ve třetích zemích.
Směrnice Komise 2006/124/ES ze dne 5. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh a směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh.

3) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb.

5) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 384/2006 Sb.

Požadavky na množitelské porosty a osivo obilnin

Část I

Přehled druhů

Tabulka 1

Český názevLatinský název
Čirok obecnýSorghum bicolor (L.) Moench
Čirok súdánská trávaSorghum sudanense (Piper) Stapf.
Čirok obecný x súdánská trávaSorghum bicolor (L) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf.
JečmenHordeum vulgare L.
KukuřiceZea mays L.
Lesknice kanárskáPhalaris canariensis L.
OvesAvena sativa L.
Pšenice setáTriticum aestivum L. emend. Fiori et Paol
Pšenice tvrdáTriticum durum Desf.
Pšenice špaldaTriticum spelta L.
Tritikalex Triticosecale Wittm.
ZitoSecale cereale L.
Pohanka obecná*)Fagopyrum esculentum Moench.
Proso seté *)Panicum miliaceum L.

*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může provést pouze u registrovaných odrůd.

Část II

Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a počty generací

Oddíl 1

Povolené kategorie a generace

Tabulka 2.1

DruhRozmnožovací materiál
předstupňů
Základní RM
(včetně
komponentů
hybridních
odrůd)
Certifikovaný RM
SE 1SE 2SE 3EC*)C 1C2
Čirok obecný - nehybridníxxxxx
Čirok obecný - hybridníxx
Čirok súdánská tráva - nehybridníxxxxx
Čirok súdánská tráva - hybridníxx
Čirok x súdánská trávaxx
Ječmen - nehybridníxxxxxx
Ječmen - hybridníxx
Kukuřice - nehybridníxxxxx
Kukuřice - hybridníxx
Lesknice kanárská - nehybridníxxxxx
Lesknice kanárská - hybridníxx
Oves - nehybridníxxxxxx
Oves - hybridníxx
Pšenice setá, tvrdá a špalda - nehybridníxxxxxx
Pšenice setá, tvrdá a špalda - hybridníxx
Tritikale - nehybridníxxxxxx
Tritikale - hybridníxx
Žito - nehybridníxxxxx
Žito - hybridníxx
Pohanka obecnáxxxxxx
Proso setéxxxxxx

*) označení C se používá u hybridních odrůd a u druhů, u kterých je povolena pouze jedna generace v kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál

Oddíl 2

Přehled základních typů linií a hybridů kukuřice a čiroků

Tabulka 2.2

KategorieNázevPopis
E
(komponenty pro tvorbu hybridů)
L - inbrední liniesoubor rostlin stejného původu geneticky identických
SLc - sesterský liniový hybridprvní generace vzniklá křížením mezi dvěma
sesterskými inbredními liniemi dle metodiky šlechtitele
E (komponenty
pro tvorbu hybridů)
nebo
C
(konečný hybrid)
Sc- dvouliniový hybridprvní generace vzniklá křížením mezi dvěma
nbredními liniemi dle metodiky šlechtitele
C
(konečný hybrid)
Tc- tříliniový hybridprvní generace vzniklá křížením mezi inbrední linií
a jednoduchým hybridem dle metodiky šlechtitele
Dc- čtyřliniový hybridprvní generace vzniklá křížením mezi dvěma
ednoduchými hybridy dle metodiky šlechtitele
top cross hybridprvní generace vzniklá křížením mezi inbrední linií
nebo jednoduchým hybridem a nehybridní odrůdou
dle metodiky šlechtitele
meziodrůdový hybridprvní generace vzniklá křížením mezi rostlinami
pocházejícími ze základního osiva dvou nehybridních
odrůd dle metodiky šlechtitele

Část III

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

Oddíl 1

Předplodiny, počet a termíny přehlídek obilnin s výjimkou druhů uvedených v tabulce 3.1b

Tabulka 3.1a

KategoriePrvní přehlídka
ve fázi
Druhá přehlídka
v době
Množení po
stejném
druhu
nejdříve za
(počet roků)
SE, Eod vymetání
do kvetení
dozrávání2 1),2)
C - nehybridní odrůdyod vymetání
do zralosti3)
-2 1),2)
C - hybridní odrůdyod vymetání
do kvetení
dozrávání2 1)

1) Množení je možné jen na pozemcích, na kterých v předchozím roce nebyla pěstována obilnina.

2) V případě množení stejné odrůdy a kategorie, u kategorií SE a C stejné nebo nižší generace, se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.

3) U ječmene nejpozději 14 dnů po vymetání.

Tabulka 3.1b

KategorieNázevPřehlídka porostů ve fáziMnožení po
stejném
druhu
nejdříve za
(počet roků)
1234
kukuřice
Ekomponenty
pro výrobu
hybridů
před
metáním
na začátku
kvetení 1) 3)
v plném
kvetení
na konci
kvetení 2)
1
Ckonečné
hybridy
1 4)
čirok obecný, čirok sudanská tráva, čirok obecný x sudanská tráva
Ekomponenty
pro výrobu
hybridů
-na začátku
kvetení
v plném
kvetení
na konci
kvetení
1
Ckonečné
hybridy
1 4)
u nehybridních odrůd4) kukuřice a čiroků bude provedena jedna přehlídka na konci kvetení

1) Období, kdy se objeví první blizny rostlin mateřského komponentu schopné přijímat pyl.

2) Období, kdy ještě jsou blizny schopny přijímat pyl.

3) K zamítnutí porostu může dojít, jsou-li vysunuty blizny u více jak 5% rostlin mateřského komponentu.

4) V případě množení stejné odrůdy a kategorie se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota. Bude provedena minimálně jedna další přehlídka porostu na zjištění výskytu příměsí z předplodiny.

Oddíl 2

Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů

Tabulka 3.2a

DruhKategorieIzolace
k zamezení
mechanické
příměsi
v metrech
- obilniny
navzájem
Prostorová izolace - nejmenší izolační vzdálenost
v metrech od okolních zdrojů pylu, které mohou
způsobit nežádoucí cizosprášení (od jiných
odrůd, komponentů a hybridů stejného druhu a
od jiných druhů)
od jiné odrůdy
téhož druhu
od jiných druhů
druhvzdálenost
ječmenSE,E1,0501)--
C1,0501)--
lesknice
kanárská
SE,E1,0300--
C1,0250--
ovesSE,E1,0---
C1,0---
pšenice
setá,
tvrdá a
špalda
SE,E1,0---
C1,0---
tritikaleSE,E1,0503)žita300
C1,0203)žita250
SE,E1,03003)tritikale50
žitoC1,02503)tritikale20
E (komponenty)1,010002)tritikale50
komponenty bez
otcovské pylové
sterility
6002)tritikale50
C (hybrid)1,05002)tritikale50
pohanka
obecná
SE,E1,0200od jiného druhu
pohanky
200
C1,0200200
proso setéSE,E1,0---
C1,0---

1) Mezi odrůdami stejné formy (ozimá, jarní) s rozdílným počtem řad v klasu.

2) Vztahuje se i na plochy běžného pěstování téže odrůdy.

3) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

Další požadavky:

- V případě porostů hybridních odrůd pšenic, ječmene, ovsa a samosprašného tririkale pro produkci osiva kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál je minimální vzdálenost mateřského komponentu od jiné odrůdy téhož druhu 25 metrů3), s výjimkou porostu otcovského komponentu.

Tabulka 3.2b

DruhKategorieNejmenší vzdálenost od
cizího prášícího zdroje
stejného nebo příbuzného
druhu1) v m
kukuřicevšechny kategorie a generace200 2)
čirok obecný, čirok sudanská tráva,
čirok obecný x sudanská tráva
všechny kategorie a generace300 2)

1) U čiroků též od čiroku halepského {Sorghum halepense (L.) Pers.).

2) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuj e-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

Oddíl 3

Čistota druhu a čistota odrůdy

Tabulka 3.3a

DruhKategorieNejvyšší dovolený počet rostlin jiných
odrůd a zřetelně odchylných typů 2)
na 100 m2
ječmen 3)SE, E20
C40
lesknice kanárskáSE, E3
C10
oves 3)SE, E20
C40
pšenice setá, tvrdá
a špalda 1) 3)
SE, E20
C100
tritikale 1) 3)SE, E20
C100
žito 1) 5)SE, E,20
C100
E (komponenty)3
C (hybrid)10 4)
pohanka obecnáSE, E3
C10
proso setéSE, E3
C10

1) Vzájemných druhových příměsí tritikale - žito, tritikale - pšenice a jiných forem v rámci druhu u tritikale v SE, E 2 rostliny, v C 4 rostliny na 100 m2

2) Včetně jarních a ozimých forem (kromě tritikale), u ječmenů též rostlin s rozdílným počtem řad.

3) S výjimkou případů použití chemického hybridizačního prostředku platí též pro hybridní odrůdy; hodnocení porostů bude pak prováděno na základě metodiky dodané šlechtitelem.

4) Platí pouze v případě výsevu čistého mateřského komponentu.

5) Sterilita pylově sterilního komponentu kategorie E je minimálně 98 %.

Další požadavky :

- zjištěný výskyt jiných druhů obilovin a ovsa hluchého včetně ostatních plevelných ovsů a jejich hybridů a fatuoidů vkusech na 100 m2 se uvede v záznamu o výsledku přehlídky množitelského porostu,

- množitelský porost nesmí být zaplevelen (včetně kulturních druhů) natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost a čistotu odrůdy,

- při použití pylové sterility u základního RM hybridních odrůd žita je minimální úroveň pylové sterility mateřského komponentu 98 %,

- v případě výroby osiva hybridních odrůd pšenic, ječmene, ovsa a samosprašného tritikale kategorie C za použití chemického hybridizačního prostředku je minimální čistota odrůdy každého komponentu pšenic, ječmene a ovsa 99,7 % a samosprašného tritikale 99,0 %. Minimální úrověň hybridnosti osiva je 95 % a stanovuje se v souladu s obvyklými mezinárodními metodami, pokud takové metody existují. V ostatních případech je minimální odrůdová čistota - % hybridnosti osiva 90 %, stanoví se posklizňovou kontrolou provedenou před certifikací osiva ve vegetačních zkouškách nebo s použitím jiných, mezinárodně odsouhlasených testů na hybridnost osiva.

- osivo hybridních odrůd žita se uzná za certifikovaný rozmnožovací materiál pouze tehdy, jestliže byly řádně zohledněny výsledky úřední vegetační zkoušky úředně odebraného vzorku základního rozmnožovacího materiálu, která byla provedena ve vegetačním období osiva přihlášeného k uznání v kategorii C, aby se zjistilo, zda osivo kategorie E splňuje požadavky na základní rozmnožovací materiál stanovené touto vyhláškou, které se týkají pravosti a čistoty s ohledem na znaky komponentů, včetně pylové sterility.

Tabulka 3.3b

DruhKategorieNejvyšší povolený
počet rostlin
jiných odrůd a
zřetelně
odchylných typů
(%)
Nejvyšší dovolený výskyt
prášících rostlin ve fertilní
formě 3)
(%)
Nejvyšší povolený
výskyt prášících
rostlin ve sterilní
formě v každé
přehlídce 1), 2)
(%)
v každé z
2.-4.
přehlídky
maximální
součet
2.-4.
přehlídky
kukuřiceE
(komponenty)
0,10,51,01,0
C
(hybrid)
0,21,02,02,0
SE,E
(nehybridní)
0,5
C
(nehybridní)
1,0

1) Při množení sterilní formy není povolena kastrace již prášících rostlin

2) Při výrobě šlechtitelského materiálu linií - 0,2%.

3) Za prášící rostlinu se považuje ta rostlina, u které se alespoň na 50 mm centrální osy laty nebo jejích postranních větvích vynořily prašníky a práší nebo prášily.

Další požadavky:

- Otcovský komponent se odstraňuje po odkvětu, nejpozději však do zahájení sklizně.

- Pokud má 5 nebo více % rostlin mateřského komponentu blizny schopné opylení, nesmí výskyt rostlin mateřského komponentu, které prášily nebo práší, překročit 1 % v jakékoli jednotlivé přehlídce porostu a 2 % v souhrnu všech přehlídek daného porostu.

- Rostliny otcovského komponentu musí v době, kdy kvetou rostliny mateřského komponentu, produkovat dostatečné množství pylu.

Tabulka 3.3c

DruhKategoriePočet rostlin jiného druhu čiroku nebo
rostlin zřetelně neodpovídajících
komponentu
(%)
čirok obecný,
čirok sudanská
tráva, čirok
obecný x
sudanská tráva
Epři kvetení 0,1
ve zralosti 0,1
C - rostliny otcovského
komponentu, které prášily, v době,
kdy má mateřský komponent
blizny schopné opylen
í
0,1
C - rostliny mateřského
komponentu
při kvetení 0,3
ve zralosti 0,1

Další požadavky:

- Rostliny otcovského komponentu musí v době, kdy mají rostliny mateřského komponentu blizny schopné opylení, produkovat dostatečné množství pylu.

- Pokud mají rostliny mateřského komponentu blizny schopné opylení, nesmí výskyt rostlin mateřského komponentu, které prášily nebo práší, překročit 0,1 %.

- Čiroky - kontrola odstranění laty - za prášící laty se považují laty o délce 50 mm a více, postranní větvičky a kombinace obou pokud prašníky přesahují pluchy a obsahují pyl.

- U množitelských porostů volně se opylujících nebo syntetických odrůd čiroků nesmí počet rostlin zřetelně neodpovídajících odrůdě přesáhnout:

3 rostliny na 100 m2 v kategorii E

10 rostlin na 100 m2 v kategorii C

- Tam, kde byl k výrobě certifikovaného osiva hybridních odrůd kukuřice a čiroků použit mateřský pylově sterilní komponent, který neobnovuje pylovou fertilitu bude osivo vyráběno:

○ buď smícháním partií osiva v poměrech, které odpovídají odrůdě, kde na jedné straně byl použit mateřský pylově sterilní komponent a na druhé straně otcovský pylově fertilní komponent.

○ nebo pěstováním mateřského pylově sterilního komponentu a otcovského pylově fertilního komponentu v poměrech, které odpovídají odrůdě. Vzájemné poměry jednotlivých komponentů se kontrolují během polní přehlídky.

Oddíl 4

Zdravotní stav porostu

Tabulka 3.4a

DruhKategorieNejvyšší dovolený počet (případně %) rostlin napadených chorobami na 100 m2 porostu
fuzariozy v klasech

(Fusarium ssp.)
sněť prašná pšeničná

(Ustilago tritici
(Pers.) Rostrub)
sněť stébelná

(Urocystis occulta
(Wallr.) Rabenh.,)
sněť prašná ječmenná

(Ustilago nuda
(Jens.) Rostr.)
prašná sněť ovesná

(Ustilago avenae (Pers.) Rostrub)
sněť prosová

(Sphacelotheca destruens

(Schlt.) Stev &A. G. Johnson)
sněti rodu

Tilletia ssp.
s výjimkou
T. controversa
Kühn
sněť zakrslá

(Tilletia controversa
Kühn)
sněť tvrdá ječmenná

(Ustilago hordei
(Pers.) Lagerh.)
pruhovitost ječmene

(Drechslera
graminea

(Rabenh.)
Shoem., Pyrenophora
graminea
Ito
et Kuribay)
ječmenSE,E3%--5---1010
C5%--20---1110
lesknice kanárskáSE,E-----1----
C-----3----
ovesSE,E----1--1--
C----1--1--
pšenice setá, tvrdá a špaldaSE,E3%5----0nesmí se vyskytovat--
C5%20----1--
tritikale 1)SE,E3%-5----nesmí se vyskytovat--
C5%-20------
žito 1)SE,E3%-5----1--
C5%-20----1--
proso setéSE,E-----1----
C-----3----

1) Maximální počet rostlin na nichž se vyskytují sklerocia paličkovice nachové (Claviceps purpurea (Fr. :Fr.) Tull.) je u základního rozmnožovacího materiálu 10 rostlin na 100 m2 a u certifikovaného rozmnožovacího materiálu 20 rostlin na 100 m2 - nesleduje se na souvratích a okrajích pozemku.

Tabulka 3.4b

Nejvyšší dovolený výskyt napadených rostlin [%] v porostech kukuřice a čiroků
čiroky:
Sorosporium holci-sorghi (Rivolta) Moesz5
kukuřice:
Ustilago maydis (DC.) Corda5

Část IV

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

OBILNINY S VÝJIMKOU KUKUŘICE A ČIROKŮ:

- Minimální časový interval mezi množením porostů obilnin stejného druhu na jednom pozemku je dva roky. V případě množení stejné odrůdy a kategorie se smí osivo množit, s výjimkou porostů na výrobu hybridního osiva, na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.

- Izolace:

kategoriene/menší vzdálenost v m
cizosprašné druhy a převážně cizosprašné
odrůdy tritikale od všech ostatních porostů
žita a tritikale navzájem
samosprašné odrůdy tritikale od všech
ostatních porostů tritikale
E30050
C25020

Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

- Množitelské porosty samosprašných druhů musí být izolovány od ostatních porostů obilnin pevnou zábranou nebo volným prostorem dostatečnými pro zabránění mechanickému smíšení během sklizně.

- Množitelské porosty obilnin musí být přehlédnuty alespoň jednou a to ve fázi po vymetání.

- Počet přehlídek hybridních odrůd - je shodný s Tab.3.1a a 3.1b, u kategorie E se přehlídky provádí u všech komponentů podílejících se na výsledné odrůdě.

- Množitelské porosty určené k výrobě certifikovaného rozmnožovacího materiálu hybridních odrůd pšenice, ječmene, ovsa musí být izolované od nežádoucích zdrojů pylu. Mateřský komponent musí být vzdálený minimálně 25 m od jakýchkoliv jiných odrůd stejného druhu, mimo porostů opylujícího rodičovského komponentu.

- V případě produkce hybridních odrůd žita odpovídají minimální izolační vzdálenosti tabulce č. 3.2a., Ústav může tyto vzdálenosti pozměnit, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení, nebo je-li možnost cizosprášení vyloučena v důsledku jasného rozdílu v době kvetení.

- Certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.

Minimální čistota odrůdy v %, nejvyšší povolený počet rostlin jiných odrůd a zřetelně odchylných typů v ks/100m2

DruhSE,EC1C2
pšenice, ječmen,
oves
99,9 %
30 rostlin na 100 m2
99,7%
90 rostlin na 100 m2
99,0 %
300 rostlin na 100 m2
převážně
samosprašné
odrůdy tritikale
99,7%
90 rostlin na 100 m2
99,0 %
300 rostlin na 100 m2
98,0 %
600 rostlin na 100 m2

U cizosprašných druhů - maximální počet rostlin stejného druhu neodpovídající odrůdě:

druhSE,EC
cizosprašné
odrůdy žita
a tritikale
3 rostliny na 100m210 rostlin na 100 m2

U hybridních odrůd:

druhrodičovské liniekonečný hybrid
pšenice, ječmen,
oves
99,9%
30 rostlin na 100 m2
99,7%
90 rostlin na 100 m2
žito3 rostliny na 100 m210 rostlin na 100 m2

Další požadavky:

- pokud je při výrobě hybridní odrůdy použita pylová sterilita, úroveň sterility pylově sterilního komponentu je nejméně 98%,

- odrůdová čistota hybridních odrůd se stanoví schváleným postupem, vhodným pro daný systém udržovacího šlechtění. Musí se provést alespoň jedno z těchto posouzení:

posklizňová kontrola provedená před certifikací osiva s použitím mezinárodně odsouhlasených testů na hybridnost osiva s výjimkou žita,

stanovování hybridnosti v porostu, kde se vyrábí hybridní osivo (viz schéma výpočtu níže); tento úkon se musí kombinovat s dalšími posouzeními, včetně výsledků polní přehlídky a kontroly izolace. Je nutno poznamenat, že hybridnost se nesmí srovnávat s odrůdovou čistotou a mezi těmito jevy nemusí nezbytně existovat úzká korelace.

- Porosty, které vyhovují normě hybridnosti 95%, jsou způsobilé pro certifikaci osiva, které podléhá veškerým dalším zkouškám. Výjimečně může docházet k tomu, že Ustav, který vyžaduje izolační vzdálenosti přinejmenším 100m, může uznat úroveň hybridity, stanovenou na poli, jako úroveň odrůdové čistoty hybridu, za předpokladu, že zjištěná úroveň není menší než 90%.

- při druhé přehlídce porostu na výrobu osiva F1 hybridů za použití chemického hybridizačního prostředku prováděné v době dozrávání semen se zjišťuje procento sterility mateřského komponentu a/nebo procento hybridnosti osiva následujícím způsobem:

Procento sterility se rovná: 100 (1 - a/b)

kde a je počet oplodněných obilek ve specifikovaném počtu klasů, odebraných jako vzorek z rostlin samičího rodiče, které byly chráněny sáčky, nepropustnými pro pyl, anebo izolačními stany, rozmístěnými po aplikaci CHA, ale před kvetením kteréhokoli z rodičů;

a b je počet oplodněných obilek ve vzorku se stejným specifikovaným počtem klasů neošetřených rostlin samičího rodiče, odebraných z plochy, která je chráněna před ošetřením CHA dalším stanem. Aby se zabránilo úniku pylu z těchto neošetřených samičích rostlin, musí tento stan zůstat na rostlinách, dokud neskončí jejich kvetení.

Procento hybridnosti se rovná: 100 (1 - a/c)

kde a je počet oplodněných obilek ve specifikovaném počtu klasů, odebraných jako vzorek z rostlin samičího rodiče, které byly chráněny sáčky, nepropustnými pro pyl, anebo izolačními stany, rozmístěnými po aplikaci CHA, ale před kvetením kteréhokoli z rodičů;

a c je počet oplodněných obilek ve vzorku se stejným specifikovaným počtem klasů ošetřených rostlin samičího rodiče, které nejsou chráněny před ošetřením CHA sáčky, nepropustnými pro pyl, ani dalším stanem.

- porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům.

KUKUŘICE A ČIROKY:

Požadavky na prostorovou izolaci

kategorienejmenší vzdálenost od cizího prášícího zdroje v m
kukuřicečiroky
- nehybridní
odrůdy
čiroky
- hybridní odrůdy
E200400300
C200200200

Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

- Množitelské porosty nehybridních odrůd musí být přehlédnuty alespoň jednou a to ve fázi, kdy může být určena odrůdová čistota. Pokud množitelský porost kukuřice následuje po jiném porostu kukuřice z předchozího roku, musí být provedena alespoň jedna další přehlídka, aby se zjistila přítomnost příměsí z předplodiny.

- Množitelské porosty k výrobě osiva kategorie E - rodičovských linií hybridních odrůd musí být přehlédnuty alespoň dvakrát, první přehlídka před kvetením a druhá během kvetení.

- Množitelské porosty k výrobě osiva kategorie E - hybridů musí být přehlédnuty alespoň třikrát. První přehlídka před kvetením, druhá na začátku kvetení a třetí na konci kvetení.

- Množitelské porosty kukuřice k výrobě osiva kategorie C hybridních odrůd musí být přehlédnuty alespoň třikrát. Pokud množitelský porost kukuřice následuje po jiném porostu kukuřice z předchozího roku, musí být provedena alespoň jedna další přehlídka, aby se zjistila přítomnost příměsí z předplodiny.

- Množitelské porosty čiroků k výrobě osiva kategorie C hybridních odrůd musí být přehlédnuty alespoň třikrát. První přehlídka před kvetením, druhá na začátku kvetení a třetí na konci kvetení.

Minimální čistota odrůd kukuřice v %

EC
nehybridní odrůdy99,5 %99,0%
hybridní odrůdy99,9 %99,8%

Minimální čistota odrůd čiroků v % a nejvyšší možný počet rostlin odchylných typů

EC
nehybridní odrůdy3 rostliny na 100 m210 rostlin na 100 m2
hybridní odrůdy99,9 %99,7 % - mateřský komponent

- Čistota druhu u čiroků: Počet rostlin jiného druhu čiroku, jehož semena jsou obtížně odlišitelná při laboratorním zkoušení nebo u kterého snadno dojde k cizosprášení s pěstovaným druhem, nesmí u množitelské ho porostu k výrobě osiva kategorie E překročit 3 rostliny na 100 m2 au množitelského porostu k výrobě osiva kategorie C nesmí překročit 10 rostlin na 100m2.

- v případě hybridních odrůd kukuřice neodpovídají požadavkům ty porosty, u kterých při přehlídce ve stadiu, kdy je 5 a více % rostlin mateřského komponentu schopo opylení, počet rostlin mateřského komponentu, které vytvářely nebo stále vytvářejí pyl, překročí 0,5 %u kategorie E a 1 % u kategorie C při kterékoliv přehlídce nebo jestliže překročí 1 % u kategorie E a 2 %u kategorie C při součtu pozorování ze 3 přehlídek. Za prášící laty se považují laty o délce 50 mm a více, postranní větvičky a kombinace obou, pokud prašníky přesahují pluchy a práší pyl.

- Při výrobě osiva kategorie C hybridních odrůd lze použít pylově sterilní komponent jedním z následujících způsobů:

smícháním osiva získaného za použití pylově sterilního kompnentu s osivem získaným za použití pylově fertilního komponentu, a to takovým způsobem, aby poměr mezi osivem z pylově sterilního komponentu a osivem z pylově fertilního komponentu nepřesáhl 2:1

použitím otcovského komponentu, který obsahuje alespoň jednu linii obnovující pylovou fertilitu, a to tak, že alespoň jedna třetina rostlin vzrostlých z výsledného hybridu produkuje pyl, který se zdá být ve všech ohledech normální.

- porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům.

Část V

Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

Oddíl 1

Výčet a rozsah zkoušek osiva potřebných ke zjištění vlastností osiva

Tabulka 5.1

DruhZkoušky
čistota osiva v %příměs jiných rostlinných druhůsítové tříděníVlhkostHTS / HMKSklíčivostjednoklíčkovostkonduktivitaStanovení příměsi semen s odlišnou ploidií v % 1)Biochemická zkouška životaschopnostiFluorescenční zkouška - zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdymikroreliéfová zkouška - zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdyelektroforéza - zkoušky pravosti a čistoty druhu,odrůdystanovení % hybridnosti 3) vegetační zkouškouzkoušky zdravotního stavuzjišťování přítomnosti živočišných škůdců
Čirok obecný, čirok súdánská tráva, cukrový, metlový##
Čirok x súdánská tráva,##
Ječmen obecný##x
Kukuřice setá##x
Lesknice kanárská#
Oves setý#2)##
Pšenice setá, tvrdá, špalda##x
Tritikale##x
Žito seté#x
Pohanka obecná#
Proso seté##

Vysvětlivky:

zkoušky, které j sou povinnou součástí uznávacího řízení

x zkoušky prováděné jako součást uznávacího řízení u nemořených osiv

zkouška se neprovádí

# zkoušku lze provést na žádost dodavatele

1) pouze u polyploidních odrůd

2) neplatí pro oves nahý

3) pouze u hybridních odrůd

Oddíl 2

Požadavky na vlastnosti osiva

Tabulka 5.2

DruhKat. osivaVlhkost nejvýše 1)Klíčivost nejméněČistota nejméně 14)Nejvyšší dovolený výskyt jiných druhů ve vzorkuHmotnost vzorku pro zkoušku podle sloupce 6-10Námel a zlomky námele v množství dle sloupce 11Podíl zadiny nejvýše 3% pod síty s otvory 2)
celkem jiných rostlinných druhůpodle sloupce 11- počet semen
z toho podle sloupce 6z toho podle sloupce 8
jiných druhů obilninostatní rostlinné druhy kromě obilninředkev ohnice, koukol polníoves hluchý a plevelné ovsy, jejich hybridy a fatuoidy, jílek mámivý 13)
%%%ksksksksksv gramechksv mm
12345678910111213
čirokySE,E14,08098,00----9001-
C14,08098,00----9003-
čirok - súdánská trávaSE,E14,08098,00----9001-
C14,08098,00----9003-
ječmen 4,8,9)SE,E15,08599,082620100022,2 (2,0)
C15,08598,020141460100062,2 (2,0)
kukuřice 9)SE,E14,09098,00----250 im.linie
1000 ostatní
1-
C14,09098,00----10003-
lesknice kanárskáSE,E14,07598,041 11)--012)2001-
C14,07598,0105--012)2003-
oves 5, 6, 8)SE,E15,08599,082620100021,8
C15,08598,020141460100061,8
odrůdy ovsa nahého 6,8)SE,E14,08599,082620100021,5
C14,075 10)98,020141460100061,5
pšenice setá, 3,8,9) tvrdá 3,8,9) a špalda 8,9)SE,E15,08599,082620100022,2 (2,0)
C15,08598,020141460100062,2 (2,0)
tritikale cizospašné 9)
samosprašné 8,9)
SE,E15,08098,082620100022,0
C15,08098,020141460100062,0
žito 9)SE,E15,08598,082620100021,8
C15,08598,02014146010006 u nehybridů
9 u hybridů
1,8
pohanka obecnáSE,E14,08098,064210600--
C14,08097,0126630600--
proso seté 7, 9)SE,E14,08598,0312--150--
C14,08597,0624--150--

1) Osivo ozimých obilnin určené k výsevu v roce sklizně max 17,0%, osivo jarních obilnin určené k výsevu v nejbližším vegetačním období po roce sklizně maximálně 16%.

2) Pro pšenici jarní a ječmen ozimý platí údaje uvedené v závorkách.

3) V 1000 g pšenice ozimé nejvýše 100 zrn v pluchách.

4) U ječmene nejvýše 1% obilek s osinou delší než délka zrna.

5) Obsah jiných odrůd s odlišnou barvou zrna v kategorii SE, E 10 ks, v kategorii C 30 ks.

6) V osivu ovsa nahého nejvýše 5% obilek v pluchách.

7) Obsah jiných odrůd s odlišnou barvou zrna v 1000 g v kategorii SE, E 10 ks, v kategorii C 50 ks.

8) U hybridních odrůd při použití chemického hybridizačního prostředku je minimální úrověň hybridnosti 95 %, stanovuje se v souladu s obvyklými mezinárodními metodami, pokud takové metody existují. Minimální odrůdová čistota - % hybridnosti osiva v ostatních případech je 90 %, stanoví se posklizňovou kontrolou provedenou před certifikací osiva ve vegetačních zkouškách nebo s použitím jiných, mezinárodně odsouhlasených testů na hybridnost osiva.

9) Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.

10) Byla-li při zkoušení osiva zjištěna klíčivost nižší než 85 %, uvede se na úřední návěsce označení „Klíčivost nejméně 75 %“.

11) Výskyt druhého semene jiného druhu obilnin ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena jiných druhů obilnin.

12) Výskyt jednoho semene některého z druhů uvedených ve sloupci 10 ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena těchto druhů.

13) U příměsí limitovaných nulou se výskyt jednoho kusu považuje za náhodný a neposuzuje se, s výjimkou lesknice kanárské.

14) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.

Vysvětlivky:

„ 0 “ nesmí se vyskytovat

„ - “ neposuzuje se (výskyt není limitován)

Oddíl 3

Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů

Tabulka 5.3

PlodinaŠkodlivý organismusVelikost
vzorku
KategorieNejvyšší
povolený
výskyt
Ječmen obecnýPyrenophora graminea Ito et KuribaySE, E, C2%
Cochliobolus sativus (Ito et Kuribay) Drechs. ex Dast.SE, E, C10%
Fusarium spp.SE, E, C10%
Ustilago nuda (Jens.) Rostr.,
Ustilago hordei (Pers.) Lagerh.
SE,E0,8%
C2,0%
KukuřiceFusarium spp.SE, E, C5%
Ustilago maydis (DC.) CordaSE, E, Cnesmí se
vyskytovat
Proso setéSphacelotheca destruens (Schlt.) Stev & A. G.
Johnson
300 semenSE, E, C10 ks
Pšenice setáPhaeosphaeria nodorum (E. Müller) HedjaroudeSE, E, C20%
Pšenice tvrdáFusarium spp.SE, E, C10%
Pšenice špaldaUstilago tritici (Pers.) RostrubSE,E0,8%
C2,0%
Tilletia spp.300 semenSE, E, C10 ks
TritikaleFusarium spp.SE, E, C10%
Tilletia spp.300 semenSE, E, C10 ks
Urocystis occulta (Wallr.) Rabenh.300 semenSE, E, C10 ks
Žito setéFusarium spp.SE, E, C10%
Tilletia spp.300 semenSE, E, C10 ks
Urocystis occulta (Wallr.) Rabenh.300 semenSE, E, C10 ks

1) Při pěstování žita pro farmaceutické účely se výskyt Claviceps purpurea (Fr. : Fr.) Tull. nestanovuje

2) Výskyt pěti sklerocií nebo jejich úlomků ve vzorku s předepsanou hmotností se považuje za vyhovující normě, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují více než čtyři sklerocia nebo jejich úlomky.

U druhů a škodlivých organismů vytištěných tučně se jedná o limitní výskyt vztahující se k povinnému moření.

Část VI

Návěska

Úřední návěska osiva obilnin kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- označení „Pravidla a normy ES“

- název druhu

- název odrůdy

- označení kategorie „rozmnožovací materiál předstupňů“ nebo „šlechtitelský rozmnožovací materiál“

- generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu

- číslo partie

- hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno... (měsíc a rok)“.

