Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 374/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Částka 118/2006
Platnost od 25.07.2006
Účinnost od 01.09.2006
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

374

VYHLÁŠKA

ze dne 17. července 2006,

kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst. 3, § 19, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 31 odst. 1, § 71, § 83 odst. 5, § 84 odst. 3 a § 85 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, se mění takto:

1. V § 1 se za slova "jejich označování jsou:" vkládají slova "gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště,".

2. V § 2 odst. 1 se číslo "80" nahrazuje číslem "60".

3. V § 3 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 1a znějí:

"(2) Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo "nehodnocen(a)".

(3) Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn1a), uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo "uvolněn(a)".

1a) § 67 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.".

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 4 až 9.

4. V § 3 odst. 6 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) nehodnocen(a).".

5. V § 3 odst. 9 se za slova "5 - nedostatečný" vkládají slova "nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí1b)".

Poznámka pod čarou č. 1b zní:

"1b) § 69 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.".

6. V § 3 se doplňuje odstavec 10, který včetně poznámky pod čarou č. 1c zní:

"(10) Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu1c).

1c) § 69 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.".

7. V § 4 nadpis zní: "Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků".

8. V § 4 v uvozovací větě se slovo "Podrobnosti" nahrazuje slovy "Pravidla pro" a za slova "vzdělávacích programů" se vkládají slova ", jsou součástí školního řádu".

9. V § 6 odst. 1 písm. a) se za slovo "oborech" vkládá slovo "vzdělání".

10. V § 6 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) koná-li komisionální přezkoušení5).".

11. V § 6 odstavce 2 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 5a znějí:

"(2) Komisionální zkoušku podle odstavce 1 písm. b) a c) může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.

(3) Komisionální zkoušku z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. b) může žák ve druhém pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín; v případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy.

(4) Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise pro komisionální zkoušky, termínu konání zkoušky a způsobu vyrozumění žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka o výsledcích zkoušky stanoví ředitel školy5a) a zveřejní je na přístupném místě ve škole.

5a) § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.".

12. V § 6 se odstavec 5 zrušuje.

13. V § 10 odst. 1 se slova "po projednání v pedagogické radě" zrušují.

14. V § 10 odst. 2 se za slova "třídní učitel" vkládají slova "nebo učitel odborného výcviku".

15. V § 10 odst. 3 se za slovo "Při" vkládá slovo "zaviněném".

16. V § 10 odst. 3 se na konci písmena d) za čárku vkládá slovo "nebo".

17. V § 11 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) V předmětech, které obsahují vybrané učivo, může být součástí teoretického vyučování cvičení. Cvičení se uskutečňuje zpravidla v učebnách, odborných učebnách a laboratořích. Podmínky, za nichž se cvičení uskutečňuje, stanoví školní vzdělávací program.".

18. V § 12 písm. f) se slovo "práci" nahrazuje slovem "činnost".

19. V § 12 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) podmínky spolupráce pověřeného zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy a zaměstnance fyzické nebo právnické osoby při organizaci a řízení praktického vyučování na pracovištích fyzických nebo právnických osob.".

20. V § 13 odst. 2 se slova ", ve vyšších ročnících nesmí být delší než 7 vyučovacích hodin" zrušují.

21. § 14 zní:

"§ 14

Cvičení

Cvičení je součástí praktického vyučování v předmětech, které posilují odborné vzdělávání a přípravu žáků. Cvičení se uskutečňuje zpravidla v odborných učebnách, laboratořích a dílnách nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob. Podmínky, za nichž se cvičení uskutečňuje, stanoví školní vzdělávací program.".

22. § 15 zní:

"§ 15

Učební praxe, odborná praxe a umělecká praxe

(1) Učební praxe, odborná praxe a umělecká praxe se uskutečňuje v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem ve školách, ve školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob.

(2) Učební praxe se uskutečňuje jako součást vyučování pravidelně. Odborná praxe a umělecká praxe se uskutečňuje jako součást vyučování v blocích, zpravidla v celých týdnech.

(3) Učební praxi, odbornou praxi a uměleckou praxi vyučuje učitel odborných a uměleckých odborných předmětů a učitel praktického vyučování. Procvičování dovedností žáků na pracovištích fyzických nebo právnických osob lze provádět za vedení a dozoru instruktorů.

(4) Organizační uspořádání učební praxe, odborné praxe nebo umělecké praxe stanoví ředitel školy podle zaměření daného oboru vzdělání a podle podmínek stanovených pro průběh vzdělávání v rámcovém vzdělávacím programu.".

23. V § 21 se slova "nebo náhradní činnosti" přesouvají za slova "náhradní způsob vzdělávání žáka".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2006.


Ministryně:

JUDr. Buzková v. r.

Přesunout nahoru