Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 377/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb, o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému

Částka 119/2006
Platnost od 28.07.2006
Účinnost od 01.08.2006
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

377

VYHLÁŠKA

ze dne 17. července 2006,

kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 181/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 3a odst. 1 a § 49d odst. 1 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

"1) Směrnice 2001/16/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému.
Směrnice 96/48/ES Rady ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému.
Směrnice 2004/50/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému.".

2. V § 3 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) speciální vozidla, konstruovaná pro údržbu, opravy a rekonstrukce dráhy nebo pro kontrolu stavu dráhy a odstraňování následků mimořádných událostí,".

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

3. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova " , přičemž se bere ohled na místní, regionální nebo dálkové užívání vozidel" zrušují.

4. V § 6 odst. 1 písm. b) se na konci bodu 2 čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

5. V § 6 odst. 2 se slovo "vysokorychlostního" zrušuje.

6. V § 7 se odstavec 3 zrušuje.

7. V § 17 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

"(10) Vlaky se vybavují záznamovým zařízením. Požadavky na harmonizaci údajů získávaných pomocí tohoto zařízení a zpracování informací z tohoto zařízení stanoví příslušné technické specifikace interoperability.".

Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 11 a 12.

8. V § 21 se odstavce 1, 2 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 1 a 2 a dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 3.

9. V § 21 odst. 1 se druhá věta zrušuje.

10. V § 21 odst. 3 písm. a) se za slova "Drážním úřadem" vkládají slova "na žádost vlastníka vozidla".

11. V § 22 odst. 3 se slova "odst. 6" nahrazují slovy "odst. 3".

12. V příloze se část první zrušuje.

13. V části druhé přílohy se zrušují slova "Část druhá" a položka "4. TSI subsystému řízení a zabezpečení" se nahrazuje položkou, která zní:

4. TSI subsystému řízení a zabezpečení evropského vysokorychlostního a konvenčního železničního systému

4.1. Vlastnosti ERTMS

4.1.1.  Popis parametru

Jednotný subsystém “Řízení a zabezpečení“ (ERTMS - European rail traffic management system, Evropský systém řízení železniční dopravy) zahrnuje dva prvky:

4.1.1.1. prvek řízení a zabezpečení (ERTMS/ETCS - European rail traffic management system/European train control system, Evropský systém řízení železniční dopravy/Evropský vlakový zabezpečovací systém), který se vztahuje jak na vlakové, tak na traťové subsystémy,

4.1.1.2. prvek komunikační (ERTMS/GSM-R - Global System of Mobile Communications - Rail, Globální systém pro mobilní komunikaci - železniční aplikace), který zahrnuje jak pozemní, tak vlakové zařízení a je založen na normě ETSI GSM fáze 2+ pro veřejnou síť standardu GSM včetně přenosu dat GPRS (Global Packet Radio Services), rozšířené na zvláštní využití v železniční dopravě.

4.1.2.  Požadované vlastnosti ERTMS/ETCS:

Základem subsystému “Řízení a zabezpečení“ je soubor specifikací uvedených v následující tabulce. Je-li to považováno za nezbytné, mohou být tyto specifikace revidovány a rozšířeny v souladu s postupem pro revize podle směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES. Při takové revizi se vezme v úvahu stanovisko vyjádřené v postupu pro řízení změn ERTMS, přičemž musí být zohledněna skutečnost, že pro specifikace ERTMS je nezbytná fáze konsolidace, která je založena na použití systému na zkušebních tratích a při prvních zavedeních do provozu.

Tabulka obsahuje definice a vlastnosti, které mají být dodrženy u základních parametrů subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského vysokorychlostního železničního systému podle směrnice 96/48/ES a systémů třídy A (ERTMS) subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského konvenčního železničního systému podle přílohy II směrnice 2001/16/ES.

Všechny specifikace uvedené v této tabulce jsou závazné, nejsou-li výslovně označeny jako „informativní“.

4.2. Globální požadavky

Uvedené odkazy na odstavec TSI subsystému „Řízení a zabezpečení“ platí pouze pro TSI „Řízení a zabezpečení“ vysokorychlostního železničního systému.