- označení země výroby

- číslo návěsky

- název a adresa dodavatele

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Úřední návěska osiva obilnin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- označení „Pravidla a normy ES“

- název druhu

- název odrůdy, u hybridních odrůd nebo inbredních linií:

- pro základní osivo, u něhož hybrid nebo inbrední linie, ke které základní osivo patří, jsou zapsány ve společném katalogu:

název komponentu, pod kterým byl úředně povolen, s odkazem na výslednou odrůdu nebo bez něj, doplněný v případě hybridu nebo linie, které jsou určeny výhradně k použití jako komponenty pro výsledné odrůdy, slovem „komponent“,

- pro základní osivo v ostatních případech:

název komponentu, ke kterému základní osivo patří a který může být vyznačen kódem, s odkazem na výslednou odrůdu, s uvedením jeho funkce (otcovský nebo mateřský komponent) nebo bez něj a doplněný slovem „komponent“,

- pro certifikované osivo:

název odrůdy, ke které osivo patří, doplněný slovem „hybrid“

- kategorie, generace

- číslo partie

- hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno... (měsíc a rok)“,

- označení země výroby

- číslo návěsky

- název a adresa dodavatele

- v případě kategorií C, C1 a C2 u odrůd ovsa, které jsou úředně klasifikovány jako nahý oves, a byla-li při zkoušení osiva zjištěna klíčivost nižší než 85 %, uvede se označení „Klíčivost nejméně 75 %“

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Úřední návěska směsi osiv obilnin obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky

- nápis „Směs ...“ (druhy nebo odrůdy)

- název druhu, název odrůdy, kategorie, generace, země výroby a hmotnostní procento každé jednotlivé složky směsi

- číslo partie

- hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- měsíc a rok uzavření vyjádřené slovy: „uzavřeno... (měsíc a rok)“

- číslo návěsky

- název a adresa dodavatele

- označení „Uvádění do oběhu povoleno výhradně v České republice“

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Část VII

Malé balení

Oddíl 1

Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva obilnin

Nejvyšší hmotnost rozmnožovacího materiálu v jednom malém balení je 10 kg (bez aditiv).

Oddíl 2

Označování malého balení

Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva obilnin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- označení „Malé balení“

- název a adresa dodavatele

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- číslo partie

- název druhu

- název odrůdy

- kategorie, generace

- hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 384/2006 Sb.

Požadavky na množitelské porosty a osivo trav

Část I

Přehled druhů

Tabulka 1

Český názevLatinský název
Bojínek cibulkatýPhleum bertolonii DC.
Bojínek lučníPhleum pratense L.
Festulolium kříženci rodů kostřava x jílekX Festulolium
kříženci rodů Festuca x Lolium
Jílek hybridníLolium x boucheanum Kunth
Jílek mnohokvětýLolium multiflorum Lam.
Jílek vytrvalýLolium perenne L.
Kostřava červenáFestuca rubra L.
Kostřava lučníFestuca pratensis Hudson
Kostřava ovčíFestuca ovina L.
Kostřava rákosovitáFestuca arundinacea Schreber
Lesknice vodníPhalaris aquatica L.
Lipnice bahenníPoa palustris L.
Lipnice hajníPoa nemoralis L.
Lipnice lučníPoa pratensis L.
Lipnice obecnáPoa trivia lis L.
Lipnice ročníPoa annua L.
Ovsík vyvýšenýArrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl
Psárka lučníAlopecurus pratensis L.
Psineček psíAgrostis canina L.
Psineček tenkýAgrostis capillaris L. (syn.: Agrostis tenuis Sibth.)
Psineček velikýAgrostis gigantea Roth
Psineček výběžkatýAgrostis stolonifera L.
Srha laločnatáDactylis glomerata L.
Sveřep samužníkovitýBromus catharticus Vahl
Sveřep siteckýBromus sitchensis Trin.
Trojštět žlutavýTrisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Lesknice menšPPhalaris minor Retz.
Lesknice rákosovitá*)Phalaris arundinacea L.
Lipnice smáčknutá*)Poa compressa L.
Medyněk vlnatý*)Holcus lanatus L.
Metlice trsnatá*)Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv.
Pohánka hřebenitá*)Cynosurus cristatus L.
Pýr hřebenitý*)Agropyron cristatum (L.) Gaertn.
Srha hajní*)Dactylis polygama Horv.
Sveřep bezbranný*)Bromus inermis Leyss.
Tomka vonná*)Anthoxanthum odoratum L.
Troskut prstnatý**)Cynodon dactylon (L.) Pers.

*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může provést pouze u registrovaných odrůd.

**) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, ale zařazené v předpisech EU

Část II

Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a počty generací

Oddíl 1

Povolené kategorie a generace

Tabulka 2.1

DruhRozmnožovací materiál předstupňůZákladní RMCertifikovaný RMObchodní osivo
SE 1SE 2SE 3ECO
Bojínek cibulkatýxxxxx
Bojínek lučníxxxxx
Festulolium
kříženci rodů
kostřava x jílek
xxxxx
Jílek hybridníxxxxx
Jílek mnohokvětýxxxxx
Jílek vytrvalýxxxxx
Kostřava červenáxxxxx
Kostřava lučníxxxxx
Kostřava ovčíxxxxx
Kostřava rákosovitáxxxxx
Lesknice vodníxxxxxx
Lipnice bahenníxxxxx
Lipnice hajníxxxxx
Lipnice lučníxxxxx
Lipnice obecnáxxxxx
Lipnice ročníxxxxxx
Ovsík vyvýšenýxxxxx
Psárka lučníxxxxx
Psineček psíxxxxx
Psineček tenkýxxxxx
Psineček velikýxxxxx
Psineček výběžkatýxxxxx
Srha laločnatáxxxxx
Sveřep
samužníkovitý
xxxxx
Sveřep siteckýxxxxx
Trojštět žlutavýxxxxx
Lesknice menšíxxxxx
Lesknice rákosovitáxxxxx
Lipnice smáčknutáxxxxx
Medyněk vlnatýxxxxx
Metlice trsnatáxxxxx
Pohánka hřebenitáxxxxx
Pýr hřebenitýxxxxx
Srha hajníxxxxx
Sveřep bezbrannýxxxxx
Tomka vonnáxxxxx
Troskut prstnatýxxxxxx

Oddíl 2

Přehled typů základního rozmnožovacího materiálu

Tabulka 2.2

NázevPopis
Základní rozmnožovací materiál
šlechtěných odrůd
vyroben podle zásad udržovacího šlechtění odrůdy
a určen pro výrobu osiva kategorie certifikovaný
rozmnožovací materiál
Základní rozmnožovací materiál
krajových odrůd
vyroben pod úředním dozorem z materiálu úředně
uznaného jako místní odrůda jedním nebo více dodavateli
v rámci přesně ohraničené oblasti původu a určen pro
výrobu osiva kategorie certifikovaný rozmnožovací
materiál

Část III

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

Oddíl 1

Předplodiny, počet a termíny přehlídek

Tabulka 3.1

KategoriePřehlídka
ve fázi
Porosty nemohou být zakládány (rok výsevu) na
pozemcích, na kterých byly v předcházejícím
období pěstovány
počet roků2)Předplodina1)
SE, E, Cod vymetání do
počátku zrání
2trávy

1) Jetelotrávy za předpokladu, že v porostu byl obsažen druh, jehož množitelský porost bude na tomto pozemku založen.

2) V případě množení stejné odrůdy a kategorie, u kategorie SE stejné nebo nižší generace, se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.

Oddíl 2

Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů

Porosty samosprašných nebo apomiktických odrůd musí být odděleny od ostatních porostů pevnou zábranou nebo mezerou dostatečnou pro zabránění mechanickému smísení během sklizně.

Tabulka 3.2

Porosty ze
kterých bude
vyrobeno osivo
určené
KategorieIzolace
k zamezení
mechanické
příměsi
v metrech 1)
Prostorová izolace cizosprašných druhů -
nejmenší izolační vzdálenost v metrech od
okolních zdrojů pylu, které mohou způsobit
nežádoucí cizosprášení2)3)
Vzdálenost5)
pole do 2 hapole nad 2 ha
do dalšího
množení
SE, E, C1200100
pro výrobu
pícnin nebo
technické účely
SE, E, C11004)504)

1) Od sousedních porostů trav včetně fertilních volně rostoucích travních společenstev.

2) Mezi odrůdami u druhů:

bojínků, jílků, kostřav, ovsíku vyvýšeného, lipnic (vyjma luční) psinečků, srh, sveřepů, trojštětu žlutavého, psárky luční a mezirodových kříženců loloidního a festucoidního typu.

3) Navzájem mezi druhy:

jílků a kříženců s jílky loloidního typu a kříženců s jílky festucoidního typu a kostřavy rákosovité.

4) Žadatel uvede na žádosti o uznání množitelského porostu „určeno pro výrobu pícnin nebo technické účely“. Na návěskách vyprodukovaného osiva bude uvedeno: „Další množení není povoleno“.

5) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

Oddíl 3

Čistota druhu, čistota odrůdy a zdravotní stav porostu

Tabulka 3.3a

Nejvyšší dovolený počet jiných rostlin na 100 m2kategorie
SE, EC
jiné kulturní (plevelné) druhy obtížně rozlišitelné (tabulka 3.3b)210
jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy stejného druhu u apomiktických jednoklonových odrůd lipnice luční560
jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy stejného druhu u ostatních odrůd lipnice luční540
jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy stejného druhu u ostatních trav310
oves hluchý35
šťovíky kadeřavý a tupolistý1030
kokotice a psárka polnínesmí se
vyskytovat
nesmí se
vyskytovat
rostliny napadené - snětí: Ustilago spp.315
- dusivou plísňovitostí trav: Epichloë typhina (Pers. :Fr.) Tul.55

Tabulka 3.3b

DruhJiné kulturní (plevelné) druhy obtížně rozlišitelné
bojínek cibulkatýbojínek luční
bojínek lučníbojínek cibulkatý
jílek hybridníostatní jílky a jejich kříženci s kostřavami loloidního typu
jílek mnohokvětýostatní jílky a jejich kříženci s kostřavami loloidního typu
jílek vytrvalýostatní jílky a jejich kříženci s kostřavami loloidního typu
kostřava červenákostřavy červené navzájem a kostřavy ovčí
kostřava luční-
kostřava ovčíkostřavy ovčí navzájem a kostřavy červené
kostřava rákosovitákříženci kostřav a jílků festucoidního typu
lesknice rákosovitájiné lesknice, proso, (ježatky ,bér)
lesknice vodníjiné lesknice, proso, (ježatky ,bér)
lipnice bahenníostatní lipnice mimo roční a obecnou
lipnice hajníostatní lipnice mimo roční a obecnou
lipnice lučníostatní lipnice mimo roční a obecnou
lipnice obecnáostatní lipnice mimo roční
lipnice ročníostatní lipnice mimo obecnou
lipnice smáčknutáostatní lipnice mimo roční a obecnou
medyněk vlnatýmetlice trsnatá (chundelka metlice)
metlice trsnatámedyněk vlnatý (chundelka metlice)
ovsík vyvýšený-
pohánka hřebenitá-
psárka luční(psárka kolénkatá)
psineček velikýostatní psinečky
psineček psíostatní psinečky
psineček tenkýostatní psinečky
psineček výběžkatýostatní psinečky
pýr hřebenitý(pýr plazivý)
srha hajnísrha laločnatá
srha laločnatásrha hajní
sveřep bezbrannýostatní sveřepy
sveřep siteckýostatní sveřepy
sveřep samužníkovitýostatní sveřepy
tonika vonná-
trojštět žlutavý-
festulolium
kříženci rodů kostřava x jílek
loloidního typutetraploidní odrůdy jílku mnohokvětého
a hybridního a kříženec jílku
mnohokvětého x kostřav loloidního typu
festucoidního
typu
kostřava rákosovitá

Další požadavky :

- množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost a čistotu odrůdy.

Část IV

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- V rámci schémat je bér vlašský zařazen do skupiny trav.

- Minimální časový interval mezi množením porostů stejného druhu jsou 2 roky. V případě množení stejné odrůdy a kategorie se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.

- Ústav rozhodne o počtu užitkových let povolených pro daný porost, zvláštní pozornost při tomto věnuje vlivu změněných podmínek prostředí na čistotu odrůdy při množení cizokrajných odrůd. Tento počet užitkových let nesmí být přerušen jedním nebo více roky, během nichž daný porost není pod kontrolou Ústavu.

- Množitelské porosty musí být přehlédnuty alespoň jednou a to ve fázi metání.

- Požadavky na izolační vzdálenosti porostů cizosprašných druhů jsou shodné s tabulkou 3.2, porosty samosprašných nebo apomiktických odrůd musí být odděleny od ostatních porostů pevnou zábranou nebo mezerou dostatečnou pro zabránění mechanickému smísení během sklizně.

- Certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.

Požadavky na odrůdovou čistotu - nejvyšší povolený počet rostlin téhož druhu jiných odrůd a zřetelně odchylných typů:

DruhSE, EC
lipnice luční (kromě apomiktických
jednoklonových odrůd)
5 rostlin na 100 m240 rostlin na 100 m2
lipnice luční (apomiktické
jednoklonové odrůdy)
5 rostlin na 100 m260 rostlin na 100 m2
ostatní trávy3 rostliny na 100 m210 rostlin na 100 m2

Požadavky na druhovou čistotu - nejvyšší povolený počet rostlin jiných druhů, jejichž semena jsou obtížně odlišitelná při laboratorním zkoušení nebo u kterých snadno dojde k cizosprášení spěstovaným druhem:

DruhSE, EC
Lolium spp. (počet rostlin
jiných druhů rodu Lolium)
2 rostliny na 100 m210 rostlin na 100 m2
ostatní trávy3 rostliny na 100 m210 rostlin na 100 m2

Další požadavky:

- porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům,

- zdravotní stav musí být takový, aby zaručil přesné stanovení druhové a odrůdové čistoty.

Část V

Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

Oddíl 1

Výčet a rozsah zkoušek osiva potřebných ke zjištění

Tabulka 5.1

DruhZkoušky
čistota osiva v %příměs jiných rostlinných druhůsítové tříděníVlhkostHTS / HMKSklíčivostjednoklíčkovostkonduktivitaStanovení příměsi semen s odlišnou ploidií v %1)Biochemická zkouška životaschopnostiFluorescenční zkouška - zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdymikroreliéfová zkouška - zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdyelektroforéza - zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdystanovení % hybridnosti vegetační zkouškouzkoušky zdravotního stavuzjišťování přítomnosti živočišných škůdců
Bojínek luční, cibulkatý
Jílek mnohokvětý, hybridní, vytrvalý##
Kostřava červená, luční, ovčí, rákosovitá#
Lesknice menší, rákosovitá, vodní
Lipnice luční, bahenní, hajní, obecná, roční, smáčknutá
Medyněk vlnatý
Metlice trsnatá
Ovsík vyvýšený
Pohánka hřebenitá
Psárka luční
Psineček veliký, psí, tenký, výběžkatý
Pýr hřebenitý
Srha laločnatá, Aschersonova
Sveřep sitecký, samužníkovitý, bezbranný
Tomka vonná
Trojštět žlutavý
Troskut prstnatý
Festulolium kříženci rodů kostřava x jílek

Vysvětlivky:

zkoušky, které jsou povinnou součástí uznávacího řízení

zkouška se neprovádí

# zkoušku lze provést na žádost dodavatele

1) jen u polyploidních odrůd

Oddíl 2

Požadavky na vlastnosti osiva

Tabulka 5.2

DruhKategorieVlhkost nejvýšeKlíčivost nejméněČistota nejméně 11)Nejvyšší dovolený výskyt semen jiných druhůHmotnost vzorku pro zkoušku dle sloupce 10-15
vztaženo na hmotnost základního vzorkuve vzorku dle sloupce 16 počet semen
celkemv množství dle sloupce 6jeden druhodlišné od sloupce 7 nebo 10
z tohopýrkokotice 9)psárka polníšťovíky 5)oves hluchý a fatuoidy
jeden druhpýrpsárka polní
%%%%%%%ksksksksksksg
12345678910111213141516
bojínek lučníSE,E
C
14,08096,00,3
1,5
1,00,30,3201012
5
010
bojínek cibulkatýSE,E
C
14,08096,00,3
1,5
1,00,30,3201012
5
010
jílek mnohokvětýSE,E
C
14,07596,00,3
1,5
1,00,50,320 1)5052
5
060
jílek vytrvalýSE,E
C
14,08096,00,3
1,5
1,00,50,320 1)5052
5
060
jílek mnohokvětý x kostřava lučníSE,E
C
14,07596,00,3
1,5
1,00,50,320 1)5052
5
060
ostatní jílky a kříženci s kostřavami jílkového typuSE,E
C
14,07596,00,3
1,5
1,00,50,320 1)5052
5
060
kostřava lučníSE,E
C
14,08095,00,3
1,5
1,00,50,320 1)5052
5
050
kříženci kostřava x jílek kostřavovitého typuSE,E
C
14,07596,00,3
1,5
1,00,50,320 1)5052
5
060
kostřava červenáSE,E
C
14,07590,00,3
1,5
1,00,50,320 1)5052
5
030
kostřava ovčíSE,E
C
14,07585,00,3
2,0
1,00,50,317 1)5052
5
025
kostřava rákosovitáSE,E
C
14,08095,00,3
1,5
1,00,50,320 1)5052
5
050
lesknice vodníSE,E
C O
14,07596,00,3
1,5
2,5
1,0
2,0
0,3
0,3
16 4 0 4 2
4
4
0 40 40
lesknice rákosovitá, menšíSE,E
C
14,07596,00,3
1,5
1,00,30,3164042
4
040
lipnice luční, hajní, smáčknutá, bahenní, obecnáSE,E
C
14,07585,00,3
2,0 3)
1,0 3)0,30,320 4)1011
2
05
lipnice ročníSE,E
C O
14,07585,00,3
2,0 3)
3,010)
1,0 3)2,010) 0,3 0,3 0,3
0,3
20 4)1 0 1 1
5
5
0 10
medyněk vlnatýSE,E
C
14,07585,00,4
2,0
1,00,30,320 1)1011
3
010
metlice trsnatáSE,E
C
14,07585,00,4
2,0
1,0 0,3 0,3201011
3
010
ovsík vyvýšenýSE,E
C
14,07590,00,3
3,0
1,0 6)0,50,320 1)5 052
5
07)80
pohánka hřebenitáSE,E
C
14,08090,00,3
2,0
1,0 0,3 0,320 1)1 01 1
3
020
psárka lučníSE,E
C
14,07075,00,3
2,5
1,0 6)0,30,320 !)5052
5
030
psineček výběžkatý, tenký, psíSE,E
C
14,07590,00,3
2,0
1,0 0,3 0,310 1 01 102,5
psineček velikýSE,E
C
14,08090,00,3
2,0
1,0 0,3 0,310 1 01 102,5
pýr hřebenitýSE,E
C
14,08090,00,3
1,5
1,0 0,3 0,320 1) 5 01 2
5
040
srha laločnatá, hajníSE,E
C
14,08090,00,3
1,5
1,00,30,320 1)5 05 2
5
030
sveřep bezbrannýSE,E
C
14,07597,00,4
1,5
1,00,50,320 5 05 5
10
090
sveřep samužníkovitý, siteckýSE,E
C
14,07597,00,4
1,5
1,00,50,320 5 05 5
10
0 7)200
tonika vonnáSE,E
C
14,07585,00,3
2,0
1,0 0,3 0,320 1 01 1
2
020
trojštět žlutavýSE,E
C
14,07075,00,3 3,0 1,0 6) 0,3 0,320 2)1 01 1
2
0 8)5
troskut prstnatýSE,E
C O
14,070900,3
2,0
3,0
1,0
2,0
0,3 0,3 0,3
0,3
40 1)2 02 2
4
4
010

1) Výskyt nejvýše 80 kusů semen lipnic v kategoriích SE a E se nepovažuje za příměs.

2) V osivu trojštětu žlutavého v kategoriích SE a E se výskyt nejvýše 20 kusů semen lipnic nepovažuje za příměs.

3) V osivu lipnic v kategorii C v základním vzorku se výskyt semen jiných druhů lipnic do 0,8 % hmotnosti nepovažuje za příměs.

4) V osivu lipnic v kategoriích SE a E se uvedený počet semen nevztahuje na semena jiných druhů lipnic, nejvyšší výskyt jiných druhů lipnic v dílčím vzorku (sl. 16) může být v kategoriích SE a E 1 kus v 500 kusech semen.

5) Všechny druhy rodu Rumex s výjimkou šťovíku menšího a šťovíku přímořského.

6) Stanovené procento příměsi semen jednoho druhu se nevztahuje na příměs lipnic.

7) Výskyt nejvýše dvou semen ovsa hluchého nebo fatuoidů ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena těchto druhů.

8) Výskyt jednoho semene ovsa hluchého nebo fatuoidů ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o dvojnásobné hmotnosti nevyskytují žádná semena těchto druhů.

9) U kategorie C se výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku s předepsanou hmotností nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena kokotic.

10) V osivu lipnice roční v kategorii O se výskyt semen jiných druhů lipnic do 10 % hmotnosti nepovažuje za příměs.

11) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.

Vysvětlivky: „ 0 “ nesmí se vyskytovat

Část VI

Návěska

Úřední návěska osiva trav kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- označení „Pravidla a normy ES“

- název druhu

- název odrůdy

- číslo partie

- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno... (měsíc a rok)“

- označení kategorie „rozmnožovací materiál předstupňů“ nebo „šlechtitelský rozmnožovací materiál“

- generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu

- označení země výroby

- číslo návěsky

- název a adresa dodavatele

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Úřední návěska osiva trav kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- označení „Pravidla a normy ES“

- název druhu

- v případě osiva odrůd x Festulolium se uvedou názvy druhů v rámci rodů Festuca a Lolium, z jejichž křížení daná odrůda pochází

- název odrůdy

- v případě odrůd trav, u nichž nebyla zkoušena užitná hodnota, nápis „není určeno k využití jako pícnina“

- kategorie

- číslo partie

- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno... (měsíc a rok)“

- označení země výroby

- číslo návěsky

- název a adresa dodavatele

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Úřední návěska osiva trav kategorie obchodní osivo obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- označení „Pravidla a normy ES“

- název druhu

- nápis „Obchodní osivo (odrůdově neuznávané)“

- číslo partie

- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků vyjádřené slovy:

„vzorkováno... (měsíc a rok)“

- označení oblasti výroby

- číslo návěsky

- název a adresa dodavatele

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Úřední návěska směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a), b) a e) zákona obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- nápis „Směs osiv pro ...“ (zamýšlené použití)

- hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést název směsi, pokud byly hmotnostní podíly kupujícímu oznámeny písemně a úředně zaznamenány

- v případě osiva odrůd x Festulolium se uvedou názvy druhů v rámci rodů Festuca a Lolium, z jejichž křížení daná odrůda pochází

- číslo partie

- měsíc a rok uzavření vyjádřené slovy: „uzavřeno... (měsíc a rok)“

- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- číslo návěsky

- název a adresa dodavatele

- u směsi osiv k využití pro zemědělskou výrobu případně další informace o jejím využití

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Část VII

Malé balení

Oddíl 1

Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva trav a směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a) a b) zákona

Tabulka 7.1

Typ malého baleníNejvyšší hmotnost
rozmnožovacího materiálu
(bez aditiv)
v kg
- malé balení ES B
(základní rozmnožovací materiál, certifikovaný
rozmnožovací materiál nebo obchodní osivo nebo
směs osiv k využití pro zemědělskou výrobu)
10,0
- malé balení ES A
(směs osiv k využití mimo zemědělskou výrobu)
2,0

Oddíl 2

Označování malého balení

Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva trav kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- nápis „Malé balení ES B“

- název a adresa dodavatele

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- číslo partie

- název druhu

- název odrůdy

- kategorie

- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- v případě odrůd trav, u nichž nebyla zkoušena užitná hodnota, nápis „není určeno k využití jako pícnina“

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva trav kategorie obchodní osivo obsahuje následující údaje:

- nápis „Malé balení ES B“

- název a adresa dodavatele

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- číslo partie

- název druhu

- nápis „Obchodní osivo“

- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení ES A směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmene b) zákona obsahuje následující údaje:

- nápis „Malé balení ES A“

- název a adresa dodavatele

- číslo partie umožňující identifikaci použitých partií osiva

- označení České republiky nebo její zkratka - nápis „Směs osiv pro ...“ (zamýšlené použití)

- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu a byly úředně zaznamenány

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení ES B směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmene a) zákona obsahuje následující údaje:

- nápis „Malé balení ES B“

- název a adresa dodavatele

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- číslo partie

- nápis „Směs osiv pro ...“ (zamýšlené použití)

- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu a byly úředně zaznamenány

- případně další informace o využití směsi

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 384/2006 Sb.

Požadavky na množitelské porosty a osivo luskovin a jetelovin

Část I

Přehled druhů

Tabulka 1

Český názevLatinský název
Bob polníVicia faba L.
Hrách polní (včetně pelušky)Pisum sativum L.
Jetel alexandrijskýTrifolium alexandrinum L.
Jetel lučníTrifolium pratense L.
Jetel nachovýTrifolium incarnatum L.
Jetel perský (zvrácený)Trifolium resupinatum L.
Jetel plazivýTrifolium repens L.
Jetel švédský (zvrhlý)Trifolium hybridum L.
Lupina bíláLupinus albus L.
Lupina úzkolistáLupinus angustifolius L.
Lupina žlutáLupinus luteus L.
Pískavice řecké senoTrigonella foenum graceum L.
Štírovník růžkatýLotus corniculatus L.
Tolice dětelováMedicago lupulina L.
VičenecOnobrychis viciifolia Scop.
Vikev huňatáVicia villosa Roth
Vikev panonskáVicia pannonica Crantz
Vikev setáVicia sativa L.
Vojtěška proměnliváMedicago x varia T.Martyn
Vojtěška setáMedicago sativa L.
Čičorka pestrá*)Coronilla varia L.
Čočka jedlá*)Lens culinaris Medik.
Jetel prostřední*)Trifolium medium L.
Komonice bílá*)Melilotus alba Medik.
Kopyšník**)Hedysarum coronarium L.
Štírovník jednoletý*)Lotus ornithopodioides L.
Úročník bolhoj*)Anthyllis vulneraria L.

*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se provádí pouze u registrovaných odrůd.

**) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, ale zařazené v předpisech EU.

Část II

Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a počty generací

Oddíl 1

Povolené kategorie a generace

Tabulka 2.1

DruhRozmnožovací materiál
předstupňů
Základní
RM
Certifikovaný RMObchodní
osivo
SE 1SE 2SE 3EC*)C 1C2O
Bob polníxxxxxx
Hrách polní
(včetně pelušky)
xxxxxx
Jetel alexandrijskýxxxxx
Jetel lučníxxxxx
Jetel nachovýxxxxx
Jetel perský
(zvrácený)
xxxxx
Jetel plazivýxxxxx
Jetel švédskýxxxxx
Lupina bíláxxxxxx
Lupina úzkolistáxxxxxx
Lupina žlutáxxxxxx
Pískavice řecké senoxxxxxx
Štírovník růžkatýxxxxx
Tolice dětelováxxxxx
Vičenecxxxxxx
Vikev huňatáxxxxxx
Vikev panonskáxxxxxxx
Vikev setáxxxxxx
Vojtěška proměnliváxxxxx
Vojtěška setáxxxxxx
Čičorka pestráxxxxx
Čočka jedláxxxxx
Jetel prostředníxxxxx
Komonice bíláxxxxx
Kopyšníkxxxxxx
Štírovník jednoletýxxxxx
Uročník bolhojxxxxx

*) označení C se používá u druhů, u kterých je povolena pouze jedna generace v kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál

Oddíl 2

Přehled typů základního rozmnožovacího materiálu

Tabulka 2.2

NázevPopis
Základní rozmnožovací materiál
šlechtěných odrůd
vyroben podle zásad udržovacího šlechtění odrůdy
a určen pro výrobu osiva kategorie certifikovaný
rozmnožovací materiál
Základní rozmnožovací materiál
krajových odrůd
vyroben pod úředním dozorem z materiálu úředně
uznaného jako místní odrůda jedním nebo více dodavateli
v rámci přesně ohraničené oblasti původu a určen pro
výrobu osiva kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál

Část III

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

Oddíl 1

Předplodiny, počet a termíny přehlídek

Luskoviny:

Tabulka 3.1a

KategoriePrvní
přehlídka
ve fázi
Druhá
přehlídka
v době
Porosty nemohou být zakládány
na pozemcích, na kterých byly
v předchozích letech pěstovány
luskoviny stejného rodu 1) 2) 3)
SE,Ekvetenídozrávání3 roky
Ckvetenídozrávání3 roky

1) Platí i pro luskovinoobilné směsky, za směsku je považován porost se 100 a více rostlinami příslušného druhu na 100m2.

2) Týká se i zeleninových variet luskovin.

3) V případě množení stejné odrůdy a kategorie, u kategorií SE a C stejné nebo nižší generace, se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.

Jeteloviny:

Tabulka 3.1b

KategoriePřehlídka
ve fázi
Porosty nemohou být zakládány (rok výsevu) na
pozemcích, na kterých byly v předcházejícím období
pěstovány:
Počet roků1)Předplodina2)
SE, E, Cod kvetení do počátku zrání3jeteloviny

1) V případě množení stejné odrůdy a kategorie, u kategorií SE a C stejné nebo nižší generace, se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.

2) Jetelotrávy za předpokladu, že v porostu byl obsažen druh, jehož množitelský porost bude na tomto pozemku založen.

Oddíl 2

Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů

Porosty samosprašných druhů musí být odděleny od ostatních porostů pevnou zábranou nebo mezerou dostatečnou pro zabránění mechanickému smísení během sklizně.

Luskoviny:

Tabulka 3.2a

DruhKategorieIzolace
k zamezení
mechanické
příměsi
- luskoviny
navzájem
v metrech
Prostorová izolace - nejmenší izolační
vzdálenost v metrech od okolních zdrojů2) pylu,
které mohou způsobit nežádoucí cizosprášení
Porosty pro výrobu osivaVzdálenost3) v m
bobSE, E, C1určeného do množení
o výměře
čočkaSE, E, C1
lupina
- bílá
- žlutá
- úzkolistá
SE, E, C1do 2 ha
nad 2 ha
200
100
vikevurčené pro výrobu pícnin
nebo technické účely o výměře
- huňatá
- setá
- panonská
SE, E, C1 do 2 ha
nad 2 ha
1001)
501)
hrách (včetně pelušky)SE, E, C2--

1) Žadatel uvede na žádosti o uznání množitelského porostu „určeno pro výrobu pícnin nebo technické účely“. Na návěskách vyprodukovaného osiva bude uvedeno: „Další množení není povoleno“.

2) Jiné odrůdy stejného druhu a jiné druhy.

3) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

Jeteloviny

Tabulka 3.2b

Porosty ze
kterých bude
vyrobeno osivo
určené
KategorieIzolace
k zamezení
mechanické
příměsi
v metrech
Prostorová izolace - nejmenší izolační
vzdálenost v metrech od okolních zdrojů pylu,
které mohou způsobit nežádoucí cizosprášení
Vzdálenost2)
porost do 2 haporost nad 2 ha
do dalšího
množení
SE, E, C1200100
pro výrobu
pícnin nebo
technické účely
SE, E, C11001)501)

1) Žadatel uvede na žádosti o uznání množitelského porostu „určeno pro výrobu pícnin nebo technické účely“. Na návěskách vyprodukovaného osiva bude uvedeno: „Další množení není povoleno“.

2) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuj e-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

Oddíl 3

Čistota druhu, čistota odrůdy a zdravotní stav porostu

Luskoviny:

Tabulka 3.3a

DruhKategorieNejvyšší dovolený počet rostlin
na 100 m2 porostu
Nejvyšší počet rostlin
napadených Ascochyta spp.
na 100 m2 porostu
jiných druhů
luskovin a forem1)
v rámci druhu
jiných odrůd
a zřetelně
odchylných typů
bobSE,E C1
10
10 2) 20 2)5 15
čočkaSE,E C1
8
2
10
-
-
hrách (včetně pelušky)SE,E C1
10
10
20
5
15
lupina - bílá- žlutá - úzkolistá SE,E C1
10
3
10
53)
15 3)
vikev - huňatá- setá - panonskáSE,E C1
10
3
10
5
15

1) Jarní a ozimé formy, listový a úponkový hrách, bob s ukončeným a neukončeným kvetením.

2) U typů s ukončeným kvetením v kategorii SE, E 4 rostliny a kategorii C 30 rostlin na 100 m2.

3) U lupin se jedná o výskyt Colletotrichum spp.

Jeteloviny:

Tabulka 3.3b

DruhNejvyšší dovolený počet rostlin na 100 m2 porostůKategorie
SE, EC
jetel luční a vojtěškajiné kulturní druhy obtížně čistitelné (tabulka 3.3c)510
jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy310
plevelné druhy - šťovík kadeřavý a tupolistý510
rostliny napadené virovými chorobami10%10%
ostatní jetelovinyjiné kulturní druhy obtížně čistitelné (tabulka 3.3c)530
jiné odrůdy a zřetelně odchylné typy310
plevelné druhy - šťovík kadeřavý a tupolistý510
rostliny napadené virovými chorobami10%10%
všechny jetelovinykokotice a zárazanesmí se vyskytovat

Tabulka 3.3c

DRUHJiné kulturní druhy obtížně čistitelné
čičorka pestrájetel plazivý, jetel švédský, štírovník růžkatý, tolice dětelová
jetel alexandrijskýjetel plazivý, jetel švédský, štírovník růžkatý, tolice dětelová, komonice a vojtěška setá
jetel lučníštírovník růžkatý, komonice a vojtěška setá
jetel nachovýjetel plazivý, jetel švédský, štírovník růžkatý, tolice dětelová, komonice a vojtěška setá
jetel perskýjetel plazivý, jetel švédský, štírovník růžkatý, tolice dětelová, komonice a vojtěška setá
jetel plazivýstí rovníky, jetel švédský
jetel prostředníjetel luční, jetel švédský a štírovníky
jetel švédskýjetel plazivý a štírovníky
komonice bílájetel švédský, štírovník růžkatý, jetel luční, vojtěška
kopyšník tmavý-
pískavice řecké seno-
štírovník jednoletýjetel luční, jetel švédský a ostatní štírovníky
štírovník růžkatýjetel luční, jetel švédský a ostatní štírovníky
tolice dětelovájetel plazivý, jetel švédský, štírovník růžkatý, komonice a jetel luční
úročník bolhojjetel plazivý, jetel švédský, štírovník růžkatý, tolice dětelová.
vičenec ligrusjetel plazivý, jetel švédský, štírovník růžkatý, tolice dětelová, komonice a jetel luční
vojtěška setájetel švédský, štírovník růžkatý, komonice a jetel luční
vojtěška proměnlivájetel švédský, štírovník růžkatý, komonice a jetel luční

Další požadavky :

- množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby u něho bylo možné hodnotit pravost a čistotu odrůdy.

