Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 375/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče

Částka 118/2006
Platnost od 25.07.2006
Účinnost od 25.07.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

375

VYHLÁŠKA

ze dne 18. července 2006,

kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 31 odst. 3 písm. a) a b), § 33 odst. 6 písm. b) a c) a § 37 odst. 5 písm. a) zákona:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech

Čl. I

Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění vyhlášky č. 232/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 2 písm. a) se slova "skupině A" nahrazují slovy "skupinách A a B 2 písm. d)".

2. V § 17 odst. 2 písm. b) se slova "B 2" nahrazují slovy "B 2 písm. a), b), c), e) a f)".

3. V § 24 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou "Jestliže kontroly prokážou přítomnost nepovolených látek nebo přípravků, nebo překročení stanovených limitů, postupují orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu podle článků 19 až 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.".

ČÁST DRUHÁzrušeno

Čl. IIzrušeno

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty

Čl. III

V § 13 odst. 1 vyhlášky č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, se slovo " , kontrolu" zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

Čl. IVzrušeno

ČÁST PÁTÁ

Změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na obchodování se živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Čl. V

Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci doplňuje věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek produkce určitých produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu a jejich uvádění na trh, a kterou se zrušují směrnice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutí Rady 95/408/ES.".

2. V § 4 úvodní části ustanovení se slova "v přílohách č. 1 a 2" nahrazují slovy "v příloze č. 1".

3. V § 4 písm. a) se slova "v přílohách č. 1 a 2" nahrazují slovy "v příloze č. 1".

4. V § 5 odst. 1 se slova "nebo 2" zrušují.

5. V § 10 úvodní části ustanovení se slova "v přílohách č. 1 a 2" nahrazují slovy "v příloze č. 1".

6. V § 10 písm. a) se slova "v přílohách č. 1 a 2" nahrazují slovy "v příloze č. 1".

7. V § 10 písm. b) se slova "není-li v příloze č. 2 k této vyhlášce uvedeno jinak," zrušují.

8. V § 13 odst. 1 se slova "v přílohách č. 1 a 2" nahrazují slovy "v příloze č. 1".

9. Příloha č. 2 se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁzrušeno

Čl. VIzrušeno


ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

Přesunout nahoru