Odkliz na
odstavec TSI
subsystému
„Řízení
a zabezpečení“
Téma1)Obsah2)Evropské specifikace definující základní parametryOstatní evropské specifikace
4.1.1ETCS FRS UIC ETCS FRS verze 4.29 EEIG 99E5362 verze 2.00 
4.1.1GSM-R FRS EIRENE FRS verze 6.0 
3.2.1Zajištční bezpečnostiInformativní dokumentace: EN 50128. březen 2001 EN 50126. září 1999
EN 50129. únor 2003
 RAMS  
3.2.1Požadavky na bezpečnostInformativní dokumentace:
UNISIG SUBSET -077-V222
UNISIG SUBSET -078-V222
UNISIG SUBSET -079-V222 (2 části)
UNISIG SUBSET -080-V222 (2 části) UNISIG SUBSET -081-V222 (2 části) UNISIG SUBSET -088-V222 (6 částí)
UNISIG SUBSET-091-V222EN 50129, únor 2003
4.1.1
3.2.2ePožadavky na spolehlivost a dostupnostJako výchozí zdroj informaci se použije dokument ERTMS/96s1266 (kapitola RAM).Informativní dokumentace: EE1G 02S1266- verze 6VyhrazenyEN 50126. září 1999
3.2bJakost údržbyPostupy pro posuzování jakosti údržby zařízení řídicího a zabezpečovacího subsystému.VyhrazenyEN 29000 a EN 29001
Odkaz na odstavce TSI subsystému „Řízení a zabezpečení“Téma1)Obsah2)Evropské specifikace definující základní parametryOstatní evropské specifikace
3.2.5.1.lFyzikální podmínky prostředíMinimální požadavky na teplotu, vlhkost, bezpečnost při nárazu, chvění atd., které musí zařízení řídicího a zabezpečovacího subsystému splňovat pro provoz na vysokorychlostní železniční síti.Informativní dokumentace: EEIG 97S0665 - verze 5, EN 50125-3, říjen 2003VyhrazenyEN 50125-1, září 1999 a EN 50155, srpen 2001
4.2.1.2d
3.2.5.1.2Elektromagnetická kompatibilitaJako zdrojový materiál se použije dokument ERTMS/97s0665.Pro účely elektromagnetické kompatibility nepodléhají kmitočtová pásma pro cílený přenos (systémy „Eurobalise“, „Euroloop“ a GSM-R) specifikacím uvedeným v tomto indexu.Specifické požadavky pro vzduchovou mezera systému „Eurobalise“ jsou uvedeny pod indexem 12a.Specifické požadavky pro vzduchovou mezeru systému „Euroloop“ jsou uvedeny pod indexem 12b.Specifické požadavky pro vzduchovou mezeru GSM-R jsou uvedeny pod indexem 12c.VyhrazenyPro vlakové zařízení:EN 50121-3-2, září 2000, tabulky 4 a 6 v ustanovení 7. Ustanovení 4, 5 a 6 jsou použitelná pro zkušební postupy.EN 50121-3-2, září 2000, tabulky 7, 8 a 9 v ustanoveni 8. Ustanovení 4, 5 a 6 jsou použitelná pro zkušební postupy.Pro traťové zařízení:EN 50121-4, září 2000,  ustanovení 5.EN 50121-4, září 2000, ustanovení 6.
4.2.1.2d
3.2.5.1.2bCharakteristiky odolnosti systému detekce vlakůMěly by zajistit, že systémy detekce vlaků nebudou rušeny trakčním proudem.Zdrojový materiál pro evropskou specifikaci je obsažen ve zprávě k TSI subsystému „Řízení a zabezpečení“.Vyhrazeny(vyhrazeny)
4.2.1.2f