Část IV

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- V rámci schémat je sója zařazena do skupiny leguminóz.

- Minimální časový interval mezi množením porostů stejného druhu na jednom pozemnku jsou tři roky. V případě množení stejné odrůdy a kategorie se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.

- Ústav rozhodne o počtu užitkových let povolených pro daný porost, zvláštní pozornost při tomto věnuje vlivu změněných podmínek prostředí na čistotu odrůdy při množení cizokrajných odrůd. Tento počet užitkových let nesmí být přerušen jedním nebo více roky, během nichž daný porost není pod kontrolou Ústavu.

- Množitelskě porosty musí být přehlédnuty alespoň jednou a to ve fázi kvetení.

- Požadavky na izolační vzdálenosti porostů jsou shodně s tabulkami 3.2a a 3.2 b.

- Certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.

Požadavky na odrůdovou čistotu - minimální čistota odrůdy v %a nejvyšší povolený počet rostlin téhož druhu jiných odrůd a zřetelně odchylných typů:

DruhSE, EC 1C 2
hrách polní
(včetně pelušky),
bob polní
99,7 %
20 rostlin na 100 m2
99,0 % 7
0 rostlin na 100 m2
98,0 %
140 rostlin na 100 m2
sója99,5 %
35 rostlin na 100 m2
99,0 %
70 rostlin na 100 m2
99,0 %
70 rostlin na 100 m2
DruhSE, EC
jeteloviny a
luskoviny vyjma
hrachu, pelušky,
bobu a sóji
3 rostliny na 100 m210 rostlin na 100 m2

Požadavky na druhovou čistotu - nejvyšší povolený počet rostlin jiných druhů, jejichž semena jsou obtížně odlišitelná při laboratorním zkoušení nebo u kterých snadno dojde k cizosprášení spěstovaným druhem:

DruhSE, EC, C 1, C 2
luskoviny a jeteloviny3 rostliny na 100 m210 rostlin na 100 m2

Další požadavky:

- porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům,

- zdravotní stav musí být takový, aby zaručil přesné stanovení druhové a odrůdové čistoty.

Část V

Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

Oddíl 1

Výčet a rozsah zkoušek osiva potřebných ke zjištění vlastností osiva

Tabulka 5.1

DruhZkoušky
čistota osiva v %příměs jiných rostlinných druhůsítové tříděníVlhkostHTS / HMKSklíčivostjednoklíčkovostkonduktivitaStanovení příměsi semen s odlišnou ploidií v %Biochemická zkouška životaschopnostiFluorescenční zkouška - zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdymikroreliéfová zkouška - zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdyelektroforéza - zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdystanovení % hybridnosti vegetační zkouškouzkoušky zdravotního stavuzjišťování přítomnosti živočišných škůdců
Bob obecný#x
Hrách polní###x
Jetel luční, švédský#
Jetel nachový, alexandrijský, plazivý, prostřední, perský#
Lupina bílá, úzkolistá, žlutá#x
Peluška#x
Pískavice řecké seno
Štírovník jednoletý, růžkatý
Tolice dětelová
Vičenec ligrus
Vikev huňatá, panonská, setá#
Vojtěška setá, proměnlivá
Čičorka pestrá
Čočka jedlá#
Komonice bílá
Kopyšník
Úročník bolhoj

Vysvětlivky:

zkoušky, které j sou povinnou součástí uznávacího řízení

x zkoušky prováděné jako součást uznávacího řízení u nemořených osiv

zkouška se neprovádí

# zkoušku lze provést na žádost dodavatele

1) jen u polyploidních odrůd

Oddíl 2

Požadavky na vlastnosti osiva luskovin

Tabulka 5.2a

DruhKategorieVlhkost nejvýše 8)KlíčivostČistota nejméně 7)Nejvyšší dovolený výskyt jiných druhůHmotnost vzorku pro zkoušku podle sloupce 10-14Další požadavky
klíčivost nejménětvrdá semena 1)vztaženo na hmotnost základního vzorkuve vzorku podle sloupce 14
celkemv množství dle sloupce 7jednoho druhuodlišné od sloupce 8 nebo 10
jednoho druhukomonicekomoniceoves hluchý, plevelné ovsyšťovíky kromě menšího a přímořskéhokokotice
%%%%%%%ksksksksksg%
12345678910111213141516
bob polníSE,E
C
16,080598,00,3
0,5
-
0,3
-
0,3
20
-
0
-
02
5
010004)
hrách polní
(včetně pelušky)
SE,E
C
16,080-98,00,3
0,5
-
0,3
-
0,3
20
-
0
-
02
5
010004)
lupina bílá, žlutáSE,E
C
16,0802098,00,3
0,5 5)
-
0,3 5)
-
0,3
20
-
0
-
02
5
010002) 3) 4)
lupina úzkolistáSE,E
C
16,0752098,00,3
0,55)
-
0,3 5)
-
0,3
20
-
0
-
02
5
010002) 3) 4)
vikev huňatáSE,E
C
16,0852098,00,3
1,05)
-
0,5 5)
-
0,3
20
-
002
5
01000
vikev setáSE,E
C
16,0852098,00,3
1,05)
-
0,5 5)
-
0,3
20
-
002
5
01000
vikev panonskáSE,E
C
O
16,0852098,0 98,0 97,00,3
1,0 5)
2,0 6)
-
0,5 5)
1,5 6)
-
0,3
0,3
20
-
-
0
-
-
02
5
5
01000
čočka jedláSE,E
C
16,0802099,0---20
-
-0-0600

1) Tvrdá semena se připočítávají ke klíčivým v maximálním množství dle sloupce 5.

2) Výskyt hořkých semen ve vzorku osiva jiné než hořké odrůdy nesmí přesáhnout 1 % u kategorií SE, E a 2,5 % u kategorie C.

3) Výskyt semen lupin jiné barvy nesmí přesáhnout u hořkých odrůd 2 %, u ostatních odrůd 1 %.

4) Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.

5) Výskyt nejvýše 0,5 hmotnostních % semen lupin, hrachu, bobu a vikví v jiném příslušném druhu se nepovažuje za nečistotu.

6) Výskyt nejvýše 6 hmotnostních % semen vikve huňaté nebo jiných příbuzných pěstovaných druhů se nepovažuje za nečistotu.

7) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.

8) Vlhkost nejvýše 18 % pro osivo určené k výsevu v roce sklizně.

Požadavky na vlastnosti osiva jetelovin

Tabulka 5.2b

DruhKategorieVlhkost nejvýšeKlíčivostČistota nejméně 9)Nejvyšší dovolený výskyt jiných druhůHmotnost vzorku pro zkoušku dle sloupce 10-14
Minimální klíčivostMaximální podíl tvrdých semen 1)vztaženo na hmotnost základního vzorkuve vzorku dle sloupce 15 počet semen
celkemv množství dle sloupce 7jeden druhodlišné od sloupce 8 nebo 10
z tohokomonicekokoticeoves hluchý a fatuoidyšťovíky kromě menšího a přímořského
jeden druhkomonice
%%%%%%%ksksksksksg
123456789101112131415
jetel alexandrijskýSE,E C12,0802097,00,3
1,5
-
1,0
-
0,3
20
-
07) -
05)
05) 6)
03
10
60
jetel lučníSE,E C12,0802097,00,3
1,5
-
1,0
-
0,3
20
-
07) -
05)
05) 6)
05
10
50
jetel nachovýSE,E C12,0752097,00,3
1,5
-
1,0
-
0,3
20
-
07) -
05)
05) 6)
03
10
80
jetel perskýSE,E C12,0802097,00,3
1,5
-
1,0
-
0,3
20
-
07) -
05)
05) 6)
03
10
20
jetel plazivýSE,E C12,0804097,00,3
1,5
-
1,0
-
0,3
20
-
07) -
05)
05) 6)
05
10
20
jetel švédskýSE,E C12,0802097,00,3
1,5
-
1,0
-
0,3
20
-
07) -
05)
05) 6)
03
10
20
pískavice řecké senoSE,E C 012,080-95,00,3
1,0
2,0
-
0,5 1,5
-
0,3
0,3
20
-
-
0
-
-
002
5
5
450
štírovníky (jednoletý a růžkatý)SE,E C12,0754095,00,3
1,8 4)
-
1,0 4)
-
0,3
20
-
07)05)
0 5) 6)
03
10
30
tolice dětelováSE,E C12,0802097,00,3
1,5
-
1,0
-
0,3
20
-
07)05)
05) 6)
05
10
50
vičenec (nevyluštěný)SE,E C 012,0752095,00,3
2,5
3,5
-
1,0 2,0
-
0,3 0,3
20
-
-
0
-
-
002
5
5
600
400 2)
vojtěška (setá a proměnlivá)SE,E C12,0804097,00,3
1,5
-
1,0
-
0,3
20
-
07) -
05)
0 5) 6)
03
10
50
čičorka pestráSE,E C12,0754095,00,3
1,5
-
1,0
-
0,3
20
-
0
-
05)
0 5) 6)
03
10
100
jetel prostředníSE,E C12,0802097,00,3
1,5
-
1,0
-
0,3
20
-
0
-
05)
0 5) 6)
03
10
50
komonice bíláSE,E C13,0802097,00,3
1,5
-
1,0
-20
-
-
-
05)
0 5) 6)
02
5
50
kopyšníkSE,E C 016,0753095,00,3
2,5
3,5
1,0 2,0-
0,3
0,3 8)
20
-
-
07)
-
-
0
03)
03)
02
5
5
300
120 2)
úročník bolhojSE,E C13,0752095,00,3
1,5
-
1,0
-
0,3
20
-
0
-
05)
0 5) 6)
02
5
60

1) Tvrdá semena se připočítávají ke klíčivým v maximálním množství podle sloupce 5.

2) Osivo vyluštěné.

3) Výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena kokotic.

4) Výskyt nejvýše 1 hmotnostního % semen jetele lučního se nepovažuje za nečistotu.

5) Hmotnost vzorku pro zjišťování počtu semen kokotic je dvojnásobek hmotnosti uvedené ve sloupci 15.

6) Výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o dvojnásobné hmotnosti nevyskytují žádná semena kokotic.

7) Výskyt jednoho semene komonic ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o dvojnásobné hmotnosti nevyskytují žádná semena komonic.

8) Výskyt nejvýše 1 hmotnostního % semen komonic se nepovažuje za nečistotu.

9) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.

Další požadavky:

- čistota osiva jetelovin může klesnout až o 5% pod hodnotu uvedenou v normě, jsou-li příčinou čištěním neodstranitelné minerální příměsi.

- v osivu vojtěšky se nesmí vyskytovat háďátko zhoubné Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Vysvětlivky:

„ 0“ nesmí se vyskytovat

„ -“ neposuzuje se

Oddíl 3

Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů

Tabulka 5.3

PlodinaŠkodlivý organismusKategorieNormovaná
hodnota1)
Hraniční
hodnota2)
Bob obecnýAscochyta fabae Speg.SE,E3 %10 %
C7 %15 %
Hrách polní (včetně pelušky)Ascochyta spp.SE,E3 %10 %
C7 %15 %
Fusarium spp.SE, E, C7 %20 %
LupinaColletotrichum spp.SE,E0 %-
C2 %-

1) Normovaná hodnota: je-li výskyt škodlivých organismů vyšší než normovaná hodnota, lze osivo uznat pouze pod podmínkou účinného namoření.

2) Hraniční hodnota: jestliže výskyt škodlivých organismů přesáhne hraniční hodnotu, nesmí být zkoušená partie použita jako osivo.

Luskoviny nesmějí být napadeny následujícími škůdci:

Acanthoscelides obtectus Say

Bruchus affmis Frölich

Bruchus atomarius (Linnaerus)

Bruchus pisorum (Linnaerus)

Bruchus rufimanus Boheman

Část VI

Návěska

Úřední návěska osiva luskovin nebo jetelovin kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- označení „Pravidla a normy ES“

- název druhu

- název odrůdy

- označení kategorie „rozmnožovací materiál předstupňů“ nebo „šlechtitelský rozmnožovací materiál“

- generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu

- číslo partie

- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno... (měsíc a rok)“

- označení země výroby

- číslo návěsky

- název a adresa dodavatele

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Úřední návěska osiva luskovin nebo jetelovin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- označení „Pravidla a normy ES“

- název druhu

- název odrůdy

- kategorie, generace

- u certifikovaného RM druhé generace a následných generací po základním RM počet generací po základním RM

- číslo partie

- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno... (měsíc a rok)“.

- označení země výroby

- číslo návěsky

- název a adresa dodavatele

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Úřední návěska osiva luskovin nebo jetelovin kategorie obchodní osivo obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- označení „Pravidla a normy ES“

- název druhu

- u lupin údaj, zda se jedná o sladkou nebo hořkou lupinu

- označení kategorie „Obchodní osivo (odrůdově neuznávané)“

- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků vyjádřené slovy: „vzorkováno... (měsíc a rok)“

- číslo partie

- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- označení oblasti výroby

- číslo návěsky

- název a adresa dodavatele

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Úřední návěska směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a), b) a e) zákona obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- nápis „Směs osiv pro ...“ (zamýšlené použití)

- hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést název směsi, pokud byly hmotnostní podíly kupujícímu oznámeny písemně a úředně zaznamenány

- číslo partie

- měsíc a rok uzavření vyjádřené slovy: „uzavřeno... (měsíc a rok)“

- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- číslo návěsky

- název a adresa dodavatele

- u směsi osiv k využití pro zemědělskou výrobu případně další informace o jejím využití

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Část VII

Malé balení

Oddíl 1

Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva luskovin nebo jetelovin nebo směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a) a b) zákona

Tabulka 7.1

Typ malého baleníNejvyšší hmotnost
rozmnožovacího materiálu
(bez aditiv)
v kg
- malé balení ES B
(základní rozmnožovací materiál, certifikovaný
rozmnožovací materiál nebo obchodní osivo nebo
směs osiv k využití pro zemědělskou výrobu)
10,0
- malé balení ES A
(směs osiv k využití mimo zemědělskou výrobu)
2,0

Oddíl 2

Označování malého balení

Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva luskovin nebo jetelovin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- označení „Malé balení ES B“

- název a adresa dodavatele

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- číslo partie

- název druhu

- název odrůdy

- kategorie, generace

- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva luskovin nebo jetelovin kategorie obchodní osivo obsahuje následující údaje:

- označení „Malé balení ES B“

- název a adresa dodavatele

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- číslo partie

- název druhu

- u lupin údaj, zda se jedná o sladkou nebo hořkou lupinu označení „Obchodní osivo“

- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení ES A směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmene b) zákona obsahuje následující údaje:

- označení „Malé balení ES A“

- název a adresa dodavatele

- číslo partie umožňující identifikaci použitých partií osiva

- označení České republiky nebo její zkratka označení „Směs osiv pro ...“ (zamýšlené použití)

- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu a byly úředně zaznamenány

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení ES B směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmene a) zákona obsahuje následující údaje:

- označení „Malé balení ES B“

- název a adresa dodavatele

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- číslo partie

- označení „Směs osiv pro ...“ (zamýšlené použití)

- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu a byly úředně zaznamenány

- případně další informace o využití směsi

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 384/2006 Sb.

Požadavky na množitelské porosty a osivo jiných krmných plodin

Část I

Přehled druhů

Tabulka 1

český názevLatinský název
Kapusta krmnáBrassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef.
var. medullosa Thell. + var. viridis L.
Ředkev olejnáRaphanus sativus L.var.oleiformis Pers.
SvazenkaPhacelia tanacetifolia Benth.
TuřínBrassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
Bér vlašský (čumíza, mohár) *)Setaria italica (L.) P. Beauv.
Sléz přeslenitý*)Malva verticillata L.

*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může provést pouze u registrovaných odrůd.

Část II

Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a počty generací

Oddíl 1

Povolené kategorie a generace

Tabulka 2.1

DruhRozmnožovací materiál
předstupňů
Základní
RM
Certifikovaný
RM
SE 1SE 2SE 3EC
Kapusta krmnáxxxxx
Ředkev olejnáxxxxx
Svazenkaxxxxx
Tuřínxxxxx
Bér vlašský
(čumíza, mohár)
xxxxx
Sléz přeslenitýxxxxx

Oddíl 2

Přehled typů základního rozmnožovacího materiálu

Tabulka 2.2

NázevPopis
Základní rozmnožovací materiál
šlechtěných odrůd
vyroben podle zásad udržovacího šlechtění odrůdy
a určen pro výrobu osiva kategorie certifikovaný
rozmnožovací materiál
Základní rozmnožovací materiál
krajových odrůd
vyroben pod úředním dozorem z materiálu úředně
uznaného jako místní odrůda jedním nebo více dodavateli
v rámci přesně ohraničené oblasti původu a určen pro výrobu
osiva kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál

Část III

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

Oddíl 1

Předplodiny, počet a termíny přehlídek

Tabulka 3.1

KategoriePrvní rok pěstováníPrvní
přehlídka
ve fázi
Druhá
přehlídka
ve fázi
Porosty nemohou být zakládány
na pozemcích, na kterých byly
v předcházejícím období pěstovány:
počet roků1)předplodiny
kapusta krmná, tuřínsazečkasemenice
Ev technologické zralostipři třídění5stejného druhu
a jiného druhu
rodu Brassica,
Camelina,
Raphanus
a Sinapis
Ckvetení
ředkev olejná,
SE
E
-kvetenídozrávání5stejného druhu
a jiného druhu
rodu Brassica,
Camelina,
Raphanus
a Sinapis
C-kvetení-
svazenka
SE
E
C
-kvetení-2stejný nebo
příbuzný druh
sléz
SE
E
C
-od kvetení
do počátku
zrání
-3stejný nebo
příbuzný druh
bér
SE
E
C
-od kvetení
do počátku
zrání
-2stejný nebo
příbuzný druh

1) V případě množení stejné odrůdy a kategorie, u kategorie SE stejné nebo nižší generace, se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.

- Krmnou kapustu a tuřín lze množit i přímou metodou - ze sazeček ponechaných na stanovišti bez přesázení. Při přehlídce porostu sazeček s nedorostlými sazečkami (přímá metoda) se pravost a čistota odrůdy neposuzuje. Pro posouzení pravosti a čistoty odrůdy může být provedena vegetační nebo jiná zkouška. Osivo z takto množených porostů je určeno pouze na plochy běžného pěstování.

- U hybridních odrůd musí být provedeny alespoň tři přehlídky množitelského porostu.

Oddíl 2

Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů

Tabulka 3.2

DruhKategorieIzolace
k zamezení
mechanické
příměsi
v metrech
Prostorová izolace - nejmenší izolační
vzdálenost v metrech od okolních zdrojů2) pylu,
které mohou způsobit nežádoucí cizosprášení
vzdálenost3)od druhů
kapusta1)
krmná
E1400rodu Brassica, Camelina
a Sinapis
C1200
svazenkaSE,E1400-
C1200
tuřín1)E1400rodu Brassica, Camelina
a Sinapis
C1200
sléz přeslenitýSE, E, C1500od jiných odrůd téhož
druhu
ředkev olejná,
bér vlašský
vzdálenost3)
porost do 2 haporost nad 2 ha
do dalšího
množení
SE,E1200100
pro výrobu
pícnin nebo
technické účely
SE, E, C11004)504)

1) Týká se porostů semenic.

2) Jiné odrůdy, komponenty a hybridy stejného druhu a jiné druhy.

3) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

4) Žadatel uvede na žádosti o uznání množitelského porostu „určeno pro výrobu pícnin nebo technické účely“. Na návěskách vyprodukovaného osiva bude uvedeno: „Další množení není povoleno“.

Oddíl 3

Čistota druhu a čistota odrůdy

Tabulka 3.3a

DruhKategorieNejvyšší dovolený počet rostlin na 100 m2 porostu nebo %
jiných kulturních druhů
a forem s podobným semenem
jiných odrůd a zřetelně
odchylných typů, komponentů a hybridů
kapusta krmná, tuřínE3 ks3 ks; 0,3 %
C10 ks10 ks; 1,0 %
ostatní jiné
krmné plodiny
E3 ks3 ks
C10 ks10 ks

Další požadavky :

- množitelský porost nesmí být zaplevelen natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost a čistotu odrůdy.

Tabulka 3.3b

Nejvyšší dovolený výskyt rostlin při množení
hybridních odrůd 1)
Kategorie
EC (hybrid)
jiných odrůd a zřetelně odchylných typů
- v odrůdách a liniích
- v hybridních porostech
0,5 %
0,2 %
3,0 %
1,0 %
jiných příbuzných druhů
- v komponentech a v hybridních porostech ostatních druhů
0 %1) 1,0 %

1) Linie sloužící při hybridizaci pouze jako opylovač se po opylení z porostu odstraní.

V hybridizačních porostech se výskyt rostlin jiných příbuzných druhů, jiných odrůd a zřetelně odchylných typů posuzuje v obou komponentech samostatně, avšak pro uznání porostu je rozhodující celkový výskyt těchto rostlin v obou komponentech.

Odrůdová čistota , % hybridnosti u hybridních odrůd se stanoví posklizňovou kontrolou provedenou před certifikací osiva ve vegetační zkoušce nebo s použitím jiných mezinárodně odsouhlasených testů na hybridnost osiva.

Oddíl 4

Zdravotní stav porostu

Tabulka 3.4

Nejvyšší dovolený počet rostlin napadených chorobami na 100 m2 porostu
DruhKategorieLeptosphaeria maculans
(Desm.) Ces. et De Not.
anamorfa: Phoma lingam
(Tode : Fr.) Desm.
Sclerotinia
slerotiorum
(Lib.)
de Bary
Ustilago spp.
kapusta krmnáE55-
C2020-
ředkev olejnáSE,E-5-
C-20-
tuřínE55-
C2020-
bér vlašskýSE,E--5
C--20

Část IV

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- Skupina jiných krmných plodin mni vytvořena. Bér vlašský patři do schématu pro trávy, sléz přeslenitý není zařazen v žádné skupině a ostatní druhy spadají do schématu brukvovitých a jiných olejných nebo přadných rostlin.

Část V

Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

Oddíl 1

Výčet a rozsah zkoušek osiva potřebných ke zjištění vlastností osiva

Tabulka 5.1

DruhZkoušky
čistota osiva v %příměs jiných rostlinných druhůsítové tříděníVlhkostHTS / HMKSklíčivostjedno-
klíčkovost
konduktivitaStanovení příměsi semen s odlišnou ploidií v %Biochemická zkouška životaschopnostiFluorescenční zkouška - zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdymikroreliéfová zkouška - zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdyelektroforéza - zkoušky pravosti a čistoty druhu,odrůdystanovení % hybridnosti vegetační zkouškouzkoušky zdravotního stavuzjišťování přítomnosti živočišných škůdců
Bér vlašský (čumíza, mohár)
Kapusta krmná#x
Ředkev olejná##
Sléz přeslenitý
Svazenka vratičolistá
Tuřínx

Vysvětlivky:

zkoušky, které j sou povinnou součástí uznávacího řízení

x zkoušky prováděné jako součást uznávacího řízení u nemořených osiv

zkouška se neprovádí

# zkoušku lze provést na žádost dodavatele

1) jen u polyploidních odrůd

Oddíl 2

Požadavky na vlastnosti osiva

Tabulka 5.2

DruhKategorieVlhkost nejvýšeKlíčivost nejméněČistota nejméně 2)Nejvyšší dovolený výskyt semen jiných druhůHmotnost vzorku pro zkoušku dle sloupce 10-13
Vztaženo na hmotnost základního vzorkuVe vzorku dle sloupce 14 počet semen
celkemz toho jeden druhředkev ohnicehořčice rolníjeden druhOdlišné od sloupce 6 nebo 10
oves hluchý a fatuoidykokoticešťovíky kromě menšího a přímořského
%%%%%%%ksksksks
1234567891011121314
bér vlašskýSE,E
C
15,07096,00,3
1,0
001)
01)
90
kapusta krmnáSE,E
C
12,07598,00,3
1,0
0,5 0,3 0,320 00
0 1)
3 10100
ředkev olejnáSE,E
C
10,08097,00,3
1,0
0,5 0,3 0,320 00
0
2 5300
sléz přeslenitýSE,E
C
15,07095,00,3
1,0
0,520 001)
01)
50
svazenka vratičolistáSE,E
C
13,08096,00,3
1,0
0,520 001)
01)
40
tuřínSE,E
C
10,08098,00,3
1,0
0,5 0,3 0,320 00
01)
2 5100

1) Výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku s předepsanou hmotností se nepovažuje za nečistotu, pokud se ve druhém vzorku o téže hmotnosti nevyskytují žádná semena kokotic.

2) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.

Vysvětlivky:

„ 0 “ ... nesmí se vyskytovat

prázdné políčko ... neposuzuje se (výskyt není limitován)

Oddíl 3

Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů

Tabulka 5.3

PlodinaŠkodlivý organismusVelikost
vzorku
KategorieNejvyšší
povolený
výskyt
Kapusta krmná,
tuřín
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary100 gSE, E, C5 ks
Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et De NotSE, E, C0%

Část VI

Návěska

Úřední návěska osiva jiných krmných plodin kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- označení „Pravidla a normy ES“

- název druhu

- název odrůdy

- označení kategorie „rozmnožovací materiál předstupňů“ nebo „šlechtitelský rozmnožovací materiál“

- generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu

- číslo partie

- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno... (měsíc a rok)“

- označení země výroby

- číslo návěsky

- název a adresa dodavatele

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Úřední návěska osiva jiných krmných plodin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- označení „Pravidla a normy ES“

- název druhu

- název odrůdy

- kategorie

- číslo partie

- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno... (měsíc a rok)“

- označení země výroby

- číslo návěsky

- název a adresa dodavatele

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Úřední návěska směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a), b) a e) zákona obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- nápis „Směs osiv pro ...“ (zamýšlené použití)

- hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést název směsi, pokud byly hmotnostní podíly kupujícímu oznámeny písemně a úředně zaznamenány

- číslo partie

- měsíc a rok uzavření vyjádřené slovy: „uzavřeno... (měsíc a rok)“

- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- číslo návěsky

- název a adresa dodavatele

- u směsi osiv k využití pro zemědělskou výrobu případně další informace o jejím využití

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Část VII

Malé balení

Oddíl 1

Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva jiných krmných plodin a směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmen a) a b) zákona

Tabulka 7.1
Typ malého baleníNejvyšší hmotnost
rozmnožovacího materiálu
(bez aditiv)
v kg
- malé balení ES B
(základní rozmnožovací materiál, certifikovaný
rozmnožovací materiál nebo
směs osiv k využití pro zemědělskou výrobu)
10,0
- malé balení ES A
(směs osiv k využití mimo zemědělskou výrobu)
2,0

Oddíl 2

Označování malého balení

Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva jiných krmných plodin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- nápis „Malé balení ES B“

- název a adresa dodavatele

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- číslo partie

- název druhu

- název odrůdy

- kategorie

- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení ES A směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmene b) zákona obsahuje následující údaje:

- nápis „Malé balení ES A“

- název a adresa dodavatele

- číslo partie umožňující identifikaci použitých partií osiva

- označení České republiky nebo její zkratka nápis „Směs osiv pro ...“ (zamýšlené použití)

- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu a byly úředně zaznamenány

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení ES B směsí osiv podle § 12 odstavce 2 písmene a) zákona obsahuje následující údaje:

- nápis „Malé balení ES B“

- název a adresa dodavatele

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- číslo partie

- nápis „Směs osiv pro ...“ (zamýšlené použití)

- hmotnost nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- hmotnostní podíly jednotlivých složek směsi podle druhů a případně podle odrůd; postačuje uvést část těchto informací a odkaz na typ směsi, pokud mohou být hmotnostní podíly na žádost oznámeny kupujícímu a byly úředně zaznamenány

- případně další informace o využití směsi

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 384/2006 Sb.

Požadavky na množitelské porosty a osivo olejnin a přadných rostlin

Část I

Přehled druhů

Tabulka 1

Český názevLatinský název
Hořčice bíláSinapis alba L.
Hořčice černáBrassica nigra (L.) Koch
Hořčice sareptskáBrassica juncea (L.) Czernj. et Cosson.
KmínCarům carvi L.
Konopí setéCannabis sativa L.
LenLinum usitatissimum L.
MákPapaver somniferum L.
Řepice (řepák)Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
ŘepkaBrassica napus L. (partim)
SlunečniceHelianthus annuus L.
SójaGlycine max (L.) Merr.
Světlice barvířská (saflor)Carthamus tinctorius L.
Lnička setá*)Camelina sativa L. Grantz.

*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může provést pouze u registrovaných odrůd.

Část II

Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a počty generací

Oddíl 1

Povolené kategorie a generace

Tabulka 2.1

DruhRozmnožovací materiál
předstupňů
Základní
RM
(včetně
komponentů
hybridů)
Certifikovaný
RM
Obchodní
osivo
SE 1SE 2SE 3EC*)C 1C 2C 3O
Hořčice bíláxxxxx
Hořčice černáxxxxxx
Hořčice
sareptská
xxxxx
Kmínxxxxx
Konopí seté
dvoudomé
xxxxx
Konopí seté
jednodomé
xxxxxx
Lenxxxxxxx
Mákxxxxx
Řepicexxxxx
Řepkaxxxxx
Slunečnicexxxxx
Sójaxxxxxx
Světlice
barvířská
xxxxx
Lnička setáxxxxxx

*) označení C se používá u hybridních odrůd a u druhů, u kterých je povolena pouze jedna generace v kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál

Oddíl 2

Přehled typů základního rozmnožovacího materiálu

Tabulka 2.2

NázevPopis
E - nehybridní odrůdyurčen pro výrobu osiva kategorie certifikovaný RM nebo
kategorií certifikovaný RM první generace, certifikovaný
RM druhé generace nebo certifikovaný RM třetí generace
E - hybridní odrůdy
- inbrední linie
určen pro výrobu Sc - dvouliniových hybridů
nebo Tc - třiliniových hybridů
E - hybridní odrůdy
- jednoduché hybridy
určen pro výrobu Tc - třiliniových hybridů
nebo Dc - čtyřliniových hybridů

Část III

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

Oddíl 1

Předplodiny, počet a termíny přehlídek

Tabulka 3.1

Druh
Kategorie
První
přehlídka
ve fázi
Druhá
přehlídka
ve fázi
Třetí
přehlídka
ve fázi
Porosty nemohou být zakládány
na pozemcích, na kterých byly
v předcházejícím období pěstovány:
počet roků1)předplodiny
hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, lnička setá, řepice (řepák)
SE
E
kvetenídozrávání-5stejného druhu
a jiného druhu rodu
Brassica, Camelina,
Raphanus
a Sinapis
Ckvetení--5
řepka
SE
E
včetně inbredních linií
tvorby
listové
růžice
kvetenídozrávání5stejného druhu
a jiného druhu rodu
Brassica, Camelina,
Raphanus
a Sinapis
Ctvorby
listové
růžice
kvetenídozrávání5
C
hybridní odrůdy
tvorby
listové
růžice
kvetenídozrávání5
kmín
SE
E
kvetení--2čeleď Apiaceae
Ckvetení--2
konopí
SE
E
kvetení--2stejného druhu
Ckvetení--2
len
SE
E
kvetenídozrávání-2stejného druhu
Ckvetenídozrávání-2
mák, sója, slunečnice, světlice barvířská
SE
E
kvetenídozrávání-2stejného druhu
Ckvetenídozrávání-2

1) V případě množení stejné odrůdy a kategorie, u kategorií SE a C stejné nebo nižší generace, s výjimkou hybridních odrůd se smí osivo množit na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.

Oddíl 2

Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů

Tabulka 3.2

DruhKategorieIzolace
k zamezení
mechanické
příměsi
v metrech
Prostorová izolace - nejmenší izolační
vzdálenost v metrech od okolních zdrojů1) pylu,
které mohou způsobit nežádoucí cizosprášení
od stejného druhuod druhů
hořčice bíláSE, E14002)rodu Brassica,
Camelina
a Raphanus
C12002)
hořčice černá,
sareptská
SE, E14002)rodu Brassica,
Camelina, Raphanus
a
Sinapis
C12002)
kmínSE, E14002)od jiné odrůdy
C12002)
konopí
jednodomé
SE, E25 0002)
C21 0002)
konopí
dvoudomé
SE, E24002)
C22002)
lenSE, E1200
C1100
lnička setáSE, E1400rodu Brassica,
Raphanus
a Sinapis
C1200
mákSE, E1400
C1200
řepkaSE, E12002)rodu Brassica,
Raphanus, Sinapis
a Camelina
C11002)
komponenty15 002)
hybridy13 002)
řepice (řepák)SE, E14002)rodu Brassica,
Sinapis
Raphanus,
a Camelina
C12002)
slunečniceSE, E175 02)
C15 002)
komponenty11 5 002)
hybridy15 002)
světlice
barvířská
SE, E14002)
C12002)
sójaSE, E1-
C1-

1) Jiné odrůdy, komponenty a hybridy stejného druhu a jiné druhy.

2) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuj e-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

Izolační vzdálenost platí i pro planě rostoucí společenstva daných druhů nebo z půdní zásoby, kde počet rostlin sledovaného druhuje 100 a více rostlin na 100 m2

Oddíl 3

Čistota druhu a čistota odrůdy

Tabulka 3.3a

DruhKategorieNejvyšší dovolený výskyt rostlin na 100 m2 porostu - kusy, %
jiných
kulturních
druhů
a forem1)
s podobným
semenem
jiných odrůd
a zřetelně
odchylných
typů,
komponentů
a hybridů
hořčice
rolní
ředkve
ohnice
ostatní
plevele
kusůkusů / %kusůkusůkusů
hořčice bíláSE, E2302
C41044
hořčice černá,
sareptská
SE, E2302
C41044
konopíSE, E23
C410
kmínSE, E2302)
C41042)
lenSE, E210
C440
lnička setáSE, E22
C46
mákSE, E2203)
C4603)
ŘepkaSE, E2302
C41044
komponenty0viz
tabulka 3.3b
02
hybridy444
řepice (řepák)4)SE, E2302
C41044
slunečniceSE, E20,2 %
C40,5 %
komponenty0viz
tabulka 3.3c
hybridy4
světlice barvířská
(saflor)
SE, E23
C410
sójaSE, E23
C410

1) Jarní a ozimá forma v rámci druhu, u lnu též len olejný a přadný navzájem

2) Ostatní druhy čeledi Apiaceae (okoličnaté).

