Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 375/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče

Částka 118/2006
Platnost od 25.07.2006
Účinnost od 25.07.2006
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

375

VYHLÁŠKA

ze dne 18. července 2006,

kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 31 odst. 3 písm. a) a b), § 33 odst. 6 písm. b) a c) a § 37 odst. 5 písm. a) zákona:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech

Čl. I

Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění vyhlášky č. 232/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 17 odst. 2 písm. a) se slova "skupině A" nahrazují slovy "skupinách A a B 2 písm. d)".

2. V § 17 odst. 2 písm. b) se slova "B 2" nahrazují slovy "B 2 písm. a), b), c), e) a f)".

3. V § 24 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou "Jestliže kontroly prokážou přítomnost nepovolených látek nebo přípravků, nebo překročení stanovených limitů, postupují orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu podle článků 19 až 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.".

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty

Čl. II

Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 164/2005 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci doplňuje věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek produkce určitých produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu a jejich uvádění na trh, a kterou se zrušují směrnice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutí Rady 95/408/ES.".

2. V příloze č. 3 část A zní:

"ČÁST A

ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY PODLÉHAJÍCÍ PŘI OBCHODOVÁNÍ VETERINÁRNÍM KONTROLÁM PODLE TÉTO VYHLÁŠKY

1. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky, ve znění pozdějších předpisů, ve kterých je transponována směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.

2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

3. Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve které je transponována směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS.

4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.".

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty

Čl. III

V § 13 odst. 1 vyhlášky č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, se slovo " , kontrolu" zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna vyhlášky o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí

Čl. IV

Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1a se slova "Směrnice 95/53/ES ze dne 25. října 1995, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat." zrušují.

2. V § 2 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 1c a 1d zní:

"a) produkty – produkty živočišného původu, na něž se vztahují zvláštní právní předpisy1b), vedlejší živočišné produkty podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1c), produkty, na něž se vztahuje přímo použitelný předpis Evropských společenství1d), a rostlinné produkty uvedené v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce,

1c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.

1d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1c a 1d se označují jako poznámky pod čarou č. 1e a 1f, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

3. V § 5 se odstavec 4 zrušuje.

4. V § 24 se odstavec 4 zrušuje.

5. V § 25 odst. 1 písm. b) se slova "§ 36 odst. 2" nahrazují slovy "§ 36 odst. 2 až 6".

6. V příloze č. 4 části A písm. f) se slova "nemůže být" nahrazují slovy "může být" a slova "může být" se nahrazují slovy "nemůže být".

7. V příloze č. 8 části B bodu 4 podbodu 2 se číslo "374" nahrazuje číslem "394".

8. V příloze č. 8 části B bodu 4 podbodu 3 se slova "podle úředního" nahrazují slovy "pro úředního".

ČÁST PÁTÁ

Změna vyhlášky o veterinárních požadavcích na obchodování se živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Čl. V

Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci doplňuje věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují některé směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických podmínek produkce určitých produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu a jejich uvádění na trh, a kterou se zrušují směrnice Rady 89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutí Rady 95/408/ES.".

2. V § 4 úvodní části ustanovení se slova "v přílohách č. 1 a 2" nahrazují slovy "v příloze č. 1".

3. V § 4 písm. a) se slova "v přílohách č. 1 a 2" nahrazují slovy "v příloze č. 1".

4. V § 5 odst. 1 se slova "nebo 2" zrušují.

5. V § 10 úvodní části ustanovení se slova "v přílohách č. 1 a 2" nahrazují slovy "v příloze č. 1".

6. V § 10 písm. a) se slova "v přílohách č. 1 a 2" nahrazují slovy "v příloze č. 1".

7. V § 10 písm. b) se slova "není-li v příloze č. 2 k této vyhlášce uvedeno jinak," zrušují.

8. V § 13 odst. 1 se slova "v přílohách č. 1 a 2" nahrazují slovy "v příloze č. 1".

9. Příloha č. 2 se zrušuje.


ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Mládek, CSc. v. r.

Přesunout nahoru