4.3. Funkce subsystému „Řízení a zabezpečení“

Odkaz na odstavec TSI subsystému „Řízení a zabezpečení“Téma1)Obsah2)Evropské specifikace definující základní parametryOstatní evropské specifikace
 Zajištění logiky návěstního opakovače, logiky vlakového zabezpečovacího zařízení a příslušných funkcí   
4,1.1Normální provozInformativní dokumentace:UNISIG SUBSET-050-V200UNISIG SUBSET-076-0-V222UNISIC SUBSET -076-2-V221UNISIG SUBSET -076-3-V221UNISIG SUBSET-076-4-1-V100UNISIG SUBSET -076-4-2-V100UNISIG SUBSET -076-5-3-V220UNISIG SUBSET -076-5-4-V221UNISIG SUBSET -076-6-1-V100UNISIG SUBSET -076-6-4-V100UNISIG SUBSET -076-6-5-V100UNISIG SUBSET-026-V222UNISIG SUBSET-043-V200UNISIG SUBSET-046-V200UNISIG SUBSET-047-V200UNISIG SUBSET-054-V200UNISIG SUBSET-055-V222UNISIG SUBSET-076-5-1-V221 UNISIG SUBSET-076-5-2-V221UNISIG SUBSET-076-6-3-V100  UNISIG SUBSET-076-7-V100UNISIG SUBSET-094-0-V100UNISIG SUBSET-094-0-V100 
4.1.1Nouzový provozPožadavky na reakce systému v případě poruch a výpadků.Jako zdrojový materiál pro evropskou specifikaci se použije dokument ERTMS/97E832.UNISIG SUBSET-026-V222 
4.1.1Správa modulů STMFunkční a fyzikální požadavky na rozhraní modulů STM a systémů třídy A.Je třeba uvést kompatibilitu KER.Informativní dokumentace:
UNISIG SUBSET-059-V200
UNISIG SUBSET-035-V211UNISIG SUBSET-026-V222UNISIG SUBSET-056-V220UNISIG SUBSET-057-V220UNISIG SUBSET-058-V211 
4.1.2.2 
Odkaz na odstavec TSI subsystému „Řízení a zabezpečení“Téma1)Obsah2)Evropské specifikace definující základní parametryOstatní evropské specifikace
4.1.1Funkční požadavky na rozhraní člověk - strojSpecifikace funkcí pro komunikaci mezi strojvedoucím a vlakovým zařízením. Strojvedoucí získává z obrazovek informace nezbytné pro jízdu, např. údaje návěstního opakovače nebo varování před automatickým zásahem. Patří sem též vstupní funkce, např. pro vlastnosti vlaku a pro manuální potlačení automatiky, které jsou vyžadovány pro účely interoperabilního subsystému. K nim patří také zobrazování textových zpráv.Údaje návěstního opakovače definují minimální rozsah parametrů, které jsou k dispozici v kabině, a společně se týkají veškerých okolností, jež se mohou vyskytnout na tratích evropské vysokorychlostní železniční sítě, a tvoří tedy systém společný pro všechny tratě. Takovými parametry jsou například povolená rychlost, cílová rychlost a vzdálenost cíle, které tvoří základ návěstního opakovače a vlakového zabezpečovacího zařízení (ATP).Informativní dokumentace: CENELEC WGA9D V21.DOC 12/04/2000, CENELEC WGA9D V05 DOC 27/03/2000, CENELEC WGA9D V1l.DOC 12/04/2000, CENELEC WGA9D V06.DOC 12/01/2000, CENELEC WGA9D V08NS.DOC 27/03/2000 a CENELEC WGA9D V04.DOC 27/03/2000UNISIG SUBSET-033-V200UNISIG SUBSET-026-V222UNISIG SUBSET-035-V211 
4.1.1Požadavky na měření vzdálenosti (odometrii)Požadavky na funkce subsystému pro měření vzdálenosti potřebné pro pokrytí rozsahu výkonu očekávaných od zařízení s rozhraními třídy A. Přesnost umístění závisí na měření vzdálenosti a vzdálenostech mezi balízami. Požadavky na měření rychlosti a vzdálenosti u interoperabilních vlaku souvisí s indexem 6, moduly STM.UNISIG SUBSET-041-V200 
Odkaz na odstavec TSI subsystému „Řízení a zabezpečení“Téma1)Obsah2)Evropské specifikacedefinující základníparametryOstatní evropské specifikace
4.1.1Požadavky na palubní záznam provozních datPožadavky na výběr datových parametrů, pravidelnost, přesnost a zkoušky konzistence za účelem kontroly správné jízdy vlaku a chování bezpečnostních systémů s cílem splnit právní předpisy všech členských států.UNISIG SUBSET-026-V222
UNISIG SUBSET-027-V200
 