3) Blín

4) Pokud se bude u řepice vyrábět osivo hybridních odrůd, bude postupováno stejným způsobem jako u hybridních odrůd řepky, s přihlédnutím k typu hybridnosti a metodice šlechtitele.

Další požadavky :

- množitelský porost nesmí být zaplevelen (včetně kulturních druhů) natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost a čistotu odrůdy.

Požadavky na porosty hybridních odrůd řepky při použití pylové sterility

Tabulka 3.3b

KategorieKomponentyRestaurované
hybridy

komponenty
Nejvyšší dovolený
výskyt odlišných
rostlin
Pylová
sterilita
%ks/100 m2
Einbrední linie0,15-
jednoduchý hybrid-
- otcovský komponent 0,1 5-
- mateřský komponent0,21099%
Cotcovský komponent0,315-
mateřský komponent1,02098%
Emateřský komponent-398%
otcovský komponent 1)-3-
obsev-3-
Cmateřský komponent-1098%
otcovský komponent 2)-15-
obsev-50-

1) Platí, pokud hustota porostu bude minimálně 30 rostlin / m , při hustotě porostu 20 rostlin / m se smí vyskytovat nejvýše 2 odlišné rostliny / 100 m2.

2) Selekce fertilních rostlin v mateřském komponentu bude provedena na začátku fáze kvetení, fertilní rostliny v porostu mateřského komponentu se počítají jako odchylné typy v tom případě, že se od porostu liší minimálně v jednom dalším odrůdovém znaku.

Opylovač musí být z porostu důsledně odstraněn, kontrola odstranění se provádí při třetí přehlídce, nesmí být nalezeny ani remontující rostliny.

Další požadavky na porosty hybridních odrůd slunečnice

Tabulka 3.3c

KategorieKomponentyNejvyšší dovolený výskyt odlišných
rostlin včetně fertilních rostlin
v mateřském komponentu
%
Einbrední linie0,2
jednoduchý hybrid
otcovský komponent
(2 % a více mateřského komponentu je
schopno opylení)
0,2
mateřský komponent0,5
Cotcovský komponent
(5 % a více mateřského komponentu
je schopno opylení)
0,5
mateřský komponent1,0

- ve fázi kvetení mateřského komponentu musí mít otcovský komponent dostatek pylu k jeho opylení,

- kontrola fertility se provádí ve fázi, kdy rostliny mateřského komponentu mají blizny schopné opylení,

- maximální počet rostlin mateřského komponentu, které produkovaly nebo produkují pyl, je 0,5 % ve fázi, kdy mají rostliny mateřského komponentu blizny schopné opylení,

- Při výrobě osiva kategorie C hybridních odrůd lze použít pylově sterilní komponent jedním z následujících způsobů:

smícháním osiva získaného za použití pylově sterilního kompnentu s osivem získaným za použití pylově fertilního komponentu, a to takovým způsobem, aby poměr mezi osivem z pylově sterilního komponentu a osivem z pylově fertilního komponentu nepřesáhl 2:1

použitím otcovského komponentu, který obsahuje alespoň jednu linii obnovující pylovou fertilitu, a to tak, že alespoň jedna třetina rostlin vzrostlých z výsledného hybridu produkuje pyl, který se zdá být ve všech ohledech normální.

Minimální odrůdová čistota hybridních odrůd - % hybridnosti osiva je 90 % u řepky a 95 % u slunečnice, stanoví se posklizňovou kontrolou provedenou před certifikací osiva ve vegetačních zkouškách nebo s použitím jiných, mezinárodně odsouhlasených testů na hybridnost osiva. U hybridů řepky je minimální odrůdová čistota mateřského komponentu 99,0 %, otcovského komponentu 99,9 %.

Osivo hybridních odrůd řepky se uzná za certifikovaný rozmnožovací materiál pouze tehdy, jestliže byly řádně zohledněny výsledky úřední vegetační zkoušky úředně odebraného vzorku základního rozmnožovacího materiálu, která byla provedena ve vegetačním období osiva přihlášeného k uznání v kategorii C, aby se zjistilo, zda osivo kategorie E splňuje požadavky na základní rozmnožovací materiál stanovené touto vyhláškou, které se týkají pravosti s ohledem na znaky komponentů, včetně pylové sterility a hodnoty minimální odrůdové čistoty.

Oddíl 4

Zdravotní stav porostu

Tabulka 3.4

DruhChoroba Nejvyšší dovolený výskyt (%)
řepka,
řepice,
hořčice
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary2
slunečniceSclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary3
Botrytis spp.5
konopí setéBotrytis spp.5
lenAlternaria spp.3
Phoma exiqua var. linicola (Naumov et Vass.) Maas3
Colletotrichum lini (Westerd.) Toch.3
Fusarium spp.10
Botrytis spp.5
sójaPseudomonas syringae pv. glycinea (Coerper) Young, Dye & Wilkie0,2
Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehm.
Diaporthe phaseolorum var. caulivora Athow & Caldwell
0,2
Phialophora gregata (Allington & D.W. Chamb.) W. Gams0,2
Phytophthora megasperma Drecks.0,2

Část IV

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- V rámci schémat jsou kapusta krmná, ředkev olejná, svazenka a tuřín zařazeny do skupiny brukvovitých a jiných olejných a přadných rostlin.

- Sója je zařazena do skupiny leguminóz.

- požaduje se časový odstup pro množitelské porosty stejného druhu - u druhů čeledi Brassicaceae 5 let, u ostatních druhů 2 roky. V případě množení stejné odrůdy a kategorie se smí osivo s výjimkou hybridů množit na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.

- Musí být provedena alespoň jedna přehlídka. U hybridních odrůd musí být provedeny nejméně tři přehlídky v každé rodičovské linii, postačují dvě, pokud je před uznáním provedena posklizňová zkouška.

- U porostů kategorie E hybridních odrůd řepky a řepice musí být, v případě použití cytoplazmatické pylové sterility nebo auto-inkompatibility, provedeny nejméně tři přehlídky.

- U porostů kategorie C hybridních odrůd řepky a řepice, při použití cytoplazmatické pylové sterility nebo auto-inkompatibility postačuje provést dvě přehlídky, pokud je před uznáním provedena posklizňová zkouška.

- U porostů kategorií E a C hybridních odrůd slunečnice musí být, v případě použití cytoplazmatické pylové sterility, provedeny nejméně tři přehlídky.

- požadavky na minimální izolační vzdálenosti odpovídají Tab. 3.2, nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

- množitelské porosty samosprašných a apomiktických odrůd musí být odděleny uličkou.

- u hybridních odrůd se stejným opylovačem musí být mechanická izolace 3 m a známý původ osiva.

- Certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.

- Druhová čistota - pro druhy jejichž semena jsou obtížně odlišitelná a druhy, které se snadno opylují s množenou odrůdou platí, že se může v množitelském porostu vyskytovat maximálně:

SE, E - 1 odlišná rostlina na 30 m2

C - 1 odlišná rostlina na 10 m2

Minimální odrůdová čistota:

a) nehybridní odrůdy

DruhSE, EC 1C2
řepka a řepice mimo krmný typ99,9 %99,7 %99,7 %
řepka a řepice krmný typ
hořčice, slunečnice
99,7 %99,0 %98,0 %
len99,7 %98,0 %97,5 %
mák99,0 %98,0 %98,0 %

Počet rostlin stejného druhu jako množitelský porost neodpovídající odrůdě: všechny druhy:

SE, E - 1 odlišná rostlina na 30 m2

C - 1 odlišná rostlina na 10 m2

b) hybridní odrůdy

Základní osivo

- v množitelském porostu v otcovském komponentu se nesmí vyskytovat více než 0,2 % odchylných rostlin s pylem, a to v době, kdy 2 % a více rostlin mateřského komponentu je schopno přijímat pyl,

- v množitelském porostu - v mateřském komponentu se nesmí vyskytovat více než 0,5 % odchylných rostlin včetně pylově fertilních.

Certifikované osivo

- v množitelském porostu v otcovském komponentu se nesmí vyskytovat více než 0,5 % odchylných rostlin s pylem, a to v době, kdy 5 % a více rostlin mateřského komponentu je schopno přijímat pyl,

- v množitelském porostu v mateřském komponentu se nesmí vyskytovat více než 1,0 % rostlin odchylných nebo více než 0,5 % pylově fertilních rostlin .

- Při výrobě osiva kategorie C hybridních odrůd lze použít pylově sterilní komponent jedním z následujících způsobů:

smícháním osiva získaného za použití pylově sterilního kompnentu s osivem získaným za použití plně pylově fertilního komponentu, a to takovým způsobem, aby poměr mezi osivem z pylově sterilního komponentu a osivem z pylově fertilního komponentu nepřesáhl 2:1

použitím otcovského komponentu, který obsahuje alespoň jednu linii obnovující pylovou fertilitu, a to tak, že alespoň jedna třetina rostlin vzrostlých z výsledného hybridu produkuje pyl, který se zdá být ve všech ohledech normální.

slunečnice:
KategoriePorost na výrobuOdrůdová čistotaPylová sterilita
mateřského
komponentu
Elinie
- mateřský komponent
99,8 %
(pylově fertilní
rostliny zahrnuty
mezi odchylné typy)
-
Elinie
- otcovský komponent
99,8 %-
Erodičovský hybrid
- mateřský komponent
99,5 %
(pylově fertilní
rostliny zahrnuty
mezi odchylné typy)
-
Erodičovský hybrid
- otcovský komponent
99,8 %-
Ckonečný hybrid
- mateřský komponent
99,0 %99,5 %
Ckonečný hybrid
- otcovský komponent
99,5 %-

- odrůdová čistota mateřského komponentu se hodnotí včetně fertilních rostlin

- hodnocení se provádí v době kdy je schopno opylení mateřského komponentu

2 a více % u základního osiva

5 a více % u certifikovaného osivo

řepka a řepice :
KategoriePorost na výrobuOdrůdová čistotaPylová sterilita
mateřského
komponentu
s použitím cytoplazmatické pylové sterility
Eřepka - linie
- mateřský komponent
99,9 %ozimé odrůdy 99,0 %
jarní odrůdy 98,0 %
řepice - linie
- mateřský komponent
99,9 %98,0 %
Elinie - otcovský komponent99,9 %-
Ckonečný hybrid
- mateřský komponent
99,0 %98,0 %
Ckonečný hybrid
- otcovský komponent
99,7 %-
s použitím auto-inkompatibility
Eauto-inkompatibilní linie99,9 %-
Cauto-inkompatibilní linie99,5 %-

Další požadavky:

- porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům.

Část V

Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

Oddíl 1

Výčet a rozsah zkoušek osiva potřebných ke zjištění vlastností osiva

Tabulka 5.1

DruhZkoušky
čistota osiva v %příměs jiných rostlinných druhůsítové tříděníVlhkostHTS / HMKSklíčivostjednoklíčkovostkonduktivitaStanovení příměsi semen s odlišnou ploidií v %Biochemická zkouška životaschopnostiFluorescenční zkouška - zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdymikroreliéfová zkouška - zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdyelektroforéza - zkoušky pravosti a čistoty druhu,odrůdystanovení % hybridnosti vegetační zkouškouzkoušky zdravotního stavuzjišťování přítomnosti živočišných škůdců
Hořčice bílá, černá, sareptská###
Kmín kořenný
Konopí setéx
Len#x
Lnička setá#
Mák setý
Řepice olejná (řepák olejný)##
Řepka olejka2)##1)#
Slunečnice roční#1)x
Sója luštinatá#x
Světlice barvířská (saflor)#x

Vysvětlivky:

■ zkoušky, které j sou povinnou součástí uznávacího řízení

x zkoušky prováděné jako součást uznávacího řízení u nemořených osiv

zkouška se neprovádí

# zkoušku lze provést na žádost dodavatele

1) jen u hybridních odrůd

2) stanovení GSL + KE je povinnou součástí uznávacího řízení

Oddíl 2

Požadavky na vlastnosti osiva

Tabulka 5.2a

DruhKategorie osivaVlhkost nejvýše %Klíčivost nejméně %Čistota nejméně 11) %Nejvyšší dovolený výskyt jiných druhů ve vzorkuHmotnost vzorku pro zkoušku dle sl.7-14 (g)
v základním vzorku %celkem semen ksz toho (ks)
psárka polníjílek oddálenýsklerociaoves hluchý, plevelné ovsy, jejich hybridy a fatuoidyředkev ohnicešťovíky 1)kokotice
123456789101112131415
hořčice bílá 2)SE, E10,08598,00,35010203)200
C10,08598,00,35010503)200
hořčice černá 2)SE, E10,08598,00,3010203)40
C, 010,08598,00,3010503)40
hořčice 2) sareptskáSE, E10,08598,00,3010203)40
C10,08598,00,3010503)40
kmínSE, E13,07097,025301003)80
C13,07097,025301003)80
konopí7) 9)SE, E10,07598,03000600
C10,07598,03000600
len olejný 9)SE, E13,08599,01542003)150
C13,08599,01542003)150
len přadný 9)SE, E13,09299,01542003)150
C13,09299,01542003)150
lnička setá 6)SE, E12,08099,0003)40
C12,08098,0003)40
mák 10)SE, E10,08098,025003)10
C10,08098,025003)10
řepice olejná2)SE, E9,08598,00,35010203)70
C9,08598,00,35010503)70
řepka8) 2)SE, E9,08598,00,310010203)100
C9,08598,00,310010503)100
komponent9,08598,00,310010203)100
hybrid9,08598,00,310010503)100
slunečnice 8) 9)SE, E10,08598,0510001000
C10,08598,0510001000
saflor7) 9)SE, E10,07598,0500900
C10,07598,0500900
sója4) 9)SE, E15,0805)98,05001000
C15,0805)98,05001000

1) Všechny druhy rodu Rumex s výjimkou šťovíku menšího.

2) Vlhkost nejvýše 12 % pro osivo určené k výsevu v roce sklizně.

3) Výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku předepsané hmotnosti se nepovažuje za nečistotu, neobsahuje-li druhý vzorek téže hmotnosti žádná semena kokotic.

4) Hmotnostní procento neškodných nečistot nesmí překročit 0,3 %.

5) Tvrdá semena se započítávají ke klí čivým.

6) Max výskyt semen lničky drobnoplodé v kategorii SE, E - 2 ks, v kategorii C - 5 ks.

7) Osivo nesmí obsahovat zárazu, avšak výskyt jednoho semene zárazy ve vzorku o hmotnosti 100 g se nepovažuje za nečistotu, neobsahuje-li druhý vzorek o hmotnosti 200 g žádné semeno zárazy.

8) U hybridních odrůd se hybridnost stanoví další zkouškou (řepka minimálně 90%, slunečnice minimálně 95%).

9) Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.

10) Osivo máku se neuzná, pokud obsahuje blín.

11) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu

Vysvětlivky:

„ 0 “.................. nesmí se vyskytovat

prázdné políčko..... neposuzuje se (výskyt není limitován)

Požadavky na obsah kyseliny erukové a glukosinolátů:

Tabulka 5.2b

Druh:KategorieNejvyšší obsah kyseliny
erukové v %
Řepka - odrůdy s deklarovaným
nízkým obsahem kyseliny erukové
SE, E0,3
C0, 8
Druh:KategorieNejvyšší obsah glukosinolátů
v mikromolech na gram osiva
při 9 % vlhkosti
Řepka - odrůdy s deklarovaným
nízkým obsahem glukosinolátů
SE, E15
C20

Požadavky na sdružené odrůdy:

- Osivo mateřského komponentu musí být odlišitelné od osiva otcovského komponentu rozdílnou barvou použité obalovací látky.

- Návěska osiva sdružené odrůdy kategorie C je modré barvy s šikmým zeleným pruhem.

Oddíl 3

Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů

Tabulka 5.3

PlodinaŠkodlivý organismusVelikost
vzorku
KategorieNejvyšší
povolený
výskyt
Konopí setéBotrytis spp.SE, E, C5%
LenPhoma exiqua var. linicola (Naumov et Vass.)
Maas
SE, E, C1%
Alternaria linicola Groves et Solko
Colletotrichum lini (Westerd.) Toch.
Fusarium spp.
SE, E, C5%
Botrytis spp.SE, E, C5%
Světlice barvířskáBotrytis spp.SE, E, C5%
Slunečnice ročníBotrytis spp.
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni
SE, E, C5%
0%
Sója luštinatáu Pseudomonas syringae pv. glycinea (Coerper)
Young, Dye & Wilkie nesmí být v rámci vzorku
s min. 5 000 semeny na partii, rozděleného
do 5 dílčích vzorků, počet dílčích vzorků
napadených vyšší než 4
SE, E, C
Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehm.
Diaporthe phaseolorum var. caulivora
Athow & Caldwell
SE, E, C15%

U druhů a škodlivých organismů vytištěných tučně se jedná o limitní výskyt vztahující se k povinnému moření.

Část VI

Návěska

Úřední návěska osiva olejnin a přadných rostlin kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- označení „Pravidla a normy ES“

- název druhu

- název odrůdy

- označení kategorie „rozmnožovací materiál předstupňů“ nebo „šlechtitelský rozmnožovací materiál“

- generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu

- číslo partie

- hmotnost v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno... (měsíc a rok)“.

- označení země výroby

- číslo návěsky

- název a adresa dodavatele

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Úřední návěska osiva olejnin a přadných rostlin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- označení „Pravidla a normy ES“

- název druhu

- název odrůdy

- název odrůdy, u hybridních odrůd nebo inbredních linií:

- pro základní osivo, u něhož hybrid nebo inbrední linie, ke které základní osivo patří, jsou zapsány ve společném katalogu:

název komponentu, pod kterým byl úředně povolen, s odkazem na výslednou odrůdu nebo bez něj, doplněný v případě hybridu nebo linie, které jsou určeny výhradně k použití jako komponenty pro výsledné odrůdy, slovem „komponent“,

- pro základní osivo v ostatních případech:

název komponentu, ke kterému základní osivo patří a který může být vyznačen kódem, s odkazem na výslednou odrůdu, s uvedením jeho funkce (otcovský nebo mateřský komponent) nebo bez něj a doplněný slovem „komponent“,

- pro certifikované osivo:

název odrůdy, ke které osivo patří, doplněný slovem „hybrid“

- pro osiva kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál sdružených odrůd:

- namísto názvu odrůdy se uvede název sdružené odrůdy (údaj „sdružená odrůda“ a její název) a hmotnostní procenta jednotlivých komponent v odrůdě; pokud bylo hmotnostní procento písemně sděleno kupujícímu na jeho žádost a úředně zaznamenáno, stačí uvést název sdružené odrůdy

- kategorie, generace

- číslo partie

- hmotnost v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno... (měsíc a rok)“.

- označení země výroby

- číslo návěsky

- název a adresa dodavatele

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Úřední návěska osiva olejnin a přadných rostlin kategorie obchodní osivo obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- označení „Pravidla a normy ES“

- název druhu

- označení kategorie „Obchodní osivo (odrůdově neuznávané)“

- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků vyjádřené slovy: „vzorkováno ... (měsíc a rok)“

- číslo partie

- hmotnost v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- označení oblasti výroby

- číslo návěsky

- název a adresa dodavatele

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Část VII

Malé balení

Oddíl 1

Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva olejnin a přadných rostlin

Nejvyšší hmotnost rozmnožovacího materiálu v jednom malém balení je 10 kg (bez aditiv).

Oddíl 2

Označování malého balení

Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva olejnin a přadných rostlin kategorie základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál nebo obchodní osivo obsahuje následující údaje:

- označení „Malé balení“

- název a adresa dodavatele

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- číslo partie

- název druhu

- název odrůdy

- kategorie, generace

- hmotnost v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 384/2006 Sb.

Požadavky na množitelské porosty a osivo řep

Část I

Přehled druhů

Tabulka 1

Český názevLatinský název
CukrovkaBeta vulgaris L.var. altissima Döll
Řepa krmnáBeta vulgaris L. var. crassa Mansf.

Část II

Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a počty generací

Oddíl 1

Povolené kategorie a generace

Tabulka 2

DruhRozmnožovací
materiál předstupňů
Základní RM (včetně
komponentů
hybridních odrůd)
Certifikovaný RM
SE 1EC
Cukrovkaxxx
Řepa krmnáxxx

Část III

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

Oddíl 1

Předplodiny, počet a termíny přehlídek

Tabulka 3.1

KategoriePřehlídka sazečekPřehlídka semenicPorosty nemohou být
zakládány na pozemcích,
na kterých byly
v předcházejícím období
pěstovány:
1.2.z předpěstované sadbypočet rokůpředplodiny
E,
osivo
komponentů
hybridních odrůd
technologická
zralost
po třídění-ve fázi kvetení5rodu Beta
C,
včetně osiva
hybridů
technologická
zralost
po tříděnípřed výsadbouve fázi kvetení5rodu Beta

Oddíl 2

Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů

Tabulka 3.2

KategorieIzolace
k zamezení
mechanické
příměsi
v metrech
Množitelské porostyNejmenší vzdálenost
v metrech od okolních
zdrojů pylu, které
mohou způsobit
nežádoucí cizosprášení
E1od jakéhokoliv zdroje pylu rodu Beta1 000
C
(včetně
hybridů)
1od jakéhokoliv zdroje pylu rodu Beta, který není
uvedený níže
1 000
opylovač nebo jeden z diploidních opylovačů
od tetraploidního zdroje pylu
600
tetraploidní opylovač od diploidního zdroje pylu600
pylové zdroje, u kterých je ploidita neznámá600
diploidní opylovač od diploidního zdroje pylu300
tetraploidní opylovač od tetraploidního zdroje pylu300
mezi dvěma porosty, kde není využita pylová
sterilita
300
mezi dvěma porosty se stejným opylovačem0

- Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

- Ploidita semenonosných a prášících komponentů množitelského porostu pro produkci osiva se stanoví podle Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin nebo podle národních katalogů odrůd. Pokud tyto údaje nejsou pro některou odrůdu uvedeny, pak se ploidita považuje za neznámou a je stanovena minimální izolační vzdálenost 600 m.

Oddíl 3

Čistota druhu a čistota odrůdy

Tabulka 3.3

DruhKategorieNejvyšší dovolený výskyt jiných rostlin v porostu v %
rostlin jiného příbuzného druhurostlin jiné odrůdy a odchylného typu
v sazečkách 1)v semenicíchv sazečkách 1)v semenicích
cukrovkaE0nesmí se
vyskytovat
0,1nesmí se
vyskytovat
C
(včetně
hybridů)
0,20,5
řepa krmnáE0nesmí se
vyskytovat
0,2nesmí se
vyskytovat
C
(včetně
hybridů)
0,51,0

1) V porostech sazeček se mohou vyskytovat rostliny jiného příbuzného druhu nebo jiné odrůdy, případně rostliny odchylného typu v maximálním rozsahu, který stanoví tabulka 3.3, podmínkou uznání je však jejich úplné odstranění do druhé přehlídky.

Krmnou řepu lze množit i přímou metodou - ze sazeček ponechaných na stanovišti bez přesazení. Při přehlídce těchto porostů se pravost a čistota odrůdy neposuzuje. Pro posouzení pravosti a čistoty odrůdy může být provedena vegetační nebo jiná zkouška. Osivo z takto množených porostů je určeno pouze na plochy běžného pěstování.

Část IV

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- musí být provedena alespoň jedna přehlídka sazeček a semenic pro kontrolu izolačních vzdáleností a předplodin v době květu a doporučuje se přehlídka v technické zralosti pro určení pravosti a čistoty odrůdy,

- na poli, kde bude umístěn množitelský porost, se nesmí vyskytovat žádná planě rostoucí rostlina druhu Beta.

- požadavky na izolační vzdálenosti jsou shodné s tabulkou 3.2. Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.

- certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou,

- porost musí dostatečně splňovat podmínky pravosti a čistoty odrůdy,

- porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům,

- požadavky na jednoklíčkovost a na počet tříklíčkových a víceklíčkových klubíček jsou shodné s tabulkou 5.2, sloupci 7 a 8.

Část V

Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

Oddíl 1

Výčet a rozsah zkoušek osiva potřebných ke zjištění vlastností osiva

Tabulka 5.1

DruhZkoušky
čistota osiva v %příměs jiných rostlinných druhůsítové tříděníVlhkostHTS / HMKSklíčivostjednoklíčkovostkonduktivitaStanovení příměsi semen s odlišnou ploidií v %Biochemická zkouška životaschopnostiFluorescenční zkouška - zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdymikroreliéfová zkouška - zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdyelektroforéza - zkoušky pravosti a čistoty druhu,odrůdystanovení % hybridnosti vegetační zkouškouzkoušky zdravotního stavuzjišťování přítomnosti živočišných škůdců
Cukrovka#x
Řepa krmná#x

Vysvětlivky:

■ zkoušky, které jsou povinnou součástí uznávacího řízení

x zkoušky prováděné jako součást uznávacího řízení u nemořených osiv

zkouška se neprovádí

1) jen u polyploidních odrůd

# zkoušku lze provést na žádost dodavatele

Oddíl 2

Požadavky na vlastnosti osiva

Tabulka 5.2

Druh

Kategorie
Vlhkost
nejvýše 1)
(%)
ČISTOTAKLÍČIVOSTHmotnost
vzorku
pro zkoušku dle
sloupce 4 a 5
(g)
Čistota
nejméně 1)2)4)
(%)
Jiných
rostlinných
druhů
celkem
(%)
Úlomky
stonků > 1 cm
v 500 g
(ks)
Klíčivost
nejméně
(%)
Jednoklíčkovost
nejméně
(%)
Obsah tří
a víceklíčkových
klubíček
nejvýše
(%)
123456789
cukrovka E, C
jednoklíčková15970,3380905500
pro přesný výsev15970,3375705500
víceklíčková s více než 85% diploidů15970,3373585500
ostatní15970,3368635500
řepa krmná E, C
jednoklíčková373905500
pro přesný výsev373705500
víceklíčková s více než 85% diploidů15970,3373585500
ostatní15970,3368635500

1) Případně kromě granul ovacích látek, pesticidů a jiných tuhých aditiv.

2) Podíl inertních látek nesmí přesáhnout v případě kategorie základní rozmnožovací materiál 1 %, v kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál pak 0, 5 % hmotnosti.

3) Příměs diploidních semen se stanoví u polyploidních odrůd

4) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.

Další požadavky :

- Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.

Vysvětlivky: prázdné políčko...........neposuzuje se

Oddíl 3

Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů

Tabulka 5.3

PlodinaŠkodlivý organismusKategorieNejvyšší
povolený
výskyt
Cukrovka
Řepa krmná
Pleospora betae (Berl.) Nesod. + Fusarium spp.SE, E, C20%

Část VI

Návěska

Úřední návěska osiva řep kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- označení „Pravidla a normy ES“

- název druhu, včetně označení, zda jde o cukrovku nebo řepu krmnou

- název odrůdy

- označení kategorie „rozmnožovací materiál předstupňů“ nebo „šlechtitelský rozmnožovací materiál“

- generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu

- číslo partie

- hmotnost nebo počet klubíček nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obal ovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno... (měsíc a rok)“, označení země výroby

- u jednoklíčkového osiva označení „jednoklíčkové“

- u osiva pro přesný výsev označení „pro přesný výsev“

- číslo návěsky

- název a adresa dodavatele

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Úřední návěska osiva řep kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- označení „Pravidla a normy ES“

- název druhu, včetně označení, zda jde o cukrovku nebo řepu krmnou

- název odrůdy

- kategorie

- číslo partie

- hmotnost nebo počet klubíček nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obal ovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- u jednoklíčkového osiva označení „jednoklíčkové“

- u osiva pro přesný výsev označení „pro přesný výsev“

- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno... (měsíc a rok)“.

- označení země výroby

- číslo návěsky

- název a adresa dodavatele

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Část VII

Malé balení

Oddíl 1

Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva řep

Tabulka 7.1

Typ osivaNejvyšší
hmotnost
rozmnožovacího
materiálu
(bez aditiv)
v kg
Počet kusů
1. osivo řepy jednoklíčkové nebo osivo řepy pro přímý výsev2,5100 tis.
2. osivo řepy s výjimkou osiva uvedeného v bodě 110,0

Oddíl 2

Označování malého balení

Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva řep kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- označení „Malé balení ES“

- název a adresa dodavatele

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- číslo partie

- název druhu, včetně označení, zda jde o cukrovku nebo řepu krmnou

- název odrůdy

- kategorie

- hmotnost nebo počet klubíček nebo počet čistých semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obal ovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- u jednoklíčkového osiva označení „jednoklíčkové“

- u osiva pro přesný výsev označení „pro přesný výsev“

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 384/2006 Sb.

Požadavky na množitelské porosty a sadbu brambor

Část I

Přehled druhů

Tabulka 1

Český názevLatinský název
BramborSolanum tuberosum L.

Část II

Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a počty generací

Oddíl 1

Povolené kategorie, generace a třídy

Tabulka 2

DruhRozmnožovací materiál předstupňůZákladní RMCertifikovaný RM
SE 1SE 2EC 1C2
Bramborx
xxTřídy*xx
ES 1ES 2ES 3
xxx

* Sadba brambor kategorie základní rozmnožovací materiál může být zařazena do jedné z uvedených tříd.

Část III

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

Oddíl 1

Předplodiny, počet a termíny přehlídek

Tabulka 3.1

PřehlídkaMnožení po stejném druhu
přípustné nejdříve za (počet roků)
123
při průměrné výšce
trsů 20 cm
v plné vegetacipo ukončení
vegetace
3

Požadavky na vlastnosti pozemku a vlastnosti půdy:

- před výsadbou musí být na pozemku proveden průzkum na výskyt Globodera rostochiensis (Wollen Weber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens s negativním výsledkem,

- pozemek nesmí být dotčen mimořádnými rostlinolékařskými opatřeními nařízenými v důsledku výskytu Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., které se týkají zákazu množení sadby.

Oddíl 2

Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů

Tabulka 3.2

Nejmenší vzdálenost
(m)

od jiných porostů brambor
s výskytem virových
chorob nad 10 %
Rozmnožovací
materiál předstupňů
Základní
rozmnožovací
materiál
Certifikovaný
rozmnožovací materiál
SE 1SE 2EC 1C 2
500500300200100

Další požadavky:

- každý množitelský porost je od sousedního porostu zřetelně oddělen nejméně jedním, bramborami neosázeným řádkem, nebo nejméně 10 m dlouhým neosázeným pruhem v šíři sazeče na počátku i na konci množitelského porostu,

- za nedodržení minimální vzdálenosti množitelských porostů od jiných porostů brambor se považují i vyselektované rostliny neodstraněné v den následující po selekci.

Oddíl 3

Čistota druhu a čistota odrůdy

Tabulka 3.3

Stupeň
množení
Nejvyšší
povolené %
výskytu
odchylných typů
Nejvyšší
povolené %
výskytu
jiných odrůd
Nejvyšší
povolené %
chybějících
rostlin 1)
Nejvyšší
dovolený výskyt
obrostů v % 2)
Předčasné
ukončení
vegetace 3)
SE 10,250102povinné
SE 20,250102povinné
E0,250,1154povinné
C 10,50,2206povinné
C 20,50,22564)doporučené

Vysvětlivky k tabulce:

1) Při výpočtu procenta chybějících rostlin se v případě šířky řádku 70 - 75 cm vychází z počtu 50 000 jedinců na 1 ha a v případě šířky řádku 90 cm z počtu 45 000 jedinců na 1 ha.

2) Zajeden obrost se považuje každý trs, na kterém jsou po předčasném ukončení vegetace vyrostlé nové výhony delší než 5 cm.

3) O termínu předčasného ukončení vegetace rozhoduje na základě místních podmínek dodavatel a informuje nejpozději do 5 dnů od jeho stanovení příslušného semenářského inspektora.

4) Procento výskytu obrostů, do kterého lze ještě odebírat vzorky na posklizňové zkoušky přímo z porostu, při vyšším výskytu lze provést odběr těchto vzorků až po sklizni.

Další požadavky:

- souvratě nesmí být osázeny bramborami,

- k založení porostu nesmí být použita krájená sadba

Oddíl 4

Zdravotní stav porostu

Tabulka 3.4a

Choroby, škůdci% rostlin s příznaky napadení chorobami nebo škůdci
Šlechtitelský
RM
SE 1SE 2EC 1C 2
viry celkem00,50,51,03,06,0
Erwinia carotovora subsp.
atroseptica (van Hall) Dye
(bakteriální černání stonků
bramboru)
011244
škodlivé organismy, které je
zakázáno zavlékat a rozšiřovat
na území Evropských společenství 1)
nesmí se vyskytovat

1) Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, v platném znění.

Další požadavky:

- při přehlídce se neodstraněná matečná hlíza i neodstraněné nové hlízy sadbové velikosti hodnotí jako rostlina s příznaky napadení viry,

- v případě selekce odkládáním natě a při výskytu živých neokřídlených mšic se každý trs ponechaný v porostu hodnotí jako rostlina s příznaky napadení viry.

Při výrobě sadby brambor kategorie E, která má být zařazena do jedné ze tříd, musí být splněny následující požadavky:

A. Požadavky na zdravotní stav porostu:

Choroby, škůdci% rostlin s příznaky napadení chorobami
nebo škůdci
ES 1ES 2ES 3
viry celkem0,50,51,0
Erwinia carotovora subsp. atroseptica (van Hall) Dye
(bakteriální černání stonků bramboru)
00,51,0
škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat
a rozšiřovat na území Evropských společenství 1)
nesmí se vyskytovat

1) Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, v platném znění.

B. Podmínky, které musí splňovat šlechtitelský rozmnožovací materiál, z něhož pochází sadba brambor kategorie E zařazená do jedné ze tříd:

1) Materiál musí být prostý:

a) Erwinia carotovora subsp. atroseptica (van Hall) Dye, bakteriální černání stonků bramboru;

b) PLRV, virová svinutka bramboru;

c) PVA, A - viróza (mírná mozaika);

d) PVM, M - viróza (lžicovitá mozaika);

e) PVS, S - viróza;

f) PVX, X - viróza;

g) PVY, Y - viróza (nekrotická mozaika);

2) Při použití mikrokultivačních metod včetně meristémového množení nesmí mateřská hlíza obsahovat škodlivé organismy uvedené v odstavci 1.

Dodržování výše uvedených podmínek musí být zajištěno úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dozorem podle vhodných metod;

3) Materiál rozmnožený in vitro a pocházející z mateřské hlízy nesmí obsahovat škodlivé organismy uvedené v odstavci 1.

Podmínka povinné úřední zkoušky nebo zkoušky pod úředním dozorem se neuplatňuje.

4) Při použití metod klonového udržovacího šlechtění musí původní rostlina a hlízy, které z ní přímo pocházejí:

- být prosté škodlivých organismů uvedených v bodě 1. Dodržování podmínek podle písmen c) až g) se ověřuje úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dozorem vhodnými metodami;

- být získána z porostu splňujícího podmínky uvedené v bodě 5 zde níže.

5) Množitelský porost:

- množení po stejném druhu přípustné nejdříve za 3 roky

- minimální izolační vzdálenost musí být stejná jako u generace SE1 (oddíl 2)

- pokud jde o bakteriální černání stonků a měkkou hnilobu hlíz bramboru:

- v případě třídy ES 1 nesmí být zasaženy; nebo

- v případě třídy ES 2 a třídy ES 3 může být pouze 0,25 % rostlin.

Dodržování této podmínky se ověřuje úřední přehlídkou;

- nesmí obsahovat více než 0,1 % rostlin s příznaky virových infekcí. Dodržování této podmínky se ověřuje úřední přehlídkou, v případě pochybností je doplněno laboratorními testy.

- počet přehlídek - 3.

Zkoušky potřebné ke zjištění vlastností množitelských porostů

Tabulka 3.4b

Šlechtitelský
RM
SE 1SE 2EC 1C 2
% hlíz napadených viry0234610
škodlivé organismy, které je
zakázáno zavlékat a rozšiřovat
na území Evropských společenství 1)
nesmí se vyskytovat

1) Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, v platném znění.

Posklizňové zkoušky sadby brambor jsou součástí uznávacího řízení v porostu a provádí se v rozsahu stanoveném každoročně ústavem. Procento hlíz napadených viry se zjišťuje metodou ELISA. Přepočtem se stanoví:

každá hlíza napadená viry způsobujících těžkou virovou chorobou se započítává jako 1%,

každá hlíza napadená viry způsobujících lehkou virovou chorobou se násobí koeficientem 0,33,

každá hlíza napadená S - virózou se násobí koeficientem 0,05.

Výskyt S - virózy se nehodnotí u certifikovaného rozmnožovacího materiálu.

Odběr vzorků sadby brambor pro posklizňové zkoušky se řídí pokynem, který vydává Ustav. Vzorky sadby z množitelských porostů jsou odebírány jen z porostů, u kterých již byla ukončena vegetace.

Původci těžkých virových chorob: virová svinutka bramboru, A - viróza (mírná mozaika) a Y - viróza (nekrotická mozaika).

Původci lehkých virových chorob: M - viróza (lžicovitá mozaika), x - viróza a S - viróza.

Započítávání případných dalších původců virových chorob stanoví ministerstvo ve věstníku MZe.

Část IV

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu podle normy pro sadbu brambor Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (United Nations Economic Commission for Europe - UNECE)

Část V

Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

a) Sadbové brambory nesmějí být uváděny do oběhu, pokud byly ošetřeny prostředky, které zabraňují klíčení.

b) Velikost sadby se stanovuje tříděním na čtvercových sítech o minimálním rozměru 25 x 25 mm a maximálním rozměru 60 x 60 mm.

Další požadavky:

- v případě použití sít větších než 35 mm je rozdíl mezi síty dělitelný číslem 5,

- maximální rozdíl velikosti sít v rámci jedné partie je 25 mm.

c) V jedné partii sadby musí být zastoupeny hlízy všech velikostí ve vyrovnaném poměru.

d) Požadavky sledované při mechanickém rozboru:

Tabulka 5

Číslo
vady
Druh vadyNejvyšší
přípustné
hmotnostní
% vad 5)
1.hlízy jiných odrůd 6)0,10
2.hlízy napadené nebo poškozené: mrazem a zapařením0,25
3.mokrá hniloba 1) 7)0,25 9)
4.suchá hniloba - způsobená Fusarium spp., případně Phoma spp.7)1,00 9)
5.plíseň bramboru Phytophtora infestans (Mont.) De Bary1,00
6.poškození mechanicky nebo škůdci 2) 7)3,00
7.aktinomycétová obecná strupovitost bramboru Streptomyces scabies
(Ex Thaxter) Lambert & Loria3) 7)
5,00
8.vločkovitost hlíz bramboru Rhizoctonia solani Kühn 4)5,00
9.silné šednutí až černání dužiny zaujímající více než 1/3 řezu hlízy10,00
10.silná rzivost dužiny zaujímající více než 1/10 řezu hlízy10,00
11.příměs zeminy a jiných nečistot2,00 10)
12.hlízy podsadbové3,00
13.hlízy nadsadbové3,00
14.hlízy napadené škodlivými organismy, které je zakázáno zavlékat
a rozšiřovat na území Evropských společenství8)
nesmí se
vyskytovat

Vysvětlivky k tabulce:

1) Mokré hniloby způsobené bakteriemi Erwinia carotovora (Jones) Bergey et al., houbou Pythium ultimum Trow, případně dalšími původci mokré hniloby.

2) Za mechanicky poškozené hlízy se považují poškození do hloubky větší než 5 mm (včetně požerků škůdců) a hlízy v korunkové části čerstvě rozpraskané, nezajizvené. Za poškození drátovci se považuje hlíza nejméně se 3 otvory do hloubky větší než 5 mm.

3) Za napadené se považují hlízy, u kterých je postižená více než 1/3 povrchu hlízy - počítáno součtem plochy postižených míst.

4) Je způsobeno houbou Rhizoctonia solani Kühn, která pokrývá více než 1/10 povrchu hlízy -počítáno součtem plochy postižených míst.

5) Vady číslo 2 až 5 v souhrnu do 2%. Vady číslo 6 až 13 v souhrnu do 20%.

6) U rozmnožovacího materiálu předstupňů a u základní sadby je povolené procento hlíz jiných odrůd - 0.

7) Vady číslo 3 a 4 mohou mít v souhrnu nejvýše 1%, vady číslo 3, 4, 6 a 7 mohou mít v souhrnu nejvýše 6 %.

8) Přílohy č.1 a 2 vyhlášky č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, v platném znění.

9) Sadba brambor náležející k jedné ze tříd základního rozmnožovacího materiálu nesmí obsahovat více než 0,5 % hlíz zasažených mokrou nebo suchou hnilobou.

10) Sadba brambor náležející k jedné ze tříd základního rozmnožovacího materiálu nesmí obsahovat více než 1 % příměsi zeminy a jiných nečistot.

Část VI

Návěska

Úřední návěska sadby brambor kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- označení „Pravidla a normy ES“

- triviální a botanický název druhu

- název odrůdy

- označení kategorie „rozmnožovací materiál předstupňů“ nebo „šlechtitelský rozmnožovací materiál“

- generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu

- číslo partie

- hmotnost v jednom balení

- velikostní třídění

- měsíc a rok uzavření vyjádřené slovy: „uzavřeno... (měsíc a rok)“

- označení země výroby

- číslo návěsky

- název a adresa dodavatele

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

- údaje požadované podle zvláštního právního předpisu1 pro rostlinolékařský pas (je-li návěska zároveň rostlinolékařským pasem)

Úřední návěska sadby brambor kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- označení „Pravidla a normy ES“

- triviální a botanický název druhu

- název odrůdy

- kategorie, generace, případně třída

- číslo partie

- hmotnost v jednom balení

- velikostní třídění

- měsíc a rok uzavření vyjádřené slovy: „uzavřeno... (měsíc a rok)“

- označení země výroby

- číslo návěsky

- název a adresa dodavatele

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

- údaje požadované podle zvláštního právního předpisu1 pro rostlinolékařský pas (je-li návěska zároveň rostlinolékařským pasem)

Část VII

Malé balení

Oddíl 1

Nejvyšší povolená hmotnost malého balení sadby brambor

Nejvyšší hmotnost rozmnožovacího materiálu v jednom malém balení je 10 kg (bez aditiv).

Oddíl 2

Označování malého balení

Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení sadby brambor kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- označení „Malé balení“ název a adresa dodavatele

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- číslo partie

- triviální a botanický název druhu

- název odrůdy

- kategorie, generace, případně třída

- hmotnost v jednom balení

- velikostní třídění

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“

1) Vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, v platném znění.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 384/2006 Sb.

Požadavky na množitelské porosty a osivo zelenin

Část I

Přehled druhů

Tabulka 1

Český názevLatinský název
ArtyčokCynara cardunculus L.
Bob zahradníVicia faba L. (partim)
BrokoliceBrassica oleracea L.
Celer bulvový
Celer řapíkatý
Apium graveolens L.
Cibule
Echalion
Allium cepa L.
- skupina Cepa
Cibule sečkaAllium fistulosum L.
Čekanka hlávková
Čekanka pro puky
Čekanka průmyslová
Cichorium intybus L.
Černý kořenScorzonera hispanica L.
ČesnekAllium sativum L.
Endivie kadeřaváCichorium endivia L.
Eskariol
Fazol obecný keříčkový
Fazol obecný pnoucí
Phaseolus vulgaris L.
Fazol šarlatovýPhaseolus coccineus L.
FenyklFoeniculum vulgare Mill.
Hrách dřeňový
Hrách kulatosemenný
Hrách cukrový
Pisum sativum L. (partim)
ChilliCapsicum annuum L.
ChřestAsparagus officinalis L.
KadeřávekBrassica oleracea L.
Kapusta hlávkováBrassica oleracea L.
Kapusta růžičkováBrassica oleracea L.
KardaCynara cardunculus L.
KedlubenBrassica oleracea L.
KerblíkAnthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Kozlíček polníčekValerianella locusta (L.) Laterr.
Kukuřice cukrová
Kukuřice pukancová
Zea mays L. (partim)
KvětákBrassica oleracea L.
Lilek vejcoplodýSolanum melongena L.
MangoldBeta vulgaris L.
Meloun cukrovýCucumis melo L.
Meloun vodníCitrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Mrkev
Mrkev krmná
Daucus carota L.
Okurka salátová
Okurka nakládačka
Cucumis sativus L.
PaprikaCapsicum annuum L.
PažitkaAllium schoenoprasum L.
PetrželPetroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill
PórAllium porrum L.
RajčeLycopersicon esculentum Mill.
ReveňRheum rhabarbarum L.
Ředkvička
Ředkev
Raphanus sativus L.
Řepa salátová včetně
Cheltenham beet
Beta vulgaris L.
SalátLactuca sativa L.
ŠalotkaAllium cepa L. - skupina Aggregatum
ŠpenátSpinacia oleracea L.
Tykev obecnáCucurbita pepo L.
Tykev velkoplodáCucurbita maxima Duchesne
VodniceBrassica rapa L.
Zelí hlávkové bíléBrassica oleracea L.
Zelí hlávkové červenéBrassica oleracea L.
Zelí pekingskéBrassica rapa L.
Anýz vonný*)Pimpinella anisum L.
Čtyřboč (špenát novozélandský)*)Telragonia telragonioides (Pallas) Kuntze
Kopr vonný*)Anethum graveolens L.
Koriandr setý*)Coriandrum sativum L.
Majoránka zahradní*)Origanum majorana L.
Pastinák setý*)Pastinaca sativa L.
Řeřicha setá*)Lepidium sativum L.
Tykev fíkolistá*)Cucurbita ficifolia C. Bouché
Zelí čínské*)Brassica chinensis L.

*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může provést pouze u registrovaných odrůd.

Část II

Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a počty generací

Oddíl 1

Povolené kategorie a generace

Tabulka 2

DruhRozmnožovací materiál
předstupňů
Základní
RM
Certifikovaný
RM
Standardní
osivo
SE 1SE 2ECS
Artyčokxxxxx
Bob zahradníxxxxx
Brokolicexxxxx
Celer bulvový
Celer řapíkatý
xxxxx
Cibule Echalionxxxxx
Cibule sečkaxxxxx
Čekanka průmyslováxxxx
Čekanka hlávková
Čekanka pro puky
xxxxx
Černý kořenxxxxx
Česnekxxxxx
Endivie kadeřavá
Eskariol
xxxxx
Fazol obecný keříčkový
Fazol obecný pnoucí
xxxxx
Fazol šarlatovýxxxxx
Fenyklxxxxx
Hrách dřeňový
Hrách kulatosemenný
Hrách cukrový
xxxxx
Chillixxxxx
Chřestxxxxx
Kadeřávekxxxxx
Kapusta hlávkováxxxxx
Kapusta růžičkováxxxxx
Kardaxxxxx
Kedlubenxxxxx
Kerblíkxxxxx
Kozlíček polníčekxxxxx
Kukuřice cukrová
Kukuřice pukancová
xxxxx
Květákxxxxx
Lilek vejcoplodýxxxxx
Mangoldxxxxx
Meloun cukrovýxxxxx
Meloun vodníxxxxx
Mrkev
Mrkev krmná
xxxxx
Okurka salátová
Okurka nakládačka
xxxxx
Paprikaxxxxx
Pažitkaxxxxx
Petrželxxxxx
Pórxxxxx
Rajčexxxxx
Reveňxxxxx
Ředkvička
Ředkev
xxxxx
Řepa salátová včetně
Cheltenham beet
xxxxx
Salátxxxxx
Šalotkaxxxxx
Špenátxxxxx
Tykev obecnáxxxxx
Tykev velkoplodáxxxxx
Vodnicexxxxx
Zelí hlávkové bíléxxxxx
Zelí hlávkové červenéxxxxx
Zelí pekingskéxxxxx
Anýz vonnýxxxxx
Čtyřboč (špenát
novozélandský)
xxxxx
Kopr vonnýxxxxx
Koriandr setýxxxxx
Majoránka zahradníxxxxx
Pastinák setýxxxxx
Řeřicha setáxxxxx
Tykev fíkolistáxxxxx
Zelí čínskéxxxxx

Část III

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů

Oddíl 1

Předplodiny, počet a termíny přehlídek

Tabulka 3.1a

Skupina zelenin,
rod, druh
KategoriePorosty nemohou být zakládány na
pozemcích, na kterých byly
v předcházejícím období pěstovány:
počet rokůpředplodiny
zeleniny rodu BrassicaSE, E, C
včetně linií a hybridů
4rod Brassica
zeleniny čeledi Apiaceae
(okoličnaté)
SE, E, C3čeleď Apiaceae
čekanka, endivieSE, E, C3tentýž nebo jiný druh
rodu Cichorium
hrách a fazolSE, E, C4čeleď Fabaceae
rajčeSE, E, C
včetně linií a hybridů
3rajče
řepa, mangoldSE, E, C5rod Beta
ředkvička, ředkevSE, E, C3rod Raphanus
salát, špenátSE, E, C2tentýž nebo příbuzný
botanický druh
ostatní druhy zeleninSE, E, C
včetně linií a hybridů
1tentýž nebo příbuzný
botanický druh
kořeninové rostlinySE, E, C3tentýž nebo příbuzný
botanický druh

Tabulka 3.1b

Skupina zelenin, rod, druhPrvní přehlídkaDruhá přehlídka
ve fázi
sazečky všech dvouletých druhůtechnologické zralostipo vytřídění sazeček
u kořen.druhů a cibule, po selekci
u brukvovitých
semenice všech dvouletých druhůkvetení
chřest, lilek a rajčetechnologické zralosti
kořeninové rostliny, kozlíček polníček,
řeřicha setá a reveň
technologické zralostikvetení
hrách, fazol, meloun, okurky, paprika
a tykev
kvetenítechnologické zralosti
kukuřice cukrová a pukancovápřed kvetenímkvetení
ostatní jednoleté druhytechnologické zralostikvetení

Oddíl 2

Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů

Tabulka 3.2.1

DruhSE,EC
anýz, fenykl, koriandr500 m300 m
od porostu jiné odrůdy téhož druhu
300 m100 m
od planých rostlin téhož druhu
brokolice, kedluben, kadeřávek,
kapusta, květák, zelí
1000 m600 m
od zdrojů pylu, které by zvláště nebezpečně mohly ovlivnit
uniformitu odrůdy - od jiné variety nebo jiné odrůdy druhu
Brassica oleracea L.
500 m300 m
od ostatních zdrojů pylu rodu Brassica náchylných
k vzájemnému sprášení s pěstovaným druhem
celer a petržel
cibule, echalion, pažitka, pór
(semenice)
500 m300 m
od jiné odrůdy téhož druhu
čekanka, endivie, eskariol1 000 m1 000 m
od jiných druhů nebo poddruhů téhož rodu
600 m300 m
od jiné odrůdy sledovaného druhu
300 m100 m
od plané čekanky
zelí pekingské, vodnice1 000 m600 m
od zdrojů pylu, které by zvláště nebezpečně mohly ovlivnit
uniformitu odrůdy - od sebe navzájem, od jiné odrůdy,
od tuřínu, řepky a řepice
kukuřice cukrová a pukancová500 m 300 m
od jiného prášícího zdroje kukuřice
mrkev (včetně krmné)500 m300 m
od kvetoucího porostu jiné odrůdy mrkve1)
300 m100 m
od mrkve lesní - mrkvouse2)
okurka, meloun, tykev1000 m700m
od jiné formy nebo odrůdy téhož druhu
pastinák500 m300 m
od jiné odrůdy téhož druhu
300 m100 m
od kvetoucího planého pastináku
paprika, chilli500 m300 m
mezi odrůdami pálivými a nepálivými a mezi zeleninovými
a kořeninovými
300 m200 m
od jiné odrůdy
ředkev, ředkvička500 m300m
od jiné odrůdy
300 m100m
od kvetoucí ohnice polní2)
řepa, mangold1 000 m600m
od odrůdy stejného poddruhu patřící k jiné skupině odrůd3)
600 m300 m
od odrůdy stejného poddruhu patřící ke stejné skupině odrůd3)
1 000 m1 000 m
od jakéhokoli zdroje pylu rodu Beta neuvedeného výše
salát500 m300 m
od jiné odrůdy
50 m50 m
od kvetoucí lociky kompasové
špenát1000 m600 m
od jiné odrůdy
hráchizolace k zamezení mechanické příměsi během sklizně: 2 m
ostatní druhy zelenin500 m300 m
od zdrojů pylu, které by zvláště nebezpečně mohly ovlivnit
uniformitu odrůdy
300 m100 m
od ostatních zdrojů pylu náchylných k vzájemnému sprášení
s pěstovaným druhem

1) C - ve vzdálenosti od 250 m se mohou takové rostliny ojediněle vyskytovat.

2) Do 50 m ojediněle, nad 50 m 10 rostlin na 10 m2.

3) Zařazení odrůd mangoldu a řepy salátové do skupin uvádí tabulky 3.2.2 a 3.2.3.

Další požadavky:

- každý množitelský porost zelenin a kořeninových rostlin je po celou dobu vegetace oddělen od sousedních porostů mezerou nejméně 1 m širokou,

- od polovičních vzdáleností, jež jsou uvedeny v tabulce 3.2.1, se mohou ojediněle vyskytovat rostliny, od nichž je stanovena izolace,

- v porostech zelenin a kořeninových rostlin se nesmí vyskytovat plevelné rostliny, od nichž tabulka 3.2.1 stanoví izolační vzdálenost k zamezení nežádoucímu opylení,

- izolační vzdálenosti mohou být nahrazeny technickou izolací dostatečně zabraňující přenosu pylu.

Zařazení odrůd mangoldu a řepy salátové do skupin podle morfologických znaků:

Beta vulgaris L. var. vulgaris, mangold:

Tabulka 3.2.2

SkupinaZnaky
1Bílý řapík a světle zelená listová čepel, bez anthokyanového
zbarvení
2Bílý řapík a středně nebo tmavě zelená listová čepel,
bez anthokyanového zbarvení
3Zelený řapík a středně nebo tmavě zelená listová čepel,
bez anthokyanového zbarvení
4Růžový řapík a středně nebo tmavě zelená listová čepel
5Červený řapík a listová čepel s anthokyanovým zbarvením

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef., řepa salátová:

Tabulka 3.2.3

SkupinaZnaky
1Příčně úzce elipsovitý nebo příčně elipsovitý tvar podélného
řezu bulvy a dužina bulvy červená nebo nachová
2Kruhovitý nebo široce elipsovitý tvar podélného řezu bulvy
a dužina bulvy bílá
3Kruhovitý nebo široce eliptický tvar podélného řezu bulvy
a dužina bulvy žlutá
4Kruhovitý nebo široce elipsovitý tvar podélného řezu bulvy
a dužina bulvy červená nebo nachová
5Úzce oválný tvar podélného řezu bulvy a dužina bulvy červená
nebo nachová
6Úzce trojúhelníkovitý tvar podélného řezu bulvy a dužina
bulvy červená nebo nachová

Oddíl 3

Čistota druhu a čistota odrůdy

1) Porost musí mít dostatečnou odrůdovou čistotu a pravost.

2) Výskyt škodlivých organizmů snižujících následně osivovou hodnotu musí být v co nejnižší míře.

Část IV

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:

- Pozemek pro množitelský porost musí být prost všech volně rostoucích rostlin, které by mohly zapříčinit cizosprášení nebo kontaminovat množené osivo:

chorobami, přenosnými osivem, nebo

svými semeny, těžko odstranitelnými z množeného osiva.

- Musí být zamezeno přenosu půdních patogenú na sklizené osivo.

- Množitelský porost musí být přehlédnut ve vhodné fázi nebo fázích vývoje nejméně jednou.

- Požadavky na izolační vzdálenosti - minimální vzdálenosti od všech zdrojů nežádoucího pylu a chorob přenosných osivem (včetně virových chorob přenosných osivem a divoce rostoucích rostlin, které mohou být zdrojem chorob):

DruhMinimální vzdálenost1) 2)
SE, EC
druhy rodů Beta a Brassica - od zdrojů cizího pylu, který může
způsobit značné zhoršení odrůdy
1 000 m600 m
druhy rodů Beta a Brassica - od ostatních zdrojů cizího pylu
ovlivňujícího odrůdu
500 m300 m
všechny ostatní cizosprašné druhy - od zdrojů cizího pylu, který
může způsobit značné zhoršení odrůdy
500 m300 m
všechny ostatní cizosprašné druhy - od ostatních zdrojů cizího pylu
ovlivňujícího odrůdu
300 m100 m

1) Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení a proti přenosu chorob přenosných osivem.

2) Uvedené vzdálenosti se vztahují na ostatní množitelské porosty a na běžné pěstební porosty kvetoucí ve stejné době jako sledovaný množitelský porost.

- Certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.

- Porost musí mít požadovanou odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu.

- Osivo používané k množení musí být v rámci možností bez škůdců a chorob. Zdravotní stav osiva je kontrolován před setím a v případě potřeby je osivo namořeno.

- Výskyt chorob přenosných osivem musí být v porostu na co nejnižší úrovni.

Část V

Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu

Oddíl 1

Výčet a rozsah zkoušek osiva potřebných ke zjištění vlastností osiva

Tabulka 5.1

DruhZkoušky
čistota osiva v %příměs jiných rostlinných druhůsítové tříděníVlhkostHTS / HMKSklíčivostjednoklíčkovostkonduktivitaStanovení příměsi semen s odlišnou ploidií v % 1)Biochemická zkouška životaschopnostiFluorescenční zkouška -zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdymikroreliéfová zkouška -zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdyelektroforéza - zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdystanovení % hybridnosti vegetační zkouškouzkoušky zdravotního stavuzjišťování přítomnosti živočišných škůdců
Zeleninové druhy#3)x 2)

Vysvětlivky:

■ zkoušky, které jsou povinnou součástí uznávacího řízení

zkouška se neprovádí

x zkoušky prováděné jako součást uznávacího řízení u nemořených osiv

# zkoušku lze provést na žádost dodavatele

1) jen u polyploidních odrůd

2) zkouška zdravotního stavu se provádí u fazolu a salátu

3) platí pro hybridní odrůdy

Oddíl 2

Požadavky na vlastnosti osiva

Tabulka 5.2

Druh 1)Kategorie
osiva
Vlhkost
nejvýše
% 2)
Klíčivost
nejméně
%
Čistota
nejméně
5)%
Příměs semen
jiných
rostlinných
druhů
%
Hmotnost
zkušebního
vzorku
v gramech 4)
1234567
artyčok
karda
SE,E
C,S
10,06596,00,550 (900)
bob zahradníSE,E
C,S
16,08098,00,11000
brokolice,
kadeřávek
SE,E
C,S
10,07597,01,025 (100)
celerSE,E
C,S
13,07097,01,05 (10)
cibule
šalotka
echalion
SE,E
C,S
13,07097,00,525 (80)
cibule sečkaSE,E
C,S
13,06597,00,515 (50)
čekanka
průmyslová
SE,E
C
14,08097,01,050
čekanka
pro puky
čekanka
hlávková
SE,E
C,S
14,06595,01,515 (50)
černý kořenSE,E
C,S
13,07095,01,030 (300)
česnekSE,E
C,S
13,06597,00,520 (-)
endivie
kadeřavá
eskariol
SE,E
C,S
13,06595,01,015 (40)
fazol
obecný
SE,E
C,S
16,07598,00,1700 (1000)
fazol
šarlatový
SE,E
C,S
16,08098,00,11000
fenyklSE,E
C,S
12,07096,01,025 (180)
hráchSE,E
C,S
16,08098,00,1500 (1000)
chřestSE,E
C,S
13,07096,00,5100 (1000)
kapusta,
kedluben,
zelí hlávkové
SE,E
C,S
10,07597,01,025 (100)
zelí pekingskéSE,E
C,S
10,07597,01,020 (70)
kerblíkSE,E
C,S
13,07096,01,020 (60)
kozlíček polníčekSE,E
C,S
13,06595,01,020 (70)
kukuřice
cukrová
a pukancová
SE,E
C,S
14,08598,00,11000
květákSE,E
C,S
10,07097,01,025 (100)
lilek vejcoplodýSE,E
C,S
12,06596,00,520 (150)
mangoldSE,E
C,S
15,07097,00,5100 (500)
meloun vodníSE,E
C,S
13,07598,00,1250 (1000)
meloun cukrovýSE,E
C,S
13,07598,00,1100 (150)
mrkev
včetně krmné
SE,E
C,S
13,06595,01,010 (30)
okurkaSE,E
C,S
13,08098,00,125 (150)
paprika, chilliSE,E
C,S
13,06597,00,540 (150)
pažitkaSE,E
C,S
13,06597,00,515 (30)
petrželSE,E
C,S
13,06597,01,010 (40)
pórSE,E
C,S
13,06597,00,520 (70)
rajčeSE,E
C,S
13,07597,00,520 (15)
reveňSE,E
C,S
13,07097,00,5135 (450)
ředkev,
ředkvička
SE,E
C,S
10,07097,01,050 (300)
řepa salátová
kromě
„Cheltenham“
SE,E
C,S
15,07097,00,5100 (500)
řepa salátová
„Cheltenham “
SE,E
C,S
15,05097,00,5100 (500)
salátSE,E
C,S
13,07595,00,510 (30)
špenátSE,E
C,S
13,07597,01,075 (250)
tykev obecnáSE,E
C,S
13,07598,00,1150 (1000)
tykev
velkoplodá
SE,E
C,S
13,08098,00,1250 (1000)
vodniceSE,E
C,S
10,08097,01,020 (70)
anýz vonný *)SE,E
C,S
13,06598,0
95,0
0,5
1,0
- (70)
čtyřboč (špenát
novozélandský)
SE,E
C,S
13,080 3)99,0
97,0
0,5
1,0
- (1000)
kopr vonný*)SE,E
C,S
13,05597,0
95,0
0,5
1,0
- (40)
koriandr setý*)SE,E
C,S
13,07099,0
97,0
0,5
1,0
- (400)
majoránka
zahradní*)
SE,E
C,S
13,06096,0
93,0
0,5
1,0
- (5)
pastinák setý*)SE,E
C,S
13,07097,0
95,0
0,5
1,0
- (100)
řeřicha setá*)SE,E
C,S
13,08098,0
96,0
0,5
1,0
- (60)
tykev fíkolistá*)SE,E
C,S
13,07598,00,1150
zelí čínské*)SE,E
C,S
13,07598,0
97,0
0,5
1,0
- (70)

*) Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může provést pouze u registrovaných odrůd.

1) U druhů s výskytem hybridních odrůd se hybridnost (min 95 %) stanoví posklizňovou kontrolou provedenou před certifikací osiva s použitím mezinárodně odsouhlasených testů na hybridnost osiva.

2) Vlhkost zelenin se stanovuje pouze na vyžádání.

3) Průměrný počet klíčenců na 100 plodů.

4) V závorkách jsou uvedeny hmotnosti dle ISTA Pravidel, jsou-li odlišné od hmotností ES.

5) Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.

Další požadavky:

- odrůdová čistota a pravost u kategorií certifikovaný rozmnožovací materiál a standardní osivo je následně kontrolována ve vegetačních zkouškách,

- mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.

Oddíl 3

Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů

Tabulka 5.3

PlodinaŠkodlivý organismusKategorieNejvyšší povolený výskyt
Fazol obecnýColletotrichum lindemuthianum (Sace. et
Magn.) Scribn.
Xanthomonas campetris pv. phaseoli (Smith) Dye.
SE, E, C1 % 0 %
SalátBotrytis spp.SE, E, C10 %
Virus salátové mozaikySE, E, C1 %
RajčeClavibacter michiganensis ssp.
michiganensis (Smith) Davis et al.
SE, E, C0 %
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
(Doidge) Dye
SE, E, C0 %

Osivo luskových zelenin nesmí být napadeno následujícími škůdci:

Acanthoscelides obtectus Say

Bruchus affinis Frölich

Bruchus atomarius (Linnaerus)

Bruchus pisorum (Linnaerus)

Bruchus rufimanus Boheman

Část VI

Návěska

Úřední návěska osiva zelenin kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- označení „Pravidla a normy ES“

- název druhu

- název odrůdy

- označení kategorie „rozmnožovací materiál předstupňů“ nebo „šlechtitelský rozmnožovací materiál“

- generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu

- číslo partie

- hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno... (měsíc a rok)“

- označení země výroby

- číslo návěsky

- u fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého pobytu a místo podnikání dodavatele, liší-li se od místa trvalého pobytu; u právnické osoby obchodní firmu a sídlo

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu

Úřední návěska osiva zelenin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky

- označení „Pravidla a normy ES“

- název druhu název odrůdy - u hybridních odrůd nebo inbredních linií:

- pro základní osivo, u něhož hybrid nebo inbrední linie, ke které základní osivo patří, jsou zapsány ve společném katalogu:

název komponentu, pod kterým byl úředně povolen, s odkazem na výslednou odrůdu nebo bez něj, doplněný v případě hybridu nebo množitelské linie, které jsou určeny výhradně k použití jako komponenty pro výsledné odrůdy, slovem „komponent“,

- pro základní osivo v ostatních případech:

název komponentu, ke kterému základní osivo patří a který může být vyznačen kódem, s odkazem na výslednou odrůdu, s uvedením jeho funkce (otcovský nebo mateřský komponent) nebo bez něj a doplněný slovem „komponent“,

- pro certifikované osivo:

název odrůdy, ke které osivo patří, doplněný slovem „hybrid“

- kategorie

- číslo partie

- hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno.. .(měsíc a rok)“

- označení země výroby

- číslo návěsky

- u fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého pobytu a místo podnikání dodavatele, liší-li se od místa trvalého pobytu; u právnické osoby obchodní firmu a sídlo

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu

- přezkoušeno (měsíc rok) v případě, že byla přezkoušena alespoň klíčivost.

Návěska dodavatele nebo nápis na balení osiva zelenin kategorie standardní osivo obsahuje následující údaje:

- označení „Pravidla a normy ES“

- u fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého pobytu a místo podnikání dodavatele, liší-li se od místa trvalého pobytu; u právnické osoby obchodní firmu a sídlo

- hospodářský rok uzavření nebo posledního zkoušení klíčivosti, lze uvést konec hospodářského roku

- název druhu

- název odrůdy

- kategorie

- číslo partie

- hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností

- spotřebovati do (měsíc a rok), lze uvést konec hospodářského roku

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu

Část VII

Malé balení

Oddíl 1

Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva zelenin

Tabulka 7.1

DruhyNejvyšší hmotnost
rozmnožovacího materiálu
(bez aditiv)
v kg
1. luskové zeleniny5,0
2. cibule, echalion, kerblík, chřest, mangold, řepa
salátová, vodnice, meloun vodní, tykev
velkoplodá, tykev obecná, mrkev, ředkev,
ředkvička, černý kořen, špenát, kozlíček polníček
0,5
3. ostatní druhy0,1

Oddíl 2

Označování malého balení

Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva zelenin kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:

- označení „Malé balení“

- označení „Pravidla a normy ES“

- u fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého pobytu a místo podnikání dodavatele, liší-li se od místa trvalého pobytu; u právnické osoby obchodní firmu a sídlo

- hospodářský rok uzavření nebo posledního zkoušení klíčivosti, lze uvést konec hospodářského roku

- název druhu

- název odrůdy

- kategorie

- číslo partie

- hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností s výjimkou malých balení do 500 gramů

- spotřebujte do (měsíc a rok), lze uvést konec hospodářského roku

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu

Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva zelenin kategorie standardní osivo obsahuje následující údaje:

- označení „Malé balení“

- označení „Pravidla a normy ES“

- u fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého pobytu a místo podnikání dodavatele, liší-li se od místa trvalého pobytu; u právnické osoby obchodní firmu a sídlo

- hospodářský rok uzavření nebo posledního zkoušení klíčivosti, lze uvést konec hospodářského roku

- název druhu

- název odrůdy, v případě směsi odrůd označení „směs odrůd“ a názvy a procentické hmotnostní podíly jednotlivých odrůd

- kategorie

- číslo partie

- hmotnost nebo počet semen v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností s výjimkou malých balení do 500 gramů

- spotřebujte do (měsíc a rok), lze uvést konec hospodářského roku

- případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno

- případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 384/2006 Sb.