4.1.1Požadavky na systém kontroly bdělosti (systém „mrtvého muže“)Taková definice funkce pro kontrolu bdělosti, aby vlak mohl být přijatelným způsobem provozován na evropských železničních sítích.Kontrola bdělosti zajišťuje, že strojvedoucí věnuje jízdě (a tedy i zabezpečovacímu zařízení) dostatečnou pozornost. Je-li použit časový spínač, muže být vynulován jinou činností strojvedoucího, např. bude-li pracovat s ovládacími prvky vlaku, ovládáním trakce,  brzdami nebo pokud potvrdí kabinovou výstrahu. V rámci této funkce muže být od strojvedoucího požadována aktivní obsluha mobilní části zabezpečovacího zařízení (funkce „mrtvého muže“). Funkčnost vyžadovanou kontrolou bdělosti je možné měnit v závislosti na stavu vlakového zabezpečovacího zařízení (ATP} a kabinových výstražných systémů.Kontrola bdělosti, vlakové zabezpečovací zařízení (ATP) a kabinové výstražné systémy jsou bezpečnostními systémy v tom smyslu, že pomáhají strojvedoucímu a zajišťují ochranu vlaku při selhání lidského faktoru. Všechny tyto systémy ovlivňují úroveň bezpečnosti a jsou na sobě vzájemně závislé v tom smyslu, že přítomnost nebo absence jednoho z nich může ovlivnit funkčnost obou zbylých systému. Řešení bezpečnostních otázek je možné usnadnit zahrnutím těchto systémů do subsystému „Řízení a zabezpečení“.Základem evropské specifikace je dokument UIC 641.Vyhrazeny 
Odkaz na odstavec TSI subsystému „Řízení a zabezpečení“Téma1)Obsah2)Evropské specifikace definující základní parametryOstatní evropské specifikace
4.1.1 4.2.1.2cRádioDefinice rádiového systému pro hlasovou a datovou komunikaci směrem k vlakům i z vlaku.EIRENE SR S verze 14Požadavky na zkoušky budou zahrnuty v další verzi této TSI. 

4.4. Rozhraní mezi palubním a traťovým zařízením

Odkaz na odstavec TSI subsystému „Řízení a zabezpečení“Téma1)Obsah2)Evropské specifikace definující základní parametryOstatní evropské specifikace
 Rozhraní pro přenos dat mezi vlakem a tratí   
3.2.5.1.2BalízaTechnická kompatibilita s některými systémy třídy B vyžaduje přepínací funkci, která je definována v evropských specifikacích. Z hlediska elektromagnetické kompatibility se toto považuje za přijatelné.UNISIGSUBSET-036-V221 UNiSIG SUBSET-085-V212ETSI EN 300330-1, V1. 3.1 (červen 2001), až po ustanovení 7.2 včetně3).
4.1.2.1
3.2.5.1.2SmyčkaInformativní dokumentace: UNISIG SUBSET-050-V200UNISIG SUBSET-043-V200UNISIG SUBSET-044-V200UNISIG SUBSET-045-V200Požadavky na zkoušky budou zahrnuty v další verzi této TSI. 
4.1.2.1
Odkaz na odstavec TSI
subsystému „Řízení a zabezpečení“
Téma1)Obsah2)Evropské specifikace
definující základní
parametry
Ostatní evropské specifikace
3.2.5.1.2Rádio EIRENE SRS verze 14 
4.1.2.1

4.5. Palubní rozhraní mezi prvky interoperability subsystému „Řízení a zabezpečení“

Odkaz na
odstavec TSI
subsystému
„Řízení
a zabezpečení“
Téma1)Obsah2)Evropské specifikace
definující základní
parametry
Ostatní evropské specifikace
 Palubní rozhraní pro datovou komunikaciDatová rozhraní mezi zařízeními subsystému „Řízení a zabezpečení“ podporujícími funkce návěstního opakovače a vlakového zabezpečovacího zařízení a mezi těmito funkcemi a vlakem.  
4,1.2.2ERTMS/ETCS Euroradio UNISIG
SUBSET-026-V222 UNISIG
SUBSET-034-V200 UNISIG
SUBSET-047-V200 UNISIG
SUBSET-037-V225 UNISIG
SUBSET-093-V226 UNISIG
SUBSET-048-V200 UNISIG SUBSET-092-1-V225
UNISIG SUBSET-092-2-V225
 
4.1.2.2GSM-RInformativní dokumentace: O-2475 V1.0A11T6001.12 
Odkaz na odstavec TSI
subsystému
„Řízení
a zabezpečení“
Téma1)Obsah2)Evropské specifikace
definující základní
parametry
Ostatní evropské specifikace
4.1.2.2Palubní datové rozhraní pro analýzu provozních dat zaznamenanýchve vozidleKomunikační rozhraní, společné pro celou vysokorychlostní železniční síť, k analyzátoru dat uložených v řídicích azabezpečovacích systémech za účelem zajištění čitelnosti těchto dat pro všechny zúčastněné strany.UNISIG SUBSET-027-V200 
4.1.2.2Rozhraní pro odometriiZákladem evropské specifikace je dokument ERTMS/97e267.Specifikace nebude zpočátku k dispozici.Vyhrazeny 