Vzory formulářů

Vzor formuláře

- žádosti o povolení uvádět do oběhu osivo úředně nezapsané odrůdy

žádosti o povolení uvádět do oběhu osivo úředně nezapsané odrůdy

- žádosti o uznání množitelského porostu žádosti o uznání osiva/sadby

žádosti o uznání množitelského porostu žádosti o uznání osiva/sadby

- žádosti o uznání sadby brambor

žádosti o uznání sadby brambor

- pro záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu

pro záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu

- pro záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu brambor

pro záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu brambor

- pro záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu kukuřice

pro záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu kukuřice

- výrobní evidence osiva (nebo sadby) - (dvojlist)

výrobní evidence osiva (nebo sadby) - (dvojlist)

- skladové karty (oboustranná)

skladové karty (oboustranná)

- pro vedení evidence o výrobě standardního rozmnožovacího materiálu

pro vedení evidence o výrobě standardního rozmnožovacího materiálu

- pro vedení evidence o vyrobené směsi - Míchací protokol směsi

pro vedení evidence o vyrobené směsi - Míchací protokol směsi

- pro ohlášení množství rozmnožovacího materiálu z ekologického zemědělství dostupného na území ČR

pro ohlášení množství rozmnožovacího materiálu z ekologického zemědělství dostupného na území ČR

- pro vedení evidence pro sazenice zeleniny

pro vedení evidence pro sazenice zeleniny

- žádosti o registraci osob

žádosti o registraci osob

- oznámení o zahájení činnosti

oznámení o zahájení činnosti

- oznámení o ukončení činnosti

oznámení o ukončení činnosti

- žádosti o povolení dovozu rozmnožovacího materiálu a sazenic zelenin ze třetích zemí

žádosti o povolení dovozu rozmnožovacího materiálu a sazenic zelenin ze třetích zemí

- oznámení dovozu

oznámení dovozu

- protokolu o přebalení, přenávěskování, úpravě osiva

protokolu o přebalení, přenávěskování, úpravě osiva

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 384/2006 Sb.

Vzory dokladů vydávané Ústavem nebo pověřenou osobou

- Uznávací list na množitelský porost (pro Ústav)

Uznávací list na množitelský porost (pro Ústav)

- Uznávací list na množitelský porost (pro pověřenou osobu)

Uznávací list na množitelský porost (pro pověřenou osobu)

- Uznávací list na osivo (pro Ústav)

Uznávací list na osivo (pro Ústav)

- Uznávací list na osivo (pro pověřenou osobu)

Uznávací list na osivo (pro pověřenou osobu)

- Dvojjazyčný uznávací list na osivo

Dvojjazyčný uznávací list na osivo

- Uznávací list na sadbu

Uznávací list na sadbu

- Dvojjazyčný uznávací list na sadbu Rozhodnutí o neuznání množitelského porostu

Dvojjazyčný uznávací list na sadbu Rozhodnutí o neuznání množitelského porostu

- Rozhodnutí o neuznání osiva

Rozhodnutí o neuznání osiva

- Rozhodnutí o neuznání sadby

Rozhodnutí o neuznání sadby

- Prohlášení o osivu s neukončenou certifikací

Prohlášení o osivu s neukončenou certifikací

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 384/2006 Sb.

Náležitosti čísla množitelského porostu, čísla partie rozmnožovacího materiálu a používané měrné jednotky hmotnosti a plochy pro jednotlivé druhy a způsob přidělení registračního čísla směsi

1. Náležitosti čísla množitelského porostu

Číslo množitelského porostu se tvoří následujícím způsobem:

a) ze čtyřmístného registračního nebo evidenčního čísla dodavatele,

b) z pětimístného pořadového čísla porostu, jehož první číslo je označení regionálního oddělení Ústavu, ve kterém bude podána žádost.

Vzor: 3867- 00657
Registrační
(evidenční)
číslo
dodavatele
Pořadové číslo
porostu
Porost
oddo
RRRRX0001X0200porosty založené z rozmnožovacího materiálu geneticky
modifikovaných odrůd
RRRRX0201X0500porosty založené pro ekologické zemědělství
RRRRX0501X0600porosty založené na základě prohlášení šlechtitele o původu
rozmnožovacího materiálu
RRRRX0601X8000porosty základního a certifikovaného osiva
RRRR90001a dáleporosty standardního osiva (k uznávacímu řízení
se nepřihlašují
)

RRRR - čtyřmístné registrační nebo evidenční číslo dodavatele.

X - číslo regionálního oddělení Ústav, kde bude porost přihlášen. Seznam je každoročně zveřejňován ve věstníku Ústavu.

♦ Použití číselných řad v daném rozmezí je pro žadatele libovolné, popřípadě může být odvislé od dohody s regionálním oddělením Ústavu, kde je žádost podávána. Je nepřípustné použít v kalendářním roce jedno číslo vícekrát.

♦ Množitelské porosty se označují tabulkou s číslem množitelského porostu umístěnou na viditelném místě okraje pozemku po celou dobu vegetace.

2. Náležitosti čísla partie rozmnožovacího materiálu

Číslo partie má pevnou strukturu. Základem je rok sklizně a číslo množitelského porostu (tj. registrační nebo evidenční číslo dodavatele a pořadové číslo porostu). Za lomítkem je pak pořadové číslo vyrobené partie z daného porostu.

Vzor: 6-3867-00657/01

Číslování partií osiva z dovozu, obchodního osiva, egalizovaných osiv, standardního osiva a sazenic zeleniny.

Registrační kód
dodavatele
číselné rozmezítyp osiva
oddo
RRRRX8501X9000čísla partií obchodního osiva, případně partií osiv
jinde neuvedených
RRRRX9001X9500čísla partií osiva z dovozu v kalendářním roce.
RRRRX9501X9999čísla egalizovaných partií osiv, které prošly
uznávacím řízením
RRRR9000195000čísla partií standardních osiv
RRRR95001a dálečísla partií sazenic zelenin

X - číslo regionálního oddělení Ústavu, kde bylo osivo vzorkováno nebo kde je sídlo dovozce, v případě směsí - číslo regionálního oddělení Ústavu, kde je směs registrována. Seznam je každoročně zveřejňován ve věstníku Ústavu.

♦ Uskladněné partie a jejich části se označují partiovými štítky; obdobným způsobem musí být označené i jiné obaly umístěné v prostorách, kde je skladován rozmnožovací materiál.

3. Používané měrné jednotky hmotnosti a plochy pro jednotlivé druhy

Skupina druhůVýměra (počet)Hmotnost (počet)Počet desetinných
míst
zemědělské druhy
(kromě brambor)
sazečky
brambory
hakgha - 0,00
kg - 0,000
t - 0,000
hakg/ks*
hat
zeleninové druhy
sazečky
akg kg - 0,000
akg/ks*
aks
ksg

* počet bude používán k odhadu výnosu

4. Způsob přidělení registračního čísla směsi osiv

Registrační číslo směsi se skládá z

a) označení roku přidělení registračního čísla

b) čtyřmístného registračního nebo evidenčního čísla dodavatele,

c) pětimístného pořadového čísla porostu, jehož první číslo je označení regionálního oddělení Ústavu, ve kterém bude podána žádost.

Vzor: 6 - 3867 - 08199

Ústav přidělí každé ohlášené směsi osiv registrační číslo v rozmezí uvedeném v tabulce. Registrační číslo směsi je základem čísla partie směsi osiv následně vyrobené. Způsob vytvoření čísla partie je popsán v bodě 2.

Registrační kód
dodavatele
číselné rozmezítyp směsi
oddo
RRRRX8001X8200registrační čísla směsí pro zemědělskou výrobu
RRRRX8201X8400registrační čísla směsí pro využití mimo
zemědělskou výrobu
RRRRX8401X8500registrační čísla směsí obilnin, standardních osiv
zeleniny, směsí osiv k ochraně přirozeného
prostředí

X- číslo regionálního oddělení Ústavu, kde bylo osivo vzorkováno nebo kde je sídlo dovozce, v případě směsí - číslo regionálního oddělení Ústavu, kde je směs registrována. Seznam je každoročně zveřejňován ve věstníku Ústavu.

Další požadavky

Při přípravě směsi podle § 12 odst. 2 písm. e) zákona dodavatel

a) přiloží k ohlášení směsi označení lokality, ze které bude proveden sběr osiva (dále jen „luční sběr“) včetně souhlasu místně příslušného orgánu Ochrany přírody,

b) přesně vymezí území, pro které je směs určena a množství směsi,

c) vede v evidenci podle § 11 odst. 3 vyhlášky druhové procentické složení lučního sběru, a to samostatně od druhů a odrůd osiva uznaného.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 384/2006 Sb.

Výčet skladištních škůdců

Český názevVědecký název
Červotoč spížníStegobium paniceum (Linnaeus)
Červotoč tabákovýLasioderma serricorne (Fabriscius)
Čtverorožec obilníGnathocerus cornutus (Fabriscius)
Kornatec nejmenšíLophocateres pusillus (Klug)
Kornatec skladištníTenebroides mauritanicus Linnaeus
KorovníkProstephanus truncatus (Horn)
Korovník obilníRhizopertha dominica (Fabriscius)
KožojedDermestes peruvianus Castelnau
Kožojed obecnýDermestes lardarius (Linnaeus)
Kožojed skvrnitýAttagenus pellio (Linnaeus)
Kožojed šedýDermestes maculatus DeGeer
Kožojed temnýAttagenus unicolor (Brahm)
Lesák rýžovýCryptolestes pusillus (Schönherr)
LesákOryzaephilus mercator (Fauvel)
Lesák bludnýAhasverus advena (Waltl)
Lesák moučnýCryptolestes ferrugineus (Stephens)
Lesák skladištníOryzaephilus surinamensis (Linnaeus)
Lesknáček fíkovýCarpophilus hemipterus (Linnaeus)
Lesknáček obilníCarpophilus dimidiatus (Fabriscius)
Pilous černýSitophilus granarius Linnaeus
Pilous kukuřičnýSitophilus zeamais (Motschulsky)
Pilous rýžovýSitophilus oryzae (Linnaeus)
Potemník evropskýTribolium madens (Charpentier)
Potemník hnědýTribolium casteneum (Herbst)
Potemník moučnýTenebrio molitor (Linnaeus)
Potemník ničivýTribolium destructor (Uyttenboogaart)
Potemník rýžovýLatheticus oryzae Waterhouse
Potemník skladištníTribolium confosum (Jaqudin Du Duval)
Potemník stájovýAlphitobius diaperinus (Panzer)
Rušník obilníTrogoderma granarium (Everts)
Rušník semenovýReesa vespulae (Milliron)
Rušník skladištníTrogoderma variabille Ballion
Vrtavec australskýPtinus tectus Boieldieu
Vrtavec plstnatýNiptus hololeucus (Faldermann)
Vrtavec průsvitnýGibbum psylloides (Czenpinski)
Vrtavec zhoubnýPtinus fur (Linnaeus)
Zrnokaz bobovýBruchus rufimanus (Gyllenhal)
Zrnokaz fazolovýAcanthoscelides obtectus (Say)
Zrnokaz hrachovýBruchus pisorum (Linnaeus)
Palorus ratzeburgi (Wissmann)
Typhaea stercorea (Linnaeus)
Makadlovka obilnáSitotroga cereallela (Olivier)
Makadlovka semenováHofmannophila peudospretella (Stainton)
Makadlovka škrobováEndrosis sarcitrella (Linnaeus)
Mol obilníNemapogon granellus (Linnaeus)
Zavíječ datlovýCadra cautella (Walher)
Zavíječ domácíPyralis farinalis (Linnaeus)
Zavíječ moučnýEphestia kuehniella (Zeller)
Zavíječ paprikovýPlodia interpunctella (Hübner)
Zavíječ rýžovýCorcyra cephalonica (Stainton)
Zavíječ skladištníEphestia elutella (Hübner)
Skladokaz moučný 1)Acarus siro (Linnaeus)
Peříčkovec zhoubný 1)Lepidoglyphus destructor (Schrank)
Roztoč zhoubný 1)Tyrophagus putrescentiae (Linnaeus)

1) Osivo smí obsahovat živé roztoče za předpokladu, že je v osivu zjištěn rovněž roztoč dravý (například Cheyletus eruditus Schrank), a to v poměru ne větším než 100 škodlivých roztočů na jednoho roztoče dravého.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 384/2006 Sb.

Uvádění osiva do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti

1. Druhy, jejichž osivo je možné uvádět do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti a zkoušky, které musí být před uvedením do oběhu provedeny jsou uvedeny v tabulce 1.

V případě použití nemořeného osiva, musí být provedeny i zkoušky zdravotního stavu rozmnožovacího materiálu.

2. Požadavky na vlastnosti osiva

Osivo druhů uvedených v tabulce 1 musí, s výjimkou klíčivosti, splňovat požadavky na vlastnosti stanovené pro tyto druhy v přílohách číslo 1, 2, 3 a 5.

Tabulka 1

DruhZkoušky
čistota osiva v %příměs jiných rostlinných druhůsítové tříděníVlhkostHTS / HMKSklíčivostjednoklíčkovostkonduktivitaStanovení příměsi semen s odlišnou ploidií v % 1)Biochemická zkouška životaschopnostiFluorescenční zkouška - zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdymikroreliéfová zkouška - zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdyelektroforéza - zkoušky pravosti a čistoty druhu, odrůdystanovení % hybridnosti vegetační zkouškouzkoušky zdravotního stavuzjišťování přítomnosti živočišných škůdců
Zemědělské druhy
Ječmen ozimý###
Pšenice ozimá###
Žito ozimé##
Tritikale ozimé###
Řepka ozimá###
Druhy jetelovin a trav vysévaných v roce sklizně##

3 zkoušky, které j sou povinnou součástí uznávacího řízení

8 zkoušky prováděné jako součást uznávacího řízení u nemořených osiv

zkouška se neprovádí

# zkoušku lze provést na žádost dodavatele

□ zkouška se provádí, ale při uvedení do oběhu není dokončena

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 384/2006 Sb.

POŽADOVANÉ VLASTNOSTI SAZENIC ZELENINY

Část 1.

Přehled druhů

Tabulka 1

Český názevLatinský název
ArtyčokCynara scolymus L.
Bob zahradníVicia faba L. (partim)
BrokoliceBrassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.
CelerApium graveolens L.
CibuleAllium cepa L.
Cibule zimní (sečka)Allium fistulosum L.
Čekanka (včetně průmyslové)Cichorium intybus L. (partim)
Černý kořenScorzonera his pani ca L.
ČesnekAllium sativum L.
Endivie (štěrbák)Cichorium endivia L.
Fazol obecnýPhaseolus vulgaris L.
Fazol šarlatovýPhaseolus coccineus L.
FenyklFoeniculum vulgare Miller
Hrách zahradníPisum sativum L.
ChřestAsparagus officinalis L.
KadeřávekBrassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.
Kapusta hlávkováBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda
Kapusta růžičkováBrassica oleracea L. convar. oleracea L. var. gemmifera DC.
KardaCynara cardunculus L.
KedlubenBrassica oleracea L.convar. acephala (DC.)Alef. var. gongylodes.L.
KerblíkAnthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Kozlíček polníčekValerianella locusta (L.) Laterr.
KvětákBrassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.
Lilek vejcoplodýSolanum melongena L.
MangoldBeta vulgaris L.var. vulgaris
Meloun cukrovýCucumis melo L.
Meloun vodníCitrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Mrkev obecnáDaucus carota L.
OkurkaCucumis sativus L.
PaprikaCapsicum annuum L.
PetrželPetroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W.Hill
PórAllium porrum L.
RajčeLycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell
Reveň (rebarbora)Rheum rhaponticum L.
ŘedkevRaphanus sativus L.
Ředkvička setáRaphanus sativus L.
Řepa salátováBeta vulgaris L. var. conditiva Alef.
SalátLactuca sativa L.
ŠalotkaAllium ascalonicum L.
Špenát setýSpinacia oleracea L.
Tykev obecnáCucurbitapepo L.
Tykev velkoplodáCucurbita maxima Duch.
VodniceBrassica rapa L. var. rapa L. Thell
Zelí hlávkové bíléBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.
Zelí hlávkové červenéBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.
Zelí pekingskéBrassica pekinensis (Lour.) Rupr.

Část 2.

Požadované vlastnosti sazenic zeleniny

Sazenice zeleniny musí svými vlastnostmi splňovat požadavky odběratele a být dostatečně narostlé, zdravé a prosté škůdců, vyrovnané, svěží, řádně zakořeněné a s vyváženým poměrem mezi kořeny, stonky a listy.

Část 3.

Kontrola dodržování kritických bodů

Kontrolu kritických bodů výrobního procesu provádí Ústav nebo jím pověřená osoba u dodavatele nejméně jednou ročně; podléhají jí všechny sazenice zeleniny uváděné do oběhu s výjimkou prodeje konečnému spotřebiteli 1).

Ústav nebo pověřená osoba kontroluje:

a) dodržování postupů u všech kritických bodů uvedených v § 15 vyhlášky,

b) spolehlivost metod použitých při výrobě a distribuci,

c) vhodnost těchto metod k věcnému ocenění způsobu výroby a obchodu včetně evidence dokladů,

d) úroveň práce prováděné personálem dodavatele.

1) Vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

Část 4.

Způsob vedení záznamů

Záznamy obsahují informace o

a) vypracování a uplatnění metod dohledu a kontroly,

b) odběru vzorků Ústavem pro laboratorní rozbory a na vegetační zkoušky,

c) prodeji a expedici sadby zeleniny,

d) výskytu všech škodlivých organizmů v areálu pěstírny a o všech opatřeních, která s jejich likvidací byla učiněna.

Část 5.1

Požadavky na množitelské porosty česneku a šalotky

- Minimální časový interval mezi množitelským porostem a jakýmkoli jiným porostem téhož nebo příbuzného druhu je jeden rok.

- U každého množitelského porostu je provedena alespoň jedna přehlídka, a to ve fázi technologické zralosti porostu.

- Každý množitelský porost je po celou dobu vegetace oddělen od sousedních porostů mezerou nejméně 1 m širokou.

Část 5.2

Požadavky na vlastnosti sazečky cibule a šalotky

Tabulka 5.2.1

Nejvyšší povolený obsah (% hmotnosti)
cibulí naklíčených, poškozených a neškodných příměsí celkem10
z toho:
- cibulí napadených suchou nebo mokrou hnilobou3
- cibule napadené škodlivými organismy, které je
zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území
Evropských společenství 1)
nesmí se vyskytovat
cibule jiných odrůd a zřetelně odchylných typů2
cibulí rozvitých a porostlých5
Nejvyšší povolená délka (cm)
délka suché natě 5
délka kořínků3

1) Přílohy číslo 1 a 2 vyhlášky č. 330/2004 Sb., o opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

Další požadavky:

- cibulová sadba (matky) a cibulová sazečka musí být suchá, vyzrálá a v krčku zatažená, zbavená přebytečných slupek a kořínků, délka suché natě maximálně 3 cm.

- příměs jiných odrůd a zřetelně odchylných typů v sadbě určené pro výrobu základního rozmnožovacího materiálu může být maximálně 0 %, v sadbě pro výrobu certifikovaného rozmnožovacího materiálu maximálně 1 %.

Požadavky na velikostní třídění sazečky cibule

Tabulka 5.2.2

Velikostní tříděníTřídění na sítech s podélnými otvory (nejvyšší přípustný podíl
cibulí mimo stanovené rozpětí v % hmotnosti)
malé7 až 15 mm
nejvýše 20% cibulí o velikosti od 15 do 20 mm a pod 7 mm
velké15 až 20 mm
nejvýše 20% cibulí o velikosti od 7 do 15 mm a od 20 do 25 mm
jednotné7 až 20 mm
nejvýše 20% cibulí o velikosti od 20 do 25 mm a pod 7 mm
přičemž podíl cibulí o velikosti 7 až 15 mm minimálně 30% hmotnosti

Část 5.3

Požadavky na vlastnosti sadby česneku

Tabulka 5.3.1

DruhCibule jiných odrůd a
zřetelně odchylných
typů maximálně v %
Cibulí rozvitých
a porostlých
maximálně v %
Délka suché natě
maximálně v cm
Délka kořínků
maximálně v cm
česnek2553

Tabulka 5.3.2

% z počtu cibulí
závadných cibulí celkem10
z toho: - cibulí mechanicky poškozených8
- cibulí poškozených houbovými chorobami6

Požadavky na třídění:

v sadbě česneku můžou být maximálně 3% cibulí podsadbových. Za podsadbové se považují cibule, které mají příčný průměr menší než 3,5 cm u paličáku a 3 cm u nepaličáku.

Část 6.

Požadavky na zdravotní stav sazenic

- sazenice musí být vizuálně prosté škodlivých organismů a příznaků chorob uvedených v tabulce 6

Seznam škodlivých organismů:

Tabulka 6

Rod nebo druhSeznam škodlivých organizmů
Allium
ascalonicum L.
šalotka
Hmyz, roztoči a
Nematody všech
vývojových stadií
- Delia spp.
- Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
- Thysanoptera, zejména však Thrips tabaci
Lindeman
Houby- Botrytis spp.
- Peronospora destructor (Berk.) Fr.
- Sclerotium cepivorum Berk
Viry a virům podobné
organismy
- Všechny, zejména však Onion yellow dwarf virus
Allium cepa L.
cibule
Hmyz, roztoči a- Delia spp.
Nematody všech
vývojových stadií
- Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
- Meloidogyne spp.
- Thysanoptera, zejména však Thrips tabaci Lindeman
Bakterie- Pseudomonas spp.
Houby- Botrytis spp.
- Fusarium oxysporum f. sp. cepae (Hans.) Snyd. et Hans.
- Peronospora destructor (Berk.) Fr.
- Sclerotium cepivorum Berk
Viry a virům podobné
organismy
- Všechny, zejména však Onion yellow dwarf virus
Allium fistulosum L.
cibule zimní (sečka)
Hmyz, roztoči a
Nematody všech
vývojových stadií
- Delia spp.
- Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
- Thysanoptera, zejména však Thrips tabaci Lindeman
Houby- Sclerotium cepivorum Berk
Viry a virům podobné
organismy
- Všechny
Allium porrum L.
pór
Hmyz, roztoči a
Nematody všech
vývojových stadií
- Delia spp.
- Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
- Thysanoptera
Bakterie- Pseudomonas spp.
Houby- Alternariaporri (Eli.) Cif.
- Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sace.
- Phytophthora porri Foister
- Sclerotium cepivorum Berk.
Viry a virům podobné
organismy
- Všechny, zejména však Leek yellow stripe virus
Allium sativum L.
česnek
Hmyz, roztoči a
Nematody všech
vývojových stadií
- Aceria tulipae (Keifer)
- Delia spp.
- Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
- Thysanoptera
Bakterie- Pseudomonas fluorescens Migula
Houby- Sclerotium cepivorum Berk.
Viry a virům podobné
organismy
- Všechny, zejména však Onion yellow dwarf virus
Apium graveolens L.
celer
Hmyz, roztoči a
Nematody všech
vývojových stadií
- Euleia heraclei (Linnaeus)
- Lygus spp.
- Psila rosae Fabricius
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis
Pergande a Thrips tabaci Lindeman
Bakterie- Erwinia carotovora subsp. Carotovora (Jones) Bergey et al.
- Pseudomonas syringae pv. apii (Jagger) Young, Dye & Wilkie
Houby- Fusarium oxysporum f. ssp. apii W.C.Snyder & H.N.Hansen
- Phoma apiicola Kleb.
- Pythium spp. Pringsh.
- Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
- Septoria apiicola Speg.
Viry a virům podobné organismy- Všechny, zejména však Celery mosaic virus a
Cucumber mosaic virus
Asparagus officinalis L.
chřest
Hmyz, roztoči a
Nematody všech
vývojových stadií
- Brachcyorynella asparagi (Mordvilleo)
- Parahypopta caestrum (Hübner)
- Platyparea poeciloptera Schrank
Houby- Fusarium spp.
- Rhizoctonia crocorum (Pers.:Fr.) Dc.
Viry a virům podobné
organismy
- Všechny
Beta vulgaris L.
řepa salátová, mangold
Hmyz, roztoči a
Nematody všech
vývojových stadií
- Pegomyia betae Frank
Houby- Phoma betae Frank
Viry a virům podobné
organismy
- Všechny, zejména však Beet necrotic yellow vein
virus
Brassica oleracea L.
brokolice, kadeřávek,
kapusta hlávková,
kapusta růžičková,
kedluben, květák,
zelí hlávkové bílé,
zelí hlávkové
červené
Hmyz, roztoči a
Nematody všech
vývojových stadií
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Heterodera spp.
- Lepidoptera, zejména však Pieris brassicae
(Linnaeus)
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis
Pergande
Bakterie- Pseudomonas syringae pv. Maculicola
(/Mc Culloch) Youmg. Dye & Wilkie
- Xanthomonas campestris pv. campestris
(Pammel) Dowson
Houby- Alternaria brassicae (Berk.) Sace.
- Mycosphaerella spp.
- Phoma lingam (Tode:Fr.) Desm.
- Plasmodiophora brassicae Wor.
- Pythium spp.
- Rhizoctonia solani Kühn
Viry a virům podobné
organismy
- Všechny, zejména však Cauliflower mosaic
virus, Tospovirus a Turnip mosaic virus
Brassica pekinensis
(Lour.) Rupr.
zelí pekingské
Hmyz, roztoči a
Nematody všech
vývojových stadií
- Aphididae
- Lepidoptera, zejména však Pieris brassicae
(Linnaeus)
Bakterie- Erwinia carotovora (Jones) Bergey et al.
- Xanthomonas campestris pv. campestris
(Pammel) Dowson
Houby- Alternaria brassicae (Berk.) Sace.
- Botrytis cinerea Pers.: Fr.
- Mycosphaerella spp.
- Phoma lingam (Tode:Fr.) Desm.
- Plasmodiophora brassicae Wor.
- Sclerotinia spp. Fuck.
Viry a virům podobné
organismy
- Všechny, zejména však tospoviry
Capsicum annuum L.
paprika
Hmyz, roztoči a
Nematody všech
vývojových stadií
- Aleyrodidae
- Leptinotarsa decemlineata Say
- Ostrinia nubilalis (Hübner)
- Phthorimaea operculella (Boyd)
- Tetranychidae
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella occidentalis Pergande
Houby- Leveillula taurica (Lév.) Arnand
- Pyrenochaeta lycopersic Gerlach, Schneider et
Gerlach
- Pythium spp.
- Phytophthora capsici Leonian
- Verticillium albo-atrum Reinke et Berth.
- Verticillium dahliae Kleb.
Viry a virům podobné
organismy
- Všechny, zejména však Cucumber mosaic virus,
Tomato mosaic virus, Pepper mild mottle a
Tobacco mosaic virus
Cichorium endivia L.
endivie (štěrbák)
Hmyz, roztoči
a Nematody všech
vývojových stadií
- Aphididae
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis
Pergande
Houby- Botrytis cinerea Pers.:Fr.
- Erysiphe cichoriacearum DC. ex Mérat
- Sclerotinia spp. Fuck.
Viry a virům podobné
organismy
- Všechny, zejména však Beet western yellow
virus a Lettuce mosaic virus
Cichorium intybus L.
čekanka (včetně
průmyslové)
Hmyz, roztoči a
Nematody všech
vývojových stadií
- Aphididae
- Napomyza cichorii Spencer
- Apion assimile Kirby
Bakterie- Erwinia carotovora (Jones) Bergly et al.
- Erwinia chrysanthemi Burkholder, MC Fadden &
Dimoek
- Pseudomonas marginalis (Brown) Stevens
Houby- Phoma exigua Desm. var. exiqua Boer.
- Phytophthora erythroseptica Pethybr.
- Pythium spp. Pringsh.
- Sclerothinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
Citrullus lanatus
(Thunb.) Matsum. et
Nakai
meloun vodní
Hmyz, roztoči a
Nematody všech
vývojových stadií
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Meloidogyne spp.
- Polyphagotarsonemus latus (Banks)
- Tetranychus spp.
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis
Pergande
Houby- Colletotrichum lagenarium (Pass.) Eli. et Halsted
Viry a virům podobné
organismy
- Všechny, zejména však Watermelon mosaic
virus 2
Cucumis mělo L.
meloun cukrový
Hmyz, roztoči a
Nematody všech
vývojových stadií
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Meloidogyne spp.
- Polyphagotarsonemus latus (Banks)
- Tetranychus spp.
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis
Pergande
Bakterie- Pseudomonas syringae pv. Lachrymans (Smith &
Bryan) Young, Dye & Wilkie
Houby- Colletotrichum lagenarium (Pass.) Eli. et Halsted
- Fusarium spp. Link
- Pythium spp. Pringsh.
- Sphaerotheca fuliginea (Schlecht et Fr.) Pollaci
- Verticillium spp. Ness
Viry a virům podobné
organismy
- Všechny, zejména však Cucumber green mottle
virus, Cucumber mosaic virus a Squash mosaic
virus
Cucumis sativus L.
okurka
Hmyz, roztoči a
Nematody všech
vývojových stadií
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Delia platura (Meigen)
- Meloidogyne spp.
- Polyphagotarsonemus latus (Banks)
- Tetranychus spp.
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis
Pergande
Bakterie- Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Smith &
Bryan) Young, Dye & Wilkie
Houby- Fusarium spp. Link
- Phytophora spp. De Bary
- Pseudoperonospora cubensis (Berk. M.A.Curtis)
- Pythium spp. Pringsh
- Rhizoctonia spp. DC.
- Sphaerotheca fuliginea (Schlecht et Fr.) Pollaci
- Verticillium spp. Ness
Viry a virům podobné
organismy
- Všechny
Cucurbita maxima
Duch.
tykev velkoplodá
Hmyz, roztoči a
Nematody všech
vývojových stadií
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Meloidogyne spp.
- Polyphagotarsonemus latus (Banks)
- Tetranychus spp.
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis
Pergande
Viry a virům podobné
organismy
- Všechny
Cucurbita pepo L. tykev obecnáHmyz, roztoči a
Nematody všech
vývojových stadií
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Meloidogyne spp.
- Polyphagotarsonemus latus (Banks)
- Tetranychus spp.
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis
Pergande
Bakterie- Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Smith &
Bryan) Young, Dye & Wilkie
Houby- Fusarium spp. Link
- Sphaerotheca fuliginea (Schlecht et Fr.) Pollaci
- Verticillium spp.
Viry a virům podobné
organismy
- Všechny, zejména však Cucumber mosaic virus,
Squash mosaic virus, Zucchini yellow mosaic
virus a tospoviry
Cynara cardunculus L.
a Cynara
scolymus L.
karda a artyčok
Hmyz, roztoči a
Nematody všech
vývojových stadií
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Thysanoptera
Houby- Bremia lactucae Reg.
- Leveillula taurica f. ssp. cynara
- Pythium spp. Pringsh.
- Rhizoctonia solani Kühn
- Sclerotium rolfsii Sace.
- Sclerotinia sclerotiorum (Llib) de Bary
- Verticillium dahliae Kleb.
Viry a virům podobné
organismy
- Všechny
Foeniculum vulgare
Miller
fenykl
Hmyz, roztoči a
Nematody všech
vývojových stadií
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Thysanoptera
Bakterie- Erwinia carotovora subsp. carotovora (Jones)
Bergey et al.
- Pseudomonas marginalis pv. marginalis (Brown)
Stevens
Houby- Cercospora foeniculi Magn.
- Phytophthora syringae (Kleb.) Kleb.
- Sclerotinia spp.
Viry a virům podobné
organismy
- Celery mosaic virus
Lactuca sativa L.
salát
Hmyz, roztoči a
Nematody všech
vývojových stadií
- Aphididae
- Meloidogyne spp.
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis
Pergande
Houby- Botrytis cinerea Pers.:Fr.
- Bremia lactucae Reg.
- Pythium spp.
Viry a virům podobné
organismy
- Všechny, zejména však Lettuce big vein, Lettuce mosaic
virus a Lettuce ring neerosis
Lycopersicon
lycopersicum
(L.)
Karst. ex Farwell
rajče
Hmyz, roztoči a
Nematody všech
vývojových stadií
- Aphididae
- Aleyrodidae
- Hauptidia maroccana
- Meloidogyne spp.
- Tetranychus spp.
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis
Pergande
- Aculops lycopersici (Tryon)
Bakterie- Pseudomonas syringae pv. tomato (Okabe) Yong, Drye & Wilkie
Houby- Alternaria solani Sorauer
- Cladosporium fulvum Cooke
- Colletotrichum coccoides (Wallr.) Hughes
- Didymella lycopersici Kleb
- Fusarium oxysporum Slecht: Fr.
- Leveillula taurica (Lév) Arrand
- Phytophthora nicotianae van Breda de Haan
- Pyrenochaeta lycopersici Gerlach, Schneider et
Gerlach
- Pythium spp.
- Rhizoctonia solani Kühn
- Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
- Verticillium spp.
Viry a virům podobné
organismy
- Všechny, zejména však Cucumber mosaic virus,
Potato virus X, Potato virus Y, Tobacco mosaic
virus, Tomato mosaic virus a Tomato yellow leaf
curi virus
Rheum spp.
(reveň - rebarbora)
Bakterie- Agrobacterium tumefaciens Smith & Townsend)
Com
- Erwinia rhapontici (Miliard) Burkholder
Houby- Armillariella mellea (Vahl. ex Fr.) Kumm.
- Verticillium spp.
Viry a virům podobné
organismy
- Všechny, zejména však Arabis mosaic virus a
Turnip mosaic virus
Solanum melongena L.
lilek vejcoplodý
Hmyz, roztoči a
Nematody všech
vývojových stadií
- Aleyrodidae
- Aphididae
- Hemitarsonemus latus
- Leptinotarsa decemlineata Say
- Meloidogyne spp.
- Tetranychidae
- Thysanoptera, zejména však Frankliniella
occidentalis
Pergande
Houby- Fusarium spp.
- Leveillula taurica f. ssp. cynara
- Rhizoctonia solani Kühn
- Pythium spp.
- Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
- Verticillium spp.
Viry a virům podobné
organismy
- Všechny, zejména však Cucumber mosaic virus,
Eggplant mosaic virus, Potato virus Y a Tobacco
mosaic virus

- škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropských společenství 1) se nesmí vyskytovat

- sazenice, které při sklizni vykazují viditelné příznaky napadení, musí být vhodným způsobem ošetřeny nebo zlikvidovány, chemický přípravek, kterým byly sazenice ošetřeny, se uvede na návěsce nebo na průvodním dokladu.