4.6. Traťová rozhraní mezi prvky interoperability subsystému „Řízení a zabezpečení“

Odkaz na
odstavec TSI
subsystému
„Řízení
a zabezpečení“
Téma1)Obsah2)Evropské specifikace
definující základní
parametry
Ostatní evropské specifikace
 Traťová rozhraní pro datovou komunikaci mezi:   
4.1.2.3ERTMS//ETCS Euroradio UNISIG
SUBSET-049-V200
UNISIG
SUBSET-026-V222
UNISIG
SUBSET-037-V225
UNISIG SUBSET-092-1-V225
UNISIG SUBSET-092-2-V225 UNISIG SUBSET-093-V226
 
Odkaz na
odstavec TSI
subsystému
„Řízení
a zabezpečeni“
Téma1)Obsah2)Evropské specifikace
definující základní
parametry
Ostatní evropské specifikace
4.1.2.3GSM-RInformativní dokumentace: O-2475 V 1.0A11T6001.12 
4.1.2.3systémy „Eurobalise“ a LEU UNISIG
SUBSET-036-V221
UNISIG SUBSET-085-V212
 
4.1.2.3systémy ..Euroloop“ a LEU UNISIG SUBSET-045-V200 
4.1.2.3ERTMS/ETCS a ERTMS/ETCS (předávka RBC-RBC) UNISIG SUBSET-039-V200 
4.2.4Správa klíčů UNISIG SUBSET-038-V200 

4.7. Kompatibilita (nikoli elektromagnetická) mezi vlaky a kolejovými obvody

4.7.1. Datová rozhraní mezi subsystémem „Řízení a zabezpečení“ a kolejovými vozidly

Odkaz na
odstavec TSI
subsystému
„Řízení
a zabezpečení“
Téma1)Obsah2)Evropské specifikace
definující základní
parametry
Ostatní evropské specifikace
4.2.1.2bKompatibilita vlastnosti kolcjoyýcli vozidel se systémy detekce vlakůSpecifikace, kterou se musí kolejová vozidla řídit, aby se umožnil správný provoz systémů detekce vlaků. Zohledňuje se např. indukčnost u beznápravových dvojkolí a minimální hmotnosti na nápravu.Vyhrazeny 
4.2.1.2eRozhraní vlakůPro pokrytí veškerých dat relevantních pro interoperabilitu, k jejichž výměně může dojít mezi vlakem a řídicím a zabezpečovacím zařízením.UNISIG SUBSET-034-V200 

4.8. Výkonnost subsystému „Řízení a zabezpečení“

Odkaz na
odstavec TSI
subsystému
„Řízení
a zabezpečení“
Téma1)Obsah2)Evropské specifikace
definující základní
parametry
Ostatní evropské specifikace
4.1.1Požadovaná výkonnostSpecifikace výkonnosti sítě vysokorychlostní železniční dopravy jsou uvedeny v přílohách I a IV směrnice 96/48/ES.UNISIG SUBSET-041-V200 
4.3

4.9. Požadavky na ověřování

Odkaz na
odstavec TSI
subsystému
„Řízení
a zabezpečení“
Téma1)Obsah2)Evropské specifikace
definující základní
parametry
Ostatní evropské specifikace
6.2Požadavky na integraci palubního zařízeníPostačují k zajištění správné spolupráce palubního zářízení se zářízením traťovým (ověření subsystému s ohledem na možnosti uvedené v registru kolejových vozidel).Po instalaci palubního řídicího a zabezpečovacího zařízení je třeba provést praktické zkoušky.Zvláštní pozornost je nutno věnovat elektromagnetické kompatibilitě mezi subsystémem „Řízení a zabezpečení“ a „Kolejová vozidla“.UNISIG SUBSET (vyhrazeny) 
6.2Požadavky na integraci traťového zařízeníPostačují k zajištění správné spolupráce traťového zařízení se zařízením palubním (ověření subsystému s ohledem na možnosti uvedené v registru infrastruktury).UNISIG SUBSET (vyhrazeny) 
Tabulka 6.1 Tabulka 6.2Požadavky na instalaciPravidla platná při instalaci palubní, resp. traťové části subsystému „Řízení a zabezpečení“.UNISIG SUBSET-040-V200 
 Slovník termínů a zkratekUNISIG SUBSET-023-V200 

Poznámky:

1) V tomto sloupci je uvedeno téma odstavce v TSI, na který se odkazuje v druhém sloupci.

2) Popis záměru normy nezbytné pro podporu TSI.

3) Příslušné kmitočtové rozsahy pro up-link a tele-powering jsou definovány ve specifikaci UNISIG SUBSET-036-V221.“.

14. V příloze se část třetí zrušuje.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2006.


Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

Přesunout nahoru