1) Příloha č. 1 a 2 vyhlášky č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 384/2006 Sb.

Požadavky na prostory a zařízení laboratoří pověřených osob

Část I

Požadavky na prostory laboratoří pověřených osob

Předpokladem zkušební činnosti jsou kromě odpoví dají čího technického vybavení i vhodné prostory:

- analytická laboratoř: dostatečně prostorná, aby nedocházelo k nežádoucímu vzájemnému promíchání vzorků osiv.

Rozhodujícím kritériem jsou optimální a konstantní světelné podmínky.

V analytické laboratoři je možné přijímat laboratorní vzorky a připravovat vzorky zkušební, pokud pro tyto účely pracoviště nedisponuje samostatnými prostory. Rovněž je zde možné provádět stanovení velikostního třídění a hmotnosti tisíce semen, případně nasazování semen na zkoušku klíčivosti a posuzování klíčních rostlin.

- prostor pro klíčení semen: nejvhodnější je prostor orientovaný na sever, který je prvotním předpokladem pro zajištění rovnoměrných tepelných podmínek. Z důvodu zajištění co nejvyšší reprodukovatelnosti stanovení a objektivity výsledků zkoušek má být tento prostor klimatizován. V průběhu provádění zkoušek musí být zajištěn monitoring teploty.

- laboratoř vlhkosti: vzhledem ke specifickým tepelným podmínkám při stanovení vlhkosti osiva (teplota 103 °C a 130 °C) by tento prostor měl být oddělen od ostatních zkušebních prostor, aby bylo možné zajistit přiměřenou hygienu práce při provádění zkoušky čistoty osiva a z důvodu eliminace nežádoucího ovlivnění teploty při klíčení osiva.

- sklad vzorků osiv: samostatně uzamykatelný suchý prostor s teplotou neklesající pod +5 °C v zimním období a nepřesahující +20 °C v letním období

- fytopatologická laboratoř: z důvodu nežádoucí kontaminace lůžek škodlivými organismy (plísně, bakterie) by měla být oddělena od prostor vymezených pro stanovení klíčivosti. Vlastní fytopatologická laboratoř by měla být tvořena minimálně dvěma oddělenými prostory:

- sterilní prostor pro sterilizaci Petriho misek , přípravu živných půd a nasazování semen na kultivační média.

- prostor s termostaty určený pro kultivaci a posuzování škodlivých organismů, pro likvidaci médií a mytí laboratorního skla.

Oba prostory mají být vybaveny zařízením ke sterilizaci vzduchu (germicidní lampa)

Část II

Požadavky na zařízení laboratoří pověřených osob

skupina plodin:zkouška:přístrojové vybavení:
dělidloanalytické váhySteineckerovo prosévadlosušárnalupa 6× zvětšující (případně stereomikroskop)prosvěcovací lupakřemíková lampachladící boxklíčidlo *odstředivkalaminární boxsterilizační sušárnaautoklávgermicidní lampatermostatmikroskop
obilninypříprava zkušebního vzorku
velikostní třídění
vlhkost
čistota osiva v %1)
příměs jiných rostlinných druhů1)
klíčivost
výskyt chorob
identifikace živočišných škůdců
trávypříprava zkušebního vzorku
vlhkost
čistota osiva v %
příměs jiných rostlinných druhů
klíčivost
identifikace živočišných škůdců
luskovinypříprava zkušebního vzorku
vlhkost
čistota osiva v % 2)
příměs jiných rostlinných druhů 2)
klíčivost
výskyt chorob
identifikace živočišných škůdců
jetelovinypříprava zkušebního vzorku
vlhkost
čistota osiva v %
příměs jiných rostlinných druhů
klíčivost
identifikace živočišných škůdců
jiné krmné plodinypříprava zkušebního vzorku
vlhkost
čistota osiva v %
příměs jiných rostlinných druhů
klíčivost
identifikace živočišných škůdců
olejniny a přadné rostlinypříprava zkušebního vzorku
vlhkost
čistota osiva v %
příměs jiných rostlinných druhů
klíčivost
výskyt chorob
identifikace živočišných škůdců
jiné okopaniny (řepy)příprava zkušebního vzorku
vlhkost
čistota osiva v %
příměs jiných rostlinných druhů
klíčivost
jednoklíčkovost
výskyt chorob
identifikace živočišných škůdců
stanovení stupně ploidie
zeleninové druhypříprava zkušebního vzorku
vlhkost
čistota osiva v %
příměs jiných rostlinných druhů
klíčivost
výskyt chorob
identifikace živočišných škůdců

1) pro identifikaci jinobarevných semen u ovsa

2) pro identifikaci hořkých semen u lupiny a pro rozlišení hrachu setého a pelušky

* klíčidlem se rozumí Jacobsenovo klíčidlo, růstová komora případně jiný klimatizovaný prostor umožňující stanovení klíčivosti za přesně definovaných podmínek, které jsou po celou dobu klíčení monitorovány

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 384/2006 Sb.

Podrobnosti provádění dílčích zkušebních úkonů na základě smlouvy uzavřené s Ústavem

1. Podání žádosti o uzavření smlouvy k provádění dílčích zkušebních úkonů

Uchazeč o uzavření smlouvy podá žádost vyplněnou na formuláři uvedeném v příloze a doloží doklady o splnění kvalifikačních předpokladů. V žádosti uchazeč uvede i popis technické způsobilosti pro výkon požadované činnosti. Uchazeč o uzavření smlouvy musí kromě uvedených skutečností splnit i požadavky podle zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zaškolení

Zaškolování probíhá podle plánu, který stanoví Ústav. Doba zaškolování je minimálně 1 měsíc a v jejím průběhu je možné ji prodloužit. Zaškolování se skládá zčásti teoretické a praktické. Zaškolování je ukončeno testem a pokud uchazeč uspěje v teoretické i praktické zkoušce, je s ním uzavřena smlouva.

Plán zaškolení

1. Část teoretická:

Dokonalé seznámení uchazeče s platnými právními předpisy relevantními pro danou oblast, plán stanoví výčet předpisů.

2. Část praktická:

Popis praktického proškolení.

3. Složení zkoušky:

- teoretická

- praktická

3. Uzavření smlouvy

Po zaškolení teoretickém i praktickém a úspěšném vykonání testů uzavře Ústav smlouvu k provádění k provádění dílčích úkonů při uznávacím řízení.

4. Další proškolování

probíhá pravidelně nebo 1 x za dva roky a vždy je zakončeno vědomostními testy. S vyhodnocením testů jsou všichni účastníci seznámeni.

5. Kontrola

Ústav provádí nad všemi úkony úřední dozor a část prováděných úkonů podléhá následné kontrole, a to vlastními zkouškami provedenými v Ústavu.

6. Odejmutí pověření

Zjistí-li Ústav nedostatky v prováděných úkonech, upozorní příslušnou pověřenou osobu na odchylky, o zjištění vyhotoví zápis a navrhne další opatření včetně zvýšení následné kontroly.

V případě opětovného vážného pochybení, které by vedlo k poškození odběratele osiva nebo dodavatele Ústav od smlouvy odstoupí.

7. Opětovné uzavření smlouvy

Pověřená osoba, u které bylo odstoupeno od smlouvy k provádění dílčích zkušebních úkonů, musí absolvovat nové proškolení (dle postupu zaškolení uchazečů) a úspěšně složit test. Dále Ústav provede 20 kontrolních rozborů sadby současně s pověřenou osobou. V případě nejméně 95% shodnosti může být smlouva opětovně uzavřena podle § 17 odst. 11 zákona. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je pověřená osoba povinna vrátit razítko.

Žádost o uzavření smlouvy

Žádost o uzavření smlouvy

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 384/2006 Sb.

Podrobnosti provádění přehlídek množitelských porostů pověřenými osobami a vydávání dokladů na tyto porosty, včetně způsobu provádění úředního dozoru a následné kontroly

I. Pověření

Osoby - přehližitelé

Přehlídky množitelských porostů mohou provádět pouze přehližitelé, obeznámení se správným technologickým postupem v souladu se zákonem 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 206/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení, a dalšími platnými právními předpisy, souvisejícími s problematikou certifikace osiva. Tito přehližitelé získají rovněž oprávnění k vydávání uznávacích listů na množitelské porosty.

Podání žádosti o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání dokladů

Uchazeč o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání dokladů podá žádost vyplněnou na formuláři uvedeném v této příloze a předloží úředně ověřený doklad o splnění kvalifikačních předpokladů podle § 17 odst. 8 zákona. V žádosti uchazeč uvede i popis technické způsobilosti pro výkon požadované činnosti.

Proškolení a pověření přehližitelů

Zaškolení uchazečů o pověření

Zaškolování se skládá z části teoretické a praktické a trvá nejméně 1 měsíc. Praktické zaškolování probíhá v období vegetace nejprve na pracovišti Ústavu a později přímo v množitelských porostech. Zaškolování je ukončeno testem a pokud uchazeč uspěje v teoretické i praktické zkoušce, je mu uděleno pověření.

Plán zaškolení:

1. Část teoretická:

dokonalé seznámení nového přehližitelé s platnými právními předpisy:

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiv sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) (dále jen „zákon") a prováděcí předpisy,

Věstník MZe - Zkoušení osiva a sadby.

2. Část praktická:

kontrola záznamu o přehlídce množitelského porostu (úplnost údajů),

kontrola předplodin,

vlastní provedení přehlídky množitelského porostu a provedení zápisu zjištění do formuláře,

konečné vyhodnocení stavu množitelského porostu (po poslední přehlídce),

rozdělení záznamů o přehlídce - uznané a neuznané,

postup u neuznaných porostů,

kontrola podkladů pro vydání Uznávacího listu (dále jen UL),

vlastní vyplnění a tisk UL,

kontrola správnosti UL,

podpis a příprava k odeslání UL.

3. Složení zkoušky:

- teoretická

- praktická

Udělení pověření:

Po zaškolení teoretickém i praktickém a úspěšném vykonání testů udělí Ustav pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání dokladů.

Další proškolování:

probíhá pravidelně 1x ročně v rámci školení přehlížitelů a vždy je zakončeno vědomostními testy. S vyhodnocením testů jsou všichni pověření přehližitelé seznámeni. V případě neúspěšného vykonání testuje přehližitel Ústavem opětovně proškolen teoreticky i prakticky a musí znovu vykonat test, a to nejpozději do 3 měsíců. Po tuto dobu je pověření pozastaveno a odňat doklad a razítko. Po úspěšném vykonání testuje povolení obnoveno. Kromě výše uvedeného pravidelného školení se mohou jednotlivci zúčastnit krátkodobých stáží v Ústavu.

II. Úřední dozor a následná kontrola

Úřední dozor

Úředním dozorem se rozumí soubor všech kontrolních opatření prováděných Ústavem v celém procesu uznávání množitelských porostů, tj. kontrola dodržování správného postupu přehlížení. Úřednímu dozoru prováděnému Ústavem podléhá minimálně 5% množitelských porostů.

Následná kontrola

K následné kontrole odrůdové pravosti a čistoty se odebírají vzorky osiva současně se vzorkem k uznávacímu řízení. Vzorky se zkouší buď laboratorně nebo ve vegetačních zkouškách, pokud nelze odrůdovou pravost a čistotou laboratorně ověřit. V případě, že osivo nesplňuje požadavky na odrůdovou pravost a čistotu není uznáno. Prokáže-li se tato skutečnost následnou vegetační zkouškou, není uznán množitelský porost, byl-li z tohoto osiva založen. Následné kontrole podléhá minimálně 5% množitelských porostů přehlížených pověřenými přehlížiteli.

Následná kontrola vydaných dokladů

Kontrolu správnosti vydaných UL provádí Ústav podle kopií zasílaných pověřenými osobami. Každá osoba pověřená k vydávání dokladů bude kontrolována průběžně, výše kontroly bude minimálně 5 % vydaných dokladů.

III. Odejmutí pověření

Zjistí-li Ústav nedostatky v technologickém postupu provádění přehlídek množitelských porostů, upozorní příslušného přehližitelé na odchylky od správné metodiky a o zjištění vyhotoví zápis. Přehližitel je povinen podstoupit zvýšený úřední dozor. V případě opětovného vážného pochybení, které by vedlo k poškození množitele nebo dodavatele je mu odebráno pověření a je vyškrtnut ze seznamu přehližitelů.

Za chyby v technologickém postupu se považuje:

neprovedená nebo neúplně či špatně provedená kontrola předplodin,

neprovedená kontrola mechanické a prostorové izolace množitelského porostu,

špatně provedené hodnocení množitelského porostu, nedodržení postupu přehlížení,

nezaslání podkladů k vydání rozhodnutí o neuznání množitelského porostu, nebo opoždění,

nevydání dokladu o uznání množitelského porostu.

Přehližitel, kterému bylo odebráno pověření ke vzorkování, musí vrátit průkaz, razítko. O nové pověření může požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku a musí absolvovat nové proškolení (dle postupu zaškolení nových přehližitelů) a úspěšně složit test. Dále je prvních 10 množitelských porostů hodnoceno současně přehližitelem Ústavu.

IV. Přehlížení množitelských porostů - pracovní postup

Postup práce dodavatele

- vyplnění žádosti s vyznačením osoby, která provede přehlídku množitelského porostu (pouze ze seznamu osob vedených Ústavem)

- podání žádosti Ústavu.

Postup práce Ústavu

- Ústav zaeviduje přijaté žádosti, zkontroluje jejich věcnou správnost a provede kontrolu údajů, zejména kontrolu původu osiva použitého k založení množitelského porostu,

- pokud jsou shledány závady, Ústav vyzve dodavatele k doplnění žádosti a stanoví přiměřenou lhůtu,

- je-li žádost bez závad nebo po jejím doplnění, Ústav vytiskne záznam o provedení přehlídky množitelského porostu a předá jej pověřené osobě k dalšímu řízení,

- po provedení přehlídky (popřípadě přehlídek) Ústav eviduje originál záznamu o provedení přehlídky a kopie zaslaných Uznávacích listů, popřípadě vydá rozhodnutí o neuznání množitelského porostu,

Postup práce pověřené osoby k provádění přehlídek množitelských porostů

- přehližitel převezme osvědčení a zkontroluje jejich úplnost,

- přehližitel provede přehlídku (popř. přehlídky) množitelského porostu, při které hodnotí všechny vlastnosti uvedené v § 6 odst. 2 této vyhlášky,

- přehližitel provede závěrečné vyhodnocení, zdaje porost uznán nebo uznán,

- v případě neuznání odešle vyplněný a podepsaný originál záznamu o provedení přehlídky neprodleně do Ústavu, který vydá rozhodnutí o neuznání,

- je-li porost uznán, vydá uznávací list a zašle Ústavu originály záznamu o provedení přehlídky a kopie vydaných Uznávacích listů.

Postup práce při vydávání uznávacího listu

Zásady:

(1) UL může vydat pověřená osoba pouze za předpokladu, že

- porost byl přehlížen v souladu s vyhláškou 206/2004 Sb.

- porost má vlastnosti stanovené zákonem a prováděcím předpisem

(2) UL bude vydáván na schváleném formuláři

(3) UL budou vyplněny na počítači, každý bude opatřen razítkem a podpisem pověřené osoby.

(4) UL budou číslovány stejným způsobem jako v ÚKZÚZ, tj. číslo regionu, kde má sídlo pověřená osoba - čísla dodavatele - čísla porostu / U / rok uznávacího řízení.

(5) Doklady na množitelské porosty, které nemají vlastnosti stanovené zákonem a prováděcím předpisem, vydává pouze Ústav. V takovém případě předá pověřená osoba veškeré podklady místně příslušnému oddělení osiva a sadby k vydání rozhodnutí o neuznání.

Postup práce:

- pověřená osoba před vydáním UL provede kontrolu všech podkladů,

- pokud jsou výsledky vyhovující vydá pověřená osoba UL, opatří ho podpisem a razítkem,

- originál UL obdrží dodavatel, kopii zašle do Ústavu k založení a evidenci.

Žádost o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání dokladů na množitelské porosty

Žádost o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání dokladů na množitelské porosty

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 384/2006 Sb.

Podrobnosti provádění odběru vzorků pověřenými osobami, včetně způsobu provádění úředního dozoru a následné kontroly

I. Pověření

Osoby - vzorkovatelé

Odběr vzorků osiv mohou provádět pouze úřední vzorkovatelé, obeznámení se správným technologickým postupem vzorkování v souladu se zákonem 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 206/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a dalšími platnými právními předpisy, souvisejícími s problematikou vzorkování osiva.

Podání žádosti o pověření ke vzorkování

Uchazeč o pověření ke vzorkování podá žádost vyplněnou na formuláři uvedeném v této příloze a předloží úředně ověřený doklad o splnění kvalifikačních předpokladů podle § 17 odst. 8 zákona. V žádosti uchazeč uvede i popis technické způsobilosti pro výkon požadované činnosti.

Proškolení a pověření vzorkovatelů

Zaškolení uchazečů o pověření

Zaškolování pro odběr vzorků probíhá podle plánu zaškolování, který stanoví Ustav. Doba zaškolování je minimálně 1 měsíc a v průběhu zaškolování je možné ji prodloužit. Zaškolování je ukončeno teoretickým testem a vyhodnocením srovnávacích zkoušek odběrů novým vzorkovatelem a kontrolních odběrů vzorků Ústavem. Pokud nový vzorkovatel uspěje v teoretické i praktické zkoušce, je mu uděleno pověření.

Plán zaškolení:

Plán zaškolení musí obsahovat minimálně:

1. Část teoretická:

dokonalé seznámení nového vzorkovatelé s platnými právními předpisy:

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) a prováděcí předpisy,

Věstník MZe - Zkoušení osiva a sadby.

2. Část praktická:

praktický postup při odběru vzorku:

kontrola všech předepsaných dokladů,

vlastní vzorkování - četnost odběru dílčích vzorků, způsob odběru, kontrola homogenity, kontrola adjustace atd.,

příprava laboratorního vzorku,

uzavření a označení vzorkovnice, označení průvodního dokladu.

3. Složení zkoušky:

- teoretická

- praktická

Plán zaškolování stanovil:

Zaškolování ke vzorkování vedl:

Udělení pověření:

Po zaškolení teoretickém i praktickém a úspěšném vykonání testů vydá Ústav pověření pro odběr vzorků pro účely zkoušení a uznávání osiva a současně stanoví i výši následné kontroly. S dokladem o pověření je rovněž v rámci uznávacího řízení přiděleno razítko a průkaz pověřené osoby.

Další proškolování a spolupráce s pověřenými osobami

Další proškolování probíhá pravidelně 1× ročně v trvání 1-3 dnů a vždy je zakončeno praktickými nebo vědomostními testy. S jejich vyhodnocením jsou vzorkovatelé seznámeni. V případě neúspěšného vykonání testuje vzorkovatel Ústavem opětovně proškolen teoreticky i prakticky a musí znovu vykonat test, a to nejpozději do 3 měsíců. Po tuto dobu je pověření pozastaveno a odňat doklad a razítko. Po úspěšném vykonání testuje povolení obnoveno. Při opětovném špatném výsledku testuje vyškrtnut ze seznamu pověřených vzorkovatelů. Kromě výše uvedeného pravidelného školení pověřených vzorkovatelů se mohou jednotlivci zúčastnit krátkodobých stáží v Ústavu.

II. Úřední dozor a následná kontrola

Úřední dozor - ruční vzorkování

Úředním dozorem se rozumí soubor všech kontrolních opatření prováděných Ústavem v celém procesu vzorkování, tj. kontrola dodržování správného postupu vzorkování. Každý vzorkovatel pověřený k odebírání vzorků osiva bude kontrolován alespoň jedenkrát ročně při rozsahu odebíraných vzorků do 20 ks, nebo alespoň dvakrát ročně při rozsahu větším. Všechny kontrolní vzorky budou odebírány namátkově a bez ohlášení z partie, která již byla vzorkována. Vzorkovatel nesmí vědět, ze které partie bude kontrolní vzorek odebírán. Kontrolní vzorky budou zaslány do určené laboratoře osiv a sadby Ústavu, kde se prověří čistota osiva, klíčivost a příměs semen jiných rostlinných druhů (dále jen SJRD). Současně se vybere a odešle vzorek odebraný pověřenou osobou pro účely následné kontroly.Vzorky budou zkoušeny v souladu s metodikou zkoušení osiva a sadby. Oba vzorky z téže partie musí v laboratoři analyzovat stejná osoba. U zkoušky klíčivosti je třeba, aby oba vzorky byly zkoušeny ve stejnou dobu, na stejném klíčidle a byly zajištěny stejné zkušební podmínky. Vedoucí laboratoře nebo jím pověřený referent vyhodnotí rozdíl mezi zjištěnými výsledky (pro kontrolu porovná s výsledky vzorku pro uznávací řízení, které provedla pověřená laboratoř) a porovná s tabulkami přípustných odchylek v metodice zkoušení osiva a sadby:

u čistoty osiva: tab. 3.3. str. Věstníku MZe - Zkoušení osiva a sadby

u příměsi SJRD: tab. 4.1. str. Věstníku MZe - Zkoušení osiva a sadby

u klíčivosti: tab. 5.2. str. Věstníku MZe - Zkoušení osiva a sadby

Leží-li výsledky kontrolních rozborů mimo interval shodnosti, provede se opakování zkoušek v laboratoři z nově připraveného zkušebního vzorku a vzorky budou hodnoceny dvěma analytiky:

1. analytikem, který prováděl původní rozbory,

2. dalším analytikem ZL osiv a sadby Praha.

Jsou-li výsledky obou zkoušek opět mimo toleranci, je vyloučena chyba v laboratoři. V tomto případě se zvýší dohled nad oběma vzorkovateli, a to přímo vedoucím oddělení příslušného regionálního oddělení OS ÚKZUZ nebo vedoucím oddělení terénní kontroly odboru OS ÚKZÚZ po dobu nejméně jednoho měsíce. Pokud se prokáže tímto postupem chyba vzorkovatelé, je mu odebráno pověření s následným vyškrtnutím ze seznamu vzorkovatelů. O provedených kontrolních odběrech a výsledcích laboratorních zkoušek jsou vedeny záznamy a jsou podkladem pro další období pověření a ke stanovení procenta kontroly. Záznamy o výsledcích kontrolního vzorkování musí být archivovány minimálně 6 let.

Úřední dozor - automatické vzorkovadlo

Úřední dozor se v případě automatického vzorkovadla, kromě kontroly dokladů a partie osiva, zaměřuje na správnost jeho funkčnosti a na způsob přípravy laboratorního vzorku.

Následná kontrola

ruční vzorkování

k následné kontrole ve vegetační zkoušce jsou odebrány vzorky uložené pro tento účel u dodavatele v uzamčené místnosti. Následná kontrola činí minimálně 5% a její výši stanoví každoročně Ústav na základě hodnocení výsledku úředního dozoru a následné kontroly z předchozího sklizňového roku.

automatické vzorkovadlo

k následné kontrole formou vegetační zkoušky se vzorky z automatického vzorkovadla při jeho správném nastavení nezasílají. Lze tak učinit pouze v případě, že je při úředním dozoru zjištěna závada a je důvodné podezření, že mohlo dojít ke vzniku nežádoucí příměsi jiného druhu nebo odrůdy. Aby byla vyloučena kontaminace partie, provede Ústav kontrolní vzorkování z dané partie i ručně. Oba vzorky jsou pak podrobeny následné kontrole, přičemž je možné podle povahy příměsi použiti laboratorní stanovení.

III. Odejmutí pověření

Zjistí-li Ústav nedostatky v technologickém postupu odběru vzorků, upozorní příslušného vzorkovatelé na odchylky od správné metodiky a o zjištění vyhotoví zápis. Vzorkovatel je povinen podstoupit zvýšený úřední dozor. V případě opětovného vážného pochybení, které by vedlo k poškození odběratele osiva nebo dodavatele je mu odebráno pověření a je vyškrtnut ze seznamu úředních vzorkovatelů.

Za chyby v technologickém postupu se považuje:

nedodržení předepsané četnosti vzorkování,

hmotnost laboratorního vzorku není v souladu s Vyhláškou č. 206/2004 Sb.,

nedostatky nalezené během kontroly vzorkování, které způsobují výše zmíněné body,

chyba při kontrole dokladů o partii osiva,

nedůsledná kontrola uzavření obalů a označení všech obalů v partii,

nedostatečná kontrola automatického vzorkovadla, tj. zaplombování vzorkovadla a všech cest mezi vzorkovadlem a odběrnými nádobami,

chyba při dělení vzorku, tj. při přípravě laboratorního vzorku,

špatné uzavření (zaplombování) laboratorního vzorku,

jakákoliv jiná nepřípustná manipulace se vzorkem.

Vzorkovatel, kterému bylo odebráno pověření ke vzorkování, musí vrátit průkaz, razítko a adjustační materiál.

O nové pověření může požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku a musí absolvovat nové proškolení (dle postupu zaškolení nových vzorkovatelů) a úspěšně složit test. Dále je provedeno 20 kontrolních odběrů současně vzorkovatelem Ústavu a vzorky jsou zkoušeny v laboratoři osiv a sadby Praha.

IV. Vzorkování - pracovní postup

Zařízení a pomůcky

Dodavatel je povinen zajistit následující pomůcky:

vzorkovací zařízení (bodcové a tyčové dvouplášťové vzorkovadlo)

dělidlo

kbelík a lopatka na promíchání vzorku

váhy

vzorkovnice (vícevrstvý papírový sáček s potiskem)

prošívací jehla

motouz

neprodyšné obaly (např. PE, či PP lahvička) pro odběr osiva na stanovení vlhkosti, případně pro detekci výskytu živočišných škůdců

plátěný sáček

pracovní plocha (stůl) pro adjustaci vzorků a administrativní činnost při vzorkování

Vzorkovatel musí být dále vybaven:

úředními plombami - úředními samolepícími přelepkami

samolepkami „Vzorkováno pověřenou osobou“ pro zacelení otvorů po odběru osiva, příp. pro podlepení dna papírové vzorkovnice

Tyto adjustační pomůcky získá pověřený vzorkovatel u Ústavu za úplatu.

! Úřední adjustační pomůcky musí byt pod neustálým osobním dohledem vzorkovatele. Vzorkovatel vede evidenci o počtu přijatých a vydaných plomb.

Postup:

1) Kontrola žádosti a dalších dokladů

2) Kontrola označení partie partiovým štítkem

3) Kontrola všech obalů v partii

- návěsky - správnost, úplnost a čitelnost údajů

- plomby - přítomnost plomby a správnost použití

- stav obalů - uzavření, celistvost a nepoškozenost

4) Vlastní vzorkování

5) Příprava vzorků - laboratorního, kontrolního, rezervního a případně dalšího vzorku (VZ, dodávkový vzorek)

Odběr vzorků se provádí na základě žádosti dodavatele, který při vzorkování dále předloží:

uznávací list ( příp. rozhodnutí) o uznání porostu,

vzorkovnici s vypsanými veškerými požadovanými charakteristikami osiva,

výrobní a skladovou evidenci,

evidenci návěsek

Úřední vzorkovatel kontroluje shodnost údajů na žádosti o uznání osiva s údaji v evidenci a na vzorkovnici. Identitu dat potvrdí na žádosti na vzorkovnici svým podpisem, identifikačním razítkem vzorkovatelé a datem vzorkování. Zároveň zaznamená odběr vzorků do knihy partií.

Vzorkovatel odebere vždy vzorek:

- laboratorní, určený pro semenářskou laboratoř, která provede potřebné zkoušky

- rezervní

- kontrolní, určený pro systém následné kontroly

- další úřední vzorek - ke zjištění KE, GLS, na vegetační zkoušku apod., popř. tzv. dodávkový vzorek

S ohledem na požadavek homogenity partie musí být osivo před konečným uzavřením do obalů dostatečně promícháno. Při jakékoliv známce heterogenity (osivo v obalech se liší např. velikostí, barvou, obsahem nečistot, příměsí, ....) se vzorek k uznávacímu řízení neodebere.

V takovém případě se odeberou vzorky a provede zkouška heterogenity.

Metody odběru vzorků

Odběr dílčích vzorků:

Ruční odběr vzorků

U většiny druhů semen s výjimkou těžce se sypajících, se dílčí vzorky odebírají

a) z uzavřených obalů - bodcovým (Nobbeho) vzorkovadlem, které musí být tak dlouhé, aby jeho oválný otvor blízko špičatého konce dosáhl do středu obalu,

1. pro obiloviny činí minimální vnitřní průměr přibližně 14 mm,

2. pro větší semena (kukuřice) činí minimální vnitřní průměr přibližně 20 mm,

3. pro jeteloviny a podobná semena činí minimální vnitřní průměr přibližně 10 mm,

b) z otevřených obalů - dvouplášťovým tyčovým vzorkovadlem v délce, která odpovídá alespoň výšce obalu. Doporučené rozměry jsou: délka 762 mm a minimální vnitřní průměr 25 mm.

Toto vzorkovadlo se vpichuje vertikálně. Vnitřní prostor trubky rozdělují přihrádky na několik (nejméně tři) samostatných komor.

Vzorkovadlo se v uzavřeném stavu zasune do osiva, trubice se navzájem pootočí tak, aby se štěrbiny vnitřní trubky otevřely a vyčká se, až se vzorkovadlo naplní. Pak se opět uzavře, vytáhne a vyprázdní do vhodné násypky nebo na vhodnou podložku. Při uzavírání je nutno postupovat tak, aby nedošlo k poškození osiva,

c) z osiva volně loženého - dvouplášťovým tyčovým vzorkovadlem s přihrádkami délky, která odpovídá alespoň výšce naskladněného osiva tj. až 1 600 mm o průměru 38 mm s šesti nebo devíti štěrbinami.

U druhů těžce se sypajících (např. některé trávy) se dílčí vzorky odebírají rukou. U velkosemenných druhů (např. bob) se dílčí vzorky odebírají rovněž rukou, není-li k dispozici vzorkovadlo s dostatečně velkými otvory a vhodným vnitřním průměrem. K usnadnění odběru dílčích vzorků ze spodních částí pytlů se z nich nejdříve odsype část osiva. Pytle, z nichž se odebírají dílčí vzorky z horní, střední nebo dolní části se vybírají náhodně. Při odběru je nutno dbát na to, aby byly prsty okolo zachyceného vzorku pevně sevřeny a nabrané semeno nemohlo z dlaně unikat.

Osiva druhů s velmi jemnými semeny se před vzorkováním vysypou na čistou podložku a vzorek se odebírá lžičkou z různých míst.

Při vzorkování malých balení je postup následující: Za základní jednotku se považuje hmotnost 100 g osiva. Není-li hmotnost osiva v jednotlivých obalech větší než 100 g, mohou tyto obaly představovat dílčí vzorky pro vytvoření souhrnného vzorku.

Odběr vzorků pomocí vzorkovacího zařízení (dále jen „automatického vzorkovadla“)

Automatické vzorkovadlo

(1) Dílčí vzorky se odebírají z proudu osiva při plnění do obalů pomocí automatického vzorkovadla.

(2) Požadavky na provoz automatického vzorkovadla

a) dílčí vzorky jsou odebírány z proudu osiva v celém jeho průřezu a četnost jejich odběru je řízena časovým spínačem,

b) dílčí vzorky jsou vedeny potrubím od vzorkovadla do nádoby ve sběrné skříni,

c) semena z tohoto zařízení nesmí odrazem nebo jinak samovolně vypadnout mimo sběrné nádoby,

d) obsah jedné nádoby musí odpovídat velikosti souhrnného vzorku,

e) sběrná skříň musí být uzamykatelná,

f) skříň vzorkovadla, časového spínače a všechny spoje na vedení osiva od vzorkovadla do sběrné skříně musí být zaplombovány Ústavem.

(3) Automatické vzorkovadlo se instaluje podle technologických podmínek výrobce a jeho provoz pro účely odběru úředních vzorků musí být schválen Ústavem.

(4) Při používání automatického vzorkovadla pro účely úředního odběru vzorků je toto vzorkovadlo uzamčené a přístupné pouze pověřenému vzorkovateli a vzorkovateli Ústavu.

(5) Další požadavky na provoz a zabezpečení automatického vzorkovadla kontrolované Ústavem jsou

a) mechanizmus vzorkovadla včetně časového spínače se umístí v uzavíratelné skříňce,

b) potrubí mezi vzorkovadlem a sběrnou skříní je vedeno tak a v takové délce, aby pád osiva do sběrné nádoby nemohl být příčinou případného poškození vzorkovaného osiva,

c) je-li nad sběrnou skříní potrubí rozděleno a zdvojeno, shromažďuje se vzorek pro laboratoř čistící stanice do nádoby mimo sběrnou skříň,

d) sběrná skříň je pevně spojená s podkladem a zabezpečena proti jakémukoliv posunu, samovolnému otevření a dále musí splňovat

1. v plášti nesmí být jiné otvory, než otvor pro přívod osiva, štěrbina na vhození lístku označujícího číslo partie, otvor pro vývod vnějšího ovládacího mechanizmu otočného zařízení se sběrnými nádobami a dostatečně prostorný manipulační otvor na vyjímání sběrných nádob se vzorky,

2. uvnitř je otočné zařízení s jednotlivými sběrnými nádobami. Ovládání tohoto zařízení musí být konstruováno tak, aby vně skříně bylo možno ovládat točnu pouze jedním směrem v rozmezí 360 °, bez možnosti zpětného pohybu; zpětný pohyb točny, nebo přetočení do výchozí polohy, je možné pouze při otevřené skříni,

3. jednotlivé nádoby musí být rovnoměrně rozmístěny tak, aby i při případném větším množství osiva nemohlo dojít ke znehodnocení vzorku smícháním osiva z více nádob,

4. klíče od skříně má vzorkovatel, druhý klíč je uložený ve vzorkovatelem zapečetěné obálce u odpovědné osoby čistící stanice,

e) časové intervaly spínače musí být nastaveny tak, aby v čase potřebném na vyčištění partie osiva bylo odebráno vzorkovadlem tolik dílčích vzorků, které svojí hmotností odpovídají přibližně čtyřnásobku laboratorního vzorku.

(6) Pokud nastavení časových impulsů neodpovídá kapacitě sběrné nádoby, je možné použít na vzorek z jedné partie dvě sběrné nádoby s předepsaným označením.

(7) O provozu automatického vzorkovadla se vede evidence s údaji shodnými na lístcích vhazovaných do sběrných nádob doplněnými o druh, odrůdu a hmotnost vzorkované partie. Tuto evidenci kontroluje pověřený vzorkovatel a Ústav.

Postup práce obsluhy automatického vzorkovadla

(1) Před začátkem čistění partie osiva obsluha vhodí štěrbinou do sběrné nádoby lístek s číslem partie, datem a hodinou začátku čistění partie.

(2) Po ukončení čistění partie obsluha opět vhodí štěrbinou do sběrné nádoby lístek s číslem partie, datem a hodinou ukončení čistění partie.

(3) Pootočí točnou o jedno místo tak, aby pod přívodem osiva byla prázdná nádoba a vhodí lístek pro další partii.

(4) Postup opakuje tolikrát, kolik partií je připravováno mezi jednotlivými úředními odběry vzorků vzorkovatelem, nebo pokud stačí kapacita sběrné skříně.

Postup práce vzorkovatelé

(1) Vzorkovatel odebírá souhrnné vzorky ze skříně a připravuje laboratorní, kontrolní, rezervní a případně další úřední vzorek, přičemž kontroluje souhlasnost údajů na obou štítcích vhozených do nádoby s údaji v předložené evidenci.

(2) Po odebrání všech vzorků vloží sběrné nádoby zpět na otočné zařízení, které nastaví do výchozí polohy a sběrnou skříň uzavře a uzamkne.

Pokud vzorek ve sběrné nádobě nemá potřebnou hmotnost, provede se celé nové vzorkování ručně.

Odběr dílčích vzorků:

Četnost vzorkování - Vyhláška č. 206/2004 Sb., příloha 1

Vytvoření souhrnného vzorku

Pokud se dílčí vzorky jeví jako jednotné, sloučí se, čímž vznikne souhrnný vzorek. Je-li obtížné souhrnný vzorek v podmínkách skladu promíchat a redukovat, má být celý doručen do laboratoře k redukci.

Vytvoření laboratorního vzorku

Laboratorní, kontrolní, rezervní a případně další vzorky se připravují promícháním a redukcí souhrnného vzorku na odpovídající velikost, a to jednou z níže uvedených metod:

Mechanické dělení je vhodné pro všechna semena s výjimkou velmi těžce se sypajících druhů. Provádí se různými druhy mechanických dělidel, která musí splňovat tyto požadavky:

Musí poskytnout alespoň jednu reprezentativní část z celkového množství děleného vzorku.

Musí správně dělit i heterogenní materiál nebo směs osiva druhů s různou velikostí a s různými fyzikálními vlastnostmi semen a příměsí.

Nesmí docházet ke změnám složení děleného materiálu a ke změně funkce dělidla v průběhu dělení (elektrostatický náboj, zachycování a dodatečné uvolňování některých složek).

Pracovní rychlost pohyblivých částí musí být rovnoměrná a nesmí přesáhnout 1 m/s a průměr cest, jimiž materiál prochází, musí být nejméně 2,5 krát větší, než je maximální velikost semen.

Dělící poměr musí být konstantní v požadovaných mezích.

Mechanická dělidla pracují na principu rozdělování procházejícího vzorku na dvě přibližně stejně velké části. Než se vzorek nechá proběhnout dělidlem, promíchá se. Po projití dělidlem se obě části sloučí opět dohromady a nechají se projít dělidlem podruhé, případně potřetí.Tím se docílí důkladného promíchání vzorku před vlastním dělením. Ve skladech osiv se nejčastěji používá spádového dělidla. Vhodným vybavením může být i dělidlo centrifugální (typ Gamet) a dělidlo kónické (typ Boerner).

Dělení rukou je vhodné pro těžce se sypající druhy (ovsík vyvýšený, trojštět žlutavý). Postupuje se takto:

Souhrnný vzorek se rovnoměrně vysype na hladkou čistou plochu.

Stěrkou (špachtlí) s rovnou hranou se osivo řádně promíchá a nakupí.

Hromádka se rozdělí na dvě poloviny, přičemž se každá znovu rozpůlí, až vzniknou 4 díly. Každý ze čtyř dílů se opět rozpůlí, až vznikne 8 dílů, které se uspořádají do dvou řad po čtyřech dílech.

Střídavě se díly slučují a ponechávají (např. se sloučí 1. a 3. díl první řady s 2. a 4. dílem druhé řady). Zbývající 4 díly se dají stranou.

Je-li takto získaná polovina souhrnného vzorku stále větší, než je požadováno pro laboratorní vzorek, výše uvedený postup se opakuje, až se dosáhne potřebné hmotnosti vzorku.

Minimální hmotnost laboratorních vzorků

Minimální hmotnost laboratorních vzorků je uvedena ve Vyhlášce č. 206/2004 Sb. příloha 5. Hmotnost laboratorních vzorků směsí se volí podle převládajícího druhu ve směsi.

U malých partií osiva cenných druhů, speciálních odrůd nebo hybridů jejichž hmotnost je rovna nebo menší než 1% stanovené nejvyšší hmotnosti partie, může mít laboratorní vzorek hmotnost sníženu až na úroveň hmotnosti předepsané pro zkušební vzorek na rozbor čistoty. V tomto případě nelze provést početní stanovení příměsí.

Nedodržení předepsané hmotnosti laboratorního vzorku je důvodem pro odložení laboratorních zkoušek do doby doručení nového vzorku dostatečné hmotnosti. Výjimku pro nedodržení stanovené hmotnosti tvoří např. drahé osivo. V takovém případě může být rozbor proveden dle možnosti (např. pouze klíčivost z 200 semen). V certifikátu o rozboru se pak uvede následující poznámka:

„Zaslaný vzorek vážil jen x...g (nebo: obsahoval jen x...semen), což neodpovídá předepsaným požadavkům pro zkoušení osiva,“

! Laboratorní vzorky pro stanovení vlhkosti osiva a pro detekci výskytu živočišných škůdců musí byl uzavřeny v neprodyšných obalech o objemu 50 - 250 ml v závislosti na botanickém druhu.

Stanovení vlhkosti

Za účelem zkoušení vlhkosti jsou odebírány zvláštní vzorky do ktomu určených neprodyšných obalů („vlhkovnic“), obvykle malých plastových nádobek se šroubovacím uzávěrem naplněných osivem až po hrdlo. Minimální hmotnost zkušebního vzorku pro stanovení vlhkosti je 100 gramů pro obilniny (kromě prosa), luskoviny, kukuřici a čiroky a 50 gramů pro ostatní druhy. Vzorkovnice musí být označena číslem partie.

Stanovení přítomnosti škůdců

Ke stanovení přítomnosti škůdců se odebírají vzorky do neprodyšného obalu, který je bezprostředně po odběru zasílán k rozboru. Velikost vzorků je shodná se stanovenou hmotností pro laboratorní vzorek s výjimkou olejnin a přadných rostlin, kde je určena hmotnost 250 gramů.

Při odběru je postupováno tak, že se vzorkuje z dolní části pytle (do výšky 200 mm) a nad touto vrstvou se odebírají dílčí vzorky střídavě z vnitřní a obvodové vrstvy. U osiv ve vacích a volně ložených se vzorkovatel zaměřuje na místa u podlahy, stěn a na zavlhlá místa uložené partie.

Zasílání vzorků a uložení vzorků kontrolních

Vzorky zasílá nebo doručí do laboratoře vzorkovatel osobně.

Kontrolní vzorky pro následnou kontrolu Ústavu se ukládají

- ve smluvních laboratořích v prostorách k tomu určených s přístupem pouze pro vzorkovatelé Ústavu

- v případě nezávislých vzorkovatelů na místně příslušném regionálním oddělení osiv a sadby ÚKZÚZ

Žádost o pověření k odběru vzorků

Žádost o pověření k odběru vzorků

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 384/2006 Sb.

Podrobnosti laboratorního zkoušení pověřenými osobami

I. Pověření

Osoby

Laboratorní zkoušení osiva mohou vykonávat pouze osoby, které mají dostatečnou praxi v oboru a zkoušky provádějí za účelem zajištění plynulého laboratorního provozu. Pro udělení pověření platí

1. Vedoucí laboratoře a zástupce prokáží odbornou způsobilost a délku nezbytné praxe která činí u osob

s vysokoškolským vzděláním v akreditovaném bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti zemědělství nebo se zaměřením na biologii nebo s úplným středním odborným, popřípadě vyšším odborným vzděláním v oborech zemědělství minimálně dva roky praxe v oboru, nebo

s minimálně středoškolským vzděláním i jiného zaměření minimálně tři roky praxe v oboru.

2. Dodržení zásady „nikdo nekontroluje sám sebe“, tj. musí být splněna podmínka zastupitelnosti.

3. Vedoucí pověřené laboratoře a jeho zástupce nesmí být nijak finančně zainteresováni na výrobě, zpracování a distribuci osiv, ani na výsledcích a počtu prováděných zkoušek. Tato skutečnost musí být doložena Prohlášením“.

Podání žádosti o pověření

Žadatel o uzavření smlouvy k provádění dílčích úkonů při uznávacím řízení požádá ÚKZUZ, odbor osiv a sadby písemně, a to v rámci kalendářního roku do 30.4. nebo do 30.10. Součástí žádosti bude:

- seznam technického vybavení laboratoře nutného k zajištění zkoušek, které jsou předmětem uzavření smlouvy. U sít, teploměrů a vah budou předloženy kopie protokolů o ověření Českým metrologickým institutem (dále jen CMI), příp. kalibračních listů vydaných akreditovanou kalibrační laboratoří (dále jen AKL) originál bude předložen při auditu na místě; kopie dokladu o vzdělání, přičemž originál bude předložen při auditu na místě;

- prokázání odborné způsobilosti předložením úředně ověřené kopie dokladu o vzdělání;

- prohlášení o délce odborné praxe a prohlášení o finanční nezainteresovanosti na výrobě, zpracování a distribuci osiv;

- doklad o oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán, ne starší než 6 měsíců.

Proces pověřování a proškolení

Ústav

- prověří úplnost podané žádosti a přiložených dokladů;

- ověří do 1 měsíce od podání žádosti splnění všech předepsaných kritérií formou „Auditu na místě“;

- ověří, že probíhaly souběžné ověřovací laboratorní zkoušky minimálně 2 roky před podáním žádosti a že výsledky laboratoře žadatele dosahují alespoň 95% shodnosti s výsledky laboratoře osiv Ústavu;

- ověří účast laboratoře žadatele v kruhových testech pořádaných ÚKZÚZ a jejich vyhodnocení.

Proškolení:

Úvodní proškolení všech osob uvedených v části I. zajistí Ústav a probíhá podle plánu zaškolování. Zaškolování je ukončeno teoretickým testem a vyhodnocením srovnávacích zkoušek. Testy jsou organizovány vždy ve 2 termínech (v závislosti na doručení žádosti): květen/červen nebo listopad/ prosinec.

Plán zaškolení:

Plán zaškolení musí obsahovat minimálně:

1. Část teoretická:

dokonalé seznámení s platnými právními předpisy:

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) a prováděcí předpisy,

Věstník MZe - Zkoušení osiva a sadby.

2. Část praktická:

praktický postup při laboratorním zkoušení:

příjem a příprava laboratorního vzorku,

zkouška vlhkosti,

zkoušky čistoty, semen jiných rostlinných druhů (dále jen JRD), hmotnosti tisíce semen,

zkouška klíčivosti,

další zkoušky v závislosti na povaze pověření,

uložení a archivace vzorků,

kontrola podkladů pro vydání Uznávacího listu (dále jen UL),

vlastní vyplnění a tisk UL,

kontrola správnosti UL,

podpis a příprava k odeslání UL.

3. Složení zkoušky:

- teoretická

- praktická

Plán zaškolování stanovil:

Zaškolování ke vzorkování vedl:

Udělení pověření:

Po vyhodnocení a splnění všech podmínek bude rozhodnuto o udělení pověření. Procento následné kontroly stanoví Ústav každoročně pro jednotlivé pověřené laboratoře v závislosti na shodnosti s výsledky semenářských laboratoří ÚKZÚZ. Součástí kontrolní činnosti je i úřední dozor, v rámci kterého mohou být rovněž odebrány vzorky ke kontrole.

Další proškolování:

probíhá pravidelně 1 × za 2 roky a vždy je zakončeno vědomostními testy. S vyhodnocením testů jsou všechny pověřené osoby seznámeny. V případě neúspěšného vykonání testu je dotčená osoby Ústavem opětovně proškolena teoreticky i prakticky a musí znovu vykonat test, a to nejpozději do 3 měsíců. Pověření je pozastaveno, jedná-li se o vedoucího laboratoře. Po úspěšném vykonání testuje povolení obnoveno.

Kromě výše uvedeného pravidelného školení se mohou jednotlivci zúčastnit krátkodobých stáží v Ústavu po předběžné dohodě.

II. Úřední dozor a následná kontrola

Úřední dozor

Úředním dozorem se rozumí soubor všech opatření prováděných Ústavem v celém procesu uznávání osiva. Úřední dozor provádí Ústav a lze jej rozdělit do následujících oblastí:

1. Kontrola kvality prováděných rozborů

Rozbor provádějí obě laboratoře (pověřená i ÚKZÚZ) a vedoucí laboratoře osiv a sadby ÚKZÚZ průběžně vyhodnocuje shodnost zkoušek vzorků rozborovaných pověřenou laboratoří a laboratoří ÚKZÚZ a výsledky zaznamenává. K porovnání výsledků se používají hodnoty uvedené v kap. 15 (Tolerance) Metodiky zkoušení OS. Součástí kontroly je rovněž úplnost a správnost vyhodnocení rozborů pověřenou laboratoří.

2. Kontrola vyhodnocení karet

Rozbor provádí pouze pověřená laboratoř a vedoucí laboratoře ÚKZÚZ kontroluje správnost vyhodnocení všech zkoušek, úplnost záznamů, výsledné hodnocení zkoušeného vzorku.

V návaznosti na rozborové karty kontroluje vydané uznávací listy a výsledky zaznamenává.

V případě chybného hodnocení rozhodne o provedení rozboru i laboratoří ÚKZÚZ.

3. Kontrola pověřené laboratoře na místě

Pravidelnou kontrolu provádí vedoucí regionální laboratoře ve spolupráci s vedoucím oddělení a semenářským inspektorem minimálně dvakrát ročně po dohodě s vedoucím pověřené laboratoře.

Účelová kontrola se provede okamžitě tehdy, pokud jsou zjištěny opakované rozdíly ve výsledcích zkoušek nebo vyhodnocování rozborů, aby se zjistily a odstranily příčiny nedostatků.

Z kontrol laboratoře jsou vyhotovovány zápisy. Jeden originál zůstává laboratoři a druhý je uložen na odboru osiv a sadby v Praze v dokumentaci pověřené laboratoře.

4. Kontrola pověřené laboratoře na místě v rámci závěrečného ročního hodnocení.

Kontrolu provádí Ústav. Předmětem kontroly je:

kontrola laboratoře

- kontrola vedení evidence - doporučený formulář pro vedení evidence je uveden v příloze. Evidence vzorků rozborovaných v rámci pověření bude vedená samostatně.

- Kontrola vlastního zkoušení

a) kontrola dodržování metodických postupů, tj. dodržování předepsané navážky pro rozbor základního a zkušebního vzorku,

b) volba vhodné metody pro stanovení klíčivosti a dodržování předepsané teploty při zkoušce klíčivosti,

c) správná příprava základního a zkušebního vzorku,

d) správný postup při zkoušce vlhkosti,

- kontrola používání metrologického vybavení ověřeného CMI nebo AKL:

síta - doba kalibrace 2 roky

váhy - doba ověření nebo kalibrace 2 roky

teploměry - doba kalibrace 3 roky

- kontrola uložení vzorků v samostatně uzamčené místnosti (nebo skříni apod.) včetně podmínek skladování a kontroly uložení klíčů (1 ks vedoucí regionální laboratoře ÚKZÚZ, 1 ks SI, 1 ks v pověřené laboratoři v zalepené obálce opatřené razítkem SI),

- kontrola jednotného postupu v počtu nasazovaných semen pro zkoušku klíčivosti, kde u všech druhů osiv bude nasazováno 400 semen;

kontrola provozu čistící stanice

- kontrola automatického vzorkovadla,

- kontrola uložení partií osiv, uzavření a označení obalů,

- kontrola průvodních dokladů od příjmu osiva po vyskladnění.

Roční vyhodnocení práce pověřené laboratoře

Výsledkem vyhodnocení dokladů o shodnosti rozborů prováděných v pověřené laboratoři a v laboratoři ÚKZÚZ, kruhových testů a výsledků kontrol pověřené laboratoře na místě je závěrečná zpráva o práci pověřené laboratoře, která je základem pro přípravu smlouvy pro další období. Součástí závěrečné zprávy je také doporučení procenta následné kontroly v následujícím období.

Následná kontrola

Následná kontrola pověřených laboratoří je prováděná ze vzorků označených „ÚKZÚZ“, odebraných jak úředním, tak i pověřeným vzorkovatelem, a to:

při následné kontrole z uložených vzorků,

ÚKZÚZ zkouší a hodnotí ty vlastnosti osiva, které pro daný druh stanovuje vyhláška a které jsou podmínkou uznání s výjimkou stanovení vlhkosti osiva.

Uložení vzorků v pověřené laboratoři:

- Vzorky pro laboratoř osiv a sadby ÚKZÚZ a „R“ budou uloženy odděleně od ostatních vzorků v uzamčené místnosti v prostorách náležejících pověřené laboratoři. Klíč od této místnosti bude mít vzorkovatel, druhý vedoucí příslušné regionální laboratoře a třetí bude zapečetěn vzorkovatelem ÚKZÚZ a bude uložen na místě u vedoucího pověřené laboratoře.

- V případě, že pověřená laboratoř nedisponuje samostatnou místností, kterou může pro účely vzorků použít, je možné vzorky ukládat v uzamykatelných skříních, bednách apod.

- Vzorky musí být uloženy tak, aby nedošlo kjejich znehodnocení vlivem špatných skladovacích podmínek (teplo, vlhko, škůdci).

- Vzorky označené „ÚKZÚZ“, určené pro následnou kontrolu, budou ukládány bez vzorku pro zkoušku vlhkosti!

- Následná kontrola se provádí dle níže uvedených zásad:

1. Posouzení klíčivosti:

vedoucí semenářské laboratoře ÚKZÚZ oznámí v době provádění NK vedoucí pověřené laboratoře, které partie byly pro NK vybrány

pověřená laboratoř nasadí ve stejnou dobu tentýž vzorek opakovně na klíčivost a výsledek zašle do místně příslušné laboratoře ÚKZÚZ

NK bude vyhodnocována na základě opakované zkoušky prováděné v pověřené laboratoři ve stejném termínu jako na pracovišti ÚKZÚZ z důvodu zvýšení objektivity hodnocení

2. Posouzení čistoty:

vyhodnocení tolerancí stanovených Metodikou zkoušení OS pro čistotu a počet JRD se provede z původního výsledku zkoušky čistoty stanovené pověřenou laboratoří a výsledky stanovení ÚKZÚZ ze vzorku pro NK

3. Posouzení vlhkosti:

v rámci NK se nehodnotí

- Vzorky se archivují do ukončení následujícího vegetačního období. U víceletých druhů do ukončení nejbližšího vegetačního období, kdy lze posoudit pravost druhu a odrůdy.

III. Odejmutí pověření

Zjistí-li Ústav nedostatky v technologickém postupu laboratorního zkoušení osiva a následného výsledku, upozorní příslušného vedoucího laboratoře na odchylky od správné metodiky a o zjištění vyhotoví zápis. Laboratoř je povinna podstoupit zvýšený úřední dozor. V případě opětovného vážného pochybení, které by vedlo k poškození dodavatele, je mu odebráno pověření.

Za chyby v technologickém postupu se považuje:

neprovedené nebo neúplně či špatně provedené laboratorní zkoušení,

opakovaně špatně nebo neúplně provedené závěrečné hodnocení partie osiva,

opakované nedodržení podmínek laboratorního zkoušení,

nevydání uznávacího listu,

nezaslání podkladů Ústavu k vydání rozhodnutí o neuznání.

IV. Práce v pověřené laboratoři

Vedoucí pověřené laboratoře a jeho zástupce podléhají na úseku laboratorní kontroly osiv metodickému řízení vedoucí příslušné regionální semenářské laboratoře ÚKZÚZ.

Vedoucí pověřené laboratoře a jeho zástupce musí absolvovat před uzavřením smlouvy a dále každý druhý rok odborné školení v ÚKZÚZ. Podmínkou je úspěšné zakončení závěrečným testem (zkouškou).

Laboratoř se při zkoušení osiv v rámci pověření řídí platnou legislativou a metodikou zkoušení.

1. Vzorkování

Vzorky odebírá úřední vzorkovatel ÚKZÚZ nebo příp. i pověřený vzorkovatel, který z každé vzorkované partie připraví 3 vzorky:

1. pro pověřenou laboratoř včetně vzorku na vlhkost. Ke vzorku bude přiložena vyplněná kopie žádosti o uznání osiva, podepsaná dodavatelem a vzorkovatelem.

2. pro „ÚKZÚZ“

3. rezervní vzorek označený „R“

Vzorek pro ÚKZÚZ a R budou uloženy v uzamčené místnosti v prostorách náležejících pověřené laboratoři. Klíč od této místnosti bude mít vzorkovatel ÚKZÚZ, druhý vedoucí příslušné regionální laboratoře a třetí bude zapečetěn v ÚKZÚZ a bude uložen na místě u vedoucího laboratoře.

Uložení vzorků v případě, že pověřená laboratoř je lokalizována mimo prostory CSO:

Bude-li vzorek odebraný na CSO zkoušen jinou pověřenou laboratoří, pak:

Vzorek pro pověřenou laboratoř bude odeslán pod dohledem vzorkovatelé

Vzorky pro ÚKZÚZ a R budou uloženy v uzamčené místnosti v prostorách CSO. Klíč od této místnosti bude mít vzorkovatel, druhý vedoucí místně příslušné regionální laboratoře a třetí bude zapečetěn ÚKZÚZ a bude uložen u vedoucího CSO.

Po vzorkování bude postup následující:

Pověřená laboratoř zahájí laboratorní zkoušky ze vzorku č. 1 odebraného pověřeným vzorkovatelem (pokud není pověřený vzorkovatel, pak ze vzorku odebraného vzorkovatelem úředním).

Originály žádosti budou bezprostředně odeslány na pracoviště odboru osiv a sadby ÚKZÚZ. Kopie žádostí budou uloženy v laboratoři.

Do laboratoří ÚKZÚZ budou odesílány vzorky č.2 dle pokynů stanovených každoročně pro jednotlivé laboratoře.

2. Vedení evidence v pověřené laboratoři

Pověřená laboratoř povede evidenci zkoušených vzorků na předepsaném tiskopise. Veškeré údaje v této evidenci a na rozborové kartě budou zaznamenány strojem, počítačem nebo propisovací tužkou. Chybné údaje se opraví jedním škrtnutím tak, aby byl původní údaj čitelný. Nový záznam se zapíše vedle původního a opravovatel se podepíše.

Upozornění:

Nepřípustné je

- přeškrtání více čarami

přelepení štítkem

zatření opravným lakem

gumování záznamu

zapsání výsledků zkoušek obyčejnou tužkou.

Vzorky budou číslovány pro každou novou sezónu od prvního čísla číselné řady přidělené pověřené laboratoři.

3. Laboratorní zkoušení a vyhodnocení vzorku

U zkoušených vzorků budou provedeny všechny zkoušky, jejichž hodnoty jsou limitovány vyhláškou. Zkoušky budou prováděny v souladu s metodikou zkoušení, navážky pro stanovení čistoty a semen jiných rostlinných druhů jsou uvedeny v kap.2 Metodiky zkoušení osiva a sadby.

Vedoucí laboratoře provede po ukončení všech zkoušek celkové vyhodnocení, výsledek zapíše na rozborovou kartu a opatří svým podpisem s uvedením data ukončení zkoušek. Uzavřenou kartu opatří razítkem laboratoře. V případě pověřené laboratoře, která nebude vydávat rovněž uznávací listy odešle neprodleně originál karty k rukám příslušné vedoucí semenářské laboratoře ÚZKUZ a kopii založí. Pověřená laboratoř, která bude vydávat rovněž uznávací listy, zašle na žádost Ústavu k rukám příslušné vedoucí semenářské laboratoře Ústavu kopii rozborové karty. Originál karty, který je podkladem pro vystavení uznávacího listu, založí. Originály rozborové karty + kopie UL se archivují po dobu 10 let.

4. Přezkoušení vzorku v laboratoři ÚKZÚZ

V odůvodněných případech (např. porucha zkušebního zařízení) zašle vedoucí pověřené laboratoře vzorky k rozborům do příslušné regionální laboratoře ÚKZÚZ.

Vedoucí laboratoře ÚKZÚZ je oprávněna rozhodnout o přezkoušení vzorku (pokud nebyl rozbor prováděn souběžně). V případě, že výsledky mezi laboratořemi vykazují rozdíly mimo povolené tolerance dle kapitoly 15 Metodiky zkoušení, provede se po dohodě s vedoucím regionálního oddělení a žadatelem rozbor rezervního vzorku.

Uvedení osiva do oběhu s kvalitativními parametry, přesahujícími hodnoty povolené tolerance, by mělo za následek zrušení smlouvy s dalšími dopady.

5. Vydávání dokladů na osivo

(1) UL může pověřená osoba vydat pouze za předpokladu, že

osivo má vlastnosti stanovené zákonem a platnou vyhláškou,

vzorek byl odebrán v souladu s vyhláškou o vzorkování,

zkoušení proběhlo dle platných metod.

(2) UL bude vydáván na formuláři zveřejněném a schváleném ÚKZÚZ,

(3) UL budou vyplněny na počítači, každý bude opatřen razítkem a podpisem pověřené osoby,

(4) UL budou číslovány stejným způsobem jako v ÚKZÚZ, tj. číslo regionu, kde má laboratoř sídlo - číslo rozboru dle přidělené číselné řady / U/ rok zpracování,

(5) Doklady na osivo, které nemá vlastnosti stanovené zákonem a vyhláškou, vydává vždy pouze Ústav. V takovém případě předá pověřená osoba veškeré podklady místně příslušnému oddělení osiv a sadby k vydání rozhodnutí o neuznání.

Postup práce dodavatele

Vyplnění žádosti s vyznačením osoby, která provede úřední zkoušky,

Požadavek na vzorkování - dodavatel požádá úředního nebo pověřeného vzorkovatelé o provedení vzorkování,

Spolupráce při vzorkování, předložení potřebných dokladů a evidence.

Postup práce vzorkovatelé

- Vzorkovatel provede vzorkování v souladu s vyhláškou 206/2004 Sb. a s manuálem vzorkovatelé

- Zajistí odeslání nebo doručení vzorků a žádostí takto:

Originál žádosti vždy eviduje Ústav s ohledem na správní řízení,

Kopii žádosti s laboratorním vzorkem zašle do pověřené laboratoře,

Kontrolní vzorky se ukládají buď v pověřené laboratoři sem. firmy nebo na místně příslušném reg. odd. OS v případě laboratoře tzv. „nezávislé“.

Postup práce Ústavu

- Ústav zaeviduje přijaté žádosti, zkontroluje jejich věcnou správnost a provede počítačovou kontrolu údajů oproti UL na množitelský porost.

- Pokud jsou shledány závady, Ústav neprodleně informuje příslušnou laboratoř a do vyřešení nesrovnalostí pozastaví vydání UL.

- Pokud nejsou závady shledány, žádost se založí a laboratoř může vydat UL.

- Oddělení OS eviduje a zakládá kopie UL vydané pověřenými osobami.

Postup práce osoby pověřené k vydávání UL

- Pověřená osoba před vydáním UL provede kontrolu všech podkladů, tj. žádosti, rozborové karty a zda nemá informaci z Ústavu o pozastavení vydání UL

- Pokud jsou výsledky vyhovující vydá pověřená osoba UL, opatří ho podpisem a razítkem

- Originál UL obdrží dodavatel, kopii zašle na místně příslušné regionální oddělení k založení a evidenci

6. Vstup cizích osob do laboratoře a zachování obchodního tajemství

Do prostor pověřené laboratoře smí vstoupit cizí osoba pouze v doprovodu vedoucího laboratoře nebo jeho zástupce. Zkoušky a jejich vyhodnocení musí být prováděny tak, aby nemohlo dojít ke zneužití. Osoby pracující v laboratoři jsou povinny zachovávat mlčenlivost o výsledcích zkoušek před cizími osobami.

Žádost o pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo

Žádost o pověření k laboratornímu zkoušení a vydávání dokladů na osivo

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 384/2006 Sb.

Barevné odlišení návěsek podle kategorií a generací rozmnožovacího materiálu a vzory úředních návěsek a návěsek

1. Barevné odlišení návěsek podle kategorií a generací

Kategorie rozmnožovacího materiáluSymbolBarva návěsky
Rozmnožovací
materiál
předstupňů
1. generaceSE 1bílá s fialovým příčným
pruhem po diagonále šíře
5 mm
2. generaceSE 2
3. generaceSE 3
Základní rozmnožovací materiál (Elita)Ebílá
Certifikovaný
rozmnožovací
materiál
jediná generaceCmodrá
1. generaceC 1modrá
2. generaceC 2červená 1)
3. generaceC 3červená
Standardní osivoStmavě žlutá
Obchodní osivoOhnědá
Směsi osiv (druhové a odrůdové)zelená
Osivo s neukončenou certifikacíšedá
Osivo úředně nezapsaných odrůdoranžová

Pozn.: Pro osivo v kategorii šlechtitelský rozmnožovací materiál se při uvádění do oběhu používá návěska barvy fialové. Pro osivo sdružených odrůd se používá modrá návěska se zeleným příčným pruhem po diagonále.

Vysvětlivky k indexům:

1) Pro sadbu brambor kategorie C 2 jsou používány modré návěsky jako pro C 1.

2. Označování tříd sadby brambor

Kategorie rozmnožovacího materiáluSymbolTřída
Základní rozmnožovací materiál (Elita)EES 1
ES 2
ES 3

3. Vzory úředních návěsek pro:

a) osivo,

b) sadbu brambor,

c) směsi osiv,

d) osivo s neukončenou certifikací

e) osivo úředně nezapsaných odrůd zemědělských druhů

a) vzor návěsky pro osivo

vzor návěsky pro osivo

b) vzor návěsky pro sadbu brambor

vzor návěsky pro sadbu brambor

c) vzor návěsky pro směs osiv

vzor návěsky pro směs osiv

d) vzor návěsky pro osivo s neukončenou certifikací

vzor návěsky pro osivo s neukončenou certifikací

f) vzor návěsky pro osivo úředně nezapsaných odrůd zemědělských druhů

vzor návěsky pro osivo úředně nezapsaných odrůd zemědělských druhů

* U sadby brambor obsahuje tato návěska rovněž údaj o velikostním třídění

4. Vzory návěsek pro mezinárodní obchod - návěsek pro:

a) ISTA certifikaci,

b) OECD certifikaci.

a) vzor návěsky pro ISTA certifikaci

vzor návěsky pro ISTA certifikaci

b) vzor návěsky pro OECD certifikaci

vzor návěsky pro OECD certifikaci

5. Vzory ostatních návěsek - návěsek pro:

a) standardní osivo

b) osivo úředně nezapsaných odrůd zelenin

c) zvláštní návěska pro osivo uváděné do oběhu podle § 8 zákona nebo podle § 2 odstavce 2 vyhlášky

a) vzor návěsky pro standardní osivo:

vzor návěsky pro standardní osivo:

b) vzor návěsky pro osivo úředně nezapsaných odrůd zelenin

vzor návěsky pro osivo úředně nezapsaných odrůd zelenin

c) vzor zvláštní návěsky pro osivo uváděné do oběhu podle § 8 zákona nebo podle § 2 odstavce 2 vyhlášky

vzor zvláštní návěsky pro osivo uváděné do oběhu podle § 8 zákona nebo podle § 2 odstavce 2 vyhlášky

* V případě uvádění do oběhu podle § 8 zákona (před ukončením úřední zkoušky klíčivosti) je zde uveden text: “Dodáno do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti“

Přesunout nahoru